Goudsche Courant, maandag 17 juni 1895

No 6686 Dinsdag 18 Juni J895 34ste Jaargang EESI17 m VAN HET MMMWBMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tuf BERËKD imiM helwelk in alle deelen aan de eischen der hedendaagfsche Fotugfrafie zal voldoen De Folografiën zullen vol jens de nieuwste procédés op artistieke wijze worden uilgpevoerd toriawater m fde IffcforiaJBron fe Ober a insfein tylmi Tafeldrank Van h£ pninklykef uis der federïanden De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 iranco per post ƒ 1 70 AfaonderUjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gouda Snelpersdruk van A BaiNKiuN ft Zoov ADVERTENTIEN IMBlrüÏGiMT ALiLiBIV die bg gelegenheid van het 50 jBrig bestaan der Vereeniging nULiFBETOOKf gescheDkeD hebben outvangen betuigen hanngn innigen dank aan DatnetiJSeatuurdereësen van geooemde Vereeniging Toor de hun geschonkene Cadeaux By Tonnis der arroodisaements rechtbank te Rotterdam dd 13 Mei 1895 ia het hnwelgk bestaande tossohen Merroaw UIO TJJE SCH AA V8MA zonder beroep en den Heer MAARTEJf PIJIj oudscheepsgezag Toerder beiden wonende te Rotterdam ten Terzoeke ran eerstgenoemde door echtscheiding antbondem reiklaard De Proourear der eischerea Mr C P ZAAIJEB ORGELBESPELING iu de GROOTE or St JANSKERK op Dinsdag 18 Juni 1895 de avond 7 uur doorden Heer J H B aPAANDERMA iV Ter herinneriog aan denS ap hij Waterloo 18 Jani 1815 De PBOGKAMMA 8 tevens ToegangsbeWQzeDf zga te Terkrggen ïi 10 cents bg de BoekhBudelaara viit BËNTUM ZOON en bg den Koster TH OrOJJJDA De imtehrlfvlng van nieuwe LEERLINGEN voor den Cursus 1895 1896 heeft plaats op k ZATERDAQ 29 JUNI e dea namiddags 2 4 uur in het Scboolgebouw en tot dien datum na Bcbriftelyke aanvrage bg den ondergeteekende Het KBB8TE TOELATINGSEXAMEN begint 11 41Itil te 9 nnr voorm tenzg aangifte voor hoogere klassen een vroeger beginnen acht Dr W JULIUS Directeur Ooada 8 Juni 1896 Oproeping van belan hebbunden De Gedeputeerde Staten der provincie ZnidBolland roepen bg deie op de onbekende belanghebbenden in zake het doorüf JOXKMAS te Waddinxveen uit kracht van art 3 al 3 dor Provinciale verordening op de Btoomvaart in de boezemwateren bg hun Ooilege ingesteld hooger beroep van een besluit van Dgkgraaf en Hoogheemraden van Hljnland dd 23 Uaart 1895 vraarbg aan appellant ingevolge de 2e alinea van genoemd artikel de verplichting is opgelegd ten behoeve van zgne aan de Oouwe bg de Boomsch Katholieke kerk te Waddinxveen gelegen aanlegplaats vMr 1 Augustus 1895 een onderloopschen Steiger in de Oouwe vooruit te brengen tot op 8 Meter nit den oever om zoo zg dit noodig achten hunne memoriënen bewgsstnkken aan genoemd College io te zenden vóór den 15i Juli aanstaande Tot dien dog liggen de stukken lederen werkdag van des voonuiddags 10 tot des namiddags 4 unr ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhout alhier Oravenhage den 11 Juni 1895 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TA VENRAAT Griffier Mevrouw DORTLANI TURFMARKT vraagt primo AUOUSIUS een tegu Jieht kartom Br SAiiterPtiB ExpBlIer Wat ii M het lil mUiMii 1 w MUn tipii TerinaiUieU Tat dm siMdi in iedn luugaiiji j Aüfcerf aifl Expeller ft W aaat n oaiit en fl m da laKh TMiluiita ia 4 DMMte Apoüutea n bg F Ai BleMer t Co t Hottmiam j Te Gouda bg A WOLFF Markt A U4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt Circus ROBIKSO PAARDENSPEL Slanilplaals op dj H4RKT Zondag 16 en Maandag 17 Juni 8 AVOVDS 8 UUR Buitengewone Oroote VOOKSTËLLIKG met geheel nieuw Gezelachap OPVOERING van de Groote Spektakel Pantomime Nieuw 11 PLUTO Uit een Russisek Kaukasiscli vertelsel in twee Akten met Ballet en Nationale Dansen De