Goudsche Courant, maandag 1 juli 1895

8 46 06 9 40 10 17 10 84 11 01 11 08 11 1 T SS 7 89 IA A1 1 54 Ml f 0 s 7 M 9 10 iB 10 11 8S 11 14 S 01 7 S 7 47 8 S6 J IO 1 K H H i lt 1 K W S M V f t jr 5 lAi 07 8 18 1 511 ODSl DEN H A i e het afgeloopen jaar werd verkregen niettegenstaande de grootste inspanning ligt het TOor de hand dat de overeenkomst te groote financieele lasten oplegt Reeds op eigen initiatief heeft het bestuur zich lot de Regeering gewend en deze heeft zich in beginsel tot een onderzoek naar de mogelgkhetd van wgziging der overeenkomst bereid verklaard Deze mededeeling koD meende de voorz het bewgs teveran dat het bestuur wakende blgft Du directear geoeraal zeide o a toe eenigeverhooging te zullen ovurwegen van de abonnementskaarten maar bezuiniging op de tractementeu der lagere ambtenaren wilde qok bgniet I ïed Staten van Gelderland hebben geweigerd borgemeester en wethouders van Arnhem op hun verzoek machtiging te verleenen om vei unoing te geven voor den aankoop van sterken drank in het klein op het landgoed Sónsbeek tjjdens de landbouwtentoonstelling ftfdaar Een 12 jarig zoontje van denonderwgzer V d L te Groningen is Zaterdag zonder vanzgno ouders afscheid te nemen stilletjes naarZoQtkamp gewandeld waar hg des avondsongeveer 11 aur aaokwam Daar had hij verklaard de zee wel eens te wilden zien en veel Ai tot het zeemansl jven te Ihebben Als erïgenheid wat zoo hg ziöh i el op een schip Hen verhuren Hg hi d ftokjuist drip eenin den zak waarfioor bgfeene briefkaartfcbt m zgne ouderS ie keuibis te stellen mett enwoordHjf verjol Y 5ór deze echterbfft adres U brgd waS aao l rdde de knaap Zöndaf am Idags yvédsr i ltèrngreisi Tejryp n is h t dat e oudi i dnr mle aVözigbeid vai hun B0clu lje i ffoote onra verUrden i 1 jl f 3 T itTOarréfe QWAi del beb fen ziel SOe ad okaat rCarré en zguiboarg St H inoré te Pa ij dgeschoten § een heftig lili ëhjk on l Carré had rela riën met e iU 4ndeie daié Wier eoht euoof dit verni m en Pan t vok uitdaagde Om dit doel té vBB iuidereii gib de vrouw Carré iu gpe ï oninfelpzoéken m ontmofltte daar mevrouw Gi Er volg ieene scène de advokaat greep een revolver enschoot zich voor het hoofd waarot zgne vrou dit voorbeeld volgde i Zoo luidt een der verhalen er zijn er naitüorlijk verscheidene in omloop Gwloten wegens sterfgevaU stond dezer dagen te lezen op een briefje geplakt tegen de ruit van een juwelier te Pargs t Bleek echter dat de eigenaar der zaak r van door was een belangrgk passief achterlatende In de feestdagen tgdens de opening van het Noord Oostzeekanaal is een bgzonder postatnmpel gebruikt waarop voorkwam KanalEröff uungf Naar de afgestempelde postzegels is in den poatzegel b ndel reeds nu groot vraag Men meldt uit Amsterdam Er is gisteren iemand wel niet gedrongen van de beurs maar hem werd op zoo graoieuse wgze de overmaat van sympatie welke men voor hem gevoelde kenbaar gemaakt dat hg om aan de hem toegedachte ovatie te ontkomen 7ich uit eigen beweging verwgdeida Door Sam den schoenpoetser het men hem bekend met de omstandigheid dat hg heden jarig was een papieren bouquet aanbieden met aangehechte felicitatie Eene menigte beursbezoekers deed hem onder gejubel tot op de trappen uitgeleide De stoommolen Nederland te Schiedam is in korten tgd totaal door brand verwoest Ruim 9 uur gisterochtend atoeg da brand uit De machinist liet voor hg moest vluchten de atoom schieten Dat ging met zulk een geweld dat ln t af ocrriool een gat in de straat sloeg Directe SpoorwegverModlDgen met GOUDA Zomerdlenst 1895 AanKevangeo 1 Mei Tijd vao Greenwich sn S ï 7 11 7 18 8 8S MS 8 61 17 7 58 7 B 8 08 8 18 8 82 8 48 1 84 8 88 9 44 4 50 4 57 5 04 5 II 5 20 f 4 0 2 7 80 1 44 8 50 O O S D 1 11 50 KOTTIRDltl9 51 10 82 10 88 10 89 10 4 