Goudsche Courant, donderdag 27 juni 1895

UAASTBIOITSOB m Ondergeteekeode vraagt SOLIEDE AFNEMERS Toor lyn puik oud Maastrichtsch Bier te leveren FRANCO huis in raten van Circa 50 Liter ad ƒ 3 75 100 7 50 Bierhandeloara en kastelein genieten 10 korting P C COENEGRACHT k Bierbrouwer MAASTRICHT OIPCCRSUS Bg genoegzame deelneming zal te beginnen met 1 Juli een GUBSVS in het KNIPPIN PATKOONTEEKENEN en OP MAAT MAKEN Tan alle soorten COSTOMES MANTELS en KINDERGOED gegeyen worden naar een op de Antwerpensche Tentoonatelling met de Oondeu Medaille bekroond eyateem en worden aanmeldingen beleefd aan het Barean dezer Conrant Terzocht leertijd é weken onder garantie aladan zelfstandig te kunnen werken Beferentiën van eerste Dames nit Ahtdo Aanberelend MeJ C W ANRERSMIT tot 1 Juli nog te ALMMLO Kerkstraat P 8 TWISB GSatBUBILEMBDE KAMHBH met Arte Ledikanten te Auur gevraagd Opgare van prgs aan borenstaand adres In een NET BÜRGEKGEZIN kunnen direct eenige COMMENSAALS geplaatst worden Adres Barean dezer Conrant A ITort ier Gouw e Q SPECIALITEIT in HciDekeo S en Haantjes Bieren Scht Engdlach en VoUenhorens Wai 11 U bMIa hwitoiu tegni Jioht If at BlMHUfisk ÏMoiemf maiL kettom fejj Anter PilB Exiitller yft IsaHtkatMiaiMiutewealeiitefeB Ankerliinlxpeller rati K tÊÊ n tÊmt m n e a oii T i wt iats la t bm AmMhi m W f ii MoMsT t Oa ts Beltartui Te Gouda bj A WOLPF Markt A 1 4b en DB LAAT en VAN SON apotheker Markt StoUwerck sclie Borstbonbons ge briceerd na Tootschrift van den kon UniTermteits FroC Gehm Hofrad Dr HarietS Bonn hebban sedert 50 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheiil en aandoeniiig der ademingsor en oilsteekende diensten bewezen B spoedige afwisseling ran warme es konde locht is t bijzonder aanberelensmrdig een bonbon te gebruiken Terpdddng Geele pakjes i 25 ceni Alom rarkrij iaar ftoadi Snelpciadruk T n A Bawaiuii t Zooa Circus OBINSO PAARDËNSPEL ZATERDAG 29 JL I h avonds 8 uur O E OO T E G LA VOORSTELLING Eer Avond van den Directeur ROBINSON met een uitgezonderd Programma Voor de eerste maal DE HOOGE SCHOOL bereden door den DIBEOTBÜK En OpToering Tan de Spektakel Pantomime Succes MiSEPPi Succes ZONDAG 30 JUNI Laatste Dank en ROBINSON Directeur Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA aitgezonderd Zondigs te conaallieereii v a 10 tot 5 uor p g atuusma jufAOASiirs ou Fristemps T E PARIJ S Zenden gratis 60 franco de generale geïllustreerde catalogus in da hoUandsehe en fransoho talen ïoTattendo de nieuwste modes voor het Zomeraelioen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan m JULES JM UZOT ft C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij ia Prlntempa wordenOTeneeni kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendlngeanaar aU Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie In alle talen FEMSCHE STOOMVERVEEIJ BN Ghemiselie Wasscherij TAK H OPPENHEIMER ld Kruiskade Botterdam Gebieveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt TOor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit TOor het sloomen en verren van aile Heeren en Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inricbiing voor het stoom n van pUcbemantels veereu bont enz Oordynen tafelkletden enz wor n naar de nieawête en laatate methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onscbadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 gedaald Te itoomen go deren als nieuw afleverbaar ia 3 dAfpn te verren goederen in eene week ICaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ii©iisïifiiiiii Eiken n ï Elil A van af 4 Juli 1895 tot nadere aankondiging GOEDKOOPEREISGELEGENHEID van den Haag Rotterdam laas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Utrecht naar Arnhem Velp de Steeg Pieren Brommen Zatphen en i Umegen Prijs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations illéén voor de op de annonces aangegeven treinen geldig Ie kl 3 00 2e kl 2 00 3e kl ƒ 1 50 De speciale retoarbiljetten worden aan de 5 stalloos van uitgifte verkocht dengeheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgenden DONDERDAG gF Zie verder de Aanplak en Strooibilletten TRERKL G 19 October 1895 HoUandsehe ülaatsehappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot l Il Loten voor f 10 VEBKRIJGBAAR BIJ A BHI17HMA1T ZE LANGE XIESDBWEG D 60 4 pCt PANDBRIEVEïr VAN DE Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Vereiu O PGERICHT IN 1840 Borengeuoerade Fandbrieven zijn nominaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen Toorziea van halfjaarlgksche Coupoas per l Maart en 1 Soptember en aflosbnar a pari door oidde van hal0aarlij csube uitloting De CoupoQs zgn tbans on ook iü tie toekomat vry van beKstiug volgona de Wet Tan 188 Art 30 § 10 zg ztJD eveuala de Oiti elote Pundbriovon betaalbaar ttt Budapast Wesoen en te Amsterdam ton Kantora vait oudtirgeteekonden tot don koers van ileu dag VolgoDS de wet van 1876 ia op th gezatneniijke vorpamle bypotbeküD prioriteit dar hoQd n VM Pandbrtüveu in escbreveu wuardoor hun hüt recht op de hypothecBirg schuldvorderingen ia de aenta plaats gewaarborgd Be ondergetflflkenden naar bun verwijzende Frospootus van 19 Janaari en bet JaarversUg dsr Instelliug over 1894 bariohten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Fandbrieven van de Pester Vaterl ndisclier Erster SparcassaVerein tot den koen vaa den dag wEUTHEin Gm mn AM3TEEÜAM Mei 1895 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Kot is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt vrorden die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben Was niet Prieanitz de geleerde vmtigeo der waterknur metbode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende monscbheid geworden ia een eenvoudige boor He ft niet een Zweedsoh majoor Thurd Brand genaamd een middel tegan vrouwensiektau aan de hand gedaan die bet lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en tbana gemeengoed van allo goneesbeeren begint te vonleti Ook op bat gebied tar beperking ran eeuuwziekten begint er liohl te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eeDVoudigata en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel lu ataat zijn do sedert jaren onreranderd aangawende geaeeaknndigo hulpmiddelen zoo ala bijvoorb Bromium ïzer Arsenioum enz geheel ta verdringen Ér zyn vele menachun die noch ziek noch gezond i n on toeh klagen dat zij zich in Hohaam en zial alles behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kuunen en zelfs door een vlieg getergd worden aa too zich zelven en anderen tot lost zjjn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vraeaeijka angat o door droefgeestigheid kunnen niet alapon en wordon door bonanwde droomen gekweld Dan £ ijn er weder andere die te kampen hebben mat hoofdpijn oougoatio zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelijk Igden de ergstou onder hen aa i verlamming vitusdans en vallende ziekte At deze ongelukkigen die men op elkou leeftijd onder elk geatacbt en eiken stand vindt zijn zenuwziek an min of meer de slachtoffers dar leefwyae van onsen tgd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort eu ingehohc wenscht te worden over de Werking eener nieuwe methode adreaaeere zich aan Anifiterdftiu H CLÉBAK k Co Hailigewag 42 1