Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1895

Directe SpoorwegverblDdlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AaDgevangen 1 Mei TUd van Greennicli r GOCDA ROTTiSEDAM 1 U M IS SS 1 84 8 38 8 M 4 60 t 84 7 11 7 68 8 88 8 48 8 B1 8 67 10 04 8 06 9 40 10 17 9 88 10 IIOTTKBDAM 9 61 10 88 10 88 10 89 10 46 10 68 8 8 08 7 86 7 8 10 8 18 6 19 8 81 S n 7 8i 8 8 6 OUDA DÏN BAiO 8 ud 7 8 8 86 9 9 8710 80 f0 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 6 6 87 7 U 5 JJ i 9 J710 5710 8 V V818 48 o i Ï7 4 56 4 17 i 8 6 67 7 44 8 0 8 89 4 08 4 40 DEN HAAB OOUDA Hage 6 487 807 488 80 9 88 9 4610 1411 3 18 161 88 8 448 68 3 48 4 16 6 17 0 117 68 9 88 Toorb 6 64 10 80 1 44 6 17 Z ZegT6 08 10 86 1 68 618 9 68 Ze U 6 19 10 48 8 09 842 10 03 Onud 6 807 608 18 9 9 6 10 1810 67 18 0618 468 80 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 63 8 28 10 18 Stopt Ie Bleiawük KruUw g en Nootdorp Leidachendam UTIEOHTGODDA 10 11 84 12 60 8 10 3 68 4 48 6 8 7 60 J O 9 07 10 28 11 61 4 16 6 68 £ 9 88 10 31 4 84 i 9 86 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 80 7 09 8 86 8 41 9 49 11 10 AHSTEHDAHGOVDA 9 66 11 8 40 4 96 6 86 8 10 10 14 18 19 8 80 8 7 40 8 4 11 10 8 64 9 6411 18 10 06 10 18 10 87 9 8810 8811 46 O VDA OTSIOHT 9 06 10 19 U 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18 11 14 8 87 7 10 10 89 11 88 8 46 8 84 06 6 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 86 7 46 9 04 11 G O B U A A M8TÏRDAM 10 01 11 18 10 8 81 4 47 86 10 18 10 10 1M6 1 4 80 iAt 8 18 11 11 tiiMr B diaa hy onder het linkeroor raakt Het mea dringt tot het heft door en ingdt da itrotelagader in twee Oogenblikkelgk ipait het bloAi naar haiten Do getroffene wankelt waggelt ralt en iterft eeoige oogenblikkeo later tengevolge ran Terbloeding E Teracbrok toen b bet bloed zag ging een paar ichredea den weg op en liep toeu alt door de tariën roortgejaagd naar haia naar zyne trouw en drie kinderen van welke het ondite reim 3 jaar het jongste pas eenige weken ond ii Het gerucht van het geboorde liep met de gewone lagheid door het dorp en kwam ook by een buurman ran beide mannen die met E bevriend was Deze ging tot hem en vond hem in de radetoosbeid been en weer loopende vernam hoe alles gebeurd was en gaf £ den raad naar den burgemeester te gaan en zich daar aan te geven K volgde dien raad en werd in hechtenis genomen Het O M eisohte thans zoosla reeds gemeld is 2Vt t gevangenisstraf Hebt gü zomerBproeten strgk dan des avoods voor het naar bed gaan de sproeten met igpe aardbeziën en wasch ze s morgeos met melk of lauw water af Na veertien dagen zijn de sproeten verdwenen en komen niet meer terag De Tentoonstelling van Textiele knnst die op het Museum van Kunstngverheid te Haarlem zal worden gehouden belooft zeer belangryk te worden Ter expositie werden reeds aangeboden verschillende kostbare gobelias en tapytwerken zgden stoffen kanten en andere werken op bet gebied van het knnstuaatdwerk gedrnkte en geweven stoffen ens Ook nit het buitenland werd medewerking toegez d in een woord de tentoonstelling kan als goed geslaagd worden beuthouwd Door de vele werkzaamheden aan het etaleeren verbonden kan de tentoonstelling uiet voor 1 Juli worden geopend en zal gedurende de maanden Juli en Augustas geopend blijven Tot einde Jani knnnen nog voorwerpen ter flzpositie worden aangeboden men wendfi zich daartoe tot den conservator van bovengenoemd Museum Doctor Lagoeaa hefft nagegaan hoeveel manschappen Frankryk in de oorlogen van 1791 tot 1893 heeft verloren Om tot een goed cgfer te komen heeft hg de effectieve sterkte van elk l or voor het begin van den krggstocht en na afloop met elkaar vergeleken Bg den aan rang der revolatia was het Fransche leger 120000 man sterk waarvan talrgke regimenten bestonden uit vreemdelingeu hoo zakelgk Zwitsers en Daitschers In het jaar 1800 waren er reeds 2 800 000 man onder de wapenen geroepen Daarvan zgn in 1800 nog overgebleven 677 598 man zoodat de eerste republiek Frankrgk ongeveer 2 11 2 402 man heeft gekost De meeste offers werden naar verhouding geëischt door den eersten Italiaanschen oorlog en vooral door den veldtocht naar Egypte Onder de