Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1895

geeft van de schrgfwgze der gverigate leden Het is eenvoudig een gruwel zulk omapriogen met de spreektaal want als men de schrgftaal an die heeren keurt aan deeischen niet van de tegenwoordige schrgftaal immers die erkennen zij toch niet maar de eiichen der beschaafde spreektaal dau nog is zg zoo slecht zoo onwaar zoo ruw en grof en buraebikot en onaangenaam en vooral zoo gselgk vermoeiend zonderling dat men iu wanhoop blad en tgdschrift neerwerpt Ik begrgp ten minste niet hoe iemand vrede kan hebben met En toen zei die voor en toen zei hg met een sjoernaliat zie sollicitant 5 Jnni 95 of met Kinderen van die t gehoor goed is sollicitant 12 Juni of met clui voor lieden om nu maar een paar voorbeeldeu te noemen U begrgpt zulke en veel ergere knoeieryen zgn er legio t zou zoo kwaad niet ztjn ze eena op te tellen om de taal verbeteraars misschien te staiteo nu ze met dolle vaart een hellend vlak afglgden dat hen voert io een moeras waaruit ze moeilgk zullen zgn te redden maar waarin ik en zeker velen met my hen niet wenschen te volgen Zoo lees ik oog in het nommer van 7 Mei Alle taa is iodiridueel elk spreekt zgn eigen taal en die verschilt van zgn boren in meerdere of mindere mate naar de invloed die men op elkaar heeft een zin die de grootst mogelgke denkslordigheid verraad Het bggeloof der domme Knssische boeren heeft aanleiding gegeven tot een afschuwelgke misdaad Tgdena een cholera epidemie trok door het dorp Trubatschewa district Barnaul een vreemdeling De boeren vertrouwden dezen man niet en weldra won bij hen de overtuiging veld dat hg de cholera in persoon waa die van dorp tot dorp trok langs zgu weg dood en verderf zaaiende Hierin werden zg versterkt door het feit dat de man in het bezit vras van eene platte grond van de streek Zg sleepten den ongelukkige naar een bosch en maakten hem met knuppels af Dezer dagen hebben een aantal dier boeren wegens moord uit bggeloofc voor de rechtbank te Tomsk terecht gestaan die drie minderjarige schuldigen tot vgf jaren en vier maanden de overigen tot tien jaren dwangarbeid veroordeelde Gisternacht werden twee politieagenten te Rotterdam er opmerkzaam op gemaskt dat zicti in de dakgoot van een huis aan de Zwart Janstraat eene vrouw ophield die ieder oogenblik dreigde van bet hooge pand op de straat te pletter te vallen De agenten wisten toegang tot het pand te krggen en spoedden zich naar den zolder waar het hun met veel moeite gelokte de nogal gezette vrouw door het dakraam naar binoen te krggen In een vlaag van yihoofdigheid had zg haar bed verlaten en iu de dakgoot een toevlucht gezocht De ingenieur Albert Hnas heeft het plan ontworpen om te Budapest bg gelegenheid van de internationale tentoonatelliug van het jaar 1896 een toren van stalen huizen te bouwen Dat gebouw zal uit vgf verdiepingen elk van 100 meter bestaan en dos den Eiffeltoren met 200 meter en den toren dien men in Londen naar het plan van den ingenieur Watkins wil bouwen met 150 meter overtreffen Het werk zal negen maanden moeten duren en de kosten worden op 4 èt 5 millioen kronen Te Croydon in het graafschap Surrey vvas brand nitgebroken in de villa van een rentenier een zekeren Jonea Hoewel reeds het grootste gedeelte van Uet huis door het vuur waa aangetast wilde de man zgn woning niet verlaten men moest hem wegsleuren nadat reeda de haren en de baard verzengd waren Eeuige brandweermannen die uog aan de achterzgde het huis binnendrongen vonden stapels goud en zilver dat in vele jaren door Directe SpoorwcgverbiDdiDgen met GOUDA ZomerJleDSt 1895 AaogevangeD 1 M TUd vao JreeDWlch t oe M 10 7 88 7 47 1 44 BOTTIRDAU 10 98 10 88 10 89 10 48 10 8 7 48 8 07 SOtlDi DEN B 1 tC a 7 8 710 80 i 18 1 1 1 87 8 8 4 4 87 7 147 8 89 8 4 4U 1 1 7 07 88 80 9 8 4uU l l l 8 8 44 8 8 4 4 1 7 ïl 7 8 J 4 7 8 01 10 08 08 8 18 10 18 0 8 8 10 Ï 7 7 44 8 819 9 8 10 8 11 48 Z T 11 7 4 8 47 11 0 18 87 Ï Jmw 7 8 68 11 18 18 4J Taoib 8 07 9 08 f 11 7 18 8 ir f l 9 18 9 8710 07 10 48 U 88 18 48 1 081 7 4 0 4 17 9 06 10 19 11 18 48 8 8 17 4 16 4 47 6 7 6 8 8 81 lO U 11 14 