Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1895

8 61 9 67 11 18 ff 10 04 f ff 10 11 ff 10 18 9 10 10 27 11 80 8 20 8 06 9 41 6 30 r 9J0 6 87 V l 6 44 V 8 50 8 25 lO M Ook al zon hst mr Trenb in het hoofd sijn gekomen in zdó krasse termen zgne meeningen te formuleeren als de heer Gerritsen het deed in zgn schrgven aan het bestour van Burgerplicht € men zon er nu men mr Treub aan het werk beeft gezien toch niet da booza strekking aan geven die men er aan toedicht nu ze uit de pen komen van den heer Gerritsen Dat schrgven aan Burgerplicht c heeft het vertrouwen in den heer Gerritsen zeer zeker niet verhoogd De brief welke meer schgnt ingegeven door wrok tegen gemeente concessionarissen die in hunne ondernemingen fortainlgk zgn geweest dan door het kalme oordeel vanf den man van zaken moet door de bnrgerg idie zelve in het klein of groot zaken dJgft niet gunstig zgn opgenomen Het voornemen bestaat bg de plechtige uitreiking van de ridderorden eervolle vermeldingen en eeresabela voor de Lombok expeditie op 6 Juli a s in het Malieveld te s Graveobage ook het eereteeken voor belangrgke krggsrerrichtingen voor andere expedities uit te reiken aan hen die daarvoor in aanmerking vanneer de Noordpool in voortdnrenden nachtgehuld is de tpene ing van de dagen in omgekeerde richting plaats vindt De eerste Meizal bv in Napels belangrgk korter zgn danin Stockholm en Omgekeerd zal de 1ste November in St Petersburg korter zgn dan inKonstantinopel De langste dag of de langstenacht duurt op 16 breedte zoowat 13 uren op 30 breedte zoowat 14 uren op 41 breedtezoowat 15 uren o l breedte zoowat 19 uren op 63 breedtïBowat 20 uren op 66 breedte zoowat 24 liMFop 67 breedte zoowat 1 maand op 73 breedte zoowat 4 maanden Nederland is gelegen tnsschen 50 45 en 58 21 N Br Os het zuidelgk punt vaoons tand danrt de f a KSje dag 16 uren 2 min Op het Noordelgknupunt 16 uren 5li min m ütr Dbl In den afgeloonén nacht is te Parmerent ingebroken in de Mening van den heer Van Thiel hoofd der sc De bewoners waren dagen op reis gegsi De diet of dieve t houden daar men ontvreemd ia kan ol met uitgebreid leerplan regens vacantie een paar hebben geducht hnis ge s door elkaar vond Wat niet worden opgegeven komen t Te Rotterflam f j opgericht leen Centrale vereeniging tQt ve bfteriag van de armenzorg in de Israëlitische é ieentec aldaar Deze vereenigingT elt zich ten doel armoede te voorkomen en n e8trgden idoor middelen welke duurzame ni etering medebrengen en door bet bevordersB van Onderling ovetleg en samenwerking tusjpbèn d hestaahde vWeenigingen van MdM gheia een en ander met eerbiediging van ifOHS zelfstandigl eid Tot bestaarsted m Werden benoemd de heeren B Sanson B 0 Seim r Jos M dé Jongh O Andriessen M Wólfsbergen a M f olak n J M Schmtzli j f De vergadering van de sVereeniging voor hooger onderwgs op Gereformeerde grondslage werd giste in 3eiopost gehouden geleid door dr Kiïgper en bggewoond door een groot aantal leded begunstigers en genoodigden i Eene verklaring in het jaarverslag dat dei 9 ogleerareb hun Sijlderwgs zullen toetsen aan dej Uereforljieerde iegin8elen gelgk a t 2 derj ftatnten voorsclu lt gaf aad ds Lookhorst krab J Haarlem aMluiding om te wgzeQ op de i erucbten dist ipopeiï en op de vrees bij lommigen dat het onderwgs van prof jMef A F do SavorninJLohraan niet jlou zgi jbverjeenkomstig dnt krtik l en I tp diei gi ond irerd door hem ejil 35 andere liden varzbcht en commissie i onder oeMtj b gp en bit verzoek was op overweg gen gé nd voornamelgk ontlbend aan he aèen or den beer Loh an laU hoofdredact r yan gn Nederlandefr wém geschreven Hoewel i 4r Sokott er togen liuikwam l het verzoek eigenlgk een aankla 5ift was verklaarde de heer Lohman juist op dien grond zulk eene oommissie te begeeren waarna eóne