Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1895

No 6698 Dinsdag S Juli 1895 34ste Jaargang GOUDA s HAGE IDierLStreg eliaag 1 JTULZ ISSS Vertrek van GOLDA MAAND Ci WOENSDAG en VRI IDAGMOUGKN 5 uur Vertrek van s HAGE DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAGMORGEN 5 uur Firma T STIGTEK fiOüMHE COHMT NieuwS en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken De üitgaye dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 35 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEIÜ ADVEr ÏENTIEN worden geplaatst rau 1 5 regeld è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nüdd tctoriawdter uifdt KcforiaJBron fe Obertahnstein byJSam Tafeldrank Van h£J ninklykef uis derXederlanden Maat tot Mxpi v d Victorla Bron te Oberlahnstetn gev te Botterdam TRERRIi G 19 October 1893 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GODDA en OMSTREKEN VERLOTING mn PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f I Il Loten voor f 10 VERKRIJGBAAR BIJ A BEIÏÏKMAIT ZU LANGE XIENDMWSG D 60 arma Wed P B U Omda Sjs Mig fiiiEx ieller gjgg ltoter faiiilxpeltir r i i iM wta t T Gouda bj A WOLFF Markt A 1 4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Hiermede bericht ofidergeteekende dat hg iiJB F0T0GBAPI8CH ATELIEE HEEFT OVERGEDAAN aaa den Heer B©r©aa a Z wre©rs en beTHlt de in de gnnst zgner geachte Clientèle aan a mda 1 JnU 1895 Cfustar Joehmaan Het FOTOGRAE ISCH ATELIER zal door VERBOUWING en VERPLAATSING naar Oost Haven B 81 eenige dagen getlOten zgn BESTELLINGEN ran opnamen door den heer JOCHMANS gemaakt knnnen echter steeds door mg worden uitgeroerd OBQELBESFELIUQ in de GBOOTE of St JANSKERK op Dinsdag 2 Juli 1895 de namiddags 2 uur doorden Heer J B B aPAANJOMBMAy De PROGRAMMA S terene ToegangsbeWBzen ign te rerkrggen a 10 cents bg de BoekhandaUars J ¥ 4 BENTDM ZOON en bg den Koster Gevraagd te Rotterdam met ADQOBTCS eene fattoendaijke Dienstbode die goed kan Koken zindelgk Werken en ran goede getuigen roorzien is in een gezin zonder kinderen Brieren franco onder No 2379 aan het Bureau dezer Courant Tegen 1 AUGUSTUS wordt jevraagd mm wsm P G Adres OOSTHAVEN B 85 Timmerlieden GEVRAAGD Adres Werk 3 ITontngen bniten de KOEPOORT te MjBIOBX Loon MS Cent per nnr In een NET BUBOERGEZIN kunnen direct eenige COMMEITSAALS geplaatst worden Adres Bareaa dezer Coarant Tandarts E CASSÜTO MARKT 154 GOUDA nitgnonderd Zondags te consolteeren ran 10 tot 5 UUT Sonda Saelpandruk ran A Brdiiuun k Zoon BUROBUEESTER en WETHOUDERS ran Gouda znllen DINSDAG den 9 JULI 1895 de namiddags ten een ure in het raadhuis aldaar bg inschrgring aanbesteden Het aibreken en opnieuw bouwen van 42 00 Meter Walmuur met bebeide fundeerini langs de rivier de Ij8sel aan het Nieuwe Veerstal en bet leveren en Inbeijeu van de daarbij behoorende Meer en be velllgingspalen Het Bestek ligt ter lezing op de Secretarie en het Stadaerl dagelgks de Zondagen uitge zonderd ran des morgens tien tot des namiddags een are Inlichtingen rrorden gegeren door den Gemeente Bouwmeester Circus ROB SO PAARDENSPEL s avonds 8 uur Laatste Dank en lifinnriTrin TraAnnmniT luf Oproering ran de Spektakel Pantomime Succes UiSEPPA Succes KOBINSOIV Directeur De ondergeteekende bericht hiermede dat hy door aanflchafSng van LIJEKOETSEir en Volgkoetsen zieh blgft belasten met het bedienen ran BEGRAFENISSEN zoowel binnen als bniten de Stad Aanberelend J N BOTH Crabethstraat orer t Station Stalhonderg Levensverzekering Begrafenisfonds UVERIGE SOLIEDE PERSONEN kannen roer een sedert jaren beataaod FONDS van gOdelfJIee uitkeering bij