Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1895

weat iodneen Haar on ia noodig dat we aan vaandel met heldere kleuren oatplooiaa VoorlicUigheid is goed masr klaarheid an oprechtheid sijn niet minder noodig AU de basoio een onzeker geluid geeft wie zal xicb tot den krgg bereiden Te groote voorzichtigheid verraadt zwakheid Spreker ton wel willen weten wat men bedoelt met bet ophouden van elke beroorrechtiog ran bet kapitaal c Hos zal dat kunnen spreker ziet dat niet in De roorzitter antwoordt dat de invloed der wetgeving op de bevoorrechting van het kapitaal is bedoeld De wetgever heeft invloed op de verdeeling van den oationalen rgkdom eu die moet hji goed aanwenden Hat kapitaal wordt bevoorrecht door kiesrecht aan bezit te koppelen door de instandhouding van de plaatsrervangiog enx Wanneer de wet achterwege laat alle regeling van bet arbeidscontract dan schept de wet door stilzwggen reeds een bevoorrechting ran het kapitaal De heer Lieftinck wil lezen onrechtraardiga beroorréchting welke inroeging door den roorzitter wordt bestredeu waarna ds heer Lieftinck zijn amendement intrekt Daarna werd de discussie gesloten en ging men tot de stemming over waarvan wg het resultaat in ons vorig nummer meedeelden De minister van binnenlandsche zaken heeft door tnsschenkomst van de districtsschoolop zieners aan de gemeeutebesturen verzocht de volgende vragen te willen beantwoorden lo Hoe groot was bet aantal schoolgaande kinderen nan elke der openbare scholen op 15 Januari 1895 2o Welke zgn de namen der onderwijzers en ondetwijzeressen die op 1 Juli e k aan de openbare scholen verbonden zeilen xgn Het hoofd en de vakonderwgzers behoeven niet vermeld te worden 3o Welke dier onderwgzers hebbeo den leeftgd ran 23 jaren volbracht en bezitten den rang van hoofdonderwgzer 4o Wnt is de reden der onvoltalligheid van bet personeel Waarom is niet aan de eiscben der wet voldaan De rechtbank te Utrecht deed gisteren uitspraak in de voor acht dagen behandelde zaak van C van Doorn wonende te Maam thans in verzekerde bewaring beklaagd ran mishandeling den dood ten gerolge hebbende op W H de Bruin te Doorn gepleegd en den bekl veroordeeld tot gevangenisstraf van 3 jaren De eisch was vier jaren Een groot publiek woonde gisteren de terechtzitting der arrondiisementsrechlbank te Maastricht bg Behandeld werd de saak tegen den socialist Pieters uitgever van de sVulkstribunei beschuldigd van beleediging door middel van geschrift mr S aldaar aangedaan Door bet O M werd tegen beklaagde eens gevangenisstraf van 10 dagen gereqnireerd De verdediger mr Troetstra trachtte aan te tooueo dat zjjn dient niet zgn eigen opinie msar die van het publiek had uitgesproken Bg concludeerde daarom tot vrgspraak Na de behandeling der zaak werd door een persoon uit hel publiek geroepen sieve het socialisme c Zaterdag vertrekt van Amsterdam per stoomschip Koningin Regentesc naar Oost IndiS een detachement aanvnilingstroepen ter sterkte van 4 onderoff en 60 minderen onder bevel van den van verlof terugkeerenden Ie luit der cavalerie O I leger A B J W Posno en onder mëdegeleide van den voor dat leger bestemden 2e luit der inf J Ketting Zondagnacht is in een be oond huis aan de Stadhouderskade 139 te Amsterdam ingebroken Aan de acbterzgde ran bet huis aan de Hemonylaan is eerst gepoogd door een tuindeur binnen te komen Toen dit echter niet gelokte weid het raam van de tuinkamer opgeschoven ZomerdleDSt 1895 OlreflüLSjMMirwegverblndlDgen met GOlDA 7 8 40 08 40 10 17 lOM hl 1 BOTTKRDIH 1 S4 8 3 8 44 OtllI DS 18 SS U lt 88 s 1I 4S 18 5 1 44 8 t0 4 0 HOTTEIIDA U 9 O D D i 10 8 10 8 10 8 10 48 lO Si 7 Oa da 3U 8 0 7 0 ft 50 1 1 1 l 7 8 8 4 45 7 47 4 8 4 54U 1 ïenJl 7 4 8 47 11 UafW 8 8 i8 ll l 8 i io o t 10 48 Vim it i o i 4 0 1 OOl DA DTSICBT 8 11 0810 1 11 H 48 1 88 8 17 4 16 11 14 7 4 4 5 67 66 8 81 10 18 7 10 10 8 11 4 8 84 5 05 6 1 18 8 48 10 87 87 10 61 11 46 l 0 8 08 8 50 4 48 6 6 86 7 45 04 11 OODUiAHSTÏEDAM li 0 T riUn ara ontriog bet oomilé der tentoonttelliiig ta Amiterdem bet rolgeode cbrgven Uit num ren Zgoe Excellentie Prini Manrite nn Onnje beb