Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1895

34ste Jaargang Vrydag 28 Juni 1895 No 6695 mmsm nmm Nieuws en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant scfaiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 AlionderUjke Nommers VIJF CENTEN Het Niea vablad voor den BoakhandeU maldt Ëenige dagbladen hebben bericht dat dezer dagen door een Amsterdamschen boekhandelaar oene veriameliug binnen en baite landscbo postzegels is aangekocht voor den enorme pry Tan 150 000 Dit bericht knnnen wy bevestigen Da bedoelde Amst Boekhandelaar is de heer H O Koster Wzn Boven zyn magazyn Kienwendyk h Ondenbrngsteeg wordt een verdieping geheel tot het uitstallen der collectie ingericht waarna de liefhebben gategeobeid krygen de zegels per stuk in te koopen Te Alkmaar ia een valech bankbiljet van f 100 in beslag genomen Het watermerk werd er in gemist terwyl het aan den bovenkant in plaats van aan den henedenkant glad was regeatet Emma VQn gisteren met prinspa Elisabeth van Waldeck eo Pyriuont eo H D gevolg na een verblyf van Tgf weken in het hotel Iglerhof direct Tan IgU in Tyrol naar Het Loo Tertrokkeo Zondag zon een landbonwersdocLter nit de gemeente Vliat naar de kermis te Haaetrecbt gaan Dicht bg het dorp kon eade zag zg een jongeling in het gras zitten die dadelgk opatoud toan hy de jongedochter opmerkte Hy greep haaf aan M wilde baar in het water werpen In het gras zynde straikelden beiden waardoor het meieje zich Icwrukta en de jongeling die te veel Schiedammer nat bad ingenomen rolde Toort zoodat hy zelf in het water terecht kwam Doodelgk verschrikt ging het meisje naar haar taster waar zy den ganschen avond bleef daar de last om kermis te honden geheel verdwenen wu De jongeling kroop eU op het druge en liep met zgnnatto pak en misschien nu wet ontnnohterd nui Schoonhoven Te Amsterdam wordt vaak geklaagd over ds onveiligheid van personen en goederen Maar als men het volgende verbaal leest dan zal man moeten erkennen dat sommige Amsterdammers er dsn ook allen slag van hebben dieven te kweeken Eien bediende van een bekende firma in gond ging Zaterdag met een pakje met f 1800 aan loadswaarde bg zich een bnefksart iltten ftshrgvah in de publieke zaal van hei post iantoDT legde het pakje naast zich neer en nrgat by t verlaten van bet gebouw het made ta nemen Gelukkig viel het ditmaal in goede banden De heer en dame die zich ta Rottei dam aan oplichting sehnldig maakten door bat nitgefeu van niet meer gangbare 5 lire stukken van het oud koninkrgk Napels en Sardinië voor 5 francsstnkken zgn gisteren te Ngmegen waar zy dergeiyke zaak dreven door de politie aangahoadaa X e arrestatia had plaats aan het station De politïu was gewaarachawd door eeu credietinstellitig welke van het paar bezoek bad gehad evenals caf Centraal ecu sig reuwiDkeI beide aan de Broerstraat en hotel Bellevne aan de Spooratraat in welk laatste de heer er met zyne 5 lire stakkfn in slaagde een kellner voor f 50 op te lichten I Het succes van de hoeren Willem van Zny V leu en Alex Faatsen als tooueelspelara van I den baar Cbrispgn ali regisseur gaat erascendo te Berlgo Vriend Frits is afgespeeld zeggen de Berlynsohe bladen maar de HolI landers hebben het zoo natuarlyk gespeeld I hebben het zoo tot teven weten te makon en de deelen van het stnk zoo goed in elkander doen glijden en tot één doen worden dat alle Beriynsche regisseurs van hen kunnen leereu I ensemble spel en stemming in eene voorstelling I te brengen I Willem van Znylen wordt zeer geprezen als I Frits Kobns aeine sobopferische