Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1895

lo aan grot op Jaaaiea xgn 24 geraamten gevonden van de oorspronkelgke bewoners van dat eiland d Araw k s Eenig primitief huisraad lag er bg Tot nog toe waren slechts twee geraamten van deze ioboorliugen bekend Ten tgda van de ontdekking van Jamaica door Colambns 1494 schatU men het aantel bawoners op 600 000 op barbaarache wgza werd dit vreedzame volk door de Spanjaarden oitgeroeid zoodnt in 1655 toen het eiland door de Ëngelscben in bezit genomen werd wairscbgnlgk geen enkele vertegenwoordiger van bet oorspronkelgke ras meer in leven was BMQwUk GEBOREN Adrianna ondera A da Wit en M Streng Lambartoa ouders J Splintor en A Straver MargarethaGgsbertba oudere R Ilendrikaan eo M van der Lae GEHUWD J van der Star eo A N Koster PARASOLS met 90 Korting L van os As Kleiweg E 73 73 Goucki De heer an mevrouw Boisaevatn Brogmanthebben evenals het vorige jaar het hois Boschzicht bg de Bitdt aan de directricevan het kindarziekenbuis te Utrecht aangeboden om daar patientjes voor wie een verblgf in dedennenbosfch zoo zeer gewanscht is ter bevordering hunneralgeheeiegenezing op te nemen ütr Dbl De heer L Haffmans speekt in het Venloosch Weekblad zgne ingenomenheid vit over het vallen van de hatelgkate aller belastingen die op deuren en vensters Zelf de heer Trenb die auder niet zeer ingenomen is met het proefstok van minister Sprenger van Ëyk jpicht zooals iedereen trouweus de afschaffiug van dien grondslag toe Óp ondergeschikte punten kan en zal zonder twgfel de minister aan het verlangen dar Kamer toegereo Maar de Kamer verge niet te veel van ministers toegeefigkheid vermaant de schr Ter liefde van de we eolgke verbeteriogeo die bet ontwerp ontengenzeggelgk iahondt stappe zg over sommige onvolmaaktheden heen Velen onzer hebben dit gedaan bg do vermogens belasting Daar was eel tegen maar het privilege van het kapitaal in portefeuille hield op eo deze ov y w6ging deed ocs vóór titemmen De afschaffing van de belasting op de denreu eu vensters zal hopen wÜ vele bezwaren voor de herziening van het personeel te stemmen al is dit niet in elk opzicht naar hun zin De velddag van het Leger des Ueils op Velaerbeek Men meldt uit Velsen Roeds te 8 aar toen wij het station binnenitoomden wemelde het daar en aan den ingang van bet bnitenverblgf naar bet feest zou plaats hebben van officieren en soldaten van het Heilsleer die elkaar hartelgk begroetten eu ook van hen die uit Dordrecht Amstardai £ en Helder waren aangebracht om het feest bg te wonen en van welke sommigen reeds te 4 nar eu eerder uit de veeren waren geweest om op tgd aan den trein te wezen Tegen 9 uur klonk de stem van den majoor 3choch De beilsoldaten schaarden zich in gelid langs den stationsweg tot ontvangst van den heer en mevroaw Olipbant Vooral aao mevrouw Olipbant werd een schitterende in tocht bert id Publielj en heilaleg eden trokken daarop de plaats binnen met de muziek en den staf aan het oWd giag men langs de gepavoiReerde Imu waar slechts ééa vlaggestok nog ïlasgeloos waa Ü r werd halt gehouden en kolO nel Oliphaut heesch onder loide toejeichingeu der aanwezigen De kolonel sprak daarbij een woord van dank tot barones en baron Van Toyl De muziek hief daarop het Wien Neerlandsch bloede aan Daarop i ferd de tocht vervolgd en een rondgang over het schoone buiten gemaakt E e stoet werd toen ontbonden en du hailigtngsbgeen kom aten aan platform A en C namen een aanvang de eerste geleid door kolonel eo mevrouw Olipbant de laatste wegens ziekte van majoor Maidland door den stafkapitein De Wilde Dat vooral pintform A veel publiek trok behoeft geep betoog ook behoeft niet te worden gezegd hoe het hg dfe bijeenkomsten toeging De wgze van optreden toch van het Directe SpAorwegvcrblndliigen met GOUDA ZoiD ii8t l895 AasgevaDgeo 1 Mei Tüd van üreeinvicli KDAH 30B BA IOTT IJ SJ l 