Goudsche Courant, dinsdag 25 juni 1895

No 6603 Woensdag 26 Juni 1895 34ste laargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitg ave dezer Courant schiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s I er drie maanden i f 1 26 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeU è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd APVERTENTIBN D ondergeteekende P HIIUBBBCHT berich hurmtdt d t hj in oTerl met de H 6r L D KEUS uil de rirma G Kerkbot Go b gelndei en d t he TOorUand n KiASHANDKL voor eigen rekening en onder ƒ naam zal voortzetten P HUIJBRECHT E n g pMport H d SKaOBANT MAJOOB bektnd met Megaign en K ntoorwerkz mhedeu mekt eene betrekking OPZICHTER of iet dergelgki i ook nietongenegen om li ZETBAA8 optetreden HoogMltrii geen lereiichte Adret Barean dewrConrut onder No 2378 Prima OBLDBBaCBE GRASBOTER Mtt foud bikroond Arüwrpm 1894 J Wim VERGEER Go te ZUTPHBN 20 Kilo 21 10 Kilo 11 netteTatelblikken4 bKilo 5 17 fVonoo aan hutê Beetellingen in te zenden bg deu Heer A NORTIER Q oawe C 34 35 RIJWIELEN SparkbrookRijwielen vanaf 190 Hecla Tangrend Rijwielen a 140 verder alle miMielijkeONDERDEELEN BondsK ij wielhersleUer Aanberelend J a DE EÏÏITEE Lange TtenOeweg 30 QOVÜA V Allerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilieron Medaille beneteni EereDiploma Qottden Medaille en Ortiflcat Award of the World Hygienic Eipo ition Chicago 1893 i het Werddberoeind OruiveB Borsl Bonig Exlratl MELIA THE vrr s Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Y Ti H i van8chaik Co getmtigd te tOravenhage Gï n middel is ot kan worden u Igetonden welke de Melianthe orertreft het i OnaSBBOEPBLIJK het beete middel er wereld hetgeen d 1 JTer chillendo bekroningn getaigt HetTeriacht en genee t OXMID OBLIJKie trengste hoeit en verouderde borjtkwalen Oadeljk na hel gebruik dorMELIANTHE doet wch de weldadige u loed gelden Het groote debiet en de el6 atteeten aan MltlilANTHE bewesen liJn de orertniging dat hare uitnemende en genemnde eigeniohappen opprga worden geiteld De MELIANTHE ii rerpakt in flacon ran 40 ot 70 et on 1 met gebreikeaaawöang Tooraien an on Bandel m rk gedeponeerd a d Keflhtbank ie Oravmhagi 1 VerkrSgbaar bfl F H A WOLFF Drogiit Markt Gintda A BüDMAN y J C RATEL AND Batkoop B T WIJK Oudewattr m MMlTk t lu HmM HI TOOf H OTa M TOor Ictao nKtodmo iM w iyJS rtl lÏMrtl lr M f 1 35 op oum lw w i JS n ii f Circus R0BIN801V PAARDËNSPEL DINSDAG 25 JUNI avond 8 uur GROOTE INTERESSANTE VOORSTELLINC met gewgzigd Programma siEvwi mnuwi Opvoeriog Tan de Oroote Hietoriicbe Spektakel PANTOMIME m MAZEPPA w in 3 Aktes en 18 Tafereelen WOENSDAG 26 JUNI 6B00TE VOORSTELLING Met achting ROBIiKSOK Diredeur Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOIOA uitgraonderd Zondag te conaoltoeren fan 10 tot h onr Meips T E PARIJ S Zenden gratis Nfranco f uScts sar£W£j Je nieuwste mode voor het Zoni i j llo n tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JUIE8 JftUIM V PARIS De talen der nieuwste modeitoffen lii voorraad bUtaPrlntémpa koateloos toegezonden doch n n ge ilmdelOk de verlangde oorten op te geven en ongeveer de prijMn te bepalen VerMiidlnaeii nair aUe Landen derW rel4 De caUlogu bevat de Voorwaarden der veraendingen voor Franco Vracht en Rech Corr pond ntla In all talan Een ware Schat voor de ongelukkige lachtoffer der Zelfbevlokking Onanie en geheime uitepattingen i net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI iti HoUandache uitgave met 27 afb Prfa 2 gulden Ieder die aan de verichnkkelnke gevolgen van deie ondeugd Ifldt moet het leieu de oprechte leering die