Goudsche Courant, zaterdag 22 juni 1895

Een eigenaardige bmiloftntoet was Maandag te Luik te zien De braid de bruidegom de getuigen en de familieleden hadden allen rgwielen besten en begaven zich zoo naar het stadhuis Allen waren gekleed in wielrijderscostnum Terwgl de plechtige handeling voltrokken werd hield een beambte der stad toezicht op de rgwielen De comminaris van politie in de 3e sactie te Amsterdam verzoek dringend de opsporing van een persoon in de wandeling genaamd gezonde Frits Hij wordt veïdacht van diefstal door middel van valscbe sleutels en faianenbraak In bet laatst van de vorige maand werd de Amsterdamsche politie gemengd tn een twist ontstaan tusschen enkele leden van een koekventersfamilie nit de nienwe buurt aldaar Er werden over an weer verwijten gedaan maar bgzonder gestaafd met bewgzen waren de beweringen niet en voor een deel boezemden zij ook weinig vertrouwen in Het liep over een geval van vergiftiging dat in de familie zon hebben plaats gehad en wel ten opzichte van een vrouw bet vorig jaar overleden en begraven op het kerkhof Da Liefde De zaak is in handen van de jastitie gesteld en deze gelastte opgraving van het Igk en benoemde de heeren dr P Ankersmit en Van Ledden Hulsebosch tot deskundigen ten einde een scheikundig onderzoek ïn te stelten Het dienstmeisje van een gezin aan deVoorstraat te Dordrecht ontving wanneerhaar meester en meesteres oit waren en dekinderen aan hare zorgen waren toevertrouwdhaar vrger die soms uog een kennis met zgnmeisje medebracht Al spoedig was dat echterontdekt en toen Dinsdagavond de beer deshuizes weer met zgn vrouw uitging sloot hgde buitendeur af zoodat alleen door de woningder beneden buren toegang tot het bovenhuiswas te krggen Omstreeks 9 nur zouden d vrger en het andere paar weer een visitiekomen maken maar zg zagen zich ditmaalteleurgesteld Na eenig beraad besloot mendat bet meisje dan maar in stilte naar buitenzon komen om mede nit te gaan en de kinderen aan hun lot over te laten Een zgraamwerd geopend een springtonw van de kinderen aan een dakgootje vastgemaakt en tweevrgers klommen op elkaars schouders om betmeisje te helpen niiklimmen maar op betoogenblik dat zg zich uit het raam zou latenzakken brak de dakgoot af en viel zg vaneen hoogte van circa 5 meters op straat debeide vrgers tevens omverwerpeude Met eene bloedende wond aan den hals een geduchtblauw oog en kermende van pgn in alle ledematen word zg door de buren die de klimparcij hadden gadegeslagen opgenomen endoor hare onhandige helpers naar de woning barer moeder gebracht Per telephoon werdenhare meesters naar buis geroepen zoodat diebevig ontsteld bun kermispret staakten ennaar hunne kinderen snelden D C In Buckingham is een zekere Charles AhniDi tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hg een klant kortgeleden terwgt hg hem schoor in de keel had gesneden Hertog Karel Tbeodoor van Beieren die oogarts is heeft onlangs zgn 200e staaroperatie volbracht naar zgn assistent Dr Zenker in een brochure mededeelt De Vor t verleend gelgk men weet bg voorkeur aan armen kosteloos hulp en zgn gemalin staat beji bg de operaties ter zgde De directeur van het Brusaelscbe Athenaeum beeft aan de ouders van al de leerlingen die zgn school bezoeken gevraagd of zg het niet wenschetiik zouden vinden dat gedurende den zomer de schooluren tot de helft werden beperkt Da uitslag van bet referendum c is nog uiet bekend Directe SpoorwegverblodlDgen met GOUDA ZomerdleDSt 1895 AaDRevaDgeo 1 Mei TUd vao Greenwlcli 30 11DA X0TISSD1U 18 88 1 84 3 38 18 89 18 88 19 43 18 68 1 44 3 60 ttOTTlKDl H e O U D A t 06 0 10 7 47 11 80 9 41 9 0 10 88 10 S8 10 39 10 4t 10 68 7 M J 10 01 7 8 SOCDA DEN Bil O 9 87 10 90 0 60 18 1819 861 87 3 86 8 47 4 4S 6 17 7 14 7 49 8 89 8 64 411 1 j 4 67 t 8 01 I 1 08 8 18 10 166 80 I 8 86 10 97 6 18 6 67 7 44 8 81 9 9 1110 81 11 40 1 Ovkll 7 8D 86 t Ï T M 7 48 8 47 HOI 19 87 IvJEinr 7 18 8 6 11 13 19 48 TootS 1 07 9 08 11 87 1 Hi 11 9 13 9 87 10 07 10 48 11 8111 48 1 081 67 4 06 4 17 a o 1T n A Ü T B 1 0 H T 9 0610 19 11 19 48 9 9 8 17 4 18 4 47 6 67 6 8 81 lO l 11 14 9 87 I l l U M 8i l 0lJ7 7 18S 48ie 87 9 87 10 51 U 1 10 8 