Goudsche Courant, maandag 24 juni 1895

Omtrent de neerdaling van den Inchtballon die Dinsdag op het Teatoonsteltiugstorrein op steeg meldt de Alkm Gt c het volgende Een op Dinsdag den 18en jL des avonds 5 uur te Amsterdam van het tentoonstellingsterrein opgelaten Inchtballon kwam te kwart voor zeasen met drie reizigers behouden neder io de Boekelermeer onder de gemeente Akersloot De eigenaar zelf de kapitein Dengs was niet mede opgegaan het waren twee van diens helpers beuevens een ingezetene van Amsterdam Hel was een statig gezicht toeu de ballon laugza m den grond naderde Bg de boerenplaats van Vader aan den Westdgk riepeu de reizigers den op don dgk werkzamen maaiers toe den uithangenden kabel te grgpen Deze hing echter nog te boog zoodat men aan het verzoek niet voldoen kon en de ballon zweefde het kanaal over De winkelier Verdnin en een in de nabgheid met zyn vaartuig liggende chipper begaven zich op het geroep der reizigers dadelgk in de richting van de plaats waar de ballon vermoedelgk den grond zou raken en met bon hulp kwamen de reizigers veilig neep io het land van Blokker Van a le zgden kwamen intoascben spoedig naar deze afgelegen plek de menschen opzetten zoodat weldra genoeg hulp bg de hand was De reizigers bevonden zich zeer wel de Amsterdamscbe passagier had de onvoorzichtigheid terwgl het gas werd uitgelaten ten einde den ballon met mand op den iijmiddels door Blokker gehaalden wagen te ladeo om te dicht onder de klep te komen met het gevolg dat hem een flauwte overviel Spoedig kwam bg evenwel weer bg De burgemeester van Akersloot de heer J Heones was alras by de hand ondanks den uiet geringen afstand om den reizigers op alle wgzen van dienst te zijn Onder zijne krachtdadige leiding was de wagen spoedig geladen en vertrokken de reizigers naar het stition Uitgeest om s avonds nog met hun ballon ts Amsterdam terug te zijn zeker een goede herinnering meenemende van de hulpvaardigheid dei bewoners dezer streek Tegen J v L metselaar te Tilburg is door de rechtbank te s Bertogenbosch een jaar gevangenisstraf geëïscht met bevel tot inhechtenisnemiug als verdacht van meineed Volgens verklaring van een der getuigen zou J V L tot hem rroeger beklaagde te wiens gunste de verdachte valschelijk getuigde gezegd hebbeu dat hg hem vooi een halven liter jenever zoo vrgmaken en een vatscben eed zou doen In het stadje W brak onlangs des avonds tegen 11 oor een hevige brand uit De brandweer met bezoldigd personeel was spoedig ter plaatse van het gevaar Op het terrein vsn den brand wandelde een vreemdeling die in W zyn familie bezocht Do commissaris van politie stapt op dezen onbekende toe deze gaat eerbiedig voor hem uit den weg Decommïaaaris wendt zich tot den vreemdeling engelast hem onder een hevige vloekbui als spuitgast dienst te duen De opmerking dat deze vreemdeling was wordt met een bulderende stem overschreeuwd De vreemdelng bevreesd voor vuist en stok doet dienst als spuitgast hoewel er personeel in overvloed was Op een oogeoblik dat het loerend oog van den commis aris niet op hem gericht is kiest hg evenwel het hazeni ad om te bekomen van den schrik van dien middeles uwschen dwaug Dit geschiedde bet verhaaltje is aan do Nederl c ontleend in de eerste week van de maand Juni 1895 in de provincie Gelderland Da vrouw van den sloiswachter H van Wieringen te Schiedam smaakte Dinsdagnamiddag 6 uur het genoegen door in een roeiboot te springen den 4 jarigeu Schalie wonende in de Leliestraat aldaar uit het Spuikanaat te redden die daarin was gevallen Zomerdleost 1895 AaogevaDgeD 1 Mei TUd vao Greeowlcli OOVDi KOTTSBOAU Directe SpoorwegverblsdlDgen met GOUDA 18 8Ï i UM HM 1S 48 U BS 1 44 K0TTÏ8DAII 61 10 8 OVDA IITKIOBT 85 40 7 8 09 8 81 9 05 10 19 U 18 40 8 89 17 4 1 4 47 T 8 81 lO K 50 54 11 14 8 8J 7 10 10 89 5 58 7 08 8 19 11 88 8 45 S S4 05 17 7 18 8 48 10 87 18 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 1 