Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1895

34ste Jaargang No 6eg4 Donderdag 27 Juni 1805 Ictoriawater ftoiMHE com w Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regeld k 60 Centen iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des midd De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 k met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderlyke Nommers V IJ F C If NT EN 9nri rlj Jk iilt nd GEBOREN 22 Jam Oarirclai Jup r Lnud rt oodtn ï T a der Linden en C t ii Middelkoop Coraelin ooden ü Upeltutr fO J Velbnrg 23 Oerril ouden B f ii Wiiigerdea en O StoopeDdial 24 Pinter Johnnife oudf ri C J RcTet en A BreedTeld OVERLEDEN 22 Juni 8 B iliing hoUvr ran F A Berurd 39 j 24 L Orergian 50 j T nn Jen End W j APVEBTENTIEN Aankondiging Bg ronnia van da ArrondiaaemeotiBtcht bauk te RoUirdam dao 20 Mei 1895 bg Teratelc gaweieD i het hnweljjk beitaande tniachen F D A C vm MOLL en r O na JUNOH beidan wonende te Hollerdam ten Tanoeke ran eeratgenoemde rerklaard ontbonden door eehtacheiding De Procureur dea eiacberi Mr M L A VOKaTMAN Een gepaaporteard 8ER0BANT MAJ00R bekend met Magaagn en Kantoorwerkzaamheden o fet eene betrekking als OPZICHTER of iaU dergeljjka ia ook niet ongenegen om ala ZETBAAÜ optetreden Hoog aalaria geen Tereiachta Adrea Bureau dezer Courant onder No 2378 Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA altgejBonderd 2ondigB te conialteeren ran 10 tot 5 aar FBMSCHE STOOMVÜBVEBU IK Gkemiselie WasseberiJ TAK H OPPE UEIMKB 19 Sruiêkade Botteraam QabraTataard door Z M den Koning dar Balgen BooiddepAt roor OOUDA de Heer A VAN Ü8 Az Spaoialitait Toor bat atoomeu en yerfen Tan alle Haarenen Dameagarderoben alaook alla Kindeigoederei üpeoiale inriohting roor jbet etoom n van plaohe raantata reerau bon eni Gordgnan tafelklaaden en wordep naar de nieuwate an laatate méthoda gererld Alle goederen hetag gestoomd of geverfd worden onaobadelgk roor de gezondheid en rolgena ataal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken agu deprgaan 25 gedaald Ta atoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene week 6000 Stuks uit de ralliats maiaa eeoer der eerit buïtenlandiohe fabriekeQ OYer genomenti looffenaamde Leger Paarden Dekens ihuctTii t f en den apotprijs van ff 2 75 per Rhik worden uitverkocht Dais dikhe OAslIjlbare dekens zijn xoo wartn ila eea pala ca 140X190 om Kroot dus lii f f i hecle paard bedekkend nift wol op nanid en U br ede trrepen voortn en kleine partij witte woUene Slaap Dekens groot 140 XIW cm weRfim neer klono ilechls duur raklui l rii rkli ir futiteii iii het wwifael aangeboden ad 11 3 50 peratuk KcMtea andera bet dubbele MV l nkl l Mi uohnvDfl beitutllujreii watAm H lanf da TMrraad Irakt ifjren toeMiiüliti vau li i b 4iaf of Bd r ramboun promiii ui g T erd B HnrwItB Maaatrlolit Groot staat 3i KOPjb FDIKK O0DI ♦ ii SCHIEDAMMER aEHEVEE Uerk 1 NIQHTCAF VerkrURbaar bij M PEETEK S Iz N B AU bewijs vao etifallieid i CAcbet eo kurk ttceda voorBÏeo Tan den naam der Firma F HOPPE Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJ X onder Redactie der beate Katb Letterknndigen Maandelijks Terechgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur al Boman SoeeUen Histortgehe Verhalen PoHU Allerlei Baad elii Lodogrlef Ilebun eti