8 87 7 10 10 89 11 4 84 06 8 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 1 U 4 1 80 8 08 3 0 4 48 9 6 86 7 4 9 04 11 SOtlD A AllSTIRDA M 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 86 10 18 IM H 48 U4 0 48 8 18 11 18 Wat leeit men nu io do wet van 1886 Art 4 bepaalt De gerangeaen bedoeld in art 3 2o en 3o der vet Tan 3 Jan 1884 worden aan geene andere beperkingen onderworpen dan die roor het doel hnnuer opalniting of in het belang der orde volstrekt noodzakeIgk zgn c En art 10 2e lid zegt Onder getangenen wordt veretaan de beTolking der gevangeniseeD onder verpleegden die der Rgksinrichtiogen c Dezelfde bepaling vindt men terug in bet alg reglement van 31 Aug 1886 Wat blgkt daaruit Dat de oorsprong der Terwarring niet is te zoeken in de huiBbondelijke r lementen maar in de wet van 1886 die zonder op de TerschitleDde eoorten tbu opgealotenen te letten de geheele bevolking van huisen van bewaring samenvat ouder den naam gevaagenenc Dit eou geen aanleiding tok moeilykheden geren indien maar in het alg reglement uitvoering ware gegeven aan de bepaling van art 4 dier wet welke voor de oneigeuiyk zoo genoemde gevangenen noodelooze beperkingen verbiedt In dat reglement komt echter geen enkele bepaling voor welke de uitvoering van dat voorschrift verzekert Zooals de commissie aanvoert vindt men znlke bepalingen wel in het Zierikaeesche r lement maar onvolledig en telkens weder wet verwarrieg van de verscbilleude soorten van oi eslotenen Zoo wordt er wat de brieven betreft een verschil gemaakt tasechen veroordeelden en niet veroordeelden maar niet wat betreft de byzondere soort van gevangenen die geen eigenlyke gevangenen z n en alleen bg wetadoiding daaronder vallen Wil men aan de misbruiken voorgoed een einde maken dan is het dos niet voldoende dat de hulshoodelgke reglementen worden veranderd Het veiligst ware het de wet van 1886 te wgzigen en daarin de ouderacheiding op te nemen van gevangenen c en opgealoteneuf met bepaling dat in het alg reglement omtrent laatstgenoemden afzonderlflke bepalingen moeten worden gemaakt of althans met omachryving welke bepalingen al dan niet op ben toepasselp zyn Dan wordt de bron van het kwaad die in de oniuiste generalisatie van bet woord geTangenen is gelden voorgoed weggenomen Wil men den altgd omalachtigen weg van wetswgziging nu nog niet inslaan daa wyzige de Begeering althans bet bealait van 1886 door daarin uitdrnkkeiyk voor te achryven in welke opzichten de oneigeniyke gevangenenc anders behooren te worden behandeld dan de eigenlijke Dan beataat er een goede en veilige grondslag waarop de huishoudelgke reglementón kunnen voortbonwen Dit ia echter bet minste dat men verlangen moet na het onderzoek der commiasie een ergerlijk misbruik heeft aan het licht gebracht Voor alles ia oefening noodig zegt de Haagsobe correspondent der Midd Ct zelfs voor een zeeofficier die lang niet aU zoodanig dienst heeft gedaan om weer op goeden voelr te komen met zgn steek Dat ondervond onlangs een der o£Scieren die de Koninginnen op de Valk naar Engeland overbrachten De man was door langen tjjd in eene betrekking aan den wal geplaatst te zgn geweest wel gewoon eel te salueeren en te buigen maar daarbg droeg hg niet zga steek Aan boord nn werden reeds bg het afvaren heel veel buigingen gemaakt ter begroeting van achterbiyvende autoriteiten en belangstellenden waarvan het gevolg was dat onze ofiElciur toen natuurlgk in groot tenue gekleed zgn steek over boord liet vallen Verder moest bg dos zich met zgn marine pet behelpen hoewel in stryd met de voorschriften Natuurlgk werd over het gebeurde aan boord menige aardigheid ten beate gegeven Daarvan wil ik er eene vermelden daar zg gezegd wordt van de jonge Koningin zelve afkomstig te zijn Bg de terugkomst uit Engeland zag Hare Majesteit op de Schelde iete zwarts in de verte op het water drüven Of tg wist of i n a M 1 M 17 7 89 1 14 7 B Ol 7 i a io 5 i tl i lO 1 18 i l il l il t t M 8i I S at 1 0 d Meordreolit NMüweTkvk CptUa UottwdUD latUrdiB Oapdla Vuswnlurk 88 8 40 7 8 09 8 8 8 0 8 4 8 9 7 08 8 18 I 18 7 8 8 88 8 41 9 Andiu Oidiw