Goudsche Courant, donderdag 20 juni 1895

Zekere C uit Amsterdam die gisteren te s Bosch colporteerde met een inteekenlgst ten bate van het Leger des Beils werd door de politie uitgenoodigd op bet borean te komen Daar bleek dat de man voor zicb zelf gelden inzamelde Wegens die valscbheid werd bg gearresteerd en naar de gevangenis orergebracbt bleven en dat hg overigens door het noodweer eo het besef van zyue verplichtingen tegenover de Crathiec niet in staat was hulp te verteenen In de achtste plaats oordeelde het hof dat de Crathie niet gelgk behoorde werd bestaord waarvoor echter alleen stuurman Craig behoort te worden verantwoordelgk gesteld Daarom besloot het hof dat het stoürmanspatent van Graig zal worden ingetrokken Zgn verzoek om het te mogen bebonden dewgl hg ook bonder was van een kapiteinspatent werd afgewezen Twee Hollandsche kooplieden hebben bg het purket van Brussel een klacht ingediend tegen drie Brnsaelaara gebroeders aan wiezijgroote paitgen jaweeleo hadden toevertrouwd om die te verkoopen Zg hadden hun natuuriyk een prijs opgegeven doch na schgnt het dat de broers de kostbure koopwaar ver onder de waarde verkochten en niet afrekenen wilden Een der broers is te Brussel en een andere te Schaarbeek aangehouden De derde zou naar Engeland gevlucht zgn Hbl v A Te oordeelen naar de officieele Britsche maandataten schgnt het in verband met de goedkoops boter slecht te gaan met de margarine De waarde van den invoer van dat artikel in het Vereeoigde Eoninkrgk wasin de eerste 5 maanden dezes jaars meer dan een halt millioen p st minder dan in het overeenkomend tgdvak vau 1893 en bgna zooveel minder dan in dat tgdrak in 1894 Daarentegen verbetert de invoer van boter en kaas Onderstaande cgfers geven de waarde iu ponden sterling aan van den invoer in de eerste 5 mainden van elk jaar Boter 1893 1894 1895 Denemarken 2 204424 2 531 581 2 427 481 Nederland 284 027 248 215 306 090 Frankrgk 1 127 067 92d 719 997 036 Australië 518 692 50 157 1 024 663 Margarine Nederland 1 495 181 1 329 471 5 123 Kaas Nederland 240 430 263 234 297 489 Ver Staten 615 909 606 696 670 155 Die cgfers bewgzen dat er meer boter en kaas Ingevoerd wordt en dat de invoer uit Nederland gaandeweg toeneemt De Nederlandsche fabriekiboter begint meer en meer gevraagd te worden Dat ze echter de concureotie der Anstralische boter voelt behoeft wel niet gezegd te worden Maar de achteruitgang in den invoer van margarine is zeer sprekend zes miljoen gulden minder in twee jaren tgds De berichten omtrent voorgenomen bezoeken van Haren Majesteiten de Koninginnen aan fabrieken en scholen te Enschede zgn onjuist aangezien door H B M M nognieiis bepaald wanneer boe lang en waar zg in Enschede zullen vertoeven De Koninginnen hebben op 13 Juni jl incognito de militaire parade te loneprück bggewoond Men meldt uit Amsterdam Den heer Tféairé Fauwels den fort ténor der Hollandsche Opera wachtte bg zgne komst tehuis Sarpbatistraat een zeer onaangename verrassing Hg bracht zyn vacantia te Kozendaal en te Velp door en werd door zgn benedou bnurman to Amsterdam per telegraaf naar huis ontboden Daar vond hg zgn woning terng als een toonbeeld van wanorde Reeds Zaterdagavond moeten brutalen inbrekers zich toegang hebben verschaft tot zgn étage kostbare geschenken zilveren kransen al wat de gevierde zanger als haldcbetnigingen had ontvangen van hunne gading vindende en verder vernielende wat niet was mee te nemen Dit is in korten tgd de tweede maal dat de Amsterdamsche dieven het op een artist voorzien hadden Immers eersc kozen zg de woning van den dichter en tooneelbeatuurder Flora Delia Neve mr Van Logchem tot opject van hunne werkzaamheid De arbeidsraad te Franeker stelt pogingen in bet werk tot oprichting eener onderlinge verzekering van werklieden tegen invaliditeit en ongelukken Een voorloopige commiaeie is reeds benoemd die zich tot alle patroons te dier plaatae heeft gericht om in een vergadering de zaak nader te bespreken en te regelen De arbeidsraad is op dit denkbeeld gebracht door de omstandigheid dat de premiën be taald voor het lidmaatschap van plaatselgke begrafenisfondsen met