11 45 1 80 8 0B 8 50 4 48 5 89 85 7 45 9 04 11 G O U U A A U8TESDAU 40 8 81 10 01 U 18 10 8 31 4 47 B lOM IW p I l 9 10 10 0 18 45 U 4 80 5 8 11 11 1 Statan GMieraAl 2e Kkum Zitting van l Vrijdig 21 Juni By het begin der zitting trok üe ha r BablmftnQ zga motie omtrent de Snikerwet en Undferhnar in Indië in met do mededeeHng dkt indien by de Indische Begrootiog Toor 1896 de Regeering xich uiet diligent zat hebben betoond in het nemen van maatregelen sooali h die wenscht bg opnietfw zgn motie ui Toordrageo Daarna zyn aangenomen de soppletoire be grooting van Buitenlaodsche Zaken en Tan I Nationale Schntd en de Toordracbten betreffende grondverkoop ie Bergen op Zoom en omtrent onteigening voorts de wet betrefiende den epoorneg Alkmaar Hoorn Vervolgens is aai etangen het debai over de wyzigiog der Wet opdeEykaposttpaarbank Op artikel 3 rerbooging van treotegevend maximum van £ 800 tot f 2000 was door de heeren Kerdgk en Druoker voorgesteld een amendement om dit maximum tot f 2400 te verhoogen voor vereenigingen stinhtiogun eo iondaen van maatscbappelgk of godsdienstig belang of tot onderling hulpbetoon Na bestrydiug door den Minister van Waterstaat is bet amendement aangenomen met 24 tegen 18 stemmen en werd artikel 3 zonder stemming goedgekeurd Art 4 regelt de staats tupschenkomst foor inKbrgTiugen in het Grootboek der Natio nale Behold door Bpasrbank inleggera De heer Pgnappel bestreed het artikel om het stelsel en om het beginsel daarin neergelegd en omdat daardoor de directie van het Grootboek te zware werkzaamheid zon worden opgelegd Hg gaf de voorkeur aan uitgiften van staatsschttldboekjes De miaiater van Financiën bestreed den heer Pgnappel Het stelsel zeide hg is veel zuiverder en helderder dan dat vau uitgifte van staatsBchKldboekjes en lan de directie van het Grootboek zal het geen grooten last veroorzaken Art 4 is daarna zonder stemming goedgekeard Op art 5 vrgheid om zelfstandig over inl te beschikken voor minderjarigen na 16 jaar en roor gehuwde vroowen stelde de beer Gerritsen een amendement voor om die f rgbeid reeds te bepalen oor minderjarigen na 12 jaar Na bestrgding van den minister van Waterstaat is dit amendement aangenomen met 38 tegen 21 stemmen De art 5 8 werden daarna goedgekeurd Nog werd aan de orde gesteld de organisatie op Lombok terwgl waarschgutgk nog meerdere ontwerpen en het voorstel Pgnappel voor het reces zullen behandeld worden De veiligheidswet met de jongste regeeringswgzigingen word aangenomen met 69 tegen 3 stemmen die van de heeren A Smit Viruly en Smits van Oyen De wgziging der arbeidswet werd aangenomen met acclamatie De Kamer beeft daarna het amendement van de heeren Kerdgk en Drncker tot belegging van gelden der Postspaarbank in arbeiderswoningen verworpen met 47 tegen 21 stemmen Het amendement van den heer Plats belegging in buiten landsobe fondsen is mede verworpen Het wetsontwerp op de Kykapostspsarbank 9 aangenomen ïn zgn jongste versli klaagt de Nederlandsohe consulgeneraal te Athene er andermaal over d t onie Nederlandsche kooplieden nog aldoor markten blgren zoeken in verre gewesten die geen geregelde verbinding met Nederland onderbonden en waar de Ëuropea scha agverheidsartikeleu zoo goed als onbekend zgn terwgl Griekenland Turkge Bulgarge Rumenië en Servië een raim veld aanbieden voor een aanzienlgken afzet van alle producten van Neerlands industrie Osadl Moordnckt Kltawnknk OiiMUt Botiardtm Bottafdiui o p 10 Miiuwiitok l Moordneht S di Oonda Oudtw Wowdm Vbwlit Goud Ook honden zij naar onze consul opmerkt nog g n rekening genoeg met de gesteldheid der Grieksobe mvrkt dte zoo is dat zg nècb do haoge prgzen n£ ch de eiachen der Bollandsohe fabrikanten kan inwilligen Toch kwam er de laatste jaren wol betering in en gaan onze artikelen wel vooruit maar dat andere kooplieden zich krachtiger en Tolhardender wereu dan de onzen blgkt wel waar de consul in zgn verslag o a het volgende