Goudsche Courant, woensdag 19 juni 1895

7 2 8 88 7 9 jr 8 00 8 1S 8 22 8 52 8 48 4 20 Directe SpoorweeverblDdingen met GOUDA Zomerdleost 1895 AangevaogeD 1 Mei Tijd vas Greeowlcli 18 82 12 29 8 12 48 12 88 1 44 8 0 4 08 BOTTKRDl U e O ü D A 8 81 10 22 11 50 18 80 10 82 10 8 10 40 8 10 11 10 52 18 08 12 40 1 84 10 1 7 S 3 t 4 08 4 40 DEN H AA G OOU DA I 4S aODOA DSN BAAS Qoud 7 8 85 9 87 10 80 1 0 60 12 18 18 25 1 27 8 86 8 47 4 45 5 87 7 14 T 49 8 89 8 54 9 4 11 1 IS T M 7 42 8 41 U02 12 87 4 67 8 01 10 08 L ZH r 7 6S 8 a U IS 19 4 5 08 8 12 10 1 VooS 8 07 9 08 11 21 19 68 5 20 8 9 10 7 H g 119 18 9 87 10 01 10 48 11 8218 49 1 08 1 67 4 06 4 17 5 85 5 67 7 44 8 819 9 8210 8811 46 Hlge 6 48 7 201 48 8 80 9 88 9 4810 1411 8519 161 88 2 44 2 68 3 48 4 16 5 11 U 1 58 9 88 Tootb 6 64 10 20 1 44 Z Zegw6 0 10 86 1 68 Zer lt 8 1 10 46 i 2 09 Oituda 801 50 8 13 9 9 5 10 1610 5112 06 12 46 3 20 3 14 3 88 4 18 4 48 3topt te Bleiawük RraUweg en NootdorpLeidaohendaai U T B E C B T 6 O U D l 9 10 11 84 12 60 8 10 3 52 4 48 6 86 10 88 11 51 4 18 6 68 10 31 4 24 9 34 10 44 12 07 1 22 8 49 4 31 20 7 00 AHSTEBDA H 00 U D A 8 15 9 55 11 2 40 4 85 9 04 10 14 18 19 8 80 5 80 OUDA DTBEOHT 6 86 40 7 65 8 09 8 21 9 05 10 19 11 18 48 2 88 8 17 4 K 4 47 6 67 i M 8 81 lO K 6 60 8 64 11 14 2 87 l l HI 9 5 59 1 08 8 U 11 22 2 46 8 84 6 05 11 7 18 8 48 10 87 t 18 1 88 8 88 8 41 9 81 10 51 11 45 1 20 8 08 3 60 4 48 5 29 86 T 45 9 0411 O O V U A A M8TEBDAM 4 40 9 21 10 01 11 12 10 3 81 4 41 6 10 1 W 1 69 9 10 1 60 11 46 1 4 80 6 45 8 12 11 15 un de tien redders alhier dia ia personen nu han in sinkenden ataat rerkeerend raar taig afhaalden in den storm ran 24 Maart U de zÜTeren en bronzen medailles uitgereikt den wakkeren risschers door de regeering toegekend vregens hon manmoedig gedrag De Koningin WUhelmina bewaanohool te Ondeschitd wat foor deze gelegenheid smaakTol versierd Bjj de tonen der muziek en een welkomstgroet vsn het zangkoor Utile Dulcic werden de redders met hnane Trouwen verwelkomd De burgemeester jhr Strick ran Linschoten sprak de moedige mannen tier waardeerend toe terwgl zgne echtgenoote hen de medailles op de borst hechtte t Was een treffend schoawspel bygewoond door de meeste leden van den TexeUehen Schippersen Visscherbond Door de Vereenigingc verbonden aan de machine fabriek te Hengeloo is besloten onder leiding van eene leerarea in het koken in AngnstuB September cnrsassen in het koken en in de hniahooding te openen en wel io voor meisjea die gaan trouwen en om verschillende redenen als byv bet werken iu de fabriek nog geen kennis van koken enz konden opdoen 2o voor meiafes die de fabriek tegen een dienst willen verwisselen iu deze categorie zal het onderwys wat verder gaan terwgl ten slotte ook aan dames leerlingen de gelegenheid zal worden geboden om van de leasen der kookschool te profiteeren Id de eerste afdeeling zal het lesgeld 10 ik 12 cents per les bedragen terwgl het gereedgemaakte dan tevens het eigendom der meisjes wordt Te Qoes kwamen Donderdag a ond een heer en dame bj een logementhouder om nachtverbiyf vragen doch wijl deze alechta tweo kamers tegelyk aanbood en het echtpaar slechta één kamer noodig hed gingen zy heen en namen nachtlogiea bg een ander s Anderen morgens bn het station toen de heer en dame op het pbnt stonden te vertrekseu bood eerstgenoemde logementhouder hun een rekening aan groot f 3 50 voor het door hen geweigerde nachtlogiea Daar zq niet wilden betalen wat zg niet genoten badden gaf de zoon van den hotelhouder de dame een stomp die aankwam terwgl de hotel bonder met behnlp van zgo wandelstok aan den heer een hevig bloedende wonde aan bet hoofd toebracht De heer en dame zg waren nit Bergenop Zoom konden hierdoor hunne reis niet vervolgen en de politie maakte proces verbaal op tegen den hotelhouder Uit Boeleleeg verneemt het 3o6r Haod c dar er op de wegfn welke nit die afdeeling van Bali naar Bangli en Karangaaaem leiden groote loodsen zgn opgericht om eventueel tot