Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1895

i i 34ste Jaargang No 6688 i Hl lUWELIJZSZAAETEN in verschillende SOORTEN steeils voorhanden JATALOGÜS met MODELLEN ter inzage NETTE AFWERKING I SPOEDIGE LEVERING i A DV£RT£NTIEN worden geplaatst Ta 1 6 regeld k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsnümte Inzending van Advertentiiëtt tot 1 uur dea midd karta blgven onveranderd bestaan zeker ook Bantam en Madoera Dit zgn gewesten welke door de eigenaardige ligging of door deepen aardige toestanden welke er beersohen moeilijk met andere vereenigd kunnen worden I Dooh Krawang Pekalongan de Kedoe Japara en een der meest oostelyk gelegen reaidentiea Probolingo of Besoeki moeten verdwgnen Meu krijgt dan ond r een resident grootar uitgestrektbeden gronds en de ambtenaar met I de zorg daarvoor belast zal gebeel en al boofd I van gewestelgk bestour sgn geen hoofd van I plaataelyk beataor tegelykertgd De afdeoliog I zeir waarin hy verbtgf houdt komt onder da I leiding van eeu assistent reeident I Wat Krawang betreft dit gewest zal waar I schynlgk getrokken worden bg Batavia De I toestanden op de particoliere hmdergen zonden I vóór die samenvoeging pleiteni terwyl de ver I beterde verkeersmiddelen in die streken het I officieel zoowel als bet nietofficiSel varkeer I gemakkelgker maken I De Preanger B gentschappen bg het herzien I der kaart van Java zullen misschien een stuk I moeten afgeven aan Cheribon en een ander I stuk aan Baujoemas om eenige gelgkheid ia de grootte der overblgveude residenties te betrachten PekaloQgau smelt samen met Tegal Japan met Semarang Kedoe met Bagelen Welke residentie in deu Oosthoek aal opgiEan in welke andere residentie is nog niet gehael j beilist Tegenover dit verdwyoen van gewesten by inigving staat het plan der schepping van een nieuwe residentie die der Solo vallei waaromtrent nog van gevoelen wordt gewisseld De inkomsten der residenten zullen in hoofdzaak blyven aU te voren Bet gelyk maken in belangrykbeid en uitgestrektheid der gewesI ten brengt voor allen waarachgnlyk gelgke I besoldiging mede een vast tractement met I vrije woning en reiskosten Maar repreaentatiegelden zouden gaan tot een hooger of lager I bedrag naar gelang van de plaats waar de I zetel des beetunrs gevestigd is I Onbelangrgke of kleine afdeelingen worden I opgeheven en by een aangrenzende afdeeling I gevoegd In verband hiermede ondergaat ook I het aantal assistent residenten een vermindering I hoeveel besparing hierdoor zal verkregen worI den is nog met geheel bekend en moet alweder I afhangen van een onderzoek in loco In bet algemeen kan evenwel gezegd worden dat de residenten over de uutk geraadpleegd hierin niet zoo ver wenaoben te gaan als de heer Mnllemeister De inkomsten der aseistent residenten welke thans voor een niet onbelangrijk deel bestaan BINNENLAND GOtJDA 19 Juni 1895 Gisterenmiddag ia een zoontje van Slniter op de Raam te water geraakt De heer BeloQJe sprong te water en redde het kind van een wissen dood De Toorstetlingen in het circna Eobinaon I voldoen oitstekend werden een Torig jaar door 1 de clowns vele nummers uitgevoerd thans syn I werkelyk goede artisten by het gezeiaohap Signor Milani met zyne exercities met bran 1 deude lampen enz wekt iedsra bewondering I Een heel goed figuur maakt Miaa Wilma de i Smola op haar goudvoshengst Vladimir zy I beeft hem geheel in haar macht Miss £ rn Mtine die verleden jsar zoo n buitengewoon sQcaea had met haar parforcerit ia ook thans nog de geliefde actrice die by haar optreden luide wordt geapplaudiseerd z is ook thans het glanspunt van het circus De jooky voorgesteld door den heer Charlee brengt veel bg tot het geheel zign rydeu op het ongezadeld paard benevens zyne sprongen en