08 8 50 4 48 8 89 6 86 7 48 9 04 U GOU DA A MBTERÖaM 10 01 11 18 10 8 81 4 47 M W W 10 10 1 8 1 4 80 848 8 18 U U Tan gelijken aard Id de Eoekamp te Haarlem Wg iteilen er ons zeer veel ran Toor Door Tertronwen en taaiheid tad volharding it dit bad geworden ea konneQ wg de concarreDtie doontaan indien de heeren medici wülea blgven medewerkeo In den toeetand vaa het water en de ooxgefing waarin het bad ligt ligt onze kracht Dank aan dr Daoieli die de aaak populair beeft gemaakt op de mediiche coDgreesen Ib bet itaal water een zegeo voor lydeodeo voor Haarlem is het van gruot belang niet alleea stoffelyk doch ook voor de ontwikkeling van den geest Ia dit geboaw ie oQi veel Tergond dondorend afiplaoi Laat van die verganoing een ruim gebroik gemaakt worden Haarlems Stedemaagd ziet wel eens wat bleek laat bet staalwater baar een blos op de wangen helderheid in bet oog tooveren Voor A eeuwen bracht het staal hier dood en verderf Thans komt anderstaai vloeibaar itaal gaoezing btengeo wat Spaoje niet vermocht zal de Wilfaelmina bron kannen volvoeren Applana En thani verzoek ik n commisuris der Koningin bet geboaw te willen openen c Deze sprak als volgt £ en woord van bolde in de eerste plaats aen bet boataur dezer inrichting voor alles wat het heeft gedaan om ons land te voorzien van een inrichting die er den roem van zal uitmaken Moge tg strekken tot den bloei van Haarlem Met deze woorden open ik het 8taalbad Haarlem Applans Hierop had de rondgang plaate terwyl de muziek de volksliederen de hooren Te elfder ure tegen half een werden van de St Bavo en het stadhuis de vinggen ontplooid Nader meldt men nog Waar bet er eerst wel wat van had dat de god van den regen een spaak in bet wiel wilde steken bij de opening gistermiddag viel de regen bg itroomen neder heeft hij ïich toch onzer ontfermd en zgn terrein afgestaan aan den zonnegod die daarop allerlei Hefelgkheid tooverde op het park en bet geboaw Ook gisteravond beeft het mooie weder ons niet verlaten eo daardoor was het bgzonder gezellig by het feest dat de vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en Omstreken haar gasten had bereid Ëenig mooi deed de vet lichting zoowel Tan het gebonw als het park De illamioatie van het gebouw en de verlichte omtrekken der paden maakten een overweldigen den iodrok De leden van den geneeskundigen kring professoren en het comité dineerden te ZautToort Oe kapel van iKriens gaf een concert in den tuin Na aÜoop van het oonoert was er bal in de groota concertzaal en dat bier aan Therpsiohore veel werd geofierd behoeft wei niet gezegd Het was een eenig schoone avond en het werd zeer laat Ëen van de eigenaardigheden der bekende cgroote magazgnen te Psrge is dat er telkens gestolen wordt Uen zegt dat er op de trouwens over millioenen loopende begroetingen geregeld een post voorkomt voor ontvreemde goederen Die diefstallen worden altooi bedreven door vrouwen Vrouwen brengen de welvaart aan in de groote magazgnen wat de speeltafel is voor heeren zyn de groote magazgnen voor de dames en in even noodzakeiyk verband als tot de altoos ietwat geheimzinnige zwoele weelde van Monaco de vaak terngkeerende heftige stoornis van een opzien wekkende zelfmoord staat die de directie o zoo graag met een zak vol louis zou verhinderen staan tot de fleurige drukte ÏD de groote magszgnen de schandaaltjes van om kleptomanie aangehouden bezoeksters i n T S9 7 81 7 7 lt 6 1 10 t ia 6 16 t a Eergisteren zoo meldt de Débats wilde een inspecteur van een der groo ste magazÜQen eene dame arresteeren die hg op beeterdaad bad betrapt toen zg van een uitstalling wilt wegnam en met baar een jong a o 1 47 14 a oi 1 10 0i g ia 11 81 s M 1 Had KMidnoht MUmrlrnk Otfü BoHerdun Isltwdiu Otpdle Nimnrknk OoildL 86 8 40 7 66 8 09 8 1 Oudaw 6 60 8 4 WMidm 6 9 7 08 8 19 Vbwh 18 7 98 8 86 8 41 9 8 40 J 91 9 10 Good Wp ItMtdnokt men toen hdngen meisje dat eenklein kindindearmen hield De twee vrouwen venettsn zich zóó luidruchtig dat vóór de deur de meneohen staan bleven en bet pnbHek weldra partg voor baar trok Dit maakte den inspectenr ongednldïg en met een braoike bew ng ontdeed hg de oudste dame van een langen mantel welke