troepenlogiea te dienen Ook bigft bet toezicht op die wegen geatreng gehandhaafd tOnze vreemde bonding wordt door de bevolking nog immer in ons voordeel uitgelegd en aan gloaaen daarop ontbreekt bet onder de Baliërs volgens onzen zeer betrouwbaren zegsman niet yolgens een vrg officieus gerucht zoo Djilantik nog altgd onderhandelen met onze ambtenaren en nog altgd dezelfde comedie die van onderwerping spelen ook Hg wil alles doen wat het gouvernement goedvindt bahalve uit zgn land gaan en de wapenen die er dank zg de bekende Chineeflcbe halp in overvloed zijn aan de onzen uitleveren Ook heeft hg niets tegen de aanwezigheid van een controlear B B in Karangaaaem mita deze geen soldaten medebrengt en zich niet met de inwendige aangelegenheden van het rgkje bemoeit 8 40 A1 l tt g oi 10 01 i l SI 6 Ooidl t M Uoonlroobt kptU M otl nl m TM 1 82 7 4 TM 6 1 10 t lt l lt t Si Botterdftm Kieuveikirk Hoordnoht Oold Oudtw WMrd Vtrwht Ooftd Het kan zgn dat deze onderwerping het Opperbeatnur zoo afdoende zal voorkomen dat wg in den regeeringsulmanak van 1896 Djilantik ala radja van Karangaaaem zullen zien vermeld Als verdediger van den Rna Maligan zal optreden mr Ilamaer te Soerabaja Per SS Amboina arriveerden te Soerabaja 4 Suropeesoh en X inl onderofficieren 83 mindere militairen Igdende aan koorts beri beri Ro bnikziekte benevens 21 dwangarbeiders waaronder 8 ernstige zieken Het transport waa onder geleide van dr Nieuwenhuis en werd op de gebruikelgke manier afgehaald Ook werd geëvacueerd de magazgnmeester 4e klasse ran de artillerie Oroenewpg die vrg ernstig ziek in het hospitaal opgenomen werd De baatemmiog van dien ooderofficier ia nog niet bekend vermoedrlgk wordt tag bg het magazgn van oorlog te Soerabaja geplaatat ter vervanging van zgn collega Ori die naar naar Lombok vertrokken is Naar men aan bet cBat Nieuwsblad mededeelt is ia de herhaalde evacoitie van officieren van Lombok en de daaruit voortvloeiende vele mntatiën bg het leger aanleiding gevonden om te Ijepaleo dat do geévacueerden voortaan nadat hnn gezondheid weder is heiatetd naar Lombok zullen worden teruggezonden teneinde aldaar den viiatgeateldeu termgo van vgftien maanden uit te dienen Voorta zou het lie bataljon weldra van Lombok terngkeeren Nu de Oostmoesson op Lombok ingetreden is mag een aanmerkelgke verbetering van den gezondbeidatoeatand worden verwacht want verleden jaar kwamen er gedurende het droge tgdperk zeer weinig ziektengevallen bg de expeditionaire troepen voor De door Ged Staten vnn Zoid Holland ontworpen pensioenregeling zal gelden voor amb tenaren beambten en werklieden in dienst der Provincie die vast zgn aangesteld en wier bezoldiging gekweten wordt nit de begrooting van enkel provinciale inkomsten en uitgaven liet ontwerp vordert van de ambtenaren geen bijdrage in hun pensioen of dal faonner weduwen en weezen daar kortingen zonder verhooging der jaarwedden moeilgk kunnen worden opgelegd Volgens berekening zal oit de nu voorgestelde regeling een gemiddelde last van ongeveer f 7500 s jaara voortvloeien Volgens deze algemeene pensioenregeling zal na 40 jarigen dienst een pensioen gelgkstaande met s der bezoldiging worden toegekend met bgberekening van tgdelgken dienst en van de dienstjaren in andere betrekkingen waaraan recht op pensioen i verbonden Nog een dag en de feesten te Kiel nemen oen aanvang Sedert het doorgraven der landengte van Suez werd geen zóó groot en grootfch werk tot stand gebracht als de aanleg van het Noord Oostzeekanaal wat wonder dan dat een man als keizer Wilhelm de beagelgke gebeurtenis dor officieete opening van het nieuwe kanaal wil opluiitereu door featgnen en achoowtooneelen ala ainds het tot stand komen van De Lesseps gewroobt niet werden gezien I Het ia zoo er zal in Kiel minder weelde aanschouwd worden minder ook van datgene wat naar Oosterscben trunt de zinnen slreelen kan maar hier regeert ook geen khedive die da miljoenen slechta voor bet nemen heeft maar een keizer die naar oonstitationeelen