Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1895

No 668t Woensdag 10 Juni 1805 348te Jaargang ftOIMHE COÜRMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken mwÊim Oe tJit§fare dezer Courant g eschiedt d a g e 1 k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s ier drie maanden is 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat ran 1 5 regek k 50 Centen iedere regel me r 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Gtoederen VEILING 17 JUNI WooaboiB eo Erf aao Je Westhareu B No 160 300U k p P W D ssmg Tain m de Korte Akltereu t 715 k J Tttn Heek Twee FakhuUea en Erron m df Koster G jzea tieg D 91 f 1750 k F C Bik HqU en erf in de Komynsteei K 55 f48 i k T Blom Tvree Haizen en Ërren in efn ffaiif lu d Langen Qraeoenilatl I 95 en 96 f 82U k T Blom Buis en Erf op het Jacobs Erf aan den Baani O 298 f 200 k J Boot Bnia en Eri ala voren U 300 f 280 k J Bik Gebouw en Eri aan het Jaagpad Q No 5 f 910 k C Streng APVERTENTICK De Heer en MejnfFronw H A M DUIJNSTEE ViEBiBCK betuigen hun dank Toor de Tele bewijzen Tan belangstelling bg ban hnwelgk onderTonden Gouda 18 Mei 1895 BURGEMEE8TBB en WETHOODEElSvan Oouda mllen DINSDAG den 25 JUNI 1895 dra middag ten half twee ure op het RüDHuis bij enkele innchriji lny aanbesteden Het verrichten van Verfwerken aan Bruggen Gemeentegebouwen en Schoolmgubelen Bet bestek ligt ter lezing op de QemeenteSeoretarie en de Stadatimmerwerf dagelgka Tan des morgens 10 ure tot des middags een are de Zondag uitgezonderd Inlichtingen worden gegoTen door den Ge meenteBouwmeester PHma OMLDMBacaiS GRASBOTER Mtt goud bekroond Antwerpen 1894 J mui VËRGREa Co te ZITTFHSN 20 Kilo 21 10 Kilo 11 nette Tatelblikkené lïKilo 6 17 b Franco aan huU Bestellingen in te zenden bg deu Heer A NORTIER Qoawe C 34 35 BS J M T D LELY Touwslager bsMaaitluü kunnen bekteame HEKELAARS worden CEPLiAATST Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA nitgraonderd Zondes te coQsulteereu ran 10 tot 5 uar Cognac fin Bois 1 40 ie LU De ooaKAO n Boia Tut de e il4 U AaoaTina worda elavaw In T aMc l bemHide fluMhan vao fi Iiltor inkeud Tooialan ▼ UI iMt MtMt TUI Dr F V VAK HAKXL SOOB Fro a Mh f 1 80 Gouda 1101 POIKE OUDE WTm t SCHIEDAMMEK GEHETOR Merkt NIOHTCAF Verkrijfi Ü = M PEETER8 Jz N B A Ib bewijs van echtheid ii oaobet en kurk ateoda voorsiea TftD den naam der Firma P HOPPE fioudk Snelptndittk ran A Bmvkmah é Zook P H J V WANKÜM J MELKEBT UoBthaveu RIJWIELEI Sparkbrook Hij wielen vanaf 190 Hecla Tangend Itijwielen a 140 terder alle iao j e 0 £RDEEI £ BondsSt ijwielhcrsteUer Aanbevelend J C DE RUITER Lan e Tiendeweg 30 Gouda AUernege bekrooud met Eere Dtploma s Goudea en Zilveren Medaillee benereos Ëere Diploma Qoaden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chuago 1893 is het Wereldberoemd Druiveo Uorsl llonig Extract MELIANTHE UIT DS Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOEM TA II van Schaik Co gevestigd te Qrnfenhage ü n middel ia ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyHEHBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIODELIJK de strengste hoest eu verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MICLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te t Qravenhage fitr VerkrSgbaar bfl P H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND Botkoop B T WIJK OudtKOter FBANSCHE STOOMVEEYEEIJ KN Chemiscbe Wasscherij VIM H OPPE IIEIIIEB 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en Terren ran alle Heeren en Damesgarderoben alsook allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnoiie mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de uienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Haudelsrjork Gy die Iloest gebruikt uit de Blikken Trommel VAK N KATER en Co Gedeponeerd GBOSlNGBIf Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes ik 25 Ot bjj onze bekende Verkoopers Zeer ITette Cresteendrukte NAMAABTJES worden GELEVERD door A BKiNKMAN eo Zn VAN HET WUm ZWGËRS hetwelk inMÉle deelen aan eischen dertredendaal scheFotografie zal