Napoleontische beersohappg van 1801 tot aan den slag hg Waterloo werden 3 157 598 jonge mannen in het leger opgenomen Onder dit getal zijn niet begrepen de contiagenteo der Italianen Belgen enz en evenmin die der departementen die na 18U niet meer tot Frankrgk behoorden Daardoor komt betook dat het sterftecgfer iets kleiner is dan onder de republiek en sich ongeveer op 2 millioen laat bepalen 8 40 8 47 8 64 9 01 8 10 7 86 7 88 7 8 7 48 7 6B Ooudi 8 9 Uooidieiilit Mb MieawerVKli g = OofaUa S l EottordUai 7 Igttardui Omli Ntauwntolt MoordneU Ooud 8 81 6 86 6 40 7 66 8 09 6 60 8 64 I 6 69 7 08 8 18 6 18 7 88 8 88 8 41 9 aolda Ottdew W td n DtmM 8 40 4 8 81 9 10 OouU ABrtndui Wp Onder de Restauratie en de monarchie van Louis Philippe kon Frankrgk zicb eenigszins van deze verliezen herstellen De kleine Spaanscbe oorlog 1823 en de Orieksche veldtochten 1828 eischten slechta weinig offers Zelfs in de Algiersche veroveriogstoohten overtrof het sterftecgfer van het leger dat tot aan het tweede keiierrijk 214 000 man sterk was 22 pGt In deze gerechten is het getal dergenen die door de Arabieren zgn gedood zeer gering slechts ongeveer 6 pCt terwgl de meesten agn gestorven aan koorts en andere ziekten De beroemde inname van SmaUvan Abdel Kader die van zooveel gewicht was voor de verovering van Algiers kostte slechts aan 6 man het leven Met het tweede keizerrgk begon ook weer het tgdperk der groota oorlogen Van het Krimleger sterk 309 268 man stierven er 95615 terwgl in den veldtocht tegen Oostenrgk van 500 000 man er sjpchu 18675 sneavelden De expeditin tegen China kostte 950 man van de 8000 Gedurende de daaropvolgende beiettiog van Indo Ohioa daalde het sterftecgfer echter niet onder de 48 pc ata een gevolg van de ziekten welke door het klimsat ontstonden Het aantal gedooden in den Mexicaaaschen oorlog en in den oorlog van 1870 71 ia niet met juistheid op te geven Omtrent den Mexicaanachen oorlog heeft de regeering steeds geweigerd de genaeskondige rapporten welke daarop betrekking hebben openbaar te maken Aan de hand der militaire volkstellingen van 1852 tot 1870 schat dr Lagnean bet aantal gesneuvelden gedurende het tweede keizerryk op 1 600 000 man Van de talrgke koloniale expedities ooder de tegenwoordige repobliek beeft de expeditie naar Tonkin de meeste offers geëischt Over het geheel berekent dr Lagneau dat in de laatste 100 jaren in Frankrgk 6 millioen menscben door de oorlogen om het leven zgn gekomen Voor de rechtbank te Amsterdam stond Donderdag terecht Johannes Jacobos van den Bergb onder aanklacht dat htj in den avond van 24 April ter hoogte der Heerengracht toen de ïlegenies kwam aanrgden ten aanhoora eaner groote menigte eenige voor H M zeer beleedigende woorden heeft genit De uitdrukkiogen zgn zoo oukieach dat zg niet zgn mede te deelen t Werd door twee getuigen bewezen De getaigen verklaarden dat beklaagde zeer opgewonden in elk geval niet geheel normaal was Op weg naar het politieboreao zong hg t Wien Neerlandsch bloed Ëen getuige verklaarde dat bekl een erg goed meosch en in diens familie beriditaire belasting is hysterie chronisch alcoholisme enz De president vraagt boe get aan al die wetenschap komt Get verklaart de familie waarmede hg bgBa geparenteerde was zeer goed te kennen verachillende familieleden stierven krankzinnig Bekl was nooit geheel normaal Ëen ander getuige ia gehuwd met een zus ter van bekl s vrouw Ook deze verklaart dnt bekl een abnormaal iodivida is en dat meerderezgner familieleden krankzinnig stierveo Dat bekl die voorloopig in hechtenis is zegt dat hij niet weet of hg de bewuste woorden geuit heeft hg was beschonken Intussohen verschillende getuigen logenstraffen die bewering Bekl zegt dat hij zeer koDiDgsgezind was en is De president deelt hem mede dat hg in Engeland bekend stond ala Bocialist en auarchist en dat hg èu hier èo in België met de justitie in aanraking is geweeet In Londen waa bekl eerst reiziger daarna deed hg in meubelen en eindelgk ging hg in visch handelen Het O M vorderde 2 jaar gevangeois Mr Paap wees er op dat de president beeft gesproken over feiten die met bekl in t bnt tentand zouden gebeurd zgn maar over welke feiten niets