Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1895

34ste Jaargang Zaterdag S2 Juni 1805 No 6690 liOIinSIIHË CÖIIMIVT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regeld k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des rnidd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN meester jhr mr v d Bercb v Heemstede rekening zal doen over zjJQ gehouden beheer Daarna mededeeliagen door den directeor den beer C Qee die de toezegging vaa veW gevierde sprekers heeft ontvangen dat zii ilc jaarvergadering zoDeo bgwonen Ëen en and r zat worden afgewis eld door groote en kleine zangkoren en muziek Reizigers dte van de harmonica treinen gebruik maken klagen herhaaldetgk dat zg iu de richting van Rotterdam te Gonda genoodzaakt zgo nit te stappen en in gewone rgtaigeu plaats te nemen terwgl die inde richting naar Den Ha iu de harmonica treineu kannen blgven Naar men verzekert zat de heer APlate in de Tweede Kamei eene interpellatie doen over deze bandelwgze der spoorwegdirectic Een buitengewoon zware donder en hagelbui is Zond in eene rechte Ign over Friesland en een deel van Overgssel en Dreetf beengetrokken Tegen acht oren ontlastte zo zich te Leenwardeo een nor later te Heeretiveen en in zuidelgke richting voortgaande bereikte ze Meppel tegen II uur Te Heerenveen werd het zoo daister dat het niet moget jk waa binnenshuis te lezen en die duisternis hield bgna een half unr aan Al dien t i l woedde er een hevig onweder dat in den omtr k hier en daar inslo gelukkig zonder veel schade te veroorzaken Iemand die op den maskeradedag te Leidon is geweest las in bet HbI dat groot gHdrang aan bet station te Leiden beeft peheerscnt In Het Vaderland noemt hg die uitdrukking de zachtste welke het woordenboek van onzen verslaggever bevatte Men liet zogt de schrgver ieder die een kaartje had tot het perron toe Het gevolg daarvan was dat elke trein di voorkwam weid bestormd en bet onderscheitl tnssehen de klassen der rgtuigen tot binnentreden waarvan het biljet recht gat geheel ter zgde werd gesteld Beschonken groepen die hlgkbaar geen Iu klasse reizigers waren vermHeaterdoo met geweld die wagena en smakten bun dronken lichamen op de ftuweelen banken neder Personen in het bezit van Ie klaas6 bitjett n moesten voor die indringers het veld ruimen ondanks hun protesten aan het spoorwegpersoneel dat zeide by zulk een drukte daaraan weinig te knnnen doen Als maatregel van orde geeft de schrgver het volgende aan lo Waarom bg da toelating tot het perron oogen en was reoht bits tegen Aaton Lundio dew l de den spot dreef met hare ilroefuais wegens bot vertrek der studenten Emma werd in allen ernst boos op Ëlio omdat deze dnrrdo beweren dat niet hot vertrek van het dubtwlkwartet maar dat van Uiog de oorzaak van de droefheid harer zuster was Gedurende de weken die au volgden bestadeerden de meisjes de oouranteu der rovinoieeteden om te vSraemen welke triumfen het dnbbelkwartet in de andere steden oogstte Kmma had wel eens willen weten of Bing zich even beleefd en voorkomend iegens andere meisjesals haar gedroeg of hg bij het afscheid van deze hetaeifde zeide als aan haar en wanneer Elin of Selma vroeg wat hij dan ooli gezegd had kon zij er niet toe komen het te herhalen maar blooade en maakte zioh weg 3e1ma sprak alochts van Sandstedt a achooóheid en bevallige manieren H j bad wel is waar nieta ge zegd dat baar kon doen denken dat h haar het beminneiykst vond maar zij meende dat dit kwam omdat zij verloofd was en dat nog wel met een predikant maar deaalniettomin bad Selma er op durven weren dat i in zijne oofteo het mooiste meisje van X was Wanneer ój zich daarbij herinnerde hoe dikwqU hij met baar