geringe administratiekosten lager zgn dan die van algemeene maatscbappüen die gepaard gaan met bezoldiging aan verschillende functionarissen Men is van oordeel dat ook eene plaatselgke verzekering als bovengenoemd minder booge financleele eischen zal stellen dan een algemeene verzekering Gisteravond werd in cAlsterlaBt te Hamburg aan de pers een feestmaal aangeboden door bet perflcomité Er werden verscheiden speechen gehouden o a door den senator Sulzer De vertegenwoordigers van de verschillende landen spraken ieder in hun eigen taal voor Nederland sprak de vertegenwoordiger van het Alg Handelsblad De Fransche journalist die namens zgne iaodgenooteu het woord voerde werd levendig toegejuoht Na afloop ging men de illominatie van het Alsterbassin waarmede gisterenavond een proef werd genomen id oogenscbouw nemen Het Alster eilaod was prachtig geïUumineeid en werd bovendien verlicht door electriache refiectora Zekere heer B uit de Yondelstraat te Amsterdam werd gistermorgen om half elf op den Dam aldaar op de meest brntale wgze aangerand Gewapend met een scherp mes viel de geweldadiger den heer B aan en bracht hem eene snede in het aangezicht toe De aangevallene had de tegenwoordigheia van geest zyn lichaam achterover te werpen waardoor bet mes op zgn jas uitgleed en de wond dus gelukkig minder ernstig was Op aanwgzing ward de aanrander in de Kalverstraat gevat en naar het politiebureau geleid hy 18 thans in hechtenis Men schgnt met een gevaarlgk sujet io doen hebben want voor den commissaris vanpolitie verklaarde hg niet terng te deinzenweder een dergelgke daad te doen Het speethem dat de heer B er nog betrekkelgk zoogoed was afgekomen Hg noemde zich anarchiatf en zeide uitsluitend gehandeld te hebben volgens zgne overtuiging Ubl Te Weenen wordt druk gesproken over de onthullingen betreffende de levenaverzekeringmaatscfaappg AostriB De wiskunstige directeur prof Hessler die voor epn groote ootoriteit op zgn gebied doorging is voor eenigen maanden overleden en zyn opvolger heeft bevonden dat bg geheel te goedertroaw de sterftekansen te laag had aangenomen Zoodoende ia de maat cbappg niet bg machte aan de verzekerde meer dan 80 T n de verzekerde bydragen uit te keereu Daar het aantal verzekerden 23 500 budra t grootendeels beambten o a van de spoorwegen die verplicht waren tot deelneming en van wier salaris de premiën worden gehouden is de opgewondenheid zeer groot Op een vergadering bel d om toeRtemrainf van de deelneraera t er Directe SjMiürwegverblDdiDgen met GOUDA Zomerdlepst 1895 AaDffevangeD 1 Mei TUd van GreeDWich 11 1 1 14 10 64 11 01 11 08 11 16 11 14 8 86 IS 19 86 11 43 11 61 1 44 8 60 4 01 ROTTISDA U e O H D A 9 61 10 81 11 60 ll lè 11 36 I 10 7 47 11 18 9 40 9 16 7 16 10 81 10 89 10 4S 10 61 9 69 10 11 8 66 7 46 8 07 DSl DEN 8 18 A A e wlA 7 8 8 36 9 09 9 87 10 10 10 60 11 1111 16 1 17 8 86 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 19 8 64 9 6411 1 Ï M 7 418 47 11 01 11 37 4 67 8 01 10 06 I Zlgw 7 68 8 6 11 13 11 46 6 08 8 18 10 16 TMlb 8 07 9 08 11 17 11 68 6 10 8 1 10 87 8 11 9 K 9 87 10 07 10 48 11 8811 41 1 081 67 4 06 4 17 6 16 6 67 7 44 8 819 9 1110 8111 46 aOVDA UTBICHT 8 11 9 06 10 19 11 11 48 1 18 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 16 11 14 1 87 7 10 10 19 11 11 1 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 379 87 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 19 88 7 46 9 0411 e O U U A A I18TERSAU 8 11 10 01 11 11 10 8 31 4 47 66 10 16 9 10 1 60 11 46 1 4 10 6 46 11 11 16 Dit aUerhsnde loelagen en tUerluDde b ver dienatea aU vroeger aangtgeveD zullen Terbeterd worden wat de ratta bezoldiging aangaat Niet alleen het ontoemen van het Tflndnmeesterschap en het notariaat dringt hiertoo maar ook de met oageveer twintig procent rerminderde kans ceoinaal lesideut te worden By eerate benaemiug tot bedoelden rang zal ban Tolgens het voontel een maan delgkicb traktement toekomen van f 650 dat door periodieke verhoogingen kan itygen tot f 850 Voor enige ran da meest belangrgke afdeeliagen waar bet leren duQr is en bet hoofd Tan bestnar Teel ontvangen icoet zon een traktement ran f 1000 