scbrgft Het beste bewgs dat Griekenland een groote toekomst beeft is te vladen in de verwoede concurrentie waar de buitenlandsohe kooplieden zich aan overgeven om tich fao de Uelleenscbe markten meester te maken De ondernemingsgeest veroorloofd aan den Belgischen handel zich op alle bandelsplaatseu in het Oosten met voordeel te vestigen Men heeft slecht de statistiek na te gaan om gade ta slaan dat de invoeren van Belgische pro ducten in Griekenland Turkge Rumenië Uulgarge en Servië veel belangrgkar zgn dan die uit Nederland Men meldt uit Haarlem Het trampersoneel is ontevreden Voor weekloonen voor de koetsiers varieerende van f 12 tot t 14 eo voor de conducteurs an 9 tot f 11 doet bet dienst van s morgens 6 tot s avonds 11 uur Ëons in de 10 dagen heeft het een vrgen dag als er geen zieken zgn en in die tien dagen gaat het ééa midd te 6 en een te 4 uur hoiawaarts De rnsturen bedragen 1 uur per dag Hiertegen had geen hunner bezwaar doch un heeft de nienwe directeor bepaald dat ook nachtdienst moet worden verricht waardoor de aan de beurt zgade van 6 uur s ochtends van den eenen dag tot 6 uur s ochtends van den andereu dag in dienst is We krggt bg dan 5 unr om te slapen doch 23 uur achtereen in toow Ie wezen oordeelt het personeel ie zwaar Hun daartegen ingebranhte reclame heeft uiet gebaat Door de Pruisische regeering is aan de onze de aanhouding verzocht vau J B laatstelijk postcommies te Huttenheim die ten nadeele der postadmiuistratie 25000 mark ontvreemd heeft en gevlucht is waarschynlgk naar ons land Hg is van middelbare grootte haar en knevel rood De Bond van spoorwegpersoneel in Zwitserland waarbg ongeveer alle beambten der middelen van vervoer in Zwitserlaud aangesloten zgn heeft in eene te Zurich gehouden vergadering zich met groote meerderheid verklaard voor aankoop van de spoorwegen door den staat en bealotën de Bondsvergadering uit te noodigen de thans bestaande wet waarbg de rechten van het personeel van spoor en tramwegen en van andere middelen van vervoer zgn geregeld voorloopig zoo te wgzigen dat de werklgd wordt vastgesteld op 10 uren per dag de rnsttgd op 36 aren en het aantal rusttgden op miustens 52 per jaar met een vacantie van 8 dagen Ëen groot deel der stad Daniloff in Rostand is afgebrand Ëen kerk en verschillende openbare gebouwen werden vernield terwgl eenige menschea vermist worden Te Ontario Canada zgn 80 huizen verbrand De gezondheid van Generaal Booth den stichter van het Leger dos Heils liet in den laststen tgd veel te wenschen over en zyn naaste omgeving maakte zich eeuigszins ongerust te meer daar de Generaal niet te bewegen was de volmaakte ruit te houden die werd voorgeschreven ii og Zgn ziekte moet beschonwd worden als het gevolg van een aanval van influenza dien hg op zgn Amerikaanache reis had te verduren nu echter is hg naar wg van goed ingelichte zgde vernemen na geheel hersteld zoodat hy in bet begin van deze week weder een reis heeft ondernomen naar Zweden en Denemarken Donderdag in den vroegen ochtend werd de woning van C Basjes te Wervershool door den bliksem getroffen en duchtig gehavend De bewoners twee bejaarde lieden en bon zoon lagen te bed en bleven gespatrd Uochetort die naeen jarenlange verbanning gedurende welke hg zich in Londen had opgehouden naar Pargs is ternggekeerd io volle z epraal is zeer verwonderd over het Pargs dat hg teruggevonden heelt Tot een Engelschen journalist die hem intervieuwde zeide de man an Intransigaant c Pargs is zeer in zgn nadeel veranderd Ër wordt tegenwoordig in Parys meer bier dan in Berlijn an meer absinth gedronken dan in eenige andere stad ter wereld Onze onde mooie koffiehuizen waarin men zulke lekkere verfrüschende limonades kon drinken zgn alle in bierhuizen verkeerd in welke men Münchener bier drinkt en zuurkool met worst eet of in Americanbar s wsar men snapsc kan krggen I et is werkelgk een invasie der barbaren Dnitschland beeft