gedanst had dan waa z ten volle overtuigd dat Sandstedt haar woorden zon gezegd hebben die minatens evenzeer waard waren onthouden te worden ala die welke Kmma van Ring gehoord had maar nu bü waa te rechtachapen om dit nu te doen Hij zon baar vergeten voor een ander mooi meisje dat niet verloofd was I Bij dexe gedachten cui tte Selma en vond dat haar I aanataaade brnidegoa vervelend was so sjj kon niet ADV EKTENTIEN Homologatie Accoord Bg Tonnii der ArrondisMmeiitt RechtbaDk te Rotterdam van 15 Jaoi 1895 is het accoord namem den gefailleerde BEBMASVS WOLVaWISKBL talhonder en rytolgTerhnnrder wonende te Qouda door Mr M M SOBIM TU DK LOEFF Adrocaat en Procurenr aldaar aan diens crediteuren aangeboden en door dezen aangenomen gefaomologeerden rerbindend rerklaard OTereenkometig de bepalingen der wet De Curator Mr D TA HOOWENINGE SaUerdam 19 Joni 1895 Tegen Augustua BIEDT ZICH AAM een net MEISJE F G oud 19 jaren in een klein gezin liefst in Qouda goed kannende naaien stoppen en mazen Br Fr onder lett P i aan den Boekbandelaar T SANDERS Bodegrann UlTGELEErVD 3 Couranten Tan bet einde der Torige en Tan het begin dezer eedw Verzoeke beleefd temg C W VAN DE VELDE Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA nitgnsonderd Zondags te oonsniteeren nn 10 tot ma DM ORAifom jca aAaijra bv Iriiiteiiips T E PARIJ S Zenden gratis nfranco de i ener le geillustrMrde o tologui in dt hotlandBohe en niunBoho U1 D tevattends ia nieuwate modes voor bet Zoin pselz Mn tegen gefrankeerde unvrage gericht un M JULES JILÜZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestaffen in voorraad bO ItiPrIntamp worden eTeneens kosteloos toegozomlen doch men gelieTt duldelUk de verlangde soorten op te geTen sn ongeveer de prijzen te bepalen Venrandinaen naar alle lAndan derWerald De catalogus bevat de Voorwaarden der Teraendiugen voor Franoo Vracht en Reoh ten Corraapondantia In alle talen Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Redactie der besta Katb Letterknndigen Maandelijks Terscbgnen 48 pag groot formaat Ter kolommen prachtige lectuur als Soman yoeellen HUtorUehe Verhalen PoèMia AUerlH Baad el Logogrief Belms en en Toor den zeer lagen prgs Tan HB CBNX per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopste mundschrift van Nederland P STOKVIS WATKRBBOS UiTQiTiK s Boscu Circus ROBINSO PAARDENSPEL DONDERDAQ 20 JUNI avondë 8 uur Oroote Amusante VOORSTELLING Morgen Vrijdag 21 Jani avonds 8 our Groote Gala Voorstelling TEK EEBE VAN DE Ooudeehe HarddraverU VereeiUging ESyDBACHT MAAKT MACHT Het Programma extra gearangeerd Toor deze Voorstelling Met opToering voor de ItuUgte maal van de Succes Pantomime m PLUTO Zaterdag namiddag 2 uur C3 RyOOTE A rONDS Gesloten Voorstelling du niet Publiek Met achting ROBI SON Directeur FEANSCHE STOOMVEEVEEU HM Gheoiisolie WasscheriJ TAN H OPPE HElMER 19 KruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en TcrTcn Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode gcTerfd Alle goederen betz gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te Terren goederen in eene week Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s CLFBEWARING Bollandscbe uitgare met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de rerschrikkelgke goTolgen van deze ondeugd Igdt moet bet leten de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bg hetVerlaga Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ttOVjk POIKE OUDE ♦ A SCHIEDAMMER Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B A U bawqs van echtheid ia cachet en kurk staeda vooraien van den naam in Finna P HOPPE Gouda Boelpendruk van A BannHUX k Zoon ÏÏWEUJESEAAETEN in x fischillende SOORTEN steeds