Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1895

M Mr Niemeyer advocaat nit Eisen die Mellage verdedigde hield vol dat het klooster tMariaberg eene inrichting ia die o a dient om weerspannige geeitelgkeo onsohadelgk te maken waartoe hg o a breedvoerig wees op het geval van pastoor Rheindorf soortelgk aU dat van F Ëen der broeders beeft gezegd Wie hier is die wordt tam gemaakt tonder ons goedvinden komt niemand hier nit B nu die door een list ontsnapte lichtte M taook omtrent F wiens krankzinnigheid door dr K eenvoudig werd aangenomen op gezag van bovenbedoelden broeder Pleiter toonde voorts aan dat F en R geen dronkaards zijn en betoogde uitvoerig dat ioestanden waren aan t licht gekomen die in de geheele beschaafde wereld afschuw en ontzetting hebben gewekt over t feit dat zy konden voorkomen in een van Staatswege geconcioneerd krankzinnigengesticht trots het toezicht van de overheid Met vertrouwen vroeg pleiter vrgspraak van M c 8 die zich zeide hy verdiensteIgk hebben gemaakt tegenover de menschheid Bet gerechtshof heeft bg zgn vonnis aangenomen dat alle beklaagden Mellage ca met goede bedoelingen handelden § 193 Str en voorts dat de door hen ingebrachte beschuldigingen door hen bewezen werden en diensvolgena de beklaagden van de aanklacht van laster en beleedtging vrggesproken Maandag d a v ontving Forbes een bezoek van den kanunnik Cameron die hem namens den bisschop van Aberdeen kwam verzekeren dat Mgr eerst uit de con ran ten berichten over het procesMei lage had vernomen boe slecht hg te Aken was behaudeld met de oitnoodiging naar Schotland terug te keeren waar hg dan weder een ambt zou krijgen in overeenstemming met zgne wenschen Mellage werd Zondag toen hg te Iserlobn terugkeerde door eon onafzienbare menigte met fakkels en muziek afgehaald en vol geestdrift verwelkomd Naar aanleiding van het proces hebben een nationaal liberaal en een conservatief lid van de Pruisische Kamer een interpellatie over de kraokziunigenverpleging ingediend Uit Aken wordt gemeld dat het 0 M appèl heeft aangeteekend tegen het vonnis In het Weekblad voor de Burg Adin wordt het krichtig protest van mr Levy tegen de verordeningen op de vermomde bedelarg dezer dagen nog eens herhaald naar aanleiding van een artikel m De Liberaal besproken en aan critiek onderworpen De redactie verklaart daarbg al dadelgk niet te kunnen inzien waarom de gemeen Ie wetgever niet evengoed als voor andere bedrgven ook voor dat van het venten bet leuren bgzondere bepalingen zou mogen treffen En nu willen wg dit zeggen mr Levy kent de kwaal niet waarover hg schrgft Het is begrgpelgk dat men in een groote stad waar veel politietoezicht en in elk geval buren zgn minder overlast van venters en leurders heeft Maar weet mr Levy wat dat op het platteland beteekent Ons is eene gemeente bekend waar op één dag bg één boer zich één honderd vier van zulke kooplieden aanmeldden Wat te doen wanneer de mannen op het veld zgn en de vrouw alleen te huis is ver van elke hulp Niets anders dan wat gebruikelgk is een cent toeduwen door het sleuf je meestal expresselgk daartoe aangebracht 1 Daarnevens verliest elke pethetiricbe ontboezeming over de schamele luiden die bg duizenden en tienduizenden door venten een schamel stuk brood trachten te verdienen Mr L hare kracht Hieruit blgkt duideiyk het verschil in appreciatie Terwgl mr Levy let op de schamele luiden beeft het W v d B A t de gemeentenaren die van deze luiden overlast hebben in het bgzonder op het oog Intusacheo neemt dat alles niet weg dat ook dit blad de ontwerp verordoning der Utrechtsehe Vereeniging een lomp stak werk vindt Directe SpoorwegverbindiDgen met GOUDA ZooierdleDSt 1895 GOD DA lOTTÏEDAl lOTT 1 84 1 44 9 81 10 KOTTIKDAU 10 88 10 82 10 89 10 48 10 68 8 6 0 7 85 7 47 8 8 86 i lO g lS V 5 19 8 81 5 80 8 89 5 88 6 86 7 48 8 07 8 18 8 65 SODDA DEN BAAG 7 49 8 89 3 54 9 4 11 168 01 10 08 8 12 10 16 8 26 10 27 8 810 8 8810 88 11 46 e l d 7 30 8 86 8 08 9 37 10 80 10 60 12 12 18 25 1 87 8 86 8 47 4 46 27 7 14 Z r Il 7 48 8 47 11 02 18 37 4 87 Z Ze ir 7 8 8 66 11 13 12 46 08 ToorS 8 07 9 08 11 87 12 68 5 80 H e 8 18 9 18 9 97 10 07 10 48 11 38 12 42 1 08 1 67 4 06 4 17 85 6 67 7 44 eoUBA UTElOHT 6 86 6 40 7 5 8 09 8 81 9 06 10 