Natur ein I Bupfindcr ersten llangest zegt de Freis I Ztg eo de verslaggever der Vo8iisch zegt I Na Vriend Frits moet ik verklaren dat Van I Zaylen een der geniaalste toooeelspelera is die I er zyn Het zon ra niet verwonderen wan I neer hg morgen met zgn dikkec fignur Handel ging spelen eens Faaaseu s Rabbi is niet minder bewonderd en bijv ver boven dien vaa Possart gesteld zgn eenvoudige meosohelgkheid en zyn gevoalvond men veel De directie der Tentoonstelling te Amaterdam heeft ongunstig geantwoord aan de commissie nit de verschillende werklieden vereenigingen te Utrecht p haar verzoek om reductie van den intreeprya voor leden dier vereenigingen Het plan bestaat om zich na met een dergfIgk verzoek te wenden tot enkele comraissits van onderafdeelingen van de tentoonstelling De oitslag van den gisteren te Hoorn gebonden snelvuurwedstryd was als volgt Eerste prgs zilveren beker zilveren lanwarkrans en kampioepijerp de heer H G Koster te Amsterdam Vier volgende prgzen zilveren beker de beeren Raveoswaay van Rotterdam v d Weyden van Helmond Fentencr van Vliasingen van Helmond en u van s 6ravenbage das buU Ik vertrok naar tonla Gedarboif op Lands i Noord Vpland om daar de earste maanden na dn verbreking mijner rerbiadteBta door te brengen Daardoor kwam ik op aleohls leveo mijlen afsUads vsn Upsala Tante Cederborg a eenlge sooa lag iddaor op studie Telkens als er eeo brief van Upsala kwam klopte mijn hart met dnbbelo aUgeo en ik dacht aan gg weet wel wien Daiunden malen liet ik taote van ter zgde gevoelen dat ik wel eens naar Upaola zoude willen mvc z hield zich alsof sij mij oiel begreep en w bleven op I uada Op zekereu dag io het begin van Hei selde Unte dat aU ik er genoegen in vond ik hur aaar Uaaala kou vergezellen z waa vsn plan hut Meifeest aldaar by te wonea Hoe verheugd waa ik I Ik vloog taste om deh bals ik danate eene galoppode metde buiahoadster de eerste de beate die ik tegen het Igf liep alle kamera van bet huis door maar mgae vreugde waa van koKeo duur Daags nadat de reis van Upaala mfM Vaatgesteld ontving tante een telegram van zekeren mester Kk BWt het verzoek toodra mogflgk naar Upwla te komen dewijl haar zoon Arvid ziek wai Tante had stoohts een uur noodig om reiiraardig te x n en Luada te verlaten Daar zat ik met mgne teleurgestelde verwaebtiogeo ay kunt verzekerd t n dat ik in dien dag bitter weende en booa woi op Arvid die me daar ziele werd e f al ngae blgdaobap den bodesi insloeg na hinderde het mg eoo dat mg aïterlei pikante aanmerkingen ontvielen Dit was de proloog van bet ooncert Daar traden de acht eangera op Ounnar het eerst Ik kan niet bosehrgren wat ik ervoer b den aanblik van zgn frisob mannelijk voorkomen Nooit I bad ik een sehooner gelaat aansohouwd nimmer zou ik dace trekken kannen vergaten Wat kwtm ng Anton op dit oogenblik versobrlkkelijk leol k voor De ung begon Men behoeft voUtrakt geen geëxalteerd achttienjarig meisje te zgn om er door verrukt to worden Ik zag dat mannen en vrouwen zoowel oude als jonge even verrukt waren alt ik en dat zegt niet weinig Ën soo vroolgk zoo vlug als de jon zangen sr uit sagen Oeheel anders dan mijn adjunct metz ue vrome vervelonde stille bewonderiogl Toen het ooncert was afgeloopen en wg naar uwbuts gingen tras het of ngo hart van niets snden dan studvnten vervuld waa Voor den prediker was I geen pints meer I Autöu was dion avond IttelijkerenoagÉ drogelgker I dan ooit eo tot mgn ongeluk begou i vergelgkinI gen te maken I Pat hij daaihij niet wou spreekt van self n van I dien dag of aan gevoelde