WMrdra VtnaM Omit 40 M 8 1 9 10 1 Hoardiwkt niet wist dat dit een boeiton was wordt niet verhaald maar wel dat zg uitriep Kyk daar ligt de steek van mgnheer Xt Of mgnheer X hartelgk medelachte meldt het verhaal niet Mej F J van Uildriks heeft haar ontslag genomen als Ud van de Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrgftaal c Zg beeft dat gedaan in een schrgven aan den secretaris dier vereeniging dat in het Schoolblad wordt meegedeeld en als volgt luidt Ëenige weken geleden schreef ik n reeds diet te kunnen voldoen aan de tot mg gerichte nitnoodiging om als oorreapoadente op te treden omdat ik gevoelde de zaak der vereeniging niet meer met genoeg warmte te konnen verdedigen Ik voegde er toen echter bg dat ik als lid de vereeniging wilde blgven steunen Thana zie ik echter ook van dat lidmaatschap af Het wordt wezeulgk te haf met de nitingen der Vereeniging dan dat ik langer een steentje hoe klein dan ook zou willen bgdragen tot hetgeen iQ tot stand brengt Als de taalverknoeiing waarvan bet orgaan der vereeniging De Sollicitante blgk geeft zoo doorgaat moet dat voorbeeld op den duur aanstekelgk werken en daarbg zou vooraf ons onderwgs groote schade lydeu en de wansmaak in de taal zou maar al te veel veld winnen Moet dan al wat in den grond goed is doorellendigeoverdrgving worden bedorven Wanter was zoo n goede kern in Kollewgo s eersteartikelen hg legde zoo juist den vinger opzwakke plaateen in ons speUiogsysteem datvelen overtuigd en tot zyne medestanders werden gemaakt Die velen werden lid van een Vereeniging tot hervorming van de spelling en buiging der Nederlandsche taal Zg wilden met KoUewgn een vaate schrgfwgze voor de heldere ec en de heldere o klanken vilden de oh van de schc afsngden waar die niet werden gehoord wilden de buigingsuitgangen en de spitsvondige onderscheidingen van geslscbten hg levenlooze dingen afschaffen zooals het Eogelsch ze had laten vervallen en over meer dergelgke vereenvoudigingen wilden die velen hun gedachten laten gaan om te komen tot een schrgftaal die om haar juist te leeren schrgven niet zooveel moeite en inspanning en tgd kostte aan de groote schare en vooral aan de jeugd aan wie zg moest worden onderwezen Daardoor wenschte men tevens den afstand in te krimpen die er licht tussohen onzen spreek en onze schrgftaal en de laatste althans een weinig te verleggen in de richting der eerste maar daarmee wilde men niet te kennen geven dat alle schrgftaal eenvoudig de reprodoctie moeat zyn van de spreektaal van het een of ander individu en nog veel minder dat elke spreektaal geschikt is om als schrgftaal te worden gereproduceerd Als dat de bedoeling waren geweest dan bad de heer Kollawgn zeker geen instemming gevouden nog bg de heeren Joh Leopold en A G C van Duyl die als voorzitter en secretaris fungeerden op de eerste vergadering van 21 Febr 1892 nog bg de profeasoren Van Hellen en Symons die later aan de vereenvoudigingsbeweging sympathie hebben betuigd en de voorstellen tot vereenvoudiging van de schrijftaal mee hebben onderteekend Wat ia er in den loop van een drietal jaren nu geworden van de Vereeniging tot vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging Een Vereeniging tot vereenvondiging van onze schryftafeU zie De Sollicitantt die naar de manier barer voornaamste woordvoerders te oordeeleu in het orgaan der vereeniging alle verschil tuaschen spreek en schrgftaal overboord wil gooien en dat niet bg den beschaafden geletterde maar ook bg den onontwikkelde bg knaap en meisje op de school 18 09 18 82 13 89 18 88 18 48 18 82 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 10 17 9 40 9 81 9 51 lO U Dat nu wordt mg te kras en daarom mgnheer de secretaris blgf ik liever geen lid meer van de vereeniging voural ook uit een zekeren schrik voor de voorbeelden fie De Sollicitant den bewoner bgeengegaard was Tien mannen kondeu met het geld hunne belmea vallen bovendien werden nog aodere kostbaarheden in veiligheid gebracht Het huis van den heer Jonet brandde geheel af s Mans vreugde over de redding van zijn geld was onbrachrgfeiyk groot Hg wilde den 40 