Goudsche Courant, zaterdag 15 juni 1895

34ste Jaargang Maandag 17 Juni 1805 JNo 6085 fiOMOIE COÜRMT Weuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel jks met uit7 ondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Te Gonda bj A WOtFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt APVERTENTIBN Openliaar Onder wt s Toelating vm Leerlingen op de Kurgerscholen De COMMISSIE tui Toezicht op bet Uger Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomerTacantie in 1895 op borengenoemde scholen rerlangt zal geschieden op DINSDAG den 25 JUNI 1895 des namiddags ten vgf nar Voor verdere bizonderhedeu wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarü J H VAN DEB VOORT Omida 10 Juni 1895 Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA nitgMonderd Zondags te oonsnlteoren van 10 tot 5 unr A ITortier Gouwe OX SPECIALITEIT in belneken S en Haantjes Bieren Echt Eugelsch en VoUenbovens EJXTRi STOITT Jij AUerwege bekroond metKereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens ËereDipbma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wenlèeroemd Dniiven lJorst Bonig Extract MELIANTHE iriT DS Machinale Fabriek DK HONIQBLOBMc TAB H N vanSchaik Co gevestigd te aOravenhage Gcsn middel is of kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHSBKOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OlfMIüDELIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadelp na het gebruik der MëLIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat bare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MEUANTHB is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanw zing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Gravenhage IV VerkrSgbaar bfl F H A WOLFF Drogist Markt Qouda k BüDMAN Uoordrtthl J C BATBLAND Bo koop B V WIJK Oudeaater StoUwerck sche Borstbonbons n briceerd na voorschrift van den kon Universiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harleis Bonn hebben sedert 60 jaren ala Terzachtend middel tegen hoesten heeschhaid en aandoening der ademingsorguien uitsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme ea koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Terpakkingt 0 ele pakjes 25 cent Alom verkrijgbaar Circus ROBINSO PAARDENSPEL Wpiaau op h mm Zaterdag 15 Juni s avonds 8 uur MBRSTE GBOOTE mmimimam met geheel nieuw Gezelschap OPVOERING van de Groote Spektakel Pantomime Nieuw I MT PLUTO Uit een aussiscli KankasIsch vertelsel in twee Akten met Ballet en Nationale Danten De eerste Akte speelt in Buslaiids Kaukasie de tweede in Pluto s Rp PRIJZEN DER PLAATSEN late Bang 1 2de Bang 00 cent 3de Rang 30 cent Bureau opening dageljks van 12 tot 2 uur voor halen van partjes en bespreken der plaatsen en s avonds van 7 uur ROBIKSOIV P AJtXJ S DirecteuT frinteips T E PARIJ S Zenden gratis en franco tie generale getUustreerde catalogus in da lioflandsche en franscbe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomeraelzoen iegen gefrankeetde aanvrage gericht aan MM JULES JkLUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij diiPrIntemps wordeneveneent Icosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingen naar alle Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen Ken ware Schal voor de oDgtilakkize siacbtoffers der Zeltberlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau ELFBi VVAKL üollandsche nitgave met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze olnden d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrf ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wnf ifl de b4sta faiwii fiiig t L Jiobt wal BliMiBLitUi Lnda iui Uriam Ts AükBrPaiiiExiieller Vat butMMlllMlauta Mdaat i i TtiteatteM luat M sttads in iMhr haiifeiui rwAMtmTSTê MMSis Ar 4k tta bü t Ai Koktar t Oo s Bottertim Vtt MB Jüll VAN HET MUm ZWEGRS hetwelk in alle deelen aan de eischen der hedendaagfsche Fotogfrafie zal voldoen De Fologfrafiën zullen volgens de nieuwste procédés op artistieke wijze worden uitgevoerd 4 pCt PAUTDBHIEVEïr VAN DE Pester Vaterl üdischer Ersler Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde PandbrievcD zyu nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen ïoorzion tan holfjaarlgkiolie Coupon per 1 Maart m 1 Soplembor en aflosbsar i pari door middil Fan halQaarlijkBche uitlottng De Conpon zijn Ihan on ook in de tookomst vrij van bidasting rolgens de Wet van 1889 Art 30 5 10 1 zg lijn ovenaU At Oitjelote Pandbriavan betaalbaar to Bndapost Woenon on to Amsterdam tin Kantore an ondefKeteekenden tot den koer van den dag Volgon do wot van 1876 is op do gozomonlijke verpande hypotheken prioriteit dor houdora van Pandbrioven insesflhceven waardoor hun het reoht op do hypothecaiio ohuldvorderingen in de eeilte plaata is gewaarborgd De ondergeteekenden verwezende naar hun Prospectus van 19 Januari l I en hët Jaarreralag der InstelUag over 1894 berichten dat zg voortgaan met don Verkoop der 4 pCt Pandbrleven van de Pegtor Taterl ndigoher i Krater SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPRRTZ AMflTERDAM Mei 1898 s Patent H Stollen Warnung Der grosse Erfolg t en untêra FatmU H Stollen erungen hat Aniaaa zu rar tehMenan werthlosen Jfacliahmunffen £ 0j Am Uvt kaufe dihei unaere êtetn scliarfeii H Stollen nur nn unt dli gct odif In iolchen EiunhêntiliiP iit ki démn uHBar Plaket wit nebemtoliontl magehingtllt ZU JteinHsten und Zeugniste gntli umt frum toriawater mfd € VFcfdr aJBron te Oberfahnsfein fy£m Tafeldrank Vanhjt ninklykef uisder fedeHan Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aantrengeode middolen toeralliff oottlekt worden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Priesniti de geleerde Testlgen der waterkaar metbode wiena woonplaats een bederaartsoord voor do lijdende mensohbeid geworden is een eenvoudige boer He ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen rrouweneiekten aan de band gedaan die hot lancet der ohirargea reeds minder noodaakelÜk heeft gemaakt en tbans gemeengoed van allo geneesheeren begint te virorden F Ook op het gebied ter beperking ran tenawziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natnurlijkBte ïnanier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sadert Jaren ontreranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Tzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zijn vele menaobun die noob siek noch gezond zijn en topb klagen dat zy B ok in lichaam en siel alles behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden ee too zich lelven en anderen tot last x zonder het te willen Vale worden geplaagd of door vreese ke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benanwde droomen gekweld Dan eijn er weder andere die ts kampen hebben met hoofdpijn congestie üwakheid vao geheugen oorsuizen en toevallen Eindetijk lijden de ergsten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende siekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslacht en eiken stand vindt z a eeouwnek en min of meer de slachtoffers der leefw ze van onzen tgd Wie tot rene dezer oategoriën van lijders behoort en ingelioht weosoht te worden over de werking eenei nieuwe methode adresseere zich aan H CLËBAIV k Co Amsterdam Heiligeweg 42 Gouda Snelperadruk ran A Buhuuh fc 26ov BINNENLAND ÖODÜA 15 Juni 1895 VERGADERING ïandsn GEMEENTERAAD op Dinsdag 18 Jnoi 1895 dea nkmiddags ten 1 are Aan de orde De benoeming van een lid van het Burgerl k Arfflbeatuur De benoemÏQg van eenen Geneeqiieer voor het Hofiman Geaticht De benoeming van eenen Brogwachter bg de brug op d Goowo bij de Groenendaal Bet Tooratet tot wyziginu de Gemeeotebegrooting dienit 1895 Het Tooratel tot intrekking der Raadsbealniteu betreffende de bnur van grond in gebruik by L Visser J IJpelaar O Langeraar en J H Kok Bet voorstel tot intrekking der Raadsbeslaiten vraarby verganning is verleend aan de Stearine Eaarseafabrïék Gonda de Wed P J Endenburg J M van Bonren en W H Polet tot gebruik van openbaren gemeentegrond Het voorstel tot intrekking van bet Raadsbesluit betreffende de huur van een stuk grond op de Vest in gebruik bjj L Belonje Het voorstel betreffende de regeling van het salaris en de aanstelling van den zwemw MtMr ii de aiedel ke zwemioriobting Het voorstel betreffende de heffiug eeoer retributie van de Gasfabriek voor het