commissie van negen leden werd benoemd Om 2 uur werd na de beslotei vergadering eene openbare vergadering belegd waarin prof Fabitts het antirevolntionnaire standpunt besprak en verscheidene stellingen ontwikkelde Er volgde een breedvoerig debat iireids UI ladei SjTe Atnh lUsst l ongeitedeD gi ereimTöi d n jdp etai i woonwerklieden pajiih Ben sltig fl € he café Muai SSènm I v iyt aihteiTolgd door de oedeude erkltèdatri we den eenige stoelenj l flar de hidden P iQ i ïenatanders geslinfj rd aarb eeiif JonAUueoi ch xulk een ernstige wond Ran net hootd bekwam det b na terbonden te zyü naar het ziekenhnia moeat vervoerd vOrdeo Uit Kopenhagen wordt aan de H Ctf geaeii d Met een extratrein gingen de journalisten gieter naar FreAeriksborg bet slot dat ia 1859 geheel door brand veraield en daarn nieuw opgebouwd werd vroeger zomerverblgf des konings thana Nationaal Mnaenm Daarna bezocht men het beroemde Fredensborg dat a zomers zoovele rorsten herbergt s Avonds werd door de stad Kopenb en een schitterend diner aangeboden en ten slotte waa er een feest in ïiToli waar dertigdoizend mensohen waren op b booïa i jiuc nde werden 1 Men schrgft uit Eist Betuwe dd 26Jdni Giiteren zgn alhier de eerste rooda en zwarte bessen ter verzending naar Engeland ontvangen de roode tegen 6 cents de zwarte tegen 12 cents per kilo Duizenden kilo s van deze vrachten worden van hier derwaarts verzonden Uit de Betuwe wordt geschreven De kersenbazen gaat het goed dit jaar er worden goede prgzen besteed er gaat geen kers verloren dank zg de gunstige weergesteldheid de vooruitzichten van de landbouwer zijn wat betreft de oogst der verschillende gewassen alle zonder onderscheid gunstig Het is een pracht als men door de velden gaat Op het strand onder Monster zyn twee lyken van zeelieden aangespoeld in staat van ontbinding ledereen heeft geleerd dal aan de polen dag en nacht d w z de duur van de aanwezigheid der zon boven den horizon en van haar afwezigheid onder dezen een halfjaar duurt en svenzoo weet ieder dat aan de linie dag en nacht beide 12 uren duren Deze overgang van 12 uur tot een halfjaar geschiedt natuurlgk geleidelgk met de toenemende geographische breedte en daaruit volgt dat op ons noordelgk halfrond in de lente en in den zomer wanneer de Noordpool een halfjaar dag heeft de lengte van den dag van de liuie naar het noorden toe moet toenemen en diiarentegen in den herfst en den winter Een goed bewaakt rechtageboaw In een zitliugzaal van het paleis van jostitie te Darmstadt vond men dezer dagen de leeren zittingen van de stoelen der heeren rechtelv alle stakgeaneden Op het Lago Maggiore is Zondag nabg Locarno een boot met een gezelschap dat een p1 izieH ochtje maakte omgeslagen door eeu plotsehogen rnkwind Een aantal opvarenden wisten zich te redden door zich aan de boot vast te klemmen tot z door andere bootjes Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Zomerdleost 1895 Aangevaogeo 1 Mei TUd vao Greenwich 7 62 7 60 8 08 8 18 8 82 8 48 8 44 7 11 4 60 4 57 6 04 6 11 6 20 1 45 1 55 2 02 2 09 2 15 7 80 1 44 3 50 0 O D D A 11 60 9 15 10 KOTTERBAM 10 2 10 82 10 89 10 48 10 52 7 25 5 61 4 40 12 40 8 09 8 89 DEN 12 08 7 45 H AAB GOUDA aHage 6 48 7 30 7 48 8 80 9 28 9 461 0 1411 8518 161 88 2 44 8 68 3 48 4 16 5 17 6 U 7 58 Toorb 6 64 10 20 1 44 8 17 Z Zegw6 08 ff 10 36 1 68 ff 8 13 Zev M 8 19 ff ff 10 48 8 09 Snuda 8 80 7 50 8 18 9 9 5810 1810 5718 0518 452 80 3 14 8 28 4 18 4 48 3topt ie Bleiawijk Kriiisweg en Nootdorp Leidsehendam 9 88J ff 9 58 10 02 10 19 1 85 9 09 9 87 10 20 1 0 50 12 12 12 25 1 27 3 85 8 47 4 46 6 W 7 14 7 49 8 29 8 64 0 64 U 18 4 67 8 01 10 08 6 08 8 12 10 15 5 20 8 28 10 27 5 26 5 57 7 44 B Sl 9 9 9210 82 11 48 Zev M 7 42 8 47 11 02 12 37 2 iSegw 7 58 8 6 U 18 12 48 ▼ ooA 8 07 9 08 11 97 12 58 sHags 