brandweermanueu die aan de blusschingbadden deelgenomen een bewga zguer overgroote dankbaarheid niet onthouden en gaf hun 4 shillings om die onder elkander te verdeelen pen 28en Mei ontving de sergeant van de wacht te Bruaael telephonisch bevel dat den volgenden dag de wachten niet betrokken zouden worden door het 9e regiment De sergeant vraagde den naam vao den spreker en kreeg ten antwoordt Pla tseiyk adjudant kapitein Poodts Het bevel werd dus bekend gemaakt en den volgenden d kwam er geen aflossing van de wacht opdagen Het bleek dat de plaatselgke adjudant niutgetelephoneerd had Men had bier dus met een grappenmaker te doen Den volgenden avond werd weder getelephoneerd ditmaal aan den luitenant van de wacht Deze ontving bevel het brandpiket gereed te houden daar er een groote brand was in de rue du Progrès De luitenant nam de noodige maatregelen en telephoneerde aan verschillende politïebureaux om nadere aanduiding van de plaats waar de brand was Maar overal ont ing hg leu antwoord dat men niets wist van een groeten brand Nu begon de officier lont te ruiken Opnieuw kreeg hg echter volgena zeggen van den plaataelijken adjudant een hevel om met zgn brandpiket uit te rukken De man vertrouwde de zaak niet erg en vroeg aan het Centraal bureau wie met hem verbinding had gevraagd Hierop werd hem de naam van een hierh nishouder genoemd Onmiddellijk stuurde de officier een adjudant naar het bierhuis en deze bemerkte daar twee sergeanten die in hun vuistje lachten De adjudant verdacht hen reeds dadelgk maar zg verklaarden plechtig dat zg niets wi ten van wat zg noemden n goeie bak Teu laatste vielen zg echter door de mand en gisteren zgn zij door den krijgsraad tot een muaud gevangeniaatraf veroordeeld De beide grappenmakers Lemice Terrieux Ie mystérieux vinden de grap thana veel minder goed dan toen ze haar bedachten Nadat het bestuur vao den Ned Bond van Handelsreizigers iu een audiëntie bg den minister van waterstaat den indruk heeft gekregen dat van dezen bewindsman geen aionn ia te verwachten tot het wegnemen hunner grieven tegen de bestaande spoor wegtoestan den heeft genoemd bestuur zich tot de Tweede Kamer gewend ten einde te verkrggen dat van dit lichaam het initiatief uitga tot verbetering In de eerste plaats vroegen adressanten dat aan den Bond als centraal lichaam een concept van de dienstregeling worde verstrekt Verder dat in t vervolg lu alle aneltreinen uitgezonderd mailtreinen 3e klas wagens worden gehecht dat er retourkaarten door de conducteurs zonden kunnen worden afgegeven in enkele noodzakelgke gevallen dat evenals vroeger weer gelegenheid gegeven worde tot snppleeren betere verwarming en verlichting privaten in de treinen Door den minister waa o m de opmerking gemaakt dat handelsreizgers met in de 3de klasse behoorden en dat die lieden voor wie die rytnigen bestemd zgn geen klachten hebben 8 61 9 67 11 13 10 04 If 10 11 10 18 9 10 10 27 11 80 6 20 8 06 41 6 30 0 iO 6 87 f 6 44 6 60 8 86 10 08 6 17 6 11 T 8 9 S8 ff 6 17 V 6 13 9 8 K 6 42 10 02 3 6 47 6 63 8 88 10 1 7 0 8 09 9 07 10 84 E 9 S8 10 4 si 9 88 8 16 8 41 9 49 11 10 6 86 8 11 7 48 8 49 11 10 7 11 7 2 7 9 8 08 8 13 8 88 3 48 4 0 4 7 04 11 80 1 48 1 8 8 08 1 09 9 18 1 80 9 03 3 0 4 08 O O O D A 11 0 18 80 DEN HllS GOUDA Adressanten meeneo dat wanneer men alles wat te dien opzichte in bet buitenland gegeven en wat nog gevraagd wordt vergelgkt met het bg ons beataande die vergelgkiug zeer in ona nadeel uitvalt Hier te lande geldt nog altgd het financieel belang en wordt angstvallig gewikt en gewogen Iu het buitenland ziet men in dat de spoorwegen eene zaak van algemeen belang zgn die door faciliteiten aan de reizigers te geven veel hgdragen tot den Ulnoht WMrdm Oudewater Gouda AjBBftetdam Wv SmI Z Z gw6 08 10 8 1 8 Z6T M 6 19 10 46 8 09 Goud 6 80 7 0 8 18 9 9 6 10 1610 7 1 0 18 46 O 3 14 8 26 4 18 4 4S Stopt te BleUwülc KriiiBweg en Nootdorp Leidwhandam DT ÏOH T G O O D A 6 33 7 0 9 10 11 84 18 60 3 10 8 8 4 48 8 886 6 8 8 11 10 8811 1 4 18 8 8 7 07 8 19 10 81 4 84 7 0 8 8 9 84 10 44 18 07 1 88 8 4 4 87 6 80 7 09 A U 8 T E X D A 11 eo U D A 6 