Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1895

34ste Jaargang Zaterdag 15 Juni 1805 No 6684 mmim courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 Sgr ek k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN PARASOLS met 20 la Korting A van OS Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 1 JUNI lotkoeri I Vi I ll O I 101 Tor kn t looy 8S 88 SS 85V K Vu 7V m 106 661 90 n 7 lU 48 ID 84 88 106 43 690 686 102 68 102 8111 184 78 108 1011 491 136 74 iBimtiBB C rt Ned W 8 J i dito dito dito 8 dito dito dito S i llolisu Obl aotidl 18S188 4 ITUJS InubiyvÏDg 1868 81 S OosnNft Obl inpapior 186B fi dito in til er 1868 l PonnaiL Oblig mat tloket 8 dito dito 8 anuKD Ubl Oost U Serie dllo Oeooiu 1180 4 dito bij Both 1889 4 dito bij Hopa 188il 0 4 dito io goud lesB 1888 6 dito dito dito 1884 5 SrxKil P rp t Kltuld 1881 4 ToMUUI Gepr Con Imm 18 0 4 Oee leaning lerie O Qeo leeDtog aerie J LülD An Un Beo T obl 189S li Uuioo Obl Buit Scb 1890 6 Vbmudila Obl 4 onbap 1881 AuarnDUi Obligatian 1861 3Vi BoTTMDUC stad leeu 1886 8 NlD N k r HacdaliT aaud andab Tab Mj Oortifioalen DeiiKastaohappg dito Amb Hypothsekb pandbr 4 Oult Mij der Vontanl aand Gr Hypolbaekb paidbr 4 NaderlaDdaeha bank aaud Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hjp b pandbr I Batt HTpotlieakb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Ooariii Óoat Hong bank aand Kmi Hjpotbaekbank pandb 4 l 97 AMllOi ïquit bypoth pandb 6 76 36 m h 93 196 188 104 I i B4 16ftV 64Vi 97 V 103V 101 HI ftiy 64 Maxw L G Pr tien oart 6 N D HoU U 8poorw Mg aand Mi tot Bipl T St Spw aand Ned Ind Spoonrogm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IliLI Bpoorwl 1887 89 A Eobl S Zuidlul apwm A H obl 8 Pou Wareobau Weenen aand 4 Ron Or Ettia 8pw Mg aand i Baltiaabe dito aand 981 99 104 141 134 14 lOS ii Futowa dito aand Iwang Dombr dito aand ft JCarak Ob AK ir Sp kap aand 5 LoBowo Sewaat 8p Mij oblig 6 Orel ViteUk dito oblig ft ZeidWeat dito aand ft dito dito oblig 4 H 31 IIVm 81 811 118 108 39 681 141 217 198 109 106 i 108 1C3 lt8 187 98 437 liiEiUKA Cent Pao Sp M j obl 8 Oblo k North W pr 0 r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denfer t Bio Gr Bpm eert T a Ulinoii Central obl in goud 4 Louisv k NaahvillBCort T aanrl l ft7 Mexioo N 8pw Mij Uhyp o e 99 Miu Kanaal Y 4 pot pref aand 80 i N ïork Ontario k Woat and lo idito Pennl Ohio oblig 6 106Vi Oregon Calif Ie hyp in goud 5 fit Paul Uino k Manit obl 7 Cn Pan Hoofdliin oblig 6dlto dito Lino Ool le hyp 0 ft OaMjU Can South Cert v aand Vm 0 Ballw k Na lo h d o O Amatecd Omnibua M i aand Botterd Tram eg Ma t aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Btad Botterdam aand 8 BiMIl Stad Antwarpenl887 8Vi Stad Brussel 1886 S i Hosa Thelsi SeguUr Gesellsoh 4 OosTSNR Staataleening 1860 ft K K Oost B Or 1880 8 SruHl 8tad Madrid 8 1868 V r NlD Bei Hyp Spobl oert 48 ADVERTENTIfiK Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA aitgraoaderd Zondigs te consnlteeren ran 10 tot uur Gesnae fio Bels 1 40 I IMmt Sa oooKAO mr boib Tan 4 M ma U ti ABttnyma I vordt galavwd in Tataagal bamaada ftaaaahan raB 1 USar lukoud roonlaa ran hat aStMt rvx Dp P 1 yAX HAlCKi BOOS ProaOaaok ft f 1 80 UiWaUatf nrtrilfkaw M i P H J V WANKÜM J MÊLEERT OoitbaTan firma Wed P B U Gouda 0ouda Snelpersdnik van K Bbimkman k Zoov VKRLOREN door eeu jongea ran de Hoogere Bargerschool een zwart zilferen niellé REMONTOm op den achterkant een vergald paardje De eeriyke vinder kan op een belooning van t f gulden rekenen AdreB Boekhandel P M £ LB£ G Nieuwe Binnenweg 251 Rotterdam FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ IN Ghemiselie Wasscherlj Tl X9 Kruiêkade Rotterdam Gebrereteerd door Z U deu Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en rerren van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inricbting voor het stoom n an plachemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enx worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 