regel de gelden voor de feestviering bg de VolksTertegeuwoordiging aanvra t Minder weelde minder geldverkwiating maar daartegenover tooneelen véél grootachar en uit elk ot punt belangwekkender We noemen hier maar alleen de reusachtige vlootparade in de Kielergolf waaraan een honderd schepen deel nemen io e4 11 01 11 08 ll lS 11 S4 8 15 40 10 11 ll M 12 88 8 40 8 85 a 01 8 18 Een maand ongeveer geleden verhaalde Ëlisabet V die wegens diefstal en landlooperg iu het huis van arrest en bewaring te Assen was opgenomen aan eene bewaarster dat sg een moord had zien plegen Bg nader onderzoek bleek de door haar bed felde moord te zgn die op Opgnen in bet Asser bosch nabg de Buiten sociëteit in den avond van 1 Nov 1893 gepleegd Zg wees als den dader aanden arbeider Klaas W te NieuwAuisterdam met wiea zg io den igd toen de moord plaatsvond leefde Klaas W werd daar 23 Mei 11 in hechtenis genomen en herbaaldelgk door denrechter van instructie geboord en met Elisabeth geconfronteerd die bein als den dader bleefwijzen terwgl Klaas steeds ontkende zich aanden moord te hebben achnidig gemaakt Elisabeth werd op de plaats der misdaad gebrachten gaf daar uitlegging van de wijze waaropzich alles had toegedragen zoodat baar verhaal den stempel der waarheid scheen te dragen Later echter verzwakte zg hare verklaring doorallerlei bgverbalen en wees zgo a een zekerenWillem M mede in de gevangenis verblgfhoudende oog als mededader aan Dit gevoegdbg de voortdurende ontkentenis van W leverdeder justitie geen termen op om W wiensBchnld niet bewezen was nog langer in hechtenis te houden zoodat bg Zaterdagavond II nttde gevangenis ontslagen en in vrijheid werdgesteld P D C De ongehuwde Maria P uit Linne die van kindermoord verdacht wordt en naar Pruisen gevlucht waa ia te Niedercrncbten in hechtenis genomen De uitlevering zal door onze regeeriog gevraagd worden In de afgeloüpen week hebben bj onderscheiden landbooners ie Lage Zwaluwe de ooieraarsdieven weder hun slag geslagen De lieden blgken hun vak wel te verstaan immers in weerwil van waskzaaraheid en moeilgk te beklimmen daken beroofden zg de nestun van de jonge eibera Men deelt nit Arnhem mede De ter gelegouheid van het 50jarig bestaan der sGeldersehOvergselsche Maatscbappg van Landbouw t te Arnhem te houden groote Landbouwtentoonatelling zal worden opgeluisterd door een concours bippique dat evenals de tentooDstelliog op het fraaie landgoed Soosbeek plaats vindt en wel 25 26 27 en 28 Juli Het programma bestaat nit 20 nommera en wel voor de beste rgtoigpaarden spanpaarden vierspannen poneja langspannen officiersdienst paarden volbloedpaarden springpaarden tuigpaarden van landbouwera spanpaarden van landbonwers trekpaarden van vrachtrijders uit Arnbem en inpespannen dekhengsten ingezonden op de tentoonatelliog De prgzen bestaan uit medailles maar kunnen voor de meeste nrs ook in geld worden ontvangen Er zgn prgzen van f 80 f 65 f 50 f 25 enz manr bgzondere vermelding verdienen nog een paar buitongewone prgzen Iu de eerste pinats de Priz Irroyc oor paarden springende alle 12 bindernissen Ie prga f 600 2e prgs een kist champagne Irroy ter waarde van p m f 200 3e pr idem f 125 4e pr idem f 75 Deze vier prgzen zgn uitgeloofd door het buis Ernest Irroyc in champagne te Reims Dan wordt aan den eersten prgswioner in bet concoors voor bet beste officiersdienstpnard door den heer F J W baron van Pallandt Rozendaal een konstvoorwerp aangeboden en aan den eeraten prgawinner in he i concoora voor het schoonste span paarden door het buis Léon Donnet in havannab sigaren te Antwerpen een extra prga van i 100 en 500 havannah sigaren De inschrgvingen aluiten 10 Juli des nam te 4 uren bg den beer Q J Ëngelberts secretaris der commissie 8 82 3 44 4 0 4 51 5 04 5 U 6 80 1 45 1 55 2 02 2 08 2 15 5 48 2 50 6 88 1 50 6 58 8 11 1 01 8 19 1 80 8 32 Utnoht VToardeD Oudowi t r Oouda Ajuteiduu Wp 6 0 end 1M De Pargscbe actrice Jeanne Granier is zeer bggeloovig Zg heeft een zoon die Andró heet en bg