Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1895

V No 6006 348te Jaargang Zaterdag SO Juni jJ805 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd In MD NET BÜROERQEZIN kunnen direct eenige COMMENSAALS geplaatst worden Adres Bnreaa dezer Courant Voor billeken pr js wordt ter overname aangeboden eene beklante SFEESLAGEEU gelegen ia eene der volkrykste baurtea te Rotterdam Gegadigden gelieven fri co brievetr te zenden onder letters £ B A Aig Adr Bur NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Een gepasporteerd SKKGBANT MAJOOK bekend met Magazgn en Kantoorwerkzaamhe den oekt eene betrekking als OPZICHTER of ieta dergeiyks ia ook niet ongenegen om als ZETBAAHoptetreden Hoog salaris geen Tereischte Adres Bureau dezer Courant onder No 2378 Allerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens ËereDiploma Gouden Medaille en er tiflcate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiveii ljorst lloiiiii Ëxlnid MELIANTHE UIÏ DB Machinale Fabriek DE HÜNIUIJLOEM TAS II van Schalk Co gevestigd te aOravenhage Gc n middel is ot kan worden u tgeTOiideu welke de Melianthe overtreft het is ONHEBBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OWUIhDBLJifK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadel k na bet gebruik der MELIANTHE doet uch de weldadige il7 vioed gelden Het groote debiet en do vele attesten aan de MËLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pr B worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 cta en ƒ 1 met gebruiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbonk te Gravenhatfe WW Verkrygbaar bii F H A WOLPF Orogist Markt Gouda k BOUMAN Moordrecht C RATELAND Boikoop B V WIJK Oudmater r MIOOO Stuks uit We fttllieto maae eener der ceritH ImifenlandBclie falirioken over geiiompne zoogeuaamde Leger Paarden Dekens iiH tuil tepcii den Bpotprij va fl 2 75 fx i Htiik worde uitverkocht Dezs dikke ODSiijtbar dekens zijn zoo warm als eea pBiS ca 110X190 cm groot dus het ti liwie vaard liedekkend met wol opgennaid en 3 breedo slreppen voorU een klelnv partif witte wollene Slaap Dekens gn t mtXliXI cm wegens leer kloiiie nlcitiU dnor yalilui ItenierkluiM foutoii m hft weetiiel aangeboden ad fl 3 50 per stuk Kosten andera het ilubliele nT UufdelUk KUChroveii bexicilliigcn worden Koa Ijinir lis Toorraait Irekt ifKi u luoieniltiiK van hel bedray of onder lenilioiir prompt uil B Mnrwltx Maastvlallt Giooie Staat 31 Qouda Soelpersdruk vut A Hrinkmah k 2ood KNIPJCGRSDS Bg genoegzame deelneming zal te beginnen met 1 Juli een CURSUS in het KNIPPEN PATBOONTEEKENEN en OP MAAT MAKEN van alle soorten COSTUMES MANTELS en KINHERGOED gegeven worden naar een op de Antwerpensche Tentoonstelling met de Uoudea Medaille bekroond systeem en worden aanmeldingen beleeld aan bet Bli eau dezer Courant verzocht Leertijd 4 weken onder garantie alsdan zelfstandig te kunnen werken Reterentiën van eerste Dames uit meto Aanbevelend AleJ I C W ANREHSMIT tot 1 Juli nog te ALMELO Kerkstraat P8 XWME GBMBVBILBERDE KAMEBS met drie Ledikanten te huur gevraagd Opgave van prija aan bovenstaand adres Tandarts E CASSUTO MARKT 154 GOUDA uitgezonderd ïiondaga te consolteeren van 10 tot 5 uur Een ware Schat voor de ongelukkige alacbtoffers der Zeifberlekking Onanie en geheime uitspattingen IS het beroemde werk Dr Retau s z ELFBF WARING Hollandsche uitgave met 27 afb Pr js 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlüka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in HoUaod FEAl CHE STOOMVÉRYEEIJ Chemische Wasscherij ViS 11 OPPE IIËIMEU 1 Kruishnde Botterdam Gebrevet erd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spociahteit voor het atoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom o van pluche mantels veereu bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zijn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goedefen in eene week uit de Mikken Trommel Hsudolsrjerk G die Hoest gebruikt N KATER en Co Gedeponeerd GBOyiSGES Elk stokje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes a 25 Ct bjj onze bekende Verkoopers Cognac fin Bois f X 40 de Uter B OOOHAO KW BOM TUI da êtMU AunTme wordt Uranliavmefsl da bamwda dsHOhan van 6 liltor Inbeud vooralen van het attaat vaa Sr p F VAK HilOO BOOS Proefflaaoh f 1 80 DllalaiUai raAKIikaar tUi P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT Oosthaven B U Gouda Uaatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ilWBiIBfBlIIlI KIkeii DOiXDERDAG van af 4 Juli 1395 tst nadere aankondiging GOEDKOOPEREISGELEGENHEID an den Haag Rotterdam laas Gouda Amsterdam Weesperpoort en Utrecht naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutpben en Prijs dor speciale retourbiljetten voor bovengenoemde stations iilléén voor de op de annonces aangegeven treinen geldig Ie kl 3 00 2e kl 2 00 Sc kl f i SO De speciale retourbiljetten worden aan de 5 stations van uitgifte verkocht den tr heelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgendeo DONDERDAG 1 Zie verder de Aanplak en Strooibilletten TREIiRïi Gl9 Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot 1 H Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BEIUKMAÏÏ ZIT LASOE XIENDEWEG D 60 GOUDA s HAGE 1 TZJXaX 1QS5 Vertrek van GOUDA MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAGMORGEN 5 uur Vertrek van s HAG E DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAGMORGEN 5 uur Firma T STIGTER GebrS Stollwerck s Chocolade én Cacao DtBïmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde Ikbricatle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandoarei leti vervbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordqndo aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTcrancler 44 Eore Dlploma s gonden enz Jaedailles oen bewijs van uitmontend fijn fabriluut Keedg 1874 schreef de Accademie national Ie Paris i Nous TouB déoeruons une 1K datlle d or pivntière elsnae en oonsiddration deVotr exoellent fabrication do Ohooolat bonbons varlea eto oto StOllwerck l fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseura Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlius Ifatteiiklodt Amsterdam Kal verst raat 103 mifdt VFefor a rorpfe Oberlahnstein byJbm Tafeldrank V an hé pninklykef uis der fedeHanderK Mamti tot Muspl v d Fietoria Bron te Oberlahngtein gev 11e Botterdam BINNENLAND GODDA 28 Jnüi 1895 Woenidag werd alhier in de St Janikerk de jaarlgksobe algemeeoe elaaaicale vergadering gehouden welke onder leiding van da A Wartena werd bggewoond door 23 predikanten en 25 ouderlingen In het classioaal bestnur van Gouda werden bengemd of herbenoemd ter primi de heeren J W Berkelbaoh van der Sprenkel pred te Gonda J G Brnining pted te Leerdam de onderKngenP W Kamphngian van Gonda N J H van Gelderen van Schoonhoven en tot qoaeator de heer J W Matgadant pred te Oudewater en tot secundi de heeren J B Benders pred ta Zjjderveld C Boothoom pred te GrootAmmor J Hoek pred te Oiidowater H Brngel pred te Willige Langerak D Gladder pred te Schoonrewoerd L M van Noppen pred te Leerdam en de oaderliogen G A Pelgrim van Leerdam J A Kivit van Schoonrewoerd en H A Montjjn van Ondewaier De voorstellen der synode werden daarna breedvoerig besproken waarbj no 1 wflzigiug van art 68 van bet alg reglement no 2 toevoeging van eene nieuwe alinea aan art 3 van het regl op de benoeming van ouderlingen en diakenen en no 3 toevoeging van een nleawe alinea aan