19 11 12 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 7 6 56 8 8110 16 8 60 6 54 tl l4 2 87 7 10 10 89 6 59 7 08 8 12 11 88 2 46 8 84 5 05 6 17 7 18 8 48 10 87 18 7 28 8 28 8 41 9 9 37 10 61 11 46 1 80 8 08 8 50 4 48 6 89 6 86 7 4 9 0411 G O U 1 A A M S T E 8 D A M 8 21 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 6 10 16 0 0 12 46 l 4 80 46 18 11 18 Staten Oonenuü 2e KiMut Zitiiog van DoDdarda 13 Jani By het Toort ezet debat over deve li liei Jawet werd ia art 9 doideiyk uitgedrukt dat het reglement in de fabrieken opgehangen moet biyven De Minister nam ornr het amendement der tiomm ran rapporteurs op art 10 om te bepalen dat de inapectears en ambteDaren tu den reiligheidadienst met tevens bela t worden met bet toezicht op het gebruik Tan stoom toestellen Op art 12 ia rervrorpen met 56 12 een amendement Tydeman om te eÏBchen mondelinge en schriftelyke heaatwoording door den f brikant van de vragen des ambtenaars Gehandhaafd is de verplichting tot het geven van inlichtingen By art 18 rerptichtiog tot mededeeling van ongevallen wgzigt de Minister den aanhef zoodat het slaat op hoofden en bestaurders van inrichtingen waarin eenige tak van faOrieksof handwerkangverheid wordt uitgeoefend en dezen verplicht worden van elk in het bedrgf voorgekomen ongeval mededeeling te doen De commissie van rapporiunrs trok haar amendement daarop in Een amendement Beelaerts om de verplichting te beperken tot fabrieken of werkplaatsen in de wet bedoeld is verworpen met 56 tegen 15 stemmen Art 34 is goedg keard Ben correspondent van het Hbl te Johannesburg ZaidAfrika schrgft Ik ben hier in verscheidene goadmyaeQgeweestj en mg dnnkt zoo dat de lezer mgdie ervaring bengdt £ en goudmgnic zegtha Wat moet bet aardig zgn zoo rond tewandelen in ouderaardsche gaagen waar hetrossf licht van walmende toortsen op duizendptaatseo het edele metaal aan de rotsen doetglinsteren en fonkelen en waar het houweelmet eiken sl nieuwe schatten bloot legt t Mgn waarde bet leven is een gestadig proces van ontnuchtering De werkelgkheid staat steeds ten achter bij de verwachting en in de boop ligt per slot van rekening meer genot dan in de verwezenlgking ïd het verlangen meer dan in de bevrediging £ n met goadmgnen is het evenals met andere dingen De voorstelling die men er van heeft bestaat voornamelijk nit vage visioenen die tgdeus de kinderjaren door bonte prentenboeken verwekt half onbewust in bet volwasAeu brein voortleven kom naar Jobaonesbnrg ga een mgn in en gij zult minstens één illusie armer naar boven komen üen deigelgke tocht is evenmin lastig all gBvaarlgk Qg kleedt u in bet oudste pak dut gg by a hebt en gaat met qw geleider in een der gioren karretjes zitten die door staten kabels over rails met eea helling van ca 40 graden omhoog getrokken het losgelaten erts naar boven brengen Oy hebt slechts op te passen dat gg uw hoold niet boven het ding uitsteekt en dan gaat het roef de diepte en de duisternis in Na ongeveer een minout schiet gg voorbg een verlichte goog de eerste level c en dan nog een en nog één hg du vierde staat gg stil en stapt gg nit Gg ziet een Ibge hal nelektrisch verlicht in de meeste mgnen met rails karretjesi hallnaakte ne iers en blanke opzichtera en gg hoort het dofie geraas van voorbgHcbietende karretjes in de schacht de drenneude slagen van houweelen en het gedruppel van water Uw wegwgzer neemt een paar kaarsen nit een gesloten kast en wanneer gg die ontEtoken bebt zgt gg gereed voor uwe wandeling 1200 voet onder den grond In het begin ziet gg uiterst weinig bg het licht uwer twee kaarsen die slechts luisfi voldoende zgn om de duisternis zichtbaar te maken maar wanneer uw oog aan het schemerdonker gewoon is geraakt gnat het beter Van goud ziet gg uergons een spoor zelfs niet wanneer het erts bgzoudor rgk is en zes of zeven ouces per ton geeft gewooaIgk echter houdt het slechts één once of minder en wanneer gg leta glinsterfuds ontwanrt H hen gewooclgk een pyiii t of mis 8 40 8 47 8 S4 g oi 9 10 7 Ï6 7 88 7 8a 7 7 lï 1 a d Uoordraokt Niauwtrlrerk Cpolla Bottgidtm otlaidm Otpdle irirawnknli HoordraoU Oosdi Ond w Wowcin VInokt Ooad 40 Wp 7 68 9 10 tmit schien wai water dat langzaam door da rotsen sgpelt Spoedig toont uw gids u de