in t door hem besiodeerde dossier voorkomt zoodat pi niet bg machte wsa bekl daarop te verdedigen Spr schetste t verleden van bskl deze is langzamerhand in een staat van déconfiture geraakt De druk die hg er fenis reeds op bekl s brein rustte is daardoor zeker niet verminderd 18 88 18 29 18 88 18 48 18 68 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 11 81 9 40 9 69 10 11 7 49 8 89 8 01 8 18 8 88 8 81 t Geïncrimioeerde feit is verder vao zeer geringen omvaug geweest Ëen half dronken en heriditair abnormaal individu oit een paar woorden waarvan hg zich misichiau geen rekenschap gaf dat motiveert geen straf van 2i jaar PI vroeg een zeer geringe straf Uit het voorloopig verslag omtrent bet wets ontwerp tot verhooging der begrootiug van nitgaven van Nederlandscb lodië voor het dienstjaar 189Ö tec behoeve van de invoering van het rechtstreekscb bestour op het eiland Lombok blgkt dat de bedoelde invoering algemeene instemming vond ook hg hen die gewaarschuwd hadden tegen het nemen van een overgld besluit aangaande die invoering terwgl de voorgestelde regeling der bestuursinrichting over t algemeen practisch en eenvoudig werd geacbt en de aangevraagde uitgaven niet bovenmatig zgn Verscheidene leden konden zich echter niet vereenigen met de regeling omtrent de heffing van in en nitvoerrecbten Het vestigen au bonge invoerrechten achtte men niet aanbevelenswaardig terwgl het aanvankelgk heffen van lagere invoerrechten dan het algemeen tarief voorachrgft door de bestaande omstandigheden naar men meende niet gerechtvaardigd werd Dat het vorsten bestu ar slechts een invoerrecht van 2 pCt der waarde placht te heffen ia op zich zelf weinig afdoende waar de pachters het recht hadden extra heffingen te doen Het ware bedenkelgk de inlanders eerst te gewennen aan een laag speciaal tarief en dan later weder bet hoogere algemeene tarief te gaan toepassen waardoor de inlanders zich over de instabiliteit van ons bestuur zouden hebben te beklagen Heffing van hooge invoerrechten van tabak rgat en andere inbeemscho voortbrengselen achtte men evenzeer bedenkelgk Men weoscbte dat de regeering de zaak in nadere overweging zon nemen en mei nadruk werd op de dadelgke toepassing van haar algemeen tarief aangedrongen Men vroeg voorts hoe tio minister denkt over invoering vao het zout monopolie Aan handhaving van het verbod omtrent het gebruik van opium hechtte men met veel gewicht indinu dit alleen zal gelden voor de Sasakfiche en Bahsche bevolking en niet voor de op Lombok woonachtige Chineezen en andere inboorlingen Men wenechte dnt de invoer en het gebruik van opium geheel xouden verboden worden Men drong er op aan dat definitieve maatregelen omtrent het opiumvraagstnk niet zulten genomen worden dan nadat de kamer tgdig met de voornemens der regeering zal zgn in kennis geateld Ter fnuiking van amokkelhandel gaven eenige leden in overweging de havens Ampenan Laboean Hadji en Pidjoe alleen open te stellen voor ouder Nedertaodsche vlag varende vaartuigen totdat de nieuwe toestanden zich eenigszina zullen hebben geconsolideerd Met nadrnk werd aangedrongen dat niet zal worden overgegaan tot mvoermg van de speelpacht op Lombok Het plan der regeering om aan de controleurs speciale toelageu te geven vond groote iostemmiog in het belang van het verkregen van geschikte personen voor deze betrekkingen Sommigen kwam het wenschelgk voor om aan het hoofd der ouderafdeeliug Oost Lombok niet een controleur 2e kt maar een conlrolenr leRl te plaatsen Gevraagd werd welke militaire bezetting voorhands op Lombok zal gehouden worden of oorlogsschepen uabg het eiland noodig worden gerekend welke de kotsten waren der expeditie en welke kosten de militaire bezetting met zich brengt welke de meening des ministers is omtrent de vraag welken rechtstitel Goesti Djilanlik nog heeft op bet bestuur van Kareng Asem in verband waarmede overlegging werd verzocht van bet na de Balische expeditie met den vorst van Lombok gesloten contract 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 l 1 66 8 08 8 09 8 16 7 80 8 10 6 48 8 60 1 44 3 60 4 08 8 O D D A 11 80 18 80 18 08 18 40 9 Utreoht 8 33 7 60 Woardon 6 8 8 U Oudewater 7 07 8 19 