exercities zgn nitmiintend De directeur heeft met zyo apporteerpaard en met het springpaard een buitengewoon anccea Ook de beide kleine artisten Claris en Achotfo Cjp de gespannen telegraafdraad werken nitmonteud en verrichtea byna ongelooflyke uitvoeringen Zooals gebruikelyk wordt het einde der voorstellingea in cirousBen besloten met een pantomime gewoonlyk om te lachen Ook hier wordt eau pantomime opgevoerd en wel Pluto in twee bedryven De dansen die door het i viertal dames worden uitgevoerd verbazen iedereen Zy worden met een gelykheid en jaistheid uitgevoerd die onberispelyk ia Ook de vier heeren dansen en springen allen te gelyk de standen worden nauwkeurig nitgevoerd De costumes expresselyk voor dit stak vervaardigd zgn prachtig Het geheel lokt veel toeschouwers Wy raden ieder aan het Oircns met een bezoek te vereerea overtuigd dat men niet teleurgesteld zal heengaan heeft dat ik alles zou krggeu wat ik weotohte Ja mijn hartje dat zult gij ook ala gg nu maar weer lacht Gy weat wel dat ik altijd mijü woord houd wanneer ik ieta beloof flTussohenbeide ja maar niet attyd neeadc Selma en zag nog alles behalve vriendelijk Meisje wat durft gy zeggen 1 riep mevrouw Sturm en waer steeg de pnrpergloed op haar aangesioht ffls het niet aoo aU ik gezwd bob I Wanneer ik den mond maar open doe daa wordt tante boos Het best is maar dat ik zwijg en om te voorkomen dat gij mij nog eens een doodelijkea schrik aanjaagt zal ik blijven zwggen O wat beo ikongelnkkigl I Weder werd het bekoorlijk gelaat in bet kasaan verborgen en mevrouw Sturm bad groote moeite Selma te bewegen het nogmaals tot haar op teheffen Zg beloofde haar al het mogelijke streelde haar hoofd en wangen en toen mets hielp om de kleine siijfhoofd zachter te stemmen kwam jinte I met de voorspiegeliiig van eeu bal op het buiten der I onde vrouw voor den dag Mevroa Sturm vriat I uit ervaring dat wanneer alle andere vredesveorslagen I te vergeefs waren Selma nooit ongevoelig bleef voor I de belofte van een bal Zg was dit ook nu niet I maar keek eensklaps op en riep uit I ffWanoeer tante een bal op Boated geeft en ik I daarop mag mtnoodigen wie ik wil dan tal ik 1 mijn verdriet vergeten en weür vroolijk worden maar I dan moet tante mij ook betoven in lange lange niet I op mij te knorren tante jaagt mjj altgd zalk een I lobrik aan dat ik er zeker nog eens een toeval vankriJK Ik kan er niet tegen i ik weet zeker dat ikhet te een of te anderen tijd besterven zal wanneerUnte niet redelyksr wordt rerA têntifi Na tweede stemmiDg werd tot brogwachter beooeaul van Baiklen mei U stemmoD Tot lid rtD het Bargerlgk Armbeituar werd beaoamd de beer G Prince met 9 alemmeo 5 temmQD wareo uitgebracht op de heer C Brant ea 1 blaoco biljet Tot Geaeenheer voor het Hoffmaos Gesticht werd benoemd de heer H J de Voogt met 15 stemmeu ADVERTENTIfiN Gettoawd FBANCISOUS HUBERTUS PBETEB8 WeduwoMT nn Gobnilu tam Hoivcoh ANTONU Ti VLIET die ook namoDB wederzgdscbe Familie hnn hartelgken dank betaigen Toor de Tele bewyzen Tan belangitelling bg gelegenbeid Tan bnn bnwel k onderTonden Omda 13 Jnni 1895 Bfl J M T D LELY Tonwilager UsMaaf iluis kannen bekwame HE HEL A ARS worden EPIiAATST Tandarts E CASSTJTO MARKT 154 GOUDA oitgraondeid Zondag te conaolteeren van 10 tot i nar Een ware Schat Toor de ongelnkki e slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBRWARIKG HollaadBohe aitgave met 27 afb PrQa 2 julden Ieder die aan de verachrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarlüka duizend van een aekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en ia eiken boekhandel in Bolland FDIKE OUDE m SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIOHTOAP Verkrügbaar biJ PEETER8 Jz AU bewijj wu echtheid ii oaohet ea kurk teedi toon