60 8 1 9 6 11 40 4 88 MO 9 04 18 14 M 19 MO I 8II bloei van het geheele land en indireet de meerdere kosten weer dekken De afdeelingen der Tweede Kamer waren druk bezocht bg het onderzoek van het ontwerp op het personeel en zetten de behandeling voort Bg de algemeene beachouwingen moet de nauwe samenhang tuaschen belasting en kieswet van verschillende sgden nader op den voorgrond zgn gesteld en gewezen zgn op de onbekendheid met de plannen der Regeenng omtrent de gemeen te finanoiën De hoofdbepalingen der wet voor zoover reeds besproken zouden instemming hebben gevonden bg de meerderheid doch de wgze waarop de aftrek voor kinderen geregeld ia moet groote bezwaren ontmoet hebben Volgena mededeeling van de Academie van Wetenschappen te Pargs hebben twee FranBcho scheikundigen de heeren Girard en dr Bordas in een kalkiout permanganas calcia een uitstekend middel gevonden om water volkomen te zuiveren van sehadelgke bestanddeelen Het zont wordt zoodra het in het water komt ontbonden de zuurstof vernietigt de schadelgke kiemen en de kalk slaat neder Men heeft het water dan nog slechta te filtreeren Is er te veel zoet bggevoegd dan krggt het water een violette kleur die er uit kan worden verwgderd door het te voeren door een buis gevuld met bioxyde van manganeaiom en houtskool poeder waarin het overtollige zout wordt teroggehondeu De jengdigde Alghnanscbe prins wordt zooals dat tegenwoordig met reizende vorsten gebruikeljik is in Engeland van t eene gebouw naar het andere gesleurd Vrgdag toen hg van Glasgow uit eene fabriek te Paisley moest bezoeken bedankte hij er plotseling voor en bleef thuis zeggende dat het voor hem als moaulman rustdag waa De heer 6 te Leeuwarden die wegens onzedelgke handelingen met eene minderjarige werd gearresteerd is yolgens het S bl v Ned een jongmensoh behooreude tot een der voornaamste familiën vader van twee kinderen terwijl het derde deaer dagen verwacht wordt Hij werd Zaterdag op het kantoor zijna vaders gevangen genomen Op den IJael onder Rhedeo zgn drie arbeiders van eene steenfabriek verdrookan bg t omslaan van eene schoit met ateenen die op een krib stootte welke door het hooge water onzichtbaar was en in de gzergieterg Vulkaansoord c bg Terhorg beliepen eveneens drie man zware brandwonden door t spatten van geamolten gzer dat op een door den regen eenigazios natte plaat viel Te Heltr Bley in Yorkshire heeft zekere Hudson zgne vrouw en een kind van eenjaar vermoord en de Igken begraven nabg zgne woning Jalouzie was wsarschgnlgk de drgfveer tot de misdaad De man ia verdwenen Men Bchrgft uit Bolnes Door bet schrikken van het portier wilde bet paard bespannen voor een rgtnig waarin SMtten de dgkgraaf een Ud van het polderbeatuar en nog twee heeren op hol slaan De streog brak en paard en rgtuig tuimelden in de pas uitgebRggerde sloot Juist bgtgds waren de heeren er uitgesprongen Bg bet uithalen van het rgtu hebben zich twee personen ernstig bezeerd Naar aanleiding vau den ongnnatigen stand der kas van de Vereeuiging tot Bevordering der HomoBOpatbiec in Nederland ontving het hoofdbestuur van iemand die onbekend wenscht te blgven f ÏQOO Deze gift zat bestemd worden voor den eersten arts die mocht verlangen ia het buitenland de grondbeginselen der homoeopathie te gaan bestudeereu Te Uithuizen is een tweejarig kind in een pot met kokend water gevallen en reeds den volenden dag overleden Door het sehichtig worden van het paard dat voor een wagen stond viel de voerman G V K te Veid Driel onder het voertuig waardoor de wielen over hem heen gingen aóodat hg in bewusteloozen toestand werd opgenomen en niet buiten levensgevaar verkeert Te Zevenbergen is een 9 jarig meisje bezig met het scheppen vau water in de baren verdronken Baitenlaodscb Overzicht Heden wordt het groote kanaal tusachen Brunsbattel en Holtenau de Duitsche waterw taaschen Noordzee en Oostzee met den meest mogelgken luister geopend maar reeda gisteren hebben de schitterende feeaten een aanvang genomen en zg zullen nog rerscheiden di en vooitdoren De oorlogtiohepen der verschillende genoodigde mogendheden liggen met de Duitacfae