4 U M 11 10 li 4 IJ H 1 44 KOTTtRDAU 8 44 7 11 4 0 4 7 04 11 10 1 4 1 01 1 00 1 1 7 1 7 89 8 08 8 18 8 81 8 48 7 80 8 10 41 1 0 4 01 11 10 10 7 47 8 10 S O D D 1 11 0 10 11 10 81 10 80 10 48 lO il J M 8 19 4 08 11 40 11 08 8 0 7 4S 1 07 DKM H 4A8 0OUDA btJDÏ DÏN HtiS BHan 48 7J0 7 48 80t 9 46 0 1411 8 11 1 1 881 441 8 3 11 4 U 17 6 11 7 58 9 Voorb 4 10 10 1 44 6 17 Z Zegw6 08 t 10 86 1 8 i jê 6 13 gïeT il 6 1 10 46 1 0 6 42 lo osOoada 80 7 08 18 9 610 1610 711 0111 4 1 10 8 14 8 16 4 18 4 43 5 47 6 53 8 98 10 11 Stopt te BMI wyk Kruuweg ea NootdorpLeidsohendam C T 11 C B T 6 OI D i 10 11 84 11 60 1 10 8 14 48 6 8610 18 11 1 4 16 6 8 10 81 4 14 10 44 11 07 1 1 8 4 4 87 10 7 09 JtMSTllDAH eoVDl 11 MO 4 1 14 l l MO n 0 fi 0 11 111 M7 8 47 7 7 U7 JM 8 4 tJO 8 18 10 7 l 7 7 44 8 81 1110 8111 46 e ds 7 9u ai o9 ïeT M 7 411 47 U Ol Z Is W 7 8 8 11 18 lt 4 Voarb 8 07 9 08 U 7 ll t t sHa a l 180 87 10 07 10 48 ll a lM 1 081 7 4 0 4 1T OUDt VTKlCHT 6 40 7 8 09 11 10 1 11 1 48 8 17 4 10 4 47 T 6 6 81 lO lJ O 6 4 11 14 1 87 7 10 10 J 40 7 081 11 11 4 8 84 1 0 17 7 18 4f 10 87 t JS 7 91 1 18 8 41 i r 0 87 10 1 ll 4 l fO 8 18 8 0 4 48 1 6 8 7 4 1 0411 10 01 11 11 1 1 4 41 1 6 IO l 1 0 l tl 1 i 141 1 lU 9 Ulraêïit Woerdea Uudewster Gouda iLsistertaaW 6 88 7 0 6 8 8 U 7 07 8 1 7 10 8 81 34 O JJ i fondi w rd mtt unianlijk niMKlerheid rer woFMO iDur met byna AlgemMoa tUmman ynlt i Tcrgularing de weMchelqkheid der tat tUndkomiiig tm znlk een oDds uit en Ttreeoigda lich met een Toontel om de zuk tot ondenotk in huden t geten nn eeoe commiuie uit het beetnar de Haageche sfdeeliDg in de leden die zieb Tentneel een deiknndige ui kunnen Meameeren Op een spoedig rapport werd uugedrongen Ten tlotta bad da Teikiaüng tu laden ran bet beituur plaale wagaoi da pariodiaka altrading dar beeras mr A Polak en mr R Macalettar Loup die niet weder in aanmerking wenachten te komen wegene het aftreden ale beatonnlid ran dr J A Lamping rolgene art 8 der atatnten en het bedanken ala lid fan het baetuur door den heer H U Berokenhoff Gekoun werden de beeren Cb lloiaaeTain bootdredactenr ran bet Hbl door de lergadering terena al roorzittar aangeweian dr A Knypar J Doorman bnoldredactenr der Haagscha Conrant € en 3 H Oeerke te Aniaterdam Na de vergadering vereenigden zich een groot aantal leden aan een Triandanmaaltijd waaraan ala gaeten tan den Kring terani aanutan da ter gelegenheid Tan de tentoonstelling te Amtlerdam aanwezige jouroalietan nit den Treeode BtoUn Oenerua 2e KAïn Zitting ran Woenidag 2G Juni Eenparig aangecomen werd het ontwerp tot aanleg Tan den spoorweg fort De KookPaja combo Bg de behandeling ran het ontwerp regelende de tgdelgka diensten ran bnreelbeambtan en ambtenaren by den algemeenen dienst Tan den rijkswaterstaat opperden de haaren iajot m Kerdgk de bedenking dat gaan algameene regeling roor tydalgke diensten is Toorgesteld en drongen alsnog da regeeringstoezegging ten deze aan De beer Van Karnebeek bad finaocieele bedenkingen De miniater Tan KinanoiSn rerdedigde het ontwerp als op zich zelf billijk en Tolstrekt niet afbankelgk Tan een algemeene regeling Zeer zeker zal hg op dezen weg Toertgaan o a ligt het ontwerp ten behoere der Kamerstenografen op zgn bureau gereed Het ontwerp werd aangenomen met 1 tegen i stemmen Eenparig werd ook aangenomen het ontwerp betreffende de afwatering tbd gronden Tan den nieuwen Maasmond dadat da beer Mntsaera op kat belang Tan Wnalwgk bad aangedrongen Het ontwerp goedkanrende de rerdeeling der memoriegoaderan Tan Montfoort werd principieel beatreden door dan beer Vermeulen omdat daardoor goedgekeurd werd een toestand lan Troegere eenwan die roor de katholieken laar onaangenaam was Da miniater Tan Financiën ontkende stellig dat eenige goedkeuring ran het rroeger gebeurde in zgoe bedoeling lag Het amendemanl De Kanter om te lezen Nedfjrduitsch hen gemeente zich