1 12 9 18 9 87 10 07 10 48 11 3812 42 1 081 67 4 06 4 17 eOUDA ÜTïKOHT 5 36 40 7 66 8 00 8 21 9 06 10 19 11 12 48 2 23 8 17 4 18 4 47 6 67 8 58 8 81 10 18 6 60 g 54 11 14 2 87 7 10 10 29 6 59 7 08 8 18 11 22 2 45 3 84 5 05 8 17 7 18 8 48 10 87 18 7 28 8 28 8 41 9 9 87 10 61 11 45 1 90 8 08 3 60 4 48 6 29 85 7 45 9 0411 G O D D A A USTKBOAM 40 8 21 10 01 11 12 10 3 81 4 47 5 10 18 7 9 9 10 1 60 l t6 1 4 20 Ml 8 18 11 11 8 42 ff 6 47 6 68 8 88 tJTBECBT e OCD A 6 88 7 50 9 10 11 84 12 60 8 10 8 524 48 8 86 6 68 8 11 10 23 11 61 4 U 6 63 7 07 8 19 10 31 ff ff 4 84 7 80 8 88 9 34 10 44 12 07 1 22 3 42 4 87 6 20 7 09 AHSTEXDAH SOVDA 50 3 15 9 61 11 f 40 4 11 IJO 9 04 10 14 11 19 M M 7 60 8 09 9 07 ES 88 ff 9 86 8 95 8 419 49 11 10 lO M 10 54 Utrecht Woerden üadewater Gouda Amsterdan Wp easda 6 B6 7 M 8 1 8 49 11 10 Da tantoonatelUoK ü in haar loott ten uitgabraid te noaman an ia alleszins betiohtiging en baaoak waard Drie Toordcachten igu in deie Tergaderiag gehouden lo Madedeeling omtrent zuiTerlcisten in verband met de regeneratie in litn door de hh I Blom Sin en W J Brender ikBrandia Uit óim Toordrscht bleek da eu methode nergens beter ia uitgewerkt dm in Nederland dat de iniTerkisten indien ig teer groot zgn aan de wanden moeten veretjfd worden wegens de aitzetting van het gseroxyd en dat de door den heer Prins voor t eerst ia Nederland ingeroerde methode ran soÏTerkiaten met mearrondige inen nitlaten te Haarlem en Arnhem zeer goed roldoen Met de aldns getransformeerde ki t n bekomt men aanzieniyke besparing in zuiver materiaal en kan men aan het te klein worden tegemoet komen terwgl deze verandering zeer weinig kost De heer Blom had de uitvinding van den heer Mnller nit Oorinehem toegepast die een pompje aan den exhauster heeft waardoor de zuirering wordt geregeld Nooit veroorzaakte de regeneratie in sito eene vermindering in lichtsterkte Alle bezwaren daarbg ondervonden werden veroorzaakt door onvoldoende toepassing 2o De heer J Setten hield eene voordracht in het Dnitsoh over acetyleen dat hij staande de vergadering uit calcium carbide bereidde Ondanks het sterke daglicht verspreidde dit gas een helder licht De heer Van der Horst merkt op dat het calcium carbide 24 a 25 ets per kilo kost 1 kg geeit 297 liter gas van 240 kaarsen lichtsterkte bg een gebruik van 5 knbieken voet per nor Sen mengsel van 33 pet acetyleen met gewoon gas kon niet wedy eren met een Aner gasgloeilicht brandende gewoon steenkolengas van 15 8 kaars Men moest zich niet te groote denkbeelden maken van het gebruik van acctyleen in de practyk de bereiding in het groot is lastig het geeft eenen twareu neerslag in de buizen die aanleiding tot lastige verstoppingen kan geven Willen de leden een groote proof zien met dit gas op straatlantaarns dan verzoekt hg degenen die daarin last hebben tegen Zaterdag avond 10 uur te Utrecht op zjjne fkbriek 3e De heer Van Doesbnrgh draagt eene verhandeling over muntgasmeters voor waarvan in Enge and veel maar in Nederland behalve enkele te Utrecht en te Vlissingen geen drnk gebruik wordt gemaakt Te Utrecht zjn na 169 aantragen meestal van werklieden wonende in buiten van f 1 75 f 2 ï f 2 25 hour in de week Men geeft de leiding de tamp en den brander alles voor niets alles blijft het eigendom der gemeente doch deze laat als vergoeding vooi de gemaakte kosten in de meterhnor 1 ot per M gss meer betalen in Utrecht das 6 inplaata van 5 Alsnu zgn de mededeelingen en vragen aan de orde Omtrent het gasgloeilicht was de meeoing dat dit voor straatverlichting wel eene verbetering doch geene besparing in geld is Men moge aan gas besparen men verliest dit weder aan gebroken kousjes te meer daar de gemeenten het gas voor Btraatrcrlicbtiog zieh zelve seer goedkoop leveren In Leiden kosten de gasgloeilioht