alten in de haven van Kiel Zg vormen daar een vloot zooals wellicht oog nooit is bgeen geweest en maken een overweldigeuden indruk overweldigend vooral m verband met de mogelgkheid dat die zeemonsters te eeniger tgd met elkander slaags kunnen en rermoedelgk zullen raken Bg dezen kaoaalaanleg gold bet zooals men weet niets meer of minder dan een belaugrgke verkorting van den zeeyag en van het traject tusachen Noorden Oostzee ten behoeve van een grootere veiligheid eene vermeerdering van de scheepvaart de opeoiug van de Oostzee voor het wereldverkeer en last not least een strategische versterking van Duitschiand s kustverdediging De verkorting van den zeeweg wordt het best gekenschetst door te wgzen op de weinige acheepvsartlgnen die uit den aard der zaak nog daarvan uitgesloten blgven Dat zgu de strateo die door de Soud om Jutland heen naar Noordscbe en Zweedsche zoomede naar de Noordelgk van Leith gelegen Ëngetache havens voeren Voor dezen ware de vaart naar het Noord Oostzeekanaal een omweg en zou de vermindering van gevao gevaar op een aanmerkelgk tgdverlies komen te staan Daartegenover staat een aanzienlijk getal Iguen voor wie de nieuwe waterweg groote roordeelen oplevert onder die Ignen bevinden zich de wegen naar de Engelache havena Zuidelgk van Leith naar het Aermel kanaal naar Betgië Nederland en in het bgzonder naar de Duitache Noordree havens Niet minder dan 288 zeemglen bedraagt de gemiddelde winst aan verkorting van bet traject voor Leith 83 voor New Castle 106 voor Londen 238 voor Aotnerpen 236 voor Ëmdeu 322 en voor Hamburg 428 zeemglen Door geringere snelheid van vaart in bet kanaal en een oponthoud vao 3 uren vóór de Elbealuizen wordt op dit voordeel aan tfd Veder verloren maar het verlies wordt roimschoota vergoed door de veel grootere veiligheid der vaart Indien de heer A J French in een opstel in de Fortnightly Review het algemeen gevoelen der Ëngelschen uitspreekt zal de toenadering tusachen Engeland en Rusland die door een geestdriftig Rchrgver verleden maand in de Coutemp Review c voorgesteld werd zeker niet van de zgde van Engeland komen De Eogetschen verdenken de Bussen volgens dezen achrgver niet ten onrechte Een inval in Indië ala die van Alexander den Grooten moge onwaarsch algk i go bet ia onloochenbaar dat Roaland in Azië langzaam maar zeker zuidwaarts voortdringt den EngeUcheo een deel van hun handel ontneemt en hun gez verzwakt Sioda 1880 werd de Tranacapiache provincie gevormd werden de Akbaltekke Oase de Tejend Oase Merv en Kerki aan het Bnaaische gebied to evoegd en werd de Traoacaspische apoorweg aangelegd tot Tashiceod In 1889 waren de llusaen reeds tot op 55 Eng mgl van Herat genaderd terwgl de Brittan vandaar nog 460 Eng mglen verwijderd zgn De macht die het bedreigen Herat verleent is dus overgegaan van de Ëngelschen op de Rusaen Het bezetten van Herat door Rusland ia minder een quaestie van geweld dan van tgd en de Russen zullen aldus zonder eenige moeite de voorhand hebben in het spel over bet Rgk in hqt Oosten Aansli en op Indië zijn reeda rierm ilen beraamd in deze eeuw door Napoleon en czaar Paul door Napoleon en czoar Alexander in een plan dat aau keizer Nicolaas werd voorgelegd en ten slotte in een voorstel dat generaal Skobeleff aan Alexander II in 1876 deed en dat men nu is begonnen uit te voeren Het roortdringen van Rusland iu MiddenAzië is volgens den achrgver van i Truth about Ru8aia den heer W F Stead voornamelgk het werk van de oorlogspnrtg naarmate de arbeid van den Transcaapischen spoorweg vorderde werd in Rusland telkens gewezen op zgn waarde in oorlogstgd Bg den veroveriuga lust der Russen komt bovendien een zeer merkwaardig vooroordeel Alle Russische schrgver hebben de regeering der in Indië steeds als een oogeloofelgk dwangbeatuur gekenschetst Zg beweren dat de meerderheid der Indische bevolking bitter Igdt en zwoegt en dat de kleinste vdnk in dit kruitmagazgn van ontevredenheid eene ontploffing moet veroorzaken die het Britache gezag zal doen oitoenspringen Is bet Rusland alteen om een haven of aan de Dardenelleo of aan de Perzische golf te doen