voorhanden JATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWEREIN6 i BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOOEEADIG BLI Lange Tiendevèg A BEIITKMAU Zn Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezingf niet leerdet kennen Hat it niet zelden dat geaesiag aanfarengeDde middoten toeralHg ontdekt trorden die in de handen van een bekwaam Keoeesbeer een goed sueoet hebben Waa niet Priesaitz de geleerde restigea der waterkuur methode triena oonptaats eea bederaartaaord voor do lijdende menschheid gewardeo ia MQ eenroudige boor P Ile ft niet een Zweedsoh lUajoor Thure Brand genaamd een middel tegen rroBvenciekteo aan de hand gedaan die het lancet der chirargen reeds minder noodaakelük beeft gemaakt en tbana gemeengoed ran allo geneesheerea begint te worden P Ook op het geoied ter beperking ran zeuuwsiekten begint er licht te komen en ook hier is eeo weg geopend gewerden die op de aeavoudigato en natuurlijkate manier resultaten oplevert welke ffel in ataat zijn de sedert jaren on eranderd aangewende geoeeskundige hulpmiddelen boo als bijfoorb Bromium ïzer Arsenicum eas geheel ta rerdriogen Ër sjjo fele menseben die oooh ziek nooh gexond xgn en tooh klagen dat f xioh in lichaam en aielalleabehaUe wel gevoelen het gerinf ste niet velea kuaneo en zelfs door een rtii getergd worden ee too nioh zelven en andoren tot last g n Bonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaeykd angit oi door droefgeestig beid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dai dijn er weder andere die te kampen hebben met boofdpgn oongestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toeraUen Ëindelgk t den de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte K deze ongelukkigen die men op eiken leeft id onder elk gesloobt en eiken stand vindt zynxenawidekn min of meer de slachtoffers der leefw ze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van lyders behoort en ingelioht wenacht t worden over de werking eener nieuwe methode adreaaeere zieb aan Aouterdaiu H CLËBAN Co Heiligeweg 49 4 pCt PAirDBRIEVEN VAN DE Pester Vaterlandischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieren z ja nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van Uolfjoarlyksche Coupons per 1 Maart en 1 September en oflosbaar a pari door middel van halQaarl kaohe uitloiing De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vry van belasting volgens de Wet van 1S89 Art SO j 10 zy zgn evenals dfl Uitgelote Pandbrioveo betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdanii ton Kantore van oudergeteekenden tot den koers van den dag Volgons do wet van 1876 ia op do gezameulyke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven waardoor huu het reoht op de hypothecaire obuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd 1 het Jaarveralag der De ondergeteekendeo naar bun verwgzende Frnpefitus van 19 Januari 1 1 Instelling over 1894 berichten dat z j voortgaan met dan Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vaterl ndisoher Erster Sparcassa Verein tot den koera van den dag WERTBEIM GOMPERTZ AMSTKEDAM Mei 1896 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Datmatif door de nieuwstd uitvindingen op machinaAl gebied Tert eterdt fkbrlcatie 1 uïtBlaitend gebruik van 6Jn en Sjnste grondstoffen garandeerei ien Terbruiker tui Stollwerck s Chocolade en Cacao een MnberMeniwaardi fabrikaat nauwkeurig beantwoordendd nut den inhoud dsr TflipEtiketten De Firm bohaslde 87 Brevets als Hofleveraacler H Eere Dlploma s souden enz MedallleB een bew jt nn uitmuntend n bbrikibt K Ml 187i schreef de Accademi nitionil de Paris NouB TouB AéoemoDA nne Hedalll 4 f