Goudsche Courant, maandag 24 juni 1895

Maandag 34 Juni J895 34ste Jaargang No 6601 fiOüMHË lOIIBAIVr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat rau 1 6 regeld k 60 Centen iedere regel me r 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Titgare dezer C3ourant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ L70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN APVERTENTICN Bg kt op den 20 Juni 1895 Toor den NoUrii G C FORTUI KN DBOOGLEEVER te Ootida rerleden is de Vennootacbap tasachen de Heenn PETRUS JACOBU JUHANNES HÜIJBBECHT en LEËNDERT DIRK KEUS Kaashandelaren wonende te Gouda door hen aangef aan onder de firma C KEEKHOF Co en ten onderwerp hebbende den handel in Kftu en aanverwante artikelen te rekenen Tan den 31 Mei 1895 ONTBONnEN terwël die zaken door den Heer LEËNDËRT DIBK KEUS Toor eigen rekening onder de genoemde firma znllen worden roortgezet BUBQEUEESTEE en WETHOUDERS van Gouda zullen DINSDAG den 25 JUNI 1895 des middags ten half twee uref op het E4ADHÜ18 by enkele innchrijving aanbesteden Het verrichten van Verfwerken aan Bnigcgen Gemeentegebouwen en Schoolmeubelen Het bestek ligt ter lezing op de Gemeente Secretarie en de Stadstimmerwerf dagelgka Tan des morgeni 10 ure tot des middags een ure de Zondag nitgezooderd Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBon w meester Openbaar Onderwijs Toelstlog van Leerlingen op de liurgerseli len De COMMISSIE tan Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlini eii wier plaatsing men na het eindigen der zomer Taoantie in 1895 op bovengenoemde scholen Terlangt zal geschieden op DINSDAG deu 25 JUNI 1895 des namiddi4rs ten ryf aar Voor verdere bizonderhedeu wordt verwezen aur de aanplakbiljetten Namens de Copimissie De Secretarie J H VAN DER VOORT Qoudtt 10 Juni 1395 A Uortier Gouwe C SPECIALITEIT in Helnekfin S en Haantjes Bieren Echt Engelscfa en Vollenhovene EIXTR A STOUO Jioht kntoD gj AÉir Pili Expeller Tat i iHMtlilliWllnaa elwadeat a S5g t toiffililxpeller Vat i ggAafcff Piiii IxpelJgr Plfii H n eeirt ia 1 35 de ImoIi ilrtiaiM ia 4e Mii t s Ajpethekeii ra kg T U HleMer O i nMartim Te Gonda bg A WOLFF Markt A 1 4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Cosnae fin Bols Bt aoaaxa rat son van d M aa ii U AaanTma wordt cal Tw in vwMaal bcBiuda flMMhra Tu 6 LMar iakoad Toonl n T nh l Tm Dp P yajr BAUL BOOS ProvOMoh 4 f 1 80 OlWaluU nrtnifkui m P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT Uoathavan B U Gouda Gouda Snelpendruk T n A BaiNKHiH k Zoo Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA uitgezonderd Zondags te consalteeren ran 10 tot 5 aar mmaT Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gooden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gooden Medaille en Ortificate of Award of the World s Hjgienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven ilorsl HoDig Extract MELIANTHE UIT D Machinale Fabriek DE BÜNIOULOEM Ti H vanSchaii Co gevestigd te Qravenhiige G en middel is ot kan wordeo u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OUBEaUOEPELlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en Terschilleudo bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest OJfMIDDJSZIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTBE be wezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebrnikBaanwgziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Gravenhage IV Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A flüOMAN Moordnehi J C KATELAND Botkoop B T WIJK Oudewater U K OHAJVDa MAaA aiira dv Frinteinps T E PARIJ S Zenden gratis franco de generale geïllustreerde catalogus in