art 37 van het reglement op de vacaturen en no 5 wgaigingen in het regl op het fonds tot verbetering der schraalste predikanta tractementen werden aangenomen No 4 wgziging in het regl op het examen ter toelating tot de Evangelie bediening werd verworpen en uo 6 herziening van het re l op de algemeene wedowenbeurs werd mijt eenige veranderingen goedgekeurd Een belangrjk verslag werd uitgebracht aangaande de plaats gehad hebbende persoouIjjke kerkvisitatie In de paaze werden de leden aangenaam vergaat op het schoone orgelspel van den heT Spaanderman Gisteren is op een der stoombooten de Volharding een reiziger uit deze gemeente de dope geworden van kwartjesvinders die hem kaarten lieten raden eerst was hy aan bet vinnen aar later namen zg revanche Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gonda over 1894 ontleenen wg het volgende Loop der bevolking gedurende het jaar De werkelgke bevolking der Gemeente bestond op 31 DMcmber 1893 oit FEViLLETOJX DE ZANGERS m het Zwetdseh U Bagfla TerliepdD zonder dat er enig bericht r a tanta kwam Liere hemel hoe eentonig was het op Liutdal Op een avond kvam intUBBchen een brief waarin tante mij beriohLte dat ik naar Upsala mocht komen Petter moest mij maar rijden Emma ik kon niet gélooven dat het iraar wai toen ik ia het oude riytnig zat dat zwaaide als de slang van eene brandipnit terwyl het over den weg rolde naar het geliefda Upsala naar hetwelk ik met mijne geheele ziel reikhaUde Ik dacht aan n en aan het dabbelkwartet het zou mg benieuwen of iv gij kunt wel begrijpen wat mij benieuwde Een weg Tan zeven mijlen is verachrikkelijk lang waaneer lüt hart van ongeduld bonat EindBliJk rolde de wagen den Svartbiickstol in het was al wat laat in den avond Ik kon naawelgks stil zitten van verrukking vooral dowgl wij op onzen weg naar het höteï troepen atudentea ontmoetten die zingende laags da straten trokken De witte petten de blijde zangen alles kwam mij zoo betooverend roor dat ik mij iu den arm moeat knijpen om my ta ovartuigan dat ik eelve in leTeudea Ijjre in het groote rijtuig langs de straten no Upaala rolde Beide Uuun Vrouwen GesUckteD 8641 10643 20283 Vermeerderd gedurende bet jaar door Beide Miiiiiiii Tmn OeiUeblen Geboorte 417 368 785 Vestiging 516 540 1056 Oeheele vermeerdering 33 908 1841 Verm gednrende het S iaar door f Sterfte 7 256 229 485 Vertrek i 557 526 1083 Geheele vermindering 813 755 1568 De bevolking is dos ermeerder4 met 120 153 273 zoodat ly op 31 Dec 1894 bedroeg 9761 10796 20557 Onder dit getal ign begrepen 107 mannen en 15 vroawen gehuisvest in de onder hot militair gezag geplaatste gebouwen De indeeling der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezinten is als volgt Manl VroDwI Totaal Nederdnitsch Hervormden 5425 6445 11470 Fransob of Waalsch Berv 21 25 46 Engel of Preabyt Herv 2 13 Evangelisch Latherschen 213 241 454 Hersteld Evangol Lntb 13 4 Doopsgez of Mennonieten 20 21 41 Remonstranten 234 268 495 Hernh of v d Mora Br 1 1 Gereformeerden 537 553 1090 RoomschKathoUeken 2964 3324 6228 OudRoomschen of van de Biaschopl Klerezy 60 71 131 NederdniUche Israëlieten 187 189 376 Tot geen der genoemde gezindten behoorbn 99 59 158 Totaal 9761 10796 20557 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar Bet getal der geborenen binnen de gemeente bedroeg M Vr Beide Ge S Levend 415 370 785 jM Levenloos aangegeven 17 20 37 Te zamen 432 390 822 In het vorige jaar werden geboren M Vr Beide Geal Levend 396 385 781 Levenloos aangegeven 7 13 2 V Te zamen 403 398 801 Onder de geborenen in 1894 waren 17 onechte kinderen nsmeiyk 9jrngeusen 8 meisjes Eindelijk hielden wy voor het logement stil Petter maakte zioh gereed om af te st en en het portier