Goudsche Courant, maandag 17 juni 1895

AanKevaDgen 1 Mei Ttjd van Greenwich Zofflerdleost 1895 KOTTÏEDAM Directe SpoorwcgverblndiDgen met GOUDA 7 8 7 69 8 0S 8 18 8 99 3 48 1 24 8 88 9t 10 7 7 47 1 44 BOTTIIlDill 9 1 10 98 10 89 10 8 10 46 10 9 3 99 4 08 4 40 DEN HAAG BOBCA 7 4S OOBDi D H ge 487 207 438 S0 28 9 4610 1411 8 19 1 1 88 9 44 2 6 3 48 4 1 17 6 11 7 58 88 oorb G4 10 20 1 44 17 10 88 1 8 18 9 8 ZeT M 6 1 10 46 9 09 6 42 10 09 Qoad 6 80 7 0 8 13 6 10 1610 67 19 0 19 4 8 90 8 14 8 26 4 18 4 43 47 6 68 8 28 10 19 atopt te Bleüwiik Kruisireg en Nootdorp LeidaclieQdBai I T E E o H T 0 o tl D 4 Utreokt 6 38 7 0 10 11 84 19 60 8 10 3 62 4 43 6 S 7 60 8 0 9 07 10 84 Wonden 6 8 8 11 10 93 11 1 4 16 6 3 sS 10 64 10 31 4 24 85 36 9 34 10 44 12 07 1 82 3 49 4 87 90 7 0 8 95 8 419 49 11 10 AUSTEEDAMGODDA ABltatdauWs WTSS 16 9 11 9 40 4 96 6 8 8 10 e d MO 9 04 UM 19 19 1 80 90 7 46 8 49 11 10 8 4 9 411 16 10 06 I lO K 10 97 9 9910 8911 46 e ud 7 8 8 9 0 9 87 10 20 10 0 19 18 19 96 1 97 8 S 8 47 4 4 17 7 14 1 49 8 29 15 M 7 49 8 47 11 02 12 87 4 7 8 01 Z W 7 8 8 66 11 13 12 46 6 08 8 19 TooTb 8 07 9 08 11 97 19 8 90 8 96 iHagl 1 19 9 18 9 87 10 07 10 48 11 89 12 49 1 08 1 7 4 0 4 17 9 7 7 44 8 81 9 S o V D A U T B I O B T 8 40 7 t 8 0 8 91 9 0 10 19 11 19 48 8 98 8 17 4 16 4 47 7 6 6 8 81 10 166 0 6 4 11 14 9 87 7 10 10 99 9 7 08 8 19 11 99 9 4 S S4 06 6 17 7 18 8 48 10 37 Ut 7 98 8 9 8 41 9 9 87 10 61 11 4 1 80 8 08 8 0 4 48 6 9 6 8 7 4 9 0 ll 6 O U U A A MSTERBAU 40 8 91 10 01 11 19 10 8 81 4 47 8 6 10 16 m W 1M 9 10 l IO 19 48 U 4 90 41 8 18 U l Stftten OanarMl 2e Kaxh Zifcibg t Vrödig U Juni Het debat over de reiligfaeidswet is Toortgezet Door de heeren Beelaerts ea Mataaera werd een amendement roorgeafceld om de byToeging der R eeriog op art 21 te doen ver ralleo welke mogelgk maakt de sluitiog van fabrieken en de rerzegeliDg van werktuigen door den mioieter ali na een tweede reroor deeling terzelfder sake niet aan het wetsvoorichrift is voldaan binoen den door den inspecteur gestelde termgn Het ameifdemetit werd krachtig verdedigd door den heer De Beaufort omdat de strafbepaliog Eooals de miDister die wil feitelgk alleen kleine fabrieken zon treffen en de onschuldige werklieden het slachtoffer er van zouden worden maar werd bestreden door den heer Kerdgk en den minister van Justitie die betoogde dat dergelgke bepaling zeer wenscheIflk was Het amendement is echter aangenomen met 47 t n 23 stemmen zoodat de byvoeging i vervaUen Op art 24 toegang van justitie ambtenaren tot alle plaatien waar eemge tak van fabriekaof band werksny verheid wordt uitgeoefend trok de beer Beelaerts zgn amendement iu Het amendement der commiasie vau rapporteurs algemeene echriftelgke last voor iugtitieambtenaren is verworpen met 54 tegen 16 stemmen In art 18 is nog een wgziging aangebracht Da eindstemming over de Veiligheidswet werd tot nader verdaagd evenals de stemming over het amendement bg de wijziging der Arbeidswet waarin de Kegeering wil opnemen bet beginsel vtn tweejaarlijksche verslagen Daarna werden verscheiden kleinere ont werpen afgedaan onder andere dat op de spoorweg Schoonhoven Gouda hetwelk werd goedgekeurd Zoo kreeg de Erimpenerwaard haar locaalspoorweg Over de zaak lelve werd niet gesproken maar wel naar aanleiding daarvan door den heer Mees gevraagd dat de rechtstoestand der stoomtram wegen geregeld Het behoeft oiet te verwonderen dat de Kamer na sulk een hntspot van quaesties niet bgzonder in stemming waa voor een discussie over de suikercultuur waartoe de motie van den beer Bahlmann uitnoodigde Nadat de voorsteller en de Minister gesproken hadden kon men zich daarvoor nader prepareeren tegen een volgende zitting misschien san t eind der volgende week Om voor aanneming in aanmerking te kunnen komen zal de vorm der motie zeer stellig wijziging be hoeven Het programma der feesten te geven door het Loidsohe studenteukorpa ter gelegenheid van het 320 jaTig bestaan der HoogeBchool bevat het volgeode Maandag 17 Juni worden te 2 ure de rëunisten