ik Joniier Willem ren der Rgt geiegd Broncbem psffe Zjjner Eicellentie de eer un de commiMie der Tareldtentaonetalling te Am terd ffl ta melden dst bet n l ag uneleo en rjjp beraad Zyner Sxeellmlie tot Zgn groote epijt is roorg liomen minder wanscbelgk Ie weien ign roorgenome toebt nssr Ond HolUndt op Woensdag Ie doen plute bebbeo i Begrgpelgkerwgu was bet oomité nadat door prins Manrits aan twee gedeirgeerdeo an bet comité op bandslag belooliL was te ittllen komen m deu niededeeling ze r telenrgtsteld ta meer daar de reeds aan da roorgenomen komst ds noodige publiciteit aageKefen en bet rendsl tich bereid rerklaard bad Toor Z Eic te eierceeren terwgl bijzondere maatregelen roor ontraopst en receptie soowel door het comité ran de tentoonstelling als door de oommissie roor Ond Hollaodt reeds waren genomen Daar men rooral ook ran buiten de stad rrat beaoekers rerwachtte die de exercitiëo ran bet rendel en de inspectie ran prins Manrils mst zgn gerolg als een bgzooder schouwspel binnen OudHollandt s reste wenachten bij te wonen beeft bel comité ran Oud Hollandt xicb onmiddellgk met bet nitroerend comité in contact gesteld om het publiek gern dnpe te doen worden ran bet sonderlinge gedrag der laidHbe heeren In eene onmiddellijk belegde rergadering is dan ook bssloten om bet beioek ran prins Manrita toch te doen doorgaan en daaraan nn ean historisch karakter te geren en wel bet bezoek ran den prins met gerolg aan Amsterdam op n Mei 1618 De hoofdpersonen inllen nu roorgesleld worden door toonealspelers waardoor de rerscbillsnde personen als historische figuren allicht beter zullen worden roorgesteld De koatinms anllen niet minder fraai zgndanrao de LeiHaobe maskerade terwjjl bet uur waarop de plechtige inoomste zal plaats hebben s aronds acbt onr roor bet publiek gemakkelgk al ign De rooratoUing ran Jan Klaesz door Ih AsKlgn lal Dinsdag middag te 3 nur op de Marckt ran Ond Hollandt plaats hebben Do entree roor Ood Hollandt ui roor deze voorstelling die Donderdag eu Vrgdag wordt herhaald niet worden rsrhoogd In stodie komt De Klucht ran de Hempen Woensdag a s zullen 3e Nederlanduche Archirarissen te 11 unr op Ond Hollandt hon jaarljjksohe algeraeene rergadering houden Na atoop ran do rergadering wordt op de Mailboot e n gemeenschappelijke mualtgd gehouden terwgl s ronds de incomste ran Prins Maorit aal worden bggewoond Door de goede sorgen ran de firma 1 rederik Muller Co aldaar zullen ran Woensdag af on Ond HoUandt tentoon wordeu gesteld rarschiUend handschriften uit de middeleeuwen en nieuwe Ibschiedenii waaronder zeer r eldxame reprodaeties enx Indien werkelgk Prins Manrite Zondag een bezoek aan Schereningen bad nabracht de belangstelling bad moeilgk grooter kunnen ziju dan roor de nagemaakten prins hooldperfoon ran do Loidscbe maskerade die gerolg gat aan da uitnoodiging om bet concert in het Kojhaus met agne bonge tegenwoordigheid te rereeren In de knnaal was letterlgk geen plaatsje onbfiet op het terras hetzelfde en daarbuiten hoog op tegan de helling ran den weg naar het Oranjebotel waar de prins met gevolg dineerde niets dan mensoben Ruim 9 uren kwam de prins gekleed in een rgk galakostnnm ran witte zijde en satgn met tgn gerolg ereneens in schitlereude gnlakleeding aan den rersierden ingang ran bet terras waar hg door de muziek der dd schutterij ierd ontrengen met het 18 Virat Daarop olgde het Wilhelmus en en onder do toonen BBWIHM 2t 1 8 B4 01 10 8 0 6 18 8 1 8 1 6 8 7 8 7 4 1 7 1 10 5 1 5 18 5 8 Oeuda tCeordreekt Nlsuwerkerk Oapella lintlHnlani 7 4 11 87 18 48 11 58 5 85 6 40 56 8 0 8 60 6 54 5 8 7 03 8 1 8 18 7 88 8 81 8 41 Ooada Oadew Wandsa VHmU Ooada 4 40 8 81 10 Vu mnirarkaik ran den Maskerademarach ran den beer Van Erp kwam de stoet in de iCarzaal waar bet Phiharmonisch Orkeet eveneens het slndenleolied deed booreo Nsdat de prins op den roor hem bestemden zetel in igo loge had plaats genomen toerde het Phil Ürkest den Maskarade marsch nit van den heer J A N Patjjn gevolgd door het Wilhelmus in oude toonzetting under welks tonen de stoet de zaal weer verliet um naar deu feestdisch in het Oraoje