haar van de schoudDra op de voeten viel £ u wat zag de dame van onder tot bnven bemet kant met toiletartikelen mot waaiers ja zelfs met een tweetal paranule Dat had zg alles gestolen en met zooveel behendigheid n haken van haar japon bevestigd dat iedereen begreep met een dievige van beroep te doen te hebben Op het zelfde oogeoblik barstte het jonge meisje dat met haar was in weenen uit en liet het lieve kiad dat ze in den arme dro op de straatiteenen vallnn Een kreet van ontzetting steeg op uit de menigte Snel bukten een aantal meewarigen zicfa over de gevallen kleine maar deze bleek een voortreffelgk n emaakte pop met wassen hoofdje te zgn welker lange kleeren ook alweer dienen tot bergplaats van gestolen voorwerpen Het is nu bekend wie Tbomme masqué ip de goochelaar die eeoigen tgd geleden ook in ons land voorstellingen gaf en zich nt belangwekkender maakte door steeds gemaskerd op te treden ter wille van zijn familie Het gebeim is uitgekomen te Berign waar de gemaskerde man als getuige moest optreden in een proces betreffende plantages in ZuldAme rika Hg hett Antonio de Gago en komt uit Pern Een Hongaarscb ingenieur Wilhelm Polatsik nit Erlau ging onlangs de weddenschap aan dat bg zonder een cent op zak een reis om de wereld zou maken zooveel mogelgk te voet onderweg koat en reisgeld door arbeid trachtende te verdienen Dat is hem tot nog toe vrgwel gelukt maar nu ia hij bier te lande te Amsterdam en daar gaat them niet voor den wind als het niet veranderde kwam hij aan t Hbl veitellen dan ging hg bepaald kapntt Noch voor zgn weddenschap noch voor de wandelsport maakte iemand zich hier te lande warm en geen hotelhouder liet hem omdat hg zonder een cent op zak om de wereld wil wandelen een cent minder betalen t Is wel hard voor iemand die zoo vast overtuigd is dat hg een groote daad verricht maar waarom dan nok dat ook dat flegmatieke Holland in zijn route opgenomen In de zitting der rechtbank te Utrecht van eergisteren kamer van bnrgerlgke zaken werd door het O M conclusie geuomeo in de zaak van den heer C Begiholt tegen de Ned RijnapoorwegmaatBchappg die barerzgds den staat der Nederlanden in vrgwariog opgeroepen heeft betreffende den eisch tot betaling van eene som vsn f 349 10i die eiscber meent te kunnen vorderen als houder van een der 800 in 1864 QÏtgegeven bewgzen van deel gerechtigdheid in de overwinst die na nitkeering van 5 pet dividend aan de aandeelhouders in eenig jaar ter verdeeling mocht overblgven In die kwaliteit vordert do eiscber nitkeering van Vbm vnn f 299 286 zgnde 5 pet van de f 5 587 720 die van het aan de maatuchoppg bg de overdracht van haar bedrgi aan den staat ala schadevergoeding wegens vervroegde naasting uitgekeerd bedrag na aftrek van de aan de leden der directie en de ambtenaren toegekende vergoedingen ter verdeeling onder de aandeelhouders over zgn gebleven De coDclusie van het O M strekt dat aan den eisoher zgnn vordering als onbewezen zal worden ontzegd Mocht echter de rechtbank de vordering voor toewgzing vatbaar achten dan zal de vordering tegen den staat tot vrgwaring moeten worden ontzegd omdat de aausprakelgkheid van den staat in deze niet gebleken il Uitspraak 18 Sept a s U D 18 08 10 64 11 01 11 08 11 11 11 84 8 86 10 17 18 88 9 40 11 91 9 61 9 69 10 11 8 56 8 11 1 07 Bliikens een telegram ven den gonverneur generaal van Nederlandsch Indie van 19 dezer wordt de go n vernements hoffieowt op Java voor dit jaar thani geraamd op 334 000 pikols Men sohrgft uit Deo Haag Waaneer heeren studenten het gemakkelgker vindeu om in een vroolgke bni een spoorreisje te maken in bet bagagenel in plaat van op de gemakketgke zetels eener tweede klas mpé is dat een qnaestie van amaak Maar wanneer in hunne pogingen om nit dat net te geraken de noodrem in werking wordt gesteld en de medereizigers door bet plotseling stoppen van den trein aan niet meer of minder dan aan een omgelnk denken dan komt de wrekende arm der justitie tnsscben beide De ambtenaar van het O M hg het Haigsche Kantongerecht vorderde heden dan ook een geldboete van f 2 tegen den jeugdigen student die de boren omschreven overtreding pleegde in een 26 kl coupé der Holl