ik niet anden dan afkeer I voor hem I Terwijl het debbelkwartet te X was bod ik voor L uieta anders oogen of liever zag ik niemand anders r dan iuunar Ik vo lde dat ik leefde dat het I levwi schoon was en ik vergat Köhoel dat ik verloofd I waa met den beelan en toegeetlijksten van alle preI 4Uun dsr Ghriatwheidi maar toen betdabbelkwor ADVERTEMTIfiN Ktu gepupoHeeril SKaUBANT MAJUÜK bekend met Msguyn en Kantoorwerlczumbe den xoelu eene betrekking als OPZICHTER of ieU dergelyk ii ook niet ongenegen om ali ZBTB A AS optetreden Hoog alarii geen tereiichte Adrea Bureau dezer Courant onder No 2378 Levensverzekering Begrafenisfonds UVERIOE SOLIEDE PEK80NEN knnneo f oor een ladert jaren bestaand FOK DH van gétdeHJke uUkeeHng bij overladen als AGEITT optredan Brisren franco lettere T A N aan hel Algem Adtert Bureau Tan NUGH VAN DITMAB JtoUerdam KNIPCVRSUS Bg genoegzame deelneming zal te be wen met 1 Juli een CURSUS in het KNIPPEN PATROONÏEEKBNEN en OP MAAT MAKEN ran alle soorten COSTUMES MANTELS en KINDEKGOBD gegeien worden naar een op de Antwerpeusche Tentoonstelling met de Uouden Medaille bekroond systeem en worden aanmeldingen beleeld aan bet Bureau dezer Courant Tertooht Leertijd i teeken onder garantie alsdan zelfstandig te kunnen werken Heferentiën van eerste Dames uit Almtc Aanbevelend NeJ C W ANKËHSNIT tot I Juli nog te ALMELO Kerkülraaty P 8 TWaS OEMBUBlLOéRDE KAMBBH met drie Ledikanten te huur gevraagd Opgare ran prgi aan borenstaand adrea m Allerwege bekroond met EereDiploma a Goudenen Zilreren Medailles benerens KereOiploma Gouden Medaille ati Cer tificate of Award of the World s Hygienic Eiposition Chicago 1893 is bet Wereldlienieind Drniven lJorst Honi Exlnicl MELIANTHE rr Dl Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMa TAS H vanSchaik Co gevestigd te êGravenluiye Uren middel is ot kan wurden u tgevonden welke de Meliantbe overtreft het is OSSJBUaUBPJCLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de rele en rerachillendo bekroningen getuigt Het verdacht en geneest ONMIOOELIJK de strengste hoest en verouderde borate kwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de rele attesten aan de MELIANTHE beweien gn de orertuigiug dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is rerpakt in flacons ran 40 ot 70 ets en 1 met gebruiksaanwBzing rooriien van ons Han delsmeik gedeponeerd a d Kechtbank te t fjravmhafft Verkrijgbaar by P H A WOLFK Drogist Markt iouJa A BüUMAN Moordrtekl 3 C BATELANü Bo oop B r WIJK Ou lmaUr Hrt btttt oiiKhadklykati n g n n rooraJ damti lo IQnderteliomwBrki il de Apprttuur T a C M MHIIir k U S BM liR Bnth fttr 14 Mtn lttt f wd op naam tn fkbrirtLaranlE VMryikur ly Hmtm WMtllM ihi ktH H altitarlM Circus ROBINSON PAARDENSPEL WOENSDAG 26 JUNI avoiuU H uur GROOTE AMUSANTE VOOKSTËLLI G met een groot Programma en oproering ran de Spektakel PANTOMIME rlIAZEPPA in 3 Akten en 18 Tafereelen DONDERDAG 27 JUNI in Tot deze Voorstelliog heeft ieder be oeker het recht op zyn kaartje een klad tot 12 jaren rrü mede te oemeu op alle plaatieo Met achting UOBIKSOIV Directeur Tandarts E CASSïïTO NAKKT 154 GOUUA uitgezonderd Zondags te conBolteeren yan 10 tot 5 uur WIJNHANDEL m ALPHEN LEÜËBOER TE BOTIEHDAM Depot r NORTIER Souwe C 34135 Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na ruorscbrift van den kon Universitoits Prof Oehm Hofrad Dr Harlett Bonn hebben sedert 0 Jaren alB Terzachtond middel tegen hoesten heeechbeid on aandoening dor ademingsorganen uitstoekerido diensten bewezen Bij spoedige afwisBeling ran warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes 26 oent Alom vtrkrijgbaar Frinteips TE PARIJS Zenden gratis Ml de genevate peiUustreenle catalogus in d hollftndwhe on fransohe talen MTattanda denieu Blemode voor het 9Eoin racl Mn togen gefrankeerde aanvrage gertobt tan H JULES JUUZOT C PARI8 De Uien der nieuwata modwtoffsn in voorraad bljtMPpintomps worden rrenaeni kosteloos toofrexonden doch men g liaT iluidolijk Ie verlaagde soorten op te gerw en ongevoel de prgzen te bepalen Vanendlngan naar lla Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der veizendmgen voor Franco Vracht en Reoh ton Oorr apoiwl wtl In lie Uien 0 da Baalptndnk van A BuKKiuii li Zoon Kaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen llilBlïifïlIIBI KIkeii l 0 DËRI A van af 4 Juli 1895 tot nadsre aankon giiig GOEDKOOPEREISGELEGENHEID van den Haai Kotterdam laas Gouda Amsterdam WeesperiMKirt eo Utrecbt naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutpben en i üfflegen Prijs der speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations alléén voor de op de annonce aangegeven treinen geldig Ie kl 3 00 2e kl f 2 00 3e kl f f 80 De speeiile retoarbiijetten wordea ato de 5 slalloDs van uitgiRe verkoelit dn gcheelen DINSDAG en des WOENSDAGS lot s middags 12 aur voor de excursie op des daaropvoigcDdei DONDERDAG flT Zie verder de Aanplak en Strooibilletten GOÜDA S HAGE IDLorxBtxe el rus 1 TTJTJX 1S05 Vertrek van GOUDA MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAGMORGEN 5 uur Vertrek van sUAGE DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAGMORGEN 5 uur Firma T STIGTKB TRERRIi G 19 Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeliug OOODA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BU A BHIMMAir m LANOE XIESDBWEG D 60 Waarom word ik van mijn zeauwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia eiat xelctan lat geaexiug aaabrengeadi middalen toerillift ontdekt worden die ia d handea vaa eau bekwaam gouaesheet eea goed sueoea babben Was niet Priasnitz He gelaarde reatigea der waterkuur matboda wians wuoaplaata een bedevaartaoord voor do lijdeDde manaohheid geworden ia eeo oeoniudige boer ile ft niet een i weedsob majoor Tbure Brand genaamd eau middal tegen vrouwenziektaa aan da band gedaan die het lancet dar chirurgen reeds minder noodaaketijk heeft gemaakt en tbana gemeengoed ran allo geuaeabeereu begint ta trordenf Ook op bet gebied ter beperking ra9 tauuwziakten begint er licht te komen en ook bier is een weg geopend geworden die op de eearoudigste en natuartijkate manier resultaten oplevert welke wel in ataat zijn de sedert jaren on veranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Araenicum enz geheel te rerdrin gen Kr zijn vele meneoben die ooob liek noch gezand zijn en toah klagen dat zij zich ia lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringate niet velen kunnen en zelfa door een vlieg getergd worden ee zoo zloh zelven en anderen lot laat zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vraeseijke angat ol door droefgeealigheid kunnen niat alapen en worden door benauwde droomen gekweld Daa zijn er weder andara die te kampen hebben met hoofdpijn congeatie zwakheid van gehengen oorauizea en toevallen Eindelijk lijdea de ergiten onder hen aan verlamming vituadans en vallende ziekte Al deze oogelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk gaalaeht en eiken ttand vindt zija zeaawziek oa min of meer de siaahtoffara dar leefwgie van ouzan tijd Wie lot eene dezer oategoriau van lijders behoort ea ingalioht