Stuks oit de falliete maiia eener der eerste buitealvidacbe brieken over genomeoe zoogenaamde Leger Faarden Dekens moeten tef en den spotprijg van fl 2 76 per Btuk worden aitverkooht Deze dikke onslijtbare dekens zijn zoo warm als een pels ca 140X190 cm groot dua het geheels paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede Btreepen voorts een kleine partli witte wollene Slaap Dekens groot 140X190 cm wegetiB zeer kleine slechts door raklui bemerkbare fouten lu het weefsel aangeboden ad fl 3 60 per stuk Kosten anders het dubbele MP Duidelijk geachreTeu bealellingBn wonlon 00 lanE de Toorroad Btrekt legen loexendlne van het bedtsf of onder rembours prompt ult gCToerd B Hnrwttz MautrlOht Oroote staat 31 Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beate KaihLetteikundigen Maandel ks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als JRomana Novellen Historische Verhalen Poëxie Allerlei Maadsels Zogogrief Mebus eri en t voor den zeer lagen pr a van 6S CSNT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopsle inaaodsotirift van Nederland P STOKVIS WATERREUS OireivKR s BoBOH Zeer Uette Gesteendrukte mmmjEs worden GELEVERD door A BRINKMAN eD Zn 4 pCt PAirDBRIEVEN VAN DE Pester Vaterlandischer Krster Sparcassa Verehi OPGERICHT IN 1840 BoT g eDoemde FandbriercD zija aomiaaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen Toonien van halfjaartijkBche Coupons per 1 Maart en 1 September ea aflosbaar a pari door middel van halQaartyksobe uitlotÏDg De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrij rao belasting rolgena de Wet van 1S89 Art SO f 10 zg ziJD erenals ds Ditgelote Fandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ten Kantore ran ondergeteekenden tot den koers ran den dag VotgoDs de vet van 1S76 is op de gezamenlijke verpande hypotkekeu prioriteit der houden van Paadbrieven ingeschreven waardoor huu bet reoht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerate plaats is gewaarborgd De ondergeteekenden verrijzende naar hun Prospeotus van 19 Janaari l I en het Jaarverslag dar Inatelliag over 1894 berichten dat zg voortgaan met den Verkoop der 4 pet Fandbrieren van de Fester Vaterlftndisoher Erster SparcassaVereln tot den koers vaa deo dog i m WERTHËIM GOMPERTZ AMSTEEÜAM Mei 1896 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao DflBlmatige door do nieuwste uitvindingen op ruaohïnaal gebied rerbeterdc fkbrieitie en uitsloitend gebruik vaq Égn en fijnatö grondbtofien f arandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbeTetenswaardig kbrüiaat nauwkeurig beantwoordcnde aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 87 BreTets als HofleTeraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een benqa Tan nilmnntend n bbrikut Keeds 1S71 schreef de Accademie national de Paris Nous voiM déoernoBs one lledallle dl or premlire clanae an oonaideration de Totr 6xo Uent flabrLoation de Ohooolat bonbons voriea eto eto StOllwarck t labrikaat ia Terkrljgbaar bij U H Cunflseurs Banketbakkers enz enz QeneraalTertegenwoordlger Toor Nederland Jnliiu Hattenklodt Ameterdam Kalrerstraat 103 torlawafer Ui f de Victoria ron te Ober ahnsfein bylms Tafeldrank VanhéJ ninklykeffuis der federfanden V aarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam geneesheer een goed suecea hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestigen dar waterkuur methode wiens woonplaats een bederaartsoord voor de lijdende meniohheid geworden is een eenvoudige boor P Henft niet een Zweedsoh majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vrou irenziektea aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeda minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed ran allo goneesheeren begint te worden Ook op het geDied ter beperking van zeuuwziekten begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend gewsrden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium ïzer Arseoioum enz geheel te verdringen