Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1895

No 6089 Vrijdag 21 Juni 1805 34ste Jaargang OMrd libenlen wel op bon ittadpant Mg en n zich niet terreden etellen met eeo kiibiuet H dat aiet beruet op de meerderheid in de TolkeTertegeuwoordit iog Bet Engelache mioisterie wandelt nog niet op rozeo Gisteren leed Lord Roaebery een ecbec daar minieter voor Ierland John Morley weggas bet verzet der leiscbu afgevaardigden bet krediet moest intrekken batirelk bestemd was voor de opriobting van een standbeeld voor Cromwell Weldra moet nu eene beelisaing worden genomen over het wetsontwerp betreffende de scheiding van Kerk en Staat in Ierland De oppositieorganen beweren dat bet ministerie ook bg de stemming daarover iu de minderheid sal blgven Zeker is dat nog niet maar wel ia bet een feit dat de oppositie van Lord Rosebery s miniitetie mat den dag zwakker wordt mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Titgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k 8 met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regel k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd PARASOLS met HO Korttng A vaA OS Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 18 JUKI alotkoeri illVu 101 lOl i Vor kra 94V 101 101 MlBiali Cert Ked W 8 dito dito dito tdito dito dito S iHaxsu Obl Ooodl 1881 88 t iTAUl InaobrgviDg 1863 81 BOoaTBNa Obl inpapioll868 S dito in nlver 1888 i PomttJOAL üblig met ooupoo S dito tioket ÏOSLiLHD UU Binaaal 18 4 t dito Oeeons 1880 4 dito bij Itothl l88g 4 dito bi Hope USD SI 4 dito in goud leen 1889 S dito dito dito 1884 i Srui Perpet sohuld 1881 4 Tliuiu Oepr Conv leen 18tO 4 Osfl teening lerie D fiee leeniiiK leria U ZinoAn Oir v obl 18 S l Mluoo Obl Buit Soh 18 0 VimiUBU Obl 4 oubap 1881 JlllsTianiH Obligatian 1886 8 BoTTIauui Bted leen 1894 8 NlD N Afr Handeliv aand Arandib Tab H Cartlfieateo Dau Maataobappij dito Arab Hypotheekb paodbr 4 Oult Uij der Vorstanl aand Or Hypotheekb paadbr S l Kaderlandaoha bank aaad Ned Handelmaatiob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Roti Hypotheekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito 8 i OoaTlHa Öoat HoDg bank aand Udsl Hypotheekbank pandb 4 i HBanu Squit hypotb pandb 6 Maiw L Q Pr tien oerl 6 Hm Holl IJ Spoorir MÜ aand Mij totBxpl v 8t Spir aand Ked Ind Bpoorwegm aand Hed ZuidAfrik Spm aand dito dito dito 1891 d lo i ItlLlB 8poorirl 1887 89 A Eobl 3 Znid Ual Spwmij i H obl 8 PoUN Waraohau Weenen aaiid 4 EosL Gr Euaa Spir Mij ob 4 l Balliaehe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand B Karak Gh Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 iHlliaA Oont Pao 8p tlij obl 8 Chio fc North W pr C v aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver k Eio Qr Spm oert v a Itlinoia Geotral obl in goud 4 Louiav k Naahvill6Cert v aand Koxiao N 8pfr Mü lehyp a 6 Hias Kanaaa v 4 pet prof aand I K ïork Ontario k Weat aand 1 dito Fenni Ohio oblig 8 j Oregon OaM Ie hyp in goud B 8t Fanl Hinn fc Manit obl 7 t n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O B OiHADJk Oan South Cert v aand Vin C Ball k Nav Ie b d o O Amaterd Omnibui Stg aand Eotterd Tramweg Maata aand Nan Stad Amiterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 Buea Stad Antwerpenl887 i l Stad Bruiael 1888 HoNO Tkeiaa Begullr Qesollaoh 4 OoaTlNR Staataleeoing 1880 B K K Ooal B Cr 1880 9 SruuB Stad Madrid 8 1888 Var K u Boa Hyp Spobl oerl 83 84 88 88 2B 64 98 7 a 1067 68 IVl lis 88 48 1001 66 688 B96 101 67 100 808 18 BV 73 108 1001 1491 981 80 3 1101 961 196 188 104 Bl a B4 16B i 64 84 83 6SV 48V 69 BI 64 63 87 86 101 99 104 149 184 67 99 81 11 108 83 113 103 S4 U l 817 198 109 107 109 108 U 130 98 41 110 83V lOV 88 