banketzoomen die door bet graniet loopen zg bestaan uit conglo ueraat van kiezels en een soort cement die bard ia geworden eo wi selen in breedte of van ongeveer 20 centimeter tot U a 2 meters Het goud zit gewoonlgk rondom de kiezels en is uiterst fijn verdeeld hetgeen zgn onzichtbaarheid verklaart en hoe dunner du aderen hoe rgker £ r zgn in hoofdzaak drie goiidhoudendelagen De voornaamste is het betrekkelgk arme main Teef dat gemiddeld slechts 6 w per ton houdt en derhalve eerst thans kan worden bewerkt dank zg der veel verbeterde methode Dichtbg loopt de main reef leader c een dunne maar rgke ader die slechts zelden meer dan een paar voet van het main roefc is verwgderd en veider is er op een afstand van 16 50 meters het south reef € eveneens dan en rgk dat uit drie of vier vaak in elkander loopende stringerac bestaat Deze riffen nu worden door de mgnwerkers gevolgd Zg loopen met een belling van circa 35 graden de diepte in en zgn bgzonder bestendig van aard De arbeiders die het erts loswerken zgn atlen zwarten forscbe kerels die de 3 p st en den kost die zg per maand verdienen volop waard zgo Zg volgen het erts in nauwe bellende gangen waar zg in de meest onmogelijke houdingen bunnen gaten drillen Deze worden met dynamiet gevuld en tweemaal per dag vinden de ontploffingen plaats diö het gfheele ooderaardacbe terrein met een vervaarlgk gedreun en gerommel tervullen Het loHgeslagen erts wordt dan klein gehakt en na van de waardelooze rots te zgn afgezonderd naar boven gebracht Dezelfde werkzaambeden vinden op de verschillende verdiepingen te gplgk plaats en deze verdiepingen zgn met elkander verbonden door de schacht die de richting van het reef volgt het laatste wordt zoodoende geleidelijk uitgemergeld Boven bg den ingang der mgn beviodt zich een groote inrichting Het erts wordt eerst in stampers fijngemalen en loopt lu dea vorm van pap over kwikzilrerplaten die ongeveer 50 pCt van het goud vaathoudeo De re st vormt de z g tailings die vroeger waardeloos thans door middel van coocentra tie en het cyanide procédé verder worden bewerkt en ruim 60 pCt van bet goud dat zg bevatten prgsgeven zoodat alles bg elkander genomen rnim 80 pCt van het goud in het erts wordt genomen men hoopt dit percentage eerlang op 90 a 95 pCt te verhoogen In den vorm van amalgama wordt het goud naar de raffinaderg gebracht en au daar worden de zware baren eiken Donderdag naar de banken vervoerd die zich met de transportatie en den verkoop te Londen belasten Het geheel maakt meer den indruk van een groote fabriek dan van een goodmgn en in ruil voor de tllosie omtrent goudmgnen die men in den schoot der aarde prgageeft krggt men In de reusachtige etablissementen een zeer hooge denkbeeld van de volmaaktheid en den omvang der industrie De Berl Gorresp bericht dat de Duitscfae regeering de nlaiting gelast heeft van het krankzinnigengesticht Mariaberg te Aken dat bestuurd werd door de broedera vau het Alexianerklooster aldaar De aanleiding tot dit besluit waseenesoortgelgke als dïe welke eeuigen tjjd geleden eene omwenteliög bracht in het böstaor van het Liaagsche krankzinnigengesticht Wat bier mevrouw Stuten deed dat deed daar nu de koffiebuisbouder Metluge uit Iserlobn £ en proces over de sclmndelgke toestanden welke in genoemd gesticht bestonden heeft gedurende acht dagen bet gerechtshof te Aken en de aandacht van geheel Doitschland beziggehouden Aan het requisitoir van bet O M ddo 7 dezer ontleeneu wg het volgende GOD DA18 28 18 29 18 86 18 48 18 2 10 84 U Ol 11 08 11 15 11 14 11 88 9 40 11 81 9 61 0 58 10 11 De ambtenaar van het O M verklaarde de vervolgintf tegen den heer Mellajjiü c a die de boschui ligingen openbaar maakten in een brochure m in den lserlohner Kreis Anzei gerct te Itebben ingesteld om uit te maken of en in hoeverre die beschuldigingen ingebracht t ea de broeders van het Alexianerklooster gegrond waren waartoe eene uitgebreide instructie beeft plaats gehad Pet kan uiet ontkend worden zeide het O M dat deze instructie het bestaan van ernstige afkeuren waardige toestanden aan net licht heeft gebracht Een daurvan is zeer zeker dat een gesticht waarin zich 660 Igders bevinden dagelgks slechts gedurende 1 uar door twee geneesheeren wordt bezocht Na vervolgens