Qouda 7 80 8 38 9 84 8 16 9 04 AiuterdanWp 60 fimda T 80 De gemiddelde diepte der zee is tnsscbeu 60 N B en 60 Z B 4450 Meter De grootste diepte 8ie nog ia bepaald bedraagt engeTeor 8400 Meter Deze diepte trof men aan in de stiilo Zuidzee Over het algemeen neemt men aan dat de bodem der zee even ongelgk ia ala de oppervlakte v n bet land Bg een incident in de Belgische Kamer heeft men zich knnnen overtuigen dat het electriiche alarmtoestel lietwelk na de anarchistische aanslagen van het vorige jaar is aangebracht goed werkt Het was de eerste maal dat het toestel in werking werd gebracht De quaestor drukte op een knop in enkele seconden waren uitgangen gesloten en de trappen bewaakt door de wacht De Amerikannsche minister van oorlog heeft zgne goedkeuring gehecht aan het plan voor eene brug over de rivier de Hudson tusschen NewYork en Jeraey City en verlof gegeven tot het doen aanvangen der werkstambuden De kosten worden geraamd op 25 millioen dollars Men deukt 10 jaren noodig te zullen hebben voor het bouwen van de brug welke niet op pytera rusten maar hangen zal aan 12 kabels De vrge ruimte tnsaoben de beide hoofden aan weerszgden zal 3110 voet zgn in het midden zal de brug 150 voet boven hoogwaterpeil zgn Ër zullen 6 atelten s oorwegralla op worden gelegd om de spoorwegen die nu hunne eindstations hebben te Jeraey City toegang tot New York te geven De hiar zal worden gebouwd door de Union B idge Company Dare pantoffels Een achoenmaker uït het Westend te Londen deelde onlange aan een Ëngelsch reporter mede welke aommen eenige dames der Londenache aristocratie voor hare laarajea doch inzonderheid voor bare pant fleta besteden Kort geleden liet eene in Londen algemeen bekende gravin eeu paar pautoffela maken die met borduurwerk ver aierd waren waarvoor robgnen smaragden en diamanten werden gebruikt De pantoffela waren splendid maar ze kostten ook de kleinigheid van 56 000 gulden Bene andere gravin bestelde eeu paar jaar geleden een paar muiltjes waarmede zg ala A8achepoet8ter op eeu gemaskerd bul verschguen wilde dat door dun hertog van Manchester werd gegeven De pantoffela waren dicht bezet met diamanten en de waarde der steenen bedroeg meer dan 150000 golden en het zetten der steenen koatte f 1800 In zalk een geval is het wel de moeite een pantofielheld te wezen 1 Ëen vreeselgke ontdekking De boerin Anna Andrischik klaagde onlangs bg den notaris der gemeente Prhova over de ongehoorzaamheid van haar zoon Paul De zoon werd onderhanden genomen en daardoor kwam men tot de ontdekking van iets ontzettend Paul had in 1891 bg een twist zgn vader doodgealageo zijne moeder en andere bewoners van bet dorp die tot de sekte derNazereoersbehooren en het misdrgf van den zoon kenden hadden het verzwegen De vadermoordenaar werd gearresteerd en verschillende bewoners van het dorp werden in verhoor genomen Te Arnhem heeft men de Lauwergraaht leeggepompt om de snoeken te vangen die de watervogels wegroofdeo De poging is goed gealaagd een aantal groote en kleine snoeken ign uit dfl gracht geschept toen er zeer weinig water in stond Kleine visscfaen van wie de eenden niets ie vreezen hebben werden er weder ingeworpen Ken der snoeken had een lengte van l IO M Naar men uit San Sebastian meldt honden de zware regens en overstroomingen aan waardoor het spoorwegverkeer met Hendaye gestremd is en allerlei verwoestingen zgn aangericht 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 0S 7 68 7 69 8 0S 8 13 8 88 8 48 8 68 4 80 9 10 e 20 e 30 8 37 0 44 6 60 9 08 6 81 t t V 6 61 Te Mac Alpine Florida is een neger die zich aan eene blanke vrouw vergrepen had gelyncht en werden twee anderen die hem wilden beipen ontanappen doodgeschoten Vervolgens legde men de drie Hchamen op de spoorbaan zoodat zg ondar een trein verpletterd werden 10 84 10 64 9 41 9 60 t t Als een aardige blaonderheid meldt men uit Groningen dat ran de Zondag te Amsteidam opgelaten postdniren 40 uit Groningen afkom tig waren De daif welke liet eerat aankwam waa een roode de tweede aen witte en de derde een bUnwe Met de gemeentekas van Keisel Limburg is t nog steeds treurig geateld Yau het hoofd der school en de twee onderwyzers werd