r osTBR ivrEiisr LUBT van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e belft der maand Mei 1895 en terug te bekomen door tassohankomst vu het postkaotoor te Qooda Verzonden van QODDA lao Helden Breda J Jager Qietboorn H 3 Mol Gom M de Korne Rotterdam Rademaker utrecht Verzonden van ZOETERMEER J Geimans Boksmecr De üirecleor van het Postkantoor V0R8TER ABVERTBNTICN Tandarts E CASSTJTO MARKT 154 GOUDA Ir m nitgezonderd Zondags te oonsnlteeren van 10 tot unr WIJHHAOTEL VA ALPHEN LEDEBOER TB BOTTBBDAU r Depot A NOKTIEE aouwe C 34135 V Allerwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles beuevens ËereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Cliicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven liorsl Bonig Extract MELIANTHE OIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Vill H I van Schalk Go gevestigd te Qravenhage Gc3n middel is ot kan worden atgevonden welke de Meliantbe overtreft bet is OUBJESBBOEPMLIJK bet beste middel ter wereld hetgeen de vele n verscbillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDMLIJIC de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na bet gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zjjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt m flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebmiksaanwyziag voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Qravenhage Verkrygbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Boikoop B ï WIJK Oudeteater 6000 Stuks nit da falliote mtsBft eener der eenta bnitenluidsohe fabrieken over genoraena xoogenaunde Leger Paarden Dekens ntoetec iegen den apotpnji v n 11 2 7S per Btak worden uitverkocht Dsie dikke ontlijlbar dekan zrjn zoo warm alt flsi pela 08 140X190 om groot du8 het gehwla paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede etreepen ToortH een kl lne partl witte woIleneSlaap Oekens groot 14 X1ÏH cm wegene zeer khine BlechtB door Tsklui bemerkbure fouten m het weefiel aangeboden ad fl 3 50 pentuk Koeten andera het dubbele Mf DuldelUk Kucfarevea beitelllngen worden 00 lang de voorraad ülrnkt ttgen toeuDillnit ▼ an bflt bednc ot ondur rwnboun prompt uit B HurwltK Maastricht Groots Staat 3i eolda Snelper iruk tan A Bmühuii o Nederlandsche Fabriek VAN DEZoolz a uj lxo uLd e3n d e Draaolceaa vrij van schadelijke Metaalverbindingen en Bacteriën CRA1 S Co s Gra venhage Wij hebben de eer mede te deelen voor GOUDA en OMSTREKEN als HOOFDAGENT te hebben aang esteld den heer J H ROODË te Gouda HoogaelUend CHANS Co Baüstraat 77 79 Onder referte aan bovenstaand neem ik beleefd de vrijheid m j ten zeerste aan te bevelen voor de levering der fabrikaten van bovengenoemde fabriek Prijscouranten en monsterilesschen worden gaarne gratis verstrekt Onder mUuiame aanbeveling TJw Dw Dienaar Zeugstraat No 85 i H J H ROODE lïïWELUKSEAAETEH in verschillende SOORTEN steeds voorhanden ATAL0GU8 met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING I BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORRADIG BU Lange Tiendeweg A BEIUKMAIT Zn 4 pCt PAÏÏDBEIEVEIT VAN DE Pester Vaterl ndischer Ërster Spapcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieren zijn nominaal groot 200 1000 5000 eu 10 000 Kronen oorziea van De Coupon mn than en ook in de toekomst vnj lan belaatiug rolgens de Wet Tan 1889 Art 80 S 10 zü lijn eïenali de Oitgelote Pandbrieien betaalbaar to Budapeat Weonen en Ie AmBtOTdam tin Kantore n ondergeteekenden lot den koers van den dag Volgens de wet an 1876 is op do gozamenlijke verpande hjpothoken prioriteit der houder i Pandbrio n ingeschroTen aardoor hun hot reoht op de hypothecaile huldrorderingen in de write plaats i gewaarborgd J Do ondergeleekonden