H ilel terug te keersn In deze dagen van Atlantische en Aostraliaohe kabels is het vreemd dat in den Britseben Archipel nog een eiland bestaan kan waarvan men iu 8 maanden niets gehoord beeft Dit is het eiland St Kilda het verst afliggeode van dejgroap der Schotst be Hebriden ongeveer 100 mgien van den raaten si Op deze rotsige kusten wordt de zee altgd zóé door storm geteisterd dat geau stoomschip deze onherbergzame kust sedert September heeft kunnen naderen en niet róór het midden dezer maand zullen de eilanders in het raderlandsoh nieuws worden ingewgd üt Kilda is omstreeks 3 mglen lang en 7 Ejlen in omtrek en de bevolking daalde in Ie laatste 100 jaren nooit beneden 70 personen Van alle verkeer afgesneden kan men op Ut Kilda een rolledig communisme in werking zien Het boofdbedrgf der bewoners is de vogeljacht en de vangsten van zee en trekvogels worden geljjkelgk verdeeld Eveneons gaat het met de gevangen visch Ingeval van twist komt het gansche volk sajien waarbg ieder eene stem heeft en de meerderheid beslist Zelden verlaat een 8t Kildsr zgn eiland en die er toekomt keert altgd weer spoedig terug Het sohgnt dezen lieden goed te gaan en zjj zgn tevreden Grioren hebben ig oog nooit laten hoor In de afdeelinnen der Tweede Kamer rerklaarden verscheiden leden zich voor bet behoud van het kantonge echt te Hidderkerk met het oog in de eerste plaats op de daarbg betrokken plattelandsbelangen en vooral ook lettende op de meer en meer veldwinnende opvatting dat de rechtimseht ran den kantonrechter zal moeten worden uitgebreid zoodat het oogeublik slecht gekozen is om een kantongerecht te ontbinden De amendementen van den hoer Smidt wer deu door vele leden beaamd Waar het de beoordeeling ran de belangen der plsttelandsbevolkinit betreft hechtte men moer waarde aan de udvieian der plaatselgke autoriteiten dan aan die dor recbterlglie ambtenaren Opgemerkt werd dat gelgk de rivier de Maas binnen Rotterdam over bare gebeele breedte lot het derdekanton erechtaldaar zal behooren volgens bot regeeringvoorstel ditzolfde als het gerolg ran het nuiendenient Smidt het geral zal wezen met de drie rivieren binnenbat door hem voorgestelde kanton Hidderkerk In bet stelnl 8midt zal het nieuwe kanton Ridderkerk 29787 zielen tellen of ruim 400 meer dan het oorspronkeiyk bedroeg Het kanton Schoonhoven wu indien Krimpen aad de Lek naar Ridderkerk werd overgebracht per resto een lipvolking hebben van 30275 zielen Sliedrecbt na rerlirs ran NieuwLekkerland en Alblasseidam van 27818 het kanton Rotterdam no 3 zal wel is waar slechts 32090 zielen tellen maar binnen dat gebied valt de geheele schoepvaarlbeweging op de Maas vóér Rotterdam terwgl bovendien de bevolking op het Noordor oilaud en Fgenoord zeer snel aanwast De voorstanders van het Begeeringsvooretel zouilen bg aannemiug van het amendementSmidt de indeeling iu ijjn anieudement rationeel achten Bjj eventueele verwerping van het voorstel émidt zon hol amendement Van Ggn aanbeveling verdienen Van de vergadering der Lilierale Unie deelen wij hIs vervolg ran ons verslag nog mede Utrecht bestreed 11 08 11 18 11 14 8 8 10 7 47 1 88 8 40 11 81 il 0 5 10 11 8 65 8 18 8 07 OEN B 10 06 10 15 10 17 i 10 8 11 4 67 i Ol 1 08 s 8 1 8 0 8 86 6J5 5 57 7 44 8 81 10 14 IU Uu heer Zelrelder rau Zaterdag gelijk wg toen raeda meldden de motie van Burgerplicht c bet program moet nn worden gereed gemaakt om onmiddellgk os de nieuwe kieswet gereed te zgn Dan weten de werklieden waar zjj terecht kunnen Thans moeten onze gelederen worden gezuiverd om als het op den strgd aankomt geen last te Igden van deeerteurs Nu weet men nog niet wat de Unie wil bet wordt tgd dat zg kleur bekeone Mr A Kerdjik betreurt evenzeer de rede ran den heer Wertbeim rooral wraakt bjj ecoige schimpscheuten op de radicalen die zooals de heer W zei radicaal zgn om er boven op te komen Zulke lieden zgn er in alle partyen spreker kent ze in iedere partij Keen het doel ia niet socialisten of anderen Ie winnen het doel is ons lelven naar buiten te doen kennen meo moet weten wat wg zgn De radicalen zien in spr fteen vriend maar hun