10 68 12 80 1 45 8 50 8 10 1 55 8 02 2 09 t 12 40 2 16 8 09 8 29 4 08 4 40 5 61 OEN HAAO OOUDA Jrinwarkstk Ilosrdrvikt wda Sebda au 86 9 09 9 87 10 80 ïo 60 18 18 18 86 1 27 8 85 8 47 4 46 6 27 7 14 Zev I 7 48 8 47 11 08 18 37 4 67 Uis W 7 68 8 50 11 18 18 48 6 08 Taerb 8 07 9 08 11 27 12 58 5 20 Hage 8 12 9 13 9 a7 10 07 10 48 11 82 18 48 1 08 1 67 4 05 4 17 5 85 6 67 7 44 O V S i 0 T XI C B T Ooida 85 40 7 66 8 09 8 81 9 0510 19 11 12 48 2 28 8 17 4 16 4 47 5 57 6 50 6 81 lO li Oadaw 5 60 8 54 11 14 2 87 7 10 10 89 Woerden 5 5 7 081 12 o 11 22 8 45 8 84 6 05 17 7 18 8 48 10 87 Vtreekt 0 18 7 28 8 28 8 41 9 9 87 10 51 11 45 1 20 8 08 8 50 4 48 6 29 6 86 7 46 9 04 11 O O U 1 A JL USTEBDAU Qsida 40 8 21 10 01 11 12 10 8 81 4 47 5t 10 16 l Wft 7 M 9 10 10 50 11 45 I 4 20 6 41 8 12 11 16 12 08 Hage 6 48 7 80 7 48 8 80 9 28 9 4610 1411 8518 161 88 2 44 2 68 1 48 4 16 5 17 6 11 7 B8 Voorb 5 64 10 20 1 44 Z Z g 6 08 10 86 1 68 6 18 Go af6 8o 7 608 l8 9 1 6 1o m7 lj 06 l 2 46 f20 3 14 8 4 l8 4 48 5 47 i 63 8 28 Stopt te Bleiiwijk KraUweg n Nooldorp Leidschendam l o LM =3fl8 V 8 oV684 48 6 7 60 8 09 9 07 10 83 11 51 4 18 6 58 E J JJ IO J4 12 07 1 22 8 42 4 8T 6 80 7 o 8 85 8 419 4 AM8TEKDAM001IDA 9 56 11 2 40 4 81 6 86 8 10 10 14 12 19 I ÏO 6 20 7 4 8 4 U 8 54 9 6411 16 10 00 10 16 10 87 9 22 10 82 11 48 9 83 7 50 6 58 8 11 7 07 8 1 7 20 8 82 Utrecht Woerden üudewater Oonda 9 84 8 15 9 04 Amsterdam Wp 5 50 Seuda 7J0 Mr A A Tin Bargen IJundoorn Voorzitter C C H Prince C P W Denintr De beer Deuing werd rarkozen ter verianging Tan wglen den heer G J Steenn Zjnen StaMn Qeoeraal 2e Kmm Zitting nn Vrpdag 28 Jnni Heden werden aangenomen de snppleloire begroolingen t Marine lan Binnenlandacbe Zidien KoloniSn en Waterstaat voorts werden goedgekeurd de koloniale verordeninK tot het aangaan van een geldleeoing ten behoeve van bet Immigratiefonds op Suriname De heer Pyttereen hield een nitroerig betoog ter ganste van de immigratie dat door den minister werd toegejnicht Bg de snppletoire begroeting van Hoofdstuk 5 verklaarde de minister Van Bonten dat het mond en klauwzeer zeer vermindert en nog slechts in vjf gemeenten voorkomt veel minder dus dan in de omliggende landen Vrees voor b aondere maatregelen door het boiienland t ttover ons bestaat alzoo niet De Rrgeering heeft den rgksveeartseQ aangeschreven in elk voorkomend ongeval krachtig op ti treden door opstalling Afmaking moet niet dan in bgzoadertf gevallen geschieden In het wetsontwerp zgn nog eenige w zigingen gebracht Aangenomen is de w tiging der grens tnsschen Boskoop en Waddinxveen nadat de minister verzekerd bad dat bet ontwerp der grensregeling van Leiden zeer spoedig zal worden ingediend Daarna werd voortgezet bet debat over het voorstel Pgnappel tot wgziging van de fsillissomentswet Door de heeron Harte en Tydeman was een amendement voorgesteld om voor die ophoudt te betalen c te lezen die in den stand verkeert dat by heeft opgehouden te betalen terwjjl verder de rechter failliet verklaring kan uitspreken niet indien dit in het gemeeuschappeiyk belang der schuldeiscbers wenscheiyk m r tenzy dit in dat belang niet enschelgk wordt geoordeeld Door den heer Heemskerk werden nieuwe amendementen voorgesteld om weer een onderscheid op te nemen tussohen kooplieden en niet kooplieden welke amendementen door den TOonitter en den heer Pgnappel niet als zoodanig werden beschouwd Door de centrale sectie was besloten de Kamer op 10 September ten 3 unr des namiddags bgeen te roepen ter behndeling van de Kieswet in de afdeelingen op 11 September ten 11 unr des morgens De beer Borgesius achtte een uitstel van twee en een halve laaand te lang en stelde voor het onderzoek te houden op 23 Juli Bet werd ondersteund door de beeren Van