Goudsche Courant, maandag 1 juli 1895

No mm 4ste Jaargflitig Maandag 1 Juli 1803 fiOiiMBE mmwt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k SO Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berelcend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitKondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franpo per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE BINNENLAND QODDA 29 Jnni 1895 Hot Programma der Orgolbespeling in de GiBote of St Janikerk op Diosdag 2 Juli 1895 dee namiddag 2 tinr door den lieer J B B Spaanderman laidt aldue 1 Fantaeia Adolpb He e a Moderato b Andante c All gro 2 Fuga No 1 fiber dèn Namen B A C H Rob Sohnmann AndanU in Ei W A Moiart lAndateDeminnmOmneB Gentes J Lommens 5 a Largo nit de Sonate No 189 Prederik de Groote Solo oor flnit b Litaneg aaf das B ett Aller 8eel n Ftani Schnbert Solo Toor Vox hamana 6 Sonate No 2 F Mendelesohn a GraTe Bartholdy b Adagia c Allegro Maestoso enVivace d Fogne Allegro moderato 7 Mandi K Silas Van 1 Jnli af znllen de treinen 100 101 109 145 147 en 115 op de sectie Gouda Harmelan dagelgks en zal trein 304 Onde water Botterdsm Maèi des Dinsdags stilhonden aan de stopplaats Hekendorp tnsschen Gonda en Ondewater tot bet opnemen en uitlaten Tan reiiigers De uren waarop genoemde treinen aldaar toppen zgn resp 6 47 7 12 t m 12 11 2 30 7 03 7 38 en 6 08 n ra Door den Baad der gemeente Beeawgk is afwgzend beschikt op het adres inhoudende het Terzoek van de kerkeraden der Gereformeerde kerk te Beenwgk en Sluipwgk tot afschaffiog der kermis V f stemmen verklaarden zich TOor tiree tegen het behood der kermis Oa liberale kieSTere nigingiGemeentebelang te Ondewater stelde Donderdagavond haar candidaten voor de a s periodieke verkiesing voor den Gemeenteraad Het aitr lid K Sille werd wederom candidaat gesteld terwyi voor het aftr lid M C van Wgngaarden gekoienwerd de hear C J Verhoef FEVILLETOM DE ZANGERS Uit het Zwetduh lï Dadelijk na den middag begsven tante Harald en Oaonar Eich naar de kerk ntdtt de eerste weSr aen besoek gebracht had aan Arvid dien zij dit i £l verergerd vond Ter nedargeslageQ en treurig wandelde zij met de beide jongehagen voort Op eeotgen afstond tan de kerk wist Gunner zich onder een voorwendsel van hen te verw deren Harald en tante volgden langzaan en dewql Gan nar niut teragkwam deed de eerste den voorslag do kerk binnen te gaan Be deuren waren open maar de kerk geheel ledig Tante en Harald gingen naar het koor maar toen zij aan het kruispad kwamen bloak van het Guttariaansoh grafkoor een heerlgk gezang welks tonen met gedampt gelald gelijk dat hetwelk door den demper aan een viool wordt voortgebraoht doochet gebarsten altaar haar tegenstroomden Het was Geysr s Avondbesohoawing Hat waren studenten £ mma die door deze verratsing de moeder van een harar makkers de smart wilden doen vei ten die haar beheersohte Tante verhaalde dai zij diep getroffen waa geweest niet alleen door het sohoone gezang maar ook door kat btwjjs vaa hartal ke deoktwiing dat er voor Ia de plaats van den heer A C van AeUt die Toor bet lidmaatschap ia den Raad heeft bedankt werd gesteld de heer P A van Doyuejti Montjin f De heer D Vis Becretaris kerkTOOgd der ed Herv Gemeente te Nieuwerkerk a d iJsel heeft aU zoodanig zijn ontslag genomen Velen zullen dit met leedwezen vernemen daar hö zich zoolang hg die