Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1895

34ste Jaargang Dinsdag 25 Juni 1895 No 6692 mwim conMT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken i C 5 Speciaal vestigen wij de aandacht op onze ruime ft ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ler drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AfeonderUjke Nommers VUFCENTEN De 27 jarige machinist van de Staatsspoor 1 J Bgiw k te Rotterdam had Vrgdag eeo I vrgen dag Tegen 11 uur kwam hg ouder den invloed vau aterken drank aan zgn woning in de Rooseatraat Al spoedig kreeg hij qosestie met eenige familieleden die zich te 1 xynen huize bevonden waarvan het eind was dat hg zeer opgewonden het huis uitliep en zich over de leaning van de spoorbrug stortte Zgu vrouw die bem waa nagegaan was getuige van bet ongeluk Oadelgk werden alle pogingen tot redding aangewend doch eerst I na een nnr slaagde men er in zgu Igk op t halen Het bleek dat hg op een gzeren onderlaag neergekomen was waarbg zgn schedel I verbrgzeld werd I l e ongelukkige laat een vrouw en 3 kinderen I achter lu de Standaarde deelt dr Kuyper mede 1 dat bg vooralsnog het zwggen wenacht te doen tot het relaas in de Nederlander c opgeno men van de wgze waarop hg zgn taak ala i voorzitter van het Centraal Comité zon hebben opgevat en vervuld met name tegenovei de Kamerleden dia door de anti re vol ntionnaire partg gecandideerd en vooral door baar invloed gekozen waren wgl de in dat relaan besproken sakeu tot de inwendige hulsbooding van de an ti revolutiounaire partg behooren Ten slotte zegt dr Kuyper Voor bet overige apreekt het anzelf dat ik ook al ware ik niet san de beurt van aftreding na zoo openbare en grievende aanklacht én mgn lidmaatschap van bet tCentraal Comité én mijn Voorzittershemer op de eerst volgende Deputatenvergadering ter beschikking I van df Deputaten zou stellen c Het bekende dagboek van den Sh h van Zü zou dezen doorslag ongetwSjfeld niet gedaan hebben wanneer z i niet juist gezien had hoe Anton haar ma een somberen blik aanzag Op d t gezicht rhief zich eene beschuldigende item in Selmae binnenste en verweet haar de groote vreugde die ïy gesmaakt had Om haar geweten eemgsnn tot zwijgen te brengen besloot sy Gunnsr voor teteUen de derde wal san Anton af U laan Zg meendi dat zij door dezen tap zulk eene groote zeKopoffering aan den dag legde dat zy wel eene heiiigenalorie verdiend had Verlane niet dat ik hem é n enkelen van de da n af l die gij mi beloofd hebt ant roordde Gunnar lachende Keen dat zou hoogst onbillyk ziin Hij bezit toch al zooreel voorrechten die Ik hem benüd dat het my niet in de gedachte kan komen eïn enk 1 van die welke bet lot mg ge chTuken heeft op te offeren Hy zst u hezUtón cK r het geheile le en terwyl my lechU eenige weinige oogenblikken geschonken zyn om vervolgen Iet de herinnering van mijn vluchtig geluk verre o r zTëpo iig de rei en degenen die gij oitm L hebt rg eten wanneer gy te Upsaie Sb J jegen Gunnar ws omdat by z ch met voor haar verloofde opofford j Al wilde ik dezen tyd vergeten dan zou iK net toe niet kupn n versekerd üuaaar en zag Selma Ti t san bük die ten volle zyne woorden been I h ri n Jn al moeht ik de vreugde vargoUo iet gS Cb dan zon ik toch onmogel k kunoen vergelen Gunnar hield in at vroeg 3 1 a a tag tot hem op Utar lalund nsnlai P H J T WANKÜM J MELKERT Ooatharen Toen de oude mevrouw Sturm op dan bepsaldeo tijd met eene splinternieuwe muts op va tvtk dito BD kleedje aao in bet salon trad vood zij daar de drie meisjes ia vroolijk gesprek met drie leden Vin het dabbelkwartet De wellevendheid welke de laataten io hun groeteaen spreken asn den dag legden stemde de oude dam Lgeheel in ban voordeel zoodat zij b zioh zelve dach f dat het leelijk vbq haar geweest sou zija wannee I v niet nu bet bal voor Selma gegeten had 1 De gaat die bet laatst aankwam wss Selma aanstaande bruidegom Zij groette