in de acte noemende Nederlandech herr gemeente werd aiergettomen door de legeering Het ontwerp werd aangenomen mat 47 tegen 17 stejnmen katholieken De Kame heeft daarna zonder boofdelgke stemming nangenomen het weteontwerp tot inroering ran reohtstreeksoh bestuur op Lombok In het ingediend ontwerp wordt het opmaken der kiezeraljjitan in hoofdzaak aldna g regeld De kieuri kruhieni beUtUngbataUng rorden op de lysten gebracht Tolgeug opgaren welke de ontrangeni der directe bolastingen eo Her sacceaRierechteD aao Uurg oa Weth Wat de overigeD betreft noodigt de Uurgementer jaarlyke de uaDCieiyke inwoners uit TÖór 15 Febr aangifte te doen dat xj aaoapraak meenen te kannen maken om op de kieMrilgit gebracht te worden en wel rolgens modellen bg kon beelnit vast ie atellen en 1 40 t tl i it 01 t io 6 01 t lt il M ai to n 1 7 M 7 8 I M 7 11 B t lO LI I M louda Meerdreeht Hlauwerkerk Jepell llutterd in loturdaa Oaaella Kiauwarkerk Uaardraekt Ooada Oulew Waepdea lltreekl 6 40 7 8 8 1 10 Oeuda iutwdaa Wp tteada dia dt dt door hen oodertMkabda rerklariag b ratten dat hg aan da Tereiachtan roldoet Varkieart men niet ta Wie aldus eenmaal op de kiezerslgst i gebrarbt blgft daarop Koolang hg niet een der vereifchten heeH r rloren of naar een andere gemeente is Tarhaifd öf wat de kieaers wegens hanrprgs betreft loolang xg niet zgn Tertioïad Allen wat de kiezers krachtens inkomen betreft wordt bepaald dat de borgemaester hna elk jaar vóór 8 Febr een aangiftebiljet ter invalling zendt De Igit der grootboek en ipaarbankkiezers wordt elk jaar aan den directenr voor onderzoek gesonden De burgemeester stalt een Toor m pig onderzoek in naar de ingekomen aangiften en opgaven en bericht vóór 23 Maart den belanghebbende in geval van afwgzing Hetgemeentabestuar stelt de kiezerslgst op 22 Maart rast an deze blgft dan tot 2L April voor teder ter inzage Tot 15 April kan ieder en elk wettig bestaand lichaam tot welks bepaalden werkkring bet behoort v rbctering vragen waar van den belanghebbende wordt knnnis gegeven Voor 15 Mei beslist het gemeen te beeto ar behouden beroep op den kantonrechter en den Hoogen Raad Bg bet wetsontwerp op het kiesrecht is een opgaaf gevoegd der wetten of uit de et voortvloeiende koninklyke besluiten en der ambten betrekkingen bedrgven en beroepen waarvoor eeil examen wordt verei cbt en die kiesrecht zullen geven Die ambten betrekkingen bedrgven of beroepen zyo Notaris Beëdigd vertaler Kecbterlgk ambtenaar bedoeld in de artt H5 48 64 en 86 der wat op de rechterlgkeorganisatie en het beleid der justitie i Advocaat Procnrenr Auditeur militair Ilechtifteleerd lid advocaat fiscaal of griffier van het Hoog Militair Gerechtshof Praktizgn bg het Hoog Militai Gerechtshof Privaat docent aan eane Universiteit Leeraar aan een gymnaeinm Leeraar in een of meer der vakken van bet middelbaar onderwgs 1 Onderwgzer in een dar vakken van het lager onderwgs Arts Tand meester Apotheker of apothekersbediende Genees heel verlos tandheel of artsengbereidknndige Veearts Ix ods Ësiayeur bg den waarborg en belasting der gouden en lilveren werken H andels essayenr Officier der landmacht en zw macht Ingenieur en adspirant ingeiiieur voor hetstoomwezen t Ijker eu adjnnct gker Machinist 1 r 11 00 r t lifll 4p 10 17 10 14 11 01 11 00 11 11 U I4 8 11 I ll I J ojs i u t ll l De diploma s van landbonvkandige technoloog civiel bouwkundig schebpsbouwkundig werktuigkundig of mgnen iugeoieor geven de bevoegdheid om op ta treuen als leeraar in bet betrokken vak visn middelbaar onderwgs Voor het nitoefenen der genoemde beroepen wordt het afleggen van een examen echter niet vereisobt Heilslegar bij talke gelegsBhedeo is voldoende bekend De verslaggever bleef dan ook slechts eeniga oogenblikken daarbg vertoeven om daarna aan kgkje te gaan nemen op het terrein self Allereerst trok onze aandacht da tentoonatelling eo daarbg