Alpben en bestreden door den beer Mees die meende dat bg de behandeling in Febr 1896 een voorbereiding van 5 maanden voldoende was Met 42 tegen 37 stemmen is bet voorstel verworpen en dus het afdeelingsonderzoek der Kieswet bepaald op 11 September Bg het voortgezet debat over het voorstel Pgnappel is met 63 tegen 17 stemmen besloten de amendementenHeemskerk niet als zoodanig toe te laten Het voorstel Pgnappel is met 63 tegen 10 stemmen aangenomen Voor de faillietverklaring zal dus in het vervolg na de invoering der wet van 1893 zoowel voor kooplieden als niet kooplieden als eisch gelden dat de schuldenaar in den toestand verkeert dal hij beeft opgehouden te betalen Over bet gemeenscbappelgk belang der schaldeiscbers zal de rechter niet te onrdeeleo hebben Volgens het reglement van orde is de heer Pgnappel door den voorzitter belast met de schriitelgke en mondelinge verdediging van dit voorstel der Tweede Kamer in de Eerste Kamer De Kamer is op reces niteengegaan Zg hoeft in den laatsten tgd heel wat werk verricht Ouder een dagelgks onophondelgk bereden wordenden wissel op bet spoorweg emplacement te Leeuwarden is een nest met vijf jonge at U 1 Ooada Moordrecht KlsBwerkark OapaUs Botterdam letlsidaa zwaluwen gevonden Als er maar even gelegendbeid in komt de moeder hare jongen opzoeken en voederen Een fabrikant te Tilburg ontving het volgend schrgven uit Verviers Door tegenwoordige heb ik de eer u mijne aanboden voor u benoodhoden in dreifriemen en Olie te maken De groote faam welke zich ragne dreifriemen verkrijgt hebben in eene ernstige vrgwaring hunner meerderheid Ik veroorloof mg u om eene proefneming van mgne prodotten tejverplicfaten Mgne olie zgn van gansobe voornaamste hoedanigheid zonder grondbeginsel van nren en drgven geen schadelgke werking op de werktnigen In de hoop dat gg tot eene proefneming van mgne riemen bewegen zult zgn beveel ik mg u aan en bied o mgne vriendelgke hoogacbtingeujte ontvangen Sir Wilfrid Lamson zeide dat b nooit zoo op zgn neus gekeken had dan toen hg eens toen bg een arbeider ontmoette uit wi a zak een oude zwarte fleech stak met diéi man eèn gesprek aanknoopte Sir WilfriH wees nem op de ellende dat er uit het g brnik van sterken drank voortsnrbot en vermaande hem den inhoud van j flesch wég te gooien De arbeider geraakte zoozeer onij r den indruk dat hij de fiesch oir den dag baalde en de dl ank uitstortte ov r den grond Sir Wilfrids gezicht werd zeéi vriendelgk en terirgl bij den man een zesstj iTerstok gaf zeide bg Hier dat is voor o nu kunt gg iets beters koopen c De man traë dgarop tot groote ontzetting van Sir Wilfcp een kroeg binnen en kocht voor zgn geldB nk bier Het vocht dat hg weg had g gooid was koudti thee De bekende barddravet MKrylatjt van denbeer J de Mol te s E p is te Oroningeg op stal gestorven Zaterjlag bad bet pa rdnog deelgenomen aan de iiarddraverg te Wi nsum Dinsdaga nd kreeg het koyrts en aanvallen van koliek en Wdensdag morgeo bezweek het i I j i Ëen speliog V n het lot Maandag kvf m de jonge S in d Milltiezaal te Anrtterdam om te loten TOor de schotterö Wat is het n og8te nammer c vroeg hg aan den agent ie bg de bus stond Driedaizend Tierhonderd meneer c was bet antwoord Zoo dan m ik dat eens trekken zei de loteling lachend En hg deed het Het nammer dat de gelukkige te voorBchgn haalde wa werkelgk No 3400 Een dierenbenl te Kallenborg kreeg Woensdag zgn Terdieode loon Doordat een paard niet al te ving voor een voer hooi wou toopen band de kerel het dier een bosje hooi aan den staart en stak dit in brand Van pgo sloeg bet gemartelde dier met den staart heen en weer met het gevolg dat de geheele wagen hooi een prooi der vlammen werd De Maatscb tot Exploit vau Staataspoorwegen keert ook over het afgeloopen