ingehaald van het station waarna receptie en concert op Minerva Dinsdag 18 Juni Gecoatumeerde optocht intocht van prins Manriba binnen Bergenop Zoom op 3 October 1622 Woensdag 19 Juni Receptie van prins Maurits op het feestterrein Café chantant in de sociëteit Minerva c Donderdag 20 Juni Matinee van wege Njord op bet feestterrein Yauxbaill en bal op het feestterrein van wege de sociëteit Minerva 1 40 1 47 I B4 9 01 9 10 6 0i 6 18 6 91 6 99 6 81 7 26 7 8Ï 7 8 7 4 7 SB OMd 6 89 ytoidnokt MK Jtituir V k II OiptlU P i BaHerdam 7 aottndMi 6 1 10 1 S S6 S 8 M w k k Maordnolit Ooidl Oudew WMrdm VtnoU ooiia Yrgdag 21 Juni Matinee op het feeatterreiot te geven door het gezelschap Dootrina i Zaterdag 22 Juni Matinee in de sociëteit Minerva Vauxball en bal op het feestterrein van wege de vereenigingen IJempre crtscendoc en Pro Patriae De sneltrein vau Ambem naar Rbeine die des namiddags 7 48 nit Arnhem vertrekt is Woensdag avond even voor het station Lochem gederailleerd waardoor een Ie en 2e kla8se rgtuig ten onderste boven werd geworpen Qeen der paasagiera bekwam letsel maar de aansluitingen in de richting naar DuitschlandHanover en omgekeerd naar Arnhem hadden een uur vertraging Sedert eeiiige dagen is te Vechel Limburg een heele tal met vee betooverd De oninogelgk te middelen worden bg de band genomen om den booze te verdrgven nieta kan echter baten Ten slotte was de baas zoo verstandig der tooverkol een offer te brengen en negen der meest betooverde varkens aan arme familiën weg te schenken die minder bggeloovig dan bij deze tot flinke krulstaarten hopen op to tokken De heks blgkbaar niet tevreden met deze gift troont nog steeds als oppermachtige heeracherea Wanneer zal men eens gaan begrgpen dat t meest voor de hand liggende middel een zoivere zindelgke stal alleen bg machte is om alle heksen en tooverkollen op de vlocht te jagen Daar prachtig weder de campagne in de lage venen begunstigde ia ondanks de werkstaking reeds de nieuwe turf in de Friesche enen klaar De vervener Kemman in de grooteo veenpolder van Weststellingerwerf heeft reeds menwe baggelaar afgeleverd kurkdroog en pujk van qualiteit Het is bijna ongelooflgk als men bedenktdat die turf voor 5 weken nog als klgn diepouder het water zat Door de werkstaking zalde campagne in de venen dit jasr langer duren dan gewooolgk Om de trekkers te houden hebben sommige verveners bet loon met 20 et per veenroede verhoogd want bg denboolboer kunnen de arbeiders genoeg werkkrggen Nu is in Friesland waar andersde werkloosheid zoo groot is gebrer aan werkkracht ü D In bet Maandblad tegen vervalschingen geeft dr van Hamel Eoos een berekening van de voedingswaarde van haring tegenover vleeaoh en komt tot het resultaat dat men bg inkoop van haring voor hetzelfde bedrag ongeveer 27 maal meer eiwitstoffen en 33 maal meer vet krggt dan hg vleesch Voorwaar zegt dr v H E een aanleiding uit het oogpunt eener goedkoope en rationeele volkavoeding om meer de aandacht te schenken aan een zoo uitnemend voedingsmiddel Wat de heer v H R hier aangeeft is niet nieuw merkt de lArnh Ct op Een veertig jaren gaf de verschguing van een vlugschrift Vleesch of v ch aanleiding tot een breede gedachtenwissetiDg tusscheu deskandigeu en werd de oceaan een mgn van eiwitstoffen genoemd De argumenten vau hen die de7e stelling verkondigen waren zoo overtuigd dat men ziob verwonderen moet dat thans bgua veertig jaren later nog alles ia gelgk toen en het groote publiek er nog maar niet toe besloten heeft in plaats van ossehaas en kalfskarbouade maatjeaharing en schol als hoofdschotel op tafel te brengeb Het laat zich dan ook aanzien dat nog in het jaar 1935 dezelfde quaeatie zal worden besproken en mogelgk evenals toen en nu ten voordeele van de visch zal worden beslist met het zelfde gevolg De oude Roragnen zeiden al de gunatibus non est disputandem en ook in onzen tijd geldt die waarheid nog over smaak valt niet te twisten Onder de punten ter beschrgving van de 44e algemeene vergadering van de Maat 19 82 12 99 19 86 19 48 19 8 10 4 11 