optreden was betrekkelgk gswettind wgl voorheen de liberale partg een tweedrachtig gezelachap was Dat kwaid moet nu bestreden en daarom moet bet Unieroorstel worden aangenomen Uitrpreken dat bet kiesrecht roorop moet gaan wil spreker wel maar met het weglaten der sociale paragraaf rereenigt spreker zich Diet Niet met bet oog op de kiezers die komen maar met het oog op wat ons geweten ons voorschrgft willen we ons program gereed maken De voorzitter zegt dat het Uoiebestunr de kiesrechtparagraaf overneemt nit de motie rsn Burgerplicht De heer Cnperos Zutphen sluit zich aan bg de rede van den heer Wertbeim en de motie van Burgerplicht Men weet wat we willen het progrsm van 1891 is er nog Spr dient een motie in namens de kiesvereeniging te Zutphen waarin wordt aangedrongen op uitbreiding van kiesrecht om naderhand met de nieuwe kiezers de sociale hervormingen ter hand te nemen De beer Teilegen nit Arnhem bestrgdt de motie van Burgerplicht dst wat erggebnkt schgnt te gaan onder de nederlaag bg da stembus van 1894 geleden Het besluit van bet Uniebestnur is geboren nit de opdrscbt verleden jaar verstrekt om voort te gaan in de democratische richting Stilzitten mogen we nu niet er is ook geen enkele reden voor We krggen een nieuwe kieswet maar naar onzen zin zal ze niet zgn zelfs de heer Wertbeim zal haar niot bewonderen zooals zjj door deze Regeeriog zal worden aangeboden Al de jammer die de liberale partg doormnskte was bet gevolg ran bet ontbrekenvan een programma van de verdeelilheid dieheerscfate onder de zonen van hetzelfde buis Wil ds liberale partjj de c ftdy heid behouden dan dient het roorstelwan het Bestuurte worden oangenonvu f De roorzitter constAteeru dat de denkbeelden vnn het Bestuur Aiet zijn tegengesproken en verdedigt nadn het voorstel van het Bestuur rooral deu nadruk leggende op de sociale paragraaf die een heerlgke scbooue humane leuze aan de hand doet waaronder het een eer i te strgden Mr Asacher betoogt dat Burgerplichtv niet reactionair i Waarom wil men nu een nieuw program sr is geen aanleiding om het program ran 1891 te wgzigen al wat we noodig hebben is een program van actie by de slembus De kieswet komt weldra gelach men kan uu geen program maken omdat we nog niet weten wat de kieswet brengo Thans wordt de pauze geopend In de namiddagrergodering verscheen ook Mr Troub Do discussie wordt voorgezet De heer Muyderman van Zutphen verdedigtde motie door den heer Cuperus ingediend Die motie is Itort en sluit alle nietliberaleelementen uit Het gaat niet aan nu reeds tezorgen voor de werklieden onder ben daarinte kennen De heer Lieftinck acht dat er geen principieel geschil in debat is alleen een verschil van methode Dat we het kiesrecht zullen willen uitlireiden zoorer de Grondwet toeliiat dat AaDKevangeD 1 7 11 mM TUd van Greeuwlcb 11 18 7 8 7 5 8 08 8 13 8 8 5 84 4 50 4 87 t 04 8 11 10 1 48 145 0i S O S IB 03 5 81 7 80 8 10 8 10 8 10 i 80 8 87 8 44 8 80 8 5 5 48 8 50 9 57 10 04 10 11 10 18 10 87 8 05 3 48 4 t0 li 0 U IO 41 80 8 1 4 40 3 8 li 40 8 15 10 OEN H 1 A e SO VDA sHsiie 5 4 8 7 80 7 48 8 80 461 0 1411 8 H 16 1 88 8 44 68 8 4 4 15 5 17 8 U 7 58 88 y oS 8 54 10 80 1 44 Z Z 6 08 10 85 1 68 J J Xm ï m 8 i8 1 56 Io Io im i5 05 l 4 i0 s U 8 6 4 18 4 i8 6 4 58 Iw i O Utrecht Woerden ündewster Gouds AwtatdaaiWp Stool Ie Bleiswïjk Kruiswei en Nootdorp Leidsohendsm ÜTEK0HT G0DD4 7 50 8 00 a 07 10 84 r SO 10 64 8 8 6 8 41 9 4 11 10 8 88 50 8 58 8 11 7 07 6 1 7 iO 8 8 10 11 84 18 60 8 10 8 5 4 48 6 86 10 88 11 61 4 16 6 58 l S4 10 44 18 07 1 M 8 4 4 8 6 0 7 0 AHSTIBDl H O O O D 1 8 10 8 4 U IO 6 85 7 46 8 16 04 6 60 55 U 40 4 86 10 14 U 1 8 80 5 10 da luiken daaiacbter met geweld gedwongaa Tot schrik en verbazing van den bewoaar moest hg gistermorgen constateeren dalda gehaela inboad nit de bnfietkaat was verdwenen Vermist worden 18 paar afelzilrer 18 paardeasertzilrr 4 groenlelepels een soeptepel ean saladelepel en rork en verder nog molslalepeltjes theelepeltjes peporbueje soikerstrooier snikerUng saoslepels servelringeu vischschepgembervork en lepel on nog eenige kleinigheden les vaa silver