Eien vaB den naam der Firma P HOPPE 6000 Stuks uit de falliete maiB eener der eerate buitenlandBohe fabrieken over genoniene Eoogenaamde Leger Paarden Dekens nioeteu tegen den spotprijs van fl 7 7B I er Btuk worden uitverkooht Deze dikke onsifjibare dekens zijn zoo warm alt een pels oa 140X1 om groot dua het f eheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 8 breede streepen voortM een kleine pnrtl witte woUene Slaap Dekens BTOot 140X190 om wegens seer kleine leohtt door raklui bemerkbare fouten m het weefsel aangeboden ad lt 3 50 peratuk Kosten andera het dubbele V DnldelUk seiclireTen beBlellInKen worden Koo Unr dB ToorraAd trekt Xt n toeRendlnft vftn het bedrur of onder rcinboun proinut iill f6T0 rd B üurwitK Maastricht Oroote Staat Si Circus ROBIKSO PAARDENSPEL op de MARKT Heden DINSDAQ 18 JUNI Oroote Intereuante VOORSTELLING Optreden Tan alle Kanstenaars en opToeriog van de met zoo groot Sncces opgeToerde Spektakel Pantomime i PLUTO m WOESSDAO 19 JVNI om H uur namidagê OBOOIE waarbg Kinderen tot 12 jaar balre prezen betalen op alle Rangen Avonds 8 uur GROOTE Brillante Voorstelling Optreden Tan Mille Wilma de Smola als Cavalier in Heereuzadel PRIJZEN DER PLAATSEN Iste Bang 1 2de Bang 60 J 3de Bang 30 cent R0B1NSÜI Directeur mhÉxm STOOMYEEVEEIJ EN Gheniiscbe Wasscherij TAK H OPPE IIEIiUKH 19 Kruiskade Bottsrdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor ÓOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit Toor het stoomeu en TerTen van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels Toeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geierfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk TOor de gezondheid en Tolgeus staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken sgn de prgzen 25 gedaald P AJEU JS Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verTen goederen in eene week DB QRANDa M é OJLBINB XtV Frintemps T E PARU S Zenden gratis M franco de generale geïllustreerde catalogus in da hoUandsche en fransche talen boTattende de nieuwste modes voor het Zomehaelxoan Vegen gefrankeerde aanvrage gericht aan 1 JULES JILUZOT C PARI8 De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij ia Prlntempa worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve iiuideli k de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Varsendintfenuaar alle Landvn derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Coppespondentle In alle talen Gtoudt SotlpBridfuk vao A Bunkiun It Zooii BBNKVBNS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOOREADIG BIJ A ERIirKMA ir Zn Waaxom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Kat is niet zeldeo dat genezing aanbrengende middoleD toevallig ontdekt ivorden die in de banden van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Prieasitz de geleerde rettigea der waterkuur metbode wiena woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende meuscliheid geworden ia een eenvoudige boor P He ft niet een Zweedsoh majoor Thure Braad genaamd eeu middel tegen vrouwenziekten aan de baud gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelijk beeft gemaakt on tbana gemeengoed van allo goneesbeereu begint te worden Ook op bet geoitd ter beperking van teuuwziekten begint er licbt te komen en ook bier it een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel iu staat zgn do sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddeleu zoo als byvoorb Bromium Tzer Araenioum nz gebeel te verdringen Ër z n vele menscbun die noob ziek noch gezond zijn en toch klagen dat zjj zieb in liobaam en tiel allee behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden ee too zich zelven en anderen tot last zgn zonder het te wiltea Vele worden geplaagd of doof vreeaeijke