de rechtsvraag der aansprakelgkheid van de beklaagden te hebben behandeld constateerde het O M dat de bestourders eo broeders van het Alexiaoer klooster o a zgn beschuldigd tegen beter vreten in eon Ëugelach n geestelgko Forbes jarenlang wederrechtelyk vau zgne vrgheid beroofd en erubtig mishondeld Ie hebben hnn doel zou volgeus de brochure zgn geweest Forbes stelselmalig dood te mak n een aanklacht die te zwaarder ia zei het O M als hg wordt gericht tegen persooon die op gronden van Christelgke barmhartigheid hun geheele leven aan de ziekenverpleging hebben gewgd Het O M betoogde daarna dat F van joHgsaf excentriek was en a n den drank verslaafd o a ophalende dat hg op 20 jarigen leeftgd een soldaat omverliep om zgne lichaan kracht te toonen en op 34 jarigen leeftgd een officier onder een tafel wierp omdat dezö een spotliedje op de kathrilieke kerk zong Wegens dronkenschap volgens hem echter omdat hg partij trok voor de lersche landbouwers door zgnen bifischop van zgn ambt ontzet kwam F in 1890 zonder papieren of middelen van bestaan m Doitschland eu werd toen op zgn verzoek in het Mariaberg klooster opgenomen Toen hg echter eens in volslagen beschonken toestand werd thuisgebracht en alle kenteekenen v in dronkemans waanzin vertoonde verzochten de broeders dat dn geneeskundigen zgne krankzinnigheid zooden uitspreken waartoe de Sonitatsratb dr Capellmann zich onbevoegd verklaarde maar de Kreisphysicosc dr KribbeD na onderzoek overging Het ia zeker te betreuren zeide het O M dat na dit onderzoek de patient niet verder geneeskundig is waargenomen maar dit wordt verklaard door de geheele organisatie van het geslicht waar de geoeeskundige verplegirg oiterot gebrekkig is Dat F door de bromlera werd mishandeld was naar het O M meende uit het getuigenverhoor niet gebleken al zgn zg miaachieo wst hardhandig te werk gegaan toen zg hem naar binnen droegen en evenzoo achtte het O M niet bewezen dat de broeders hebben geweten dat F niet krankzinnig was veeleer bestaat z i grond voor het tegendeel Mellage bad echter ook een aantal andere besohuldigiugeD ingebracht een naar het oordeel van het O M ongerechtvaardigde tegen een polttiesecretaria die zich zou hebbun laten omkoopen om de broedem te waarschuwen als een inspectie te wachten was maar ook reeds beweringen van ernstige mishandelingen van zieken in het gesticht en na het getuigenverhoor moet ik zeide het O M ten deze van de vervolging tegen Mellage afzien want er is inderdaad gebleken dat in het Mariaberg gestichte din en zgn gebeurd die de zwaarste straffen rechtvaardigen en waaromtrent een zeer gestreng gerechtulgk onderzoek zal worden ingesteld Overwegende dat M niet door lage drjjfveeren was bewogen en integendeel moest erkend worden dnt hg zich verdienstelijk heeft gemaakt door ernstige verkeerde toestanden bekend te maken vroeg het O M ten slotte slechts 360 Mark boeten vour den ecbryver der vier ala beleedigend vervolgde aitikelen en 280 Mark voor de uitgevers De advocaat van een der aanklagers dr Capellmann verklaarde daarop in zgn pleidooi dat zgn cliënt dien dag zgne betrekking aan h t gesticht had neergelegd wegens het onbevredigönde onhoudbare van den geneeakondiijpu dienst TUd vao Greenwich Aangevaogeo 1 Mei I K D A U 82 7 82 7 69 8 06 8 13 3 88 8 48 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 4 60 4 67 6 04 5 11 6 20 1 45 1 55 2 02 8 09 3 15 9 03 31 8 58 4 80 6 42 8 0 7 80 8 10 t 7 11 9 10 6 80 6 30 6 87 44 6 0 11 80 8 41 iO 8 1 8 0 4 08 GOUDA 11 0 18 80 61 3 29 4 08 4 40 12 40 8 09 12 08 8 85 10 i DEN HAAG GOUDA 7 50 8 09 9 07 Eï 8 88 g 38 8 86 8 419 49 10 84 10 4 Vtinht 6 38 7 60 Woerdss 6 68 8 11 Oudewater 7 07 8 19 Gouda 7 80 8 82 aHage 48 7 20 7 48 8 30 0 88 9 461 0 1411 86 1 1 1 88 8 44 2 68 3 43 4 16 17 6 U 7 68 9 S8EVoorb 4 10 20 1 44 6 17 Z Z gw6 08 10 38 1 68 6 18 9 8 Z T M 6 19 10 46 2 09 6 42 10 08 Qmit 6 80 7 0 8 18 9 9 6 10 16 10 7 18 05 18 46 8 20 3 14 3 U 4 18 4 43 6 47 6 58 8 88 10 11 Stopt te Bleiaw k KraÏBveg en Nootdorp Leidacbendam UTKEOHTOODD A 10 11 84 12 60 8 10 8 82 4 43 8610 88 11 61 4 16 6 68 10 31 4 24 11 10 9 34 10 44 18 07 1 22 3 4 4 S7 6 20 7 0 AUSTEBDAMGOUDA 5 0 JJO AaataidunWs e iid 8 16 9 66 11 2 40 4 86 6 86 8 10 04 10 14 18 19 8 311 