jaar alecbts 2 g uit Over dien on bevredigen den toestand werd in de gisteren gehouden jaarvergadering bet eerste nootje gekraakt door den heer Van Ogtrop die verbetering gebracht wilde zien in de overeenknmat met den Staat voornamelgk in art 20 van de spoorwegwet dat allesbehalve voordeelig voor de maatBobappg is lt 09 18 22 12 29 11 80 18 48 11 58 9 40 9 59 lOai 7 49 8 29 8 01 8 18 8 88 8 81 De voorzitter noemde den toestand eveneens ernstig Oe inkomsten klimmen niet in ver houding tot de nitf aven De nitgaven nemen toe wat vooral veroorzaakt wordt door het materieel der voormalige Rijnapoorweg Mg Maar wanneer een fcltaat loo gering a U Om 10 aur waren alle daken ingestort en lag de voorgevel op straat liet pnin had een brandkraa i bedolven en vernield Da hitte wak t y ngewoon groot Een nabgataande distilljBwrg moei t met 3 waterstralen Terdadig orden Pand en inboedel waren 9p bedrspolia verzekerd Naar men verneemt ia de betrokken spoorwegmaatschsppg voornemens weder een door gaailf barmonicargtuig te laten rgdan naar RotlMdam in de Dnilstfhe harmonicatreinan J uitslag der examen in Boekhouden en aelscorrespoodentie voor de praktgk van de Vereeniging van Lesraren in het bonden op 10 11 en 12 Joni jl te lerdam gehouden is als volgt jekhoaden 57 candidaten geslaagd 25 iJtyk de heeren P H Bergmeger O Bg Jr A van Gelder H Godefroi W jsma G Heemskerk J H öeerding D Hinse W N KIfein J van Oeveren A Jelta PoBli Jb Post en rtiej W Westra Amsterdam G J van Amerafturt van Igk A van Beek Jr van Weesp H W van Utrecht J van Hare wegen den van Schiedam S Kaper Wzn i van lerveer J Kugk Gzn van Zaandam E njon van Utrecht Miskotte van Utrapht OelsA van Utreclk J C Sweers Jr Iran Up en mej Ai p cbiere van lip p det correapondenjiie in de ransche taal ididaat afge fvezen in de MigelBche taal hl idideat teruggetrokken inMe Hoogduit i Z caaii teti geslaagd Visser van ten Bn Ijt lelöo Di sto d jpond r ag hl and in van Vi rjronygeri j jtilegen in de l Catestraat ebj A vkn der ij jign giooteDdj bl ef gespjaai d chaaje Wol 3rd 1 afKÉIrW p Ijt ggetrft ken hoijri illilli ld is een böerenml i j di ial bel g was te melken eeüM la t aange f wllelJjenMrg toegetakeld HareUeren hingedf aan flard en zg verkreeg vewcheiifcn ver v ondingen en schrammen voor ze doortoege snelde hnl uit haar gevaarvolten toestand was verlost I I Niet alleen de maaiers maar pok dd andere arbeiders in Friesland profiteeren van den tei genwoordigen toestand nu overal dehooioogst in vollen gang is Werden de hooiers in het vorige jaar door de boeren aangenomen tegen een weekloon van f 5 a f 6 boren den kost nu wordt reeds f 10 a f 12 weekloon boven den kost betaald zoodat menig arbeidersgezin een extraatje van f 25 k f 30 maakt Vogels van verschillende pluimagec ziet men iu het nooilaad bakkersknechts schippers slagers veeüandelaars winkeliers allen ban teeren hark en vork om het hooi in de boeren schoren te krggen Hoe verheagt een ouderpaar zich als hun kindje voor het eerst zgn kleine stappertjes gaat gefaraiken en weldra door hel hnis drentelt nu bier dan daar En toch juiat nu bedreigt het een menigte gevaren zelfs daar waar men dit het miuatu zOu verwachten Een schippersfamilie te Nieuwe Pekela moest dit op de treurigste wgze ervaren s Morgens was het bedje van hun 1 jarig kind ledig en bleek de kleine te water geraakt f n verdronken te zgn s Nachts moet het kind dns ongemerkt bet bed verlaten hebben 9 67 10 04 10 11 10 18 10 27 8 06 8 88 9 08 4 80 6 81 Terwgl aanhoudende droogte voor vele veldvruchten gewenscht is beginnen de weiden in Zeeland erg naar regen te verlangen De melkopbrcugat is dan ook heel wat geringer dan voor eenige weken In den Wilhelminapolder waur men nog onlangs 200 pond boter 9 10 11 