Frankrgk overwonnen niet door de wapenen maar door Münchener bier Frankforter worst en meer van dergelijke afschuwelyke dingen die ik niet begrgp hoe iemand ze gebruiken kan daar ik al mgn leven een gezworen vgand ben geweest van alcohol in eiken vorm Ach mgn Londen ach die caba omnibassen die Metropolitan Railway En hoe goedkoop is alles in Londen Mgn nicht die mgn huishouding voert beklaagt zich hier en verlangt naar de Engelsche prgzen 1 Ik reis sneller van Londen naar het centrum van Parys dan van mgn huis in de rue Pergolese daarheen De Engelsche bladen verheugen zich natuurIgk uitbundig over deze lofspraak op Londen Labouchère zegt in de Truth c P ochetort beeft gelgk bet centrom van Pargs zoo schitterend in den keizertijd is no niets anders dan een plaata waar men zaken doet en wat van Parga buiten de boulevards ligt staat volstrekt niet op de hoogte van onzen tgd c De Franacbe bladen behandelen voorloopig Rochefort s klaagliedipren met tttilzwggen Lezers laat n niet hg den neus nemen De sinds wie weet hoeveel jaren welbekende iHpaanscbe gevangene die tn ons land verborgen schatten weet aan te wijzen beeft weer eens eed leeken van leven gegeven Volgens zgn jongsteo brief vertoeft kolonel Juan Gomez nog steeds in de gevangenis te Valencia hg heelt zich nn gewend tot een ingezetene van Tiel Ook daar schryft hg liggen schatten in den grond verborgen en zyne dochter is bereid de juiste plek aan te wgzen Indien men dus maar het noodige reisgeld ml toezenden dan komt alles in orde Dit geld schynt hem werkelijk wel eenstoefi ezondeu te worden want anders zou het voortdurend schrgven van dergelgke brieven hem toch eindelgk wel moeten vervelen zou men zeggen De Afrika reiziger Glaves een der luitenants van Stanley is op de terugreis van een tooht dwars dnor Afrika overleden Glaves is ds man die ontdekt heeft dat de grafsteen van Livingstone opgericht was op een plaats die een dagreis verwgderd ligt van het eigenlgke graf Hoorde men in don laatsten tgd niets van diefstal uit wagens welke op marktdagen onbeheerd op de openbare straat te Delft staan sedert een paar weken schynt men dit weder ter hand te hebben genomen en werden gisteren door de politie wegens het ontvreemden van een aantal eieren aangehouden de verversleerling C V B te Hof van Delft de loodwerker H W en de sigarenmakersleerltng P v B te Delft Tegen hen is proces verhaal opgemaakt Tusachen Spgk en Lobith liggen nu weer zeven schepen met meer dan 3 0 0 X pond ll lS 7 58 7 5 B oe 8 13 8 88 8 48 8 51 7 U 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 l 5 8 03 Ml Ï 80 S IO t 48 8 50 9 10 a 10 MO a sT 44 a 10 S 58 4 80 lf 80 8 41 8 0 M 3 50 4 08 e O D D A 11 50 IS 0 4 50 4 57 5 04 5 11 5 80 1 4B 1 15 8 08 8 08 8 15 4 0 Ml 3 0 3 89 18 08 it lo óa DEN H A A S SOUUA 9 88B 8 10 08 10 18 Hue 6 48 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4a 10 1411 8518 151 88 8 44 8 8 8 48 4 15 17 Il 7 58 Voorb 5 4 10 80 1 44 a l7 Z Ze w6 08 10 85 1 B8 18 ZM M 8 19 10 4 8 09 6 48 Swda 80 7 0 B IS 9 9 B 10 1110 57 18 05 18 45 8 80 8 14 8 8e 4 18 4 48 47 53 8 88 Stopt t Bleiaw k KruUw g n Nootdorp Leiduheadun U T I O B T 0 o U D A lO M 10 4 Ulnoht 83 7 0 Woardea 8 8 11 Uudaw tei 7 07 8 19 Ooad 7 80 8 88 10 11 84 18 60 8 10 8 8 4 48 a Sa 7 60 8 0 8 07 10 88 11 61 4 18 68 88 10 31 4 84 P S 3 ll l 9 34 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 80 7 09 3 86 8 41 9 49 AH8TIBDA M SO U D A AlutardaaWp 5 0 8 18 11 8 40 4 88 e S 8 10 10 OMia TJ 8 04 10 14 U l M 8 IM 8 4 11 djnuiitt Dat djiitmial most uu de Kup de Goede Hoop tia Antwerpen maar do lee cbepen die het iu genoemde haTen moeten inladen zgo nog niet aanweaig en too lang moet het nu aan de greni bigven liggen In uike den Torboaw Tan da Beurs te Am terdam is naar de N R Gt Terneemt vooreerst van da Baadscommiasie gaan voordracht te Bet weinig aanbevelend maar af dan goedlteorand rapport der Kamer van Koophandel