eerste Akte speelt in Raslands KaQkaBie de tweede in Plato s Rijk PRIJZEN DER PLAATSEN Iste Rang 1 2de Rang 60 cent 3de Rang 30 cent Bureau opening dagelgks van 12 tot 2 uur voor halen van kaartjes en bespreken der plaatsen en s avonds van 7 uur Woensdag en Zaterdagmiddag EINIES TODBSTELLINS aanvang 2 uur KOBIKSOfV Directeur H H Clientèle De persoon £ J G OMPXlliS Klemfigsteeg Gouda ia uit m ne dienat ontslagen Atnêterdam 14 Juni 9S J S SAKS HOOILAND De Notaris J P MAHLaTEDEte Ê jt Bergambacht is voornemena om op DONDERDAG 20 JÜM 1895 des namiddï s ten 6 nre in het voormalig HechthuiH aldaar in het openbaar te vet huren HET HOOILAND toebehoorenden aan de Heilige Geest Armen aldaar e a aan den polder Bergambacht ala Tan onda gelegen aao de Nieuw Wetering Kynde een gedeelte van de zoogenaamde Kaaraenmaker strekkende van de weterinf tot de nieuwe griend Allea onder ds gemeente Inlichtingen bjj genoemden Notaria By J M T D LELY Touwalager te Maae iluia kunnen bekwame HEKELAARS worden GEPLiAATSI Ope bare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜÏJN DROOGLEEVER op MAANDAG 17 JUNI 1895 dea morgena te elf uren in het Hotel db Zaluc aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden op aangenamen stand gelegen WOONHUIS ERF en TUIN aan de Weathaven te Gouda Wyk B No 160 groot 2 aren 20 centiaren Te aanvaardea 15 Juli 1895 Het HUIS van waterleiding eu van vele gemakken vooriien bevat beneden 3 Kamers Keuken en Kelder en boven 2 Kamers Keuken Zolder en Dienstboden Kamer No 2 Een TVIN in de Korte Akkeren te Gouda met den Weg daarvoor eu het Water daarachter kadastraal bekend in Sectie E Noa 442 444 en 770 te samen groot 15 aren 48 ceutiaren Te aanvaarden 1 November 1895 No 3 en 4 Twee PAKHUIZEN en JBjB ven in de Koster Gyzensteeg te Gouda W jk D No 91 Te aanvaarden 15 Augustus 1895 No 5 JEen HÜI8 en EBF in de Eomynsteeg te Gouda Wyk K No 55 verhuurd by de week voor ƒ 1 40 No 6 en 7 Twee HUIZEN en BRVBN in een Gang in den Langen Groenendaal te Gouda wyk I No 95 en 96 Verhuurd by de week elk voor ƒ 0 85 No 8 tot 10 Drie HUIZEN en ERVEN op het Jacobs Erf aan den Raam te Gouda Wyk O Nos 298 299 en 300 Verhuurd by de week No 298 voor 75 Gents No 299 voor ƒ 1 en No 300 is terstond te aanvaarden En No U Een GEBOUW en ERE de zoogenaamde JiGsassTAL aan het Jaagpad te Gouda Wyk Q No 5 groot 1 are 13 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zyn de laatste 3 werkdï en voor den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdi f van 9 tot 11 aren te be ichtigen Nadere inlichtingen zyn te bekomen wat de beide eerste perceelen aangaat ten Kantore van Notaris A J de MOOIJ te Lekkerkerk wat betreft perceel No 11 teu kantoren van de Notariaaen te Gouda en van al de perceelen ten Kantore vau voornoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda rlOKijg y onschadelykste en mkklcelykite poetamiddel voor Heeren en vooral damea en Kinderechoeawcrk ie de Appretuar van C M MUIlar 4 Ce y Beril Beuth Str 14 Men letttffoed ÜH op naam en fabrieksmerk i Verkryihur ky Ki tfi WlnkallM i In iDhoanwgrk tlaitt riee HU Mtruf Oapetl W Mrleaiiu ArBhM Ja van Tellingen mr Schoenmaker van de Spieringstraat naar de 00STHA7EU B 45 naast den Heer P C W BEGEER Coitfeur Voor Gouda en Omstreken wordt gevraagd EEN FLINK REIZIGER voor een Artikel van dageiyksch gebruik lO o provisie wordt gegeven Franco brieven onder No 2377 aan het Bureau dezer Conrant Stads Provisie Heiziger voor WIJNEN en GEDISTILLEERD gevraagd in alle plaatsen van Nederland Brieven franco letters P IJ W Algemeen Advertentie Bureau NIJGH va DITMAR Rotterdam Tandarts E CASSUTO MABRT 154 GOUDA aitgezottderd Zondags te