01 11 08 11 16 U SI 11 94 I 8 86 10 17 19 09 19 99 9 8 07 8 18 3 N H A A 0 9 9 10 11 Bohappg ter Bevordering der Fbarmacie te honden op 9 en 10 Juli a s te sGraven hage komen o a de volgende punten voor Van het departement Zeeland de algemeene vergadering geeft als Jdbr gevoelen te kranen dat een van staatswe opgelegd bindend tarief voor de levering van geneesmiddelen in het algemeen onuitvoerbaar wordt geacht Idem te a Gratenbage de maatschappg benoeme eene commisaie waaraan opgedragen wordt eeoe behoorlgke verhouding in het leven ie roepen tuaachen apothekers groothandelaren en fabrikanten omtrent de levering van geneesmiddelen de maatschappg wende zich tot de regeering teneinde te verkrggen dat het doctoraat in de pharmacie ook worde verkrggbaar gesteld voor die apothekers die geene gymnasiale opleiding hebben genoten Van het departement Amsterdam om te bewerken dat althans de apothekers in het algemeen belang de aflevering van een gevaarlgk geneesmiddel als het onverdunde carbolzuur zooder voorschrift van den geneeskundige zonder uitzondering zollen weigeren Voorts ia nog op de agenda gebracht het rapport der commissie voor het sameuatellen en uitgeven van een geschrift betreffende de hoofdpunten eener toekomstige wet op de artsengbereidkunde opdat de maatschappg zich kanne uitspreken over een der volgende stelsels lo de vrge bevoegdheid tot opening van eenapotheek voor elkeen die den titel van apotheker bezit I 2o het concesaie steleel 3o de apotheek staatseigendom Op een reeks van vragen hierover door de commissie aan de leden gezonden maar ook aan j alle in Nederland gevestigde apothekers kwamen 215 aotwoorden in Daarvan waren er 126 voor vrge vestiging beboadeus betere handhaving der bestaandegeneeskundige wetten en verbetering der daar naangetoonde gebreken Verder waren er 39 voorstanders ran het 1 concessieetelsel en 41 die den apotheker staatsambtenaar en de apotheek staattieigendom zouden wenscben te zien Ofschoon bjj de leden der commissie de meerderheid was voor vrge vestiging vonden toch het concessiestelael en de staatsapotheek voorstanders Wal dit laatste stelsel betreft vreest do commissie dat het publiek in wiens belang dan toch zeker de nieawe toestand in het leven zou worden geroepen waarlgk niet door de staatsapotheek zou worden gebaat Zonder te handelen over tal van bezwaren verandering van standplaats bezoldiging naar gelang van den omzet naar den aard der gemeente naar de soort van arbeid het aantal en de bevoegdheid van het hulppersoneel komt het de meerderheid voor dat het voordeel voor deu apotheker daarbg denkbaar het voordeet voor het pobliek weinig waarscbijnlgk de uitvoerbaarheid nagenoeg onmogelijk is De rechtbank te Amsterdam deed gisteren uitspraak in de zaak der flrma B Hollenkamp Co tegen M Frank Zooala men zich herinnert beeft deze laatste iu de Vgzelstraat een magazgn van gemaakte kleeren naast dat van eerstgenoemde flrma en bad hg onder meer aan den voorgeel een schild gehangen waarop de woorden oorkwamen Halt Ho Hier is de uitverkoop Hollenkamp 79 Tuaachen de woorden uitverkoop en Hollenkamp stond volgens gedaagde het woord naast naar elscheresse echter niet goed leesbaar Ëen biljet van soortgelgken inhoud lag achter de glazen terwgl eene daaraan beantwoordende annonce nu en dan io het tgdschrift de Tribune verscheen De firma Hollenkamp eieehte bg dagvaarding dat voornoemde handeliogen van den heer Frank zouden worden verklaard onrechtmatig de voortzetting daarvan hem zoo worden verboden en bg tetena tot schadevergueding zou worden veroordeeld De heer Frank bestreed dpn eiieb 7 11 4 50 4 7 04 11 90 1 4B l 9 09 9 09 9 1 8 44 49 2 60 3 10 3 0 4 09 S O D D A 11 0 19 90 Oudeweter 7 07 8 19 Sonde H i 19 08 19 40 De rechtbank beeft in baar vonnia de handelingen van Frank als delpyale concurrentie onrechtmatig verklaard eh hem veroordeeld vooreerst tot betaling van f 500 schadevergoeding tot verwgderiug van het bord en de biljettHO tot betaling eener boete ran i 10 voor ieieren dag waai op na de beteekening