over het avautprojet doet de Raadscommissie overwegen of er nog niet eene andere oplossing van de Beorsqnaeatia is te vinden die finantieal niet te bezwarend een meer afdoend kataktar heelt als verbouw van da tegenwoordige Beurs Te Londen is een fabriek van valache loten Stad Brnsaal ontdekt Msaris bevindt tieh io hechtenis Deze quaestie is in den Bro salschen gemeenteraad ter sprake gebracht De heer De Potter verzekerde dat de falsaris in hechtenis was genomen voordat hg gelegenheid had gehad valscbe loten in omloop te brengen Ondanks deze verzakering is het toch raadzaam voorzichtig te zün by het aankoopau van loten Stad Brm el Den 13en Juli zal door d n heer en mevroow 6 J van Heek te Enschede in het Volkspark aan al hunne arbeiders met huune gezinnen pl m 300U personen eeo feest worden gegeven In een bierhoia aan de Van der Dugnstraat loegeu gisteravond om halfelf drie sleepers knechts den boel kort en klein omdat dj bierhoishoudster de vrgheid had genomen op betAling van het gelag aan te dringen Dè politie verscheen toen alles was afgeloopeu all da daders nergens maer te vinden waren Bij Kon besluit is Dr A E Post thanl adjanct inspectenr voor het geneeskundig staatat toezicht voor Oelderlaud en Utrecht met ingang van 1 Juli benoamd tot inspecteur voor het geneetknudig staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht Ëen treurige tyding nu da feestan in Hamburg ter gelegenheid van de opening van hei Noord Ooatzeekanaal in vollen gang zijn if zeker het overladen vau mevrouw Versmann echtgenoote van deu Ober burgemeister vaq Hamburg Zg was re ds langen tgd lgdand eo ontsliep Dinsdag De budgetcommissie van de Oostenrgkschi dalegatia heelt da bagrooting van leger en marine aangenomen Een verdwaalde e Een redactie wilde gister verklaren dat de maatregel van dan minister van Financiën betreffende de visitatie van reizigers bagage aan de grenzen strekt tot groot gerief c van het reizend publiek Da zetter waakte er achter van totgroota griel H Ct De jaarlgksche schietwedstrgd van den Bond van officieren in Noord Brabant c zal dit jaar gehouden worden op 4 5 en 6 Augustus te Helmond op een daarvoor zeer geschikt terrein aan de Qakelsche heide Op het terrein van deu nedstrgd zullen muziekuitvoeringen worden gegeven Voor andere amusementen zal de stad Helmond ruimschoots gelegenheid bieden aangezien het daar dan juist kermis is Generaal Henuns heeft naar men ons meldt geen termen gerondeu om eena strafvervolging in te stellen naar aauleiding van het gebeurde aan het depot van discipline te Vlissingeu Verschillende maatregalen zgn achter aan de Bageering voorgelegd tot verbetering van dan toestand van het algemeen depot Den 16o Juli wordt te Meppen aan standbaald voor Windhorst den beroemden tegenstander van Bismarck onthuld Hek Centrum lal van date plechtigheid eane groota manifestatie maken BolteDlaDdsch Overzicht De Belgische Kamor com missie belast met het ondenoekvan de wetsvoorstellen betrefiende den CongoStaat heeft met 10 tegen 5 stemmen de recbterzgde een motie aangenomen waarbg België gemachtigd wordt bg wgze van leening aan deu Congo Staat voor te schieten eene som van fr 6 850 000 Ook werd besloten een som van fr 5 000 000 als maximnm aan de Congo Spoorwegmaatachappg te De commissie nam verder een motie aan wurin de wenscbelgkheld werd uitgesproken eW commissie van deskundigen naar GongO te senden om en rapport uit te brengen over den pootweg Had Donderdag de openingsraart door het nieuwe Oosiseekanaal bg het prachtigste weder plaats even verschrikkelglt was in deu avond het onweder dat de groote verlichting der haven van Kiel en der vloot geheel in het water deed vallen Intusscben liep het groote bal dat in den tuin der manue aca4emie Ier eere der vreemde ueeofficieren en der overige gasten gegeven werd uitstekend en vroolijk vau stapel Er was een rensacbtige tent opgericht van waterdicht linnen van buiten