te openen maar op hetzelfde oogenblik vertoonden zich twee witte petten aan het rijtuig De eig enaar van de eene opende het portier en de andere liet de trede neer Hoe ik uit het rytuig kwam staat mjj niet helder voor den geest want in den eeuen van de beleefde studenten had ik hem herkend wiens mannel k achoon gelaat tien lange maanden onophoudelgk voor mijne oogen gestaan had Ik vermoed iatuaaohen dat hg mjj uit het rgtuig tilde Of ik groette of ik tprak of wat ik zeide kan ik mij onmogelijk herinneren zoo was m het hoofd in de war en ware de goede Harald er niet geweest dan had ik mg zeker dwaas aangesteld toen ik daar zoo onverwachts door Gunnar op den grond gezet weid Harald en l tj geleidden mij naar tante die m j met een droevig gelaat te gemoet kwam Nadat ik haar gegroet had wist ik mg te heretelteu en nu eerst kon ik spreken en antwoorden als een ander verstandig menaoh Toen ik Gunnar verleden jaar voor het eerst zag hield ik hem voor aohoon maar na verzeker ik u dat ik hem nog tienmaal mooier vond Ik vroeg dadelijk naar Arvid en vernam toen dat h ia het ziekenhuis lag hij had een arm gebroken Oanaar en Harald aten dien avond mot ons waarna zij zich vern gderden om zooals ik vermoedde mij eene serenade te brengen Tante en ik bleven dus alleen n toen verhaalde iyi do volgend aohoone trekken van HaraM Gunnar hit geheele dabbelkwartet f Er tvaren 20 tweeling en 1 drieliuggeboorten De sterfte binnen de ge M V Beide Gesl mtente zonder de levenl aaagegevenen was 255 225 430 In het vor jaar bedroeg zij 242 247 489 Van de overl waren er Manu Vrouw B 6e l 134 287 41 118 45 70 4 4 1 1 Ongehuwd 153 Gehuwd 77 In weduwenstaat 25 Gescheiden van echt Borgerlyke staat onbekend Van deze stierven Manl Vrool B Geal Beneden het jaar 99 74 173 Van 1 tot 5 jaren 24 27 51 5 10 12 10 22 10 15 2 5 7 15 20 3 4 r 20 25 4 3 7 ♦ 25 30 18 9 30 35 16 7 35 40 5 5 10 40 45 7 4 ll 45 50 6 3 9 1 50 55 43 7 4 55 60 10 8 18 60 65 15 9 24 65 70 16 9 25 j JO 75 17 19 36 75 80 9 11 20 80 85 13 12 25 85 90 7 3 10 90 95 2 2 95 100 Er werden 157 huwelgken voltrokken dus 2 minder dan in het vorige jaar Van dezehuwelgken werden aangegaan TnsBchen jonkmans en jonge dochtera 133 1 wedowen 1 gesoheid vroawen weduwnaars on jonge dochters 17 weduwen 6 gescheld frouwen 1 gesoheiden mannen eu jonge docht weduwen I gesch vr Huwelijken aangegaan met vergunning van de Rechtbank kracbteas art 550 Borg Wel b geval van afwezigheid kwamen niet voor Voor de voltrekking van 20 huwelgken werden bewijzen van onvermogen afgegeven Bg onderscheiden huwelgken werden 9 kinderen gewettigd Er werden in het afgeloopen jaar drie echtBcheidingen ingeschreven Uit den volgenden staat bigkt de maande Lees nu oplettend boor dan zult gg vernemon WBt brave jongens de studenten van Upsata zijn Ik vind ze moeaten hun geheele leven studenten blijven want later zijn zij nooit meer zoo als toen ze de witte pet droegen Luister dq en bewonder Toen taote te Upaala kwam was Harald die aardige jongen haar nan den tol Ie gemoet gegaan om haar zoo gepast mogelijk voor te bereiden op het ongeluk dat Arvid overkomen was Harald was namelijk te weten gekomen dat magister Ëk getelegrafeerd had Aan liet logement werd zjj ontvangen door Gunnar die nu voor het eerst met Arvid i moeder kennis maakte Be beide brave jongetiagen deden al hun best om de arme moeder tot bedaren te brengen en te troosten iets waaraan zij groote behoefte had vooral toon zq vernam dat haar zoon in het ziekenhuis lag en zij wegens het late uur hem niet koode bezoeken Met diepe droefheid in hot hart ging tante dien avond ter ruste Zg wist nog niet hoez er Arvid zijn arm beaohadigd bad wel dat zulks geschied was Een oogenblik nadat zij