voldoen De Folografiën zullen volgens de nieuwste procédés op artistieke wijze worden uitgevoerd lêifd IffeforiaJBron te Oberlahnstein fy£m Tafeldrank Van h£Xp y f der iedeiianden 4 pCt PANDBRIEVEir VAN DE Pester Vaterl ndischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Fandbrieren zya aominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzteQ van halQaarlijltache CoapoDB per 1 M art en 1 September en afloabaar a pari door middsl van halQaarhjkaohe uitloting De Conpona egn thana en ook ia de toekomst vrij van belasting volgena de Wet van 1889 Art 80 10 zg EÜn erenala de Uitgelote Fandbrievan betaalbaar to Budapest Weenen en te Amsterdanii ton Kantore van oudergeteekeaden tot den koera van den dag Volgens de wet van 187S is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der Houden van Paadbrieven ingeschreven waardoor hun het recht op de hypotheoaire achuldvorderingen lu de eeiata plaata u gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwijzende Prospaotua van 19 Janaari 1 1 en het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat sij voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vaterlftndisoher Erster SparcassaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPERTZ AHSTKEDAM Mei 1896 Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dobnatige door de ttieuwst nitvindingou op machinaal gebied rerlMterde fiibricmüe en uitslnitend gebruik van fijns en fijnste grondstofTen garandeerei len Terbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbevetenswaardig brikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar reap Etiketten De firma b iaalde 27 Breretg als HofleyeraHCler 44 Eere Dlploma s gouden enz Kedalllfs een bewijs Tan uitmnntend fijn fabrikKit KeecU 1874 schreef de Accademie national Ie Pans Nous voue dAoemons one dallle d or prcmiire elMW sn conal 14r tlo ds TOtr exoeUent £ abrioatlon de Ohooolat bonbons varies eto to StollwercK fabrikaat ia Terknjgbaar bij H H CunSseura Banketbakkers enz enz Oeaeraalvertegenwoordiger voor Nederland Jmigs ahttonklodt Amsterdam Kalverslraat 103 2Ü Warmng Der groMe Erfolg tfw un era Ipatent H Stollen orrungtn htt tetai iu taflehMtnm werthlosen Jiachahnumgen têgebm Mêa kéufr dahtr umert iitef scharfen H bollen fiuf ron iMi direet adv in lolehen eitanhutdluniin In innen untar Plakat wh ntbeMtehênaf autt iüigt M ZZ t reUlMM unti ZeugniMte iraAit airt fnnoo Patent H Stollen BINNENLAND aODDA 18 Juni 1895 De Collecte voor den gewapenden dienst heeft kier ter stede opgebracht f 106 96 i Ter herdenking van den slag bij Waterloo it heden van den St Janstoren de driekleur uitgestoken Sedert een paar dagen is hier weder gearriveerd het Circus van den beer Robinson hetwelk verleden jaar met veel succes werkzaam was De directeur beeft gezorgd dat er een geheel nieaw personeel werkzaam is Het loopen en exerceeren op een telefoondraad door twse jeugdige artisten is een geheel nieuw nmmer ook de jocky van Epernage beneTens Miaa Wilma do Smola zjn voor iJni geheel nieuw De spectakel Pantomime PInto in twee afdeeliugen voldoet zeer De Costumes zgn prachtig en expres voor deze pantomime in orde gemaakt De dansen die hierin worden nitgeToerd overtreffen veler verwachting Aan een ruim bezoek zal bet zeker den wakkeren directeur niet ontbreken tjjdeus zjii bezoek te dezer stede In den Znidplaspolder onder de gemeente Moordrecht had gistermiddag een treurig ongeluk plaats Twee kinderen van 3 en 4 jaar Tan den bouwman Tober zijn ongemerkt ti water geraakt en verdronken Toen het ongeval bemerkt werd zoud menonmiddeiyk per rijtuig om den dokter die niet anders dau den dood constateeren kon Door de arroodisaementa rechtbank te Rotterdam ia ter vervnlling van de vacature van kantonrecbter in het eerste kanton opgemaakt de navolgende alphabetische Igst van aanbeTeling jhr mr J L Sterb kantonrechter te den Helder mr C W Vollgraff reohter in de arrondistements rechtbank te Alkmaar en mr J K Tan Weel kantonrechter te Schoonhoren Men Terzekert dat deze week het ontwerpKieswet de Tweede Kamer zal