lichtgroen bekleed van binnen gedecoreerd met letterlgk duizenden vlaggen van alle natiën Gisterenmorgen klaarde het weer eerst buiïg later geheel op zoodat de officteele sluitsteen giiig v bet Noord Oostzeekanaal geschiedde onder vroolgken zonnescbgn pe Kieler Bocht met statige vloot daarin leverde een prachtig geaicht op De sluitsteen van het kanaal vormt tegelgk den eersten steen van een gedenkteeken Toor den ouden Keizer Wilhelm dat bestemd is om te verrgsen op de plek waar het laatste steenblok bg de voltooiing der kattaalwerken in een der sluishoofden te Holtenao werd ingemetseld Op den achtergrond stggt een houvelrng op door een zwaar beukenbosch gekroond op den voorgrond de blauwgroene Bocht ge heel bedekt met eskaders bont van vlaggentooi en te midden dezer omlgaling ligt het kleine feestterrein in eene krans van pnrperroode tribunen Het is een bescheiden plekje kale weide waarop de vuurtoren staat Hier bevond zich de Keizer iu de uniform van grootadmiraal omgeven door de boudsvorsten de grootwaardigheidsbekleekers en de volksvertegenwoordigers van zgn rgk door vreemde vlootvoogden en diplomaten heel den stoet ran schitterend uitgedoste gasten Met de hem eigene levendigheid deed lif ving de symbolistische laatste hamerslageu van het groote werk Als gewoonlgk had de ceremonie plaats volgeus de stipt voorgeschreven regelen onlangs reeds door mg beschreveu Met fanfares koorgezang en gescbotsalvo s was de Keizer hg zfju aankomst op het feestterrein ontvangen De SleeswgkHolsteinache mannenzangvereenigingen droegen o a een feestlied voor van den bekenden pUtdoitschen dichter Klaus Groth Het gedonder der reusachtige scheepskanoonen besloot de plechtigheid waarbg zich nog de groote internationale vloutparade voor den Keizer aansloot In den sluitsteen van bet Noord Oostzeekanaal werd een oorkonde neergelaten van dezen inhoud Wij Wilhelm bg de gratie Gods Duitsch keizer koniug van Pruisen enz enz doen te weten Het werk waarvan Z M onze in zgn Heer ontslapen grootvader keizer Wilhelm I den 3en Juoi van het jaar 1887 n naam van het Hgk den eersteo steen heeft gelegd de rechtstreeksche verbinding van de Duitsche zeeën staat voltooid voor onze oogen Als een welsprekend getuigenis van Duitsche scheppiugakracht en Taderlandsche vlgt is het tot stand gekomen begeleid door de hopende deelneming van alle leden des Rgks onder de zichtbare bescherming des Hemels wiens genade gedurende het werk alle storingen van het vaderland heeft verwgderd En indien wg heden met groote voldoening de verwachtingen hun vervulling nader zien die het i Rgk heeft gevestigd op het tot stand brengen van een waterweg tnsscben Noord en Oostzee geuhikt voor de oorlogs en handelsvloot dan verheugt het ons inzonderheid dat wg omgeven door den doorluchtigen kring van onze hooge bondgenooten iu presentie van de vertegenwoordigers des volka en onder de vrieodelgke deelneming van de afgezanten van bevriende mogendheden wier smaldeelen wg in onze eerste hun gastvrg geopende oorlogshaven welkom heeten dien weg kannen openen voor het verkeer Gelgk wg het als den duursten van on te vaderen geërfden plicht vau ons keizerschap beschouwen door beboud van den vrede de verovering n van de Doitsche stammen op het gebied van de nationale welvaart vrijheid en beschaving te beveiligen in hun voorontwikkeiing zoo houden wg vast aan het streven den vaderlacdschen arbeid in den vn rigen wedatrgd vrg baan ta verschaffen on hem te beschermen voor de gevaren van zgn roeping Maar niet alleen voor het vaderland en zgn handel zgn scheepvaart en zgn weerbaarheid moet het kanaal bevorderlgk zgn Door het in den dienst van het wereldvarkeer te stellen openen wj zonder afgunst voor alle zeevarende volken de deelneming aan de voordeelen die het gebruik van dat kanaal schenkt Moge bat voor altgd een werk van den vrede enkel dienstbaar zijn aan den wedstrgd van de volkeren om de goederen des vredes