Kr zijn vele menschen die noch ziek nooh gezond zijn en tooh klagen dat zg cioh in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden ee too zioh zelven en anderen tot last Egn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan eijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn ooageatte zwakheid van geheugeh ooraaizea en toevallen Eindelijk Ijjden de ergsten onder ben aan verlamming vitusdans ea vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht on eiken staad viadt s jn unawmek ea nin of meer de slachtoffers der leefwijze van onze tijd Wie tot eene dezer oategoriën van lijders behoort ea ingelicht wenaoht te worden over de werking eener nieuwe methode adresseere zioh aaa Amsterdam H CLËBAilT ft Co HeUigaweg 4S 2 Patent H Stollen ittUICtUl DlUUIltt uiiglltl DU ilulg Pni Outi nr giiiii Filrutiiu 55 Oer grau Erfolu WOFnUnOt 1 yalmit H StoUm Z errurtggn htt Ait ua ia têr I iBtiMttiut wflH tJMen yachahmtingen gtgebtn Mmu ktufa dÊhv uiaart stttiÊ ncharfen H StolUm mir ran uM illrict fitr tn iololmt eiiMhutdlur an m 1damn ii l r ti IwU mbaMtilHiiil mfhintt ItL SS IVeiaUMm mm Ztugnttêti frlli ml fi BINNENLAND GOUDA U Jttoi 1895 Ter herinneriog aan den slag van Waterloo zal Dioadag a a dea avonds van 7 8 uur ia de St Janskerk eene orgelbespeliog plaats hebben Als nammers op het programma komen o a voor Variatiën over de Nederlandsche Volksliedereu beoevenB hel OudNedeflandsrhe Volkslied Wilt heden na treden Tooc God den Heere c De Minister van Binuenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden dat met 1 September e k te vervallen is de betrekking van leeraar ia het handteekenen aan de Bgki hoogere burgerschool met 5 jarigen carsna alhier Jaarwedde i 1200 Zfl die Toor deze betrekking in aanmerking wenschen ta komen gelieven aioh vóór 27 Juni e k aan te melden by den inapecteur van het middelbaar onderwga dr A T van Aken te aGrarenhi e Door den heer De Bont te Nieuwer Amstel is eena som van f 200 uitgeloofd voor deogene die hem de onder meer gestolen voorwerpen vermiste groote camee met het portret van pans Leo XIII terngbezorgt of die der justitie znike doende aanwgzingen omtrent dit voorwei p geeft dat hem het terngbekomen ervan zy gewaarborgd lude laatste dagen wordt vauwege de gem s H e krachtig gewerkt aan het herstel van den ryweg voor het Knrhaas en den afgeslagen dainrug te Scheveningen welke werkzaarabeden tbaos zoover gevorderd zya dat de ryweg bestraat is Met het oog op de opeastelling der baden op a s Zaterdag is het paviljoen van don badmeeater reeds kannen geplaatst worden terwijl ook de brog aan het strand waarvan in de laatste weken het gemis zoozeer is gevoeld vóór Zaterdag zal kunnen gelegd z n Voorta worden geleidelijk de werkzaamheden voorgezet om naarmate van het vertrek van de vloot naar de haringyiBsohery ook het andere gedeelte van den r weg naar het dorp ta heratellen oodat men verwachten mag dat ook dit gedeelte spoedig zal konnen bereden worden Een der werklieden wien gedurende acht dagen aan de wevery der Leidsche katoenroaatf chappü te Leiden het bezoek was ontregd ElJlLLETO Sfi Uit hei Zxeedsch Zij legde de hand op den arm van den baron en vervolgde met triUende stem vlk bemin hem met mijne geheele ziel met elke zenuw in mijn hart met etkeo droppel van mijn bloed en daarom zal ik hem nimmer haten my nimmer wreken Wat verlangt mija hart dat slechts voor hem klopt Wat andera dan eenmaal bemind te worden en vófSr het ophoudt ta slaan de zekerheid te erlangen dat ook het zijne voor ij slaat Niet door haat of wraak bereik ik dit doet daardoor oogst ik slechts gewetenswroeging naberouw en eigen vernedering Mocht ik daarer legen nimmer door mgn man bemind worden dan ui ik sterven in het bewustzijn dat ik ten minste zijaa liefde waardig wai en geloof mij daarin ligt eiB groote troost fOij wilt dus eene liefde door de vingers zi n die met alleen de banden besoedelt die u met uw man verbinden maar ook die welke Constance