bereiken D Ter behandeling in de aanstaande zomervergadering dertProviociale Staten van Zuid FEl lLLE rOI DE ZANGERS Utt het Zieeedtck O ja maar dewijl ik eene beslissende ateni had in de bepaling waar wij zouden beginnen spreekt hst van zelf dal de keua op X viel waar mijn goede oom woont Wg beblien ook betlote de eerste coneertea hier te geven en op de teragreia hier ter stade onze zangersreis te besluiten zoo is bat mij gelakt de stad X een voorrecht te doen deelachtig worden dat geheel in overeenstemming is met de genegenheid die mij aan oom verbiDdt Die slimme Herald dacht Selma hoe goed weet hij ooma igdelheid te streelen 1 Hm hm mooi mooi zeide Koberg en scheen recht in zyn nopjes ofschoon hij ket niet wilde laten blaken Nu het spreekt van zalf dat gg en oauige van uwe makkera by mij kunt logeeren zoolang gij hier blijft Elin voegde hg er by draag zorg dat de twee bovenkamers dadelyk in orde gebraobt worden zoodat mijne gasten zoo spoedig roogelyk b ons hun intrek kunnen nemen Gg Ëmtna moet de huishoudster zeggon dat hel geheele dubbel kwartet benevens eenige andere gasten van middag bier eet Herald pntte zich uit in dankbetoigingen Ër was op de heele wijde wereld zulk een goede hemiucel ktt oom als Bobe niet te vinden Terwyl hij Holland zya o a de volgende onderwerpen aaogewezeo Adres van C Maas te Woerdeu over ooregelmatighedeo bij deStatenverkieziagteOonda verkiezÏQg van 5 ledeD van Gedeputeerde Stateo tengevolge van de aftreding an de heeren De la Baesecoar Caan Goekoop ran Weel Blossé van Bytaadt Een pensioenregeÜDg voor de provinciale beambten omvattende het personeel by den provincialen waterstaat en een regeling voor het toekennen van pensioen aan weduwen eti weezen van provinciale ambtenaren zooals voor weduwen en weezen van ryifsambtenaren bestaat In de verordening vallen alle ambtenaren beambten en werklieden in dieust der provincie die vast zjin aang steld en die uit do provinciale geldmiddelen bezoldigd worden Het ontwerp vordert tbu de ambtenaren geen pipniioensbydrage ook niet voor honne wedawen en weezen De voorgestelde penaioensre geling zou gemiddeld f 7500 sjaars kosten Voorts stellen Ged Staten voor A de bestaande provinciale geldleeningen tegen een hoogere rente dan 3 pet uitgegeven in een 3 pet geldleening groot f 1 900 000 te converteeren met iiflobaarstelling van alleobligatieu hooger reotendf dan 3 pet op l Januari 1896 B het beheer der StcUendamsche haven door de provincie in stede van voor een 6jarig tydvak voor 8 jaren te bestendigen tegen oitkeering doo Stellendam gedurende dat t dsverloop van f ÏOOO a jaarpj C af te wijzen de aubaidieaanvrsge voor wegvefbetering in Ondestadpolder stad aan t Haringvliet D ubsidie te verieenen voor wegaverbetenog lu den polder Dirksland E aan G Keg te Rotterdam vergoeding van f 1B34 te verieenen ter zake van schade geleden als aannemer van het gedeelte vaartverbetering tusschen R n en Scbie F a an L C Hogendoorn te Voorburg idem van f 200 G f 90 000 te besteden voor verbreeding en verböoging van de spnorwegbrug te Voorbai welker doorvaartwgdle het gebruik der verbeterde vaart voor breedere vaartuigen verhindert en welk r lage liggmg eene belemmering is Oe doorvaartwydte zoo tot 7 50 M verhoogd worden en de doorvaarthoogte geiyk komen aan die der bestaande vaste bruggen Voorstel om te aanvaarden een aan de provincie aangeboden rechtsgeding ten verzoeke van J Dolman eigenaar der buitenplaats Eemwgk onder Voorburg die vordert vergoeding van de schade welke aan voorzegde buitenplaats zuu z u toegebracht door handelingen van den aannemer van het werk der vaartverbetering of zgn werkvolk en voorts eischt wegroiming van een rfl iepenboomen Op deze schooQo lofspraak hield hadden F lin en Emma met lichte aohreden en mei groote bereidwiUigheid het vertrek vertalen om de noodige schikkingen e maken Wij kunnen verzekeren dat zy zelden met zooveel genoegen aan een bevel van haren vader voldaan hadden Nu zij waren ook niet weinig met de komst der gasten ingenomen In de eerste plaats verheugden