do hollandsctte en fransohe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomapselzoan togen gerranlieerde aanvrage gericht aan I JULES JM UZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij ill Ppintempa worden eveneens kosteloos toBgozonden doch men gelieve duidelglt de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Venendingon naar alle Z ajiden derWereld De catalogus bevat do Voorwaarden der verzendmgen voor Franco Vracht en Reebten Correspondentie In alle talen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onanie en geheime aitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII Ge Hollandsohe oitgave met 27 afb Pros 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeu lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks doizend van een sektfren dood Te verkregen by hetVerlags Magasin te Leipzig Neumai t 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Hl UWEUJESEAAETEir in verschillende SOORTEN steeds voorhanden JATALOGUS met MODELLEN ter inzaêre NETTE AFWERKING SPOEDIGE LEVERING BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORRADIG BIJ Lange Tiendeweg A ERUrKMAU Zn ii fd € VIcton aJBron fe Oberlahnstein fy£m Tafeldrank Van h oninklyke uis der feder anden Patent H Stollen aynUnU f Pale t H Sfolltm I erruniM hat Ma iOhMêam wefthlo en Nnrliahmnngen gegtlmi Mêti ktufe dahei umtre gtelë êchurfen H Stollen nut ton uM airsct odtr In sthlien Elsenhandlur en In dttiên UMStr Plakut fwlê nabtmtahMd êuigehhngtk PreitUgtmi uit i Zeuffntsse gntk und Wa otantcnmk Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen lltit is niet zelden dat geaezing aaabrengeode middülen toerallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam genoeaheer een goed succeB hebben Waa niet Priesnitz ie geleerde veitigea der watorkuur methode wietie voonplaats een bedevaartsoord roor do lijdende menscfaheid geworden ia eeo eenvoudige boor F Hepft met een Zweedaoh majoor Thure Brand genastnd een middel tegea vrou wenziektou aan de baud gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en tbans gemeengoed run allo goueesbeereu begint te worden Ook op het guoied ter beperking vin leuuwziekten begiut er liobt te komen en ook hier is een weg geoprnd geworden die op de eenvoudigito en uatuurljjkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren ODferanderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Tzer Arsenieum enz geheel te verdringen Er zija vele menacbou die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zich in lichaam on ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden ei zoo zich zelven on andoren lot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseyke sugBt of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dia ijn er wüder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizea en toevallen Eindelgk tgden de ergsten onder hen asü vortamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen ilie men op elkon leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek ao min of meer du slachtotfera der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van lijders behoort en ingolioht wensoht te worden over de wwking eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam H CLÉBAK Co HeïHgeweg 42 4 pCt PAITDBEIEVEN VAN DE Pester VaterlSiiidischer Erster Sparcassa Vereiu OPGERICHT IN 1840 Bovengenoemde Pandbrieven ziJD aominaal gnot i 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halQaarlykaobe Coupons per l Maart en 1 September en atloabaar a pari door middal van hal aarlijkBohe uitloting De Coupons zgn thans en ook in de toekomst vry ran belasting rolgana d Wet van 1889 Art 80 