dan ziet de achrgver in de Contemp Rer c geen reden waarom Engeland aan dit verlangen niet zou toegeven Doch de beer French wel Zulk eene vermeerdering van Rasland a ban delsin vloed en macht ter zee moet zegt hg een even groote vermindering van de onze beteekenen Het zou gelgkataan met een snelle opkomst van dezellde macht waarvoor men 40 Jaar geleden zoo vreesde in Europa c Dwingt Rusland door Indië te bedreigen Engeland tot het bevorderen van de opening der Dardanellen dan moet tengevolge van het verscbgnen eener Russische vloot io de Middellandscbe Zee wel d elgk Engeland s gezi Igden Vooral door de mogelgkheid vag een Rusaisoh Fransoh verbond dat selfa nn voortdurend den vrede in Europa bedwgt Hoe meer men Fraokriik geett des te meer vraagt hjthoe meer aao Rualaud wordt toegegeven des te welwillender toont het zich f beweerde de eerste sohrgver Verbind o met Rusland en hebeerscht met u beiden de wereld ceide hg tot Engeland Maar de heer French ia overtuigd dat de prijs o a het verlies van de vriendschap van andere mogendheden veel te hoog zal higken voor het twgfelaohtig voordeel onderdanig te worden aan een rgk met een despotisch bestuur een slaafscbe bevolking en met grenzenlooze eerzucht De Times deelt nu eindelgk den tekst vau het verdrag van Bimonoseki mede en ala aanhangsel het Japaosobe keizerlgke rescript rakende de wijziging op aandrang van Rusland Duitschtand en Frankrgk in het verdrag aan te brengen De hoofdinhoud van het verdrag ia reeds hekend China erkent er de onafhaakelgkheid van Korea in staat het zuidelgk gedeelte van Liautong de grensigu zoo van de monding der Jaloe over Anping Fenghoeau en Haitsjing die plaatsen inbegrepen naar Jingkou en den mond der Liau geloopen hebben met de tot de provincie bebooreade eilanden en Formosa en de Pescadores voorgoed aan Japal af en betaalt eene oorlogaschattiog van 200 000 000 taela Wat de opbrengst der oorlogiachatting betreft ziehier de bepalingen van het verdrag De 200 000 000 millioen moeten in acht ter mgnen betaalt worden De eerste termgn groot 50 000 000 tsela moet zes maanden de tweede eveneens van 50 000 000 taels moet twaalf maandeu na de uitwisseling der ratïficatiën voldaan zgn De overblgvonde 100 000 000 in zes gelgke jaarlgkache termijnen de eerste termgn na drie jaren de tweede na vier jaren enz de laatste termgn dus zeven jaren na de uitwisseling der ratification Van de onbetaalde gedeelten wordt 5 pet geheven zoodra de vervaldag van den eersten termgn is ingetreden De bepalingen omtrent het sluiten van een nieuw bandelsen acheepvaartrerdrag tusachen China en Japan het openen van verschillende deelen van China voor den handel de vergunningen voor Japanscbe handel en bedrgf in China dat alles ia ons bekend Ook reeda dat Japan ala waarborg dat China zgne vefplichtingen zal nakomen Weihaiwei bezet houdt De Japanache troepenmacht mag daar echter niet sterker zgn dan eene brigade China zal echter een vierde van de bezettingakoateu moeten betalen d i 500 000 taels per jaar Na de betaling van de eerste twee termgnen der oorlogsschattiog d i 100 000 000 taels en nadat de ratificatiën van het te aluiten handelsen scheepvaart verdrag uitgewisseld zgn zal Japan Weihaiwei ontruimen mita China als waarborg voor de betaling der overige termgnen de opbrengst der douane verpandt Geen ontruiming echter wanneer het handelaen scheepvaart verdrag niet gesloten ia Ten alotte eene bepaling aangaande de uitwisaeling van krijgsgevangenen en het straffeloos blgven van de Cbineezen die op eenigerlei wgze de Japanners bggestaan hebben In het keizerlgk rescript wordt aan het Japanache volk kennis ende kond gedaan dat op aandrang van Rusland DuitschUod en Frankrgk van het bezit van de aangegeven landstreek in Mantsjooerg afgezien wordt aangezien bet eene bedreiging van den vrede zou blgven en de keizer was der zaak van den vrede onveraoderlgk toegedaan De waardigheid des rgka zou er geen schade onder Igden Over de voorwaarden van het loslaten van de veroverde landstreek zou nader onderhandeld worden MAR TBEBIOHTSM OOUda 20 JuDt 1895 Id granen ging heden Eeer weinig