Spoorwegmaatschappg tusitchen Den Haag en Voorichoten Vgf heeren en eene dame waren Dinsdagavond op het teotooDstelliogsterrein te Amsterdam met de lift naar boven g aan om de tentoonstelling eens van den top van den toren te bekgken De man die de lift l stnnrde maakte iutusschen een reisje naar den vlakken grond om nieuwe personen te halen maar toen bg weder wilde opstggen bleek dat er iets haperde aan het toestel er was geen beweging meer in te krggen en ten slotte gaf de man het op en verklaarde dat er vermoedeiyk een rad zou gebroken zgn Hat gezelschnp boven werd langzamerhand ongerust toen de lift niet terugkwam De heeren riepen naar beneden en zwaaiden met hoeden en zakdoeken maar te vergeefe Na allerlei vrucbtelooze pogingen kregen ïg toch vt rbinding met den vlakken grond er kwam een papiertje neergedwarreld waarop het roerend verzoek We zitten hier verlaten La t de brandweer ons redden Toevallig kwam de kommandant der brandweer jnist aan en nam oomiddellgk t was toen reeds bgna half II de leiding van bet reddingswerk op zich Met vier kloeke brandweermannen klom bg langs de ladders welke bg den bouw hebben dieoet gedaan in den toren naar boven zg bereikten deo omgang waar het geheele gezelschap intusscheD in een toestand van verklaarbare oornat verkeerde Nu begon de eigenlgke redding welke zeker niet zonder gevaar was voor personen die niet d elgks klimmen en klauteren op eene hoogte van 38 meter Het gevaarlgkste was bet begin van de atdaling toeu de bannelingen over vooruitstekeuden omgang heen op de hoogste ladder moesten geraken De redders waren echter met bet werk uitstekend vertrouwd de dame werd aan een Ign neergelaten de heeren een voor een ondersteund Toen men eenmaal dit griezelige gedeelte vau e afdaling achter den rug bad ging het beter Zeer langzaam daalden allen stap voor stap langs de sfeile ladders af aarbg de brandweer met waorlgk moederlgke zorg steun verleende en eiken misstap ouraogelgk maakte Ëindelgk kwamen allen weer op den vasten bodem en toen eerst gat de dame die zich tot dusver zeer cordaat gebonden had teekenen van overspanning Meer dan twee uren van half 9 tot bji elven hadden de menachen in de hoogte gezeten Een der heeren was nit Groningen overge komen om eens een aangenamsn avond op de tentoonstelling door te brengen Tot meerder gerief van het reizend publiek heeft de minister van financiën de volgende faciliteiten verleend Reizigers zonder ingeschreven bagage en die geen belastiugpUchtige goederen in bun rgtnig hebben behoeven ongevraagd niet uit te stappen De handbagage wordt in de rgtnigen gevisiteerd en de ingeschreven bagage voor het buitenland wordt zooder visitatie onder versiniting doorgevoerd 7 68 7 69 8 03 8 13 8 88 8 48 7 U 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 T 80 8 10 9 03 6 31 4 08 18 80 6 48 8 60 9 10 90 30 8 37 44 e io 8 8 4 80 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 11 60 1 46 1 66 8 08 8 09 3 16 i 3 89 DEN H 4 08 A A e 4 40 GOUDA 18 08 18 40 7 60 8 09 9 07 10 84 rr 8 88 10 84 e I w 9 86 8 86 8 41 9 49 11 10 Utrecht Woerden üadewater Ooada AmaterdaaWp BHanK 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8818 161 88 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 6 11 7 68 9 S8 Voorb 6 64 t t lO W 1 44 g 17 Z Zegw6 08 V V 10 86 1 68 v 6 13 9 68 Zev U 6 19 V f f 10 46 p 8 09 w 8 48 10 08 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 67 18 0618 45 9 80 S 14 8 98 4 18 4 48 6 47 6 88 8 88 10 18 Stopt te BleUwük Kruiiweg en NootdorpLeidschendam U T E C H T G O Ü D A 6 88 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 684 48 6 866 66 8 11 10 88 11 61 418 6 68 7 07 8 19 10 81 V 4 94 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 8 80 7 09 AMSTESDA H G O V D A 5 68 8 15 9 86 11 8 40 4 98 6J8 8 10 TJ80 9 04 10 14 18 19 8 80 l 8 7 46 8 49 11 10 Een der maatr gelon io overleg met generaal Hennna bg diens bezoek aan het depot van discipline te Vliasingen genomen is dat de klassianen niet meer de wacht aan hunne kazerne zullen betrekken Dit is thans opgedragen aan het daar liggende bataillon infanterie Een familie in de Marnizstraat te Amsterdam verkeert in