s maands zyn voorgesteld waarmede een geletdeiyke overgang zoowel naar de ambtelgke als naar de financiëeie positie van resident wordt beoogd Bij het grooter worden der afdeelingen zal ook de politiemacht van de assistent residenten zich orer een grooter nitgestrektbeid doen gelden Ten einde ben hierin zooveel mogelgk te steanen zallen ook de oontrolenrs zich politiemacht zien toegekend Niettemin by deze uitbreiding banner beToegdbeid wordt het aantal controleurs ingekrompen Zal de promotie er niet op verbeteren bg besnoeiing der formatie ook in de hoogere rangen hieraan moet tegemoet komen het denkbeeld om hun indeeliog in klassen af te schaffen maar ook ban ben periodieke tractementarerboogingen we te kennen Dit traktement 2on kannen loopen van f 300 als minimum om mede te beginnen tot f 500 als maximam voor de oudsten die op deze bezoldiging hnn beurt afwachten voor den rang van aBsisteatresident alles met vrije woning en reiskosten Hoe de Locom aan dit nieuws komt begrgpt men niet Het byzondere hof van onderzoek te Londen heeft uitspraak godaan in zake de Elbe ramp Hflt bofcliate in de eerste plaats dat op de Gratbie de telegraaf van de brag uaar de machinekamer al niet behooriyk werkte toen bet schip Rotterdam verliet en evenmin in orde was op het oogenblik vau de aanvaring Onbewezen echter is dat hierdoor de aanvaring veroorzaakt zon zgn In de tweede plaats was de wacht op dek van de Cratbie € op bet oogenblik van de aanvaring onvoldoende daar ze ontoereikend was maar de kapitein bad daaraan geen schold En de derde plaita acht het bof het niet bewezen dat de atnurman en de man van den nitkyk op den morgen van 30 Januari hun wacht zouden hebben verlaten om bet kombuis binnen te gaan Eveneens ia het onbewezen dat een hunner tuBschen 5 uur s mollens en het tydstip der aanvaring de scbeepsbrag soa hebben verlaten In de vierde plaats vond bet bof dat èa de £ lbe ón de Orathie sobald hebben daar zg toen de aanvaring op banden was de vaart niet hebben verminderd of de machine gestopt In de Tijfde plaats was de dekwacht van de £ lbec voldoende maar de aitkyk op de Cratbie onvoldoende Ten zesde oordeelde het hof dat de gezagvoerder van de Crathie hoofdzakelyk verantwoordelgk is voor de aanvaring omdat zgn dekwBcbt gebrekkig was liet hof erkent echter dat ook de gezagvoerder van de Elbe de aanvaring had kunnen voorkomen door tgdig te stoppen Ten zevende verklaarde het hof dat de gezagvoerder van de Crathie op het oogenblik van de aanvaring bet recht had in zgn hut te zgn en dat by zich geen juist begrip beett kunnen vormen van den omvang der schade aan de Elbec veroorzaakt dat hg integendeel te goeder trouw heeft aangenomen dat de £ lbe na de aanvaring in de richting van de Theems zou zyn verdwenen hebeen designalen der Ëlbec sehenea te bevestigen dat hg troawens van half 6 tot den dageraad in de nabgheid van de plnats der aanvaring ii ka 9 06 8 40 8 47 1 64 9 01 9 10 01 6 18 8 11 1 19 86 80 7 16 7 81 7 89 7 48 7 66 Oaiid llMilrwlit Nieuwirtwl OiipaU 7 Bottordim 6 6 10 6 19 6 86 6 81 6 86 6 40 7 66 8 09 6 60 64 6 69 7 08 8 1 t 18 7 18 8 18 8 41 8 WMidui Soods 6 40 7 69 Wp Hnlui hpdl Kinviilunk llMrdnokt langen tot korting met 20 o ging het kmt rumoerig toe De regeeringscommissaria zal een verslag uit brengen waarmede maanden zullen gemoeid zgn alvorens een besluit genomen zal worden J tnsschen zal de kortmg van 20 reads wo i n toegepast VERGADERINGVANDEN GEMEENTKRAig DINSDAG 18 JÜNI 1895 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig de hb Noothoven van Goor Jager Herman van Veen van Vreumingen van der Post Derckpen van Iterson Prince Hoogenboum van der Sanden Deasing Vingerling de Raadt en Nederhorst Afwezig de hb Fortuyn Droogleever en Straver De Voorzitter deelde mede dat de beer Straver kennis had gegeven verhinderd te zgn de vergadering bg te wonen De notulen der vorige vei ering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat door Gedep Staten goedkeuring was verleend aan de raadsbesluiten van 17 Mei tot wgziging der ge meentebegrooting tot verhuring van het land aan K Jonkheid en benevens het kohier der plaatselgke