voomamelgK eaa acbild waarop stond dronkaardahniac Bg het binnentreden aanscboawda men de diepata ellende op een wrakke tafel een kruik met een stok kaars er in eene half vergane gzeren braadpan en de onontbeerlgke jeueverfleaeh De ramen alle stnk en met papier beplakt het behangsel aan flarden en op den grond doorweekt mat vail een bos stroo van een stoel geen sprake Liefelijker dook voor het gezicht op eau toevlocht in mioiatnnr Eerst de Irasjesmaker nog vrgwel in flarden gekleed dan de papieraorteerder eveneens haveloos er nitziende dan de timmerman Ifleer en schoenmaker er reeds veel beter uitiiende en eindelgk de keuken waarin de dakloozen joiat hun maa gebruikten allen bgeen met helderheid in het oog blgkbaar ol dank voor wat het leger aan hen had gedaan Uit gesprekken met eenige hnnner aangeknoopt bleek dat zg bet in den beginne ia de toevIuchtenff niet zeer aangenaam vooden tWe moesteu dadeljjk aandeo arbeid en waar we tot nu toe zonder letu aodara dan kwaad te doen aao den kost waren gekomen viel dat zeer af Maar na en bet kwam uit het hart danken wg God die het Heilaleger op onzen weg zond Ook Wits er eeo aan lager wal geraakt graveof die thans fraaie voorwerpen vervaardigt en een persoon van zeer goeden haize en een bekenden nsam die dnor een ongelukkig buwelgk hoe langer hoe dieper daalde teoslo te in de toevlucbtc te Amsterdam terechtkwam en door toedoen van het legei thans weder eeoe eervolle betrekkiog in de maatachappg bekleedt De afdeeling financiën was weder in handen van de majoorsche Loppens Hoe het mogel k is dat die zich zoo n dag zonder eeniga hulp duor alles hAenalaat begrgpt niemand dan sg Vermelding verdient dat er twee officieren vim bet leger dienst daden als politie te paard eu dat de onmisb re brigadier majoor der rgksveldwacht Kloet met zgn mannetjes flink de orde wist te handhaven onder bet publiek AU dagorder was door liem aitgegeven Allen veldwachters wordt verzocht mede te werken op kalme waardige wgze het gezag hoog te houdeuc en dit verzoek werd o evolKd ook De welkomstbgeenkomst geleid door majoor Schocb ierd flink bezocht Te 12 uur b gon de lancb van de officieren eu geooodif den en onk de bidstond die uiv naliet weder grooten indruk te maken Bg het muzieken zangfeest Von mevrouw Oliphaot Schoch niet zingen Haar geneesheer had baar ditten strengste verboden tot grooten spgt van haar zelve en van het publiek dat deze hoogst sympathieke vroow zoo gaarne hoort Verder ging het den g heeten dag door met allerlei soort bgeenkomsten Ken honderdtal kinderen van de armsten der armen uit de achterbuurteu werden rgkelgk onthaald Het muziekfeest was een succes Op de tribune waren 500 soldaten kindereu en offi eieren bgeeo Ook waren daar een tachtigtal banieren geplaatst Vooral da kinderkoren en die der Haagsche dame8afde ling voldeden zeer I Mocht mevroaw OUphant niet zingen het bedelen nalaten kon zg niet en zij deed dit zóo dat er diep iu de beurzen werd getait Twee punten verdienen nog vermelding en wel de theemeeting waarbp behaU een 300 personen ook de families Van Tnyl van Serooekerken en Bureel van Hogelaadeu met de stafofficipreu aanzaten en waar een opgernimdf geest heerschte en de groote revoe te holt zeveu waaraan een drieduiundtat beilsoldaten deelnamen Vooral die revue maakte een kolossalcn indruk Het feest werd tO r een 7000 lal oersoneu bl 70cllt mmeffK 9 67 10 04 10 11 8 0S 81 10 18 9 10 9 90 S 30 S7 6 44 6 10 8 1 4 10 10 17 11 80 8 05 1 41 I 4 40 1 J 50 II 8 09 9 07 10 14 1 18 10 4 9 86 8 15 8 419 49 11 10 8 1 8 4 11 10 86 7 46 8 15 lo éa Bat sOaaootacbap ran NgTerbaidc ia da proTiBcie Qioniogeii de Tereenigiiig Tan da laadboawers in dit gewest bield gisteren ta Omniagan ign 17ajaarTeigaderiQg Deze algemeene samealconiat der afdeeliDgen was b langrgk niet bet minst om de behandeling ran dit Traagpant Da belangen Tan den landbouw