het geeft redt iaarlflk dniiend an een zekeren dood Te verkrögen by het Verlag Magazin te Leipwg Neamukt 84 franco tegen iniending van het bedng ook in poetiegeU en in eiken boekhandel in Holland HudeUnerk ey die float gnbrolkt nit de Blikken Trommel Vi N KATER en Co Gedeponeerd OBOSINOES Elk tukje heeft de vorm van een ittende Kat Verkrngbaar in nette Blikken Trommeltje il 25 Ct bö onie bekende yerko oper Uoud 8i lp r lr k vmi A BaisalUK k Zoon GOUDA 8 HAGE 3Diea3 stxeÊreli3n€r 1 TTJXJZ 1395 Vertrek van CJOUDA MAANDAG WOENSDAC en VRIJDAGMOKGKN 5 uur Vertrek van sHAGE DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAGMORGEN 5 uur Firma T STIGTER 4 pCt PAUDBRIEVEU VAN ÜE i Pester VaterlStndischer Ërsler Spareassa Vereiii O PGER ICHT IN 1840 BaveDgeooenide PADdbrieven z n nomiDkii groot SOO 1000 5000 en 14 000 Kronen TOoraioQ Mn bfttfJMrlykichB CoupouB per 1 Maart en 1 Septombur en afloabatr iïpari iloor aiddtl Tao balQaarltjkaohe uitlotiog De Coupon zya tlun en ook m ia toekomst vrij van belasting rolgena da Wet an 1881 Art 30 4 10 zg ign efitnaU de OitKelote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Weenea en te ACQfltOrdam tón Kantore ïan oud rgoteekenden tot den koen van deu dag Volgens de wet van 1876 is op de esnmeiilijke verpande hypotboken prioriteit der houders van Paodbrioven ingescbrcTBu waardoor hun het reoht op de hypothecaiie schuld vorderingen in de eeiata plaau is gewaarborgd I a ondergeteekendeo naar bnn verwyzendo Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag der laatelhng over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrleven van de Fester VaterUndUoher Erster SparcasBa Vereln tot den koen tad den dag WKHTHEIM GOMPRRTZ AM JTBBDAM Mei 18D6 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao l a 4 a H DoBlraatige door de nieuwste uitvindingen op marhinaal gebied nrbeterde fabricatie eu uitaluitend gebruik van Bjne eti fijnste grondstoffeli garandeerei len verbruiker van Stollwerck sObocolade ec Cacao eon nbovoienswaardig fabrikaat nadwkeurij beantwoordende aan den inhoud dor reap Etiki tten De Flrma bchiuilda 87 Brevets als HofleTeraaeler 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles len b ij vira uitmunlond fijn fabrikikt K eda 18J4 sihreof de Accaiiemio nation de Paris Nou TouB déoemona uno Ilaamille i n rnmiin el e en oonaldOra Jon de votre exoollento fabrioaHon do Obooolat bonbon Tarlea eto o Stollwtrck l tabukaat is verkrijgbaar bij H H Confiscurs Banketbakke nz en lenenuilvertegenwoordiger voor Nederland Jnliiu Hattenklodt An sterdam Kalvorstraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet geneaen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen H i met solden cl l jcuMing asnbraiigende iijiddol n loovsllig ontdêkl word n die in de banden v n een bek m geoeeibeer en goed 10 hebben W aiet PriesniU t der walerkuur metbode ient oonpli U o n bed vaaruoord voor do Igdoado m nMhbeld goivnrdon u oon ooDTOUdigo bodrf Horft nirt een Z dMh m oor Thiiro Brand gonuimd eon m ddol tegen vrou Dtiekteo wn do band gedaan dio bot laii tot dor chirurgen roodi minder noodaakolgk hoeft gemaakton tbaa gomoengood van allo goi oo h roa begint te nrd nf Ook oy hot goblrf tor beperking van uewMokloo boginl er liohl to komen on ook hior oon weg geopend gewerden di op do oonvondigat o naluurluk 10 manier roauHaton oplovart olk wel in staat jn do aodorl Jaren onferanderd aangawonde nenooskundigo hulpmidd len K o ala bg oorb Bromium ïaor Araenioum ona gohMl te verdnnlon Kr ino elo monaobon dio noch siok noilh goMnd iijn on toob klagen dat sg neb in liohum