zy zich bij de gedachte aan bet diné at wanneer zij de acht zangers zonden zien vervolgens aan de concerten en de serenades die men haar zeker gaven zou om niet te sproken van het bal hetwelk zy hoopte dat papa lief zou geven enz Emma verklaarde ook toen zy met Elin buiten de kamer was dat zii geen studenten pet zien kon zonder hartkloppingen te gevoelen en dat zy nieta kende hetwelk eet jonkman zoo goed stond als eene witte pet Doze verklaring gaf de meer bezonnen Elin aanleiding hare zuster den raad te geven naar Upsala te gaan om te zien of zij daar niet in een wiolcel kon geplaatst worden waar atudenten petton verkocht vferden dar kon zij zich van s morgens vroeg tot s avonds laat vorbeug iii in de beschouwing der witte hoorddeksels die haar zoo aobenen aan te trekken Emma voud dien raad verachnkkelyk kinderachtig Wel wilde zij naar Upaala on wrl hield zij van witte petten maar zy wilde ze niet in een winkel zien maar op de hoofden van knappe mooie jongelingen Terwgl de beide zusteisditonderwerpbehandelden en elke van haar varrichtto wat hiar te doen stond naderde Selma oom Koberg en sloeg haar arm om E nea hala zeggende den weg langs het kanaal Tot oproiming dier boomen verklaren Ged Staten zich bereid Voorstel om bniten verdere behandeling tü laten de voorgestelde w ziging van het reglement voor het beatnur van het waterschap di Overwaard Voorstel om aan de gemeente Leiden subsidie tot een maximum van f 225 000 toe te kunnen 10 de kosten van op en inrichting van het krankiinn engesticht voor 350 lyders 3e klasse te stichten op het door de gemeente aan tu koopen boiteogoed Eod eest c De provinciale rekening dienst 1893 wyst aan ontvangsten f 1 083 787 73 oitgaven f 950 922 91 en mitsdien voordeelige saldo f 182 844 82 Voor 1896 bedragen de eindogfers der begrooting van enkel provincial huishoDding f 660 691 60 Gevorderd worden 8 opcenten op de grondbelasting en 5 opcenten op de persooeele belasting Behalve de gewone subsidiën aan instellingen en ambacbtascholen wordt vooi steld een som van f 3000 siaars toe te kennen aan di Nyverheidsvereaniging voor goud eu zilversmeden te Schoonhoven ten behoeve der school voor teeken en boetSeeronderwys By de Staten zyn nog ingekomen adressen vnn N W van Es te s Graveobage om aobsididie voorden locaalapoorw Soheveningen Hoek van Holland van de Westlandschc Stoom tram wegmaatschappg om sobaidie vooi d verlenging barer tramiyn van N aldwyi naar Maasalnia en Delft tot betuiging van adhaesie aan do circnlaire der voorzitters van da arbeidsraden te Leiden s Gravenhage en Amsterdam aandringende op opneming in do bestekken van bepaJiugen betreffende arbelds tijd en minimum loon Beroepen by de Ned Hervormde Kerk ie Benthaizen de heer T Stigter oandidaat te Moordrecht Het bestnar van de christeiyke nationale normaalschool voor onderwgzeressen te Zstten gemeente Valburg heeft het hoofd dier school de heer J Nobels op zyn verzoek eervol outslag verleend met pensioen en vrye woning De heer Nobels was 31 jaar als zoodanig werkzaam en met ds Heldring de oprichter der school Voor den kantonrechter in bet 2e kanton te Amsterdam werd gisteren behandeld eene actie van schadevergoeding tegen hf t uitvoerend comité der tentoonstelling ingesteld door deii houder van een ticket en gegrond op het feit dat san den ingang geen toegang was verleend ffOom lief het spreekt immers van zelf dat ik van middag hier mede eet Mat de studenten vroeg Aoberg lachende eu zag bat Bchoone achttienjarige meisje aan dat hem aankeek met blikken die hoogst goraarlyk zouden geweest zijn ingeval de beer Hoberg drie kruisjes minder geteld had Ja zeker antwoordde Selma rOom zal mij by deze feestelijke geleganhaid toch met t huis laten F Niet waar oompje liof ik mag immers me dineeren P Ueisje schaamt gij u niet zoo onverholen uwe voorliefde jegens de studenten tn laten blijken Denk aan uw aanstaande dat is veet verstandiger Uaar dat is zoo vervelend verzekerde Selma Harald begon luide te tacben Nu oom vervolgde Salma mag ik ffja ik verzoek u en uw