angst of door droefgeeatighoid kunneu niet slapen en worden door benauwde druumen gekweld Dan £ a er weder andere die to kampen bebbeu met hoofdpgn congestie zwakheid vaDgebeugen oorsuize en toevallen Eindolgk Igden de ergsten onder hen ami verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op elkou teeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zgn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwgze van onzen tijd Wie lot eene dezer categorien van lijdere behoort oa ingelicht wensobt te worden over de werking eener nieuwe methode adrosseero zich aan Amsterdam M CLÉB4 V Co Heiligeweg 42 EESIN JULI VAN HET mum zwEEKs hetwelk in alle deelen aan de eischen der hedendaag sche Folügralie zal voldoen De Folografiën zullen vol fens de nieuwste procédés op arlislieke wijze worden uilgevoerd Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao t= M=i Doelmatige door de nieuwste uitvindingon op niaohioaal gebied Terbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijns en ftjnt to grondatoöen gnrandeerei ien verbriukcr vaa Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanberelenBwiMrdjg brikaat nauwkeurig beantwoordoudo aac den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 87 Breyetsals HofleTeraacier 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewiJB Tan uitmuntend n bbrikuat Keeds 1S 4 schreef de Aocademie national do Paris Noua vous déoamons nna V lallle il or première elane en oonalddratlon d votr exoeUenta fabrication da Ohooolat bonbons variöa eto etc Stollwflrok abrikaat ia rerkr gbaar bij H ConHsours Banketbakkers onz enz GeneraalTertegenwoordiger oor Nederland JaUiu Hattenklodt Amsterdam Kalverslraat 103 toriawdter m ftk KctoriaSron fe Oberlahnstein bfbm Tafeldrank Van h pninklykeffuis der fèderfandeti Donderdag 20 Jtini J895 meuws en Advertentieblad voqr Gouda en ümstrelwn De uitgave dezer Courant geschiedt dag jks met uitzondering van Zon en Feesti De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 co per fpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VUFCENTEN verkUring a décharge af Hg zeide alsdat mynheer wegens de brag de wagen der al ruimschoots overheen was Aangezien toen de man desniettemin evenwel als een wild dier nochtans Edelachtbare op mgn zoon kwam afstniven mijnheer Alatoen greep hy hem hg zgn jas en scheorde hem zyn boezem ris in tweeën 1 c Deze verklaring die onder het pnbliek den lachlnat gaande maakte werd echter door getuige van Okkeren weerlegd Het O M het ten laste gelegde bewezen achtende requireerde voor elk der beklaagden 2 maanden gevangenisatraf Uitspraak over 8 dagen Te Groningen is het bericht ontvangen dat op de Noordzee tet nieawe yzeren tialkschip van kapt Kramer vergaan is De geheels bemanning moet odigekomen zgn De zoon van Kramer was mede aan boord Door de afdeelingen der Tweede Kamer zyn gekozen tot rapporteurs over het woUontwerp tot herziening der belasting op het personeel de heeren Van Gyn Van Delden Hink De Beenfort Amatetdara en De Lange en over de voorstellen betreffende overeenkomsten met Engeland omtrent de zaak der CostoEica pakket en Nieuw Guiaea de heeren Beelaerts van Blokland S van Bylandt E Smidt Oremer en Tydeman Het eerste nnmmer is verschenen van het 1 Tydschrifl voor Tninboaw dat geredigeerd wordt door de heeren dr H Bos te Wage niogeti algemeen en plantkuudig gedeelte 1 A C lAa te Frederiksoord ooft en groenten I teelt Ernst H Krelage te Haarlem bolge I wassen en vaste planten B A Plemper van Balen te Amaterdam bloemistery en kasplanten I en Leonard A öpringer te Haarlem tainar 1 I chitectoor woud en sierboomeu en atruikge I wassen terwyl voorts verachillende bekende 1 personen op het gebied der plantkunde hunne medewerking hebben to ezegd Het eerste