lantaarns langs de tramlgn i 5 per stok en per jaar meer dan de gewone gaspitten Onder gunstige omstandigheden kan men voor hetzelfde gold alleen meer licht verwachten Hierna wordt de vraag behandeld wat ia n hekend van de practische toepassing van gecarbureerd waterstofgas De heer Prins nit Qouda beaohryft twee methoden die hg onlangs in Tottenham en Lee bg Londen in werking zag Do eerste is do methode uitsluitend bestemd voor groote fibrieken Deze methode in Amerika ingevoerd is ook veel in Engeland in gebruik de andere 8 1 j 7 86 7 SS 7 B 7 7 16 5 I IO 8 1 S SII S Si SAO 8 47 S i 9 01 9 10 Oi a is t l a i9 85 Oeud Uoerdraeht Nienwerkerk Oapello Itotterdani Icttardam Oapdle Hiiwrerkark HoordracM suda Ooada Oudew Woerden Vtrsekt Gouda 7 90 vooral geschikt voor Nederland omdat ig toepasaejgk is voor de klemsts tot de grootste inrichtingen is van laleren tgd Aan de hand van uitgebreide teekeningen geeft apr eene beachrgring vsn het Forness patent een continaeel werkende toestel gevende van 10 tot 100 procent vermogen in volume en van O tot 35 kaarsen lichtaterkte a la minute Nog enkele leden verzoeken inlichtingen omtrent dit soort gas dat op het vasteland nog slerhti te Brussel en Kopenhagen voor een deel in de behoefte aan gas voorziet Donderdagmorgen te 9 uur voortzetting der vergadering Statan Qeneraal 2e Kame Zilüng van Donderdag 27 Juni Bg de behandeling van bet ontwerp tot instelling van een derde kantongerecht Rotterdam stelde de heer A Smit zijn amendement voor om het kantongerecht Ridderkerk te behouden als in het belang van 22 500 inwoners van verschillende gemeenten De heer Oe Kanter verdedigde sterk het amendement De Minister van Justitie daarentegen achtte het amendement niet aan te raden omdat daardoor half Yselmonde wordt ingedeeld bg Rotterdam en dus de belangen van hetplatleland worden miskend in strgd met de eigen vlag op 12 Maart dopr den heer Smit ontplooid Behoud van RidderkUk als kantongerecht acht de Minister onnijodig en de nitgaven daarvoor niet gerechtvaardigd Het amendement Smit is evenwel sasngeoomenc met 40 tegen 27 stemmen zoodat hetkanton Ridderkerk behoaden bigft Het goheele gewgzigde ontwerp is aangenomen met 48 tegen 1 stemmen Oe Amsterdamsohe correspondent dbr N R Ct Bchrgft over de beteekenis der aanstaande Raadsverkiezing aldaar o a hetvolgende i Burgerplicht heeft Donderdagavond in d q ons wachtenden strgd om 14 gemeenteraadazetela positie genomen Uit de samenstelling van hare caodidaten Igst bigkt dat het karakter van dien strgd voor zoover Borg plichtx betreft een anti cleriifale en aptiradicale zal zgn Di t op die oapdidateol sl ook het aftredend katholiek lid mr van Ogtiipp voorkomt verandert niets aan hare strekking evenmin bet feit dat waar de heer Gerritsen met 79 stemmen in de mit derheid bleef de candidatuur van mr Treoh jmet applausbegroet en met 174 stemmen ïeproclameard werd J De katholieke fractie in den Ri ad beeft eerst onder den invloed der in de laatste jaren versterkte antirevolutionaire partggroep eene tegen het openbaar ooderwgs agressieve houding aangenomen en vooral mr van Ogtrop gat gedurende de vele jaren dat hg in den Raad zetelde blgk van in deze allerminst zgn oordeel door een parttpri8 te laten beheerechen Het verschillend standpunt door dekiesvereeniging aangenomen tegen mr Trenb en den heer Gerritsen is niet met ééc woord te verklaren Moge het al waar zgn dat door laatstgenoemde als Raadslid weinig of niets verwezenlgkt werd van al hetgeen hij den kiezers in redevoering en geschrifte voorspiegelde ook van mr Trenb moet het nog blgken of in hem het reorganiseerend talent zetelt dat de gemeente uit den Stuk zal helpen Tot heden men denke aan de forensenquaestie hebben zgne pogingen om de inkomsten dergemeente te vermeerderen en de