hem eoo kortaf 1 ZQ was reeds voor alle dansen gevraagd ea had I nog slechts eeoa enkele fraa9sia om sao haar iitè I benindt te schenken 1 Toen hij haar daarontreot verw tingea deed gin I Bebaa vsn hem weg terklarende dat zij niet ko I wsten dat hij sonde komen naardien bij eenmaa I gesegd bad dit k nist voornemans wa bet bal I bü te woBSQ enz 1 De promenade polonaise was geëindigd en er werd I sue wals gespeeld I Het eenta paar dat voordanste was Sslioa n I Ssidstadt I FEMSCHE STOOMVEEVEEU Ghemlsehe WisseherU Ti H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterdatn GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen HooWdepOt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spwialiteit Toor het itoomen n Terren na alle Heerenen Damesgarderoben alwok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom Tan plaehe mantsls Tearen bont ene Yerkrugbtar by M PEETERS Jz N fi A Ib bewys ran echtheid it n cachet en kurlc Bt edi roor I SCHIEDAM en van den Dwun der Finai P HOPFX ADVERTENTICN Voor de hartelyke deeloemiog gedurende de ziekte onser Dochter oodervoDden betuigen wg bg haar hentel oazen iooigen dank J J DK SAN DEN en Echtgenoote Gouda iZ Juni 95 De FamiUe JASPERS en BIGUANS betuigen bannen hartetgken Dank Toor de nle blgken Tan belangil lling welke zg op den 18 dexer zoowel Tan binnen ala Tan buiten de Stad hebben mogen ontTangen TH C3 OXJ3DA De tm$ehrift i g Tan NIEUWE LEEEUNOEN Toor den Cnraus 1895 1896 beeft plaata op ZATEEDAQ 29 JUNI e L dei namiddag 2 i uur ih het Scboolgebouw en tot dien datum na schriftelgke aanTrage bg den ondergeteekende Het BEKSTE TOELATINGSEXAMEN begint 11 JIIJliI te 9 unr Toorm tenzg aangifte Toor hoogere klasaen een rroeger beginnen eischt Dr W JÜLIDS Directeur Qouda 8 Juni 1895 Ondergeteekende berioht bg deze dat hg door OVERNAME der INVENTARIS Tan H WOLFSWINKEL voor eigen i ekening tot 1 AUGUSTUS in de PEPERSTRAAT de Affaire bl ift uitvoeren en zullen Terder na dien datum de uitvoering geToegd wolden bg de Stalhouderij in de Cralwthatraat Onder minzame aanbeTeling I Stalhouder N B Boodschappen worden terena aangenomen bg C ZUIDAM Korte Oroenendaal PIPGUftSUS Bg genoegzame deelneming zal te beginnen met 1 Juli een CVHSVS in het KNIPPEN PATROONTEEKENEN en OP MAAT MAKEN van alle soorten COSTUMES MANTELS en INDERGOED gegeven worden naar een op de Antwerpenache Tentoonatelling met de Gouden Medaille bekroond a ateem en worden aanmeldingen beleefd aan het Bureau dezer Courant Terzocht LeerH d 4 tveken onder garantie aladan zelfatandig te kunnen werken Beferentiën ïan eerate Damea uit Mmtlo Aanberelend m C W ANRKHSMIT tot 1 JuU nog te ALMELO Kerkstraat PS TWUB GBUEUBILEEBDE KAMEBH met drie Ledtkantm te huur gevraagd OpgaTe Tan prga aan boTenataand adrea L van WANKUM Alle dagen zgn voorhanden VERSCHE ZOLTË BOLLEN SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN e fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDEWEG Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA nitgraonderd Zondaga te conanlteeren van 10 lot 6 uur Ytt laMiMMimiiaalawaatetifn P I M t 1 wat aa fl U AaaaL Te Gouda bg A WOLPF Markt A 1 4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Circus ROBIAJSO PAARDENSPEL avonds 8 uur GROOTE GALA VOORSTËLll r met uitgezonderd Programma yiEvw yiEVWi NOOIT GEZIEN iftAZEPPA Groote Hiatoriache PANTOMIMH in 3 Akten en 18 Tsfereelen MAANDAG AVOND Gesloten Voorstelling groote VOORSTELLING met oproering tan ROBINSOK Directmr Mejuffrouw Van GEELKN OoathaTen B 35 VRAAGT xoo spoedig mogeiyk eene DAGMEID DIEi STBODE Adres WESTHAVEN B 143 WE8TLAND8CHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te s Qravenhage Teratrekt Gelden op t Hypotheek en Terkoopt S a o n 4 o anObrteten Tan 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn Co J HOOFT GRAAFLAND De Directie j j ERPER8 KOU AARDS Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adies