nnmmer ziet er zeer aantrekkelyk uit Uitgever is do heer B Woltera oit Groningen I Over de plannen tot reorganisatie van het I binnenlandsch bestnor welke nog geheel I geheim zyn en waarvoor de heer Mnllemeister I nog op een rondreis door Java is sohryft de Locom c Het aantal residentiën op Java en Madoera ia bestemd te komen vsn 22 op 17 een vermindering dus mee vyf Soerakarta en Djokja Hy zou op verachillende tydstippen in 1894 en 11895 te Gouda rerschillende stuks wascbgoed I toebehoorende aan klanten van den kleereu bleeker L J Jaspers hebben weggenom n I met het oogmerk Tan wederrechtelyke t e I oigening Bekl die gedurende 5 jaar by Jas 1 pers was werkzaam geweest bekende het goed I te hebben weggenomen als hy het in de I waschmanden moeat pakken Hij bracht het II dan naar de bank van leening waar hy et II verpandde Bekl verdiende by den bleeker 9 I per week ea gevoelt thans veel spyt dat hy 1I door zyn handelwyze in het ongeluk is e II raakt De getoïge Jaspers verklaart dat bekl 1I vooral des Maandags nog al sof was waar 1I schijnlyk door bovenmatig gebruik van sterkendrank In 1894 kreeg by herhaaldelyk klach I ten over de vermissing van wascbgoed totdat I het bleek dat bekl het wascbgoed ontvreemdde I De bleeker had aanmerkelyk schade geleden I doordien hy de vermiste atukken wascbgoed I moest vergoeden Voor roim f 50 gestolen I wascbgoed kocbt hg van de bank van Leening I terug en de gezameolyke waarde van hetontI vreemde bedraagt ongeveer f 250 I Het O M waargenomen door mr H J K I Dgckmeeater requireerde met het oog op beklaagde s ongnnstige reputatie Op het gebiedvan drankmisbruik eene ejrangenisatraf vaneen jaar Mr M M van Valkenburg als toegevoegd verdediger pleitte verzachtende omstandigheden en riepde dementie der rechtbankin ook in verband met het groote hnisgezin dat by beklaagde s veroordeeling onverzorgdachterblyft i Door de Arrondisaementa rech thank werd o a veroordeeld G V M 18 jaar boerenknecht te Willeskop wegens mishandeling van Hendrika Pardoel aldaar tot een maand gevangenisstraf Vervolgene stond terecht voor diefstal van waaofagoed P J S 44 jaar bleekersknecht te Gouda Daarna kwam aan de orde de zaak tegen 1 lo D G J P 17 jaar en J G v D 23 jaar beiden glazen wasscher en wonende te 1 I Utrecht Zy zonden den 23 Maart j l te Gouda aan de Haaatrechtsche brug te zamen 1 en in vereeniging moedwillig den brogwacbter I P Van Okkeren tevens onbezoldigd rykave d 1 wachter die zich in de rechtmatige nitoefen ng I zyner bediening aldaar surveilleerende bevond 1 hebben gestagen Uit de verklaring van geI melden brugwachter blijkt dat men bruggeld I op de Haastrechtscbe brug moet betalen ind en I men geen ingezetene van Gouda ie BekUagI deu kwamen met een wagen met ladders beI laden over gemelde brug waarop getnige het I verschuldigde bruggeld wilde ontvangen BeI klaagden zeiden eerst dat zy Gouwenaars waren I en ten slotte dat zy het verd om te be I 1 talen waarna een schermutseling ontstond I die met een pak slaag voor den brugwachter I afliep hoewel deze zyn ambtspenning verI toonde De vader van den In bektai de I eveneens glazenwasscher die zich voor den I wagen bevond legde een hoogst merkwaardige FEVILLETOX DE ZANGERS oude dame stapte binnen Niettegeastaaude har 1 meer dan zestig jaren had zij achitterend zwart haar 1 dat ala een dikke krans het boofd bedekte en een aterk oontroat vormde met de zware grijze wenk 1 brauwen die een bardateenen genelf geleken boven 1 eene diepe grot waaruit een eigensardig vreemd en I scherp licht straalde dat zijn oorsprong m een paa 1 kleine brmoe oogen had De bovenlip waa door 1 oene scherpe aohaduw geteakend 1 Wat zijn dat voor vrghaden die mcjulvrouw I Oobpschaamd zioh durft geven P sprak mevrouw I Sturm op