van het vonnis boni of biljetten voor het publiek nog zichtbaar zullen zgn en van f 100 voor eiken keer dat de annonce alsnog zon verachguen en voorts in de koaten Tan het rechtsgeding Merkwaardig is de beslisaiog der rechtbank dat 7elfa indien het woord naast met even groote en even duidelgke letters als het overige te lezen was geweest dan nog dit aan Frank niet zou hebben gebaat omdat elk dergetgk gebruik van den in elk geval hem niet toekomenden naam Hollenkaicp als middel van deloyale concurrentie eene onrechtmatige daad ia Men meldt uit Vlissingen van den IBden De officieren bg het depot van discipliae bleven tot uur in den morgen in de kazerne alles bleef rustig Heden avond te zeven uren werden Tdoor den te s Heer Arendskerke gestationeerden rgks veld wachter en den gemeente veldwachter zes van dn gisteren avond ontvlnchtten alhier aangebracht gevolgd door een groot aantal nieuwsgierigen De soldaten lachten en hadden blgkbaar pret omdat zoovelen ben volgden en uit verschillende zgstraten kwamen annloopeu Dienzelfdeu avond liep het gerucht dat er weder vier ontsnapt waren Dien tengevolge volgden honderden menschen en vooral kinderen over den Noordzee boulevard tot even voorbg het badhnis eene patrouille sterk 1 sergeant en 2 soldaten Het gerocht bleek echter onwaar te zgn De patrouille was uitgegaan omdat een van de nog vermisten nabg het badhuis was gezien Bg bet zien aankomen van de patrouille verwyderde deze zich en was niet meer te vinden zoodat de patrouille mebleege handen omstuwd door een massa menseben naar de kazerne terugkeerde Op den Noordzeebonlevard nabg de kazerne mocht men op laat van de politie niet big ven staan omdat vermoed wordt dat er eeoige sociaal democraten zgn die aldaar de klassiunen toeroepen en aansporen te vlochten en hnlpmiddelen verschaffen of beloven Vrgdag wordt hier verwacht de generaal HeunuB inspecteur van het wapen der infanterie Iu verband met de aanneming der motieBeelaarts merkt het Hbld op dat de tweede kamer zich met verrassend groote meerderheid voor een wetteiijken tgdregeliog verklaart heeft De vorige regeering had zich weinig geneigd getoond daartoo mede te werken en de vorige minister vau waterstaat de heer Lely behoorde dan ook tot de 15 tegenstemmers Ditmaal voerde de min van binnenl zaken namens de regeering het woord en sprak zich uit ten gunste van een wettelgke regeling Nu de kamer met zoo groote meerderheid io dien zin beeft beslist mag men dan ook een wetsvoorstel verwacbtet de kieswet scbgnt gelukkig hiertegen geen beletsel te zullen opleveren In welken geest die regeling zal luideu scbgnt vrg zeker te zgn ook al heeft de Kamer zich er niet met zoovele woorden over uitgelaten De west Eüropeesche ti d welke thans enkel bg onze spoorwegen en postergen is aangenomen vindt weinig verdedigers Hg geeft den last van de bekende berekening der 20 minuten verschil met den Amsterdamschen tgd en daartegenover staat enkel het voordeel van tijdaeBoheid met België en met het door de zee van ons gescheiden Engeland Want Frankrgk houdt zich nog aan den tgd van Pargg Bovendien zou aanneming van den Greenwich tgd iu het dageïgksch leven alles 20 minuten laler dan thans stellen en dus het leven bg kunstlicht verlengen 9 7 10 04 10 11 10 18 10 87 9 08 81 8 9 4 90 Terugkeer van hei spoorwegwezen tot den 9 10 n 8o 8 0 6 20 S 30 6 876 446 0 S 9 9 41 M M 1 10 Ó6 Amiterdamachen tgd is nnt dankbaar Er bigft daarom niet anders oier dan toetreding tot den Midden Europeeschen tyd waardoor hier te lande de klokken gelgk sullen toopen met die in Doitschland Zwitaerland en Italië Vooral wegena het drokke rerkeer met Duitachland te l daarin een groot gerief lyn gelegen Dat lal gedurende het grootste deel des jaars be teekenen 40 minnten meer genot ran daglicht Donderdagmiddag had de heer Bremen architect Tan de tentoonstelling te Amsterdam aan eenige werklieden gelast alle nitbaogborden en zonnetenten op Oud Hollandt welke daar in de laatste weken waren gemaakt en die Toor het meerendeel alles behalre bg de