Terwgl wij bevelen dat dit kanaal voor de scheepvaart van alle volkeren zal worden geopend willen wg tevens dat op ds plaats waarop bet io onze oorlogshaveu uitkomt een gedenkteeken wordt opgericht dat aan de nakomelingschap verkondigt de door ons in tegenwoordigheid van onze hooge bondgenooten voltrokken gedonkwaardige opening van den nieuwen verkeersweg Met dat gedenkteeken wenschen wg tevens eeu gedeelte van deu dank te kwy ten die het Daitsche volk den grooten keiser is verschuldigd die voor thans vgf en twintig jaar de Dnitaohe Ummen heeft vereenigd tot een eeuwig verbond en met wgzer aiener eMt het thans voltooide werk heeft begonnen De rgke zagen die het doen van den onvergefcalgken keizer heeft begeleid moge ook 0 k dit werk rosten Deze oorkonde hebben wg in twee exemplaren met onie allerhoogste handtoekening bevestigd en van ons groote keizerlgk zegel laten voorzien Wg gelasten het eene exemplaar met de daartoe behoorende geschriften en munten in den sluitsteen van bet gedenkteeken neer te leggen en het andere in ons archief te bewaren Gegeven te Holtenan den 21en Juni 1895 c Dan volgt de bandteekeniog van den Keiaer en van deu Rgkskanselier Het OoBteurgkeobe ministerie waarvan wg gisteren het optreden meededeelden blgkt een ccabinet d aSlsires te zgn De minister president is een der Oostenrgkscbe stadhouder de overige ministers zgn allen atdeelingschefs in de verschillende departementen De groota taak van dit kabinet ign de begrootiog te doen aannemen opdat tenminste den gang der zaken geregeld zg Indien dit geschied is zal waarscbgniyk een uieowe Rgksraad gekozen worden en zal daarna een kabmet gevormd worden dat steun vindt iu de meerderheid Toch is het kabinet Kiemansegg uiet kleurloos Het draagt integendeel een sterk sprekend Duitsch karakter en de voorzitter graaf Kielmanaegg is even gehaat hg de anti semieten als graaf Thunn bg de jong Gzechen Hieruit leidt men at dat de Duitsche linkerzgde bg den keizer het pleit gewonnen heeft en dat het nieuwe kabinet vooruamelgk steun zal zoeken bg de DuitSchers zoodat de quaestie van het gymnasium te Cilli als afgedaan kan worden beschouwd Groote dingen zgn van het kabinet niet te wachten het zal eenige maanden de zaken aan den gang houden en dan zgn mandaat noderleggen Maar in die maanden zal het van de zijde der auti semienteu en jong Czeoheu menigen harden aanval te verduren hebben In al haar omvang bestaat nog de crisis met al haar treurigen nasleep in het Scandinavische rgk Een telegram uit Christiania arn de ilndép c vermeldt dat Bonnevie er in geslaagd wss een ministerie te vormen Het bericht heette uit de beste bron te komen eo toch het was onjuist Want toen het ministerie bgna gereed was kwam er veer een kink in den kabel en moet Bonnevie aan den koning mededeelen dat bg van de opdracht afzag Nadat ook deze pogingen waren mislukt is koning Oscar ait Christiania vertrokken en naar Stokholm teruggekeerd Blgkbaar ge ft de koning nu alle pogingen op om tot eene sehikking ta geraken Het besluit om een ministerie bestaande uit ds leiders der radicale meerderheid tot de regeering te roepen schgnt Oscar nog te zwaar te vallen Voorloopig zal dns het conservatieve kabinetStang wel aan het bewind blgven iu afwaehting vau hetgeen verder bg dezen strgd geschieden zal PosterUen en Teiegrapbie In verband mat bet in werking brengen van een veertiendaagsohen paketbootendieust van Calcutta naar Peuaug in aansluiting op de paketbooteu van Brindisi naar Bombay zal te rekenen van 21 Juni a s gelegenheid bestaan om eiken Vrgdag in plaats vau des Vrgdags om de veertien dagen respeclievelgk met trein Vï Amsterdam Antwerpen en trein VI Amsterdam Emmerik langs den weg van fiiiudisi per Britsche paketboot brieven en andera stokken te verzenden naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra Behalve Libreville is made Loango in FranschCougo aangewezen voor de behnndeling van