en my vereeoigenP Neen Gustaaf dat wil ik niet maar ik geloof dat ik het kwaad al zeer verkeerd tegenwerk door eea grooter te verwekken of door de wereld in te wyden in de misilagen die mijn man begaan heeft Maar ik zal zoo ellendig zwak niet zijn Ik zal den vroaw toonen dat ik haar als een trouweloos trachtte niettemin giaterennamiddag door zijne kameraads daarin bggeataan toch den arbeid te hervatten Door de directie werd toen de werkplaats gesloten en niemand daarin toegelaten Ëenige agenten zorgden voor het ïrondloopenc ia de omgeving der fabriek wanordelykhedeo kwamen niet voor L G Te Uithuizermeeden traden dezer dagen twee beschonken personen de woning van den koater der Ger Kerk Smit binnen waarin zich op dat oogenblik behalve de ziekeiyke koater en een koopman nog twee vrouwen bevonden De bewoners op dat bezoek niet zeer gesteld trachtten door een zoet praatje de lieden weer bniten te krygen dit wilde evenwel niet gelukken en zonder dat hiertoe door de bewoners eenige annleidiag gegeven werd f ibeproefde een der mannen Smit met een schop te slaan Doordat Smit op hem toesprong mislnkte dit echter De ander bracht de dochter des huizes verwondingen met een mes toe en ook de bedaagde huismoeder ontving een geweldeen slag op de borat Door het noodgeschrei der vrouwen kwam inmiddels halp opdagen en gelukte het eiadetök om dea iadriogers het mes en de schop afbtfm dig te maken Later mocht het aan de inmiddels ontboden politie met behulp der burgery gelukkeu de raat verstoorders gevangen te nemen waarby de eeu zich ala een woedend dier le weer stelde Ëen van hea slaagde er in om de deur dertorencel waarin by bewaard werd opeo te brokea en te ontvlnebten doch hg werd later door de marecbanssee wederom in Uithaizen gevat Nadat de mannen hnn roia haddenuitgeslapen ea van eeu en ander procea verbaal was opgemaakt zyn zy weder op vrye voeten gesteld Naar men aan het Hbl c mededoelt zou eerlang zyn te wachten de exploitatie van de apoorweglyn Nienweraohans Harlingen door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappy Dit zou zeer in bet belang zyn van de reizigers nit de de provincie Groningen die thana vóór en na de aansluiting aan de treinen van Leeuwarden Stavoren Enkhuizen Amsterdam missen Gisteren na ittiddag te 1 uur zag een by de politie ala zeer gevaarlyk bekend ataand persoon de bewoonster der eerste verdiepiog van pand No 25 in de Feyenoordstraat te Rotterdam hare woning verlaten Nauwelyka was zy uit het gezicht of by begaf zich naar boven brak de dear der woning open en ver en lichtvaardig scttepsel kan en wil brandmerken Mijne gekrenkte eer za gewroken warden Gewroken I Op Coostance op kaar die gij be mind die gij uw naam gegeven diegy beloofd hebt te beschermen Neen Gustaaf gij zult u niet wreken gij zult haar van het dwaalpad traohten af te brengen Waaruit ontspruiten hare misslagen P Uit de onjuiste valaohe begrippen van wat goed is Zij is opgevoed volgens do moderne en sobeeve begrippen die het deugdzaam sahyneii voldoende achten Is bet b ro schuld dat zij bezwijkt wanneer bet op deugdzaam zijn aankomt Is het hare sahuld dat hoogmoed en verkeerde begrippen van eer haar bet Eden ontrukt hebben dat zij zich droomde aan de zijde van den man dien zij van kinds af bemind heeft P En nu waaneer de e liefde ontstaan en gevoed zonder leiding van edeler gevoelens haar rerleidt tot dalen die het gevoel ran het goede verwerpt mooKl gij haar natuurlijke beschermer haar daarvoor niet met schande en vernedering straffen Keen g suit u niet wreken gü zult er zelfs het middel niet toe bezitten sprak Alma met krachtige stem en vrscbourde deu brief De baron gaf een luiden kreet run toorn ep vatte haar bij de handen maar met eene sne le beweging maakte zij zich los en Boheurde den brief nog in kleinere stukken f Aima dat is geen grootmoedigheid dat is bedriegerij Het kan geen Uofde zijn er moet eene andere drijfveur bij u bestaan Ahl gravin voegde hij er bij met vonkelende