10 zy zgo evenals de Oitgelote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en ta Amsterdam ton Rantore van oudergeteekenden tot den koers van den dag Volgons de wet van 1876 is op de gezamenlgke verpande hypotheken prioriteit der houder vsa Pandbrieven ingeschreven waardoor huu het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eeiita plaata is gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwezende Fnwpeotui van 19 Janaari 1 1 eii het Jaarvtralag d r Instelling over 1894 berichten dat z voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Pester Vaterl ndlsobor Erster SparcassaVerein tot den koera van den dag WËRTHEIH GOMPERTZ AMSTEKDAM tfai U9B BINNENLAND GOUDA 22 Juni 1895 Aan bet commissariaat van politie alhier zgn inlichtingen te bekomen ointrent een losgebroken bood fos teef hoog ongeveer 50 centimeter aooekgrond de pooten van onderen ffit een wit pontje aan den staart en witte boratf staande ooren en om zyu hals een nikkelen baud ouderdom ongeveer 2 jaar Het kohier van den hoofdelyken omslag voor de gemeente Ueeuwjjk bedraagt in totaal f 4831 46 verdeeld over 24 klassen Het aantal aangesl eoen bedraagt 343 De opbrengst der gehonden collecte ten behoeve van het fonds voor den genapenden dienst heeft te Reeaw k opgebracht f 15 25 De collecte voor den gewapenden dienst heeft te Vlist opgebracht i 1 71 In De Kampioen orgaan van den Algem Nederlandflcben WislrydersBond leest men het volgende De eigenaar van een Oafé te Moordrecht Z H schrift ons Aangeuen door het a nboDdende spreken van den Heeren fits rydera ben ik genoodlaak m tot a te wenden Namelyk soo aU de Heerren Fitz reders my doordringen om bg mij io het Nieow ingericht Café in de Dorpetraat tegen over bet gemeente Huis bet Bons Café te hebben aangezien ik hier het Nieowe ingerichte zaal en de schoonste gelegenheid heeft tot berging voor filocipéde dat zoo voor de Heerren fitz rgdera zeer aangenaam zyn Zoo zouden ik UEdl verzoeken om de gonst om hier in deze Nieuwen zaal het Boos Café te plaatsen alwaar de Heerren fitz rgdera bg anderen over de Goncnmtieei klagen en bg mg altoos de fijnste bieren en dranken Lemonade enz verkocht worden Zoo zonden ik UEdl verzoekken om het wapen ran de Sport hier in mgn nieuw ingerichte zaal to plaatsen c Aangenomen het beroep bg de Gereform Kerk te Nieuwerkerk a d IJsel door ds G Dftlhagzen te Heinkeozand Op Zondag 22 September zal te s Hertogenbosch eene groote meeting worden gehouden ranwege den algemeenen Nederlandschen zouavenbönd FEVILLETOM DE ZANGERS Uit het Ztceedêch 6 Mevrouw Stnrm rond wel ia waar zijne woorden zeer verstandig en trachtte ook Selma ot hetzelfde b rip aangaande deze zaak te brengen maar het was en bleef te vergeefs Bg de eente tegenwerping begon Seina te schreien en zich Ie beklagen datzg nimmer kroeg wat zg verlangde dat tante hare beloften niet hield haar gaen reugde gnnde enz Mevrouw 3tunn had wel besloten zich niet door Selma te laten overhalen maar by de eerata uitbarsting van tranen werd de oude dame verslagen en hot bal toegestaan Daarmede waa intusschen niet alles gewonnen Selma had nog een afzonderlgkcn strgd te bestaan tegen haar aanstaanden broidegom i t toen hij vernam dat mevrouw Storm had toegaven verkUarde dat hij ten minste niet voornenuns was op het bespottelijke feest te versohijnen Ssbna moest zich dan maar met de studenten troosten Nu gij kunt gerust wegblgven antwoordde Sekaa rood van kwaadheid uwa ijtegrimmige phjraioBOmie zon toch maar de vreugde verstoren en mij uil mijn humeur brengen Öij schijnt er tegenwoordig genoegen in te vinden vervelend te doen vervelend te spreken kortom van