Ook rernieizucht hebben de inbrekers aan den dag gelegd Zoo werden in het stndeerrertrek van dan bewoner een lamp rerbrgzeld an fieachjes stak geworpen Ook werd nog een bezoek gebracht aan den kdder waar da heeren op hnn gemak gedejaaaeerd hebben met kaas en eieren Zondag hielden te Arnnem de twse socialistische en eanige andere vereenigiugen een samenkomst in Musis Sacrum ter bespreking van de opheffing van het privaatbezit Verscheidene sprekers voetden daarna het woord Daarop wilde men zich in deu tuin begeven maar de toegang tot dezen was door de politie afgezet op grond dat de commissie van beheer wel de zaal maar niet deu tuin roor de samenkomst bad rerhuurd Over deze zaak zal naar men zegt eeue klacht bij de justitie worden ingediend A Ct Iq de ilgemeene rei deriag der QolUndioh MutMbappy van Landboow welke 15 Jnti I to AiDBterdAm wordt f ehoudeo zsl door bat boofdbentoDr eeD roo tel worden gedaan tot bet zendeQ van een adres aaa da KoniDgin waario het verzoek wordt neergelegd om met het oog op den zeer gedrokteu au achteruitgaandea toeatand ao den Nederlandichen landbouw in het algemeen en den ongelyken betastiogdrok op onroprend tegenover roerend vermogen de heffing van de grondlwlasting op de ongebonwde eigendommen to doen verminderen voor de helft vau het tegenwoordig gevorderde bedrog dus 3 pCt in plaats van 6 pGt vont te atollen over de belastbare opbrengst In de toelichting zegt het hoofdbestuur o a het volgende Keedi bg de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp der vermogenibelasting is er faerhaaldelgk dezerzgds op gewezen hoeseer de landbouw in het algemeen veel drokkerder belast was en toen nog meer werd dan andere takken van bestaan in ons laad Tegenover hetgeen de rentenier of ef feotonbonder als zoodanig in s lands schatkist bgdrai en wat zich hoofdzakelgk bepaalt tot hetgeen de vermogensbelasting vordert werd aangetoond dat de landbouwer wel 3 4 maal meer betaalt o a door lo den gelgkea aanslag in de vermogensbelasting 2o de grondbelasting wasrvaa hg nimmer ontslagen is al was zgn bezit nog zoo ring en al bracht bet hem niets op torwgt een rentenier beneden f 13 000 vermogen geheel vrg bigft van de vermogensbelasting 3o de mntatierechton bg verkoop van eenig land terwgl alle andere roerende goederen en effecten niets betalen bij overdracht ann anderen 4o de belangrgke dgk waterscbapa en polderlasten die de landbouwer alleen dral tt terwgl alle andere inwonera van het rgk daarvan gratis de voordeelen en bescherming genieten Veel regard is op zulke betoogingen niet geslagen Omtrent grondbelasting bleven de klacblen 200 goed als vrochtoloos en het I pCt over de inkomsten daarvan prgsgegeven was toch waarlgk geen blgk dat men den Undbouw ernstig wilde belpen in zgn moeielgken strgd daar men te gelijk heel wat meer procenten op zgn Termogen vorderde zoodra dat boven de f 13 000 mocht stggen Veel ophef is er gemaakt omtrent bet voordeel dat door de vermindering van mutatiereohtea aoateu zeepbelastingen en de vrgstelling van den landbouw in de bedrgfsbelaatingea aan dien tak van beataan gegeven werd Maar wat is daarfan waar en wat helpen die tegen den soo boog stggenden nood onder de landbonwera op het oogeoblik De mntatierechton Bjjn verminderd doch als de boer uit armoe moest verkoopen komt dit ton voordeele zgner crediteuren eo sterft hg dan worden te erven er mee gebaat Hg aelf blijft er niet mede op de been in geen geval Ën de out en zeepbelastingen strekken zich tot alle inwonerq van het rgk uit Speciale voordeelen voor den landbouw konnen gering worden geschat Wat de bedrgfsbelasting betreft zoo I het officieel en algemeen bekend dat die te ver geeh op den landbonw sou toegepast ifttrden wegens de lage opbrengst van het badrgf De verlaging der grondbelasting tot S pCt aal Tooriseker niet voldoende ign docb alle beetjes helpen en uw hoofdbestuur zal op de volgende algemee e vergadering wel gelegen heid hebban op nadere maatregelen aan te ringen nu op bei pnigramma daarvan ia gesteld het streven om ett ministerie van landbonw te verkrijgen De Nederlaodsche Kamer van