t 80 7 48 8 4 11 10 Het gut Diet un de uitoefening ran eeu bedrijf eenroadig en geheel aan betgoed inden van den ïurgemeeater afhanlieiyi te atellen Kooplieden die werliBiyk een bedtjl nitoefenen bebooren niet daarby Tan eene vergunning van den burgemeester afbankeljjk te ign Men eische dat zy uitoefenen deanooda een bedrgf dat elders geveitigd ia of dat tg altbana toonen dat hun bedrgf ernat is en niet voorwendsel Het oordeel hieromtrent zal men wellicht aan den burgemeester moeten laten doch in de verordening worde hem een maatataf gegeven waarnaar te oordeelen Het toelicht van Ged staten ia daar om te waken dat niet onnoodig werkelgk de vrgheid van hedrgf worde belemmerd De gewone wgze van merken van linnen en katoengoederen namelijk met het zoogenaamde merkkatoen ia vrg omslachtig en tevens niet zeer doeltreffend daar dit laatste spoedig zgn klenr verliest of althans onder het waaschen weldra in helderheid van tint merkbaar afneemt Ziehier een paar wgzon die het dubbel oordeel opleveren van doeltreffend en goedkoop te zgn Men verschafie zich een gzeren cachet met den naam of de initialen en relief en verwarme dit sterk doch niet zóó dat bet roodgloeiend wordt Dan hedekke men de plaats waar het goed gemerkt moet worden met een weinig fijn gepoederde suiker en drukke daar het verwarmde cachet met kracht op Het merk zal dan onuitwiachbaar op het goed overgebracht zgn Üen zeer goede merk inkt verder ia samengesteld nit Mangaansnlfaat 4 gram Gediatilleerd water 4 Suiker in poeder 8 Roet 2 Tot een half vloeibare brg samengeroerd gebrnikt men dit mengsel evenals gewone boekdrnkkers inkt De plaats die gemerkt is wordt bevochtigd met eeu oploasing van bgtende potasoh daarna weer gedroogd en ten slotte flink afgewasschen Dit merk is zeer vaat Mbl t d Verv De Haarlemsche rechtbank deed gisteren uitspraak in de zaak van Hendrik Hollander likdoornnngder van beroep beschuldigd zonder noodzaak en dus onbevoegd de heelkunde te hebben uitgeoefend door te Zaandam een man een wrat te hebben afgenomen De eiach was f 25 boete fubs 10 dagen hechtenisslraf De rechtbank veroordeelde Hollander tot f 5 boete snba 5 dagen hechtenisatraf Bg den gemeenteraad van Rotterdam is door B en W het voorstel ingediend om voor f 60 000 de Remonstrantsche kerk aan te knopen ten einde deze te gebruiken tot uitbreiding van de Beurs speciaal voor granen en zaden en om tevens aan de Remonstrant ohe broederschap een terrein te verknopen aan den Wesleraingel tegen f 40 per o A ten einde daarop een nieuwe kerk te stichten Op de gisteren gehouden paarden markt te Nomanadorp heter bekend onder den naam van Bnitensluiache paardenmarkt was de aanvoer vrü groot De handel was vlug inzonderheid in de éénjarige paarden die golden tot f 200 soms zelfs nog daarboven De meeste werden aan fekocht voor de Langstraatache weiboereu die deze paarden weiden tot November en dan weer Tan de hand doen aan den Pruis of den Saxer Zag men er vroeger door of voor den Fransohraan dikwerf paarden meenemen van f 800 tot f 900 als zg 5 a 6 juar oud waren die tgd is voorbg De kooplui zgn er wel maar tbans besteden zij niet meer dau f 450 il f 550 m heel enkele gevallen komen ig daarboven maar dan kan men rekenen dat het iets zeldzaams is De fAllgemeineElectricitat8 Gesellschatt te Berign heeft een reddingsboei vervaardigd die niet alleen drie personen kan dragen maar voorzien ie tan een electrisch gloeilampje van 16 kaaren welks lichtkracht versterkt wordt door een lenavormig geslepen glazen Mok Het licht is op een afstand van 2000 M zichtbaar De stroom wordt geleverd door een hatterg in een boei verborgen die twee maanden lang geladen kan big ven zonder dat de electromotorisohe kracht vermindert Noch schommelingen noch een val zgn in staat den toestel onklaar te maken Hangt de boei dan is de stroom afgebroken zoodra ze evenwel drgft wordt de electrische keten automatiache gesloten en de lamp ontstoken Bet lioht kan les uur blgven branden Het heeft in Engeland de aandacht getrokkan dat Nasroella khan de Sjapzada of zoon van Emir Afghanistan zoo dikwgis de ofBcieel vastgestelde programma s in de war heeft gehracht door op achgnbaar willekeurig gden aan te komen of te vertrekken Thans blgkt echter dat de jonge