80 80 80 6 87 6 44 1 50 8J5 9 41 9 50 t le M 88t f 9 58 10 08 10 12 10 14 10 54 11 10 10 per week karnde is dit nn tot ongeveer 150 pond geredaoeerd De heer H F Bnltman te Haarlemmermeer is als vertegenwoordiger van onze regeering naar Pargs vertrokken om deel te nemen san de conferentie in aake de wettelyke internationale regeling van de bescherming der voor de landbonw nnttige vogels Aan den heer M A van Melle stadent in de wiaen nntnnrknnde te Groningen is een gooden medaille toegekend voor z n antwoord op een der pr avragen van de facnlteit der letteren en wijsbegeerte verleden jaar door don senaat der Ryksoniveriiteit van utrecht nitgesolireVen Op 5 Jnli a s wordt te Serooskerke een Rykstelefoonkantoor voor het algemeen verkeer geopend Het bl jtt op Zoo en feestdagen geslo n en zat op werkdagen open zgn van 9 tot lOj unr voor en van 12 tol en C tot 8 nur namiddagü Spoortgd ïe Snateren wilde het 7 jarig zoontj van H V Th op de optrede van een wagen seringenteneinde een eindje prettig meê tetgdenïzgnepoging misliikte en de ongelukkige kwam met een been terecht tusachen de spaken van hetwiel hg draaide eenige malen mee rond en toende wagen eindelijk stilstond werd de armejongen er onderuit gehaald meer dood danlevend i In een biel huis tb Haarlem heeft een man Mn Ander zoodanig met een bierglas op het bjbi d geslagen dat nien voor zgn leven vreest Aa den ïAosdninschen we ging gisterenmorgen een paard van een karretje op hol 0e bestuurd viel er uit u aar kreeg weinig letsel tweejachippers brachten hst paard tot Een schier die waarschgnigk in verstandsver bgatering Donderdag aan den Zaidwal te s Hage door zgnje zonderlinge manier vau doen aanleidihg gaf tot een oploopje werd ïn den laten avond door de politie in bewaring genomen Ben ïlorrenpikker wierp op het Code Kerksplein te Amsterdam een kat een strop om den nek eo deed het dier dat hem de banden openkrabde iu zgn voddenzak Uit het publiek hoorde men allerlei liefelgke beuamiugen voor den kattenvanger totdat een reohatoheor den kattendief naar een politiebureau bracht Bü een in de afgeloopen Woensdagnacht te Veghel N Bd gewoed hebbende brand bg den landbouwer J Dormans is een 92jarige grgsaard de vader der huisvronw jammerlgk in de vlammen omgekomen Huia en inboedel werden in den asch gelegd het vee kon nog gered worden Niets was tegen brandschade verzekerd Aan het VERSLAG van de handelingen der Openbare Gezoudbeids Commissie te Gouda over het jaar 1894 ontleeneu wg het volgende Bg de periodieke aftreding met primo Januari werd de Heer Mr D J van Heosdedoor den Gemeenteraad herbenoemd terwgl de Commissie tot haren Voorzitter den heer Rgk en tot Secretaris den heer Teepe herbenoemde Oe totale sterfte in de Gemeente was na aftrek van 37 levenloos aangegevenen 480 terwijl van de geheele sterfte die der kinderen beneden den leeftgd van twee jaar 205 dua 42 70 pCt bedroeg Oe cholera die de laatste jaren ook hier telkens slachtoffers maakte eisobte dit jaar geen enkelen Van de andere besmettelgke ziekten heerschte gedurende eenigen tgd de pokziekte ook hier ter stede fiaimscboots werd door het Dagelgksch Bestuor de gelegenheid opengesteld tot kostelooze vaccinatie waarvan een gretig gebrnik werd gemaakt Ëen advies door ons aan Burgemeester en Wethonders uitgebracht in zake de oprichting eener varicenamesterg achter de huizen aan de Heerenkada sectie £ 1309 kon gunstig zgn Bvenwel gaven wg als wenschelgk geacht eenige voorzoigsmaatregelen in overweging ten doel hebbende de verontretnigiog van den bodem zooveel mogelgk te beperken Eveneens kon ons advies aan Burgemeester en Wethouders uitgebracht ter zake van den bouw eener bnuwmanswoning in de Oude Gouwe tegenover de Derde Kade gunstig zgn Waar wg een onderzoek