belastingente vermindeten fiasco gemaakt En van zgn U 09 12 22 12 39 12 43 12 2 10 64 H Ol U 08 11 15 11 14 li t8 11 85 a si 7 47 9 59 10 11 8 18 Uk e 8 07 DÏN H 1 ptreden tegen de monopolies moet men de resultaten nog afwachten Alleen heeft mr Treub sinds hg aan de tafel van het dagelgksch bestuur plaats nam getoond meer plooibaar te wezen dan de heer Gerritsen en van zgn radicalisme de scherpe kanten zoozeer te hebben afgeschaafd dat zelfs voor de meer behoedende leden van den Raad het verkeer met hem niet onmogelgk is gebleken werden opgenomen maar tien hnnaer verdronken jammerlijk Onder Woeniel viel zekere J Van H bg het uithalen van een eksternest uit den boom met het ongelukkig gevolg dat hg terstond en Igk was In het laatst der volgende maand zal het gewest ZuidHolland van het Nederlandscb Gjmnaatiekverbond op de schietbaan te Delft een tweedaagsch gymnastiekfeest houden Daartoe heeft zich te Delft onder eerevoorzitter schap van den burgemeester eene feestcommissie gevormd Eene waarborgfonds in aandeelen van f 5 zal bgeengebracht worden Den eersten dag zal een gymnastieknitvoe ring plaats hebbeo den tweeden dag een wedslrgd voor tnmera en voor militairen benevens e4ne uitvoering door kinderen T Haarlem heeft zekere 6 I in een bierhuis een ander zoodanig met een bierglas ophet hoofd geslagen dat de man in levensgevaar verkeert Do officiei van justitie en derechtèrcommissaris houden zich met een ondenoeK bezig i BDiteolandsch Overzicht Ia hot Ën elache Hoogerhois zeide lordSalisby dat h t oogeoblik nog niet gekomenis om eene verklaring af te leggen over depolitiek det regeering het eerste wat derregeering te doen staat is het Parlement zoojapoedig mi geiyk te ontbinden spreker hooptedat de ontbinding reeds 8 of 9 Juli zonkunnen geschieden Wy zullen trachten zeidespreker de besHssiag der kiezers te verhaastenwant deze alleen zal onze poht e e gedrags1 0 afbakenen j Lord Ropebery drukte er zgne vei azingi over ott dat tefwgl de vorige regoering bereid waa ha e politiek aan het oordeel der kiezers td onderwerpen df tegenwoöiutge i geering niets wil Ibslaten van hare pojUiek Terder vroeg lord Boaebery opheldering ore het baiten p jAwone feit dat lord Salisbury ieeds Dins tag vóófdat hy tot den handkna lals prpmier en minister ran buitenlandsche za en was toe gt ateni aaai den heer Can lpbelU6anner an de zegels n het War Office hiid laten op iTit gen I IJ Lord Roarfïery zeide dat de oppositiej met naar vraag om een politieke verMaring moet wachten totdat de regeering voltallig is Wat i djQ qoaestle i et den heer Campbell Banoerman betreft spreker had hem alleen laten vragen of het hem in het belang van den openhtren dienat conTeoieerde de zegels eerder af te geven spreker had volstrekt niet bedoeld den heer Bannerman td beleedigen Lord Eosebery verklaarde genoegen te nemen met deze verontschuldiging Lord Salisbury heeft zyn ministerie grootendoela bgeen De Timesc deelt mede dat de premier tevens de portefeuille van buitenland scha zaken zal aanvaarden air Miohael Hieks Beach treedt op als minister van financiën de heer A Balfoui als eerste lord der schatkist de heer Chamberlain als minister ran koloniën en de heer Goscben als minister van marine De hertog van Devonshire zal behalve het TOorzitterschnp van den geheimen staatsraad ook het presidium aanvaarden van de commissie voor de nationale verdedigiug die nog moet worden ingesteld De hertog was indertyd voorzitter der commissie die deze instelling in haar rapport krachtig heeft voorgestaan De Daily Newsc deelt mede dat de radicale leiders het nieuwe kabinet geen hindernissen in den weg zollen leggen zoodra bet zyn program heeft medegedeeld Dan kan de bagrooting spoedig tot stand worden gebracht en kan de ontbinding den lOen of 12en Juli worden