omgeving passen weg te breken Zoo werden het rerlichte bord ran Korffs Cacao op het marktplein de zondetent bg Fiseltbaler en eenige andere zonneschermen voor het hnis van Maarten ran Rossum op last van den architect Terwgderd De pachter Tan een der huisjes echter weigerde zgn toestemming te geren en beweerde recht te hebben op eigen terrein te plaatsen wat hg wilde Eene woordenwisseling waa het gerolg doch het bewasle zonnescherm bleef staan De bedoeling Tan den heer Breman was datgene ran Oud Hollandt te rerwgderen wat als geheel nit den tgd waarin men zich het plein en bet grachtje denkt het typische wjjkje ontsiert Zoo waren er schermen met rood en witgratreept linnen bekleed moderoe nithangborden en opschriften en andere zaken die zonder voorafgaande aanvrage om vergunning aangebracht waren Slechts enkele eigenaars badden vergunning gevraagd aan de commisiie voor Oad HoUandt en hunne eigendommen werden natnnrlgk gespaard Overigens heeft de commissie met de zaak niets uitstaande daar alles van den heer Bremen is uitgegaan De commiasie van Oud Hollandt heeft thans bg het uitvoerend comité geprotesteerd tegen deze wgae van optreden van den architect het comité verantwoordelgk stellende voor eventneele gevolgen en er zioh over beklagende dat de kansen om de huurders op minnelgke wgze tot het wegnemen hunner weinig passende reclameborden enz te brengen er thans zeer zeker niet gunstiger op geworden zgn Te Zeist werden onlanga door de overkomst van een vgftal studenten nit Utrecht tgdens eene muziekuitvoering van het harmoniegezelschap wanordelgkheden gepleegd bg welke gelegenheid met stoelen enz gedocht geslagen werd Ten slotte werden drie studenten door de politie naar het bureau overgebracht Deze zaak neemt thans een ernstiger karakter aan dewgl oen dor studenten bg de justitie eene klacht heeft ingediend tegen de gemeentepolitie van Zeist doarin gesteund door de anderen waarin verklaard wordt dat hg op het politie hurean ia mishandeld en uitgeicholdeo Voorloopig zgn in deze zaak tien getuigen gehoord In den nacht van Dinsdag op Woensdag is ingebroken bg mr Van Loghem Parkweg 62 te Amsterdam Er zgn oenig tafelzilver en verdere kostbaarheden ontvreemd Daar de heer Van Loghem oitstedig is kan nog niet met zekerheid gezegd worden wat vermist wordt Waarschgnlgk hebben de dieun zich toegang tot het huis weten te verschaffen door middel van een valachen sleutel althans van braak is nieta te bespeuren Men is de dieven nog niet op het spoor Een der oudste tram condnctenrs op de Ign Dam Willemapark te Amaterdam ia plotseling ontslagen op grond van ontdekte onregelmatigheden Daar de man 18 jaren bg de A 0 M in dienst is geweest een groot huisgezin heeft eiL door zgn beleefdheid en voorkomendheid hg de paasagiera goed stond aangeschreven wekt het geval veel deelneming Echo Door mevr E C Albarda geb Wierdsma vóór een paar weken te Leeuwarden overleden is aan het Nieuwe Stadaweeshuis aldaar vermaakt de som van f 15 000 onder bezwaar van vruchtgebruik door haren echtgenoot den heer mr J H Albarda gedurende diens leven Deze hoeft echter van dit Trnohtgebrnik ten behoeve van hetiweeshnia terstond afstand gedaan Evenals ten vorigenjjare zal ook dit jaar de vereenigingaNgmegenvoornitcbg aankomst van extra of pleiziertreinen aan het station te Ngmegen gidsen plaatsen die op verlangen aan de vreemde bezoekers gratis de bgzonderheden van Ngmegen en omgeving zullen aanwgzen De eerste vacautie kolonie van Amaterdam is te Zeist aangekomen Zg beslaat nit dertig kinderen van verschillende scholen Deze kolonie zal nog door twee andere worden gevolgd die elk drie weken te Zeist zullen bigven De koloniën vertoeven in het logement Do Piramide bg Ansterlitz Men sohrgft uit Amsterdam dd 14 Juni Wg vernomen dat eerlang een benrsplan zalverschgnen van de hand dea heeren W Kromhout waarbg het denkbeeld om het Paleisvoor Volksvlgt als beurs in te richten zal voorzitten Hbl Te Haps heeft het echtpaar Petrus Barton en Anna Poelman zgn diamanten bruiloft gevierd Het geheele dorp