onlangs slechts een oaderwgiier bet toekomende gedeelte der jaarwedde orer de drie eerste maanden van dit jaar uitbetaald terwgl de beide anderen nog altyd moeten teren op hnn traktement van het rorig jaar Enk Ct Uit yiissiugen meldt men Pe geueraaUmajoor Hennos is met syn adjudant Vrgdagarond hier aangekomen eu begaf sich Zaterdag ochtend te negen uren vergezeld van den garnizoeua commandant en den commandant van het d pot an discipliop naar de kazerne De rechtbank te Rotterdam veroordeelde Zaterdag M Q M Voni laatst wonende te Rotterdam thans zonder bekende woon ot Terbiyfplaata en L Schotting vroeger dagbladcorrespondent thans kantoorbediende wonende te Rotterdam wegens het uitgeveu vao eenig geschrift van strafbaren aard het vroeger bestaand hebbend weekblad De Vlinder terwgl de dader noch bekend is noch op de eerste aanmaning na de rechtsingang hekend is gemaakt ieder tot zes maanden gevangenisstraf In het noordweatelgk deel van den 6rooteo Oceaan wordt door de Noord Amerikaansche visschergen zoo geweldig veel zalm gevangen dat verminderiug van het aantal zalmen wel niet kan nitblgven Gedurende de campagne run 1893 werden niet minder dan 1 721 660 kisten geconserveerde zalm gemarkt ter gezamenIgke waarde van ongeveer 18 783 800 golden Nu bevat elke kist vier dozgn blikken van een £ ng pond 454 gram en er werd dus bgna 38 millioen kilo zalm verwerkt Toch is de markt nooit met zalm overvoerd omdat zalm en uitstekend voedingsmiddel uitmaakt dat tegen matigen prgs is te krggen Bg een begrafenis te Rovigno in istrië is een vreeaelgk ongeluk gebeurd Terwgl ongeveer zeventig personen in een bovenkamer van bet sterfhuis aanwezig waren waar het 1 van den overleden jongeling stond bezweek de vloer en bet Igk en alle aanwezigen kwamen in bet benedenvertrek terecht en van daar in een diepen kelder daarna stortte het geheele huis in Onmiddellgk togen de buren bggestaan door de brandwe r eu de soldaten aan het werk om de menscben uit het puin te voorechgn te halen Ër werden 14 Igken en 27 zwaar gewonden opgegraven en al de overigen waren min of meer gekwetst Naast de doodkist werd het Igk geronden van bet jonge meisje dat met den overleden jongeling verloofd was geweest Naar wg vernemen znllen op nitdrukkelgken wensch van den eigenaar den heer baron Van Zuyien van Ngevelt te Pargs wegens in nitroering zgnde werken van bgzonderen aard voortaan geen toegangsbewgzen meer worden verleend tot bezichtiging van het kasteel de Haor t Zaterdag roormiddag is te Rotterdam van de Wilhelminakade naar Kiel vertrokken het stoomschip Rotterdam kapitein Boojer van de N A 8 M Het stoomschip was met vlaggen getooid terwgl aan boord eeu muziekkorps zich deed hoeren Van Vceeswgk tot Amsterdam langs hetHeiwedekanaal varende hebben de schepen achter een sleepboot hangende geen gelegenheid zich melk groenten brood bier enandere dagelgksche behoeften te verschaffen Men raart daarenboven wel langs dorpen nSaarniet er door V d H een vindingrijk ondernemer voorziet met een bootje in die behoeften Meestal is bg tusschen Utrecht enMaarssen in het kanaal gestationeerd Bg heteente schip van de sleep haakt hg aan detros doet zgn zaken en zakt af een voor eende koopgrage schippers of hunne vrouwen bedienende tot nommer laatst soms veizelt hgeen sleep al handelende tot Brenkelen en verder Haarl Ct Te Parga rond de politie aan de hoeken van eenige straten in de wgk Montmartro plakkaten waarin de bnrgerg werd aangespoord om gedurende de feestelijkheden te Kiel pro testvergaderingen te houden voor het standbeeld der stad Straatsburg op de Place de la Concorde en om rouwrlaggen uit te steken en ronwfloers langs de vensters te spannen De genten scheurden de biljetten af Toen hierop aanmerking gemaakt werd besliste rolgens da Lib t de prefect van politie datdergelgke plakkaten in faet vervolg niet meer rerwyderd moeten worden De helden van Lombok Men least in bet 8oer HbU van 6 Mei Hedenmorgen werden in de ziekensloep van het hospitaal in hunne hospitaalkleeding een aantal als genezen ontslagen maar verminkte militairen naar het subsiatentenkader gebracht Op de gewone aanlegplaats der sloep naast het kantoor van de bh Daendels en