bevolen Inmiddels ia de voorbereiding voor de nieuwe verkiezingen reeds begODneo Da heer Balfour sprak gisteravond in Manchester en de heer Chamberlain zal heden in Birmingham optreden Beiden moeten zïch evenala de heeren Hieks Beach en Goschen aan een herkiezing onderwerpen wyl zy als leden van bet Lagerhnis een benoeming tot minister hebben aangenomen De Frausehe kamer hield zich bezig met de supplementaire kredieten door de regeering aangevraagd voor Soedan en voor de expeditie Monteil De republikein Bozérian crtisieerde de nitgaven die de regeering gedaan had zonder goedkenring van het parlement en diende een motie in waarbg verklaard werd dat de mi nisten civiel verantwoordelyk zyn Deze motie werd met 309 tegen 154 st aangenomen In de Fransche Kamer werd de beraadslaging over de kredieten voor de expaditieMon teil gisteren voortgezet De heer Delcassé ond minister van koloniën verdedigde de organisatie der expeditie Veracbeiden afgevaardigden verweten Delcassé dat hy voor de expeditie Monteil sommen had gebruikt die Toor Oubanghi waren toegeataan De minister yan koloniën Chautemps verlangde dat men de kredieten zon aannemen want men moet Eynhandteekeninghouoreeren indien de kredieten worden verworpen zal de regeering een nienwe aanvraag om kredieten moeten indienen Ëen motie om de kredieten nit te atollen werd met 436 tegen 89 stemmen aangenomen Ëen voorstel tot het honden van een enquête werd door Chautemps bestreden en met 347 tegen 195 stemmen verworpen Ten slotte werd een motie van vertrouwen aangenomen met 322 tegen 3 stepimen De miniater van onderwys heeft dezer dagen een plan oitgewerkt om wyziging te brengen in de organisatie van het ilooger Onderwya en daartoe by de Kamer h t ontwerp ingediend om den naam van universiteit toe te kennen aan de na sedert 1885 bestaande faculteiten Dit ontwerp scbynt de regeling van eene eenvoudige natuortyke ztak te geldey tooh wordt daarmede een levensbelang voor Frankryk aangeroerd Het land gaat gebukt onder de centralisatie die al zyn £ ate krachten naar Parys trekt Het ontwerp van den minister on is een poging te meor om te decentraliseeren In 1885 zyn de thana bestaande faculteiten georganiseerd Vyf jaar later in 1890 de d de toenmalige minister van onderwys een onderwerp in geteedheid brengen tot hervorming tan het Hooger Onderwys Frankryk zon acht universiteiten krijgen en daardoor zon het land verdeeld worden in even zooveel oniversiteite districten De baeis waarop de minister zyne berekening bouwde was het aantal faculteiten die aan de bestaande inrichtingen van Hooger Onderwys vertegenwoordigd waren Alle centra met vier faculteiten de theologische zoowel voor Roomachen als protestanten staan afzonderlijk zouden tot universiteiten verheven Iw rden Maar het ontwerp vond geen genade in de oogen tan den Senaat Enkele stedel die daardoor bon iaaulteiten zouden zien opgeneven kwamen in verzet en de locale belangen zegevierden over de algemeeme Het plan werd echter door de regeering niet voorgoed ter zyde geschoven en de hooger onderwys qoaestie bleef steeds ter tafel De Algflmeene Raden dia krachtens het besluit van 1885 de facalteiton vertegenwoordigen wonnen almebr invloed De faculteiten afzopderlyk en te zameri kregen rechtspersoon lykbeid baar werd het beheer der eigen goederen toegestaan en alles duidde aan dat een nieuwe poging der regeering tot het instellen van een zeker aantal universiteiten niet lang meer zou uitblgveu Dat is dan ook geschied En bet nieuwe ontwerp dat voor Frankryk vyftien nniversiteiteu vaststelt vond reeds aanstonds veel synpatbie Het grooter getal waardoor er minder faculteiten geroepen zyn om te verdwynen heeft menig tegenstander ontwnpend Zal het ontwerp Poineairé wet worden dan heef Frankrijk een grooten stap