haar Hoht had uitgedaan hieven aoht heldere fraaie stemmen hot lied aan f Zwggend zija de wouden enz Het dubbelkwartet bracht de bedroefde moeder eene serenade Vondt gij dit niet allerliefst Emma Tante zeide ook dat zij nimmer den aangeaamen indruk zou vergeten dien het gezang op haar bedroeden geest maakte Ben volgenden dag kwam Harald om haar naar het ziekenhuis te vergezellen Arvid wilde sgne moeder niet bedroeven maar zooht ne amart te behsarschen in lëde dat sleobtg lyksche loop der geboorten huwelgken eu stertge vallen Maanden Geboorten Hnwelgken 1 Sterfgevallen Januari 75 U 69 Pebrnari 55 4 41 Maart 67 5 44 April 69 17 35 Mei 67 34 46 Juui 55 12 35 Juli 64 11 33 Aognstus 63 22 34 September 47 12 36 October 78 12 34 November 69 13 21 December 76 4 52 Naar de Koloniën ran den Staat vertrokken 9 mannen en 2 vroavren tervrgl 8 manneu eo 8 vroDwen raodaar komende sich in deze Gemeente vestigden XJ t het baitenUnd kwamen bier 10 mannen en 8 vrouwen 8 mRUUeu en 4 vrouwen gingen derwaarts Op het einde van het jftar waren er v jf Ambtenaren van den BorgerlglEea Stand nameiyk de drie leden van het Collisie ran Dagelyksb Beetnur en de Hoeren H Jager eti G Strarer De gemeente en onbezoldigde rybreldwachter ü Vink te Zerenhuizen ia aangesteld tot r kfl veld wachter te Hazerswonde De timmermanaknecbt H t 3 die den I2n Mei een geweerschot loste op den arbeider S en een te hulp geichoten buurman verwondde is door de Rechtbank te Zutphen tot zwar mishandeling en mishandeling tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld Dinsdag 25 Jooi dei aronda te 8 uur kwamen in den tuin van Musis Sacrum t du leden der Vereeniging van Gaafabrikanten in Nederland ter 23Bte Algemeeoe Vergaderio to Arnhem byeen en werden ontvangen door het bestuur Te 9 QQr bezochten zij de tentoonstollintf van gasverlichtingfltoestellen gehouden in de oude ambachtssobool Het gebouw met toegang en plaata was niet te berkennen Toe gaogsweg eo plein waren met zand bestrooid en verlicht met een groot getal gas gloeilichtun ia verschillende Roorten van lantaarns Het plein was in een tuin met fontein heraobapen terwyi eene dameskapel hare welluidende tonen deed hooren zgn arm een weinig beschadigd en er dus voor hem volstrekt geen gevaar waa hg vond dat magister Ek wel Vat minder dieiistvaardig had kannen zgn Tante mooht elecfats kort bij haar zood vertoeven Toen zij in het logement terug kwam stond magister Ëk haar op ta wachten en alvorvna Harald het beletten konde verhaalde de magister aan de arme moeder dat Arvid niet alleen zijn rechterarm beschadigd maar zelfs het pgpbeen gebroken had en dat dit in eene hevige veohtpartg geschied was Magister Ek een man van meer dan zestig jareu wien de tgd zguer eigene jeugd ontgaan was aohilderde Arvid als een verloren zoou die op weg waa door zgn overmoed en woeiten aard een ffmauvais aajut te worden Tante had geweend zoodat ze een steener hart had moeten treffen maar het gaat zoo gemakkelijk niet een magister van zestig jaar te rerteederen die zonder huisgezin de taaiste helft van zgn leeftijd alleen onder ague boeken heeft doorgebraoht Bg zijn vertrek was sg dan ook zoo diep bedroefd dat Harald en Gunnar toen zij na zich onder haar gesprek met den magister verwijderd te hebben terugkwamen met schrik hare ontatelteais aanschouwden Harald eu Gunnar deden wat zij konden om haar te trooften en hare droefheid te verzaohten Harald trachtte haar over te halen eens de groota kerk te bezoeken maar tante zeide dat zij die reeda zoo veelmalen gezieti had en dat zg liefst alleen wilde zyo jyHet is van daag bevestiging vau lidmaten leïde Harald dus eene groote plechtigheid Hg praatte zoo lang dat zij toeitemde hen te volgen