was in feestdos zes eerebogen waren opgericht er werd een optocht gehouden voorafgegaan door gardes d honneur en bestaande uit praalwagens gilden in feestgewaad da schoolkinderen muzieken fanfaregezelschappen 1 die de jobilarissen afhaalden en naar de kerk begeleidden Een ingezetene van Dubbeldam heeft aangifte gedaan van de geboorte van zijn 29e kind Sedert de vorige maand liet du Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg in alle hare treinen naar en van Brussel zoogenaamde doorgangs rijtuigeu loopen Een dadelgke en niet onbelangrgke toename van het verkeer beweea hoe zeer het publiek deze verbetering op prgs stelde Tevens werd eene overeenkomst gesloten met de Nord B ran ais krachtens welke thans in de treinen van Pargs tol Amsterdam via l en Haag en terng dezelfde soort doargangsrytuigen alléén Ie klasse loopen Ook daar bewees eene zeer belaugrgke toename in het verkeer dat de reizigers gaarne van deze verbetering gebruik maken Het plaats nemen in die rgtuigen is Ironwens geoorloofd zonder extrabgbetaliag Boitenlandsch üverzlGht In het Engelsche leerhuis deelde Sir William Harcourt mede dat de regeering geen voorstellen zal indieoeo betreffende haar houding ten opzichte van bet Hoogerhuis voordat alle aanhangige wetsontwerpen zgn afgehandeld De Ligoe nationale pour la liberté commercials te Antwerpen heeft besloten om indien het wetsontwerp op de invoerrechten io zgn geheet mocht worden aangenomen zich met de bevolking van Brussel Luik en Charleroi tot den Koning te wenden en hem te verzoeken het ontwerp niet te bekrachtigen Te Antwerpen zal de Ijigue een manifest laten veropreiden van dezen inhoud De Ligue nationale pour la liberté comm rcïale ziet met leedwezen dat niet al onze afgevaardigden gestemd hebbeu tegen de verderfolgke plannen van de regeering twee van ooze vertegenwoordigers de heeren Biart en Ullens hebben niet met hun collega s tegen dü invoerrechten gestemd Uit naam van deu Autwerpschen handel protesteert de Ligue tegen die handelwgze maar zg hoopt dat bg de stemming over het ontwerp in zgn geheel al de afgevaardigden hun plicht zollen doen en tegen de invoerrechten stemmen Io een ander manifest voor Brussel bestemd wordt herinnerd dat verscheiden rechten alleen aangenomen zgn met behulp van eenige afgevaardigden van de hoofdstad En toch hadden de in Brussel gekozenen den dag voor de verkiezingen beloofd de invoerrechten te hestrgden Het bigkt langzamerhand dat de toestand op Cuba zoo ernstig wordt dit de Spaansche regeering haar toevlucht moet nemen totboitengewone maatregelen De uitrusting die voor het bedwingen van den opstand op het eilaod in de Antillen noodig is doet denken aan de toerusting voor een buitenlandschea oorlog In den loop der volgende week zullen 10 000 man naar Cuba vertrlikken en in het begin van Augustos zullen nogmaals 40 000 man versterking aan maarschalk Martinuz Campos worden toegezonden Van waar Spanje dat nog steeds Igdt aan de financieele gevolgen der expeditie naar Melilla de middelen zal halen om zulke groote troepen uitrustingen te betalen is niet duidelgk De Senaat heeft de uitgifte van een oorlogsleening goedgekeurd waardoor de minister zich 600 millioen pesetas zal kunnen verschaffen Maar het krediet van Spanje is niet groot en het is zeer da vraag of het de middelen zal kunnen krggen om den attgd eenigen tijd te kunnen volhouden De regeering van Spanje wil den opstand krachtig onderdrukken maar als het zoo voortgaat zulten de opstandelingen het langer uithouden dan de Spaansche regeering Te meer daar de insurgenteü voortdurend gesteund Worden van het vasteland van Amerika en Spanje niet de middelen bezit om door een afdoende blokkade aan dien steun een eind te maken De Grieksche ministers hebben in handen van Koning George den eed afgelegd Over het algemeen wordt de optreding van dit ministerie van den heer Delyannis te Athene met ingenomenheid begroet Vooral wordt daarbg de wensch uitgesproken dat het den minister sal gelukken eene bevredigende oplossing tot stand te brengen