hebben Tan boisleidingen onder de straten en wegen Het voorstel tot wijziging der voorwaarden voor den aanleg van binnenleidingen in perceelen welke nog niet aan het buizennet der gasfabriek zyn aangesloten Het voorstel tot het verleenen eener gratificatie aan M Horsche eervol ontslagen werkman bg de Gasfabriek Het voorstel tot het verleenen van pensioen aan A Ewinkelenberg eervol ontslagen beambte bg de Bank van Leening Het adres van C H J Muller e a met het rapport van Borg en Wetfa betreffende de verbetering der wegen in de Korte Akkeren Het programma der orgelbcspelini iu de Groote of St Janskerk op Dinsdag 18 Joni 1895 des avonds 7 uor door den heer J H B Spaanderman ter herinnering aan den slag bg Waterloo 18 Juni 1815 luidt aldus Marche Triomphalo Alei Guilmant Sonate Ober den Choral S de Lange fiSolU ifhmeinemGolt nicht Singen a Maestoso Moderato tÉVtLLBTOSI 88 W het Zweedtck Op hetzelfde oogenblik verliet Alma het salon en wisselde zooals Ivar zich verbeeldde een blik van verstandhouding met Alfred die dadelyk daarna door de glazen diiuren den tuin inging Nadat Alfred tusschan de struiken verdwenen was ging Ivar denzelfden weg als Alma Zijn roornemen was bare kamenier te vragen waar de gravin was maar juist toen h de vestibule zou doorgaan zag Uig Alma aan het andere einde Hg bleef staan en tot zijne niet gennge kwelling zag bij haar Ifred s kamer binnentreden Ëen oofjcnblik daarna nsslvar aan de deur Hij vond deze ongesloten en opeude die lie voorkamer was ledig h sloop naar de halfgeopende deur waardoor men in het aangrenzende vertrek kwam Maar wjj laten hem daar staan en treden onbevreesd binnen om te zien wat daar gebeurde Toen Alma eenige minuten vromer daar binnentrad Tond zij Constance aan de tafel staan die bg Alfred s ledikant stond deze was bezig met een brief ineen boek te leggen dat daarop lag Alma was ongemerkt binnengeslopen en stond nu aohter Constauce zonder dat deze hot vermoodde Juist toen zij het boek xoa dichtslaan gevoelde de barones zich bg d hand vttten terw l hiu bet boek oatnomen b Andante c Finale Viro Moderato 3 Variatiën over WiU faelmua van Nasaoawe M A Brandts Boya 4 a Toocatina solo Toor carillon A N Koopman b Oud Nederlandsch Volkslied AdrianuB ValeriaB WiU heden na treden voor God den Heerec Ie ven Vox bumana solo 2e vera Trompetten en Bazoineo 3e Ters Volle Werk Offertoire No 5 A Lefébure Wely Variatiën over het Nederlandsche Volkslied Wien Neerlandsch Bloed f J A van Eöken Naar wy vernemen bestaat de DamesVer eeniging Halpb6tooQ morgen 50 jaar De Dames beïtourdera bebben ter herinnering aan dit jubilé aan onderscheidene behoeftige vroDwen kleedingstukken nitgereikt waar z vermoedden dat daaraan behoefte bestond Vrgdagmorgen sloeg het paard van den landbouwer V B te Waddingsfeea aan t hollen do voerman werd van den wagen geslagen en bekwam een wonde aan het hoofd Paard en rytaig kwam in t water terecht Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Leerbroek de heer T Stigter eandidaat te Moordrecht die voor Kollnmerzwaag toez heeft bedankt Behalve voor de aftredende leden van den gemeenteraad te Berg Ambacht de faeeren D Oskam en D Boel houwer zal er ook nog stemming moeten plaats hebben voor een lid in plaats van den heer J P Mahlstede wethouder die zgn ontslag als raadslid beeft aangeboden De landbouwer H te Moordrecht ontsnapte Woensdag nacht aan een groot ongeluk Ongeveer te twee nnr nl werd een zgner haisgeDooten bg toeval wakker en ontwaarde een groot licht in een der achtervertrekken Daar de plaats waar het brandde hem nogal verdacht voorkwam ging hy er heen en bemerkte tot zynen niet geringen schrik dat een mand vol turf en bout in lichte laaie stond De vlam sloeg reeds tot den zolder en een dikke rookmassa verspreidde zich door het ganache hnis De overige hnisgenooten werden gewekt werd Zij keerde zich verschrikt om en bevond zich vlak tegenover Alma dte daar in bare volle lengte voor baar stond De heldere oogen ruattec op Constance met diapen strengon ernst Langzaam opende Alma bet boek en Constance maakte eene nelle beweging om zich den daarin Uggenden brief toe te eigenen maar Alma