Co moesten de menscben uitstappen Hulp werd hun dsarbij niet verleend menscben met een been binkten van de kade naar de koaongs toe Het maakte een pijnlgken indruk die erme verminkten zoo ellendig te zien rondscharrelen en bet geeft zeker geen hoog idee van de menscbelgkheid en het doorzicht der betrokken autoriteiten dat zoo iets mogelgk was Hadden de menscben niet met een wagen rechtstreeks van het hospitaal kunnen worden gebracht Had niet gezorgd kunnen worden dnt zg liehoorlgk waren gekleed Wat minder vergoding voor hoogeren en wat meer zorg voor de kleinen zou ook in ons leger niet misplaatst wezen Van de 20 passagiers van het Gngelschs schip Why not zgn er 19 gered Zg hebben zoo goed en zoo kwaad a s t ging het brandende vaartuig op de Fransche kust laten loopen Een greep het roer en stuurde op aanwijzing van een snder die op den uitkijk was gaan ataau rechts of links De mannen konden zeer slecht zien de rook verblinde hen Zoodra de maan opkwam stuurden zg op de kust aan Niettegenstaande anderen trttcbten den brand te blusschen tastte het vuur reeds den kajuit van den kapitein aan en waanden de ongelnkkigen zich verloren toen het schip op de kust liep en op het geroep der schepelingen een viaschersschuit te hulp kwam en allen aan boord nam Boitenlaodscb Overzicht De wetsootwerpen die door de Belgiache regeerini bg de Kamer zgn ingediend strekken tot goedkeuring van een overeenkomst van 11 Juni met den Congo Staat waarbg bedaald wordt dat België zich verbindt bg wgze van leeaing aan den Congo Staat voor te schieten een som van 5 287 415 fr Met dit geld moet de Cougo Staat voor 1 Juli de voorschotten terugbetalen welke hem gedaan zgn door De Bro vne de Tiège te Antwerpen Verder leent België nog een som van 1 500 000 fr aan den Congo Staat tot dekking van het tekort in de gewone ontvangsten Naar men verneemt heeft de Porte aan de gezanten van Frankrgk Rusland en Engeland eeu nieuw antwoord doen toekomen waarin 10 beginsel de controle der drie mogendheden en de invoering van hervormiogen in Armenië wordt toegestaan De Porte verUngt echter dat de eontrdle zal beperkt worden tot drie jaar De Fransche Kamer heeft met 345 tegen 154 stemmen besloten tot afschaffing van het privilege der bouilleurs de erft De landbouwera zullen dus voortaan niet zLJu vrggesteJd vau belaating voor de Ê0tf liscbe dranken die zg voor eigen Hpnk stoken De Russische gezant heeft den minister fan buitenlandsche zaken kennis fgegeven dat een speciale koerier van den ozaar ta Pargs is aangekomen met de keten der St Andreas orde en een eigenhandig geschreven brief voor den president der republiek De insignes en de brief znllen beden door den gezant en het gebeele personeel der Russische ambassade aan president Paure worden ter hand gesteld Criapi heeft zicb bereid verklaard alle interpellaties over de binnenlandscbe politiek te beantwoorden Na een zeer levendige diaonssie heeft de Kamer hare goedkeuring gehecht aan een voorstel van Crispi waarin werd verlangd dat de Kamer twee dagen geen zitting zal houden ten einde aan de bureaux en de budgetcommissie gelegenheid te geven de ingediende wetsontwerpen te onderzoeken Uit da millioenen speech van den Minister der schatkist kan nog het volgende worden meegedeeld De heer Sonniuo verklaarde dat de voortdurende vermeerdering der ontvaogalen verzekerd ia door de maatregelen welke krachtens koninkigk besluit waren uitgevaardigd door de hoogern opbrengst van eenige belastiugen eu een minder verlies op den wisaelkoera De vermeerdering compenseert ruimschoots de onkosten van den veldtocht in Afrika de uitgaven door de aardbevingen veroorzaakt en de mindere opbrengst van andere belastiogen Overgaande tot de begrootiug voor bet dienstjaar 1895 96 herinnerde de Minister aan zgn verklaring in December 1894 afgelegd dat om het evenwicht te verkrggen 20 millioen moest bezninigd en S 7 millioen door beUstingen moest gevonden worden Van het laatste bedrag zgn 18 millioen gevonden door toepaasing van de cateeaccio decreten Wat de overige 9 mill betreft stelde hg eeoige kleine wgzigingen in de gevraagde belastingen voor het buskruit monopolie wilde hg vervangen door een geringe