eniioralloabobalvo wol govoolon hotgorin le niet velen kunnon on aolfi door o n vlieg getergd worde eoWO liob Mlvon on andoren tot laat iju mndor hot to willon Vele worden geplaagd of door vrooaejjke not of door droofgeoalighoid kunnen niet Upon on wonion door benauwde droomon gekweld Dan aiin er wodor andere die to kampon hebben met hoofdpijn oongeatio iwakheid van geb ugen ooftuiien en toevallen Bindeldk Inden do ergateu onder bon aan verlamming vitn iana en alleude slekU Al José oogolukkigen di men op eiken leoftiid onder ellr gealaoht on eiken tand vindt sqn aennwsiek esmin of meer de alaohlolfor dor leefwgse van onaon tyd v j Wie tot fone doser categorièn van Igdora behoort u mgelioht waaackt 1 wordan ovy de werking eener nieuwe methode adreaaeere ficb aan Amsterdam CLÉB Co Hoiligoweg 48 Ml luM mt üKii nr iittii lUrMtui er gm M Brfd o mum Palmt H ntoUtm tmiitgtn htt AaUu ia tf utrthlMen Naehahmungtm Van ktitft Mitr imwê gtti MCliarftm H i oUen nar nu m W9et odir tn ulolim EtHAAafltffui a taan alac f tal nibnuumMI aiajaotojl M SS IV l e X ZCTigi wO f IlitlKlUC iniiilrffl uitglltl Warmng £ i2S Patent H Stollen BINNENLAND QOODA 25 JuDi 1895 Beden middi werd teo Rasdhaize unbettaed het Terrichten tad verfwerkeo ua gemeeate geboaweo eoK iDgüschreveo werd Toor Perceel 1 door B BroDwer f 315 J Voe 299 90 J Rott 298 M Binnendijk 250 W T Boeffe 190 Peiceel 2 door W u Soest f 140 B Broower 95 J Voi 86 60 J Rost 76 M Binnflndök 62 Pereeel 3 door W T Soest f 320 J Voi 287 J Roit 287 M BiDDendBk 211 B BroBwer 197 Pecceel 4 door J Roet f 459 W n Boeit 312 B Broower 259 De Feeetroor UÏDg giateren uit het overig gedeelte manoelyke en vrouwelgke werklieden der Stmnne Knarson fabriek Goodac door den beer Dr B IJnal de Schepper in het cirone BobintOD aangeboden slaagde evenals die ran Zaterdag niistekend Onder laide braro s Terliet genoemde heer met syne echtgenoots het Cironi De Voorstellingen in het Circns Robinson Tsllen steeds een drokker bezoek ten deel als Toor enkele dagen veel werkt biertoe bij de historische Pantomime Mazeppa die nog meer dan Plato de toesohooners in Tervoering brengt De heer Robinson toont zeer goed te b Öpen wat het z gen wil steeds iets nisnws te arrangeereo een drnk bezoek moge lyn loon hiertoor zijn Zaterdagnamiddag had te Oadewater de veehonder G M wonende aldaar het oogelok by het laden tan een roer hooi daar af te fallen tengerolge waarran h terstond een Igk was Bet wetsontwerp tot herziening der kieswet is by de Tweede Kamer ingekomen FEVILLETOJX DE ZANGERS dit k t ZiMêÊch 8 tKa dat is zoo onmogelijk niet zeide Ktin lacheode ea daar het u sTleen om de merkwaardigheden VBD Upssie te doen is moet gij pspa maar verzoeken dat hy u dezen zomer eens medeseemt Houd mssr stil Elin gij zijt geen zier betfr daa ik en behoeft dus niet om my te Isohen sprak Eniii levendig Gy vondi het ook wst verdrietig dat Hanid niet blerf en Gij gy denkt alleen aan Ring viel Elin liaar ia de rede Nu Selau wie speelt u hst meest door het hoofd F Haar verloofde üataurlgk verzekerde Emms Daoht ik het niet dat er zoo ie s komen zou prak Selau Ben ik nist ongelukkig genoetr dat ik au nog door a moet gekweld worden O het is neer daa vervatend te leven verloofd te zijn en vBst hst dnbbelkwsrtet vertrekt valde Éllo dea ÜB san en begon te lachen Gy zult moeten bekennen dat wy le drie zeer beipottelgk bsndelen set te treurec over het vertrek der iludeoten Waarover moeten wy eigealgk bedroefd sünF Wy hebben heel veel pret gehad eo kennis genaakt met zeven knappe joDgeliD n Harald Bist aunagerekend dien wy reeds van