grooten angst Donderd jl werd de 58 jarige moeder door haar kinderen naar het CentraalStation gebracht vanwaar zg met den trein naar Utrecht zou vertrekken om daar een bezoek te brengen bg haar kinderen Zg is echter niet ter plaatse aangekomen Tusschen de Tnrksche en de Bnlgaarsche regeerlngen is een geschil gerezen over de volgende incidenten Het Tarksche legar zou de Bnlgaarsche grens hebben overiohrodeu nabg Khaskovo en vier kilometer ver op Bulgaarsch grondgebied zgn doorgedrongen Ook zooden de Torken de gronsbrog bg Tambrasch ign overgetrokken en bezit hebben genomen van den weg naar Philippopolis Voorts zouden Tnrksche soldaten gekampeerd ign op Bnlgaarachen grond bg de grens te Baxarjik Een ufcar werkend middel tot bet verdelgen van nieren is gist Deze rermenge men met honing siroop of een verflikte ojklossing van saiker en plaatse dit mengsel waar de mieren zgn Begeerig loopen de mieren uaar de baar aangeboden lekkerng Haar smulpartg wordt echter gevolgd door een onvermgdelgken dood Geen middel zoo eenvoodig en krachtig als dit Te Zotfen viel Zondagmiddag de veertienjarige sigarenmaker K P door onvoorzichtigtieid van d IJsetkade in de rivier Een moedige jonge dame die zwemmen kan Mej A Ë sprong onmiddetlgk te water en had den drenkeling bgna bereikt toen hg reeds door middel van een dreg op den kant werd gehaald Dadelgk werden de voorschriften tot het weder opwekken van levengeeaten toegepast doch het mocht helaas niet haten een geneesheer constateerde den dood Id den afgeloopen nacht had er ten huize van den burgemeester te Leiderdorp een ernstig ongeval plaats Toen hg s nachts 3 onr te hnis komende bet gaslicht wilde ontsteken Tolgde daarbg eene ontploffing waardoor alle ruiten in het pand en het plafond stuk sloegen Persoonlgke ongelukken hadden niet plaats Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot verandering van de grens tusschen de gemeente Amsterdam eenerzgds en de gemeenten Sloten Diemen en Nieuwer Amstel anderzgds De artikelen van het wetsontwerp behelzen de gewone voorschriften die in dergelgke wets ontwerpen worden voorgedragen Tegenover het nadeel voor Nienwer Amskel dat ook eenige eigendommen aan Amsterdam zullen overgaan staat het voordeel dat de Rohnld voortgesproten uit eene leening ten behoeve van de aan Nieuwer Amstel blgvende begraafplaats Zorgvlied welke niet onbelangrgke baten afwerpt met alle andere leeningscbulden door Amsterdam wordt overgenomen Eveneens behoort volgens de bg de regeling gevolgde beginselen aan Amsterdam over te gaan een kapitaal groot nominaal f 18 000 rentende 3 pCt ingeschreven op het Grootboek der Nationale Schuld waarvan de cortificaten werden aangekocht uit de opbrengst van den verkoop van bouwterrein Nu een betangrgk deel der gemeente N AmAtel met de groote meerderheid der bevolking van die gemeente wordt afgescheiden kau gelgk vanzelf spreekt de bestaande raad niet behouden blgven Ontbinding van den Raad zooals gewooolgk hg vereeniging van gemeenten plaats hmft en kenze van een nieuwen raad zgn derhalve noodzakelgk Eergisteren had de dienstbode O Geerlings van den beer M C de Bruin te Orerschie het ongeluk in een zeer diepen kelder te vallen met het gevolg dat zg haar been op twee plaatsen brak De heer F A Clercx te Vecbet heeft ter gelegenheid van de viering van zgn 25 jarig priestersahap aan alle arme mannen dier gemeente ten getale van 80 een nieuw pak kleeren en aan ruim zooveel vrouwen een nieuw kleed ten geschenke gegeven Verder hebben sg allen dien dag nog druk feest gevierd In de Warrenby gzerlabriek te Redear Engeland is Vrgdagavond een ketel gesprongen ten gevolge waarvan een groot gedeelte van het gebonw vernield werd en ses werklieden het leven verloren Achttien anderen werden gewond De Vliegende Hollander de vierjarige bekende hhrddraver e odom van een combinatie is beden in publieke veiling gakocht door den heer Charles Smulders te Utrecht voor f 1525 Welk een hartverhefifonden invloed stierengevechten hebben is Zondag weer te Marseille gebleken waar zekere Maria die zich gedurende de vertooning alte mogelgke moeite gegeven had zich door het geschreeuw en gesar van het publiek