directe belasting voor 1895 Op dit kohier komen voor 2061 aanslagen tot een totaal bedrag van f 1854876 87 aftrek voor kinderen f 2514 72 de percentage zal zijn 4 pCt Alzoo een opbrengst van f 74195 07 Aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter deelde mede dat de kas en de boeken van den Gem een te Ontvanger op 11 Juni zgn n ezien en in orde bevonden Het proces verbaal ligt voor de raadsleden ter visie Mededeeling dat overleden was N van Blokland Igkdrager en brogwacbter aan de brug bg Ue Nieuwe Haven Mededeeling dat de Jagersstal gisteren was geveild en een som van f 910 bad opgebracht Mededeeling dat door de Commissie over de bank van leening tot pandbewaarder was benoemd D L Soer thans schrijver Deze mededeelingen werden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen 1 Een scbrgven van den heer W J Fortngn Droogleever die zich niet meer verkiesbaar wenscht te stellen bg de aanstaande verkiezing daar hg door hoogen teeftgd hiertoemoest overgaan tevens afscheid nemende an zgne medeleden en bg deze gelegenheiddank betuigende aan de kiezers die hem 57 jaar hun vertrouwen hadden geschonken denweuBch uitende dat bet de stad onzer inwoningsteeds wel moge gaao De Voorzitter ik meen stellig in den geest der vergadering te spreken als ik leedwezen betuig over het genomen beslnit van genoemde heer bet feit dat ZEd 57 jaar de belangen van Gooda heeft behartigd toont aan dat hy steeds een gverig hd van den raad was ilÉ stel voor bg wgze van hulde voor de diensten door den heer Droogleever bewezen hem een brief van dankbetuiging te zenden Wordt onder applaus instemming hiermede betuigd 2 Een missive van Regentessen der beideGasthnizen inzendende een dubbeltal ontstaandoor de vacature veroorzaakt door het vertrekvan Mevrouw Koning utt deze gemeente Daarop zgn geplaatst Mevroow NOOTHOVEN van GOOR en Mevrouw van ITERSON Ter vUie 3 Een aohrgven van de Commissie vanbeheer over de Stedelgke Gasfabriek goedkearing der rekening over 1894 vragende dezerekening sluit met een voordeelig saldo Ter visie 4 Een rapport van B en W op het voorstel van den heer Dercksen tot wgziging vanhet reglement regelende het getal onderwyzersaan de lagore scholen eta voornamftgk om het 11 13 3 81 3 44 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 46 1 66 1 01 1 09 1 16 7 11 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 66 7 80 3 10 9 08 6 81 6 41 1 60 8 68 4 80 0 10 11 80 9 41 9J0 10 M 7 61 7 59 8 06 8 13 8 81 6 10 806 876 44 6 60 8 16 8 48 4 40 GOUDA 1 11 08 S t 4 08 DIN H AAO 6 17 6 11 7 68 9 8 6 17 6 18 0 41 H g 6 48 7 10 7 43 8 80 9 18 9 4 10 1411 3611 16 1 38 1 441 68 8 43 4 16 Toorb 6 64 r 10 10 1 44 9 68 I 10 01 8 18 10 11 Z Zegw6 08 10 36 1 68 S 09 9 8 S5 8 419 Z T M 6 19 10 46 8 09 6 41 Onada 6 30 7 60 8 18 9 9 6610 1610 67 11 0611 461 10 8 14 3 16 4 13 4 48 6 47 6 63 Stopt te Bleuwük Eraiimg m Nootdori L idKli9Ddsm ÜT liOHT OOUDA 83 7 60 7 60 fa Utrecht Woaidm Oadflwater 0 raü AKaterduaWp Snda 07 10 84 88 10 4 88 49 11 10 10 lUO 10 11 84 11 60 8 10 8 614 48 6 66 8 11 7 07 8 19 7 10 8 81 6 60 TJO 10 13 11 61 4 16 6 68 10 81 4 14 9 84 10 44 11 07 1 1 8 48 4 87 6 80 7 09 AM8TEID AM SOU DA 8 16 9 04 8 S 4 6 81 7 48 9 1 11 1 40 11 10 M U 19 Ml I M hoofd der tweede Bargerschool voor jongens ook eene klas t geven De Bohoolantoriteiten zgn eenstemmig inhunne opvatting en ontraden ten zeerste dezeinvoering daar niet gelet moet worden op hetgetal leerlingen maar wel op het getal leerjaren op deze school Ter visie Een Bchrgven van B v W boadendepreeadvies op het voorstel van den heer Dercksentot wgziging der Verordening op de beffingTan rechten voor het gebrnik of genot vanopenbare gemeentewerken bezittingen of inrichtingen of voor door of van wege het gemeentebestnnr verstrekte diensten B en W zijn van oordeel dat deze wgziging nog volstrekt niet noodig ie daar zg de ervaring nogniet hebben opgedaan dat zg zoo bezwarendzyn tevens den heer Dercksen uitnoodigendezgn voorstel in te trekken Ter visie Een voorstel van B en W tot wgziging der Verordening tot heffing van rechtenaan de stadswaag waarbg voorgesteld wordthet sleeploon van de gewOgen