gedaan in de richting van decentralisatie Al zal Parys nog lang zyn aan trek kingskraoht behonden zoo zullen toch veel ouders hun zoons naar de nieuwe universiteiten zenden De Belgische Kamer heeft de beraadslaging over de voorloopige maatregelen voor den Coogo staat ten einde gebracht te midden van een geweldig tumult dat door de socialisten werd verwekt Als protest tegen het onderdrukken van het debat verlieten de socialisten voor de stemming de zaal Met 71 tei en 16 stemmen eu 8 blanco werd bet voorstel om de schuldvordering van De Browne de Tiège te voldoen aangenomen De hypothecaire leen ing van den Oongospoorweg werd met 66 stemmen tegen 15 en 7 blanco goedgekeurd KENNISGEVING BÜBGEMEESTEK en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien artikel 182 der Wet van den 29sten Juei 1851 Staat8hlad no 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneerd Verslag van den toestand der Gemeente in 1894 tei PlsatseIgke Secretarie in druk verkrggbaar is tegen betaling van een gulden Gouda den 28n Juni 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MAKTENS De Secretaris BEOUWER Burgeriyken Btand Moordreclit GEBOEEN 22 Juni Aaltje ouders J Vonk en A Verweg Zevenhnlzen GEBOEEN Neeltje ouders J de Koning en G Hol GEHUWD A van Krimpen en A Dullaard OVERLEDEN C W Jongeneel 2 w M van der Knaap 2 m P Been 66 j PARASOLS met au Korting L van OS Az Kleiweg E 73 73a Gouda Beurs van Amsterdam slotkoers Tor kn loo 101 100 8 s 841 8S 88 85 64 7 8 Vl 106V 6tV 90 66 688 660 99 89 lOOV S07V l 2 i lOlV 1001 1601 V 138 104 81 64 166 91 63 Vi 86 103 101 100 1037 143 1841 l 1031 66V 99 36 81 l usv 1087 48 5 i V 820 194 109 109 103 103 isiv 130 98 42V 110 8 ls 861 64 87 JUNI NinaaUHii Gert Ned W S S i dite dito dito 3 dito dito dito SV HoHOi OW Qoudl 1881 88 1 Italib In ohr j ing 186Ï 81 5 OosTiN OM ia papier 1868 6 dito in rilver 1868 8 PoamoiL Oblig met coupon S dito tioket 3 10 s 81 43 71 ausuNn 61 64 Maiw L G Pr tien oert 6 Nbd Holl IJ Spoorw Mij aaed Mij tot Eipl V St Spir sand Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afrik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 IliLia 8poorwl 1887 89 A lobl Sl Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLBN Warsohsu Wsenen aaDd 4 EnsL Gr BuM Spw Mij obl 4 Balliiebe dito aand Fastowa dito aand 8 IwsQg Dombr dito aaod 5 ICarsk Ch AE0tv 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 14 9V 84 AllBailA Cent Pao 8p Mfl obl 6 Chic t North W pr C v aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert r a Illinois Ceatrat obl in goud 4 Louiiv Il Na8bviUeCert v aand Moiioo N Spw Mij lohyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aaod N ïorkOnlario Wout aand dito PsnuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Mian Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liao Col Ie hyp O S Cahada Can Soath Cert r aand Vbn 0 Eallw Il Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Btsd Bolterdam aand 3 BiwiB Stad Aiit erpeal887 i Stad BrOBSol 1886 8 HoNO TheissBegulIrGeselUoh l OosiBKR StaaUleoning 1860 B K K Ooit B Cr 1880 S SPAIIJB Stad Madrid 3 1868 Ver Nbd Bos Hyp Spohl oert VRIJDAG 28 JUNI 1895 Voorzitter de heer E L Martens Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Jager Herman van Veen van Vreumingen van der Post Dercksen van Iterson Prince Hoogenboom van der Sanden Straver Dossing Vingerliog de Raadt en Nederhorst Afwezig de heer Fortngn Droogleever De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen Het rapport der Raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der rekeningen vande Volksgaarkeuken en het Hoffmansgeeticht tot goedkeuring adviseerende Ter visie Een missive van de Commissie over deStedelgke Beleenbank inzendende de rekeningover het boekjaar door den kassier der