het hoofd tot de roeten vervelend te znn Hadt gg a van dien kant ktu aim to6D gij n ne kaad vröegt dan kadt g j Door de afdeeliogen te Rotterdam Amsterdam Leiden Den Haag Gooda en Utrecht zal daaraan worden deelgenomen Beroepen bg de Ned Hervoimde Kerk te Krimpen aan de Lek ds P Koylman te Bnncik en Vechten die voor Oene toez ea te Eist toez heeft bedankt Bg kon besluit is benoemd tot dgkgraaf van de Krimpenerwaard D Oskam Het is de Atgemeene Rekenkamer bg herhaling gebleken dat personen die in s Rgks dienst reizen vroeger uit hunne woonploatc vertrekk ljn en later terngkeeren dan voor het doel der reis strikt ooodzakelgk is Meerdere kosten waren biervan somtgds hst gevolg AU reden werd dan aangegeven hooge teeftgd gezondheidstoestand enz en in verband daarmede ongeneigdheid om e morgens vroeg of s avonds laat te reizen De Algemeena Eekenkamer meent echter dat de kosten het gevolg van dergelgke redenen van particoliereu aard niet ten laste van het rgk mogen komen Zg heeft daarom meJegedeeld aan al do Departementen van Algemeen Bestuur dat zg voortaan niet zal kunnen overgaan tot do verevening van vergoeding van reis en verblijfkosten in rekening gebracht wegens langere afwezigheid oit de woonplaats dan voor het doel der reis strikt wordt gevorderd Omtrent het verblgf van Hare Majesteiten te Iglo kan het volgende worden medegedeeld Op verzoek der Kohinginnon is den 16 dezer een Tyroler concert van de Zillertaler in het hotel gegeven Den volgenden dag zgn U H M M des morgens 11 oren per rgtnig uit Igle vertrokken en over Lans en Ampa naar Hal gereden alwaar zg de zoutmiJD hebben bezocht Aan de zootgroeve werden H H M M ontvangen door den inspecteur de hoofd en onder ioge nienrs van de mgn De muziek van de mgnwerkora epeelds het Nedlerlandsche Volkslied De mgn was gedeeltelgk geïtiomineerd en oreral in het plaatsje werd druk gevlagd Bg die mgn is eene groote fabriek welke ook door de Koninginnen bezocht werd H H M M s morgens U uren nitgereden kwamen s avonds te kwart toor 10 uren per rijtuig thuis Zaterdag 29 dezer s morgens tnsicben 7 en 8 nren zullen de Koninginnen op het Loc terngkeeren die nooit gekregen AU gij nu nog éóae aanmerking maakt over mgn hal of de studenten dan worden wij nimmermeer goede vrienden Na haar hart door deze ontboezeming te hebben lucht gegeven spoedde zich Selma naar de deur en liet den jongen adjunct alleen om hem zelven te doen beslissan of hij op het bal zou verschgnen of niet Na al dezen atrgd naderde eindelijk de dag waarop het bal zoude gegeven worden De fraaie villa van mevroow Sturm schitterde in al de pracht welke kunst rijkdom en natuur kunnen aanbrengen Boren al den rgkdom die n allerwege tegeublonk stond Selma Laat ona een oogenhlik de fijne slanke en tooH gevulde gestalte onberispelgk van vorm beichouwan Ëen weelderig goudgeel haar omgaf eelt gelaat zoo schoon dat het een lutt was het te aanichouwen De groote heldere donkerbruine oogen met hunne levendige warme uitdrukking contrasteerden op eene eigenaardige wgze met het blonde baar en schenen inderdaad zeer gevaarlgk te zgn voor den ene die het waagde er iu te zien Het gevaar verminderde vooral niet wanneer men den kleinen mond met zgne gevulde lippen en ivoorwitte tanden beaohouwde Selma had juist bare ronde door de kamer geëindigd en stond voor een spiegel om zich te overtnigen of het blauwe kleedje haar goed stond toen er schreden in het aangrenïeod salon gehoord werden Daar is me zoo waar mijn dierbare Anton al dacht Selma en trok een leelgk gezicht hetgeen van niet zeer bijzondere liefde gatnigde Hg komt altgd vervolgde sg in gedaohten vddr hg behoeft