Koophandel te Londen beeft het be lflit genomen belanghebbenden te wijten op het ieit dat nn vanwege üe Britéche Regeering bg invoer nit het buitenland moubters van boter gentunen worden Deze monster lollen worden ondei ocht door de R eerings analyston en overtredingen van de Wet op den verkoop van voedingsmiddelen van de Margarine wet of van de Wet op de Handelsmerken zullen vervolgd worden Naar het bmtuor der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen ons per circulaire mededeelt is deze maatregel genomen in verband met het ontdekken van 17 percent margarine en bevroren Australische botor die als S S iidecrd zuiver verkocht was een feit waarvoor een winkelier te Oosport voor het gerecht werd gebracht zonder dat men hem kon straffeu daar hg bewees dat de boter als f egnrandeerd zniver gekocht en in den oornproDkeltiken toesUnd verkocht was Daar reeds vroeger melding is gemaakt van vergissingen voorgekomen bg analyses van botor door KngeUche echeikondigen acbt de Kamer den genomen maatregel helangrgk genoeg er de aaadacbt op te vestigen De omataodigheid dat het ouderzoek in qoaeatie door R eeriugn ambtooaren geschiedt biedt volgens bet oordeel der Kamer meer waarborgen vso naawkeurigheid De grond onder Pargs in het departoment van de Seine ia voor een groot gedeelte oodermgnd door de kalksteen gips eo krgtgroeven die sedert eeawen in exploitatie zgn De gaoK ouder Pargs zgn te zamen 130 kilometer lang Door het afbranden van het Stadhuis in 1871 Commone waren de Men Kchrgft uit Varik Zatordagmiddag voer da stoomboot De IJzerhandel van Dordt alhier op een griotaak die onmiddellijk zonk De schipper dia afvoer tekere Van Keerde van Hardingsveld riep nog toen hg de boot zag naderen maar het schgnt dst het personeel geen acht gaf daar er geen enkel schip behalve de grintoak op stroom wa De schipper kon nog joist zich zelf met zgn 10 jarig zooutje redden Het gezonken § chtp steekt met deu mast even boven het vaarwater uit Van een ood zeeman is aan de Prins Hendrik Stichting te Ëgmood aan Zee een gift van f 2000 tor band gestold ton behoeve zgner minder gelukkige confralers Eene Doitsche firma heeft kinderwagens vervoflrdigd die men kan opvouwen in den vorm van een reistasob De Huisvrouw c acht deze vinding zeer doelmatig De wagen kan gemakkelgk op reis of bg uititopjea naar buiten worden meegenomen in spoortrein tram stoomboot enz en is ook een uitkomst voor hen die op een bovenhnis wonen en voor wie het haast ondoenigk is een gewonen kinderwagen de trappen op en af to brengen Ëflo 4 tel jongens vau de steenfabriek der bh Van Hasselt te Kampen waren op een met hooi geladen wagen geklommen Door een defect aan dit voertuig sloeg de wagen om en geraakte 3 hunner knapen van 9 14 jaar onder bet booi en iu een sloot tengevolge waarvan de 2 zoons van J Kwakkel en 1 van Ë van Hoerde jammerlgk verdronken De vierde die zich in het achterbak bevond is er zonder eenig letael afgekomeo Uit de Waal bg Drnlen is een tend vau een vermoedelgk voorwereldl k dier wegende ruim 1 kilogram opgeb gerd BaltenlaDdscli Overzicht Lord Salisbury is tan Winior teruggekeerd Naar men verneemt heeft hg de laak tot vorming van een kabinet aanvaard Men gelooft dat de Igst van de nienwe ministera Donderdag compleet aal zgn In het Lagerhuis hield sir William Harconrt eene rede naar aanleidthg van het aftreden der regeering Sir William zeide dat bet votum van Vrgdag een rechtetreeksch votum van afkeuring tegen den ministor van oorlog is Omdat de regeering zich solidair verantwoordelijk acht met den ministor van oorlog en zgn militaire administrtonrs heeft zg haar ontslag iugedieod en dit is aangenomen Daar het wetoontwerp betreffende de vangst van zeekalren in bot Noordelgke gedeelte van dan atillea Oetaaa vóór 1 JoH moetaangttnomaa sgn atelt apreker voor over te gaan tot de derde leaiog van dit ontwerp Daarna dankte tir William zeer bewt o ign aanhangers voor den tteon hem als leider van hst Lagerhuis verleend en de oppositie voor de boffelgkheid die zg voortdorend tegenover hem in acht had genomen Halfoor zgde dat het sgns inzien meer