naar de bewoonbaarheid van verschillende percseleu instelden Tonden wg nog geen aanleiding Burgemeester OU Wethouders te adviseeren tot onbewoopbaarverklariog over te gaan Zoo ons advies en onze tnascbenkomst een enkele maal werd gevraagd door particnlieren in zake eenige rioolkweatiën en een mestvaalt gaven wg mat t oog op de Openbare gezondheid de best mogelgke oplossing en drongen enkele maten met succes op verbetering door particnlieren aan Ook werd door ons bg de Commissie van Toezicht op de Stedelgke Zwamiurichting aangedrongen maatregelen te treffen tegen te lang baden Het waterleidiugwater werd wekelgks door ons onderzocht aan de plaatselgke bladen werd maandelgks van de uitkomsten opgave verstrekt Enkele malen werd bet water in onvoldoenden staat bevonden waarvan wg dan aan Burgemeester ftu Wethouders mededcehng deden Naar aanleiding van een achrgven aan Burgemeester en Wethonders door de WaterleidingMaatschapp i over het niet overeenstemmen der resultaten van bare onderzoekingen met die door ons verkregen verwezen wg naar ons achrgven van 1892 en gaven wg op aangevoerde gronden als onze nitfeoiug te kennen dat oversell stemming in de reanltaten van hat watetonderzoek uooit was te verwachten Wat betreft de verrichtingen der CholeraComtnissie zoo bepaatdeu dese zich tot dezelfde van vorige jaren al w s het dan ook gelnkkig slechts in beperkte mate Van de gelegenheid om levensmiddelen te doen onderzoeken werd geen gebruik gemaakt BuiteDlsDdsch Uverzlcht De Belgische Kamer heeft na een heftig tweedaagsch debat d aangevraagde kredieten voof den Congoataat toegestaan De radicalen en socialisten vooral bestreden het ontwerp met zeer veel hancllghetd De heer Léon DefuiBsaux betoogde dat da regeering van den Congostaat haar bevoegdheid overschreed toen z een leening sioot bg den heer Brown de Tiège Bg de akte van 1890 betreffende een leening van 25 millioen francs door België verstrekt had de Staat zich verplicht geen nieuwe leeeningen aan te gaan zonder de goedkeuring tan België De hypothecaire leening was met die overeenkomst in strijd Hierbg zich aansluitende besprak de heer Lorand de jnridieke quaestie en vroeg of de Ëroia Browu de Tiège eenige aanspraken kou doen gelden tot terugbetaling nu de leeniog op een onwettige wgze is aangegaan £ n beiden gesteand door den heer Van der Volde als Dritt in Bunde deden al hun best om de Kimer te overtuigen van de noodzakelgkheid geen gelden toe te staan aan den Congoataat wanneer die werden geëischt met het mes op de keel De verdediging van het voorstel door den heer De Bnrlet vrordt door de Indepeudauce Belg genoemd un discours dea plus médiocrea qui aient été prononcéa a la Chambre Beige een der minste redevoeringen die ooit in de Belgische Kamer zgu uitgesproken Maar de clBrieate meerderheid had geen krachtige gloeiende verdediging noodig om het ontwerp aan te nemen Zg kende haar consigne zg deed haar plicht Met een groote meerderheid nam de Kamer de voorstellen aan zoodat op I Jnli de vordering van den heer Brown de Tiège zal worden voldaan uit de Belgische schatkist En de Congospoorweg zal worden afgemaakt want ook daarvoor is het benoodigde bedrag goedgekeurd De ontbinding van bet Eogelsche Lagerhuis zal niet lang meer uitblijven Salisbury sprak gisteren de hoop QÏt dat reeds Bate of 9den Juli het ontbindingsbesluit zon kunnen worden uitgevoerd en dus in het kort dag Geen wonder dat men in de meeste districten zich al voor de generale verkiezingen prepareert Van Mnc Carthy den bekenden lerschen afgevaardigde verscheen het eerste manufest Daarin zegt hg dat cHome Role nog altgd het groote doel is der maatscbappg en dat de val van het liberale Kabinet te wyten is aan efto samenspanning van eenige dissentieevende