worden door de Hooge Kageering niet Toldoende behartigd Aan welke wgae Tan rertegenwoordiging Tan den landboaw in de Regtering Tan ons iaad is de loorkenr te geren De naeatie werd ingeleid door den heer Heidema Sr ran Westernieland lid Tan het Nederlandech LaadbonwComité De spreker had Toor de Uegeering ten ppiichte Tan den landboaw nieu dan afkenrin n üen liet den landbonw aan zicbzelve orer geheel onbeschermd Wel was door de Orerheid een Landbonw Comité in het leren geroepen waarrau spr lid i maar dit college beeft nieta anders te doen dan adriee te geren zonder iets praotisch tot berorderini ran den landboaw te kunnen nitrichten Hg wilde daarom in onze VolkeTertegenwoordiging meer landbottwers zien optreden De beer D R Mensbolt gieg nog een schrede rerder Hg wilde een Departement Toor Liandboaw zien ingeeteld wees op de kleine som nn 600 000 die door de Reg ring Toor landboawbelangen wordt aitgegeren tegeooTer de 37 millioen Toor oorlog De toorzitter de heer Dojer lid der Pror Steten drong ereneens aan op het rerkrggen ran een Departement TOor lAndbouw maar ook op een leerstoel roor landboawkunde san da Dnirereiteiten Ook zoons ran goeden huize zouden dan allicht de landbouwstudie kiezen in plaats Tan de studie der rechten Hg wekte op tot samenwerking in die richting opdat ook de landbouw in de andere proriuciSn niet den weg Tolge van Friealand en Zeeland alwaar de landboowers armoede Igden Ër ecbieten uu in Friesland handen te kort tgdens den hooioogst In Doitsehlaod zgn de legeriwmmandanten aangeschreren aan de soldaten zooreel mogelgk Terlol te geren om bg het inhalen ran den oogst behulpzaam te zjjo maar in Friesland boudt men tegenwoordig in den allerdrnksten tgd inspectie oTer da rerlofgangers ï Zelfs jonge arbeiders in DoiUchland werksaaoj moeten Terschgneo en sommigen hunner hadden behalre tgdretlioa 1 8 ii f 9 reiskosten De arbeiders die in Schotland arbeiden hebben rerlof gekregen om eerst in Dee inspectie te maken Waarom niet in de wintermaanden die inspectie gebonden de arbeidersstand en deze Torm in de gelederen der rerlofgangera wel het grootaüe deel heeft dan daarvoor tgd en dan behoelt de inspectie niet gepaard te gaan met opoffering van een goed daggeld zooala thans bet geral ia De inspectie zelf heeft er stellig niet onder te leiden bet mili ire Daitschland geeft zelfa bat Toorbeeld Een gekleurde dominé sprak ne tot zyn gekleurde gemeente in de Tranaraal uit Ëxodns en een boer Tan den ouden stempel kwam toe rallig de kerk iu De prediker gebruikte in zyn preOk Taracheidene malen den naam Tan Mozes ter Terklariog Dit kon onze vriend niet rerdragen en werd kwaad hj stond driftig op en sprak den gekleurden prediker aldus aan Kyk hiorzoo Mozea waa eeu wit mega jj s maar een zwart schepsel Als jy wil Mozea ze naam gebruik dan mpet jj altyd zeg Baaa Mo ea De heer dr Harer Droeze die als tweede geneesheer van het geneeskundig geetichtroor krankzinnigen Ie Dordrecht eervol onlslsg heeft gevraagd b ft dat rerzoek in een oitToerig adres aan den gemeenteraad gemotlreerd Daaruit blgkt dat hg op rerzoek ran den preeideot regent Tan het gesticht een nota heeft aangeboden mtrentdéft inwendigen dienst in bet gesticht waarin gewezen werd op wat hem ala ganeeiheer dagelgks moeilgkheden gaf en rerklaard dat hg onder de tegenwoordige omstandigheden de betrekkiog van leo geneesheer niet begeerlgk ond Deze nota ook aangeboden aan den burgemeester werd o a door den Wethouder den heer W ran Sehaardenbnrg beatempeld met den naam onbe trouwbaar omdat een dar iu de nota genoemde feiten volgeus heeren regenten onwaar was Toorgesteld De heer Harer Droeze meenL dat hg hierdoor bg de autoriteiten bekeo staat als een leugenaar die als geneeahaer slechte in t gesticht wordt geduld ala man un aar weet bg geen ander protest 4egen de riek zoo geheel onrerdieud op zgn naam geworpen dan