de eonstitotiooeele w aoo geweest zyn het Parlement te ontbinden in plaats van de verantwoordelgkheid der regeering op de oppositie te werpen Nadat het ontwerp betreffende de vangst van zeekalven bg de derde lezing was goedgekeurd werd de fitting verdaagd tot heden De sinds lang onvermgdelgke crisis in Kngeland heett dus een zeer normaal verloop Het votum van wantrouwen onverhoeds door de motie RrodricK uitgelokt en door een gering meerderheid aangenomen tegen den miaUter van oorlog Campbell Bannerraao heeft deten er toe gebracht zgn ontslag aan te vragen eu ondanks de pogingen zgner ambtgenooten om hem hiervan terug te brengen bleef hg agn verzoek baadhaveo Qehjk te voorzien was heeft de minister van oorlog het geheele kabinet in zgn val medesleept Zaterdagavond bood lord Roaebery der koningin het ontslag van het kabinet aan nadat hgna de geheele dag waïi doorgebracht met beraadslagingen over du wgze waarop de crisis kon worden voorkomen Zelfs was het plan geopperd in de Parlemeotszittiog van gisteren voor to stellen het votum van wantrouwen tegen den ministor van oorlog ongedaan te maken door een votum an vertroowen Daarvan werd echter afgezien de crisis thsoa begonnen moei leiden tot vene oplossing die den parlementeiren toestond zuivert en eeu krachtige regeering iu Engeland weder mogeljjk oaaki De uarteling der regeeriog werd vonral veronrraakt door de overweging dat de aanneming van bet voorstol Brodnck bg verrassing was geschied Immers na de mededeeliogeu lau den minister van oorlog over bet oobilag van den hertog van Cambridge als opperbevelhebber vaa het Ëugelsche leger hadden vele afgevaardigden het Huis vertaton daar zg niet meer verwachtten dat er zulk een belangrgke stemming zon plaato hebben Het gebeurde is echter voor het ministerie niot oowflikom omdat een verandering ïn den Dolitieken toesUnd een uitkomst kso zgn Daily News een met de r eering bevriepdorgaan z t dat de kleine meerderheden dief betka binet bg de stemmingen van den jongsten tgd verkreeg zijn positie oubnudbasr en zgo aftrediog noodig hebben gemaakt Dit bracht dan ook zeker lord Küüabery dia bovendie nog altgd Igdeod is tot hst genomen besluit Zaterdagavond vertrok hg naar Windsor waar faü de portofenilles ter beschik king stelde der koningin H M nam bet ontelag terstond aan en het wordt zeer opgemeikt iu de Eogelsobe pers dat in de bewoürdingen daarvan geeu uitdrukking voorkomt van leedwezen zooals in 1892 bg het aftreden van het kabioet Salisbury Dadelgk ontbood de koningin haren ouden vertrouwden raadsman lord Salisbury naar Windsor Castle om ii et hem over den poli tieken toestand en over de vorming van een kabinet to raadplegen Het bevel deHmniagin bereikte lord Salisbury die op zgn boitooferblgf vertoeft niet tgdig genoeg om Egn vertrek reeds Zatordag mogelgk u maken De Times c noemt enkele namen van nieuwe mioistors waaronder de heeren Oosshen Chamberlain HicksBeach en de hertog van Devonshire lord Hartington Zooals na de besprekingen aan het banket der National Union of Conservative Ahociationss te wachton was zal dos een kabinet optreden van Unionisten en conservatieven bet eerste bewgs van de samensmelting der beide oppositiegroepen tot een nationale partij Langen tgd geleden reeds heelt de radicale afgevaardigde van Milaan CaValotti de onverzoenlgke tegenstonder van Crispi sga voornemen uatigekoodigd om te publiceeren de voor den premier raeeat compromitleflrende documenten over zgn betrekkingen met Cornelius Uerz Men wachtte met nieuwsgierigheid maar toch met eenigen twgfel Ëindelgk zgn ze verschenen Zaterdagavond hebben twee bladen ze gepubliceerd De brief van Cavalotti is gericht aan de eerlijke lieden uit alle partgen en hij tracbt er iu aan te toonen dat Criapi indertgd 60 000 frs van De Reioach ontvan gen heeft voor een decoratie aan Hen verleend Het spreekt vanrelf dat den premier nog wel meer wordt ten laste gelegd maar dü is toch de hoofdzaak De brief so Cavolotti heeft heel wat sensatie gemaakt In Milaan zgn reeds betoogingen gebonden tegen Crispi eo roept men leve Cavalotti c in du straten Uo radicale