oogen de aanklacht tegen u en den legatie secretaris bevat welltoht traarbeid en gij wilt achter de trouweloosheid van uw man misschien uwe eigene verbergen maar wees op uwe hoede het eerste bewjjs dat ik tegao ds misdadigeo Tolgeus eene kaat op de voorkamer In eeu laadje van die kast vond hy f 4 50 en een zilveren horloge met ketting dat hy terstond bait maakte en in zyne zakken liet verdwyaen Ëen der politieagenten echter had hem in het vizier gekregen en nog was by met bet doorzoeken der woning bezig toen eene forsche hand hem by de kraag greep ea hem inrekende Op weg naar het politiebureau aan de Nassaukade had de inbreker nog gelegenheid een breekyzer dat by in zijn mouw verborgen had ia de Eoningahaven te werpen Hy is terstond in bewaring gesteld Men meldt uit Vlissingeu De gevallen van desertie ouder de soldaten van het algemeen depot van diacipline nemen toe Woensdagavond om balfacht ontvluchtten een IGtal ditmaal na vooraf aan de achterzyde van de kareroe de schutting te hebben verbrokeu Patrouilles die oomiddellyk werden uitgezonden konden na veel moeite alechta 5 hnnoer arresteeren en naar de kazerne terugbrengen waarby een korporaal bet met de burgery te kwaad kreeg en geooodzaakt was zyn aabel te trekken aan weerakanten vielen nog al klappen Door deu commandant werden dien avond alle offioieréb opgoroepen vermoedelijk om te beraadslageo wat te doen vooral omdat ook anivtige ongeregeldheden in de kazerne badden plaats gehad en meu voor eene herhaling vreeide Een groot aantal burgers vooral bewoners van haizen gelegen naby da kazerne die by den ingang van de kazerne stonden om te zien en te hooren wat er gebenren zoo lieten zioh zeer onganstig over de houdiug van den commandant nit Toen hij naar de kazerne ging werd hy door het publiek uitgejouwd Uit Breslau worct gemeld dat in eeu kolenmyn van Bovea Silezië door ontploffing een mijnbrand ontstaan is terwyl zich 500 man in de diepte bevonden Hne groot het aantal alacbtofiers is kan oog niet bepaald worden Volgens nadere berichten ia de ramp ontstaan door ontploffing van myngaa nadat een der schotten die gevaarlyke met myngae bezwangerde raimten vau de gateryen afscheiden gebaraten was Het is echter ann verreweg de meeateu van de 6U0 man die in de myn werkten gelukt nog in tyds de oppervlakte te bereiken veertig werden er bewusteloos boven gebracht daarvan zyn 8 myowerkers en 2 voerlieden gestorven nog eenige personen worden vermist zy zullen waarschynlyk vertoreo zyn Graaf Henekei v Donnersmarck in banden kr g zal ook tegen u goncht zjjn Baron Sternburg sprak Alma trotsob en koel irgy vergeet u Wanneer gij mgne handelwijze mjjne liefde al mijn streven niet begrijpt dat is uire schuld niet maar dat gij ia une uitbarsting van tuorn de vrouw beleedigt die u verhinderen wil eene lage daad te begaan dat is een Zweedsoh edelman onwaardig Met deze woorden verliet Alma de oranjerie de baron bleef onbeweeglijk staan en keek haar na Toen Alma verdwenen waa wierp hij zioh op de bank en staarde op de stukjes papier die over dbn grond verstrooid l en maar wij verlaten beo en richten onze blikken naar hetgeen buiten de oranjerie plaats vond Nadat Alma zich verwijderd bad sloop Ivar die achter dicht struikgewas verscholen voor een der openstaande vensters gestaan en geluisterd had weg mompelende j Zy is een engel alleen van grootsohe edele gevoelens vervuld Ivar s gansohe gelaat droeg de sporen van hevige gemoedsaandoening Hij sloeg den weg naar het park in en toen hij aan het pavitloen gekomen was viel hij daar buiten op eene der banken neder wierp z n hoed verre van zich en streek meermalen met de baud over het voorhoofd als wtldo bij orde brengen in z n ontstelde brein Weder begon hij vergelijkingen te maken welke ten gevolge hadden dat CotiBtBoce geheel in zijne achting daalde on van het schitterende ideaal dat zgne verbeelding van haar geschapen had bleef nog slechts zooveel over als zijne rede onaangetast gelaten had