wenaobi te worden over da w king eener nieuwe methode adreaaeere zich aan Amtterduu ClÈBUl t C HeUigaweg 42 Tak fcCj ttl rt ï2 Patent H Stollen tunuiimt iniinm lutmii Hiekillrilatti Funuiu Warnunff Der rome Erfotg m uiuwe Patent H StoUen trrungut liMt Mmu m fttKhMmn werthlaêen Nachalimungen fflm Utn ktuft iëJur unm ttett tcharfen H StoUen nar MH urn airut orfar i lo cAe i fJuffAsAtf ea M Af Him imitrPUtat fwh MbÊiutêtmtiJ Muatèiiinit M SS rreUliteH laé Zeutntme trot mH frm BINNENLAND GODDA 27 Juni 1895 Door de Gondiche Zwemclnk ia een nationen geooatnmeerden zwemwedBtrjd oitgeKhreten op Zondag 18 Angoatas a Oo atadgenoot M J Punaelie slaagde Toor het eindexamen aan het atedeip Gymnasine te Doetinchera In de deaer dagen gebonden jaatTergaderin der Gymn Ver aExcelaiorc werd het aftredend beatonralid de heer A Ë Dam herkozen terw l Toot den heer J Wernick tot nu toe aecretarii der Ver die zich niet berkieibaar stelde gekoien werd de heer A M Emeis Bet beetaur beslaat nn nit de bh O C W T d Laar president A B Dam aecretariej 0 J Verschoor penningmeester W Wernink en A M Emeia commiaaarisien Aan de IJnir tan Amalerdam promoteerde gisteren tot doctor in de rechten heer W van Gelder geb te Schoonhoven op proefichrift aOTername eener handelszaak a raire Tot predikant ia U Krimpen a d Uk berwpec Dl P Knghntn te Bnnnik en Vechten In de gemeente Krimpen a d IJsel is onder aen koppel koeien Tan den veehonder H T het monden klanweeer nitgebroken Tot dnner is alechta één beest aangetaet Bedankt tooi het beroep bg de Ned Herv Kerk te Ond Beiarland door da J W B Kalkman te Allen aan den Rgn By kon beeloit is de majoor magazgnmeester C J Kikkert hoofd vr n het centraalniagazyii Tan mil kleeding en nitrneting te Woerden op zgne aanTrage op pensioen gesteld en het bedrag van bat penaioeo bepaald op f 1600 Bg kon bealnit ia benoemd bg het personeel der mil dm bg de magazgnmeeatere tot majoormagazgnmeeeter hoofd Tan bet centraalmagazgn Tan mil kleedingen uitrusting te Woerden de kapt kwartierm J A Kroef Tan het Ie reg inf Men wint nit Igia aan hetiH bladc Bare Majeeteiten Koningin Wilhelmina en Koningin FEVILLETOX DE ZANGERS Uü kei ZtoHdêtk 10 WiaDeer bet mij niet mogolylE was hem ia geljjke stemming met mü te breaften begon ik tchimpMbeut D te doeo ik Kside hem dan dat h niet wist hoe hg Eïch in geselachappeii gedragra moest ilat hq te aobt looB in z nt kleediug was dut siJDe stgfheid mij hinderde enz Ik dreef mijne aanmerkingeo tot het onredelijke Somtijda ging dit zpoverre dat hü zgn hoed nam en zich terwgderde en dan had ik berouw orer mijn gedrag en verlangde ik dat hij terugkwam maar wanneer dit gebeurde dan Euohlte b alf naar gewooote ging in een boek citten en tweeg en weg waa mijn goede taim Zoo Emma warfo sea maanden rerloopen toen hel tubbelkwartet te X arriveerde en daarmede begon de belangrijkste periode in mijn leven V Nu beate fimraa komt het ergste van betgeen ik u te zeggen heb Gij herinnert u leker het eerste concert At leefde ik nog honderd jaar dan eou ik het biet vergeten Wij tttn zooals gij weet op eene van de voorste bAiken Anton had ujne plaats aau ffigue linkerxgde en ras compleet Mohnrauw in het aaagezioht big tuAtte sn snoof meer dan gewoonlgk t Ik htb all d een ilkeer rao Kyn anuinn gehad ADVERTENTIEN worden gfeplaatat Tan 1 5 regek 4 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi b ter dan het Jloodsohe geaatig doan en hat pretentiense mozaïekwerk vau Po iart Aan merking wordt alleen gemaakt op lange antraoten en slechte mtubileariug van oen