den Grand Prix liet zg haren bediende 50 louia d or zetten op Andrée Dg de repetities lachten hare collega s haar uit maar toen de uitsl bekend was veranderde dat Jeanne Granier ging opgewekt naar huis riep haren bediende en vrugde hem de bom la forte somme Neem mg niet kwalgk mevrouwt luidde bet antwoord maar omdat mevrouw toch altgd verliest heb ik maar vijf franks gezet De Spaaniohe veldheer Fredinand Alvarez van Toledo hertog van Albs zoo berucht in onze geschiedenis wordt door Spanje nog altgd als een der grootste staatslieden en krggsoversten geëerd Toen hg in 1582 overleed vond men in zgn uitenten wil de bepaling dat voor hem een praalgraf te Salamanca moest worden opgericht Het lijk werd roorloopig in het klooster San Esteban in die stad bggetet en door verschillende omstandigheden is het daar sedert gebleven Eerst nn ruim 3 eeuwen na Alva s dood is aan zgn verlangen voldaan en zgn overschot overgebracht naar een prachtig praalgraf dat te Salamanca is verrezen Twee studenten zaten in een der Berlguache koffiefaoizen en waren reeds tamelgk opgewonden door bier en politiek toen de eene uitriep Eq ik z u dat de keizer een groote gek is c Juist stapte een politieagent binnen die den uitroep hoorde en den spreker de band op den schouder leggende zeide Gg zgt mijn gevangene Maar man ik sprak niet over onzen keizer maar over den keizer van China U De agent scheen lanvankelgk wat oit het veld geslagen doch wellicht begeerig naar eene beloouing voor bnitengewonen dienatgver had hg zgn antwoord spoedig gereed Dat kan niet waar zgn gg knnt slechta Dnitachland a keizer hebbeu bedoeld toen gg zeidet dat de keizer een groote gek waslc Woensdagnacht zgn door een hond in een weiland onder Schoorldam verscheurd vier geiten vier schapen en 10 lammeren in het geheel naar men zegt voor een waard van circa f 300 De hond gekost hebbende f 138 werd door den eigenaar te Sohoorldam tertond afgemaakt In eeu onbewaakt oogenblik geraakte een jongetje van 2 jaren te Kethel in een mestput waarin een weinig water stond en was verdronken eer de verschrikte ouders hem er hadden uitgehaald Iemand die door t fiet rgden rgk is geworden zag men tot dusver nog niet In West Australië heeft een man het middel daartoe ontdekt bet is zekere Bennett die op het idee gê komen is in de gondvelden een soort particulieren postdienst te openen van en naar Coolgardie Elke week maakt hg den tocht door de uitgestrekte goudvelden beladen met brieven kranten en pakjes Men maakt er gretig gebruik van en bg laat zich goed betalen zoodat hg er waarschgnlgk beter bg vareu zal dan de meeste gouddelrers die dikwgts EOg armer terugkomen dan ze gingen 8 48 9 03 De toren der groote kerk ie KoeTorden die Vrgdag door den bliksem werd getroffen is geheel afgebrand Onmiddellgk na t inslaan sloeg de vlam onder uit de spits Metlevens gevaar waagden vier brandweermannen zich om het vuur te blusschen wat na veel inspanning ook gelnkte Maar na korten tgd steeg eeu dikke rookkolom boven uit de spits en langzaam van boven af werdnn dealankeapits door het vuur ingekort op de wgze van een reusachtige sigaar in dikke hallen viel het smeltende lood naar beneden De zware vorgnld gzeren bal het krnhi en de weerhaan stortten met donderend geraas neer midden in de Kerkstraat Voorzichtigheidshalve was bet terrein op voldoenden afatand door de brandwacht afgezet Plotseling sloegen daarna de vlammen aan alle zjiden uit de spits 8 51 9 67 11 13 f 10 04 H 10 11 Ê 10 18 9 10 10 27 11 80 6 20 8 05 9 41 6 80 f 940 6 31 t 6 44 f 6 50 1 26 IILM 5 5 11 11 7 68 9 88C 17 f 6 13 9 68 6 42 10 02 8 47 6 68 8 28 10 12 7 50 8 09 9 01 10 84 ES 9 28 10 4 fcs 9 86 8 86 8 41 9 40 11 10 6 86 8 U 7 46 8 49 lUO De oren wu nriakerd Toor f 6U00 de kerk die bahonden bleel toor f 36 000 Het orgel is er xoDder achtde afgekomen Door merr Hoefit tsd de Spiegel te Utrecht zy aan e Rgks archief ten geichanke gegeten de staatkundige papieren nagelaten door mr Laarens Pieter tan de Spiegel raadpensionaris