dat wil zeggen hij hield nog rast aan het denkbeeld dat zij door den hartstocht en de jaloerHcbheid misleid zich inderdaad verbeeldde dat Alma een laag karakter bezat Maar waaneer vervolgens syoe gedachten zich aan wien de myn toebehoort leidt zelf da reddingswerkzaamheden Ia den omtrek van Breslaa werden heden aen paar lichte aardschokken waai nomen Meermalen veriekerdea zeer oude Tesaeliche visBohers dat zy in huaae jeugd onbekend warea met eea visch die pieterman genoemd werd Deze verklaring klonk aan de jongeren byna ongelooflyk in dn ooren omdat zy jaar aan jaar zoodra de Meimaand in het land was ook de pietermannen by duizenden en dnizeoden langa de kust zagen awemmen Dit ia nog geen vyf en twiating jaar geladen Een aantal kustbewoners vonden toen in de maanden Mei en Joni een middel van bestaan in het vangen en voor het gebraik bereiden van pietermannen Met een bootje en eenige korte bengeltjes ving men er sams in één dag wel duizend De Bmakatyke dook gevaarlyke visohjea werden van jaar tot jaar in ruimeren kring ala volksvoedsal in den handel gebracht Thans echter heeft men sederk eenige jaraa waargeaomea dat het getal pietermannen iterk vermindert Verleden jaar werden maar zeer weinige gevangen en dit jaar zya zy aaa da Tesaelaoho kast zelfs nog niet gezien Da visachers die aren ver van laad zeilen om boa bedryf alt te oefenea gewagea er ook al van dat ag byua geen pietuman meer vangen Of de visoh een anderen koera naamt sa zioh aan de Hollandsche kust niet meer ver toout weet men oatuutlyk niet doch de mo gelykheid bestaat dat het versohyaael zich ook vroeger heeft voorgedaan namelyk in de dagen waarvan de onde visachers spreken toen da pieterman han onbekend wai De reeder M de Niet Azu te Scheveningen heeft te Vlaardingen aangekocht een groot perceel grond aan de haven aldaar waarop pakbaizen en andere opstallen znllen gebouwd wordea ter inrichting van dit terrein voor da uitoefening der reedery aldus bericht m t ons Ia dit misschien het eerste ebaap over de brug dat straks door aal da anderen gevolgd zal worden Uit Wageningan sohryft man van 12 Juni Bet plakken van Meikersen heeft hier en daar reeds een aanvang genomen zoodat ook de verzending voor het binnenland weldra zal aanvangen Bg de op gisteren gehoaden verkoopingeit van kersen uit alle boomgaarden hg Wageningen ia gemiddeld 4 a 5 cent per K G op den boom besteed tot Alma bepaalden dan meende hy de eigenaardige trilling ia bare stem te hooren toen lij den baroa bekende boe zeer sjj baar man beminde Hg gevoelde zioh getroffen door de warmte waarmede xjj de verongelukte Constance verdedigde die nog daagt te voren al het mogel ke gedaan had om Alma te schaden en te doen minachten Hij verbeeldde zioh Alma s edel aangezicht te zien toen zg den brief verscheurde met de woorden f Nu is er f a bewijs meer Ivar gevoelde toen hij zioh hettooneel voor den geest haalde waarvan hg getuige geweest was eene onweerstaanbare begeerte om zich voor Alma op de knieën te werpen en haar om vergiffenis ta smeeken voor al het lijden dat bij haar berokkend had Allengs vurdreef de gedachte aan haar elke andere zoodat zg ten slotte het eenige voorwerp van zgn gepeinzen bleef Des avonds waren allen ia het salon rereeuigd Alma eujAlfred zongen een duo Tegen het einde daarvan erdween Canstanoe Toen Alma van de piano opstond vloog haar blik door het salou ea loea zij Constance miste verliet ook zij het vertrek Ivar op wien dezen avond he uiterlijk zgner vrouw een voordeeliger indruk dan gewoonlijk maaktt vond dat zg zioh wel wat veel met Alfred bezighield en in weerwil van den beteren mensoh in hem herinnerde hij sioh onwillekeurig de aanklacht tege Alma en hij daeht Wanneer Constance eens gelgk had OnmogaIgkl sprak hot gf zond verstand Maar wanneer Alma s grootmoedigheid eens zooals Stjeraburg ceide alaohta een mantel was waarmede zg hare eigene zwakheid verborg P Dan nas ik debffilrogeoe dedoor lohyahailighnd badrogeoe tSht wlgt