Prins voor zgn vertrek naar Engeland van den Emir een gedetailleerd programma heeft ontvangen van zgn reis va Ntald overaenkomatig den laad van de voornaamate waarzeggera en eterrenwiclialaara van Afghanistan Dezen kalender volgt de Sjahzada zeer getronw omdat de daarin aangewezen dagen en maanden bgiander geli kkig zijn voor het bezoeken en verlaten van de voornaamste plaatsen waarheen hg gebracht wordt Daardoor alleen aobgnen dea Sj fazadas aankomsten eo vertrekken zoo ongeregeld Met gelgken munt betaald Tandmeeater tot een patient die hem na volbrachte operatie de uitgetrokken kies overhandigt t t Is vier gulden voor de kies U dacht me toch met dat uitgetrokken ding te betalen Patient Natnurlgk voor anderhalf jaar heeft u de kies nog geplombeerd voor tien golden omdat er naar uw zeggen wel Voor zea gulden aan good was ingegaan en dat ond moet er nog inzitten Goeden morgen De bouw der Haaclemsche kathedraal is gegund aan den heer G Holseboach voor f 327 000 den laagste inschrgver uit Haarlem Een nieuwe pretendent voor den Frans hen troon prins Roger de Bourbon die eerst onlans te Brusel te vooraohjjn is gekomel is door de politie van Antwerpen als landlooper over de Franscbe grens g zet Flg werd daar door de gendarme met pen armen ontvangen wgl hg nog een straf van 10 jaren dwangarbeid te ondergaan heeft wegens een moord op zgnen oom gepleegd Te Londen zgn Zondag niet minder dan 8 jongens bg het baden verdronken Twee jonggehuwden te Ophemert die sedert vier weken lief en leed van hethnwelgksleven hadden gedeeld werden dezer dagen verfaat met een scbrgven van den burgemeester waarin deze hun berichtte dat zjj nog piet getronwd waren Wat was het geval Doot een vergissing op de secretarie waren de stukken niet volledig toen het huwelijk voltrok ken werd Dit is nu eerst dezer dagen aan den dag gekomen De reeds gebowden zullen dus nog eens het ja moeten uitspreken als zg geen bloed voor het hart gekregen hebben Zondaff 23 dezer des avonds zal aPHns Maorits de hoofdpersoon van de Leid che maskeradefeeaten vergezeld van een stoet van ridders en edeten een bezoek brengen aam het Kurbaus te Scheveningen alwaar de noo ige toebereidselen zullen worden getroffen om den Prins een waardige ontvangst te bereiden De Dailg Telegrapb heeft een natioifale inschrgvingc geopend voor den heer Dr W G Grace den ondstsn champion crickete van Engeland een man die veel beeft gedaan iter bevordering van sporten vooral van het cricketspet Van alle zijden uit bet Vereenigd Koningrijk komen echellings voor hot National Teatimoniali Op de tgst is nu reeds voor 5170 shilings geteekend In het museum voor land ett volkenknpde van den heer Dudok de Wit te Breukelen is ingebroken Men scbgnt zich met een bootje van de Vechtzgde toegang tot het gebouw verschaft te hebben Eenige voorwerpen Waren aangeraakt en verplaatst en slechts het vel van een wild zwijn werd vermist Teneinde het vervoer van geslacht vee uit Nederland naar Londen via Vlissingen boter te regelen zjjn er onderhandelingen aangeknoopt tusscheo de Staats poorweg Maatsch en de Ned Kamer van Koophandel te Londen Terwgl de vangst van paling tegenwoordig toch al iameljjk gering is sterven nog vele dezer dieren bij het verspenen Het gebeurt soms dat palingen die gevangen zgn en daarna in groote manden opgesloten in ander water ter bewaring worden overgebracht bio non een paar uren dood zgn Men beproeft oatourlgk wel ze te bewaren in water at zooveel mogelgk overeenkomt met dat waarin ze eerst zwommen maar dat gaat niet alt jd Bultenlaodscb Overzicht Sonnino de Italiaansche minister der schatlj ist beeft de begrooting ingediend eo daarbg een aiteenzetting gegeven van de financieele maatregelen zooals hy die reeds had aangekondigd in zflne verkiezingsredevoering Het dienstjaar 1893 94 zeide de minister is gesloten met een ongedekt tekort vpin 59 000 000 lire maar noch het tegenwoordige noch het aanstaande dienstjaar zal het teke rt vergrooten indien de Kamer de door de tegeering voorgeste de maatregelen aanneemt De minister raadde aan de talr ke soorten van binnenlandsohe schuld te nnifieeren in oen 4 t pCts type men moet zorgen datae openbare schuld niet grooter wordt en dën onloop van biljetten die niet door uataAl