betrekking fervnlde ongeveer zes jaar op uitstekende wgie van zgn plicht gekweten heeft Door het college van kerkvoogden en notabelen is het traktement van den te beroepen predikant te Stolwgk vastgeBteld op f UOO benevens vrge woning met tuin Het rgks traktement dat f 800 bedraagt wordt dna door toelagen der gemeente met f 600 verhoogd Men Bcbryft uit Berg Ambacht Het was gisteren voor onze gemeente eenfeestelgke dag De nieuwbenoemde burgemeester de heer P Hoytema tan Konljnenborg aanvaardde zijne betrekking Met 2 rgtoigen werd ZEd Achtb door den gemeenteraad benevens den secretaris vaa Gondaafgehaald Aan den ingang tan het dorp naby de woning van den waarnemenden burgemeester den heer D Oskam atond de gemeeote eerepoort opgericht keurig met groenen bloemen versierd en van Welkom voorzien Geheel hot dorp ook de toren vlagde In de opzettelflk daarvoor te 2 uren gehoudenraadsvergadering werd de nienwe burgemeesterplechtig geïnstalleerd door den hepr D Oskammet eene schoone toespraak waarop de burgemeester repliceerde ft verdere toesprakenvolgden Daarna yet è é burgemeester benoemd tot ambtenaasf pjl den burgerleken stand ƒ Hierbg waren o a lï nwoordig de oudera van den bnrgemeester en onderscheidene burgemeesters vail omliggende gemeenten Na afloop dover vergadering bracht de bnrgemerater met den raad enz bezoek aan de 1ste openb school die net versierd was Het hoofd der school verwelkomde den burgemeester waarna de jonge juffrouw Bettink hem een bouquet aanbood De kinderen zongen toepasselgke liederen en werden op s burgemeesters kosten ryk onthaald terwyi een v ftiental jonge dames trouw hielpen bedienen Daarna bezochten de burgemeester eu de overige heerer en bm i de school met den bijbei en ten laatste de 2de openbare schoot Ook iu deze scholen ontbrak het niet aan toespraken en feestliederen en werden de kinderen onthaald s Avonds haar in gelegen was 2ij beweerde zelfs dat zij nooit door de muziek eoo was aangegrepen als door hat gezang dat zij toen hoorde Terwijl de tonen hare ooren streelden zweeg de droefheid in haar gemoed ea hoop en troost vervingen de plaats dar vroegere moedeloosheid Nu Efflma was dat niet mooi gedaan van Harald en Gunnar die baar deze verrassing bezorgd hadden Gij zult moeten erkennen dat de stadenten vau Upsala men moge nog zoo slecht van hea spreken joagelingea met warme harten z d Bedenk daarbij dat dit voor Arvid s moeder gedaan werd en de onderscheiding die zij haar bewe zen kwam dos uit een geheel ander gerool voort dan dat hetwelk hen bezielt wanneer zij hoffelijk jegens ons meisjes zijn Gedurende al den Ijd dien tante in Upssla geweest is hebbea Gunnar en Harald haar telkens in hunne vrije uren bezocht eu met baar gewandeld sij hebben in den botanisohen tuin voor baar gezongen en haar menigen avond door eene serenade verkwikt Was ik verleden jaar met het dubbelkwartet hoogalijk ingenomen uu houd ik van de wakkere jongelingen die zich zoo lief getoond hebbea jegens eene trearige en ongelukkige moeder nog meer Joist toen tante geëindigd bad te verhalen hoe Triondelijk Arvid s makkers geweest waren en ik mij in lot over hen wild uitlaten werd m n mond bet zwijgen opgelegd door een liefelijk gezaag dat tot ons doordrong f i Het was eene serenwe maar ik rrksnde die mg zelve niet toe isjitw dat de uitstekende zangers menigmaal voor tant gezongen