wos haar voor Neem mg niet kwalgk nicht zeide Alma maar ik vre s dat deze brief mg van te nabij betreft dan dat ik zou toelaten dat gr mij van de gelegenheid beroofdet kennis van den inhoud te nemen Atma vouwde den brief open nWel uu riep Coustanoe uit lees en leer al de kracht van mijn haat kennen en begrijp dat een strijd tegen mij vruobteloos is want wanueer Ivar op dit oogenblik binnentrad en a met dit schrift in de hand vond zouden geen verzekeringen niets ter wereld hem kunnen overtuigen dat gij de schrijfster niet zijt en dan waart gg onherstelbaar verloren Wat beteekent het dat gij weet wio de schrijfster is niemand andera weet het en das is de uitwerking dezelfde want het ie uwe hand Constance vatte met woeste heftigheid Alma a arm en schudde dien terwgl zij vervolgde Ik heb besloten Ivar s aoblmg te ontrooven even als zijne liefde en ik tart wie het ook moge zijn q voor mgn haat te vrijwaren nOg zult Alma mijne achting niet outrooveo evenmin als mijne liefde riep eene stem achter Constance ea Ivar stond aan hare zgde De jonge vrouw gaf een kreet van razernij en smart en wierp zich op een stoet Ivar greep Alma s hand en voerde die aan zijne lippen terwgl hg met ontroerde ateia sprak jfUet U oumogelgk Alnu dat men degene die en men slaagde er nog by tgds io den brand te blasschea Alleen da mand en een gedeelte vau den houten vloer waarop deze stond verbraudde Het Leger des Beijs houdt zijn nationalen velddag op Woensdag 26 Juni op Velserbeek bg Velsen Te Waddiogsveen ia eene afdeeling van den N6d Werkliedenbond P trimoniumc opgericht Woensdag werd te Lekkerkerk feest gevierd H t gold den Burgemeester Jhr L de Geer van Jutphaaa en zgne Echtgenoote die na huune huwelgksreia voor het eerst weer de gemeente binnen kwamen Er had zich eene feestcommissie gevormd onder bestuur der beeren A J De Moog J 0 Kersbergen H J Van Dongen en Dr A Vonck Men zon Zgn Edel Achtb en Echtgenoote feestelyk ontvangen De A g was er uitstekend toe geschikt zoo geheel vra van de hitte der vorige dagen De stoet welke de jubilarissen aan de grens der gemeente zou afhalen vertrok om 9 uur zooals hy by t gemeentehuis volgeus het feestprogram was ingedeeld t w Jo Eene afdeeling der eerewacht bestaande nit een twintigtal jongelui 2o in landauer 4iedea der feestcommissie 3o op een daartoe ingericbten groeten wagen een muziekcorps verder in landauers 4o de raadsleden 6o De Burgemeester met Echtgenoote begeleid door twee leden der eerewacht 6o het bestuur der feestcommissie 7o het bestuor der rederijkerskamer Jan Nieuwenhuizen met banierdrager te paard 8o het bestuur der zangvereeniging Eophonia met banierdrager 9o de overige leden der feestcommisbie terwgl lOo de stoet gesloten werd door eene tweede afdeeling der eerewaebt Deze stoet ttoud om half elf geposteerd aan de grena der gemeente waar de gasten over Krimpen a d Lek zonden aankomen Op den bepaalden tgd kwamen ze aan de grena en werdeu ze door den voorzitter der feestcommissie faartelgk verwelkomd terwgl Mevrouw door de jongejuffrouw E De Jong een bouquet van rozen werd aangeboden Met harteiyke woorden van dauk aanvaardden de beide gasten dit welkom Nu zette de stoet zich in beweging om den tocht at te leggen over het anderhalfonr lange rivierdorp teingkeerende naar bet centrum Overal woei de driekleur uit de woningen en stonden de burgers in feestdos langs den weg men gelijk u met zgne geheele ziel be vonderen moet uiot beminnen zou Og zijt wat ik eenmaal droomde dat Constance was In u beb ik de vereeniging van edele en verbeven zielsgaven teruggevonden zonder welke ik nimmer eene vrouw zou kannen beminnen Het ideaal mijner jeugd i ineengestort en gg hebt daarvan de plaats ingenomen Kunt gij het verledene vergeten en vergeven V f Het is vergeten en vergeven fluisterde Alma en verscheurde den valsohen brief wAh I de heeren en dames zgn in Alfred s kamer vergaderd en als ik mg niet vergis dan wordt er een toon eelvoorstelling gegeven die tranen kost zeide hg en keek van den ecu naar den ander Constance ziet er alles behaUe vroolgk uit voegde bij er bg toen zgn blik op haar ontroerd gelaat viel ffËn deze tranen