première cl Mie en tMnuddéraüon de▼otr wcoellant labrloatlon ds Ohooolst bonbons varies to sta SMIwerak t bbrikaat ia Terkrijgbaar by H H Cunfiseon Banketbakker enz enz OencraalTertegenvoordiger T rar IJederlandJTnliaa lattenkledt Amsterdam Kalrerstraat 103 BINNENLAND 60T3DA 21 Jaoi 1895 Aan de UniTeraiteit te Amaterdam is het tweede DatnorkandlgexamËn afgelegd door Mej J W C van Keeteren Sen winkelier te Hekeodorp werd door eeiiH dame te Haastrecht van wie hg eeu bDisje bewooode de baur daarvan opgez d omdut hg voortdurend in onmin leefd met een veerman Bedoelde dame ontving daarna nit Gosda een dreigbrief om i 3000 en op grond o a van de gelgkenia tnssehen het schrift van dien brief en dat van door den winkelier geschreven stokken werd deze als de achrgver en atsender vao den dreigbrief tot 1 jaar gevangeiiisstraf feroordeeld Qiateren voor het gerechtshof in Den Ha daartegen opkomende ontkende hy het hem ten iaate gelegde daarbg ais zgn vermoeden mededeelende dat de veerman den dreigbrief geschreven en verzonden heeft om bem bekl in het ongeluk te betpen Het O M was evenwel van bekl a sohald overtuigd en eiachtu bevestigiDg der reroordeeling Mr Joa vau Baaite nit Rotterdam achtte het bewga gegrond op achriftvergeiyking zeer zwak eu meende dat gesteld bekl ia de scbrgver vnii den brief er geen enkele aanwijzing ia dat bij ook de afzender er van is geweest en concludeerde daarom tot vrgspraak Uitapraak 27 dezer De co ecte voor de gewapende dienst beert te Haastrecht opgebracht de som van f20 6 S Beroepen te Schoonhoven bg de Ned Her vormde Kerk ds P S Bartatra te Streefkerk Aangenomen bet beroep bg de Grereformeerdtt Kerken te Schoonhoven door ds M Keul maas ta Zieriksee De 12e jaarvergadering der Martha stichtin ï te Alfen a d Rijn zal gebonden worden op Woensdag 26 Juni e k en geopend worden met eete samenkomst in de Nederl Herv kerlijN aldaar waar ds Ue Heer uit Rotterdam een feestwoord zal spreken Om 2 unr feestelgk samenzgn bgmooi weer in de open Incht of anders in de groote speetzaal der stichting De president da Smitt uit Amsterdam zal deze samenkomst openen waarna de penniutj PEVlLLËTOh DE ZANGERS Üii ket ZweeiUch Het was eao moeielijk oi enblik voor de jonge dames die gloeiden voor de vrooiyke levenslnstige Upsalieosers De stoomboot haalde de loopplank iii CD daar stoDden de lieve meitjes onder het overige gedeelte der bevolking dia de zangen uï eleide deed en wuifden met bare sakdoeken In de oogen van Selma eo Kmma glinaterden tranen en wij moeten overaeakomatig de vraarheid bekenoeo dat de acht jongelingen met een gevoel van apqt dfl stoomboot van het aangename X zagen veiw deren alwaar zy eulke vroolijke uren gesleten hadden Ook hunne harten waren in sneller beweging gftkomeu dan gewoonlijk Wie hunner aon voorspellen of de indrukken die 1 daar ontvangen hadden zouden uitgewiaoht worden of in Btand blijven F Toen de stoomboot verdwenen was voor degenen die san deu wal stonden om haar met hunne blikken te volgen keerde een ieder naar zijn huia temg en OQSS bevallige jonkvrouwen troostten zich net de hoop op een spoedig wederzien en dat zy nog eenmaal eenige even gdukkige en blijde dagen zouden hebben als de laatst verloopene finma en Selna waren intnaaehen bedroefder dan i hadden moeten wesen De laatste had beaohreide geen rekening gehotiden met het aantal persooen dat in den gereedataanden trein kan plaats nemen gelgk dit sedert jaren uitstekend werkt bg den dienst vao de Staatsspooratoomtram te Scbeveningen waar slechta zooveel reizigers het perron knnnen binnengaan als de tot vertrek gereedstaande tram kan bevatten V Dan zouden vanordelgke tooneelen als van Dinsdagavond