consnlteeren van 10 tot 5 uur L van WAITKUM Alle dagen zijn voorhanden VERSO HE ZOUTE BOLLEN SIEOOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbescliiiit GODDA LANGE TIENDEWEG BINNENLAND GODDA 17 Juoi 1895 Volgens het Landbouw Weekbludi vsnlfl dezer komt onder hot behandelde ia de Vergadering van het Hoofdbestuur van 11 dezer TOor eeu acbrüven van do Afdeohog Goud i eu Omstreken omtrent hel houden van oen wiutercursus in die Aideeliog Met genoegen zien wg daarin dal het bestuur der Aideeling na de vele drnkten vai het vorige j ar steeds het belang van den landbouwendeu stand niet uit hel oog verliest Voor het maken van gebouwen toor remiseen werkplaatsen en van eenige verdere werkenten behoeve van de Rott Tram egiuaatschappjiiwerd Zaterdag ene aanbesteding gehoodec aarby o a werd ingeschreven door de bh H J Nederhorst voor i 4U30 W Bokhoven voor f 42840 en C P W Deseingvoor f 43530 Minste inschrgver was deheer C D de Wilde Ie Oud Beierlaud voor t 371ÜO De haar J H v d Bosch uit Gouda sprak op de 48sta jaariyksche vergadering der gewestel vereeoigiog Utrecht van het Ned Onderw Gen Zaterdag te Utrecht gehouden over het oude utalonderwys en het nieuwe Uitgaande van de stelling dat taal klank is en wat geen klank is ook geeu taal kan zyn knoopte hg daar eenige beschonwiogen aa i vaat Deze rede werd door spr ook reeds ge honden op 8 Jani j l in de jaarvergadering van de gewesteiyke vereeniging Zuid Bolland waarvan een uitvoerig verslag in De Wekker van den 15den d a v Nadat spr eenige vragen beantwoord tiait werd de vergadering door den voorzitter to kwart vóór 4 gesloten Om half elf was ze begonnen Van 3 tot en met 10 September zullen manoeuvres worden gehouden in de omstreken van Naarden Baarn Hilversum Laren Soest en Zeist waaraan zal worden deelgenomen door de vold bataljons van het reg gren en jagers 4e 5e en 7e regiment infanterie de veld escadrons van het 3e regiment huzaren 4 hattenjeu van het 2s regiment veld artilleriu 2 battergen van het Ie regiment veld artillerie een detacbemeat lan het korps genie troepen Op 7 en 9 September zullen voorts nog aan de oefeningen deelnemen de veld escadron van het Ie en 2e regiment huzaren en de 2 batterijen van het korps rgdende artillerie De oefeningen van 3 tot 7 September zullen FEViLLET01 DE ZANGERS iXfü het ZweedieL 1 Rebt gi i het groota aieawa gehoord meiejeB riep Selma 3turm uit ioeu zij op zekeren Julimorgtn bij bare niohten Emma eu Elin Eoberfc doohterB vun eea koopmau ia de kleine stad X binnentrad tfWelk nieuws rroegen de oicbten eu sagen de binneDtredende nicawagierig aan Welk F O gij bekli ensvaardige sobepsels die Diets gehoord en niets Ternomen bebt die niet weet dat hier ter stede gearrireerd ia nu raadt eens ffDe koning t riep Emma uit f Beter l verzekerde Selma en zHoaide met den nkdoek vBeter dan de koning liet Ëlin zich boeren f wie zou dat kunnen vezen Laat zien Garibaldi tfHet ep t me dat ik het zeggen moet maar gg zjjt beiden fersohrikkelijk onnoozel Wat bebbes wij onbeduidende meisjes ran een provincie stadje er atn of de koning hier komt De achtbare heeren eo ambtenaren zouden met Zijne Majesteit mogeD preken tn eten maar w arme meisjes het aanzien Nu zou dat niet prettig zijn viel Emma in ffTralalala zong Selma M j dunkt dat die pret al heel gering is De koning ia in het roaatsohappti k leren aoo boog geplaatst dat men pijn in den plaats hebben onder leiding van den genernalmajoor W G Rompelman commandant der le diiisie infanterie en die tan 7 tot 10 September onder teidtug van den luit generaal W H L an Helden inspecteur der cavaleritj De aanneming van het wetsontwerp tot bekrachtiging van een