zijn de laatste die Constance aan den vriend haror jeugd wgdt viel Alma ia met die zachte en edele uitdrukking in de stem welke het ware i eluk aan den edele en goede schenkt Alma ging tot den baron en reikte hom de hand met de woorden Het ia tusscben ons tot eens verklaring gekomen Alles ia nu tusschen Constance en mg in het reine en aan haar geluk ontbreekt nog slechts dat haar man haar met liefde en vertrouwen bejegent Inderdaad Ik de tiran l Lieve Almal de brief is mij nog verscb in het gehangen antwoordde de baron met donkeren blik ffüe liefde bedekt alle misslagen vergeet alle verongelijkingen en opent de armen voor dengene die ze bedreven heeft Geloof mg bet is eene wraak een edel hart woardi f Alma voerde den baron naar Oonstonos en voegde er met tene vu aandoe Deze afdeeling van t program liep naar wenscfa af Om twee nur werden de deelnemen aan den optocht ontvangen op de bovenzaal van Da Groote Boer Te drie uur begaf zich het echtpaar naar de dorpsschool elke door t onderwgzend personeel van alle scholen fee8 teiyk met groen en bloemen was getooid Jt Zaterdagmorgen had de werkman Job Straver werkzaam op de onder de gemeente Willeskop gelegen houtloods van de firma A De Jong en Zonen alhier het ongelnk met zyn linkerhand beklemd te raken tusschen de planken van een beladen boatwagen waardoor een gedeelte vau het binnenste zgner hand werd afgeknepen De patiënt cal buiten ta Igden pgn wei genoodzaakt zgn eenigan tgd zgne werkzaamheden t staken De rekening van den polder Willens gém Stein over 1S94 bedraagt aan ootvangstea f 3285 666 on aan uitgaven f 5655 21 derhalve een batig saldo vau f 630 45 De begrooting voor 1895 bedraagt aan ontvangstan en uitgaven i 2759 58 De omalag par H A is i 5 75 In de avondvergadering van den Gemeeuteraad te Rotterdam werd giatazaa hat plan tot aanleg van een nieuwe haven aan den linkerHaasoever volgens het voorstel van Burg en Weth goedgekeurd met 29 tegen 5 stemmen Tegen het voorstel verklaarden zich deheeren 7 d Pols mr Muller Craemer Pieters en Kam Het publiek stelde in de behandeling biykbaar zeer veel belang Gedurende alW vergaderingen die er aan zgn gewgd en vooral gednrende de avondvergadering waren de publieke en de gereserveerde tribunes dicht bezet De Kampioen deelt mede dat er van den heer Church den secretaris der N G U een telegram is ontvangen waarbg Eden s insohrgving voor de Eogelsche kampioenschappen formeel wordt afgewezen op grond dat Jaap Eden het vorige jaar te Birmingham startte niettegenstaande het verbod van den judge Het Bchgu i dus dat de Engelsche wielrgders het niet tegen Jaap Eden durven opnemen In de gemeente Nieuw Lekkerland zal de betrekking van gemeente secretaris vacant worden doordat de tegenwoordige litalaris de heer P Hoytema van Kongnenbnrg tot burgemeester van Berg Ambacht is benoemd ning bevende stem bg Constance wnt aohter lit oogeablik ligt bestaat voor Alma niet meer En biermede aam zy de band van Constance en legde deze in die van den baron Alma s wraak was edel maar ze was vernederender voor Constance dan de diepste beloedigiug immers zij wist nu dat Ivar zijne vrouw bewonderde terwgl hij haar moest vQraohten en toen zij eindelgk opkeek zag zg hoe Ivar s oogen vol liefde op Alma gevestigd waren Den volgenden dag vertrokken de baron en Cou stance van Ëikhof naar Vogelbeim waar zij eobter slechts eenige dagen vertoefden waarna zij naar de hoofdstad reisden en van daar naar een der eigendommen van den baron ia Schonen Constance s huwelgk werd een van die duiModeD waarin de man eerst verliefd vervolgens jaloersoh en eindeiyk onverschillig in zgne vrouw een kwelgeest bezit die slechts in gdelbeid en dwaasheid vreugde vindt cu omdai tg om het gold gehuwd is nimmer hare gedoohten en gevoelens aan den man of bet buiselgk geluk kan verbinden Het gevolg daarvan werd dat hg zich een te huis en eene vrouw buiten s hnis verschafte terwgl mevrouw ziek in bet salonleven liet bewonderen Alma daarentegen maakte dat kaar man haar met iederen deug meer bemiade en bewonderde zg sloot hem stee Is met vaster banden aan zich Zg werd aan zgne zgde zoo gelukkig als zij het verdiende