reserve gedekt zgn beperken Verder kondigde de minister maatregelen aan om alle in omloop zyode staatsbiljetten te beperken tot 110 000 000 lires Deze uiteenzetting van den staat der geldmiddelen werd met groot applaus ontvangen De Franscbe pers bespreekt breedvoerig de mededeeling van minister Hanotaux dat er een verbond tusaohen Fraokrgk en Rusland bestaat Enkele bladen eisohen de mededeeling VRik de voorwaarden waaronder dat verbond gesloten io De Aotorité vraagt of het waar ia dat het tractaat is aangegaan op den grondslag van de erkenning door Frankryk van den bestaanden toestand in Ëlzas en Lotharingen Het blad acht het ondanks de bepaalde verzekering van de beeren Ribot en Hanotaux nog zeer de vraag of een schriftelijke overeenkomst tosseben de gevolmachtigden van beide landen is aangegaan Doch het zou het weerzinwekkend noemen als daarin een clausule was opgenomen die op de bedoelde wyze melding maakte van het vred es tractaat van Frankfort Dat zou een zoo zonderlinge bepaling zp dat het geheele tractaat met Rusland er doorFrankr k waardeloos door werd gemaakt Dit artikel van de Cassagnac heeft in politieke kringen io Frankryk groot opzien verwekt Hoe staat het met de Chineesche leening waarvoor Rusland de garantie geeft De Tiines sprak eergisteren als haar meeniog uit dat de lust om geld aan China voor te schieten niet groot zou zyu in Bnaocieele kriogen Niet alleen in Doitschland dat de houding al begint te betreuren rlie het in Oost Azië heeft aangenomen maar ook in Frankrijk dat vroeger zoo edelmoedig de Russische fiuancieple plannen steunde Daarby komt dat de financieele toestand der Republiek op dit oogenblik niet zóó gunstig is dat de regeering zelve zich in de zaak kan mengen Aldus het Londenscbe blad dat overigens ook oordeelde dat Rusland al zulke vriendendiensten aan China niet voor niets zoo bewyzen In het Lagerhuis heeft Bowles er de regeering over ondervraagd Hy wensohte te weten of tusacheu Frankryk eu Rusland onderhandelingen waren gevoerd over de leening van 16 000 000 p bL door Franscbe baokiers te leveren en of de regeering iets wist van het bestaan e ner overeenkomst tusschen China en EuBland wuarby Rnaland grondgebied zal ontvangen als belooning voor de fioancieele hulp Het antwoord van Grey den vice minister bield in dat de regeering diemiangaande niets kon mededeelen omdat zy in de onderstelde onderhandelingen der t ee mogendheden niet betrokken is geweest Licht ontstak dit bescheid niet en zoo moeten ook de Britten maar op de berichten in de pers afgaan Thans wordt weer gemeld dat Rusland en China een geheim tractaat hebben gesloten waarby de Russische regeering zich verbindt aan de Chineesche 15 miJlioen pond te verqcha£fen Tan dit bedrag zon het grootste gedeelte besteed worden tot betaling der oorlogsschatting aan Japan Vyf Parysche bankiershiMgn heet het verder hebben zicb reeds bereid verklaard die 15 000 000 pd Bt te Terschaöen nu Rusland daarvoor borg blyft Men zou haast gaan denken dat zo het doen op aandrang ook van de regeering der republiek omdat Frankrijk van China evengoed een preseutje ontvangt als Rosland Jacques St Cere zegt in de Figaro € als vry zeker te kunnen mededeelen dat Frankryk de Pescadores zal krygen uit erkentelykheid voor de goede diensten aan China bewezen Rusland mag dan om dezelfde reden een stuk van Mantsjoerjje annexeeren lotusachen noemt de correspondent der ïndep c den afstand der Visscberseilanden niet erg waarscbynlyk Ze zyn immers met Formosa aan Japan gegeven De Duitflche bladen z n wat te begrypen is alles behalve tevreden over een en atider Zoo betoogt de Vo8siscbe Zeitung dat de Doitsohe regeeriug die nu niets krijgt betere zaken zon gemaakt hebben indien zy zich in plaats van by Frankryk en Rusland by Engeland had aangesloten Doch gedane zaken nemen geen keer Ook niet in het belang van Doitschland ia het anders dat de gebeurtenissen in Oost Azië de beide ryken wier regeeriogen aan Newa en Seine zetelen nog nauwer tot elkander heeft gebracht Nu de beslissing gevallen is kan de verdere beraadslaging over de invoerrechten in de Belgiache Kamer ons weinig belang meer inboezemen en de volksvertegenwoordigers zelf zyn minder belangstelleud geworden zooals al blykt uit