aanalaanden bruidegom antwoordde Koberg met een schalksohen glimlaoli f Dat is meer dan ooodig is motinda Selma wraaar ter wille van bet dubbalkwartet mag Anton wel mede komen Selma wat hoor ik viel tlarulil in gij Bchynt er niet med ingenomen dat uw verloofde mede komt en dat niettegenstaande hy ndjunot prediker is geworden en nu tot kümminister benoemd is Zou de liefde uitgebluscht zijn Ik moet u zoggen Harald dat dit een onderwerp IS Dat Selma niet gaarne hoort behaadebm viel Boborg in en daarom zullen wy er ook niet verder over spreken Oy en Luudin komt van middag faiar Hy om met de Itndenten U oten en g j om de meiajea gezelschap te houden die niet aan talsl vsraehynea sollen op één ticket De entree prys was nameiyk verhoogd De eisoher vroeg eene schadevergoeding van f 10 Voor het nitvoirend comité stelde mr N A Calliach zich party voor eiscber trad op mr CaroU Uitspraak heden over veertien dagen De Verzakeringibode meldt dat te kmsterdam weer een nieuwe leTensrerzekeringmaatachappg zal worden opgericht £ r is dacht ons vocrloopig minder behoafte aan nieuwe maatKhappyeo dan aan mb degeiyk Staatstoezicht op de bestaande Het voorstel van bet hoofdbeatunr der HoU Maatscb v Landboaw dat behandeld zat wolden op de algemsene vergadering op 15 Juli e k te Amsterdam omtrent het indianen van een adres aan B M in lake varmindering van grond beluUttg strakt om afschaffing van de helft der grondbelaktiDg op de ongebouwde eigendommen te vruren De Kerate Kamer zal naar de Haagsoha correspondent van de N Qr Ct c meldt waarschyniyk den 88tan Joli byeenkomen en dan slechts de kleine zaken die weinig aanleiding geven tot debat behandeleo de tielaogrykste wetten en daaronder ook t van da vorige cessie overgebleven voontalHartogh onderzoaken en weder oheideu om over die gewichtige ontwerpen ook do fabriekaw t en veiligheidswet eerst io September e k het openbaar debat te boadeo Medio Juli alzoo Kal t zittingsjaar 1894 95 daadwerkeiyk zyn afgeloopen en treodt de politiek de groote zomervacantie in De Tweede Kamer biyft nog tot 28 Juni a B byeen Onmiddellyk na intrede van htt reces ral met bet stellen van den marmeren hoofdtrap in het gebouw der Kamer vanwege het Departement van Watentaat een aanvang worden gemaakt BIgkens den staat der ryksmiddelen heeft de schatkist in Mei f 10 273 300 ontvangen of f 1 441 000 meer dan in dezelfde maand van 1894 ts op zicbietve deze vermeerdering reeds zeer aantieniyk bet verhoogt haar beteekenis dat zy niet te daiücen is aan bnitengewoon hooge opbrengst vin een wisselvallig middel als het successierecht b v maar aan vooruitgang by byna alle afzonderlyke middelen Men schryft van Teasel Met bjizonder faestelyk vertoon lys gisteren Oom nep Selma uit en sloeg do handen te zaman zullen de studenten heel alleen mut u en LandiD eten Dat is niet goed jegens ben gehandeld Vindt gij dal Nu stel u geruat ik zal nog wel voor een twintig of dertigtal andere hoeren morgen Harald kon zich onnogriyk bedwingen op oisuw m lachen uit te barsten toen by Selma s gelaatsuitdrukking wsarnam Het jonge meï e tag haar oom aan met oogen die lust tot wraak oefen ing verriedeQ Harald lachen maakte haar wrevel tan volle gaande zg wendde zich tot hem met de woorden i ffHrt is afsohuwelyk van u zoo talaofatn Adieu oom ik ga nu naar huis en zal zorgen dat Anton uwo uituoodiging ontvangt Rn komt gg niet by do meisjes F vroeg Koberg Zeker al zou bet alleen zijn om haar t troosten Maar Harald my dunkt dat het dubbelknartet wel een ander dan u tot eersten tenor had kunnen kiezen Aan tenors is gelukkig geen gebrek adieu Neen ik ga met u zeida Harald Wy habhaa om twaalf uur repetitif oodat ik toch gaan moet Selma Sturm was de doahter van Koberg s jongste zuster welke met dan laodssocretarin Sturm gehuwd tta gewoeat maar Selma s vader ea mosder waren duod en tia beider sterven was zy b hors tante dtf weduwe van den fabriekant Stana Mevrouw Sturm had haren zoon opgavoad met al de gestrengheid welke haar atuurach en maonelgk karakter konde ontwikkelen en deze was nist gering