wgzigiug in de rechten op sommige chemische producten De voorgestelde belasting op verzekeringen en op gereehtelgke vonnissen Het hg vallen Wat de buitengewone uitgaven betreft voor de werken van weldadigheid te Uome voor invalide werklieden en voor verschillende spoorwegen daar in zal voorzien worden door speciale wetten welke de Ministers van BiDuenlaodscbe Zaken en van Openbare Werken zullen indienen zonder de begrooting met nieuwe lasten te bezwaren Het diensljaar 1893 94 is met een tekort ran 50 millioen gesloten welk bedrag ten lute van de schatkist is gekomen Noch bet loopenile dienstjaar noch het volgende za echter de schatkist bezwsren als de voorstellen der Regeering worden aangenomen Wat de openbare schuld betreft stelde de Minister eenige nieuwe maatregeien voor die zich als volgt laten resumeeren unificatie van de talrijke aoorreu van schulden in een 4Vi pCt s type beletten dat de openbare schuld nog grooter wordt sluiting niet alleen van hel grootboek der openbare schuld maar ook van de zoogenaamde diamant editie der schuld welke in de laatste vijftien jaren ontstaan is tot onberekenbare achsde van den Staat eu zgn schuldeischers Met het oog op den verbeterden toestand von het papieren geld en de in omloop zgnde specie achtte da Miuister nu den tgd gekomen om te trachten te geraken tot een geleidelgke vermindering van de circulatie van StaatabiU jetten die niet door een getgke metaalreserve zgn gedekt Tol dat einduHiondigde de Minister een reeks van maatregelen aan om de limiet van de geheele circulatie van Staats biljetten te bepalen op 110 millioen Op deze wgze zal aan de circulatie een meer solide basis gegeven en het crediet van den Slaat versterkt worden door den dntum van de normaio inwisse ing der biljetten tegen mant te verhaasten Ten opzichte van de emïsniebankeu stelde de Minister voor de overeenkomst met de Baaca d Italia te Ternieuweu ten einde de liquidatie vao de vastliggende fondsen der emiasiebanken zoowel als die van de respectieve Credits Fonciers te vergeinakkelgken De meedeelingeu van deo Minister schenen op de Kamer een ganstigen indruk te maken Volgens zekere berichten uit Berign heelt de Doitsche regeering nog niet veel succes op haar uitnoodigingen aan de verschillende Bondsstaten om hun instemming te betuigen met het bgeenroepeu eener internationale muntconferentie Ëen gedeelte der antwoorden moet wel is waar zoodanig ingekleed zgn dat de Rgksregeering er geen aanleiding uit behoeft te nemen om ze als tegeq haar voorstel gekant te beschouwen maar m geen dier antwoorden wordt een sterk verlangen nsar zoodanige conferentie uitgesproken Ook scbgnen sommige i egeeriugeo te twgfelen of de conferentie een positief resultaat yal hebben en of Duitschland redenen heeft om zgn muntstelsel te veranderen Voorts moeten de antwoorden nog ontvangen worden van eenige groote Bondsstateu waarvan bekend ia dat zg niet veel op hebben met het bgeeuroepen eener muntoonfereutie In deze omstandigheden betwgfelen velen of Hohenlohe de kanselier zjjn voornemen zal ten nitvoer brengen omdat hg zich voor het geval de conferentie mislukt en het Duitsche Rgk een moreele nederlaag Igdt niet licht zou kunnen beroepen op de toestemming der Bondsregeeriug Ook de correspondent dar Ind p iu Berlyu seint aan zgn blad een bericht van gelyke strekking De miniateneele crisissen bigven in geheel Europa aan de orde in de eerste plaats in Oostenrgk Tusschen prins Windüchgratz en de leiders Ier meerderheid in het Hoi van Afgevaardigden worden nog steeds onderhandelingen gevoerd om een middel te vinden waardoor het geschil over het gymnasium te Cilli nog mder minne kan worden opgelost Tot dusver zgn echter al de voorgestelde uoodmiddellen zonder gevolg gebleven De Polen die met de liberale en clericale Duitscbera de regeeriu ga meerderheid in het Huia van Afgevaardigden vormen stelde ala laatste redmiddel voor dat zg hg de stemming over dezen post op de begrootiug zouden wegblgven In dat geval namelgk zouden de tegenstanders van het voorstel in de begrootingscommissie de meerderheid herkiggen De minister van onderwga de beer Von Madewsky weigerde evenwel dit voorstel aan te nemeu