enx voor den zeer lagen prys ran UB Ct XT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsie maaodschrlft van Nederland P AJUJ P STOKVIS WATERREÜB UqOBTKB s BoacH FriMenips T E PARIJ S Zenden gratisso franco de generale KeHluatreerde onUlogus In d hollandsclie en fransche t lan Devattenda de nieuwste modes voor het Zom r lxo n legen gerrankeerde aanrrage gericbt un I JULES JM UZOT C PARIS De stalen der nieuwste modettoffen iD voorraad bij JiiPrintempe worden ereneena koBtelooH toeKfl oiiden doch men geUeTt duidelók de verlangde soorien op tojgeven en ongeveer de prijzen te bepalen Varsandlngan naar all laandan derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Coppeapondentla In all talen Ken ware Schat Toor de ongelnkki e ilaehto£Fers der ZeltbevlekkinR Onanie en geheime uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBKVVAIUKG HoUandscbe aitgave met 27 aib Prys 2 aaiden ieder die aan de Terschrikkeiyke gevolgen van dese ondea Igdt moet het leseu de oprechte leering die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postt ls en in eiken bbekbandel in Holland Wflt tawi iiog tagan Jioht Aa Bbauaattak Lsnoaayjaan kortom feiff Aator PiJH Expeller IfUt iaaiatkatlllliwaiaaatawaadaatefto H l1l 1 jn in ledar hniageiln TaikaadkaM Vat neat de ZSÏToeAaadaBwndaa fa A f3 Fi a M aa n aaat a l Toaikaata la 4e awaale F Ad Hebtar t Oa ta Ta Gouda bg A WOLFF Markt A 1 4beo DB LAAT en VAN SON apothekerMarkt Gouda 8aelper lrak an A BtoixiuN fc Zoon ui f de VictoriaJBron te Oberlahnsfein byEma Tafeldrank Van h£J ninklykef uis derXeder anden Haati tot Xxpl v d l Irtnrtn Bron te Oberlahnntetn gev te Botterdam Hl lïïWELIJESEAAETEIf in verschillende SOORTEN steeds voorhanden ATAL0GIIS met MODELLEN ter inzage SPOEDieE LEVERING NETTE AFWSRKINC HKNEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEKDS VOORRADIO BIJ LangeTiendeweg A BEIFKMAIT Zn 4 pCt PAUDBEIEVEIT VAM DK Pester Vaterlaiidischer Erster Sparcassa Verein OPGEHICHT IN 1840 BoveugL noemde Pnudbrieven y nominaal groot 200 1000 5000 eii 10 000 Kronen oomon v in halfjaarlukaohti loiipoui par l Miiart en 1 Soptoinber ea attoabaar a pari door aiddal TAn liatQaBrlijkaobe uttloting De Coupona sgn tbana en ook m d tnokonisl vrij van Ixilastiug vulgm de Wet an t889 Art 80 J 10 1 gj lyn evenala de Oilitulote INudbnefon liutnalbiuvr to Budapeat Weenen en te AmstOr dam ton Kantore van oudergettic kenden Uit iltin koer i van deu dag VolgUDS do wet van 1878 is op do Baajuanlyke vorpnndo bypolhukeu prioriteit dar houdera vaq PaodbrioveD ingeKbreveit waardoor bun het ruoht op de bypothecaire sohuldverdenngeQ in d earite plaats is gewaarborgd De oDilergeteekenden naar bun vervrgzendu Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag dar Instelling over 1894 berichten d it zij Toortgann met den Verkoop dür 4 pGt Pandbrieven van de Pester VaterltUidiBOher Ërater Sparcassa Verein tot deu koera vau den dag WERTHËIN GOMPBRTZ AM iTKKDAM Mei 1895 Patent H Stollen M tta SUB Rtarl IrDiiUrin uilglUI ni iiiiJi rftt UKie nr Mtli ntrliUii 7ë ai Der f roMUf Ei folg rrungen htl Anim lu ftfic i adanw w rtliUiëeii NtivJuthmungtni g i§b a Mëp ktuft i aher unttn gtetH mcttarfen H StoUmi nar roti um airact odir in toloheo llsonhindlunita In dinta umtr Plttat wit neb ntah