overlijdett als AG EITT optreden Brieren franco letters T A N aan het Algem Adrert Bureau ran NIJGH VAN DITMAB RotUrdam msTpmii Ondergeteekende rraagt SOLIEDE AFNEMERS roor zgn puik oud Maastrichtsch Bier te lereren FRANCO huis in raten ran Circa 50 Liter ad 3 75 100 ƒ 7 60 Bierhandehiars en kasteleins genieten 107 korting P C eOENEGRACHT Bierhroumer MAASTRICHT Bg genoegzame deelneming zal te beginnen met 1 Juli een CURSUS m het KNIPPEN PATROONTEEKENÈN en OP MAAT MAKEN ran alle soorten COSTUMES MANTELS en KINDEBGOED gegeren worden naar een op de Antwerpensohe Tentoonstelling met de Gouden Medaille bekroond systeem en worden aanmeldingen beleefd aan het Bureau dezer Courant rerzocht Leertijd 4 weken onder garantie als dan zelfstandig te kunnen werken Referentiëu van eerste Dames uit Atmeto Aauberelend Mej C W ANKKHSMIT tot 1 Juli nog te ALMELO Kerkstraat P 8 XWBE OMMEUBILEEBDJE KAMEBS met drie Ledikanten te huur gevraagd Opgare van prgs aan borenstaand adres Fransche en Iniandsche MMDEWII BIJ Slotemaker Co L van WAFKITM Alle dagen zgn roorhanden VEBSCHB ZOUTE BOLLEN SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIBNDEWKG 6000 Stuks uit de falliete maiaa eener der eerste buitenlandeche fabrieken overgenomen u zoogeoaomde Leger Paarden Dekens niDOK ii tegea den spotprijs van fl 2 75 pi r stuk worden uitverkooht DeZ6 dikke onslijtbars dekens zijn 200 warm als een pel8 ca 140X190 cm groot dus höt UI hoeie paard hedfkkend met wol opgenaaid en 3 lireede etreepen voortn een kleine pai fl witte wollene Slaap Dekens t mot 140X190 üiii wug iiB zeer Ifleiiuwlfchts door vaklui ltt merkl are fouton lu liet weefsel aaiigeljoiliü iid ff 3 50 per stuk Kosten anil iH liet dulibcle MJ Duidelijk urnhrtviii beiteiUnRcn woi don xoo lanK de voorrnml Hii ekt legi ii loetenUlni yan hel bedrag ol omltr lembouri piouipl uit B Mni wltz Maaatrloli ooi Slaat Si ms DEPOT TAN TEEL Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT HïT Magazijn rA M ftAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd ia verzegelde pakjes van v twee en een half ea een Ned one met vermelding van Nommer en 1 Prijs voorzien van nevenataand Merk volgena de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BRE EBAAUT VL ËËNIG DEPOT der fijnste HaagscheBesohoit Cesnae fin Boig f OiaLltor O ooowAomr bois ru d muuXk AanraM ys iïia a P H J r WANKÜM J MELKERT Ooethareo BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1895 Het ouderaoek van het water der Waterleiding had gedurende Juoi het volgende resultaat 15 Jani 2 3 Mg permang kalicos per 1000 cc 22 29 2 6 4 Aan het postkantoor Goada en de daaronder resBorteerende hnlpkan toren werd gedorende de maaud Juni 1895 in deEykspostBpaarbank ingelegd f 6444 42 terugbetaald f 4820 62 Het laatste door dat kantoor oitgegeven boekje draagt het nummer 4374 De heer J P de Voogs alhier in aan de Polytechnische school te Delft geslaagd voor het examen als Technoloog 2e gedeelte Door de Rotterd mache rechtbank werden Zaterdag vrygesproken P J V d W touwslager en J v d W jouwer beiden te Gonda beklaag d geweest van wederspannigheid Aangenomen het beroep der Ned Hervormde Kerk teGroote Lïadt en Heer Ondelandsambacfat door im beur T Stigter oand te Moordrecht Gedeputeerde Staten hebben met tenïetdoening van een busluit van djjkgraaf en hoogheemraden van RjjnlaDd dd 3 Nor jl aan J G Rom n te Waddingsveeu als eigenaar van eene aanlegplaata voor stoombooten in de Gouwe bezniden de Uosfcoopscbe brug vóór z n koffiehuis zoo hg die tot het aanleggen van stoombooten langer wil doen dienen de verplichting