om Tarwe Zeeuwsohe 0 35 k ƒ 6 60 Mindere dito ƒ 6 80 k f 6 10 Afwijkende 6 f 6 B0 Polder 4 60 u B 60 Hogge Zeeuwsche 4 50 ik ƒ B Polder f a Baitanlaodsobe per 70 k 4 S5 è 4 40 Gerst Winter f l f Zomer ƒ i f ChevaUier ƒ 4 60 tl B 60 Haver per heet 8 50 a 3 60 per 100 kilo 5 60 i f 6 36 Hennepzaad Inlandaoh 8 60 ƒ 8 75 BuiteaUDdsche 6 60 a 6 76 Ksntriezaad ƒ 8 76 af 9 76 Koolzaad Erwten Kookerwten i Niet kokende ƒ i Bnitealandgohe voèrerwten per 80 Kilo 6 40 a 6 60 Boooeo Bruine boonen Witte boonen f DaivBuboonen ï f Paardenboonea a Mais per 100 Kilo Bonte A merikaaoscbe 6 a 6 S ClnquantiuB f 1 1 f Veimaekt Melkvee vrg wel Vette varkens vrij we IS a 16 et perr Engeland goede aanvoer et per half KQ Magere handel flauw 0 S6 Bohapen red aanroer handel Weilammeren goede aanvoer 14 Kaohtere kalveren weinig aanvoer handel vlug 6 If 10 Fokkaiveren ƒ 10 17 AaogeToerd 16S partgea ksa Handel vlugger Ie qual ƒ 81 i 88 8e qu 1 20 i f Zmardere J7 a 8 NoorfHollwdKlM 80 l M Boter goedfl aaaroer htadal vlitf Ooflioter I IO è 1 80 Weiboter 0 10 i 1 p Kilo PARASOLS met HO Koning A van os Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs vau Amsterdam 18 JUNI VorJiK 94 my m l 88 Vis 8 V 8 V4 88 88 Vis ai a 97 97 106V 686 4 90 i is S7 Ill 90 91 Vi 48 100 66 68 8 101 1 S9V loov 901 l Vs 186 74 10 74V 100 l s 981 s 80 38 IK 961 l Vl mmm 188 10 81 64 is 6S mm 87 lOJ u ioi A 99 104 141 184 v 99 88 10 IS 108 1 10 mm 83 1 84 lliV 101 48 481 68 l l 8177 1 105 101 103 18 18 98 110 1 48 liiDnUKD Gert Ned W 9 B t dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HOHOU Obl Ooudl 18S1 88 4 taui InsohriJTiDg IS68 81 B OosTiNm Obl iu papier 1868 8 dito ia tilver 1668 6 PolTDOii Oblig met ooupon 8 dito ticket 8 auaUND Ubl Bionenl 1894 dito Okioiib 1889 i ditobgRolha 1888 t dito bg Hope ISSD tO 4 ditoÏDgoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 8 9fu ji Ferpel aohuld 1881 4 Tduiu aepr ConT Iwn 1880 4 Gao leeoing lerie D Geo leening eerie J KülDA E T obl 1888 6 iliiioo Obl Buit Soh 1898 t YmuDlu ObL 4 oobep 1881 HRUBUi Obligatieo 18 88 8 ÏOTTUDAH Sted leen 1894 8 Siii N Xfr HacdeliT aand A ODdib Tab M j CertiSeateii DenMaataobappij dito Kiaii Hypotheekb paodbr 4 Cult Mij der Vorsteul aand Gr Hypotbeekb paadbr 3 Nederlandaohe bank aand Med Handelmaataob dito N W k Pao Hjp b paudbr 5 Rott Hypotheekb pandbr S i Utr Hyiotboekb dito 8 OosTSKK Ooat Hong bank aand liUiL Hypotbeekbaok pandb 4V uiaiKJL Kqait bypoth pandb ft Maxw L 6 Pr Lien eert 6 iD Holl IJ Spoorir Mij aand Mij lot Bipl T St Bpw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid iJrii Spm aand 1 dito dito dito 1891 dito 8 lTALlI 8poor l 1887 89 A llobl 8 Zuid Ital apwm H obl 8 PoLix Waraohau Weenen aaDd 4 Kdbl Gr Euaa Spv M j obl 4 Baltiaohe dito aand Faatova dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 Kink Cb Au w Sp kap obl 4 dito dito obli 4 AHBBiKA OeDt Pao Sp Mij obl 8 Chic fc North W pr 0 r aand ditoditoWin 8t Peter obl 1 Dearer te Bio Gr Bpm oert T a Illinois Ceotral obl ia goud 4 LouisT NaahrilleCert r aand Mexioo N Bpw M lehyp o 6 Miaa Kaneaa T 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito Lino Col Ie hyp O 8 ÜANIDA Can South Cert r aand VlH C Ballw k NaT Ie h d 0 O Amsterd Omnibus M aand Botterd Tramvreg Maats und Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Boltordam aand 8 BiLOIl Stad Antwerpenl887 i Sud Brussel 1886 Hoiio Theist Begullr Qesellsoh 4 OosTKKR Staataleening 1860 8 K C Oost B Cr 1880 8 3 1N Sud Madrid 8 1868 Ver Nbd Bet Hyp Spobl oert BurgarlOken Stand 6EB0EEN 18 Jnni Neeltje MarKaretha ouders J Smit en W C Tan der Kraata Simon oodera K J Tao der Meet en O Feddema 19 Marrigje Adriana oadan G Tan Dam en A A Anker OVERLEDEN 18 Iani J ran W k 10 m Mi de Bruijn 13 m C W Ratten 8 j mni C F Fortnin Sm 19 J C Smeekens wed L A Tan Havezant 75 j GEHUWD 19 Juni U Moe en N Koorevoar J ran daa Berg en M U vao Wijk BeeawUk GEBOREN Annigje ondera A Vogelaar en C Tom Leonardos ouden A Tan Vliet en C M KleTer Cornelia ouders P Hofman en G Tan der Wolf StoTen oaders J Slappendel en L JoDgeneel OVERLEDEN G Tan der Heijden 7 m