nd tuigehinitkt SS FreinlMvn und ZeugniiuM gntiM imd fmm Waarom word ik van mqn zenuwUjden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pa l ter gpenezing niet leerdet kennen Hst is niet xelden dut KCu67 iDi nanbren eode middelen toevallig ontdekt worden die in d hnndea van een bekwaam euoesbwr fen goed sucoea bebben Was niet Prieanttc rie geleerda restigei Oer waterkaur ntotboda wiens woonptaniB een budevaartsoord voor do lydende meoscbbeid geworden ia een aeovoudige boer He ft uiet ueu Zw üdsoh majoor Thnre Brand genaamd een middel tegen vrouweotiekteo aan de baud godonii die hut lancet der chirurgen reeds mindor aoodaaketgk beeft gemaaU en tbans gemefngood van allo gL neesheenui Itegiot te vorilen P Ook op het gtioied ter beperking ran leuuwEÏttkten begint er lichl te komen en ook hier is een weg geopfud geworden dïo op de eenvotidigate eo natuurlijkste manier resultaten optevitrt welke wel in staat zijn ile sewlert jaren onveranderd aangewende Keneeskundige hulpmiddpleii toB nis ligvoorb i romium Yzer Arsenioam enz geheel te rerdriogsn Kr sijn vele meoaohtm die oooh liek noch gesond sgn en tosh klagen d t i tïoh in liofaaam an aial alles behalve wel gevoeteu het gerincste nii t velen kunnen en utlfa door een vlieg getergd worden ea too ttoh sulven en anderen tot lost ayn zonder het te willen Vele worden geplaagd of doo vreeMÜka aogat of door droe geesiigheid kunhen r ïet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan sijn er wodsr ander die te kampon hebbeu mat hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuUan ea toevallen Kindeljjk lydea do trgsten onder hen oaii verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jese oogelukkigaii die men op eiken Ireftijd onder elk geslanbt on eiken stand vindt zyu zenpweiek en min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tgd Wie tot reue dezer categorien van lijdera baboort en ingelicht weosoht te worden over de working aener nieuwe methode adresseere zich aan = Amsterdam M CLËBAIV k Co Heiligeweg 43 4 BINNENLAND GOD DA 26 Juni 1895 VERGADERING tanomi GEMEENTERAAD op Vrijdag 28 Jani 1895 dei namiddaga tan li ure Aan de orde De benoeming tan eene Regentee ran de beide Gaatbaizen De benoeming an eenen Brngwacbter aau de ophaalbrug op de Gouwe bij de Nieuwe Baren De benoeming van eeu Lgkdrager De benoeming ran eenen rooriitter en rier Laden en bonne plaatarerrangera in de Stem bureaux roor da rerkiezing van rjf Leden roor den Gemeenteraad Een Tooratel betrofifende de vernienwing tan een gedeelte ran den kaaimaur aan bet Nieuwe Veental De Rekening aan de Sobultery over bet dienetjaar 1894 De Rekening ran de Stedelpe Gasfabriek orer het dienitjaar 1894 De adreiaeu ran U ran Weelden e a betrefiende het rgden door de Aaltfe Baketeeg Het adrea ran A H ran Dillen betreffende de heratelling tan eene achoeiiog of gelaidingaebot bg de Donkere SInia achter lijoe woning Het TOoratel betreffende bet rerleenen aener gratificatie aan den door ziekte oorden dienat ongeacbikt geworden Stada werker A de Koning Het rooritel betreffende de toelating rac kinderen uit kndere gaineenten op da aeholen deier gemeente Giaterenarond waa het Circoa Robinson ta melgk tol ten minite op de derde rang was geen plaata meer te krggen De artisten deden ook