ondanks zgne vermoeidheid nog tot een laataten gevaarlgken sprong liet dwingen waarbg hg door den stier zwaar gekwetst werd Onder de toeechoawers ontstonden daarop gevechten waarbg men elkander met stoelen en stokken te Igf ging zoodat tal van personen deerlgk gehavend werden Te Pargs is tot stand gekomen rHémit lec een w iel rgdersvereeniging waarvan werkend lid kunnen worden de kamer verslaggevers en beambten van Senaat en de Kamer terwgl als eereleden worden toegelaten de ministers de senatoren en de kamerleden Te Amht Deutichem vielen gisteren eenige planken van een iu aanbouw zgnd hnis om Een tweejnrig kind geraakte er onder en werd gedood BnitenlaDdsch ovrrzlcht De crisis in Oostenrjik heelt een voorluopige oplossing gekregen Het outelag van het kabinet Windischgriits is door keizer Fraoz Joseph aangenomen Een nieuw kabinet treedt op onder voorzitterschap van graaf Kiel niansegg goovernenr van Ooatenrgk beneden den Enns Van alle thans in functie zgude ministers bigvea alteeu de heeren Weisersheimb nationale verdediging en Jaworski minister zonder portefeuille in hun betrekking gehandhaafd De overige portefeuilles zgn toegewezen aan de heeren Boehm financiën Blnmfeld landbouw Wïttek handel Rittner openbaar ouderwga en Kraü justitie De vorming ran dit kabinet in slechts een voorloopige oplossing Het is onvermgdelgk geworden ook den Rgksraad te ontbinden en nieuwe verkiezingen nit te scbrgven De wgze toch waarop in den laatsten tgd door de Antisemieten en de Joug Csechen obstrnctionisme wordt uitgeoefend maakt het onmogelgk dat de Rgksraad m t vrucht kan arbeiden De Timesc wgdt aan den atgehreden minister preoident prins WindiscbgrÜtz eenige waardeerende wonrden Veel is er onder zgn beheer niet tot stand gebracht de resolialon er van zgn eigenlgk slecbts negatief Doch de minister beeft gedurende de 18 maanden van zgn bestuur getoond een werkzaam en degelgk man te zgn die onder andere omstandigheden woarscbijnlgk op een aantal tnt stand gebrachte berrormtngeo had kunnen wgsen Hem ontbrak slechts de ervaring om met f e heterogene meerderheid om te springen en de energie om zgn plannen door te zetten Toen bg begon in te zien dat hg niet was opgewassen tegen de moeilgkheden van zgn positie zocht hg steun en raad bg graaf Hotienwart en dit was de oorzaak d t het neutrale coalitiekabinet langzamerhand de verschgnselen begon te vertooneo onder onmiskenbaar katholieken invloed te staan De liberale Uden van het kabinet traden niet krachtig genoeg d iartegen op Tbans verneemt men dat reeds lang verschil bestond tusschen de ministers Maar als de ministers der Duitsche linkerzgde Von Plener Von Wurmbrandt en Von Welserheimb krachtiger tegen den invloed van graaf Hohenwart hadden gewaarschuwd zou het zoover nooit zijn gekomen Hoe het zg de val van bet ministerieWin dischgratz is een opluchting voor Oostenrijk en voor de leden van het kabinet in de eerste plaats Dezer di en hielden de Ëngelache ministers weer eene bgeenkomst ten einde te beraadsla gen over den politieken toestand De eerstvolgende beslissende stemming in bet Lagerhuis wordt verwacht bg de beslissing over het wetsontwerp betreffende de scheiding van Kerk en Staat iu Wales WaarschijnIgk zal deze wet eerst iu bet begin der volgende week aan de orde komen Klokslag 4 uur in den vroegen ochtend van gisteren verbrak de Hohenzollern c gevolgd door 14 buitenlandsche en 9 Duitsche schepen den afaluitingsdraad bg Brnnsbüttel en begon de majestnenze vaart door bet aldna geopende Noord Oostzeekanaal De Keiaer die Woensdagochtend halftwaalf met zgn vier oudste zonen van Berign vertrokken was arriveerde des middags te vier uren in Hambarg waar hg door graaf Waldersee en burgemeester Lehmann ontvangen werd Na de eerewacht die onder de bigde tonen van het Heil dir im Siegerkranzc voor hem defileerde geïnspecteerd te hebben besteeg de Keizer die de witte kntaisiers uniform droeg met den bargemeestar een met vier paarden bespannen rgtnig en reed geëscorteerd door een afdeeling huzaren naar het Rsodhuis waar het hierachter uitvoeriger beschreven teestdiner plaats had gevolgd door het vuurwerk en de schitterende illuminatie op bet