bankopgemaakt tot goedkeuring adviseerende Ter visie Een schrgven van den heer G Prince dat hg de benoeming tot lid van bet BurgerIgk Armbestnur aanneemt Eene missive van A Kwinkelenbergdank betuigende voor het hem verleende pensioen Een adres van C van Baaien dankhetoigende voor zgne benoeming tot brng aohtw Deze miasivea worden aangeuomsn tOdf kennisgeving 6 Een adres van den heer J J Bertelman ontslag vragende als leeraar aan de Burger Avondschool tegen 1 September en voor pensioen zich aanbevelende In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde 1 De benoeming van eene Regentes vande beide Gasthuizen Benoemd wordt Mevronw Noothoven van Goor met 14 stemmen Aan de orde 2 De benoeming van senen Bragwachtaraan de ophaalbrug op de Gouwe bij de NieuweHaven Na eene tweede vrge stemming daar bgde eerste stemming een gelgk getal op beide sollicitanten waren uitgebracht werd benoemd P W van den Broek met 9 stemmen E Bout verkreeg 7 stemmen Aan de orde De benoeming van een Lgkdtsger Benoemd wordt C Versohnt met 16 ateqimen Aan de orde De benoeming van eenen voorzitter envier Leden en hunne plaatsvervangers in deStemboreaox voor de verkiezing van vgf Ledenvoor den C smeenteraad Benoemd worden tot 1ste lid van het hoofdbureau de heer J M Noothoven van Goor met 15 stemmen 2de lid de heer P de Raadt met 16 at 1ste plaatav lid de heer H Jager met 15 at 2de s D G van Vreumingen met 15 st Voorzitter van het ondar bnrean de heer G Straver met 15 stemmen Tot plaatsvervanger de heer C C H Prince met 14 st 1ste lid de heer H J Nederhorst met 15 st 2de B M Dercksen met 12 st 1ste plaatsv lid de heer CBoogeuboonunet 15 at 2de C G v d Po 15 Do heer Dercksen M de Voor itter Het is mg onmogelgk dien dag zitting te nemen en als nn mijn plaatsvervanger ook niet kan hoe moet dat dan De heer Nederhorst maakte eveneens bemerking dat hg moedgk dien dag kon De Voorzitter merkte op dat daarom jniat plaatsvervangers zgn benoemd Aan de orde 5 Een voorstel betreffende de vernieuwingvan een gedeelte van den kaaimaor aan betNieuwe Veerstal De Vooriitter dit voorstel heeft niet tor visie gelegen daar de werkzaamheden bg dit vooratel genoemd moeten geichieden wanneer er geen hooge vloeden te wachten zgn Voorgesteld wordt de kaaimnor aan het nienwe Veerstal over 42 meter van bazaltstoen te maken hetwelk een uitgaaf zal vorderen van f 12000 en B en W te machtigen ten spoedigste tot de aanbesteding over te gaan Enkele heeren vroegen eenige inlichtingen waarna het voorstel werd aangenomen zonder hoofdelgke stemming Aan de orde 6 De Rekening van de Schnttorg over hetdienstjaar 1894 Wordt goedgekeurd Aan de orde 7 De Bekening van de Stedelgke Qasfiibriekover het dienstjaar 1894 Wordt goedgekeurd Aan de orde 8 De adresaen van J van Woelden e a betreflende het rgden door de Aaltje Bakateeg Nadat door eenige heeren het woord waa gevoerd om tevens ook de Willemsteeg voor rgtuigen open te stellen en horden te plaatsen om Btapvoet te rgden werd het vooratel van B en W aangenomen Aan de orde Het adres van A B van Dillen betreffende de herstelling van eene schoeiing of geteidingschot bg de Donkere Sluis sehter zijnewoning Het voorstel betreffende het verleeneneener gratificatie aan den door ziekte voordendienat ongeschikt gewordwlkada werker A de Koning Het voorstel betreffende de toelating vankinderen uit andere gemeenten op de scholendezer gemeente Over deze voorstellen had geen discnssie plaate Zg werden allen aangenomen zonder hoofdelgke stemming Niets meer aan ds orde zgnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten ADVERTENTIBN Gevoelig voor de veelvuldige bewgzen van deelneming ondervonden bg het trenrig verlies van ons innig geliefd Kind betuigen wg door dezen onzen faartelgken dank 0 J BBUUNKL P BBUUNEL Ootida S8 Jnai 1896