nu weddr non beat bet programma naar iedere genoegen uit te roeren Was de orige avond de beer Charles wegene ongeateldheid verhinderd op te treden nn was hg weder op agn plaata Da pantomime Mazeppa werd tot ilot gegaven en de opvoering was in alle deelen nitstekend De coetnmea voor deze gelogeaheid vervaardigd zgn nieuw en zetten aan de uitvoering avaneena veel luister hg Ook een gedeelte der paarden komt bg deze pantomime in de manége hetwelk eveneena zeer goed voldoet Alle artisten en actrices hebben eer van bonne uitvoering en de Directeur zal het aeker niet ontbreken aan belangstellina en een groot beaoak zal voorzeker zgn deel Waa FEUILLETON DE ZANGERS ÜU het Zwetdtck 6it maakte d t do odjaoot en ik elkander daft u dag uit getelachap hielden Ik zag den ganschen zosar te naoweraood eenig ander joeg meosoh dan Aotea en ik maande juist daarom dat hü otn or beminnalük weien was Ntt zie ik u locUen en denkt gu aan Anton s niader sohoon gelaat en zyoe blaeke bijna loodkleorige huid De eenzaamheid op het Und en de verveling brengtii wonderlijke dingen ta weeg Zoo Bijv zag ik Siet dat Anton leelijk was ik bemerkte niet dat bii altijd rerlegan was met sijne handen en voelan l Mh dat bet hem zooveel moeite kostt de woorden iut te breogan die over zijne lippen moesten komen ate ik sag sleohts zijn goede hart dal steeds bereid wie ta helpen daar waar zulks noodig was Bovendien was hg immers ongelukkig en het ongeluk is maestantijds besmelttelyk Wannear dejoögp bleeke a jnnat somber eu zwygend voor lioh zag en suchtte dan werd mqne deelneming opgewekt en ik gevoelde aaaa onwearataanbaro behoefte om hem te troosteo wi op te vroolijken inzonderheid dewijl hy zijne droenge oogan steeds op mij gerioht had Tom iqao aomberhaid mqn medelyden bad gaande i ontwaakte ook myne beUogatallini ea ain pe rechtbank te Rotterdam veroordeelde giilteren P J S bleekersknecbt alhier egeoa diefstal van een groote hoeveelheid wascbgoed tot negen maanden gevangenisstraf en H W euj U de B boerenknecbta te Uaelstein wegens beteediging van een ambtenaar ieder iot f 3 boete luba drie d n hechienii D G J P 17 jaar en J G v D 23 jaar beiden glazenwassober te Utrecht wegens mishandeling van den brngwacbter P Van Okkereu te Gouda tot 14 dagen geraDgenisstraf ieder Verrolgeos stonden terecht P J V d W 72 jaar touwslager en J r d W 46 jaar sjonwer alhier ZÜ zouden zich tegen de politie hebben verzet op den 4en dezer bg i gelegenheid dat deie den len beklaagde die zich in kenoeiykeu staat van dronkenschap op den openbaren weg bevond naar het politiebureau wilden overbrengen Beklaagden wenden voor beschonken tezyn geweest en zich van bet gebeurde niets te herinneren Uit de verklaring rati den verbalisant blykt dat de vader zich eerst tegen hem verzette en dat toen da zoon zgn vader wilde ontzetten Ëisch voer ieder drie weken gevangenisstraf i Voor de Arr Rechtbank stonden gisteren terecht in de eerste plaats loor den strafracht r S K en J Fl beiden oad 13 jaar en arbeiders te OoUgeusplaat Zy zouden in April en Mei j l te Ooltgensplaat te zameo en in vereenigtDg hebben weggenomen t n nadeete dar meekrapstoot aldaar twee koperen regalateurhalleo een koperen moer een dito veiligheidsklep een dito smeerbuis een ditp kraan een dito perskraan een