partgen kaasvoor rekening der gemeente te nemen Ter visie 7 Een scbrgven van B en W betreffendede ailressen van J van Weelden en 11 anderenen A Jonker en Zoon en 14 anderen aangaande het rgden door de Aaltjebaksteeg Voorgesteld wordt afwgzend te beschikken op het adres van J van Weelden en het andere adres voor kennisgeving aan te nemen Ter visie 8 Een adres van den heer A H vanDillen betreffende de schoeiing aan zgne woningbg de donkere sluis verzoekende die tydig terepareeren en te onderhouden daar de schippersnu het muurwerk beschadigen Uit het rnpport van B en W bleek dathet dagelgksch bestuur in de meeoing verkeerde dat het geleid iogsschot door den heervan Dillen moest onderhouden worden maardaar dit schot noodzakelgk voor de schippersis stellen B en W voor bedoelde reparatie die slechts f 45 zal kosten vooi rekening dergemeente te doen Ter vi ie Een scbrgven van B en W tot hetverleenen van eene gratificatie aan den timmerman A de Koning die 24 jaar bg degemeente in dienst is en hem met ingang van 1 AogustuB eene gratificatie loe te kennenvan f 4 der week Ter visie Een voorstel van B en W aangaandede kinderen uit andere gemeenten die hier descholen bezoeken Dit getal is 106 B en W stallen voor met die gemeentebesturen overeenkomsten te sluiten en indien zg hiertoe nietgen n zgn de school voor die kinderen met 1 October te stuiten Ter visie Een rapport der raadscommissie belast geweest met het nazien der rekening derdd Sohntterg tot goedkeuring adviseerende Ter visie 12 Een adres van H Ouderkerk gymnaatiekonderwgzer verzoekende voor zgn privaatlessenevenals de heer Steenbergen een schoolgebouwte mogen gebruiken waartoe hg aanvraagt degymnastiekschool bg de Ie koatelooze school In handen van B en W 13 Een adres van de firma T P Virulyen Co betreffende het leggen van rails op deOoathaven Wordt overeenkomstig de bepalingen der Verordening In handen van B en W gesteld 14 Een adres van bet beetuur ran Oonda sHandelsbelang betreffende de met 1 Mei mgeT rde verordening op de heffing van rechtenenz versoekende die in te trekken Ter visie 15 ïlen adres van de Wed N van derPool kennisgevende van het overlijden vanbaren echtgenoot en verzoekende met de bediening der brug belast te mogen blgven Wordt besloten by de heden aan de orde ynde benoeming deze brief te behandelen 16 Sollicitatien van E Bont eo P B vanden Broek naar de betrekking van hrogwachter aan de brng op de Gouwe bg de NieuweHaven en van 0 Verschot verzoekende benoemdte worden tot Igkdrager en van J H Verkerksich aanmeldende als noodbnlp lgkdrager Ter visie Aan de orde 1 De benoeming van een lid van bet Borgerlgk Armbestuur Op de voordracht stonden de bh G Prince en J W Versier Benoemd wordt de heer G Prince met 9 stemmen De heer C Bront verkreeg 5 stemmen terwgl 1 blanco biljet werd uitgebracht Aan de orde 2 De benoeming van eenen Geneesheer voorhet HofimansGesticht Benoemd wordt de beer H J de Voogt met algemeene stemmen Aan de orde 3 De benoeming van eenen BrogwHchter bgde brug op de Gouwe bij de Groenendaal Nadat de stembilletten waren ingeleverd ▼ ro de beer Ho enboom of men de wed van der Pool niet voor een jaar had kunnen benoemen De Voorzitter merkte op dat genoemde heer dit voor de stemming had lüoeten zeggen Uitgebracht werden 15 stemmen en verhzeeg Tan Baaien 7 stemmen wed v d Pool itaramen en raa den Heuvel 3 stemmee i Daar niemand de volstrekte meerderheid bad moest een tweede vrge stemming plaats hebben Uitgebracht werden op van Baaien 11 stemmen zoodat eerstgenoemde gekozen is De heer Dercksen vroeg of het niet zon kunnen dat de schuttingen op Zondag ver minderd werden dan behoefden die menschen niet van vroeg tot laat in de weer te zgn dan konden zg wat meer Zondagsrust genieten De Voorzitter zou de vraag van den heer Dercksen bg B en W overbrengen Aan de orde Bet voorstel tot wgziging de Gemeentebegrooting dienat 1895 Het voorstel tot intrekking der Raadsbesluiten betreffende de huur van grond in gebruik bg L Visser J IJpelaar G Langeraaren J H Kok Het voorstel tot intrekking der Raadsbesluiten waarbg vergunning is verleend aan deStearine Kaarsenfabriek Gouda t de