Alster eiland Op de welkomst rede van den bni emeester aan het feestmaal antwoordde de Keizer met een gloedvolle toespraak om te danken voor dis wanna ontvangifc en p het hoogt gewicht van deze historische dagen te wgzen Als het geloei van een stormwind zei de Keizer heeft bet gejubel der dichte volksmenigte mg toegeklonken het was als de polsslag van het geheele Duitsche volk dat er trotsch op is bet vereenigde Rgk in zijn vorsten en booge gatten vertegenwoordigd te iien De Keizer herdacht met dankbaarheid en weemoed zgn vader en grootvader onder wie het weck begonnen ia c dat twee zeeën vereenigt tot zegen vsn den vrede der volkeren De te Kiel verzamelde pantservloot moet bet zinnebeeld van den vrede zgn van bet samenwerken der Ëuropeeache koltuurvolkerentoe handhaving van het standpunt dat Europa inneemt aan de spits der beschaving Alle volkeren willen en wenschen den vrede Slechts in den vrede kan de wereldhandel de handel van Hamburg bloeien Daarom beeft dit vredesfeest een bgzondere beteekenis voor Hamburg Leve Hamburg c De hoofd plechtigheid te Kiel heeft in de beste orde plaats gehad fadat eergisteren aan boord van de Baiero Ier eere vau admiraal Mórad en de Franscbe officieren een diner bad plaats gehad waarbg de commandant der cBaiem op de gezondheid van den Dnitschen keizer en van president Faure en op de internationale kameraadschap der marine dronk werd gisteren een contradiner gegeven aan boord van de tHoche Admiraal Méuard hield eveneens een troost op den Duitschen keizer pressident Faure en de internationale kameraadschap der marine Onze Kederlandsche schepen maken volgens ooggetuigen tusschen al die machtige oorlogsbo dems vao rerecbilteode natiën in de watoren van het Noord Oost zeek anaal nog zoo n kwaad figuur niet De Alkmaar c b v steekt in tweeërlei opzicht nf bg de Noortche Viking die naast haar ligt door veraobil van tjpeen door properheid Wat het eerste betreft is de Noor zeker moderner en als oozlogsschip meer waard msar in uiterlgke en innerlgke elegance zgn wg verre de baas Aan en ophetNeder landsche schip is alles ordorlgk en keurig zindelgk m weerwil van den stroom van bezoekers terwgl de Noor er en wat de bemanning en wat het vaartuig aaugsat niet heel netjes uitziet Trouwens trekt zooals gemeld wordt de Alkmaarc tusschen alle andere schepen door zgn sierlgke zy hot ook verouderde takelage bgzonder de aandacht van bet groote publiek zoodat ons schip eergisteren en gisteren op den feestdag het drukste bezoek had en alle boekjes nauwkeurig werden doorsnufi eld vooral door Duitsche dames die merkwaardig veel belang bleken te stellen in de verschillende schepen In aansluiting aan dere tochten laten wg nog eenige bgzondorbeden betreffende den aan1 vau bet kanaal volgen de kosten werden op 156 millioen Mark geraamd waarvan Pruisen teriitond 50 miüioen op zich nam Gemiddeld ihebben iu de acht jaren van den bouw in den herfst en den winter omstreeks ÜOOO in de lente en den zomer meer dan 80ü0 werklieden gearbeid De kanaal directie had zelve op zich genomen de werklieden onder dak te brengen en te voeden Circa 40 barakken waarin 100 tot 500 personen konden worden ondergebracht waren voor dat doel gebouwd Voor voedsel wascb licht en vuur moesten de arbeiders 3G cent daags betalen Het loon bedroeg gemiddeld 3 mark Er waren arbeiders nit alle oorden van Duilschland en ook uit Polen en Italië Van Rgkswege waren zij op hgzoodere wgze in de gelegenheid gesteld hun godsdienstplicbten te vervullen Uon werk bestond in het verplaatsen van 80 millioen knb meter aarde waarbg zg intawchen werden gehotpen door een zestigtal baggermacbinee 05 locomotieven circa 2500 trans portwagens karren enz 37 sleepbooten 11 stoompraUien 123 traosportpramen enz De Japanscbe regeering moet Amerikaansche scheepsbouwers hebben nil enuodigd om in te scbrgven voor nieuwe pantser schepen en kruisers daar Jopan voornemens is voor 15 millioen dollars marinemateriaal te bestellen aa i Amerikaansche en Engelsche werven Hierait blgkt dus dat de regeering van den Mikado gehoor geeft aan den wenscb der bevolking men zie de correspondentie van gisteren om de navy f te venterken Een