dito pijp met kraan een gedeelte éener koperen stoomfluit en 15 yzeren moeren en moerbonteu Beide bekln bekennen den diefstal te bobben gepleegd Door dien eenige planken stuk waren konden zg de meekrapstoof binnendringen waarna zg op vier verschillende tgdstippen uit de machinekamer gemelde voorwerpen wegnamen loaschroefden of afbrsjicen en achtereenvolgens verkochten bg da geinigen J van Dam en L Tiggelman De 2e beklaagde beweert dat de Ie beklaagde hem bad gezegd dat zij die voorwerpen mochten wegnemen het verdere gedeelte van syn pleidooi is echter totaal onverstaanbaar en even onbegrgpelyk als bet Cbineesch de rechtbank moest het dan ook opgeven hem te begrijpen Met O M waargenomen door mr H J K Dgckmeester requireerde met het oog op de boogat oegnnstigo rapporten omtrent beklaagden 14 dagen gevang voor ieder J V d T laudboower te Ooltgensplaat werd dflhjk kivum het zooverre dat hy m een bewijs van zyu vortrouwon schonk Op seatienjarigen laeflgd tot iemands vertrouwde gemaakt te worden is gaen kféioigh8id Kadat Anton mg over zgn leed gesproken kad kwam Kat mij dan ook voor dat ik eeu geheet ander menaeh geworden was en ik reeds een gerypt verstand bezat Hg was de eerste die mij uiet ala een kind be handelde dit gaf hem in mijne oogan eene hooge waarde Na bet vertrouwen kwamen woorden die te kennen gav n dat ik hem met zgne tegenspoeden zou kunnen versoenen enz wanneer ik hem een nog zoo geringen t graad van vriendschap wilde schenken QelQk gij weet Kmma ban nooit gierig geweest U beloofde hem ook in plaats van weinig veel vriendschap Ik deed eene groo schrede voorwaarta op de baan des levens en miJB gevoel van eigenwaarde nam niet weinig toe Ik die op vüftienjarigen leeftjjd nqg met mnne pop speelde was de vriendin eu vertrouwde van ffu jongen predikei Ik zag na duidelijk dat ik geen kind meer was eu ik was geheel vervuld van da pliobten dia ik als vriendin op mg genomen had Anton scheen mij gedurende dezen tjjd de volmoaksta van alle mannen te zgn eo dewijl ik meende 4at wt mijne eigenschap Mm volwasseu vronw ook zoude behaoren dat ik ietam iemand borainoen moest beminde ik Anton Emma Emma in mg e verbeelding zie ik dal gij u niet onthouden kunt te lachen maar dat is heet leeigk van u want de bewondaring van de hoogere mensoboDwaafde in Aston die toen ia mija den 21 December 1894 hg twee vonnisaen van den kantonrechter te Sommetsdgk sohutdig rerklaard bg bet eerste aan het te Ooltgensplaat zonder verganning van Burg en Weth iets plaatsen in en op openbaren gemeentegrond op tot den openbaren dienst bestemden gronde en deswege veroordeeld tot f 5 boete by het tweede aan het te Ooltgensplaat voorwerpen aan de kaai lofsen andera dan op daartoe vanwege den bargemeester aangewezen plaatsene waarvoor hem f 1 boate wvnl opgelegd Van deze vonnissen had do veroordeelde sioh in cassatie voorzien en bg arresten van dan Hoogen Kaad va deu 29en April 1895 werden beide vonnissen vernietigd omdat da kantonrechter uitspraak bad g aan op onvoldoend bewijs en warden beide zaken verwezen nur de Rotterdamsche rechtbank Thans hield daze lich met de behandeling dezer beide zaken bezig Hei punt van gaaohil in deze was da vraag wie eigenaar is van de kaai aan de Sloische haven te Ooltgensplaat Als eigenaars deden zich op