Tante In een buitengewone zitting van den Scbiedamtchen Haad bgeengeroepeu ter regeling op de begrooting 1894 van het kastekoit bg den vorigen gemeenteontvanger bevonden bleek dat boven het bedrag door den borgtocht gedekt nog een aom van pi m 47 m op andere wgze blgft te vinden Het in 1894 gevoerde zeer zuinige beheer heeft over de verschillende ui aafpoaten eeo saldo doen ontstaan van ruim f 15 000 terwgl eenige ontvnogatposten te zamen f 33 000 boven de raming zgn gestegen B en W fltelian alanu voor de begrooting 1894 te verboogen io ontvang en uitgaaf met i 67 153 31 wat de ontvangsten betreft wegen den borgtocht en de bovenvermelde f 38 000 en verder f 14 691 49 af te ichrgven op den nieuwen post Bg acclamatie werden de voorstellen aangenomen De voorzitter verklaarde dat de wanverhouding tusicben boeken en kas van den ontvanger thans kan worden opgeheven en dat B en W op volgende begrootiogen een post zouden voordragen ter verantwoording van latere ontvangsten Dinsdagavond ontstond brand in de woning vau den arbeider v D te Jaarsveld Gelukkig werd het dadelgk opgemerkt door enkele in da nabgbeid zgode personen die er in mochten bU h het brandende rieten dak te vernielen en het hoisje van don oppasieoden werkman te behoudeo Men schrgft nit Polsbroek dd 20 Jnni Bij bet onweer dat in den afgeloopen nacht vrg hevig woedde in bet oostelgk deel der gemeente sloeg de bliksem in den schuorsteen der hoeve bewoond door den veehonder H de Heer op Noord Polsbroek gekkkig zonder brand te veroorzaken Op den voorzolder werd de steel van een gebruikte hooivork die tegen den Bchoorst enmuur stood gekloofd en in verscheiden stukken geslagen terwgt in het middenvertrek eenige haardtegeU werden losgernkt waarvan de stokken door een glazen denr een eind ver de deel opvlogen £ en kleedje om den schoorsteenmantel bleef vastzitten doch was op verscheidene plaatsen in elkaar gedraaid van een servies dat op tafel voor den schoorsteen stond was een kopje in verscheiden stukken terwgl aan een kleedje van neteldoek dat over het servies lag niets was te bespeuren Uit een hanglamp boven de tafel in het middenvertrek was eindelgk nog een stok nit een der armsn gesl ea terwgl de ballon en het lamp las heel bleven is nog niet gereed en de nichtjes zgn ook oog niet gekomen Ken heerlijk begin eeo vervelend tJ tea trte met hem Men kan ooït eens een ongestoord genoegen smaken Met deze wgsgeerige bescboowingen wendde zg zich van den spiei el om don vroegen gast tegemoet te gaan maar bleeï eensklaps staan want op den drempel stond niet de verwachte bemindo ssaar een jonkman met eene studenten pet in de hand Ken warme purpergloed bedekte Selma s haU en wangen Haar gelaat drukte zoowel blgdsohap ala verlegenheid uit Alvorens wg het zeer korte tooneel sobüderen dat volgde wUten wg met eenige trekken bet uiterlijk van den jongeling teekenon Het verdiende inderdaad geportretteerd te worden ofschoon wij bg voorbaat weten dat bat portret zeer onvolkomen zou uitvallen Het was van eene rgzige gestalte gelgk de p nboom in het ïïweediche woud met breeds schouders hooge borst overigens dun om het Igf Het hoofd werd gedragen op eene zaer bgzondere w jze die van zelfetaodigbeid getuigde en was zoo welgevormd dat men epo ig tot de overtuiging kwam dat het booge gevulde en breede voorhoofd een tempelgewelf vu waar binnen een niet alledaagsch intelleot gevonden werd hetgeen ook de heldere blauwe oogecbekraehtigdeo welke ofKhoon eer kleto dan groot een ongewonen glans en eene bezielde uitdrukking hadden Da neua was oogflbogea de mond door een lichten knevel beschaduwd was van een vorm zoo volmaakt