naar hun orwijzonde Proopeotui van 19 Januri 1 1 en hol Jaarrenlig in Instelling over 189 beriohlen dat zg voortgaan met don Verkoop der 4 pa Pandbrieven van de Pester Vaterltodisoher Erster SparcaBsaVereln tot den koers van den dag WERTHËIM GOMPERTZ AMSTKEDAM Mei 189B m mill pn UKkiItriiiitt mrliuti Da rraese Mrfatg dm imm Patml H StolUin mtinfn litt Man lu itr itiielirti bniurtn uilgllcl Warnung KlM m umt Uoêm yachahtHunem t lel Vin i f Mer uimrt itett echarfen H StoUrn nrwiim ilrÉet aMr In ulelm Uuulmtliuitii n MM nmerFlitÊt nImMimil umUiirltUt 2tj s Patent H Stollen 4 DS BINNENLAND GOUDA 20 Jaoi 1895 De heer L C G Donwes Dekker i te Utrecht geslaagd voor het tbeoretiacfa potbekerBexamen Mocht de bargerg tbd Lekkarkerk op 12 deaer baar Bargemmster Jhr L De Geer Tan JatphBAB en Echlgenoote feestelgk ontTangen Vrgda ontTiugen de jabilariisen aU tegenfeeat de Bcbouljeugd Op verzoek tbq den Bargemeeater had de Tereeniging tot wering van soboolverzoim op zich genomen om voor de geheele regeling van bet feest Ie zorgen en van die taak heeft ze zioh nitstekend gek reten Een stuk weiland vu feesteiyk ie orde gebracht en aan broodjes koek bruidsuikers ea dranken ontbrak het niet Onder kindergezang werd bet paar naar z ae feesttent gebracht waar Dr A Vonck als voorzitter der rereeniging tot W r Schoolverz hen welkom heette en de Bnrgemeester het feest opende Gedurende de geheele feestTiering bielden de gastheer en gastrrouw zich onder de leestv ierenden op Aan t slot werd door den heer H J ran Dongen een woord nn dank gesproken nit naam der jeugd en ood r sswa m iloot de Burgemeester met een hartelgk woord het feest Algemeen was men tevreden over hetgeen de jengd had genoten niet het minst de jeugd zelve die zich mede vermaakt had met hetgeen de heer Schramade deed terwyl een muziekcorps de foestelgke stemming aanwakkerde Een lieve attentie Werd het echtpaar bewezen door bet kleine nichtje van As Den Oudsten dat mevronw een aardig booqaet overhandigde terwyi drie andere meisjes een programma der vermakelgkheden aanboden Toen gisterenmiddag 3 nor een goederentreiUf komende van Eokhnizen bet statdoc Ewadyk Sdam binnenliep ontspoorde de locomotief en droog diep in het zand Persoonl ke ongelukken hadden niet plaats De passagiers der peraoneotreinen moeten nn aan de eene züde van de plaats der ontsporing aitBtappen enun den anderen kant in een trein overgaan Er is ook vertraging De treinen wisselen anders te Oos zaan en dat is nnonmogel k Vermoedelgk zallen aansluitingen gemist worden Eenigen tyd geleden had te Ktttwgk Edam ook al een ongeval plaats by een wiswl FEUILLETOM DE ZANGERS Uit k0i eeedêe Na meende mevrouw Starm ook dat z j meei flao streng tegen bet arme kiod was en haar wellicht een te groot respect ioboezemde noardieB Selma zoo baog voor baar was dat zij vreesde van schrik eene beroerte te krygan Ja bet was zoo klaar als de dag dat zü Belma zachter bebaadelea moest Het uu ten hemet Bobreieo wanneer tij het eenige wezen dat BÜ beminde deu dood op het lyfjoeg Dat zou niet gebeuren zij zou trachten hare drift ta matigen Terwyl tante dit alles overdacht verhaalde Selma dat er een dubbelkwartet van studenten in de stad wu aangekomen dat dit nienws haar zeer bljjde gemaakt had maar dat bet haar nu in het geheel niet scheelde of de zangers in X waren of niet Zij wist wel dat tg tooh niet op de oonoerteu sou komen Alle andere meisjes kwamen er wel alloen zy niet enz Mevrouw Sturm haastte rich haar te vertekerec dat sjj ze allen zou bgwonau en dat zy zich kon vermaken zoo veel haar lustte mits zij maar niet zoo vreeselyk baag voor tante was De vrede werd gesloten eo Selma had zooals by al dergelgke gelegenheden de