een toon die de voorbode van een orkaan 1 geleek Hoe komt het dat gij niet thnis zit t I j werken Wie heeft u verlof g even langs de straten 1 te slenteren Als ik goed deed dan moest ik u voor altijd uwe onbetamelijkheden aflaeren en nu zeg ik u ook dat wanneer gij het nog eenmaal waagt zonder mijne toestemming een voet buiten de dea I te zetten gij met mij te duen zuli hebben en wel I zóó dat gij het niet vergeten zuU I Deze laatste woorden werden door paevrouw Sturm I uitgeaohreeuwd Haar gelaat waa bloedrood geworden I eu de gr ze wenkbrauwen op eens onheiUpellende I wgze samengetrokken Het scheen inderdaad dat z I het voornemen had het jonge meisje in allen ernst I te bestraffen I Selma zag hare tante zonder eenige vrees aan I wierp zioh daarna op de aofc on riep op wreveligen I toon uit I ffZoo ik zie dat het weer om een scène te doen I ia Het is toch wat te zeggen dat tante altijd moet I achelden en razen er is geen huis op de geheele I wereld te vinden vaar het zoo onoitataanbaar ia aU I hier Tante waet dat ik niet t a dia ruwe too neelen bestand ben ik kan er niet tegen ze maken 1 m ziek I Selma Selma aprak de oude dame op waar I Bchuweoden toon maar toch veel zachter hU dat 1 ene taal dia u voegt I Neen maar wie ander heeft mij die geteerd dan 1 tante dte nooit tot m spreken kan zonder te knor ren en daardoor altijd mijua vreugde verbittert De 1 Uil het Zmeedsch 1 S Maar evea nauwlettend en gieatreng eij omtrea 1 hem geweest was even toegeeflijk had sij zich eteeds 1 jegeas hare nicht getoond Vsa oatare waa mevrouw I Stutm eeae vroaw die een man had moeten zijn 1 Zij wat dnflig heerachzuohtig vast en oabuigsssm va toch woed Sulma haar om haar viager eo deed met da atnureehe vrouw sUea wat zij wilde Wel w waar verkeetde raevrouw Sturm zelve in het denkheold dat nj zeer streng omtrent Selma was en dat hare mcht eerbied voor haar had maar om I de waarheid hulde te doen moetea wij zeggen dat qj de eeaiKe in haai huie was die zulk eene overtuiging koesterde Alle anderen zagen dat Selma hare tante geheel baheerachte ea verlangden de t edienden eeuige verzachting van een streng vonnis dan wendden zg zich tot Selma dewijl zij verzekerd waren dat da zaak door hare eene wending kreeg dia in hnn voordeel eindigde Om een denkbeeld te geven van de varhoudiog taaachsn tante en nicht zallen w het toonael tchetsen dat plaata greep toen Selma na haar bezoek bij oom Boherg te huia kwam Zij waa nauwelijks hare nette vroolijke kamer binnengetreden of de deur vloog open en mevrouw Sturm eene atsrk gebouwde eeniguina zwasrlgvige minste kleinigheid waarover ik mij verheug wordt I altijd eene bron van leed Nu byv kom ik vrolijk te huia ea dadelijk komt tante mijne genoegelijke i stemming wie weet voor hoe lang veratoren I Selma verborg bet gelaat in een der sofa kussenB 1 Mevrouw Sturm keek hU iemand die eene scherpe I berisping ontvangen had I ffAVet wel mijn lieve hartje stamelde de oude 1 vrouw en ging naar het jonge meisje ffSohrei uu maat niet gg weet wel dat taute hrt zoo kwaad niet meent Zie mg nu maar oena aan en I zeg mij wat u zoo verheugd hoeft I irDat weet ik al uiet meer uw uitval heeft mgn 1 I hoofd heel in de war gebracht I Selma verborg het gelaat nog dieper in het kusI sen en mevrouw Sturm zaï er angstig uit Zij streek I met hare groote breede hand over het lichte glanI zige haar van het metaje gaf haar alle mogelijke lieve I namen en beloofde Selma dat zg alles terggen zou I wat zij wilde ala zij nu hare oude tante maar wilde I aanzien I Selma bleef onbewegelijk totdat de oude trouw I verzekerde dat zg haar elk vermaak dat zij verlangde zou toestaan als zg nu maar vrolgk wilde worden Toen hief Selma het hoofd op zeggende ïaote moet met vergaten dat zij m beloofd