Wed P J Endenborg J M van Bnnren en W H Polet tot gdbruik van openbaren gemeent rond Daar bg het laatste voorstel dat betreffende de intrekking der vergunning verleend aan de stearine kaarsenfabriek nog niet bad ter visie gelegen en dus geheel nieow was werd het voorstel van B en W voorgelezen 0e heer de Raadt gehoord hebbende hetgeen de heer Dercksen over deze verordening heeft gez d daar die slecht is uitgevoerd De Voorzitter thans is aan de orde intrekking der vergunning voor het innemen van gemeentegrond De personen die bier zgn aangeduid betalen een lager tarief dan andere ingezetenen De heer Nederhorst vroeg of bet de bedoeling IS alle vergunningen iu te trekken hg weet zeker dat er nog meer zgn De Voorzitter deelde roede dat die andere vergonningen door B en W zgn verleend en met de ie werking treding der verordening vervallen De heer Dercksen vroeg of de gerioieerde grond die men in buur had achter de woningen ook zou worden opgezegd De Voorzitter merkte op dat het geen openbare grond was De heer Dercksen wilde alleen de aandacht van B en W er op vestigen De Voorzitter beloofde dat B en W het zullen n aan Deze voorstellen worden aangenomen Aan de orde 7 Het voorstel tot intrekking van het Raadsbesluit betreffende de huur van een stukgroud op de Vest in gebrnik bg L Belonje Wordt aangenomen Aan de orde 8 Het voorstel betreffende de regeling vanhet salaris en de aanstelling van den zwemmeester aan de stedelgke zweminrichting De heer Vingerling vroeg of het de bedoeling was om bedoelde zwemmeeater eenigazins te verhoogen in zgn salaris hg stelde voor het salaris dat nu f 10 ia te brengen op f 12 50 De heer van der Post hierop antwoordende zeide dat bg sprak voor zich zelve en niet namens de commissie hg geloofde dat wanneer hy 5 pCt van de bruto winet ontving voor den zwemmeeater het meest gewenschte was want dan ontving hg het tegen don winter als het seiaoen waa atgeloopen De heer Dercksen was voor het voorstel van den heer Vingeriing om hem eea vost salaris te geven hg vond de gronden waarop het voorstel bij de raadsleden werd ingeleid zeer zwak is die man niet accuraat dan moet hg ontslagen worden het kan zeer goed zgn dat wg een kouden zomer hebben en dan ïs dat i in het nadeel van dien man De Voorzitter vroeg of de heer Vingerling er een voorstel van maakte de heer Vingerling maakte er een voorstel van hetwelk werd ondersteund door de bh Dercksen eo de Raadt De heer van der Post neemt aan dat de heer Vingeriing m t de beste bedoelingen het salaris wil brengen van f 10 op f 12 50 maar bg het thans voorgestelde zal zijn vrouw en kinderen er beter bg varen De heer Vingerling ifc heb tot basis genomen dat de inkomsten f 1000 zullen bedragen en 5 pCt daarvan maakt f 50 alzoo is bet een een vast en het andere een onvast inkomen en dit wenschte ik te voorkomen De Voorzitter B en W hebben het voorstel van de Commissie overgenomen en die 5 pCt worden niet gelgk betaalt en om het eens plat nlt te drukken dan heeft hij nog een appeltje voor den dorst na afloop van het seisoen De heer de Raadt is er niet voor hem f 50 te geven na afloop en het gaat niet aan hem aandeelhouder te maken van eene gemeenteinstelling De heer Jager heeft er al zooveel van gehoord en vindt dat de heeren bet volkomen eene zgn De heer Noothoven van Goor is er niet voor om zgn salaris te verhoogen stel dat de cholera komt en o sluit de Zweminrichting dan is hg er slechter aan toe hij is bg het voorstel der commissie reel beter gebaat want dan profiteert hg van de abonnementen die in Mei genomen worden De beer Dercksen ali nu de cholera niet komt en wg hebben een konden zomer dan is hg beter gebaat by het voorstel van den heer Vingerling ik ben er voor om een arbeider zyn loon te geven Het voorstel van den heer Vingerling wordt in stemming gebracht en verworpen met 10 t n 5 stemmen Voor stemden de bh Dercksen van der Sanden Vingeriing Desaing en de Raadt Hat voorsiel van B en W wordt op verlangen van den heer Derckaen in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 4 st die der bh Dercksen van der Sanden Vingerling en de Raadt Voorgesteld wordt tot Zwemmeeater