vroeger keiidmt tsrwjijl ons de herinnering van dsn korten Do stoomtram der HoUandache Staat s ioor van den Haag naar ScheTeuiogen Terioer lt Zondag pim 19 700 paes iers gedurende da avonduren moeit tnsscheu Scheveningen eo station Anna PauJownastraat een vyf rainutco dienst worden ingevoerd Door den landbouwer J Glenbaas te Baa land werd op sgo klaverland een tweetal nesten gevonden elk met 14 sterk bebroeide patreseieren Hg plaatste de eieren onder eene broedhen iu zgoe schanr en jl Zaterdag kwamen 23 patrysjes ter wereld die door de beide jachtopxieners en een ingezetene met de hen ternggebrucbt zgn in bet jachtveld van den ambaobtsheer waar de eiereu gevonden waren Uit Amsterdam meldt mso De dag van Zondag is sr een geweest voor de wielryders Terwgl op de nienwe baun achter het rgksmuseum de meeitt bekende Nederlandscbe kampioenen ch met plkander maten op banen van 400 tol 10 000 meter vertrokken omstreeks hall negen in den ochtend acht andere wielrgders van den Omval aan den Amstel om een verren tocht van Amsterdam naar Arnhem en terag in den kortst mogelyken tgd af te l gen De acht deelnemers waren de beeren Charles Brongard van Brussel Vrouwea van Uaarlem Witteveen ran Haarlem Kloijrer van Bilversum Cordang van Maastricht van Leeuwen van Amsterdam Doornekamp van Amsterdam r d Dries van Utrecht De jury begaf zich na de startf naar bet café Continental tegenover het Amstel hotel om daar kalm de telegrammen af te wsohteo waardoor zy op de hoogte zou worden gebonden van de lotgevallen der rgderi onder weg Td Diemen reeds viel van Leenweo af daar zgn band sprong Wittereen en r d Dries garen het te Laren op eren voor Amersfoort maakte ook Klayrer rechtsomkeert Te Ëeda moest Doornekamp van win verwisselen Te Arnhem kwam Cordang aau om 11 n 13 52 Do9rneksmp om 11 n 22 24 Vruuwes om 11 u 25 35 en Bongard om 11 32 Zy vertrokken als volgt Doornekamp om 11 23 52 Cordang om 11 a 26 14 Vronwes om 11 n 3l en Bongard om II u 44 40 In den amiddag gingen wielrgders en voetgangers het riertal op den Diemerw tegemoet De w strijd rs kwamen in deze volgorde aan Cordang oni 3 aar 3 48 Vrouwps om 3 u12 30 Doornekamp om 3 n 18 17 Bongard was da laatste Tengevolge ran dezen nitsli viel aan Cor maar vroolijken tijd blijft die voorby is Zie zoo meisjes nu alle treurige gedachten san een kant I Last ons gaan ilapen 1 Slapen I zeide Ëmou de schouders ophalende ja gij zyt gelukkig die in tyd en ootyd slapenIttnt Wst my aangaat Kort zya ilsvens itonden enz zongen eenige aohoone heldere en friisoHtt itemmeu beneden hot venster der meisjes eu de drie jonge dames sprongen op om al de liebten asjg te steken die iu do kamer gevonden werden en vervoIe enB met kloppende barton oaar de sobooce serenade te luisteren Toen de laatste toneU uitgeBtorven waren zaten de meisjes elkander aan te kyken Ëlin verbrak bet eerst het stilzwijgen Wst komt Hnrald s stem goed oit io het kwartet zeide cy Het zal mij benioowen of Harald gauw terng komt Ëlin zuchtte onwillekearig Gauw terugkomt herhaalde Kmma wneen dat gaat zoo gauw niet maar weet gy meisjes wat wij op dit oogenblik beslaiten moeten Dat wy in Mei van het volgend j sr naar Upsala zalleo gaan Zyt gy het met ny eeus clan nwe hand er op tfHier is de mijne antwoordde Kha en legde de hare in die barer xuster Selsoa wierp sieb in sa boek der sofa en knabbelde op bare nageU v u Setma gij zwygtP sprak Ëama iicb tot haar wendende f Om dal ik niets beloven kan In Mei ben ik immers getrouwd en Anton ui g eo zin hebben naar UpsaU ta reizen £ n dit geval Solms viel Ëlic in bl ft het bezoek der studeatn ene