de gemeente Ooltgensplaat voor welke mr C P Zaager als civiele partij optrad en A Van den Tol en L Van Praogeo Zeven getaigen k charge waren gedagvaard allen oade inwonen van Ooltgenplaats wetke verklaarden dat de kaai aan de gemeente toebehoorde daar deze ook door de gemeente werd onderhouden en beheerd Voor beklaagde pleitte mr B Deuekamp en namens dezen waren gedagvaard elf getuigen h d ehi welke ongeveer zonder nitzonderiog verklaarden dat de kaai toebehoorde aan A Ven den Tol en h Van Prooyen naar sy meenden omd door die lieden do kaai werd ondsrhouden en beheerd terwjjl ook een gedeelte ervan werd beweid door het vee van genoemdnit Het O M waargenomen door mr H J K Dyokmeester was van meening dat de verdediging van beklaagde een gescbilpont van burgerlyk recht betreft van welks beslissing de waardeering van het feit afhangt Z£dA vorderde derhalve de schorsing der rechtsvervolging zouder tgdsbepaliog De nitapraak in deze werd bepaald op Zaterdag a s Uit Leiderdorp wordt gemeld Het driejarig zoontje van schipper De V te Zaandam tijdelgk hier vertoevende geraakte gistermiddag spelende te water en werdeenige oogenblikken later levenloos opgehaald Men schrgft uit Haarlem Heden wordt te Velzen op het bnitenrerblgf aVelserbeek van baron Van Tojl vun Berooskerke de velddimf gebonden Van alle mooie plekjes op dit landgoed is hart tvoondu in vorecnigtog met hot medolgdeu in zljna ongelukken en het verlangen gn trooitendu engel in bat loven te worden waarin zulke sohoone gevoelens dat gij al waren zo een weinig kinderachtig er niet om lachen moogt Kortom toen ik de pastorie van Uoda verliet had Anton mg gezegd d t zgoa geheelo toekomst in mijne handen lag eu wat kon ik anders antwoorden dan dat ik de leidster wili e worden die bem tot het gelnk zonde vosrsd 2oo scheidden w en ik kwam te X terug Ou zaidet mij dat ik na mgn verbigf op bet land veraobrikkelgk vervelend eu sentimenteel geworden was dit beagst echter nog weinig hoc stens dat gÜ bet er voor hieldt Intussobsn geloof ik selva dat ik wel wat door Anton s zwak voor maanseh Jn en wat daarbij behoort besmet woa Gedurende een jaar voerden wij briefwlMeling Anton schreef tienmaal beter dan hg sprak Wanneer ik een brief van hem ontving dan klopte mü het hart alsof bet mg in bet hoofd in plaats van in de borst zat fl aanbad mij eu wansser ik zijne brieven los meende ik het non plna ultra van sUe vrouwelgke volkomonhe D te tgn Het ii wel eeas prettig aangebeden te wofden Ï9ea gauscban tgd dien Aaton op Rods bleef en wg elkander aohreven nam mijns genegenheid toe In fen herfst kwam bij te X Ik waa natuurlijk biijde bem neder te zien maar toch hinderde het mg dat ik niat zoo io de wolk was als ik had moeten zgn en dat ik op dien oogsjiblik dacht aan zoo iets nietigs als eeu vjek op Anton s lok en dat hjj da taenen binnenkwam party getrokken Het eerste platform waarop n k de vtagbysching de versameiden zullen worden ontvangen ligt aan den voet van een henvel waaromheen zich een groen grasveld heerlgk door boonen baschadawd nitsftrakt Vlak daarbg is het tentoonsteMingsterrein waar heel wat verrassends zal te zien weaen en vanikar komt man in een groote breede laan waarin twee kolossale eerepoorten tyo opgericht dia nn reeds geheel met vlaggen in het midden