in zake het geschil met de bnitenlaudiche ichnldeischers Men vertroDwt dat de betrekkingen welke de minister van buitenlandscbe zaken Skouzis met toongevende Ëuropeesche bankiers heeft te dezen opzichte nog zullen leiden tot eene Bchikkiog waarmede niet alleen de Grieken maar ook de schuldeiichers zich kunnen vereenigen De koning van Zweden is te Christiania sangekomen Het zal nu spoedig bigken of de motie door den Sthorting aongeoomen een grondslag vormt waarop de onderhandelingen over de oplossing der crisis kunnen worden voortgezet Noorwegen wil in zooverre toegeven dat het niet de opheffing van den bestaanden gemeeoschappelgken minister van hutteolandsche zaken eischt Het wil alleen daarnaast ook een eigen departement van buitenlandscbe zaken ingesteld zien De Storthing is bereid over dit punt volmacht tot onderhandeling te geven aan een kabinet dat met de meerderheid der volksvertegenwoordiging homogeen is De heer Stang die nog steeds in demissionairen toestand verkeert met zgn kabinet heeft den Koning geadviseerd een coalitiekabinet te doen vormen Ën gisteren had de Koning een conferentie hierover met den heer Sverdrap den leider der gematigde linkerzgde De heer Sverdrup heeft de opdracht een ministerie saam te stellen nog niet aangenomen doch voorloopig in beraad gehouden Vau het Zuiden en Oosten uit dankt de Britache invloed al verder in het zwarte werelddeel door In het Pai lemeut der Kaapkolonie heeft Cheoil Uhodes Dinsdag zgn voorstel ingediend strekkende tot inigving van Britsch Bechuanaland bg de Kaapkolonie De lokomsten van het laud bedroegen volgsus bem f 600 000 de uitgaven f 744 000 maar tengevolge van de goedkoopere administratie als kolonie zou tusscheu deze cijfers een evenwicht tot stand komapK voorts verkreeg men een aanwinst van 2 000 vierkante mglen lands Het land was van deozelfden aard als Kaap de Goede Hoop de inboorlingen konden verzekerd zgn dat de Regeering der Kolonie evengoed hun belangen zoo behartigen als die van het moederland Rhodes zgde het vooruit te zien dat eenmaal de Kaapkolonie zal worden uitgebreid tot aao het Tanganjik meer hetzg door samenstelting hetzg door federatie met verkeer op den voet van vrgen handel Zgn voorstel werd zonder hoofdelgken stemming goedgekeurd Men weet dat de Britsche Regeering plannen beraamt om vooral van de Oostkust uit de communicatie io Afrika te vergemakkelgken natuurlgk allereerst ten profijte der Engelsche belangen maar per slot van rekening toch in het voordeel der ontwikkeling van het zwarte werelddeel cDaitj News deed dienaangaande eenige meededeeliugeu dezer dageu Thaos meldt een telegram uit Louden dat Sir Edward Grey de vice minister een crediet van £ 80 000 voor Britsch Oost Afrika heeft aangevraagd Hg verklaarde dat de regeeriug besloten is een spoorweg van Oeganda naar de kust aan te leggen en een afzouderlgk protectoraat 10 te stelten over het gebied dat door de Britsche Oost Afrika Maatschappg is ontruimd en gelegen is tusscheu Oeganda en de kust Het aangevraagde krediet werd met 249 tegen 51 stemmen Oewilhgd zoodat met deo aanleg der lijn kon begonnen worden Het Hoogerhuis zal wel geen bezwaar maken Voor de Britten is het waar ze zien voor hun Afrikaaosch bezit zóó inspannen minder aangenaam dat juist nu de Egyptische quaesLie weer zal worden opgerakeld Er is nl in Pargs eeu commité gevormd onder den natta Commité de 1 Egypte dat aan de leden van het en van verschillende aardrgksknndigo of koloniale genootschappen reeds eeu circulaire beeft gericht Daarin wordt de noodzakelgkheid betoogd om Engeland te bewegen tot bet eerbiedigen van zgn verbintenis in Egypte Men heeft niet het reoht zoo beet het zeer lief aan de loyaoteit van de Engelsche regeering te twgfelen maar het heeft deze regeering tot nn toe aan een eervol voorwendsel ontbroken om over te gaan tot de ontruiming van Egypte Dit eervol voorwendsel moet Europa aan de Engelsche regeeiing verscbaffeu zonder eenige prebsie en slechts door da verzekeriug dat zulks de gemeenschappelgken wil van de groote üaogendheden van het vasteland is De eerste bgeenkomst van het Comité de l Egypte is bepaald op 18 Juni Het zal natuurlijk zeer de vraag zgn of Engeland dat ten opzichte van het Nglland gaarne het j y suis j yrestein practgkbrengt van zoo n eervol voorwendsel gediend is Het comité gaat van die onderstelling uit omdat het aan Brittanje s loyauteit niet twgfelt Men begrgpt echter dit wordt maar voor deu vorm gezegd Iu Frankrgk zgn de meesteo overtuigd dat Engeland geenszins vrgwillig ï gypte zat ontruimen Maar daarom moet er zachte pressie uitgeoefend En wie weet of de bondgenoot c in het noorden er niet toe is te bewegen om de Republiek in zgn verboogen aan het kabinet van St Jame8 te steunen Kon Hanotanz dat gedaan kragen hg zon het hart van alle vaderlandslievend Franiicheo guiolen liebben Want de revanche op Daitsohlaud daargelaten geldt hun niets hooger dan den Britten een hak te zetten PARASOLS met m KwUng A van os Ai Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam U JUNI Vor kra la 100 101 831 8 Vls 8 s 88 S4y 7 io V 90 7 i IU 87 481 1001 slolkoHs ♦ Vu 100 101 84 luiaLAün Gert Ned W 8 dito dito dito Sdito dito dito SVs HoHOAB Obl Qoudl I881 8t 4 ITUII Imohrüvieg 186 81 8 OosTlNI Obl in papier 1868 8 dito in zilver 1868 S PoaTUO L Oblig met ticket 8 dito dito a 88 811 S8V mv 88 680 108 1 108 10 V 1491 98 78 86 lil 6 1 188 103 l Va S4 l 186 4 1 r i lOl s t KcsiANn Obl Oost Se Serie 6 dito Oecona 1880 4 ditobgaothl 1889 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 5 8ri Perpet sohuld 1881 4 Toamu öepr Conv leen 1890 4 Qee Iseniug serie D Oeo leening serie C ZuiDAra Bip Beo v obl 1898 8 Miuoo Obl Buit Soh 1800 8 ViNizuiLl Obl 4 onbep 1881 HSTianui Obligslien 1861 3 s RoTTlaDUc Stsd leen 1886 8 i NlD N kit Usndaliv aand Areodsb Tab Mü CertiSoaten Deullaalsohappij dito Amh Hypotheekb pandbr 4 GuitMij der Vorstenl aand a Qr Hypotheekb pandbr 4 Nsderlandsehs bank aand Ked Uandelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr I Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBKa Ooat Hong bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4 i Ahiriha Bquit hypoth pandb 5 Maiw L G Pr Lienoerl 8 NlD HoU IJ 8poorw Mü aand Mij tot Dipl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTUJB 8poorwl 1887 89 A Sobl 8 J4V 84 88 Znid IUl Spwmij A H obl 1 PoLIN Waraohau Weenen aand 4 Rosl Or Buss 8pw Mij aand 8 Baltiaohe dito aand 987 l l lÖ 88 I 99 108 141 184 99 82 U i 8JV 118 10 89 581 14 S17V 198 109 107 108 108 188 189 98 Faatowa dito aand fi Iwang Dombr dito aand 8 Karak Ch AEOw Sp kap aaad i LoBowo Sewaat 8p Hq oblig 8 Orel Titebak dito oblig 8 ZuidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 AHiaiKi Gent Pao 8p Mg obl 6 Ghio North W pr ft v aand dito dito Wm St Peter obl 1 Denver Blo Gr Spm eert v a lUinoia Geütral obl in goud 41 Louiav h NaahviUeGertv aand Heiieo K 8pir Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pDtf aand N York OnUrio ï W t aand dito Penns Ohio ohlig 6 Oregon Gahf Ie hyp jin goud 8 St Paul Hinn kHa lit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 GiNlOA Gan Soutb Cert v aand ViH C RallT k Ntv Ie h d e 0 Amaterd Omnibua Mij aand Betterd TramwegMaata aand Nin Stad Amsterdam aand S Stad Boltsidam aand 8 Belou Stad Ant verpenl887 S s Suul Bruaael 1886 S a HoNO Theiss Begullr Geaellaoh 4 OoaTENK Slaatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sru Stad Madijd 8 1866 Ver NlD Bes Hyp Spobl oert 48 i Burgerleken Stand GEBGKDN 11 Jnni Marinus ouders J Valk en C Verdel 12 Johannes Jacobus ouders H van der Kemp en J van Otterloo VA Johanna Cornelia ouders A M Spee en J C de Gruil 14 Hendrik ouders N Both en H van den Bosch Cornelia ouders G Kerkhof en C de Grngl 15 Theodora Johanna Maria ouder J Simouis en T J van Blokland Clarins ouders P Nootenboom en E i Agten ONDERTROUWD 14 Juni A J van Werkhooven 21 j en W J Bakker 23 j H van Roon 32 j en A P ter Brngg 28 j OVERLEDEN 13 Juni C J Boharleman 7 w L Bontonje huisvr van J Gravepteyn 76 j 14 V Heij 3 m M de Gruil 12 m