als men zelden aantreft en bevatte de schoonste witte tanden Da gebeele ui drnkking van dit gelaat was open levenatual en deed esn inborst Van de hnisgenooten die zich in bet aebterhnis bevonden werd gelukkig niemand gedeerd Omtrant het bezoek dat de deelnemers vao den t Leiden gehonden gecoitomeerden optocht voornemeoB zgn aan Scheveningen en het Karhaot te brengen schrgft het Haarl Dagbl c Aanstaanden Zondagavond komen do hooge gasten op het Kurhaus en zal men den Prince van Oranghien die bg de maskerade in maliënkolder versoheen in avond toilet kunnen zien blanw satgn wambnia en pofbroek met wit satgnen bouffes zgdan trioot en lage lohoeneu Dit is eigenlgk nog Mn geheim doch ik verklap het maar Als Mannstüdt nn maar gasorgd heeft dat zgn kapel het HoUandscbe stadentenliad kan spelen of een der gelegenheidifeeatmaraoheQ waarvan er dit jaar 7 ezcneez du petil ego Want dat maakte in 1890 een mat figuur dat t orkest sleobta het Qaadeamusc spelen kon toen de Keizere ns is bet maar een Prins op het terras verscheen Er werd om het lö Vivat geroepen dooh MannstKdt stoad radeloos De klanken Xö ViTatc waren voor hem Latgnl Eindelgk da de redding Eenige geeoitumeerden de waardigheid van bun tydelgke ambten geheel nit bet oog verliezend klommen op het ork t namen den violiilea de instrumenten mt handen wat bereidwillig werd veroorloofd en attaqaeerden met echte Sempre Oresoendoc vaardigheid het lied dat de Leidsche apes patriae reedi zingt als het bg sianier van sprekeni nog in de wi llgi De politie te s Hage waarschuwt vooraichlig te z0n t en een fataoenigk gekleedejnfiroaw die Onder t voorgeven van geld in Ie zamelen voor arme oude meBsehen bg verschiUeDde familiën aan bois gaat en hier en daar geld ontvangt dat ze echter voor zich zelve gebruikt De bedriegster is lang van gestalte msk gekleed en 53 jaar oud Gisternacht omstreeks twee nor ging een heer bewoner van de Stadhouderskade echailen voor den feilen regen in een portiek van een perceel Keizersgiacbt bg de Reestraat te Amsterdam Een persoon die daar reeds stond ontrukte hem plotseling zgn horloge sprong over de leaning van de stoep en verdween daarmede in de richting van de Leliegracht ondanks alle p ingen om hem te achterhalen vermoeden die geheel aan het gunstige uiterl k beantwoordde Wanneer men hem eenmaal gsziea had kon men zgne trekken niet vergeten I o eene maagd van 1 hg bet ob zgn géV loor hem b da ar Arme Selma het was een geraarlgka gaat die uu voor u stond en het verwondert ons niet dat awe wangen gloeiden De jonge student had eau voorkomen dat indruk moest maken op eene maagd va achttien jaren en zeor zeker had hg h weten dat menig meisjeihoofd door I gebracht was nMijn lieve jnffrouw Sturm sprak onze jonrti atudiosua met eene heldere welluidende stem ik moet u vergiffenis vragen voor onze to vroege komst intnaaehen is het niet onze schuld maar die der dames Uoberg zg verlangden oen half aur r46t it andere gasten hier te zgn en daarom zgn Ring Herald rn ik ook hier Is dat niet lief van onsP vrotg Emma die de kamer binnentweefde juist toen Selma OivniarSandstedt de band toestak wg wilden nog wat met e praten róót de overige gaatan kwamen Kon Selma naar buiten om Klto Harald en mijnheer Hing te verwelkomen Selma s hoofd was geheel in de war Zij voelde het gloeien barer wangen toen tg de zaal uitvloog om Ello en de studenten te ontvangen De heme weet wat zg zeide maar het was niet naar de regelen der convenanoe Zij verzookt hen in het aalon te gaan nutar Saodstedt was aohtergeblcven Na verloop van eenige minuten wist z zioh te herstetleo zoodat sg gebeel ongedwongen kon praten en schertsen