ontalag nit zgne etrekking te Tragen Zaterdag S Juli zal de Nederlandaehe Ëntomologiache Vereenigiog haar jsarlgkscbe zomerTai adering jiouden in een der zalen Tan dan Dianntuin te s Grarenbage waarbij terens het 50 jarig bestaan der Vereeniging zal worden herdacht Zond wordt een gezamelgke excursie gabonden op de buitenplaatsen tOckenbnrg en Keer en Bosch onder Loosduinen die door de eigenaars baraidwiing roor dit deel jJB opaigaatald Bilteilaadscli Overaicht In het Kngelsche Ugerhnia deelde Sir WilHam Harcoort mede dat Lord Salisbury de TOrmlng ran een minister heeft sanraard Het Hais zal heden een zittiifg houden roor de kooioklgke goedienring ran de wat op de Tiaseherg ran zeerobben in bet noordelgk deel Tan de Stillen Oceaan Daarna zal het Hois rerdaagd worden tol Maandag De beer Akera Douglas zeide in antwoord op een vraag Tan den beer Laboucbére dat de nieuwe regeering de ontbinding zooreel mogelgk al rerhaasten Zy sal zich gelukkig achten dat Laboucbére en sgoe vrienden met haar zullen samenwerken Nieuwe verkiezingen zgn uitgeschreven voor de Tacaturas outataan door dat Balfoar Chamberlain Hicks Beach en Ooseben een benoeming tot minister hebben aangenomen De zitting is daarna opgehereo Uit de redeToeriug door Sir William Harcourt in het Lagerhuis gehouden werd doot eenige der oppositie bladen de conclusie ge trokken dat deze partgleider Tooruemens is voor goed het politieke toouael te rerlaten De Daily News spreekt dat bet praatje ten stelligsie tegen Sir William nam alteen afscheid van de afgevaardigden als leider der liberale party in het Lagerhuis maar overigens zegt het liberale blad denk hg er niet aan zich te onttrekken aau den aanstaaoden strijd lutusaohen is Lord Salisbury leeds gereed met zgn kabinet In de eerste plaats zulleu de heide leiders de liberale unionistee de hertog vau Dev inshire en de beer CtiamberUio de eerste ala voorzitter van den Privy Council de laatste als mioitter van koloniën aan het kabinet deelnemen De hertog van Devonshire roorhean Lord Hartington scheidde sicfa eren als de heer Chamberlain af van den heer Gladstone toen deze zgn eerste Homerule ontwerp indiende De deelneming van deze bekwamen staatsman ia 7 eker een krachtige steun Toor het kabinet Saliabnry De hertog Tan Devonahire is G2 jaar oud Ook de heer Chamberlain behoort tot de bekwaamste der liberale nnionistau msar deed zich nog niet kennen als eeo koloniale specialiteit Wat hg als hoofd van het departement Tan koloniën kan praeateereu moet dua nog bigken Tot dusrer weet men alleen dat de afgeraardigde Tan Birminbam een kberpzinnig politicus een gotd redenaar en een handig debater is Bg de besteding der liberale ministeries van Gladstone en Lord Kosibery beeft hg den couaervatieven reeds meermalen goede diensten bewezen De beer Chamberlain in 1868 minister van openbare werken in Gladstones kabinet 59 jaar oud Ook de heer Goschen do minister van marine behoord tot de liberale unionisten Deze staatsman zes jaren minister van financiën in het kabinetSalisbnry is bekend als een fioancieele specialiteit getiiige o a zgoe werkzaamheid bg de regeling der Egyptische schuld en en zgne vele geschriften De beer Goschen is 64 iaren oud Zeker zou de heer Goschen meer op zgn plaats zgn geweest n a minister van financiën dao sir Michael Hicks Beach die uu sir William Harconrl aU kanselier di r bchatkist za opTolgsn Deze afgevaardigde die Bristol in bet Lagerhuis vortegenwoordif t behoort tot de conservatieve partg Van 1878 tot 1880 was by miniater van financiën iu bet mioisterie Saliabury De beer Hicki Beacb die 58 jaren oud is heeft zich tot dusrer nog niet op financieel gebied bgzonder onderscheiden Behalre door Lord Salisbury en Sir Michael wordt het coaserratiaTe lemeot in het kabinet nog rertageuwoordigd door Sir Arthur Balfour den bekwamen leider van de Tories in het Lagerhuis