overwinning behaald eo hare weuschon vervuld gezien Z had verlof gekregen de oonoerten te bezoekea voor een bal te Ia een iydelyk onbewoocd huis aan de Prinsengracht te Amsterdam is dezer dagen ingebxoken waarsch yk door middel van een vaischen sleutel De boitendeor was geheel onbeschadigd gebleven en ook de kasten en andere menbelen welke binnen waren opengebroken hadden niet veel geleden De dieven hebben zich meester gemaakt van een aantal voorwerpen en snuisterden doch geld en zilvergoed was niet aanwezig De bewpner dr G Boom vertoeft buiten de stad Inzake het schooUokaal van de christelijke school te Alblasserdam hebben Ged Staten van ZaidHoUand vernietigd de uit prnak van den inspectear van bet geneeskundig staatstoezicht waarby dit lokaal was afgekeurd als schadelyk voor de gezondheid of onvoldoende voor het aantal leerlingen 4 De rechtbank te Arnhem veroordeelde J E verversknecht te Velp die by een twist met zyu neef H Bloemink zoo ongelukkig aan den bals trof met een stopmes dat hy toevallig dien dag by zich had en dat hy gebrnikte om zich tegen eene bedreiging met eetkelel te verweren dat de linkerboofdslagnder werd doorgesneden met h t gerolg dat de gewonde doodbloedde tot de crimineele atraf van 3 jaren De eiacb was 2 jaar Gisteren werd te Enkhuizen in tegenwoordigheid van den borgemeester de leden van den gemeenteraad en andere notabele ingezetenen der stad de eerste steen gelegd van de 50 arbeiderswoningen met opKiehterswoning in het Snouck van Looseopark Na de steenlegging werd eene oorkonde waarvan door den heer Grevenstuk catligraai te Amsterdam twee exemplaren waren vervaardigd ingemetseld De inbond luidt 0p hedeo Dinsdag den 18 Jnni achttien honderd vyf en negentig is de eerste steen gelegd van de woningen in bet Snouck van Looaenpark te Enkhuizen door Theodora Lakenman geboren te Enkhuizen den 29steu April 1882 oudste dochter van Wander Lakenman beheerder van het Snouck van Loosentonds en is de oorkonde ia duplo opgemaakt en één exemplaar ingemetseld in den voorgevel van de opzicbterswoning Enkhuizen ten dage maaad i eo jare als boven onderteekend door de steeolegster de joogejufirouw Theodora Lakenman de heeren W Lakenman eu G Wendelaar beheerders van bet Snouck van Loosenfonds enz c Het geheele terrein was met vlaggen versierd Ook nit do gevels van vele hoijten en zorgen en bij hare nichten te zyn zoo dikwijls zy zulks verkool Dit laatste was het juist wat haar voor het oogenblik het meest behaagde Bovendien had tante gosegd dat zij een nieow kleedje ea een mooien hoed zon hebben Selma recht tevreden over hare overwinning was jegona de oude vrouw de hartelgkheid zelve Zij zong als ewn vogeltje in zyne vrgheid en dartelde om de oude strenge dame gelijk een bekoorlijke vlinder om de bloem fladdert Daags na het boven verhaalde gaf het dubbelkwartet te X het eerste concert De jonge dames Eoberg en Selma hadden in wetlrwil van allerlei kunstgrepen niet ééa van de zeven haar onbekende jongelingen vóór hun optreden in de concertzaal te zien gekregen Het eerste concert was voorbij en de meisjes hadden met het muzieklievend publiek van de stad barer inwoning het genot gehad het zingen der studenten aan te hooren en daarenboven terwijl zy verrukt werden door het gezang waar te nemen hoe de zangers er uitzagen Na afloop van het concert werd het achttal by Bol erg genoodigd £ r heerschte eene vroolijke stemming Zang en dans tot twee uur in den nacht en daarna eene serenade aan de dochters des huizes Men kon onmogelijk gelukkiger zyn dan de drie nichten Selma was om de serenade dien nacht bg Ëlin en Emma gebleven Op dezen ongemeen vroolgken dag volgde ren morgen en na zou men elkander de indrukken mededeelen