Tan Holland Zeeland en Weitfriesland Aan de schenkster is de dank der regeering betuigd Den Hen Joni jl werd het dorp Cameroon in Virginië bgna geheel door brand terwoest Twee en tflftig hniien werden in asoh gelegd De schade wordt geschat op 750 000 golden Mag men do regetariërs gelooten dan zon men door slechts plantaardig toedsel te gebrniken een zeer hoogen onderdom knnneo bereiken Botendieo zou het leten goedkooper worden hetgeen reeds een schrede nader tot de oplossing tan het sociale traagstuk brengt Het rspport tan het Vegetariërsgenootachap te Londen toont aan dat de gemiddelde leeftyd tan een ernstig tegetariër 59 jaar bedraagt Onder de leden tan dit genootschap bevinden zich zes houderdjarigen twintig negentigjarigen en ongeieer honderd SO jarigen Blen meldt nit Bleiswgk In da nacht tan 16 op 17 Juni ontstond alhier brand aan do boowipanswoning tan den heer G W H Snermondt bewoond door den landbonwer D Vonk De brand nam dadelijk znlk eene uitbreiding dat binnen een paar nor tgda drie bergen en de woning in den asch lagen Met teel io panning mocht de brandweer er in slagen een zomerhais en een wagenaohnur gedeeltelijk roor vernieling te bewaren van den inboedel kon slechts weinig worden gered een en ander was door verzekering tegen brandschade gedekt Tjdelök waa daar ook geborgen eene partg vachten sohaponwol niet geassureerd vanden koopman C Glnitmeger ter waarde van 8 i 900 golden waarvan ongeveer de helft is te niet gegaan Meermalen had hier onder verdachte omstandigheden brand plaats en nu is dat óok weer het geval Wellicht is men thans den dader of de daders van dezen brand op het spoor daar een paar verdachten zgn aangehouden en ter beschikking gesteld van den officier tan justitie te Botterdam Vanwege de Ennstcinb te Rotterdam zal den len Juli a s eene tentoonstelling van fchildergen te Scheveningen worden gehouden Zaterdag is in Artis de tentoonstellingvan Schildergen van den heer H W Mesdaggeopend Bnitenlaadscb Overzicht Met groote plechtigheid werd gisteren de SL Andrensoide aan president Faore ter hand gesteld Het gsheele personeel der Russische ambassade was er bij tegenwoordig De Russische gezant baron Von Mohrenheim zeide dat de president in het verleenen van deze orde een nieuw bewgs moest zien van de gevoelens van dan Czaar voor Frankrgk en het vereerde hoofd der republiek President Faure verzocht den gezant bg den Czaar de tolk zguer gevoelens te zijn Deze orde zeide de president is een bewgs van de sympathie welke de Czaar evenals wglen zgn vader Frankrgk toedrai t en van de vriendschap tuischen de beide volken Het besluit der Duitsche tinkerzgde om de coalitie te rerlaten heeft in politieke kringen ie Weenen diepen indruk gemaakt De regeeriog ziet de moeilgkheid van den toestand dnidelgk in en de ministerraad reigadert herhaaldeli3k om over de houding te beraadslagen die dient gevolgd te worden Het Fremdenblattc deelt mede dat de coalitie partgeu elk voorstel willen aannemen dat een crisis kan voorkomen Daarentegen achten de Nene freie Presse en het Neue Wiener Tageblatt een schikking onmogelgk en de crisis niet meer te rermgden Een poging om de crisis te verdagen die met succes werd bekroond zon voor Oostenrgk niet andera dan noodlottig kunnen sijn De obatrnctionistische politiek van de JongCzechen en yan de Anti semieten in den Rgksraad maakt elke politieke actie onmogelgk Wordt de ministerieele crisis hezworen dan acht men ontbinding van het Parlement onvermgdelgk Sverdrup de leider der gematigde p rtg in Noorwegen heeft geiveigerd een ministerie te vormen Zoodru koning Oscar dit vernam heelt hg een der conservatieve afgevaardigden den heer Bonnevie de taak opgedragen een coalitie kabinet samen te stellen Bonnevie heeft evenals Sverdrup eenige dagen bedenktgd gevraagd Wachten we thans af of hg beiler slagen zal dan deze De liberalen in bat JSngelsche Lagerhuis hebben alweer een zetel verloren In laverTess een Schotsob district moest gestemd worden omdat de liberale