kamer vanKobui die kier op en meobeliolder geleak Beide gebreken inUen taker te wgtan tgn aanonbekendheid met da reqnisiaken en hst tooneetin e tt vrMmden cbonwbnrg s 4 I Wi i llandicbe IJwran SpoorwegMaat sotiappy en de Ntaatsehippg tot axploilatie van Staatsspoorwegen babben te zamen een officieel spoorboekje doen Bamenstellen dat als Het 10 Cents Nederlandsch Spoorboekje in den handel is Door de bg elke tabal opgegeven aansluitingen vindt men in dit boekje byna alle denkbars trajecten taasoben Nederlandsche stations op n bladzgde vermeld hetgeen veel zoeken uitspaart Buitendien kannan da ni breida tariavan vele van gmot gemak zyn i Het boekje bevat voorts aen taar duidelgke en volledige spoorweg en tramkaart van Nederland en esn spoorwtgkaart van sn groot gedeelte van Ënropa Hat wordt nitgegavau I door JaM O Robbers U Amsta rdam Zondag werd te Amsterdam ender voorzitting van mr A Polak de j sar vergader ing gahondan van den Naderlandscheu Jonrnalictankring i to aan taal vaa bet teDtoonttellingsgabonw D vergadering werd door 63 leden bygewoond Uit het jaarverslag blaak dat da Kring staflds in bloei toeneemt en tgn ledenUl thans 165 badraut De beer Cb Boitaevain bracht een belangwekkend verslag nit over de haiadeliogan vno het in 1894 te Antwerpen gehouden Inlernt iionaal Drukperacongras waar de Kring door hem en dr P J F Vermeulen veriegenwoor digd wt Een voorstel dar aHaagicha Jonrnalistaavereeniging tot stichting van een oitkeerings fonds ten behoeve der nagelaten betrekkingen van leden van den Kring lokte een levecdiK dabat nit niet omdat ar verschil van meeniog bestond aangaande de wenschelgkbeld van een dargelgk fonds maar wèt omtrent de mogeIgkbeid om hst op geaonda grondslagen ta vestigen In den loop der discauie ward bet karakter van het eyentneel te stichten fonds raedt meer geprecitaerd door voor uitkeerings j ondersteunings fondse in de plaats te stallan ïleD voorstal dar minderheid in de Haagaoha veraeniging om da vergadering in beginsel ta I doen besluiten tot oprichting van tolk atn tet voor de iweeds en la lste maal X vaarwel seidSp werd mg dit gevoelij herinnerd want Ar ton verlangde nu sohadeloossielling voor hetgeea bg geleden had gedurende den tijd dat de atudsnten in onze goede stad geweest waren en eischte dat ik nu vriendelgk en lief zoude zgn Gg kant begrgpeo dat bet uu aUerteederst tutsobeu ooa werd Het gevoel van wrevel dat zijne sentimenteele on swggrnde aanbidding zgn ongolukkig voorkomen in mij verwekte ging nu in werkeigken afkeer over Ik bad zelfs geen medelgden met hem mijn hoogste w eipsoh waa van hem af te komen De aanfomst van het dubbelkwartet te X bad miy tot het bewustzijn gebracht dat ik Anton niet beminde mgn Dit was u wel boel leelijk van mij maar lieve Emma wie kan zijn gevoel bedwingen Het zou miasobieo heel mooi geweest zgn wanneer ik uit pliebtgevoel mgu verloofde getrouw gebluven eu met Antou gehuwd was om vervolgens gedurende mgn geheele leven de rol van martelares te vervullen aar dit kwam met mgn karakter niet overeen ik beu overtuigd dat ik er Anton ook geon dïei mede gedaan zoii hebben ou kort te gaan ik gaf hom den riug terug on zeide hom ronduit dat ik zijne vrou niet worden kon dewijl ik onidokt had dat ik hem niat meer beminde Op deze verklaring volgde een verschrik ketgk tooneel Anton schreide ja bïj schreide en dat flatteerde hem volstrekt niet Tante die oog al met Anton iogSDomen was koorde en witde uieta van het iUbreken onzer verloving weUn maar ik wilde j evenmin jets van de voortxettiag daarvan hoorea u