teozg eerat door de Polen daarover met de liberalen en de leden der conservatieve Hohenwart clup eene schikking zou worden getroffen Keizer Frans Jozef heeft terstond alles in het werk gesteld wat in zgn vermogen is om eene ministeriëele crisis welke onder de tegenwoordige omstandigheden zeker ze r ongelegen zou komen te voorkomen De keizer had toÉ dat doel reeds een onderbond met den minister van financiën Vou Plener den voornaamste leider der Dnitsch liberalen en bovendien ontblood de keizer den stadhouder van Galic ë Badeni opdat deze Poolsche staatsman zgn zgn invloed doe gelden op sgoe partygenooten ten einde hen tot toegeven te bewegen Wellicht is derhalve nog eene schikking mogelgk maar te Weeoen acht men deze kaas niet leer groot Ten minste in bet flois van Afgevaardigden werd gisteren met vrg groote zekerheid verteld dat prins Windischgratz besloten had bet ontslag van zgn ministerie in te dienen Ëene andere oplossing is niet mogelgk indien de beslissing der b rootiugs commissie in deze quaestie ten nadeele van de regeering mocht uitvallen want na de delegatiën bgeen zgn kan geen sprake wezen van een ontbinding van den Rgkaraad welke toch tot mets zal leiden Intusschen bigven de Jong Caechen in hei Huis van Afgevaardigden de behandeling der belasting vertragen door het bonden van redevoeringen en teveus zet ook do kiesrecbt commissie hsar arbeid voort Deze commissie is uu ten minste zoover gevorderd dat de algemeene beraadslagingen gevloten ago Woensdag ft s begroo tings com missie bgeen Dan sal waarschgnlgk eerat eene beslissing genomen worden over de Cilli qnaestie en daarmede tevens over het lot van het ministerie PARASOLS met HO Korting A van OS At Kleiweg E 73 73 Gouda Beur8 van Amsterdam U JUNI slotkoert loi ioi m Tor krs 100 9 841 88 8 5 7Vs tv lO Vs 8 90 151 S1 lU 88 5 x 688 810 103 58 1001 108 1881 A loov 86 UI i Vi 188 1081 6ii mil n m U UI 67 n 88 1 8 V 1181 IMV 80 i 5iy U s 217V 1981 l l X 84 83 66 VsvsaLAlin Cerl Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SV Ho isu 0bl 0audl 188188 4 ItkUt Insohrüring 18ÖS 81 5 OosTlKS Obl in papier 1868 i dito in lil er 1868 6 PoKTCOAL Oblig mst ooupon 8 dito ticket 3 ïnsuND Ubl Binnesl 1894 4 dito Osoooi 1880 4 ditobültoths 1889 4 dito by Hops 1889 90 4 dito ia goud lesB 1888 6 dito dito dito 1884 6 3uiiii Ferpsl schuld 1881 4 TOSKIIJ Oepr Conl Isen 1890 4 Oeo lasDing lerie D Oeo leeDing ssris C ZDIDAra BIP 1 obl 1898 S Mïlioo Obl Buit Sch 1890 6 Venmubla Obl 4 oobsp 1881 AusTBSUAH Obligation 1896 8 KorrnDui 3tsd Issn 1894 S Kiu N kil Hscdsliv Bsud irandsb Tsb My CortiScsteu I ui Hs t hsppi dito Aruh Hypotheskb psodbr 4 Cult Uij dir Vontenl isnd s Qr Hypothwikb puidbr 31 tisderlandsohe baak sand 1367 Ned HaudelmsBisofa dito N W k Pao Hjp b pandbr 6 Rott Hvpotheekb pandbr 31 l ütr Hjpotbeekb dito 31 OosTSNK Oost Hong bank aasd HusL Hypotlieekbank pandb A HEUKA Kouit hypotb pandb 6 Maiw L Ö Pr Uen eert 6 Nis HoH lJ 8poorir Hg aand Hij tet Eipl T St Spir aand Ned Ind Bpoonregm aand Nsd ZuidAMk Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TALIl 8poorwl 1887 89 A Eobl 8 64 Zuid ltal 8pwmij A H obl 8 Pols Wartohau Weanen asnd 4 Rost Or Buss Spw Mg obl 4 Baltiaehe dito aand Faatowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 6 ICink Ob Asow Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 148 IJV lïv loiv AMIuiA Gent Fae Sp Mij obl 6 CHo i North W pr O T aand dito dito Win St Peter obl 7 Den er b Rio Gr Spm eert T a Illinoifl Central obl in goud 4 Louiav b NashTiHeCert r sand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6j Miss Kansas r 4 pot pref aand N York Onterio fc Weat aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Hinn h Haoit obi 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 107 103 1C8 113 1 9 98 4S HOI dito dito Line Cel Ie hyp O 6 Oasaoa Can 8outh Cert T aand VlN C Ballw kNaT leh d o Oi Amsterd Omnibus Mij aaod Batterd Tramweg Msais aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 3 Buoil Stad Anlwerpenl887 2 8lail Brussel 1888 8 l HoHO Thoiii Hegullr Oesellioh 4 OosTiKR Stastsleening 1860 6 K K Goal B Cr 1880 8 Sfanjs Stad Madrid 8 1868 Ter Nso Bui Hyp Spobl eert