kleine 40 mill is uog wel niet veel men kan er hoogstens vgf of zes flinke pantserschepen voor krggen maar misschien geldt het hier maar een eerste nitgave Japan zal wel zorgen dat het in de toekomst voor de Westersche vloten niet meer beducht hoeft te zgn Dat alleen Amerikaansche en Engelsche werven worden genoemd is zekar van beteekenis Vele Japanache oorlogsohepen zgn vroeger toch aan Duitsche werven gebouwd Doch nu Duitschland zich aangip oten heeft hg het gemeenschappelgk optreden van Frankrgk en Rusland in Oost Azië schgnt bet wel dat de Japanneezan van Germanje niets meer moeten hebben ING Z OHD EN M dt Rf Vergun mg eene kleine plaatiroimta in uw veelgelezen blad om de aandacht nwer lesara te vestigen op een schilderg uitgestald in t magazgo van den heer Swartienburg Kleiweg £ 93 Dit schilderg werd vervaardigd door den heer P de Jong voor een liefdadig doel Sta een oogeobjik op uwe wandeling stil ▼ riendelgke lezer of lezeras laat uw oog zich verlustigen in t schoone dat dit landscbap d doet zien en bedenk dan daarbg eens hoe heerIgke taak het is om een kind dat de kiem van een misdadig leven in zich omdraagt te vormen tot een nuttig lid der maatschappg en neem dan één of meerdere loten 50 cent ea gg zult de voldoening hebben iets hg tu dragen tot een uitnemend doel en tevens de kans hebben dit fraaie schilderg te bezitten Eere aan hen die ague gaven en krachten voor dit doel leende Niet twgfelende of veteu uwer lezers luUeu ZEd in dit liefdewerk steunen met al de kracht die in hen is bigf ik gaarne dankzeggende voor uwe welwillendheid Ho htandt Uw Dw dienaar L TEN BOSCH Voorzitter van de Kamer vaa Navraag Gouda 21 Jnni 1895 PARASOLS fnet 20 o Korting A van os At Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam so JUKI slotkoers M l Vor kn ♦ lOOi n 101 I M l 8 18 I v V loev 6 KOV iii 0 loov 6e 88 170 101V ill l 100 iOt i Vi H Vi 101 lOi i V 08 80 SS HO 1 188 104 11 6 18i l 87 lOlVu 10 UI uv io V 6 99 s i losv 88 iisy 109 U 88 It l l 109 107 108 1C3 l l 180 98 110 84V It l N D uiiiD Crt NkI W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoilSu OU Qoudl 1881 88 4 T LtB InsolirijviDg 1888 81 6 OosTiNB Obl in papiflr 1668 6 dito in rilrir 1868 6 PoKTUBAL Oblig mat coupon 8 dito tiokat a 91 4 atllUHD Ubl Binnenl 1894 4 dito Oeoonl 1880 4 ditobyBoth li89 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in loud Ie 1 1818 6 dito dito dito 1864 I 9p Nil Porpet iohuld 1881 4 Touni Oepr OonT Iho 1690 4 Geo leen ing rle D Qeo leonioK Mrio O ZuiDAn Bar obl 1899 6 Uuioo Obl Buit Sob 1890 6 ViNHUBLA Obt 4 onb p 1861 KtmnnkM Obligstian 1896 8 RoTTiiDU Bted leen 1894 6 Kbu N Xfr ilaudfllir uud A aodib Tab Mii Ceititoattn Dvu MaatBohappiJ dito Arob Hypotbaekb paodbr 4 Cult Mij lier Vontoul aand i Qr Hynatbwkb paadbr 8 Nwlerlandaohs bank aand Ned ilandelmaatwjh dito 7 H W k Pao H p b pandbr 6 Rott Hjrpotbeekb pandbr 3 Utr Hypotbeokb dito 8 OoaTBNB Ooat Hoog bank aand KosL Hypotheekbank pandb 4 Ahibikx Equit bypotb pandb 6 Maiw L O Pr Lien eert 6 Hbd Holl U 8poarw Uij aand Mij tot Bapl T 8t 8p aand Ked Ind Spoorwegm and Ned Zuid AMk Bpm aand 6 UV 64V dito dito dito 1691 dito 6 lTU lB apoor l 1687 89 A Kobl t Vs Zuid lul SpwmU i H obl 8 PoLBH Wanobau Weenen aand 4 Kdu ar Buu Spar HiJ obl 4 Baliiaoka dito aand Futowa dito aand 6 Iwsng Dombr dito aand 6 101 Kerel Ob Auw Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMBilliL Cant Pao Sp MD obl 6 Ohio k North W pr 0 aand dito dito Win 81 Poter obl 7 DenTor k Bio Or 8pm eert T a Illinoia Central obl in goud 4 Louie k MaebTiIleGerl v aand Ueiico N 8pw Mij lehjp o MiH Kanaae r 4 pot pref aand loy 84 N York OnUrio k Wou aand dito Peona Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn k Hanit oU 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 1 4 V dito dito Lino Col Ie byp O 6 CaMaDa Can 8outh Cert v aand Tbx C Ballv k Nar Ie b d o O Ameterd Omoibui M aand Botterd Tramweg Maata aand Nbd Btad Amaterdam aand 8 Stad Bottordam aand 8 BlLSlB Stad Ant rerpenl687 i Stad Bruaeel 1666 i Hobo Theia Begullr Oeiollich 4 OoenKK Staateleaning 1680 I K K Ooet B Or 1880 1 Span Btad Madrid 8 1668 Ver Nu B Hyp SpoU oert