bladen nemen het document voor echt aan en meenen dat de premier zgn ontelag behoort te nemen Daarentfgen beweren de officiensen dat Cavalotti nu zgn laatste troef beeft uitgespeeld en eerstdaags wel van het politiek tooneel verdwgoen zal In diplomatieke kringen oordealt men dai Crispi tagMOfar dergelgke beaohuldigiogea aiu de Kamer machtiging behoort te vn en om Cavalotti te vervolgen Maar zal bg het doen Het gerncbt gaai dat hg pertinent weigert Blgkk dit waar dan sgn de radicalen voornemens in de Kamer de taak ter sprake te brengen Volgens den Romeinecben correapondeut van de sTempsc aullen Cavalotti s vrieodeu eiachen dat door de Kamer een ücbeidngerecbt worde benoemd ten einde te onderaoeken in hoever de beschaldigingen juiat agn Op het eiland Formoaa gaan da Japanners voort met de bevestiging van bon gaaag tot doBver met goed gevolg In de havens is van venet reeds geensprr ke meer De eenige vraag is nu nog of het den weerspaunigen Zwartrlaggeu zal gelukken een guerillaoorlog tegen de Jappanuers to doen ontetaao Voorloopig wordt daarover niete gemeld De kans blgft dus gunstig dst de rust op bet eiland spoedig volkomen tal heratold worden De Armenische quaestie lal waarsobgnlgk ook de gevolgen ondervinden van de ministerieole crisis in Engeland Gelp althans uit Konstontinopel wordt gemeldt verwacht de sultan dat Lord Salisbury ten o isichte van het Oosten eene andere politiek mI volgi n als lx rd Rosebary Dit is niet zeer waarschgolgk maar toch ral natonrigk de regec riugswijsigiiig in Engeland de oplossing van dit geschil nog langer vertragen dan toch reeds het geval zon wezen PARASOLS mt 90 I KorUmg L van os Ai Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs vau Amsterdam Vorios slolkoen M lo 100 101 Ol l 88 s 84 ♦ v Vis 16 v MVl ÏI l 1 SS Vi mm 10 mm ♦ 0 k Vu 17 111 II il 41 100 V 88 880 1011 mil m 1 1 U4V 78 101 loov 180 l8 80 m i l IU t 7 118 104V l ls 617 M s i V v 61 86 108 as 101 100 10 V mm 14 ♦ 14 Vl M BI V M xt v M s 1 luV 10 1 417 64 Vi mm IT s 114 10 IS mé 101 H 108 Ma 108V m 180 18 ii V 41 uoy 4 JUKI Sinaauiiu Cert Ned W S dito dito dito S dito dtio dito 8Vs HoHOta Obi aoudl ItlltS T Lia InHhrgvieg 1862 81 8 OosTBNa Obt iopspior 1868 ft dito in silrer 1868 6 PoETVOAL Oblig net coupon S dito Uekat I ausUKu UU Bieuenl ia dito Oeoons 1180 4 dilobgltoths l88 4 ditobijHopsl88 a0 4 dito in goud lesB 188B 6 dilo iRio dito 1884 8 Smxjs Psrpel schuld 1881 4 Toailu Uepr üonr Issn 1880 4 Ose leeoing serie XJ Oee Isenbjf serie C ZuioAra Bip oU t8 l 8 Uauoo Obl Buit Soh 18 0 VIHISUIU Obl 4 onbep 1881 AusTunui ObUgsilen 18 It I Konaanui 8tsd leen 1894 8 NlD N Afr HsudelsT send Anndsb Tsb Mii Ortileslen DeiiMssUcbsppiJ dito Arnh Hypotbeelib psodbr 4 Cult Mg der Vontsnl saud sOr Hjrnotboslib psadbr S Nsdertaiiflsohfl bsnll ssad Nsd lisDdelmsstscli dito N W k P O Hyp b psodbr t Rott Hypotheekb psndbr S s Utr Hjrpolhoekb dito l s UosriKE Uost Hong bftuk ssad KusL Hypotboekbsok nssdb 4V Ahisik Kquit hypoth paodb 8 Maiw 11 O Pr tien eert 6 Nsn Iloll U apoarir Hi ssad Mij lot Kipl T 8t 8pw suid Ned lad Bpoonregm ssad Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dilo 1881 dilo I TlLUB 8poonrl 1887 8 A Kobl Znid lul BpwmU A H obl PoLlM Wsrsohsu Weenso sand 4 ausL Or Euss 8p Mij obl 4 Baltisehe dito aand Kutows dito sand 8 Iwaog Uombr dito sand I Karsi AHiaUA Ceiit Pso Bp Hij obl 6 Ohio fc North W pr C r ssad dilo dilo Win Bt Peter obl 7 Deorer fc Bio Or Bpm oert a Illinois Ontrsl obl iu goud 4 Louisv fc NMkvilleCert sand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kaasss r 4 pet pref saad N IorkOnUriofc West sand dilo Penns Übio oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 8 Bt Fsul Mins fc Msnit obl 7 Ud Pso HoofdliJQ oblig 6 dilo dito Lino Col Is hyp O I CAMAnA Osn Bouth Cert saad Vm G Ballw fc NsT Ie h d e O Amslerd Onoibus U saud Rotterd Trsmweg Msats ssod Nu Btsd Amstenlsn saud 8 Btsd Bulterdsm saud 8 BtLOil Blad Anlwerpeul887 l Bisd Brnasel 1886 Hoxa Theis Begullr Oesellsch 4 OosTWa BusUlsening 1860 8 K K Öoat B Cr 1880 IrAKJB Slad Msdrid 8 1168 Var Nan Bes Hyi 8pohl eert z