leden der meerderheid met de oppositie Dit manifest is voor U de Ieren bestemd wat Balfour in de wereld stuurde gaat alleen de kiezers van Oost Manchester aan Hg toch moet evenals zgn ambtgeoooten Chamberlain en Hicks Beacb zgn wegens zgne benoeming tot minister aan eene directe herkiezing onderwerpen en heeft nn voor zgn kiezers een soort van politieke verklaring afgelegd Veel nieuws staat er echter niet in Het voornaamste punt betreft de bewering dat het afgetreden kabinet naar eisch der constitutie zelf het Hnis had moeten ontbinden en een beroep op de kiezers doen Het spreekt vanzelf Balfoor ditmaal onbetwist herkozen wordt doch bg de algemeene verkiezingen zal naar men verwacht zgn vroegere tegenatznder Munro wederom de candidatout tegenover hem aanvaarden dien hg in 1892 met eene meerderheid van bgna 400 stemmon versloeg Het manifest van Cbamberiain voor gelgk doel uitgevaardigd geeft iets meer De leider der Unionisten zegt daarin dat zgu partggenooten in geen geval zullen meedoen aan een afschaffing van het Hoogerbuis Wel zal de voortzetting der sociale hervormingen en de verbetersng van de landsverdediging de eerste plaats op het program der liberale unionisten innemen Van cHomS Rale willen zg natnarIgk niets weten Hnt merkwaardigste in de nieuwe kabinetsformatie is overigens hierin gelegen dat de beide deelen der unionistische partg het liberale zoowel als het conservatieve gelgketgk daarm vertegenwoordigd zgn Wel is waar heeft ook in het laatste conservatieve kabinet de liberaal Goschen zitting gehad maar hg was de eenige van zgne cleur en men beschouwde hem min of meer als een bekeeHing tot de conservatieve beginselen Dat thaos echter mannen als de hertog Van Devonshire voorheen miuinter in een kabinet dea heeren Gladstone en een democraat als Chamberlaia optreden als ambtgenoot van lord Salisbury dat bewgst wel hoe innig het thans ia tns schen unionisten en conservatieven De liberalen zullen tegenover die twee vereenigde tegenstandera eene zwaren strgd te voeren hebben de vooruitzichten zgn voor hen niet erg gunstig Wat Gladstone betreft die met Rosebery een lang onderhoud heeft gehad weet men nog niet in boever de oude staatsman zgn steun bl de verkiezingen aan de gevallen ministers zal verleenen Een manifest van Gladstone kan natunrlgk niet nitblgven en zal van groeten invloed op den uitslag kunnen wezen PARASOLS met ZO o KoHing A van os Az Kleiweg E 73 73a Gouda Beurs van Amsterdam Vi 94V 100 100 101 1011 84 841 83 28 V 26V8 l 64Vl 971 97 97 108 z 681 90 2711 112 91 t 68 688 67B lOOV 59 1001 8071 183 75 76 101 1001 1601 981 80 881 uof 971 197 138 1041 617 6 l 166 Bl e 6 V 981 68l 8 881 103 lOll i 100 108 143 1841 l Vls 1081 661 99 36 8BVb K lOVs 84 114 10 4S mm 54 14 230 1941 109 109 l 103 i 108 1331 180 98 42V 43 iiov 28 JUNI Tor kn ilotkoen SlDMLAKn Cort Ned W 8 S dito dito dito 8 dito dito dito SVf Hosoia Obl Qoudl 1881 88 1 iTilia Insohrijviag 1863 81 S OosTiKï Obl in papier 1868 dito in zilver 1868 5 PoaTOOAL Obllg met coupon 3 dito ticket 3 ausuND Ubl BieueDl 1894 4 dito Qeeou 1880 4 ditobijEothi l8S9 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spakjb Perpet lohuU 1881 4 TOKKIU Oepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leeeing serie 0 ZurnAra Hip v obl 1898 8 Uauco Obl Buit Sch 1890 6 ViNazosii Obl 4 onbep 1881 kwrsixam Obligatien 1816 8 aoTTïaniM Sted leen 1894 3 Nao N Afr HacdeUv aand A Sndsb Tab Mij Cortifioaten Deii Maatscbappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Cult M der Vorstenl aand s Gr Hypotheekb paadbr 8 Nederlandsohe baak aaad Ned Haadelmaatieh dito N W Ji Pao Hyp b pandbr 51 Rott Hypotheekb pandbr Sl J Utr Hypotheekb dito 81 OoaTKN Oost Hong bank aand RosL Hypotheekbank pandb 4 il Amkeixa