van Nieuwe paxaphien en reparatie Uitslaan vau ROKKEN en LOIERS tCOPjk FDIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTOAP BOIIRENJONBBNS Likeui stokerij De Cura ao pel Handel in WIJNEIT enz f LANGE TIEN DE WEG GOUDA soi teering EZPESIJN I0E3EL Am E0mn Bourgogne Spaansche en Portug Wijnen directe aanvoer en op de CHAMPAGNE WIJNEN van het huis Moreau Lefévre te Reims waarvan wij de eenige Importeurs in Nederland zijn Henkens Jenever en Oude Jenever ictoriawater mifde VFctoriaSron ft Ober a ins eén tfim Tafeldrank fan h oninklykeffuis der eclerfanden Maatii tot Maepl v d Tictoria Bron te Oberlahnstein gev te Botterdatn Vederlandsche Fabriek VAN IZoolz a a xla OTa d enci © IDrsinJserL vrij van schadelijke Metaalverbindingen en Bacteriën CRA S Co s Gra venhage Wij hebben de eer mede te deelen voor GOUDA en OMSTREKEN als flOOFDAGEKT te hebben aangesteld den heer J H ROODE te Gouda Hoogachtend CEAÏÏS Co Balistraat 77 79 Onder referte aan bovenstaand neem ik beleefd de vrijheid mij ten zeerste aan te bevelen voor de levering der fabrikaten van bovengenoemde fabriek Prijscouranten en monsterflesschen worden gaarne gratis verstrekt Onder minimme aanbeveling Uu Dut Dienaar Zeugstraat No 85 J H ROODË Jjl Bnn VINKEL 0 KB FEU QOn € gnae lm Mn 3 0 Utor O ooaiTAo pur son nu d SmUU Aubt h lM Kr l lkl ST M MVi KVIiHMvi lll MlS HI s IMIm Agentuur bij de Firma Wed BOSMAWteGoDda De ondergeteekende bericht hiermede dat hg oor aanschaffing ran LIJKKOETSEir en Volgkoetsen Itch bljft beluten met het bedienen tu B£ORAF£NISS£N loowel binnen ls bniten de Stud Aanberelend J N BOTH Crabethatraat oTer t station Stalhonderg Oeida Snalpendruk ru A BumuuN k Zomi BINNENLAND 1 GO€DA 24 Juni 1895 1 Een paar weken geleden vierde een der Di 1 recteuren der Stearine Kaarsentabriek Qoad de heer Dr H IJssel de Schepper yn 25 iBrig 1 hawelÖksleest en werd hem door bet personeel 1 een pracht stok ran tiWer roorstellende I enkele gedeelten der fabriek ala soavenir aan I geboden de beschrgving van dit cadeati hopeo 1 wg in een det volgende nammerB te doen 1 Onmogelijk bgoa om het getal geëmploieer 1 den te hais of op de fabriek te onthalen had j de heer IJsael de Schepper het circus ran den 1 heer O Robiuaon fOor twee afonden afge hoard Zaterdag w de eene helft van bet Trouweiyk en manoelQk personeel nit enoodigd heden avond zal de andere helft dü vooratelliDg bgwonea De teot waa met vUggen en groen getooid TegeuoTer den ingang was het wapen van den jubilarii benevens het wapen van Gouda en Deventer aangebracht Bg het binnentreden werd aan de mannen een zakje met ligaren en aan de meisjei een zakje met bruid nikere overhandigd benevens een programma en welkomatlied Toen de jobilaris met zgne echl enoote binnentrad en gezeten waren werd het wetkomatlied staande door alle aanwezigen gezongen waarna de verscbiUende nnmmers fanhet programma werden afgewerkt allen onder levendig applaus van de anwezigen Men amuseerde zich uitstekend en op ieders geaicht was genot te lezen In de pauze werden de meisjes limonade en broodjes aangeboden en de mannen ontvingen bier en eveneens een broodje In een der panze s werd nog een lied aangeheven terwgl na afioop van de Pantomime wederom een danklied werd aangeheven Bg het verlaten van den circus door den jubilaris en mevronw werden door de aanwezigen tatrgku hoera s en lang zullen zg leven aangeheven Zaterdagavond is door de politie alhier aangehouden en onderstand verleend aan den 19 jarigeo B komende nit Amsterdam die levenemoedo zgnde zich van kant wilde maken Bg onderzoek is gebleken dat bovengemelde persoon zich voor ongeveer 14 d en aan verduistering ten nadeele van zgn patroon te Amsterdam had schuldig gemaakt nadat procesverbul is opgemaakt is hg door de rgkspoUtie naar Amsterdam overgebracht en ter beschikking van de justitie gesteld Bg kon besluit is benoemd tot ontvanger FEUI LLETON