dar boomenry is getooid Bg de tennishaan is bet tweede platform eveneens met md groo doch niet beschadnwd grasperk ar voorVoor het groote maiiek en sangftest waarbg mevronw Olipbant eea nieuwen solo zal zingen ia een tribune o arichfe die zitplaats aanbiedt voor 500 persooaa Het waren dakloozen die deze tribnne vervaardigitoD Zitplaatsen voor een 1000 pnrsooM sgn ar vóór aangebracht Da tribnne is mafr ilaarrgke vaantjes aeer aardig venierd uxhUs alles iroQwens want het leger houdt nu eenmaal l van kleuren Wg Isian in de N R Cie Na het ontvangen van het aluia Nlldff Iteuteriolegram van verteden Zaterdi hebban wy aan onzen cornMpondent te Batavia telegrafisch nadere inlichtingen over dea toestand in Atjeh rersooht In antwoord daarop ontvingen wg hst volgende telegram VertroDwbare beriohieu zja mo mir tl verkrggen Volgens offioieele tydingeu beechooi de vyand de boitenste forten met granaten Het alarm dat het BataviaaKih Handels l ad maakt wordt als bnltensporig bèsoboawd intasscben wantrouwen velen toekoe Djohan Men zegt dat het leger in Atjeb aeer verzwakt enfeebled ts Generaal Deykerhoff weigei e veraterkiDgen s Het Hbl dat reehlstreaks van Kota Ëa ja inliobtinguu vroeg wr telegraaf kreeg ten antwoord dat er geen reden tot beiorgdheid en alles in orde was Het Bat Hbl c boofdredaetsar de heer Haakman is blykena da gister ontvangen mailbladeu bronnen de aancüoht der R aering te vestigen op het z u gevaarlgke van den toestand in Atjeb welke hg niet aan den goaverneor maar aan bet régime wgt De heer Haakman meent dat de ICegeering reeds lang verliecrd wordt ingelicht en haalt ondw meer het volgende voorbeeld aan sHet was in den nacht van den 12n op den 13a December toen voor bet sent Sê benting Benelop met granaten werd beeobo Acht dagen later wdn ik verloofd en tk voed het heel prettig oen breedeu gouden ring aan den ring vinger van de linkerhand te dragen en met mgn varloofde langs de atrateu ta wandalen liet binderde m intuBSohsn dat al mijne bakenden uit sa mond verklaarden dat Anton varsehrikkeiyk leeiyk en verrelsod woa Ik zocht m daorinsde te trOoaten dat zyee innerJ ke hoedanigheden van des Ie grooter w tla waren en dat isdaraen die zoo goed ala ik m lyne sial bekend wu hem insgelgks beminnen zouda Deze trooitredentn bleken eobtsr ns eanv verioving van twéé maaodeu niet slaik genoeg en ik betrapte nlj vlve DD de ontdekking dat ik zijaa raaaiarsn onverbateriyk linkacb sn ksra zalvM meer daoaMtonig vond Deze opmerkingen maakten mg wrevelig aoodat ik mU sanmerkiDgen veroorloofde dia ik wist dat b m kinderen zonden op desa wgta bad ar menig onhugenaam tooneollje plaata Toohdiet Anton lien nmt tot twist verleiden maar wanneer mijne speldeprikken te eberp werden steeg bem het bloed naar het hoofd m dan antwoorddyyi aiiwl k btts maarzat vervolgeos jtom als een i et bÜ IMt razend maakte W Over bet algemeen bad hij sinds bij mijn vsrloofdf was geen behoefte tot spreken hg kon geheale uren aan mijne zjjde zitten suohtenda en mgneboadlada zgAe houdende zouder eeu woord te uilen fa bet begin kon dit passaeren maar wfildra werd n dit timelgk eentonig en wanneer hij wüde dat wfj daar zwijgende het geluk vsu ona saraenzgn zoadea geoleteo gevoelde ik giooten lust tot Khartsec sipfsn Uofaen en praten ffvtit wmmlfj