Da heer Balfour Lord Salisbury s neef is aanmerkelgk jonger dan zgne collega s en 47 jaren oud Deze stoataman door Manchester naar het Lagerhuis afgevaardigd treedt op als First Lord of the treasury een post dien hg ook reeds in 1891 bekleedde sedert den dood van Lord Eandolph Churchill behoort de beer Balfoor tut de beste krachten waarover de conservatieve partg kan beschikken Lord Salisbury treedt gelgk te verwachten was behalve ala premier tevens op als minister van buitenlandsche zaken Trouwens ook tydens da vorige Tory ministeriea onder zgne leiding verrolde hg bet zelfde ambt Het Tory ministerie dat no de regeering zal aanvaarden telt dus nu reeds goede krachten Met uitzondering van sir Michael Hick Beach behooren de un al benoemde mioiatera tot de bekwaamste der oppositieleiders wier steun J Lord Salisbury dan ook wel noodig heeft bg den ernstigen atrgd die hem te wachten ataat In de Italiaansche Kamer is door de rriendan van CavaloSti een poging gedaan om in de vergadering de schotschriften ter aprake te Vangen die Zaterdag door de Don Chisciote zgo gepubliceerd Duch de vastberaden hondiag der meerderheid heeft dat belet Een motie om de aangekondigde interpellatie zea maanden uit te stellen wat rolgens den Toorsteller met verwerping van de aanrisga gelgk stond is met groote meerderheid aanganoman Dao Torigan arond waa Criapi reraeheneu in elnbrergadering der miniaterieele partij waar man hem met ge oich en met welsprekende ovaties barnette Hg hield daar een toespraak waarin hg verklaarde dat de beacbnldigingen zgner tegenstandera hem koud laten Hg aag in al dat geacbeld alachts een middel om da Kamer ta verhinderen de financieele maatregalen te beepreken die da ragearing voorstelde om aan den smartelgken toestand van het vaderland een einde te maken Indien de meerderheid Toet bg atuk hondt sal zg de orerwinning behalen De Targadering sprak daarna haar rolste Tertronwea uit in Crispi en in do regeeriog Opmerkelgk is hetr dat de rechterzgde geen enkele poging heeft aangewend om door OaTalotti in zgn oohebbelijken strgd te steunen de regeeriog ten val te breogen In Macedonië blyft het onmatig Tolgens de Timea heeft de Bnlg trsche ragearing zich da zaak der waerapannige Macedoniërs aangetrokken eu b i de Porte op eene betere behandeling van de inivonera dezer provincie aangedrongen De Sniun antwoordde en terecht dat vorat Ferdinand geen recht beeft sich met Tuikge s binnen landscbe aaugelegenèaden te bemoeien De Bulgaarscbe regeering hoopt nog steeds op eene verzoening ii at Rusland welke tenminste mogelijk is gewordeo nu Csaar Nicolaas Je regeering heeft aanvaard na den dood van Czaar Alexander UI die niets van de erkenning van den Bulgaarschen vorst wilde weten Of het orst Ferdinand zal gelukken van Rusland steun te Terkrggea biiift nog steeds zeer onzeker In elk geval ecbgnt het wel wat gewaagd indien vorst Ferdinand door het verzet der Macedoniërs te steunen nu reeds een wissel trekt op deze onzekere toekomst Miiachieu hoopt de Bulgaarsche regeoring baar voordeel te kuuneo doen met de oneenigbeid welke betreffende Armenië tiiaacben de Porte en de Suropeeache mogendhe lon ia ontstaan Ook deze kans blgft zeer onzeker want tot dusver züu de Engolsclie Unssische en Fransche regeeringen het uog niet eens geworden over hetgeen baar ten opxichtu van Armenië te doen stant Betreflsnde den opstand op bet eiland Cuba valt weinig nieuws te melden Maarschalk Martnez i ampoa is iu de hoofstad Havana teruggekeerd In de provinnie Santioago het centrum der beweging wordt de strgd nmiddels voortgezet Nu weer wordt gemeld dat majoor Casallfs die onlangs mat 300 Trgwilligera lot de op itandeliugen orerliep door de Spnausche troepen werd achlarhaald en gedood De Spnaosohe regeering lioaat zich zooreel mogetg aet bet zeudeo van Tersterkingen want ondanks de oTerwinniogeo welke de Spanjaarden