DE ZANGERS 7 Vit iti Ziceedtch der dir belast en ace te Nieuwerkerk c a P J der Weduwen ontvanger derrelfde middelen te Noordwelle c a Men achrgft uit Waterioo aan het N v d D C van 18 dexer Wij waren heden getuige van een aandoenIgke herinneringsplechtigheid Eenige vaderlandslievende landgenooten hadden zich vereenigd op den morgen van 18 deser in de kerk van Waterloo om aldaar een lauwerkrans met oranjestrik waarop de data vermeld stou den neer te leggen op de graven van onzp dappere gesnenvelden plaats groote bezwaren zgn verbonden dao verzoekt het hoofdbestuur den Mioister het daarheen te willen leiden dat de RgksTuin bouwtchooU te Wageningen worde een geheete j zelfstandige inrichting tonder eenige afhankelgkbeid van den hoofddirecteur der Boogare Land eo Bosch hou wsch ooi ook geen administratieve opdat de Rgk8 TuinbQnw8choolt liefst onder een eigen curatorium waarin ook plaats aan een of meer vaklinlen kan worden verleend met haar geheel eigenaardige eiscbeu en belangen zich ksn stellen ala een inrichting van onderwgs naast de RgksLand bouwsehooU en haar evenknie zg en aldus krachtig kan meewerken tot den bloei en dr verdere ontwikkeling van den tuinbouw m ons I vaderland Naar wjj vernemen zal detotlegeroommauI dant en chef van het departement van oorlog I in Ned ludië benoemde luitenant generaal 1 Vetter zich in Augustus aansfc naar Batavia 1 terngbegeveu tot aanvaarding van zgn ambt 1 Voor dien tgd moet t ïu het plan van den generaal liggen om bezoeken te brengen aan het Koloniaal Werfdepot te Harderwgk aan 1 de Koloniale Reserve te Zotfen en te Nijmegen I en aan het Koninklgk Koloniaal Militair In1 valiedenhuia te Bronbeek D De internationale jury der wereldtentoonstel ling te Amsteidsm zal op den 8n Juli worden 1 I geïnstalleerd Zg al bestaan mt een zeer 1 I groot aantal personen met een evenredige v rI tegttnwoordigiog van de verschillende natiën I overeenkomstig bet aantal hunner inzendingen I Geheel nienw is daarbg bet plan om ook I damesleden te benoemeu I In de groote congreszaal zal Zaterdag 28 en I Zondag 29 Juli een groot internationaal bilI jartconcours worden gehouden waarvoor dcor I het uitvoerend comité reeds zgn uitgeloofd een I gouden een zilveren en een bronzen medaille I benevens een queue d honneur door den heer I Ilenry Wilden I De wedstrgd zal gespeeld worden op een I Wilden s biljart partie du cade van 25 cM I De regelingscommissie bestaat nit de bh I C A A Dudok de Wit eere voorzitter J I Leembruggen voorzitter Henry Wilden en Ë I Wolff Pargs Het hoofdbestuur van Tuinbouw heett zich per adres tot deu Min van Binnenlandschf Zaken gewend met het verzoek om zoo uogelgk de Tuinbouwschool waarvan in het ontwerp van wet regelende het Tuinbouwonderwgs sprake ia niet te Wageningen t plaatsen daar die plaats geen centrum van den tuinbouw is Mocht echter aan de keuze van een andere Kooit in haar teren bad Selma tioh zoo gelukkig 1 gevoeldZ j meeode dat niemand ter wereld zoo I daast als Sandstedt en Selma wenichte lüt den grond I baars harten dat zi zoo mocht blgren dansen I tot ja tot aan haar laatsten snik Vergeten was Anton verloving huwelijk ja de geheele wereld was door het jonge meisje vergeten Voor haar bestond slechts dit oogenhlik en deze wals Wij vreezen dat ook Gaouar niet minder zwijme dronken was dan Selma want ook zgn schoon en vi moedig gelaat had eene warmere en leveodigere nitdrukking dan anders Ij ne wals hoe wegslepend en bulwelmend ook heeft een einde De hemel waarin de dansendeQ verplaaut waren houdt op te bestaan anaeer de muziek xwijftt en men bevindt zich eensklaps tot de werkelijkheid teruggebracht Zoo ook met Selma De muziek zweeg de wals en de begoocheling waren geëindigd en Gunnar geleidde haar uit de danszaal tfWat is die wals koH geweest sprak b fJa dat scheen wel meende Selmaen slaakte een noht flZoo is het met alle oardsehe vreugde ze verdwijnt