roor een jaar te benoemen W Grunder De heer van Veen vroeg waarom men hem niet definitief aanstelde De beer van der Post zeide dat de ondervinding der commissie oog niet voldoende is Benoemd wordt W GRUNDER Aan de orde 9 Het voorstel betreffende de heffing eener retributie van de Gasfabriek voor het hebben van buisleidbigen onder de straten en wegen De beer Dessing kan er niet met medegaan hg is er niet voor het betreft eene heffing en van de eene komt men in de andere en wanneer het buizennet der gasfabriek moet betalen moet voor dat der waterleiding ook betaald worden en dan later volgen de riolen van particulieren on dan krggt men weder een minder gewenschte heffing De Voorzitter De commissie der gasfabriek is er ook niet op tegen dat er retributie betaald wordt De heer Dessing weet wel dat er over gei sproken is maar het is niet aangenomen Do heer de Raadt vroeg of er wel voordeel voor de gemeente iu zal zgn De Voorzitter Wg achten het billgk dat de exploitatie die veel winsten maakt ook iets aan de gemeente betaalt De heer Dessing is niet tegen het voorstel maar vrees voor andere heffingen De Voorzitter Zoover mg bekend is zullen geen verdere heffingen gemaakt worden De heer Vingerling M de Voorzitter mag ik eene kleine opmerking maken uit de rekening blgkt dat da gasfabriek verieden jaar een voordeelig saldo hnd van f 142 en wanneer nu ruim f 4000 voor retributie moet betaalt worden dan krggen zg geen batig maar wel een nadeelig saldo De Voorzitter dan wordt er minder afgelost het H alleen voor het alleen hebben van buizen in den ondergrond De heer Dercksen gelooft met dat het voordeel voor de gemeente ia er komt veel meer werk wat de administratie betreft het is alleen af en overschrijven van dubbeltjes De neer Noothoven van Goor merkte op dat de gasfabriek alleen het recht heeft pgpen in den grond te leggen en daarom is bet billgk dat zg retributie daarvoor betaalt bg B en W is reeds lang gesproken over riolen doch nienand beeft er ooit aan geducht De heer van Iterson vindt het zeer billgk dat de gasfabriek betaalt de belastiogicholdigen zullen er mede gebaat zijn het is niet noodig dat de gasfabriek al bare leeningeo eerst afloat daar hebben wg niets aan De heer Dercksen biyft bg zgn meening en wil liever de gasprgs verlagen daar profiteert ieder van niet van de retributie De beer Dessing vindt het onbillgk de een te laten betalen en den ander niet de gasverbrulkera hebben het meeste belang dat de leeningen afgelost worden dan kan men de gaspry afslaan De heer Hoogenboom vraagt wat of bet doel geweest is met dit in de wereld te brengen het gaat toch van de eene hand in de andere Nadat nog eemge sprekers hierover het woord hadden gevoerd wordt het voorstel van B en W in atemmiug gebracht en aangenomen met 11 tegen 4 stemmen die der hb Hoogenboom Derksen van der Sanden en Vingerling Aan de orde 10 Het voorstel tot wgziging der voorwaarden voor den aanleg van binnen leidt igen inperceeten welke nog niet aan het boizennetder gasfabriek zgn aangesloten Wordt aangenomen Naar aanleiding van bovenstaand beslnit vroeg de beer Dercksen nog inlichtingen betreffende deze bepaling Aan de orde 11 Het voorstel tot het verieenen eener gratificatie aan M Hersche eervol ontslagen werkman bg de Gasfabriek Wordt aangenomen Aan de orde 12 Het voorstel tot het verleenen van pensioen aan A K winkelen berg eervol ontslaffenbeambte bg de Bank van Leening Wordt aangenomen Aan de orde 13 Het adres van C H J Muller e a methet rapport van Burg en Weth betreffendede verbetering der wegen in de Korte Akkeren Nadat de heeren Vingeriing Nederhorst en de Raadt eenige inlichtingen hadden gerraagd die dbor den voorzitter werden verstrekt wordt dit Toontel aangenomen Niets meer aan de orde zgnde wordt de vergadering door den voorzitter gesloten Bolteilandscb Overzicht De pogingen om de polüteke oriiis U Ooetenrgk te roorkomeo worden met weiniKiDOcas bekroond De Köln Ztg ontrangt nit Weeoen zelfi bet bericht d t de criais i uitgebroken disteren bebben de miniatera n een onatoimige zitting ran den ministerreAd hnn ontalag gevraagd en de keicer heeft dit aangenomen onder