die men ontvangen had Nu Salma sprak fimna terwgl tg met bijioD van de masten der Enkhuizer schepen en vissohersvaartuigen die in dé haven It en ontplooide het dandoek zyne banen Men meldt uit Den Haag By de spoorwegdruK te van gisteren beyonzicb te midden van velen die om toch maar naar Leiden te komen zich tevreden stelden met een staanplaatsje in den goederenwageu van den trein een opper waardigheid sbekleeder aan het Hof en een vreemde diplomaat hoofd TBQ zending by eene Zuidamerikaansche repabliib Tusschen den Haag en Leiden liepen giater op de spoorbaan der H IJ S M 84 extratreinen ter gelegenheid van de maskerade Tan hier vertrokken 13 596 maskeradegangers Vooral Iaat in den avond was de drnkte aan het station te Leiden overweldigend en de laatste trein kwam uit de sleutelstad a naobta 5 mioutea vóór drieën hier aan het station aan Ook vandaag was t vrij drnk De zakkenrollers scbynen ook present geweest te zyn geweest althans hier en daar werd aangifte gedaan van het vermissen van horloge of portemonnaie Men meldt uit Enschede van 18 Juni Maandagavond had er alhier eene drnk bezochte vergadering plaats van metselaarsbazen en aannemers ten einde te spreken over de door de metselaarsknechts en opperlieden gevraagde 10008 verhooging De metsetaaraknechts en opperlieden hadden als afgevaardigden en gevolmachtigden gezonden de bestuurderen van de St Jozephc vereeuiging en van de vereeniging Harmonie t De aannemers eu metselaarsbazen waren van gevoelen dat er eene loonaverbooging moest plaats hebben en bealoten alsun het loon der knechts te brengen voor de metselaars op 16 en voor de opperlieden op 12 cent par aar het loon bedroeg tot nn toe 15 eo 11 cent De bestonrderen van St Jozeph en Harmonie namen hiermede geen genoegen en gaven dan ook den werkgevers te kennen dat men nn wel spoedig meer van ben zoude hooren H E H de Groothertogin van Saksen Weiraar prinses Sophia der Nederianden heeft aan het bestuur vao den Bond van rnatende f cbatteryen in Zuid Holland een prachtigen prys geichonkeu voor den in Angastns te Looaduinen te houden sohietwedstryd van het Ie bataljon Ook door het ryk is een be der welbehagen hasr fraaie bruine haar opmaakte hoe voudi gij Ring Ik moet zeggen dat hg mij het best beviel hy heelt zulke fijne trekken en zulk een moot haar bovendien was hy uiterst beleefd en prettig in zyn spreken Hy heeft driemaal met my gewalst hebt gg het opgemerkt f tfWat zegt gyp riep Selma spreekt gg van BingP Zag die er zoo goed utt ook als hy naast Sandstedt stond Hebt gy ooit zulk een vbeetderig gezioht getieo als het eyne Ik heken eerlgk dat ik niet weet hoe de anderen eruitzagen zoo levendig was do indruk dien Sandstedt op mg maakte ffBeoIderig gezicht viel £ lia in en streek eene plooi in haar kraagje glad het is hg Selma altgd gradatie lic heken dot hy er goed uitziet maar ik geloof dat hy het weot Ik stel altyd Harald boven al de anderen Overigens moet ik zeggen dat het allen knappe jongens zyn en tk kan niet begrijpen hoe Selma in extase kan geraken over de sohoonheid ran Sandstedt eu Emma verrukt is over de beminnelgkhoid van Ring Misschien waren ig allen even mooiP viel Selma in ffWilt gy beweren dat er acht zulke mooie studenten als Sandstedt gevonden worden Neen mgn lieve zoo mild is de natuur met hare schoon heidsgaveu nier Bovendien was ik de eenige niet die vond dat hy er coo goed uitzag al de meisjes waren van hetzelfde gevoelen en zelfs tante Ö dat ouda mensoh sprak met volte overtuiging toen zij zeide dat Sandstedt een charmant voorkomen had Als Anton er zoo uitzag dan werd ik eeu engel van goedheid om hem Ie behagen ffDaar twyfel ik aan meende Ëmms het is zoo ganukksl k niet lioh esniklaps