spoedig heraam Gunnar en daarom moeten wjj het gelnlh van bet oogenhlik genieten zooveel w kunnen wam in het volgende oogenhlik is het voor ons weg Juffrouw Storm gij hebt mij ds derde wals beloofd voegde fay er bq Ja wanneer g ditT niet wilt aibtaan aan Selma kon het woord niati v r hare lippen krqgen kva wienf vroeg Gunnar n zag haar aan Aan mijn varloofde SuisterSa zH en meende dat haar hst wooid op de Uppen braadt Perzië iarodieerettde geeft de Kroniek c du volgende raededeeling Donderdag 6e 6en hral Vêt har be cht de te btoonstelling en wg werden daar aan hem voorgesteld Hg is een braaf man ook heeft bg een snor Hg voelde lich zeer lekkerWy vroegen bem hoe hg over Lombok dacht doch hg zeide dat bg er niet over dacht Hg beviel ons zeer wel Wg wandelden met hem over net terrein Van een gedeelte van den wsreldbaioar heet het Gen hral Vëthar was er kkpot van en h i zeide an dit baeft geen kogal mg knnnen I maken c Verder waa op de tentoonstelling nog iats oods te sien dat ons voor wilde komen als een poppenkast echter gean schoon Het is I een gewoonte in Europa alkander in nieuwsI bladen mal nit te teékeoen Nu had man alle I schoons hnizen uit Holland hier mal a ebeeld I Een nrch tkt zeide ons dat hg ditgedaanhad I doch wg geloofden hst niet daar wg saker 1 wisten dat een ander het gedaan had Ook I liepen er twee Nrldscb Lwée Nedsrlandsoh I leeuwen rond die een Minster Miuisier I beeft uitgeionden om gn uitstalling te beI scharmea Wg waren er niet bang van want I zjj keken zeer oonoozel I Nn hadden wg alles gezien en wg gingan I naar bed Gen bral VAth bar ging in an 1 rgtuig dat de burgerg betaalde omdat hg veel geld had meegebracht Wg gingen tu voet en waren eet moedt Wë hopen nog eens loo iau ia aiant Vrgdag 7e Wg voelen otts niat wel 1I d kan niet zoo veel op eeoa vart n t De Ulreohtsohe Btudenten roelvereenigiog Triton wenschsnde deal te nemen aan den op 29 Juni b s bg Kiel te houden roeiwedstrgd trachtte zich het vervoer per spoorweg te verzekeren van de daarvoor te gebrniken boot Aangezien door da spoorw maatscbftppg het tgdige vervoer wegens het drukke verkeer nab Hamburg niet kon worden verzekerd deed de vereeniging de verriemf iek oatri ed Vrgdag per stoomboot sEstafetta naar Rotterdam vervoeren om daar te worden overgeladen op de stoomboot Amstel firma Wambersie naar Hamburg In de verwachting dat die boot bgtgds in Kiel zal aankomen zooals werd toegezegd zal I de bemanning bestaande nit de studenten C I Hartog C Lulofs L E Brandt J O Moltzer slag en D F van Dogl stanrnan I Dinsdag a s van Utreobt vartrekkan Deze wals fluisterde Ouuasr Selma voelde eene vreeselijke hartklopping sy kon geen woont over hare lippen brengen Tot haar geluk kwam hare tante tot haar en vroeg hoe haar lieveling bat maakte zij was sou rood dat de oude dsme vreesde dat hars nioht sus neu hloading zou krygen Het bal w s geëindigd de licbteo ia het hoofdgebouw op Hosted waren uit alleen in Seluis kamsr brandden ze nog en daar vinden w de dri ninhten Kmma was op een Khommelstosl gaan titteo dis zy net eene zekere drift in beweging bracht hetgesn bewees dat het bal niet al hare kraohieo had uitgeput Selma lag zoo lang ala zy wa en pog geheel in haar bal oostuum op haar bed Klin ut in een hoek van de sofa fJa nu is de pret vooihij zuchtte Klin I 0m vijt UUT vartrekken zij Waarom vertrekken I die stoombooien op zulke vreemde uren I Wanneer I bet nog om aeht uur s morgens was dan I Had men hen naar ds boot kunnen bren so I viel Emma in Ja gy hebt gel jk hst zijn afsohuI welijke wezens die kaptains op de stoombooten I Bah 1 wat zal het bier sohrikkel jk vervelend worden I en hoe akelig zullen de jouge heeren onzer goed I stad on in bot vervolg voorkomen ik tan minste kan I hen niet meer uitstaan Hoe gaarne zou ik eens I een reisje naar Upula doen om de fraaie domkerk I Carolina Odin lund sn aodere merkwasrdighedsa t zien