brieven met aangegeven waarde Benoemd 1 Juli Tot adiistant ts Groningen da conductoar der brievenmalen 2de klasse B J Lozwolda ta Nieuweschans tot brievengsarder te Strgen C de Oroot geagreeerd klerk te Ond Begerlaud Verlof verleend 16 Juni aan den klerk der telegraphie la klasse K de Jong te Utrecht tot Juni 1896 Verlenging van verlof verlaeod wsgaoa ziekte aan dan commies dar pottargen 4e klasse G M Bosmann ta Rotterdam tot 30 September 1895 aan den directeur van het telegraalkantoor te s Gravenhage K van Asparan tot 31 Angustus 1S96 aan den klerk dar postergen en telegraphie 2e klasse J Haatjans te Wintarawgk tot 16 Juli 1895 Overleden 1 Juni De commies der telegraphie 3a klasse F de Prouw te Rotterdam 3 Juni De telegrafist J A Begeer te Rot Eervol ontslagen 1 Joli De brievengaardar B C EahloUDD te Mgnaherenland da brievengaardar L G J Barandtnun te Tabbaigao Burgarltlkan Stand GEBOREN 19 Jnni Heater ouders B Bouwman en H J SegfFan Tauntja ouders L Terlouw en G van Egk Joanna Wilbelmiua Maria ouders A J vau dai Sanden en M J Snelteman 20 Johanna Cornelia ouders W Begeer en P Christ Johaon Adriaoa ouders J SoSrae an S de Jong OVERLEDEN 18 Juni C W Rait 8 j 9 m C F Fortuin 6 m Moordreclit GEBOREN 16 Jnni Antja ouders A Haurmau an G G F Janssen Eorstiaan ouders A Oudgk eu A vaii der Vaart OVERLEDEN 13 Juni P Bosloper w 16 L Woliers 28 j 17 E Tober 4 j D Tober 2 j GEHUWD 20 Juni P van Tiggelan en M de Wild Uoastreoht GEBOREN Jao ouders J Slegl an D Buitelaar OVERLEDEN B van Baaren 60 j ONDERTROUWD C van Geal n en A G Rietveld A Stolwgk en G Streng PARASOLS met O Korting L vau OS Al Kleiweg E 73 73 Goud Beurs van Amsterdam 1 JUNI Tor kis slotkoors 4V 100 Vu Vl lOOf 101 01 M i M 84 M T sa Vu II l4 ll 64 w i 10 Vs T ♦ 64 10 v t lli i i 4 V to 8BV 88 B80 lOl l 88 1001 108 l 4U 7B n U 101 loov 180 8 7 80 8SV 110 M 7 l Bf 188 mm 104 ibb B17 Vs S s flS Vii lOl s M s 104 rt 148 184 10 Vi 7 n n Jt lO s loiv 8 iisy iï i 108 841 mm 14 nVs 1 4 IO z lOS wmm 108 IM s m 18 8 t iioy JaMaiiKi Cert Ned W 8 1 dito dito dito 1 dito dim dito SVs Hoiraii Obl Qoudl 1881 88 4 ausiANn UU Bmaenl 18t dim Oecoui 1810 4 ditob jRath 188a4 dito bü Hope 188U D0 4 ditoinftoud leaa lBSS e dito dito dito 1884 8 SraNJB Ferpel schuld 1881 4 TuaKlu Oepr CoDT leen 1890 4 Geo lees lug lerie D Oeo leauing serie C ZuioAn Hap V obl ISVft 5 Kalioo OU Buit Sob 1880 VaHBluiu ObL 4 onbsp 1881 AMSTiaDiM Obligatlsn iSlB aoTTiaUAH Stad leen 18 4 8 Nau N Air HandeUv aaud Arandsb Tab Hii CertUoaten DeiiMaatsohappi dito Arab Hjpotbaekb pandbr 4 Cult Mg dtr Vorstenl aaud s Or Hjpothoekb paadbr 8 Nsdorlandiohe bank aaad Ned Uandelmaaluib dito N W k Pao Hyp b pandbr B Bott Hfpotlieekb pandbr S Ulr Hypotheekb dito S sl OosriKa Öoit Honi bank aaad ttOBL Hypotheekbank pandb 4V Aülaiai Kquit hypotb pandb B Maiw L G Pr Lien eert 6 Nln HoU rj 8poorir Mij aand Hij tol Kipl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1811 dito B lTiU Spoorirl 1887 89 A Bobl S Zuid lul 8pwm i i H obl Pou Wanoliau Weenen aand 4 Rusl Gr Eusfc 8pw My obl 4 Baltiaohe dito aand ïaatowa dito aand B Iwaae Dombr dito aand B Karsk Cb Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMaaHi Cant Pao 8p Hij obl Ohio k North W pr 0 v aaad dito dito Win 8L Peter obl 7 Denver fc Bio Qr Spm eert v a lUinois Central obl in goud 4 Louisv k NaabvUleüert v aand Hoxioo N 8p Mü lohyp o Hisa Kansu v 4 pot pref aand N ïork Ontario k Wosl aand dito Fenna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn kManitoU 1 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino üol Ie byp O B CiaiBi Can South Corl v aaad Va l C Ballw kNav leh d o Oi Anuterd Omnibua Mg aand Botterd Tramweg Haats aand Nan Stad Amsterdam aand S Stad Bollsrdam aanl 8 BlMII Stad Antverpanl887 8 i Slad Brui l 1886 l J UoHO Tboi Begullr OoiollKh 4 OosTUlK StaaUleening 1880 B K K Oost B Cr 1880 8 SruMI Blad Hadrid 8 1888 Ver NiD Baa Hnfc Spohl cart