afgevaardigde Mac Gregor die wegens bet uitstellen der Schot che hervormingen niet langer de regeering kon steunen zgn mandaat had neeigelegd De conservatieve caodidaat Baillie kreeg 3164 stemmen die der liberalen Mac Rae 25 4 stemmen Kerstgeooemde was dna gekozen Bg de vorige itembns badden deUbbe ralen een meerderheid van 325 terwgl sg nu met 650 stemmen in de minderheid bleven Bemoedigend is zoo o resultaat voor de regeering allesbehalve De Bondsvergadering in Zwitserland houdt zich thans bezig met een plan tot reorganiaa tie der werkzaamheden van de Bondsregeering bleeds lang had zich het gemis aan samenwerking toBschen de centrale regeeriog en de besturen der kantons doen gevoelen Bg verschillende takken van dienst heeft de Bond het oppertoezicht terwgl de eigenigke uitvoering aan de kantons ia opgedragen Daar ontbrak echter de noodige aanraking omdat de ambtenaren van de Bondsregeering uit den aard niet op de hoogte kunnen zgn van de bgzondere behoeften van elk kanton Hierin wil men nu verbetering brengen door de Boodsregeetiog zooals dat vroeger reeds het geval waa weer iu departementen te verdeelen De begrootingacom missie oit de Italiaansche Kamer heeft baar arbeid aangevangen met de verkiezing van een voorzitter Tot president werd gekozen de heer Boudi een van Crispi a beste vrienden De oitelag dezer verkiezing ia tenminste eeue schadevergoeding voor den minister na de teleuratelling w Ike de verkiezing zijner voornaamste tegenstanders in de verkiezingscommiasia hem heeft bezorgd Van de aftreding van den Kamer president Villa wegens deze keuze zal voorloopig wel niets komen In de bgeenkomat welke de leden der ministerieele partg daarover bielden werd althans op raad van den beer Crispi besloten te dezen opzichte eene afwachtende hooding aan te nemen en nog niets te doen waardoor de heer Villa kan genoopt norden zgn post te verlaten De telegrammen welke in de laatate dagen nit Qriekenland ontvangen werden hebben ona reeds in kennis gesteld van de kalme wgze waarop de ministerieele crisis zich aldaar heeft opgelost Ëen nieuw kabinet aan bet hoofd waarvan de heer Thedoor Delyannia de vroegere tegenstander van Tricoupis staat heeft de regeering thans aanvaard Men weet boe zeer de economische en fioaucieele toestand iu dit kouinkrgk te wenschen overlaten De taak die het nieawe ministerie beeft te vervullen zal dus geeu gemakkelgke zgn Toch staat daar tegenover dat de bestaande verhoudingen der partgen in het parlement betrekkelgk gunstig zijn voor den beer Deljannis de oppositie ia n l zóó weinig georganiseerd en beeft feitelgk ook geen bepaalde leiders dat zg den minister president wel niet te erg het vuur aau de scheenen zal leggen Bovendien heeft het tusscbenbestnar van Nicolaas Deljannia hoe bescheiden dat kabinet ook is opgetreden merkwaardig groote diensten kunnen bewgzen gedurende deu korten tgd dat het aan het bewind was Het heeft m de buiten la ndache betrekkingen van Griekenland een beteren geest gebracht en in die richting de bewgaen van diplomatieke wgsbeid en gematigheid gegeven welke moetan worden toegeschreven aan den peraoonlgken invloed van zgn leider Het heeft met Rusland en België handelstrnctaten gesloten welke vooral aan een der voornaamste industrieën van het land aan den verkoop van gedroogde rozgnen ten goede zal komen noodzakelgke debouches zgn daardoor voor den handel geopend geworden In het buitenland beeft men de orde weten te handhaven de laatste rooverheodeu aan de grensplnatsen vernietigd en de financiën van den Staat met voorzichtigheid bebeerd daarenboven heeft het met groote onpartgdigheid de algemeene verkiezingen geleid De heer Theodoor Oelyannis de tegenwoordige minister president beeft dus het goede voorbeeld door sgn voorgangers gegeven maar te volgen Het dubbele mandaat dat hem èo door bet votum van het volk èn door het fsrtrouwen des konings is opgedragen verplicht hem evenwel noodzakelgk een eeu uitgebreider program te volgen dan zulks oit den aard