orereenkomat met du Miiatschappy tot Exploitatie van Staatsapoorwegen eu de Krimpenerwaardspoorwegmaatschappli betreffende den Locaal spoorweg Schoonboveu Gonda is voor onze omgeTiog van veel gewicht Hoe lang is door tJchoonhoven t n heel de Erimpenerwaard met eeu groot gedeelte van de Lopiker en Alblaaseiwaarden niet reikhalzend naar een spoorwegverbinding met Gouda ni ezien Reeds vóór 20 jaren werd daarover in de Tweede Kamer gesproken en eerst nu men ziet het gaat niet vlug in ons land 7 al het er eindelgk toe komen Dat die spoorwegverbinding vorig begeerd wordt ia bignjpelyk By de minste stoornis in het vervoer te water door storm mist of yagang ondervond men in die streken de nadeelen van het isolement Daardoor Igden landbouw veeteelt en vischvangst en ook de handworks n verheid zooals de nog altyd bloeiende gonden zilverindustriu van Schoonhoven £ n toch hieven de pogingen om daartoe to komen tot heden vruchteloos Voor een stoomtramdienst waren de verkeerswegen tusschaa Gouda Stol wgk BergAmbocbt en Schoonhoven te SLual een eigen spoorbaan was onvermydelgk Maar dat kostte heel wat geld en de betrokken gemeenten konden dat niet b passeu Intuaschen werd een comité opgericht onder den grootschen naam van Krimpernaardspoor wegmaatsctaAppy en dit comité kwam tot het denkbeeld bm een locaal spoorweg ter lengte van 17 kilometer te bouwen tusschen Schoonhoren en Gouda over Ammerstol BergAm baoht Stolwyk eh Haastrecht Dit denkbeeld zal na spoedig w zenlgkt worden De Staatsspoor zat dl rnya exploiteeren eu de Staat heeft een snbsidie toegezegd De kosten zijn geraamd op f 650 000 t6r wyl de provincie Zoid Holland f 127 500 Schoonhoven f 60 000 Berg Ambacht f5000 Stolwijk f 2000 Haastrecht f 500 Ammerstol f 1000 Groot Ammera en Streefkerk f 500 als subsidie zullen geven Ër blgft dan nog f 475 000 over Deze som zal door de Krimpenerwaard Speorwegmaatechappy worden by eengebracht en de rente daarvan zat gedeelteiyk worden bestreden uit de huur welke de Staats Spoor aan die maatschappy zal hebben te betalen en voorts uit een jasifiyksche subsidie van i 1000 welke de Staat zich verbindt nit te keeren nek krijgt wanneer men tot hem opziet en wat Qaribaldi betreft ik weet niet welk eene vreugde wij er van hebben zouden dat hij hier kwam Hoe kant g j zoo spreken Selma F kou het geen feest zijn waaneer wij den man moobteu zien wiens naam geheel Europa vervult sprak Elin if Wat gaat ons dat aan vroeg Selma nik bewonder die verschrikkelijk hooge personnages üefst op eoo afstand Wanneer ik den groeten Garibaldi te zien kreeg en hy bijv eene wrat op den nana had sobeol zag zwarte tanden kromme knieën of eenig natuurlijk gebrek had dat mgn soboooheldsgovoel kwetste dan rerdneen eeoaklaps mjjne bewondering en de groote Garibaldi zou mij niet meer belangstelliDg inboezemen dan de halfblinde jongen van den schoenmaker Selma wat slaat gij we3r door sprak Ejiu Al bezat Ganbaldi alle mogelijke lichaamsgebreken dan waa hg immers toch de grootste man van zijn tijd ffik gun hem die eer zeido Selma maar meisje wat hebben wy met staatkunde oorlog en Itahe te maken Dat is ieta voor de mannen maar niet voor lanaiuBtige jonge meisjes aU wy zijn Ntt wie is er dan in onze stad gekomen P vroeg Emma die meer belang scheen te atellen in het antwoord op deze vraag dan in den atrijd over Ga ribsldi a grootheid Eliii had haar werk weder ter hand genomen en terwijl zij zwijgend doorplkte was op haar gelaat diepe verontwaardiging te lezen Nu dan opent uwe oorenen boort begon Selma Emma zag er uit als wilde lij met de oogen hoo ren eu zelfa Elin keek van haar naaiwerk op ff Heden morgen is ts X met da stoomboot van