hat den en zu souden dit gawis dnan avond ook wei gtdun hthben al hield de burgemeester receptie die goed bezocht werd £ eQe feeatelyke stemming bogutifitigd door fraai zonnig weder bezielde de iugeeetenen den geheelen d In De Kampioene Orgaan van den Algem Nsderlandseben WielrydeMBond lezen wg het volgende Sen koffiehuishonder te Zegwaart snhrgft ons geachte vrind Bg deze deel ik u beleaft mMden dat ik versobeidemaalen van fielesepodeu heeren gevra t ben of hier geen Bond Kaffee bestond en dat Bestaat bg ons niet toen heeft ik door aanraden van eenigen heeren geaobeven naar mgu heer Koolhoven pennigmeester van de N Bond n daar is geen aanleiding toe gevonden om dat te sluiten by mg nu kreeg ik van morgen met het veert van leiden noch al weer Bezoek van heeren en die vroegen er mg ook er weer na of hier geen Bond Kaffee bestond daarop kwam er weer een vrind van u bg mg die vroeg er my ook na en toen heeft ik met hem gesprooken over dftt schrgven naar Koolhooven maar die heer heeft mij geweezeo om naar u sohrgveu dat de gelegenheid er Bg mg uitsteekent toe bestaat die vrind van u en van mg zal Wel By u koomen die heeft mgn haelen zaak Bezigtigt en my aangeraden om den dnkekm letter naar u te sehryven want die mgnheer vf d het dringend no g dat h t hier tond zoo zal hg wel by n koomen om er over te apreeken Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gouca over 1894 ontleenen wg het volgende De kiezersigaten werden den 13en Maart vastgesteld Bezwaarschriften daartegen werden niet in diend 1 Igsten werden den 28en Maart gesloten Het aantal kiezers bedroeg voor leden d Tweede K der 8t G 1137 Provinciale Staten 1134 den Gemeenteraad 1133 De Raad bestond op den 31en December jl uit de volgende leden De Heeren Jaar van aftreding W J Fortugn Droogleevar 1895 A van Veen C P W Dessing J J van der Sanden A Vingerling G Straver 1897 D G van Vreumingeu H Jager C C H Prince Dr F y G van Iterson ware ik niet in Upsala geweest Wel verre dat dit de waarde van het gezang verminderde verhoogde het die integendeel iP Harald s stem klonk zoo helder in den avond en ik dacht daarbij aan Elin Nu lieve Emma is hei zoo Keschikt dat t ate hier blijft tot Arvid zoo verre hersteld is dat zg hem zonder ang t verlaten kan Natuurligk blijf ook ik zoo lang want tante moet toch gezelschap hebben Ons verblijf alhier zal wel tot het einde van Mei duren Mg dunkt dat het u nu niet veel moeite zal kosten oom te overreden met u beiden hier te komen Hoe prettig zou dat zijn Wanneer w j daarna Upsala verlaten gaat gg mede nssr Lunda alwaar tante Harold Gunnar en die vaa de acht studenten welke Arvid zouden willen vergezellen uitgenoodigd heeft Deukt eens meisjes wat een heerlijkea zomer met zang en dans wg zoudeh hebben Toont nu dat gg verstandige meines zgt die weten hoe zij het bg hun rader moeteu aanleggen om vooreerst maar te bewerken dat gg hier ktfmt Malcolm Bing is met de overige leden van hst dubbelkwartet aan laote voorgesteld geworden en toen hg mij ontmoette vroeg hg mg in het bijzonder naar Emma Hjj kreeg eene kleur als vuur toen bij uw naam uitsprak Omhels Elin voor mg en ze haar dat zg niet waard is Harald s bruid te worden wanneer zg u niet helpt om hier te komen Harold leeft in hoopSohr f spoedig en laat mg weten hoe gg doet Üwa enz Selmo C G van der Post 1897 Mr A A van Bergen IJzendoorn 