blijkens de regeeriogsberichten telkens behalen bl ft toph de toesta d nog zeer hochelyk ItARKTBKBIOHTEN QOadB 37 Juni 1805 Het roortdur de gunstige weder ia waarsoliijnluk hoofdoonsak dat sr voor grsnea b aa Reen vrsag is Ër ging dan ook heden teer weinig ooi Tarwe Zoeuvsolie 6 15 a 6 0 Mindere dito 6 70 a 6 Afw kends 4 00 6 16 Poldv 4 60 a ƒ 60 Kogge Zeeuwsohe 4 Polder t i Baitanlaudaehe per 10 k 8 90 i 4 86 Oeral Winter i f Zomer f i f Chevallier 4 60 k 6 0 Haver per heet 1 50 k 8 60 per 100 kilo 6 80 k 6 86 Henaepiaad lalaadaoli 8 60 i f 8 73 Builenlaadaehe 6 50 s 8 75 Kauariesaad 9 75 4 9 75 Koolzaad a ƒ Erwten Kookerwteu k Niet kokende k Buitenlandaohe voererwten per 80 Kilo 6 40 4 6 60 Boonen Bruice boonen 4 Witte boenen 4 Duivsoboonen 4 Fsardaubooaea 4 Maia per 100 Kilo BonU Amarikaanaebe 76 4 6 Cinquantioe 8 90 4 7 VSEHiaKT Helkvea red aanvoer handel en prijrsB ma tig Vette rarksna rad aanvoer handel vrij wel 14 4 16 i et per half KO Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 13 4 14 et per half KQ Msgere biggen goede aanvoer handel Iraag 0 36 4 0 56 per eek Vette sohspen red aanvoer handel llau 16 4 18 Weilammerea goede aanvoer handel vlug 4 Uraakalveren red aanvoar handel saer vlug iO af SO yokkalveren 8 4 18 Aangevoerd 194 partijen ksas Handel vlug Ie qual 14 4 16 Ie qual 10 a 18 Zwaardere 17 4 18 NoordHollandseha 11 4 y Boter red aanvoer haadel vlug öoebolei 1 10 4 1 10 Welbotar 0 90 4 1 p Kilo I Bargerlttken Stand GEBOREN 21 Juni Antbonia Johanna ondera S van Looi en W J Staenwinkel Qerrit ouders S van Wgngaarden en J G Idenburg Teuntje ouders J Jongkoeo en O Boot Leodardos loannes Baptists ouders J Erberveld eo E W Mulder 26 Looita Franciaa ouders J Sloot en J Uithol Johannes ouders J BroakhoyzeD en M Swananboïg Beurs van Amsterdam 4Vl loov 101 v 8 Vs 64V 97V 7 i 98 1061 6 90 7 UI 91 45 loov 6 618 680 101V 5 100 07Vs 101 f 100 160 98 80 11 7 s 196 188 104 l s M 16 991 68 091 m l 1 14f 184 14 108 66 99 M s 10 108 ikC lOiv 96 JUNI Tor kla slolkoM Vaüaauau Cart Neil W 8 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8 Hoilaaa OUI aouill 1881 88 4 ITAUB Inscbrgviog l 69 81 1 Ooeraxa Obl ia papier 1868 6 dito in silver 1888 BoaTVoAl ObUg met coupon 8 dito tioket 8 i = 1 ml 1 11 1 til auaiuiiD Ubl Bianeal I8 4 4 diao Oaeons 1810 4 ditobgHolfaa t8 9 4 dito bg Hope 1889 90 4 I dito ia goud leaa 1888 6 dito dito dito 1884 6 SruiJB Parpal schuld 1861 4 ToaiaiJ iepr tkinv laan 1890 4 tioe leeoing serie 1 Oeo loening serie C ZuiuAra Bir v obl 1899 Uaiico Obl BuiLSoh 1890 6 VsNBZufU Obl 4 onfaep 1881 kMSTzaAll Obligalieu 18 8 8 lUiw 1 f Pr Lien eert 6 Sau lloU U 8poor Hij aaad Uy tol Kipl V 81 Sp aaad Ned Ind spoorwegm aand Nad Zuid AMk 8pm aaad 6 dito dito dito 1891 dito iTiUBBpoorwl 1 87 8 A Kobl 8 Zuid Hal Spwm A H obl 8 PoLlN Waraobau Waenen aand 4 Kuil Or Huaa Bpw Mj obl 4 Balliaeke dito aand ri PaatowB dito aand IwaoR Dombr dito aaad 6 Karsk Asaw 8p kap obl 4 dito dito ohlig 4 14 10 1 4iy 64 i V 117 s too 109 108 191 180 98 41 110 f itHlaiaA Cent Pae Bp Uij obl 6 OUe kNort W pr O v aai dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Hio Ur Spm een v a Illinoia Central obl la goud 4 Louisv k NaabvlIM rt v sand MeiH N 8pw My lehyn o 6 tiss Kansas v 4 pet pref aaad N York OnUrio k WmI sand dito Penns Uhld obllg 6 ürsgon Calif Ie hyp in Koud at Paul Hinn k Hanit ibl 7 l a Pae Hoofdlijn obllg 6 dito dito Line Col lekyp O CiHaUA Can Bouth Cert v aand VBil 0 ltallw fcNav lab d e O Amaterd Omoibua Mij aand Rotterd Tramwag Maala asnd Niu Stad Amsterdam aand 3 Blad RollonUm aand 8 BlI aiB Stail Antwerpenl887 1 Siad Brussel 1886 1 Hono Theiss Hegullr Oasellsob 4 OosTlNR StaaUleenmg 1860 41 ADVERTENTISN Voonpocdig btTallen ran een Doditm Q 8 EOODK BouwaunMu OHKfa a Jool 1896 m K K Ooat B Cr 1880 8 9pAlua 8lad Madrid 8 1868 Var Nsii B s Hyp 8pobl eert