Hot is na voor de betrokken gemeenten maar ts hopen dat de locaalapoor er spoedig kome Men meldt uit Schoonhoven dato 15 Juni Bet bericht dat de Tweede Kamer het wetsontwerp tot bekrachtiging van eene overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitati van Staatsspoor wegen eo met de Knmpener waardspoorwegmaafcschappy betreffende den Lokaalspoorweg Schoonhoven Gouda heeft aangenomen werd gisteren alhier met ingenomenheid ontvangen en velen gaven daarvan blyk door het uitsteken der nationale vlag De Gemeenteraad de Kamer van Koophandel eu eenige ingezetenen vereenigden zich gisterenavond om den bnrgemeeater mr KolÖ voorzitter van het Spoorwegcomité op hef Bfladhuis geluk te wenscben Ook deingeuienr Krieger was met den meesten spoed daartoe van Gouda overgekomen Het muziekgezelschap Apolloc had zich welwillend bereid verklaard de feesteiykbeid luister by te zetten en gaf voor het Raadhuis by fakkellicht eenige muzieknummers ten beste DonderdagmiddE toen een korps mnzikanteu uit Meppel voor het politiebureau te Zwolle een paar muziekstukken uitvoerde werd eeu vau hen die in het Alg Politieblad gesignalosrd was dat hy ter zake van dronkenschap nog drie dogen gevangenisstraf moest ondergaan verzocht binnen te komen ten einde dis straf uit te zitten Hy voldeed aan het verzoek en de overigen hieven daarop eeu trenrmarsch aan als vaarwel aan hun kameraad De twee gisteren te Scbeveniogoiu aangespoelde lyken zyn herkend als te zyn van Jan van den Oever 40 jaar behoord hebbende tot de equipage van de bomschuit die eenige weken geleden onder Katwyk omsloeg en van Willem de Jong 14 jaar oud die omstreek dienzelfden tyd in volle zee by storm over boord sloeg Heiden wonenden te Katwyk Men meldt nit Haarlem De opening van het brongebouw op Donderdag B 8 zal met groote plechtigheid plaats hebhen Behalve de aandeelhouders der maatschappy toe exploitatie der staal waterbronnen en de leden van het gebouw zelf zyn officieel genoodigd do bisschop van Haarlem met zyn secretaris de afgevaardigde in de Tweede Kamer mr Farncomhe Sanders de commissaris van H M de Koningin in Noord Holland de griffier der Staten burgemeester eu wethouders Stokholm aangekomen een Weder zweeg Selma MTooneelgeeelscfaap vulde Emma aan i Muoi mooi tfEen tooneelgezelschap zegt g riep Selma uit terwijl zij do handen ophief j Kmma is niet waardig het geluk te genieten dat ons allen beschoren ia waaneer zij de gaatan die op onze kust geland zijn aldus kan profaneereo Weet dan dat er acht f Goeden morgen lieve nichten I nop eene stem aan de deur en op den drempel stond een jonkman met eeu witte pet in de hand De meisjes hadden ich allen omgekeerd eu Emma vloog deu oDverwaohten gaat ie gemoet uitroepende yLiove hemel Harald 1 wat een blyde verrassing Waaneer zijt gij gekomen en wAarom habt gg niet laten weten dat gij voornemens waart ons te bezoeken P ifOm de eenvoudige reden Emma zeide Harald en vatten de fijne handjes zgner nicbt ydat ik u wilde verrassen ik behoor namelgk tot het jr Dubbelkwartet viel Selma hem in de rode ffHet dubbelkwartet I riepen Elin en Emma te gelyk uit ff Ja hoe vindt gg dat Aoht vrolijke studenten die eene Kangersreis ondernomen hebben en in de kleine steden concerten zullen geven i Ëa ous iterenadea viel Selma lu ffWat zal dat eene pret worden I Emma vatte Selma om het lijf en ewierde met haar de kamer rond terwijl zij neuriede rfZaug dans studenten en serenades I t Is om dol te worden van pleizier ffWat een leven maken die moisjes daar biaoenl riep iemand in de aangrenzende kamer ik geloof zoo waarlijk dmt ze aan het dinteu zijn en dat op eu de leden van den meenteraad met deu secretaris