de cyfers bij de stemming over bet recht van 2 fr op de melk en van 10 fr op den room die bestemd zyn voor het bereiden van boter of kunstboter slechts 132 msn stemden mee Bovendien ïs er een geest van flauwheid over de vergadering gekomen zich uitende in zoutelooze aardigheden en speldeprikkige onaangenaaicheidjes over en weer De debatten hadden gisteren veel van die lange tweespraken in Orieksche treurspelen waarin iedere spreker om de beurt een regel zegt en die ons ais jongens zoq onnatuurlyk toeschanen De belangstelling wakjterde aohter wat aan toen de minister van financiën meedeelde dai hy zich vereenigde met een recht van fr 3 op haver Zooals men weet is de Smet begonnen met tegen eenig recht op haver te zyn en heeft daarna verklaard dat hg niet hooger zou gaan dan fr 2 maar on was den eisch van de groep Hyacinth Cartuyvels fr 5 nog een frank genaderd Het recht op haver ondervond een nog heviger tegenstand dan dat op boter en knnst boter Id de eerste plaats van Tbéodor afgevaardigde van Brussel die vreesde dat het doorvoerverkeer van het arrondissemeol er ten zeerste door zon worden benadeeld voor de vete paarden die voor dat verkeer worden gebruikt kan het arrondissement de haver lang niet opbrengen De minister vao landbouw de Bruyn beweerde dat de cijfers van Tbéodor onjaist waren en dat de meeste kleine landboowers voordeel zullen hebben van bet recht Coremans was bang dat de haverhandel lioh naar Amsterdam nou keeren en dat daardooi voor de werkliedengilden in Antwerpen groot nadeel zon ontstaan Het recht op haver behaalde een nog kleiner meerderheid dan dat op boter 78 stemmen voor 70 tegen en 2 blanco PARASOLS met ao Korting L na OS A Kleiweg E 73 73a Goud VorJtrs lOl Beurs van Amsterdam U JUNI alotkoers 4 lOO 101 B e 84 SfA 8BV loaVa 64 90 Va SI 118 87Vl 48 100 84 8 86 68 690 M Vs 108 60 10 908 UB 7 V 101 101 i V 97 76 36 981 19i 188 104 81 A lOl s 6 V v 64V 8TV JVs i V i lÜ 81V 1Ö9 finialiiin Gert Nod W 8 l i dito dito dito S dito di dito B i HoNOU OU Qoudl 19I1 S8 4 talii Insohrijviag 186S 81 6 OosTINI Obl in pspisr 1X8 8 dito in silver 1888 8 PoaTuoiL Oblig met tioket 8 dito dito 8 avsuNO Ubl Ooit Ie Beris 8 dito Oaeous 1880 ditobiJBotha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leea 1888 8 dito dito dito 1884 5 StjLVn Ferpet lohuld 1881 4 Touiu Qepr Conv leen 1890 4 Oee leeuiDg serie D Geo leening serie C ZuioAra BiP Bec v obl 1891 8 Blllioo Obl Buit Seh 1890 Vtiiizuiu Obl 4 onbap 1881 A USIIXDUI Obligstieu 1881 S l RoTTlaoui Sted leen 1888 8 Nlo N Afr HacdeUv aand Arendsb Tab Mij Certifloston DouMa tBoh ppi dito Arnh Hypothoekb paodbr 4 Cult Mij der Vorsteul und s Qr Hf potheekb psudbr 4 Kederlandsohe bauk aead Ned Hsndelmutioh dito N W tPao Hyp b pindbr I Rott Hvpothsekb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 OosTlK Oost Hong bank und ausL Hypotbeskbsnkpindb 4V Maiw L O Pr tien eert 6 NïD Holl IJ 8poorw Mü aand Mij tol Eipl V 81 8pw and Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand dito dito dito 1891 dito 8 TAUI Spoorwl 1887 89 A Xobl S Zaid Ital 8pwmij A H obl 8 POLIN Warschau Weeuen asud 4 RusL Or Buis Bpw Uij aand 8 Baltisohe dito aand 98 108 7 141 184 H a lOl A 88 99 81 ll a 108 81 P B V 14 817 198 109 107 108 ICS 181 189 98 48 Fastowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aaud 8 Kank Ch Asow 8p kap sand 8 Losowo Bewast Bp Hij oblig 8 Orel Vitebsk dilo oUig I ZuidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 imaDU Oant Pao 8p Mü obl 8 Ohio k North W pr O v sand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver b Bio Qr 8pm oert v a Illinois Central obl ia goud 4 Louisv k NaihviUsCert v aand Mexioo N apif Mfl lehyp o ft Uiss Kansas v 4 pet pref sand N York Ontario k West aaud dito Peuua Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn k Haait obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canua Can Boath Cert v aaud TiH C Ballw k Nav Ie h d o O Amsterd Omniboi H aand Botterd Tramweg Hsata aaud Min Stad Amsteidsm aand 8 Stad Bolterdam aaud 8 BlLOU Stad Antwerpeul887 2V i Stad Brussel 1886 ï l HONO Theiaa Begullr Oesellaoh 4 OoiliNR Stsatsleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 9rAKJ Stad Madrid 8 1888 Var Nin £ei Hyp Spobl oert