1899 H W G Koning H M Derckaen J M Noothoven van Goor C Hoogenboom P Herman de Groot Fz Ter vervanging van den heer G A Oudgk in 1 93 overleden werd tot raadslid benoemd de heer 0 P W Dessing die den 25en Mei zitting nam £ en groot verlies leed de Gemeente door het overlgden op den Hen Juli van den beer G J Steens Zgnen die slechts korten tgd namelgk van Apfil 1893 hot lidmaatschap van den Gemeenteraad had vervuld In deze vacature werd voorzien door de verkiezing van den lieer F Herman d Groot Fi die den 4en December werd geïnstalleerd Voorts namen bon ontslag iu Be ftember de beer H G Heefbamer uithoofde van sgn vertrek nit de Gemeente en in October de heer A van der Garden ËerstgenoeqifdB had sedert 1883 de laatatgemelde sedert 1885 zittiqg in den Eaad Beiden behartigden met gver 4 hnn toevertroawde belangen In hitttoe plaats werden benoemd de heeren J J van der Sanden en A Vingerling die op 14 December de by de Wet gevorderde eeden aflegden Het CoUegie vaa pa gkaoh BQttnnr onder ging geenè verandering in zgu samenifcelliog Het bestond op 31 December jl uit de heeien Mr A A van Bergen IJzendoorn Borgem H W G Koning j v aftr 1899 1 r i J M Noothoven v Goor 1896 De jaarwedde van den Burgemeester bedraagt f 2000 die van de Wethouders ieder 800 Vaste Gommisfliën Ie De Commissie beÉut met het ontwerpen en het herzien der plaatielgke verordeningen t en wier overtreding straf ii bedreigde werd vernieuwd en aldus samengesteld Voorzitter de Boi meester Leden de Heeren W J Fortngn Drnogleever Dr F H 6 tan Ilenon C C H Prince H Jager De heer Jager werd verkolen ter vervanging van den beer H G Hoefhamer die wegens zgn uittreden uit den Gemeenteraad opgehouden bad deel uit te maken van de Comèiissie 2e De Commissie van beheer der StedeIgke Gasfabriek f ingesteld bg Kaatlsbesluit van 21 Dec 1886 WaBrin zitting hadden de heeren Op Lunda heersohte groote drukte voor het aonataande St Jansfeest Men verwachtte eane menigte gasten niet minder dan acht studenten behalve den zoon des huizes die nu hersteld was Bovendiaa werd de heer Boberg van X met sgna doehters verwacht Men vergoatte zich op het vooruitzicht van een recht vrol ken zomerdag en alle jonge meisjes op de plaats verheugden zich in de tgding van hst bezoek der studenten waorbg notuurlgk sang en dans niet achterwege konden blijven Selmo had het verschrikkelgk druk op dea morgen van deu dog dot de gaston verwacht werden Zg moest bloemen doen in alle mogelgke vazen wout da vertrekken moesten toch een sieijgk aanzien hebben en dan moest zg om de v f minateu naar bet hek ijlen om te zien of er ook een r tuig de laan afkwam Eindelijk tegen zes uur des namiddags saf nm ver in de allee eeue stofwolk Daar komen ze I juichte Selma in haar binnenste en keek van haar post bj het hek naar het naderende rijtuig Toen het zoo nabg kwam dat Selmo de personen kou ondersoheiden die er in zaten ontdekte ziJl geen enkele witte pat Het was dus de familie uit X Zij vond dat nu wel heel aangsoaam maar toofa niet zoo aangenaam als haar de aankomst der Upsati nsers zou geweest zgn Het rijtuig van Roberg reed het plein op helzingen welkomstgroeteti werden links en vtnU gewisseld waarna de meisjes zich naar de kamer begaven die voor hoor bestemd was Selmo geleidde hare nlobteu en van weêrsegden had men elkander verwihrikkalijk veel te vertallen Wordt vervolgd