de loorwaarde dat het Kabinet lal aanblgren totdat de bagrooting 19 rastgaeteld en de quaeatie Tan Cilli ia afgehandeld Graaf Badeni die door den keizer in audiëntie werd ontiangen heeft zich niet bereid verklaard de vorming ran een kabinet te aanvaarden Men verwaobt thana het verleenen van die opdracht aan graaf Thnn Indien deze de opdracht aanrairt zalwaarschgnlyk een ambtenaara kabinet optreden waarin de heeren Van Plener Jaworaki Schönborn en Falkenbajn zitting hebben dit ministerie zon dan de taak bebben met den steen van de Dnitsche linkerzijde de belastinghervormingen in te voeren Eerst daarna dns waarschgnlijk in den herfst zat de ftykaraad worden ontbonden De Tnrksche regeering heeft nn eene tweede nota gezonden aan de gezanten der drie Enropeeacbe mogendheden Knsland Frankrjjken Engeland die tot bescherming van de Christenen te Armeniii in het krijt ign getreden In deze nota bevestigt de Forte de verklaring welke zy reeds voorheen aflegde dat zg in beginsel bereid ia in Armenië de hervormingen in te voeren welke worden verlangd en tevens het recht erkent der mogendheden om toezicht te oefenen dat deze hervormingen wer keiyk ten uitvoer worden gebracht Alleen wenscht de sultan den duur dezer oontrOle tot drie maanden te beperken Ue Engelache gezant Sir Philip Cnrrie wien deze nota werd overhandigd antwoordde dat bg met de Fransche en llnsaische gezanten zon beraadslagen Voorloopig ia derhalve o geen beslissing over de Armenische puaestie te verwachten De Belgische luit gen Van der Smissen sedert eenigen tgd gepensioneerd is te Brussel in 72 jarigen ouderdom overleden Nadat hij in 1844 luitenant was geworden nam big in Algiers deel aan de bestryding der Kabylen en onderscheidde zich daar vooral in den veldtocht van 1851 onder maarschalk Saint Armand In het vaderland teruggekeerd miakte hij snel promotie maar in 1865 werd zgn loopbaan daar weer gestoord hg ging zjja degen ter beschikking van keizer Maximiliaan van Mexico stellen Na den ongelukkigen aSoop van den veldtocht zocht hij België weer op en doorliep er allengs alle graden tot den hoogsten toe 1879 Een van de laatste dingen waardoor hg van zich heeft laten spreken was de kracht waarmee hg de onlusten van Charleroi in 1886 onderdrukte aan de rechtmatigheid van zgn handelingen werd door aemmigeu getwgfeld terwgl anderen aso zjjn energie bet herstel der orde dankten Van 1882 af as hg adjudant van den Koning Ia 1891 nam hg zgn ontslag wegens onaangenaamheden Hg was een vurig voorstander van den peraoonlgken dienstplicht getuige onder anderen zgn werk Le Service personnel et la Loi militaire ÏCondsg 1 1 heeft de Spaansche ministerraad weer vergaderd om over de zaken op Cobate bsraadalagen Ileaultaat was dat de regeering met nog meer energie zal optreden dan totnogtoe Besloten werd o a den minister van marine raacbtiging te verleenen tot het uitmaten vau 20 kanonueerbooten die binnen 2 maanden naar Cuba zullen gezonden worden Dus zullen weer 10 000 soldaten vertrekken tot versterking van het leger van maarschalk Martinez Campos Ën zoo spoedig mogelgk gaan er n6g 25 000 man heen Uit een en ander blgkt wel dat ook de regeering den toestand op Cuba zeer ernstig acht Blgkeos een te Londen uit Tampv ontvangen telegram is het den opstandelingen gelnkt zich in de provincie Santiago meester te maken van een transport trein waarin behalve een groote hoeveelheid geweren ammunitie en levensmiddelen 80 000 dolhurs aan zilver werden vervoerd Het escorte van 125 man was niet opgewassen tegeu de Cubanen die ongeveer 2000 man sterk waren Br kruisen nu van wege da regeering der Unie twee schepen langs de Amerikaansche kusten om elke zending van hulp naar Cuba te verhinderen Uit Chriatiaua wordt gemeld dat de beer Bonnevie een van de leiders der rcchterzjjde in het cSlorthing heeft besloten de opdraoht tot samenstelling van een miniaterie ham door koning Oscar verleend te aanvaar den De heer Bonnevie tal nu pogen een coatiti kabinet te vormen bestaande nit vertegenwoordiger van alle partgen Of deze poging zal gelnCken is aan ernstigen twgiel onderhevig Waarachgnlgk zullen de radicalen en gsavan