der zaak met dat van het tusscbenbestour het geval kon zgn Vóór alles dienen er maatregelen genomen te word n ten opzichte van de regeling der nationale schuld ten gemoet te komen aan de eiscben van de einde te vreemde scholdeischen Zooals men weet heeft de heer Tricoupis joist daardoor het onderspit moeten delven In de sitting van 1 1 Vrgd heeft de heer Delyannis bg de uiteeuzetttug van zijn begroot in gaplan üuidelgk verklaard dat het wenschelgk is de politiek dur leeningen te verlaten en aan al de behoeften van het land te bevredigen door middel van de regelmatige ataatsinkomsten en door een systeem van strikte bezuiniging toe te passen De dienst van de schuld zal volgens het plan der regeering v ortaan worden afgescheiden van de gewone fiuancieete admini atr tia en geplaast worden onder het toesicht van eene speciale commissie welke ia samengesteld worden uit den minister van financiën den president van het Hooggerechtshof en directeuren van de voornaamste flnancieele instellingen van het Koninhrgk Met de aankondiging van eeue verbetering IU de muotcirculatie van de uivoering van spoorwegwerkeo enz heeft de heer Delyaonis dit bedoeld vloclrlig orerzicht besloten flet is te hopen dat bet nieuwe mini rie bI zgn goede plannen waardoor de belangen van het land als ook die van de bnitenlandsche scholdeiscliers zullen bevorderd worden zal weten oit te voeren PARASOLS j tnet 0 o o Korting i I A van OS Ai Kleiweg E 73 73 Gouda alotkoera loiv 8 Vi Beurs van Amsterdam 17 JUNI Vor kn 9 100 101 83 88rt 88 4U 64 97V y 97V 106V 63V 90 V J7 118 88 43 m 66 688 610 101 67 lOOf 808 186 78 loiy 10 1491 a es u 78 38 lll a Va 1961 188 104 l a Via 168V 9 631 88 1087 lOl a 104 Hl 184 14 j 99 38 IIV 108 7 88 118 lOS V 89 Bsy 14 217 198 107 103 103 188 180 08 48 110 Sfti 97 las ia 7 i lHiKB Cert Ned W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dito SV H0 iaj k Obl Ooudl 1881 88 i ITALII Insehrijtiiig 1862 81 t OosTiHK Obl in papier 1868 fi dito in lllter 1868 6 f ORTüQiL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 ausuxD Ubl Binneel 18114 4 dito Oeeont 1880 4 ditobijBothi l88 4 dito bij Hope 188 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sfanji Perpet schuld 1881 4 Toauij Oepr Cont leen 1890 4 Geo leeeing serie D Geo leeoing serio 0 ZuiDiLFa IP t obl 1891 1 Miuoo Obl Buit Sob 18g0 6 VlüUDlu OU 4 onbep 1881 A HSTnull Obligation 1811 3 Etomauui Sted leen 1884 8 NlD N Xfr Handelat aaud Areadab Tab Mj Gertiaoatea DtjuMoatwhapplj dito Aj b Hypotheekb psndbr 4 Cult Mij der Vorstenl aaad s Gr Hypotheekb paudbr 3 i I aderlaadsohe bank aaad Xed HaadelmaatBoh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 9 a Utr Hypotheekb dito S i OoaraNS Oost HoQg bank aaad RusL Uypotheekbank pandb 4 Vil HB UKA Ëquit hypotb pandb 6 110 6 Va STVa lïVa SSV 41V Haxw L ti Fr Lien oert 6 BD Holl IJ Spoorw Mjj aand Mij tot Eipl t 8t Spw aand Ked Ind Bpoorvregm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 lTjJJI Spoonrl 1887 89 A Eobl S Zu d Ital Spwmq A H obl 8 PoLKK Warsobau Weenen aaDd 4 IJ8L ar BuBB Spir M j obl 47 Baltisabe dito aaad Fastowa dito aaud 6 Ivang Dombr dito aaad 6 ICank Oh Azoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 UJ AuiuijL Oant Pao 9p liij obl 6 Ohio k North W pr C y aaad dito dito Wio St Peter obl 7 Denter k Bio Gr Spm oert t a Uliaoia Central obl ia goud 4 Louiav Se NaahriUeOert t aaad Mexioo N Spw Mij lehyp o 6 Miaa Kaoaaa r 4 pot pref aaud N York Ontario fe Woat aand dito Penna Ohio oblig 6 Orsgon Calif Ie hyp in goud 5 Bt Paul Uiun fc Aanit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O S CAllibl Can Sonth Cert y aand VsN 0 SalW fc Hat Ie h d 0 O Amaterd Omoibus M aand Botterd Tramiteg Haata aand Kio Stad Amaterdam aaod 8 Stad Boltordam aaud 8 Buon Stad Antiterpenl887 i a Blad Bruaaet 1886 S a HoNo Tbeiaa Begullr Qoaellaoh 4 Ooarnix Stsataleening 1860 i K K Ooat B Cr 1880 8 3wij Stad Madrid 3 1868 T r Kbd Bei Hyp Spobl oert LO TI3Sr O VOOR DE SCHUTTERIJ BOBGEMEESTEK en WETHOUDERS ran GOODA geiien Art 10 der Wet tan 11 April 1827 Staatsblad No 17 brengen ter kennis tan de belanghebbenden dat de Loting toor de Schnttera zal plaats hebben in het Raadhni deiet Qameente op Maandag den 24a Jnni aanataande des Toormiddigi tan tien ure toor de ingeschreTenen ran desen jare of geboren in 1870 en ten elf nre toor de ingescbretenen tan torige jaren ofgeboivn in 1861 tot en met 1869 ingesloten wordende zy in hnn belang aangemaand om op de hierboren gemelde plaats en op den bepaalden tgd in persoon tegenwoordig te lyn or iugeral ü door liekte of eenig ander wettig DeletMi hierin terhinderd wordea een ander met honne belangen ai omstandi heden bekend in hnnne plaats te doen terschgnen Voorts worden de innsohrerenen rerwittigd dat de Alphabetische Naamlgst TOor hen ter inuge ligt op de plaatselgke Secretarie tan Maandag den 17n tot en met Vrgdag den 21n Jnni 1895 des roormiddags Tan tien tot twaalf uren GOUDA den Un Jnni 1895 Burgemeester en Wethonders roornoemd R L MABTBNS De Saontaris BROUWER BurEarlUkan Stand GEBOREN 14 Juni Cornelia ouden G Kerkhof en C de Grugl Pieter Adrianns ouders M tan Leeuwen en W de Jong 15 Alida Wllhelmina ondera F tan Brninessen en H tan Gent Martha Catharin ouders P Schonten en M C Radix Qerardus en Neeltie ouders O de Jong en N Borger 16 Qgsbertos ouders J de Lange en J tan der Louw Aart Coroeli ouders A F Lafeber en A L tan Dam Jan ooders J Mokkeustorm en A Mul OVERLEDEN 16 Juni L J Tan Gent 29 j 11 m H J tan Loon 6 j G Rolleman 15 m 17 T C SlenUrs 22 j D Hnnik 5 m 18 C Blok 21 m GEHUWD 18 Joni H A Jaspers en M E Verheul P H Poeters en A tan Vliet ZeTeubaiien GEBOREN Aris ouders A Stofberg en 1 Korsman GEHUWD A Bakker en A Bos ONDERTROUWD A tan Krimpen en A Dullaard VERGADERINGVANDENGEHEENTEBA D DINSDAG 18 JUNI 1895 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hh Noothoven van Qoor Jager Herman van Veen van Vrenmingea van der Poit Dercknen van Itenoni Priooe Hoogenboum van der Banden Desaing Vingertiog de Raadt en Nederborst Afwezig de hfa Fortnjjn Droogleever en Straver De Voorzitter daalde mede dat da haer Straver keuoia had gegeven verhinderd te zgn de vergadering by te wonen Ingekomen 1 Mededeelingen van Gedep Staten totgoedkeuring der nadabeeluiten tot wgiigingder gemeentebegrooting het kobier dar pi directe belasting voor 1895 en verhuring vanhet land aan K Jonkheid Aangenomen voor kenui ving 2 De Voorzitter deelde mede dat de kaïen de boeken van den Gemeenta OntvaDger op 11 Joni zgn nagezien en iu orde bevonden Het proces verbaal ligt voor de raadsleden ter visie 3 Mededeeling dat overleden wai N vanBlokland brngwachter en Igkdrager Aangenomen voor kennisgeving 4 Mededeeling dei de Ji eriital gisterenwas gereild en een som van f 910 badopgebracht Aangenomen voor kennisgeving 5 Mededeeling dat door de Commissie overde bank van leening tot paudbewaarder wasbenoemd D L Soer thans schryver Aangenomen voor kennisgering 6 Een sohriiven van den beer W J t ortnyn Droogleever t en 1 September sgnontal nemende als lid vandengemeentfraad tevens de raadsleden en de kiezers dankseggende voor bet vertrouwen dat bg 57 jaarvan de kiezers heett gehad de stad zgner inwoning alles goed to wenschende Üe Voorzitter wgdde eenige woorden van waardeering aan den beer Droogleever die soo lange reeks van aren zgne diensten aan de gemeente had gewgd die steeds een gverig raadslid was geweest bg stelde als hulde voor de diensten door genoemde heer bewezen een brief van dankbetuiging te richten Wordt onder applana instemming hiermede betuigd 7 Ëen missive van Regentessen der beideGaathniien inzendende een dubbeltal ontstaandoor de vacature ontstaan door bet vertrekvan Mevronw Koning uit deze gemeente Daarop zgn geplaatst Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR en Mevronw van ITERSON Ter visie Omtrent de verdere ingekomen stukken zullen wg morgen een uitvoeriger verslag mededeslen benevens over de verdere aan de oiév gestelde zaken