ermoedelgk zgn voorkomen 2o Waarom de Ie klasse passagiers niet beveiligd tegen het verdringen door lieden dio er groot op gangen met een derde of tweede klasse kaartje in een eerale klasse waggon dn reü te maken Ook dit ware te voorkomen geweest door op het perron een barrière te lafiken uitsluitend bestemd voor de passie naar den trein van de headers van biljetten Ie kl 3o Had het personeel met eenigen goeden wil het plaats nemen in de eerste klasse rgtuigen kunnen beletten of controieeren hettg door niemand daarin toe te laten dan op vertoon van zgn biljet hetzij door ds niet gerechtigden daaruit te verwgderen Bleken deze maatregelen onmogelgk waarom op zulke dagen dan geen nnifoim tarief geheven vraagt hg ten slotte De opening van het Brongebouw te Haarlem Men meldt uit Haarlem Keeds vroeg in den morgen werden nit ver3cldllende partiooUere woningen de vlaggen ontplooid In de groote concertzaal zgn bloemen op het orkest geplaatst Daar wemelt het reedn van half één af van prachtige toiletten schitterende uniformen en deftige rokken daar heeracht reeds tang voor de plechtige opening die gezellige drukte die steeds valt op te merken als goede kennissen elkaar ontmoeten oui feest te vieren Onder die velen daar aanwezig vallen na tunrlyk ia het oog de Commissaris van H M de Koningin jhr mr J W M Schorer du afgevaardigde ter Tweede Kamer mr Farncombe Sanders dr S Postbuma de president van de commissarissen van het staalbad te ziek tot zgn spgt om de feeatrede te bonden doch niet ziek genoeg om niet tegenwoordig te willen wezen hg de opening der stichting door bem en de heeren C O Loomeger en C Prins Szn met groote moeite en na talloozn werkzaamheid tot stand gebraebt de burgemeester jhr mr Boreel van Hoogelanden de wethouders en de raadsleden de leden van de rechterlgke macht de commandanten der schntterg genie cavalerie infanterie en de directeur der Militaire Bcbool de professoren H P Wgsman nit Leiden F Halbertsma begrijpen IMji zg ooit op hom verliofd bad kunnen zijn Arme Aivlon Lundin bij gevoelde ziob ala een slang ia een miaredihesl Setma wat grillig on wispelturig Hij kon haar niets naar den zin doen alles wat bij zeideofdeed braobt haar uit heur bumonr Aaton kon zeggen dat zijne golukstar was ondergegaan op hetselfde oogenblik dat da studenten te X aren aangekomeo Vóór dien tijd had Selma zioh wel la waar dikwijls wispelturig maar toch doorgaande vriendelijk en h minnelijk getoond maar nu uu waa zij oen kleine kwelgeest die er baar genoegen in vond hem te pijnigen De adjunct wensohte uit den grond zijns harten dat het gebeele dnbbelkwartet concerten in do maan gegeven had en kon niet nalaten bij alle gepas e gelegenbeden te kennen te geven dat hü niet begrijpen kondo boe verstandige lieden net avonturiers die land ea stad afltepen om te zingen kondeO ingenomen zgn Hij vond het onbestaanbaar met de achting die de stadeDten aan ziob zalven verschuldigd waren enz enz Bg al deze uitspraken geraakte Selma m vuar en vlammen en de tooneelen die dan tusaohen beide verloofden plaats badden waren niet van de aangenaamste Vier wekee waren verloopen aedirt het dabbelkwartet X verlaten bad toen het blijde nieaws zioh vertpruidde dat het achttal opnieuw gearriveerd en voornemens was nogmaals eenige dagen te blgven en een concert te geven Nogmaals heersobte vroolijkheid sn blüdsohap in ket hais van Boberg Uarald ea drie sÜDsr vrienden H Snellen en H Wafers Bettink ait Utrecht en A A Onye en J Rotgans nit Amsterdam de president van den Geneeskundigen Kring F Haaksma Tresling en zgn seoretarii J v Uenns de doctoren J A M T Sannae w Rotterdam J H Reyntjes en C Nioolai uit Ngmegen C Ë Daniels en H