hsugelljks gebaartsais ia daag tfn deel de eer pryi een zilveren bi knr dma by uu tweemaleo aohtercen tieaft genounen en dos thans zyo eigendom i Hij verbeterde de reeonls Amsterdam Arnhem 90 K M en Amsterdam Arnhem en terug 180 K M m t 21 ni 8 en 6 min en dit bg ouKunatigeo wind en 23 minuten oponthoud VroQwes een nieawaliDg op dezen weg verkreeg de zilveren medaille van de Verecnifiiug ter berorderiug vaa het Vrsemdelingenverkeerc en een kist champi ne oitgeloofd door de Continental Bodega Company Doornekamp droeg weg de verguld ziUeren nietlaiUe van den Algemeenen wieirgderfibondc en ene gravure ui etoofd door den heer Helling BoDgard eindelgk sag zich drie prgzan toegekend een groote zilveren medaille van BQllandiai een zilveren medaille vim de VereenigiDg tot bevordering vuu het Vrsemdrlingenrerkeer eu eeu gouden medaille uitgeloofd door den heer Otto Cohen Na afloop werd in hst A mnt t Hotfll gaxsnienlgk gemiddagmaald ou dtaroa veroenigdon zich weditrgders en belangstellen deu iu het bondslokaal anr de heer Muller Massia speechte sn de voorzitter der jur de heer Scbellema Reduin de prgxea uitreiitu De heer Bongard uit Brussel bracht ook roor de andere deeluemers dank wegens de uitnemende regeling van den wedstrgd De rechtbank te s Ha veroordeelde gisteren den persoon die van de drukte hg de aankomst van geceraal Vetter gebruik maakte om een portemonnaie te rollen tot 3 maanden gevangenis boven de reeds ondei ane maand preventieve hechtenis den knaap die noodeloos een brandschel aftrok tot drie weken twee beklaagden die terecht stonden wegens mishandeling en beleediging vso eene vroaw in bet Kruldersbofje den een tot 1 maaud en den ander tot 6 dagen Tegen een metselaar dis in den avond van 27 Mei eunigsztnn ouder den invloed van sterke drank aan een wuniog aan de Priosegracht aanbelde en geld vorderde vao den betfooer zgn patroon dia echter niet thuis wa waarna hg niet geliefde te voldoen nan de hem door de vronw dm hnizos herhauldflgk gegeven lait om zich te verwgdereri vorderde het O M 14 dagen wegens huisvredt breok en roorts 6 mannden voor cone schoonmaakster Vecidiviste die tsË nsdeele rsn de mensoheo die haar in dien t hndd o gesteld een gooden horlogeketting sta en 2 maanden voor een loopjongentje in een sigHrenraagazgu die eeu weekloon van f 2 50 rerdiende maar daarmede niet tevreden cigaretten tabak sigaren uw leren waarmede gy eene nieuwe tydrekening begint en welke g j noemen kunt Voor n na dn komst van het dubbelkwartet te X Goeden nacht ik t slapen Ken hslf uur later waa het donker m da kamer der meisjes Elin sliep en meende Harald s zaobte en fraaie tenor te huoren zinfion Htill iio Rchlaft nur leise eto Kmma look Kann oo zy doorlirp m bnro god iohten alles wat Malcolm lUng gezei il had en herinnerde zich da eetboteekenende blikken die de woorden vergi zelden Selma walste in bnro vorheeldiog m t Oaansr EEN JAAK LATEU Selaa Sturm aan Hmms Roberg Upsain düD 10 Mei 16 Lieve beite Kmma ioo ben ik dan du te Upsala alwaar wy verleden jonr met ons drie£n zoo vurig icrUtigdeo te komen maar onder geheet nadere omstaa ligheden dan wy ons toen voorateldeii Gy en Klui moaktet bet plan tot duze rrii rn ik was bedroefd omdat my dit geluk mat te beurt zou vallen Dit zou my na aAoleiding kunnen geven tot bet maken van eene menigte ttiehtolyko iMffohuawinleen ingeval ik daartoe aanleiding bad maar gy weet dat ik ze uict eens loei wanneer ie in romans voorkomen eu ze dus nog voel minder sdhryven zal U ïa dus orer tot hetgeen ik u beloofde toen wy te X van elkander afsohoid namen ametyk u opheld r np te