te veraadsrao OMtar langryk bedrvg voor pryzen beschikbaar gesteld Het Hbl c wgat op eene noodzakalyke verbetering in de bepalingen omtrent de behandeling van gevangenen naar aanloidiug van de bekende zaak Waale Zooals de commissie nit de Tweede Kamer aantoont zegt het blad wordt thans de geheele onvrye bevolking der geetichteD samengevat onder het woord geTangenen Gevangenen heeten zy die tot gevangenisstraf en zy die tot hechtenis Teroordeeld zyn gegijzelden zg op wie Igfsdwang wordt toegepast gefailleerdea en opgesloten minderjarigen indien zy in bewaring zyn gesteld in een huis van bewaring hoewel de laatatgeuoemdu verzekerde bewaring zoo ver van andera vormen van opsluiting afstaat dat zy ook elders Toor den gefailleerde in zgne woning kan werden toegepast Bestaat na die verwarring van gewone gevangenen met de overige onvryen enkel in de hniaboadelyke r lementen Gelgk de commissie zeWe uitvoerig betoogt vindt men de rerwarring ook in het algemeen reglement Tan inwendig bestunr dat by kon besluit Tan 31 Augustus 1886 Stbl no 159 is vastgesteld en daarin is zy overgegaan nit de wet van 14 April 1886 tot vaststelling van de beginselen van het gevangonwezen en de wet vao 3 JMinari 1884 tot aanwy zing der gestichten waar hetzy geTangenintnf faetzg hechtenis wordt ondergaan ea Tan aanverwante gestichten 3 0 drie eerste artikelen der wat van 188l luiden Art 1 De gevangeniasen worden onderacheiden in strafgevangenissen buizen ran bewaring en passanten huigsen Art 2 In de strafgevangeniawn wordt beheudens het bepaalde bg art 25 ran het Wetb V Strafrecht uitsloitend do bnrgerlyke en militaire geTangeniaitraf ten uitToar gelegd Art 3 De haisen van bewaring zyn bestemd lo tot opneming van hen die de straffen van hechtenis of militaire detentie moeten ondergaan 2o tot opneming van alle anderen wier vastzetting aanhouding gevangenneming of gevangen bonding door bet openbaar gezag is bevolen ot krachtens rechterlyke uitspraak of beschikking geschiedt voor zooverre geen andere plaats voor hen is bestemd 3o tot verblgf Tan doortrekkende en ran ouder verzekerde bewaring verroerd wordende personen Onder no 2 van art 3 z n du de gaggzelden begrepen haast u nu meisjes wg moeten zorgen dat wyaao het ontbijt zgo om tegenover onze gasten de honneurs waar te nemen Tegenover King meent gy zeker viel Elin in did gisteren zoo druk met u was en met wien gg met weinig koketteerdet ik durfde u hasat niet aanzien Van Selma wil ik in het geheel niet apre ken want zy was zoo geheel en al door Sandstedt ingenomen dat zg zag noch hoorde en waaneer Anton van daag niet van jaloeraohheid verteert dan beteekent zgne liefde niets Spreek nist van Anton riep Selma uit rik mag toch wel genoegen vinden in het gezelschap van een knap student zonder dat dit gevaarlgk is overigens waart gg zelve niet beter dan wy gy deedt alle om Harald te behagen en de jonge dames K zochten op de beste wijze hare belangstoHing te toooen in D en N Mjj dunkt dat de meisjes io X over het algemeen veel sympathie aan den dag gelegd hebben voor de gasten uit de geleerde stad ea daar deden zij wel aan want daardoor toonen k j liefde te hebben voor beschaving en verlichting Op deze woorden barstten Emma en Ëlin in een luid gelach uit waarmede Selma instemde De dames waren nu gekleed en gingen naar de kamer waar het ontbyt gebruikt werd en waar het wefir oren vrolgk toeging als den avond te voren Harald was stoutmoedig genoeg na het ontbijt den voorsl te doen tot eer dansje eo zoo deed men een paar walsen nog lang lóór het middag was De studenten bleven eene geheele week in X alwaar zy drie oonoerten gaven en op even veel bals genoodigd werden Eiodelgk moesten üi weder reizen