Zeebuizeo nit Amsterdam Ranssen nit Arnhem H de Jong ntt s 6ravenhage en T Oh Kathé nit Tiel benevens de aandeelhouders van bek staalbad de leden van het gebonw nn reeds 600 in getal en die van de Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en omstreken met hon voortttter den heer J Krol Kt en Andries Winkler de secretaris Iu de met bloemen omgeven maaiektent in bet park had de kapel van de greBadten en jagers plaats genomen Tegen half twee zocht een iader de voor hem bestemde plaats op en besteeg de beer Fr Lieftinck bet podinm tok hek uikiprakeu van de feestrede Deze Inidde ongeveer als volgt Dames Heeren Met een kort woord roep ik a bet welkom toe £ r ia veel stof tot jnichen Niet ik behoorde hier ta staan doch de man wien bet toekwam de geestel ke vader van hek staalbad Haarlem de man die sieh er een ideaal van bad gemaakt hier hek eerste woord te spreken dr S Posthama Hg is wel hier in nw midden doch ziekte belet bem u welkom te heeten Oprechten dank ea holde komt hem toe voor al wat hg deed voor deze ohoone zaak Moge hg den bloei der inrichting steeds zien toenemen Applaus In bgzouderheden dank te betuigen aan ieder gaat niet aan doch dank aan de arobi teoten de uitvoerders en de werklieden die ib korton tgd dik schoons gebonw hebben gewrocht Niet de stichting van dit gebonw is aeo opmerkelgk doch wel de opening van botStaalbad Haarlem Ik spreek n rom van alles wat reeds is geschied van de verzending van duizenden flesushen de akkesken nit alle landen reeds no van de werkelgkheid dat bet staalbad er is Ër zgn er die dil niet hadden gedacht Zg dachten steeds dat er achter dit gebouw wat zat niet dak er wak vóór was Ën tooh het ataalbad is er en over eenige dagen zal men kannen profikaeren van hut water De leiding is aan boord hak waker ia er en daarom zgn vg verheugd Niet foor ons zelf doch voor onze scboona stad de bloem van Kennemerland Spreker wees op het nat van het waker komende nit de diepte om mensohen te redden om zwakken tot sterken te maken Was er vroeger bg den tempel te Jerusalem een bad om genezing te geven thans is er een bad zouden ook deze dagen aldaar logeeren en Selma boiloot nu dat het bal hetwelk haar beloofd was de rü der feesten gedurende hun verblijf te X besluiten zoude HiVij zullen nist spreken over bet eonoert en de serenades die ook na ds doohtera van Roherg ea Selma ontvingen eo ons vergenoegen met alleen te zeggen dat bet dnbbelkwartet door zijn gezang soo wal oudao als jongen won Voegt men hierbij dat de aoht jongaliagen er zeer gunstig uitzagen taoAiA zij het atudenten Dorps alle eer aandeden dan is bet licht te begrijpen dat zij overal gevierd werden Dat bij de algemeene welwillendheid waarmede de jongelieden bejegend werden de meines vooral in verrukking geraakten is met te verwonderen Meisjes hebbea te allen tijde zwak voor studenten gehad In t kort onze UpialtÉusers hadden overal op bnnae reis een voordeeligen indruk te weeg gahraoht men had op alle mogelijke wijze getracht bun verbluf op da plaatsen waar zg vertoefden aanganaan te maken Dat de Btad X niet bü de andere steden in bsleefdhedea wilde onderdoen apreekt van zelf Het was op dan dag fóór dien waarop zÜ voor de tweede maal X zouden verlaten dat mevrouw Stnim haar bal zonde geven Vóór het zoo verre kwam had Selsia menigeD heeten strijd te strijden Lundin bad zioh daartegen tan aterkste verzet en getracht zoo mogelijk mevrouw Sturm op zijne hand te krijxen Hg had de oade vrouw doea begrijpen dat bet iets belachelijks waa dat het niet paaie en dat dit bal guvoegelijkerinSelou a bmidtdagen kon gegeven worden het was opzijaminat bespottelijk midden in den zomer te dansen ent Worii rm otf4