de garnizoeus commaudaut majoor Vott Rhadeu de commandant der dd schnttery mr W J er GerUngs de commandant der infanterie majoor Cbappnis de ontdekker van de staalbron de heer Veenendaal het voorloopige comité dat zoo belangeloos de vttk uit handen gaf de professoren aan de geneeskundige faculteiten by de universiteiten de hoofden vau de Maatscbappy van geneeskunde verschillende leden der rechterlyke macht eu verschillende doctoren De feestrede zal worden gehouden in de groote concertzaal precies te één en een half aar daarna wordt het ga boaw bezichtigd en is er in het park eeu concert van de kapel der greniuliers en jager s Middags ts er te Zandvoort een diuer voor de leden der geneeakandige faonltaiten en commissarissen eu s avonds concert en groot bal champêtre Dit wordt gegeven door de Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en Omstreken wier leden Zoowel s middags als s avonds toegang hebben Het gebouw en het park zullen s avonds schitterend verlicht cgn Het eerste met zyn schoons lynen leent zich daartoe aitstekend Reeds zyn ruim 400 peraouen als lid toegetreden Een moord waarvoor de verdediger met TOt vertrouwen aan de rechtbank toepassing verzocht van het artikel der strafwet dat den rechter bevoegd verklaart bet minimam van één dag gevangenis op te leggen De kinderen van B teVelp zyn of waren zeer ondeugend De buren hebben veel last van beu en B en zyne vroow lieten hen hnu gang gaan alsof bet hun niet aanging Te vergeefs had £ getracht van B daarin verandering te krijgen eu eindelyk op raad van zyn vader besloten zich tot de politie te wenden Hy braloot dat den volgenden Maandag ta doen maar een toeval brasht hem Zateniog 17 April samen met 6 op den Velperweg by deu tot Hy spreekt B over dieAe kindereu B geeft hem daarop geen gehoor allerminst eene belofte integendeel verwyt hy El dat deze zelf geen goed vader voor zyne kinderen is en zegt dat hy hem voor t Zondagavond is wel ouder vier oogeu zal spreken Toen zegt £ dat zulk een uitstel niet noodig is dat hy dat wel terstond ktn afdoen en legt zyn hand op den sohonder van B die met eeu blikken drinkbas naar hem slaat Deze ontsnapt B s hand en rolt rinkelend over den weg Ë steekt un zyne hand in den zak vindt daar helaas zyn stopmes en slaat helderliohten dag Emma liet Selma loa vPapa 1 duisterde zij Harald toe r Laat ou zien dat gij u weet te gedragen zoo als het een flink student betaamt die een goeden indruk wil maken op een vader van twee knappe dochters Getukt het u dan Hier werd zg door papa afgebroken die in de woonkamer trad De heer Eoberg was een man vab ruim vjjftig jaar met een goedhartig uitzioht Zoodra bij ziob vertoonde spoedde Harald sioh tot hem om den goedenen beminden oom te gioeten De beer Hoberg die inderdaad voornemens was zijne mooderlooze dochters do es te lezen voor het onbedaohtesme leven dat zg leidden vergat hü den aanblik van zijn zeer geliefden neef zgne geheele strafpredikatie en schudde den jongeling hartelgk de hand terwijl bij zgne blgdacbap over diens ontmoeting onverholen liet blijken tfPapa viel Emma in alvorens haar vader met zijne welkomstgroet geèmdigd bad fHerald is met alleen gekomen bg ia gevolgd van nog zeven stadenten Verbeeld u ze komen hier concerten gevsn het IS een dubbelkwartet direct gearriveerd van L psala Papa wat zal het hier prettig worden 1 Emma sloeg du armen om baars vadera hals ffik zie ten minste dat gg nu tl den adem en missobien ook wel het verstand kwijt zijt sprak Uoberg lachende en schoof het meisje van noh want gij doet mg bgna stikken Zoo voegde hij er bg zich tot Harald wendende een dubbelkwartet Gij bezoekt zeker meer staden dan X