gsvea saagoaade eeu en ander dat gy niet Dsgrypeo koadt waaronder seer dore merken die hg verkoeht voor ti n c ot per stuk oatrreemdde voor eea bedrag van f 130 Een der jongens aan wie bekl ongeveer 200 sigaren had verkocht verklaarde ter terechtzitting brotaal dat sommige niet eens wlskker waren Naar aanleiding nn bet Zaterdag onlvang tn Reatertelegram omtrent den toestand op Atjeh hebben wy naar Batavia om inliohtiugea geseind Onze oorrespondent telsgrapheart ons nu Vertrnuwbam beriohten omtreat den toastend op A eh zgn moetelök te rerkrygsn Offlcieeel is raedegadaeld t de rgand da forten onier baitenlinie met granaten beschoten heeft De alarmkreet ran bet Batnv Handelsblad houdt men voor zeer overdreren Intnesohstt wantrouwen velen Toekoe Djohan Ook lou het Atjehteger naar bericht wordt seer verzwakt zgn maar generaal Degkerbotr beeft de aangeboden versterkingen geweigerd c Ook op een vraag naar Kota ÏUdja gesoind ontvingen wg tot antwoord Everj thing allright altes naar wensoh Vermoedelijk vindt hM onrustbarend Ranlertelegram van Zaterdag in niets anders yn oorsprong dan in eea nieow sensatis artikel van het Bat Handelsblad t De gistaran aangekomen mail bracht ons reeds xulk ren artikel waarin orer de artiU lerie der AUehers en de o nr er troaw baarheid van Toekoe Djohan wordt gesproken De besrhieting vao de bnitenpoiten met granaten is tronweus niets nieuws en is reeds meermalen voorgekomen X woorden in het telegram orer de rer rwakking ran het Atjehteger klinken bedeukeigk Maar seer geruststellaod is dan wedor het slot dat genjraal C gkarhoff geen rerflerking noodig acht Het IS niet overbodig dat Ueutar s direelieeens iiafpat hoe bel telegram eigenlnk in dewereld is gekomen Hand De huzaren die eenige weken geleden nit hun garaizoeu Venloo dese tHrden komen suc esMievelyk terug thans weer fpiren erticb 2 te lj iden alwaar zg eerst nog de etadcutenteeaten haddii n meegemaakt rrgwillig aan die Vrydag jl naar s Hertogenbosoh igngetransporteenl alwaar zg voor den krygsraiul zullen terechtstaan H is wel opmerkelgk dat dis twee inim zes weken hier te lande koDdes rertoeven zonder in den kijker te loopan Elin zeide eens dat het verbluf ran b t dubbvlkwartet ta X eene merkwaardige gebeurt nis tn ro jn Idven zoude worde en zjj had grlijk want daardoor kwam ik tol het bowuitsijn vso ds w rkilhke gsvoelens van myn hart My dunkt dat dit heel verstandig klinkt Msn zou zich op h t toonesl nist beier nsbbeii kunnen iitutfukken Ik herinner mg dat fcij mMrmatan uw verwon dermg betuigdel over myne liefde jegeu Anton Ja Emma op dit ongeobltk ia h t m zelve een roMJoel en tooh veneker ik u dat ik eenmaal verliefd op hem was en daarom is hst bast dat ik terug ga lul duo tiJ I dat ik Anton brieven aobreef van soht tien bjadz den en dubbel zoo lange tel satwoerd onfringt Acton 11 xoo als sy weet een vsrrs bloedrsrwsol van mijn ader Drie jaar ge sdeu sloehvrrocbrikkeiyk dat ik al zoo oud wordt U was Iocd Mitieo brnoht ik zoosts gy weet den zomer in de pastorie te Róda door Antofl was oiljunot bij den proost AU ik ooit een dochter krijg 1 u nooit logetoe by een predikant waar een sdjunot il dsi deugl niei Lieve hemel Emma I t verstand sohi nt nij vaa daag ovor te loopee Maar keeren wfj tot mijn verblijf ts Boda terug De woning van den proost xoo afgezondsnl dat men wol een paar mijlen verw derd is vsn baren met wte men kan omgaan In de pastorie waren behalve my geen aafiere jonge mpnschen dan de ad jooct en da vevrtieiyarlge doehter des h dia hare Sympstbiën en meesteatyds ook haar verblijf la bet hoenderhok had itf nrHt K h