Equit bypoth pandb 6 Maiw L G Pr tien eert 6 dis Holl IJ Spoorw Mlj aand Mij tot Eipl T St Spv aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTüI Spoorwl 1887 89 A ïobl Sj Znid ltal Bpwmij A H obl 3 FoLBK Warsobau Wbeneo aand 4 EoBi Gr EuM Spvr Mij obl 4 Baltisebe dito aand Fastova dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kmr kCh A OW8p kap obl 4dito dito oblig 4 iMiaiiA Cent Pao Sp Mij obl S Cbie i North W pr G r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver b Blo Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NiabnlieCert v aand Meiioo N Spw Mg lehyp o 6 Miss Kansas t 4 pot pref aand N ïork Ontario t West aand dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud S Bt Paul Muin k Maait obl 7 Cn Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 8 Canada Can Sou b Cert T aand VlN O B llw ltNar leh d 0 O Amsterd Omnibus My aand Eotterd Tramweg Maats aand Km Stad Amsterdam aand 3 Stad Boltordam aand 3 Bnon atad Antirerpenl887 2Vi Slad Brusiel 1888 i s HoNa Tbeiu Begullr Gsiellnib 4 OosTiKK Stsatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1868 Ter N n Bes Hjp Spobl eert KEdimSGEVlBiG Inrichtivoën Welke gevaab sohadb Of hihdbr KUNNIN VJSEOOBZAKKK BURGEMEESTER en WETHOUDERS f nGonda Gezien art 8 der Wet rnn deil 2o Jani 1875 Staatsblad c no 95 Doen te weten Dat zg verKDnning hebben serleend aan J T Jaspers Li en egno rechtrerktggenden tot het nitbreiden igner hieekerg doorTermeerdei ing der etoomkrarht in het perceelaan den Winterdgk geteekend Q No 101 kadaster sectie A No 2905 G J D Arende en zgne rechtverkrggenden tot het nitbreiden zyner smederg doorvermeerdering dor stoomkracht in het perceelaan den Kattensingel geteekeod Q lüo 97 kadaster sectio A No 3371 M Tan Velzen en zgne rechtrerkrggenden tot het oprichten eener soikerbajlenhakkerg achter het perceel aan de Tnrfmarkt goteekend H No 50 kadaster sectie B No 1522 Gouda den 29 Jnni 1895 Bnrgemeaster en Wethonders soornoomd E L MARTENS De Secretaris BRODWEB Burgarlijken Stand GEBOREN 26 Jnni Elizabeth ouders J H Roode en G B Bouwmeester 27 Hendrikos ouders H Zantroort ed A Happel Johanna onders H Hooimeger en J Rabonw Diderica Cornelia ouders C B Koemanaen M G Brngstens OVERLEDEN 26 Juni N do Jong 11 d G Ratten 6 w 27 W Krugt 26 j 28 T Bakker 11 w GEHUWD 29 Jnni A ran Houten en P C Gardien Uaastreoht GEBOREN Agatha Hiberta ouders W Verhek en A Tan der Enil Adrian Marigje en Pieter Jan ouders A Franokon en O an Delft OVERLEDEN Pieter Francken 56 j GEHUWD C Tan Geolen en A O Rietveld ikDVERTENTiCN F Heden OTerleed zeer plotseling 1 1 onze geliefde Echtgenoot Moeder en 1 1 Behuwdmoeder Merronw J M NOB 1 1 TIER MOLIJK in den onderdom van 61 1 jaren 1 1 Dit aller □ aam 1 A NORTIEB 1 1 Bouda 28 Jnni 1895 J Heden overleed onze geliefde Zuster en Behuwdzuster JACOBA MARIA MOLIJN Eohtgouoote van den Heer A NoiITIIB Gouda 28 Juni 1895 Uit aller naom J W MOLIJN De Heer en Mevrouw tak IJ8END1JK betnigejLymnnen dank voor de bewgzen Tan belangslenmg bg de geboorte Tan hnn Zoon ondervonden KrmmviaUt wordm bij morkmr nfgmmdd Dinidag en Woemdag 2 n 3 Juti De Heer en Mevrouw H STRAVBR betuigen hunnen hartelgken dank aan allen die hun dezer dagen zoovele blgken van belangstelling hebben gegeven OPEOEPING leder die iets te vorderen heeft van verachnldigd is aan of onder zgne bomsting heeft betrekkelgk de nalatenschap van den Weledel Gestrengon Heer MMB AH ADBIAAS POl TSB iu leven Gepensioneerd Officier der Infanterie laatst gewoond hebbende te NkuatrAmtUl aan den Parkweg No 110 en aldaar den 22 Jnni 1895 OTerleden wordt verzocht daarTan vóór 1 AUGUSTUS a s opgave betaling of afgifte te doen ten kantore Tan de Notarissen REPELIDS TEBLAAK en BAAK te AmtUrdam oande Heeiengraoht 114