opgelegd om den voet van den mnqr bezniden gezegde aanlegplaats tegen verdieping te verzekeren en daartoe eene büchoeiing te maken met bepaling o a dat dit werk vóór 11 Aug moet zgn uitgevoerd In de algemeeoe vergadering der Hollandsche Maatscbappg van landbouw die 8 Augustus te Ëdam zal worden gebonden zal o a behandeld worden een voorstel van de atdeeling Alfen Oudshoorn en Aarlanderveen van den Tolgeuden iohood De algemeene vergadering besloite aan het hootdbestDur op te dragen stappen te doen bg den minister van 001 log ten einde te verkrggen dat bg de aanbestedingen voor bet departement van ooriosr bfl de leterantie van spek en aan I FEVILLETOJX DE ZANGERS Uit het Zweedëf 18 Emma en Ëlia waren o zoo gelukkig dat zij zioh op LumU bevonden Als tante Oederborg het goed vond mochten zij eene maand bbjvcn SelmB van haren kant bad soo veel van haar verblijf te Upsale te vertellen van da studenten van Oannsr tan hetgeen hy haar al gezegd had enz Dit alles was voor profane ooren niet van bj zonder gewicht maar wui voor jonge meisjes die gelijk gestemde snaren in haar eigen hart voelden aanslaan Nadat al dese gewichtige zaken afgehandeld waren en de meisjes beur haar en verkreukte kleoderen ia orde gebraoht haddvn zou men naar beneden gaan maar te golüker tijd sprak Elin Nu Selma beeft tante Sturm u het groote nieuws niet medegedeeld P Welk öienws vroeg Selma ffWel dat Anton op nieuw verloofd Is Aoton verloofd F riep Selma uit en sloeg de haoden in elkander liü die zieh nooit zou kunnen troosten my nimmi r zou kannen vergeten en zich wegens mijne wispelturigheid zou dood kwynen ffLievfl Selma men sterft niet van droefheid nadat Anton tranenbekeo over uwe lichUiDnigheid gattott had kwam k j tot besinning en begreep dat Hl nieto beten doen koa dan Ab verwante artikelen alleen die artikelen iii aanmerking worden gebracht welke het stempel dragen van den Nvderlandscbeu Slagersbond Aan de orde komt ook een voorstel van het hoofdbestuur luidende Bet hoofdbestunr stelt voor dat de algemeene vergadering het opdraagt namens de Hollandsche Maatschappij van landbouw een enrbiedig en gemotiveerd adres te richten aan Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes der Nederlanden met dringend verzoek om de tot standkoming van eèn ministerie van landbouw te willen overwegen eo te bevorderen Ged Staten van Zoid HoIIand stellen evenals vorige jaren aan de Prov Staten voor subsidiën te verleenen aan de volgende instellingen Konioklgke Muziekschool te a Gravenhage AmbachtsBchool te Rotterdam practiscfae Ambachtsschool te Leiden Ambachtsteekenachool te Noordwgk Ambachtsteekenschool te Woerden Ambachtsteekenschool te Alfen school voor aauk ambachtslieden te Leiden lodustriesoboot voor meisjes te sGravenbage industrieachool voor meisjea te Rotterdam Aoaflemie voor Beeldende Knnsten te s Gravenhage kinderziekenhuis te Rotterdam Op de aanvrage van het bestuur der vereeniging Landbouwoaderwgs te Middelharnia om subsidie stellen Ged Staten voor aan die vereeniging tot wederopzs ing een jaarlgksch provinciaal subsidie van f 1000 te verleenen Van t Loo seint raeu De Koninginnen zijn Zatermorgen 8 uur alhier aangekomen H M de regentes was in het zwart de Koningin in een blanwgrgs gewaad gekleed HH MM werden verwelkomd op het perron door tal van belangstellenden benevens den intendant den jagermeester denbofartsenden burgemeester Twee kleine meisjes boden de Koningin een bouquetje aan De Eerste Kamer is tot hervatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Maandag 8 Juli e k des avonds 8 aur Met 1 JbH zullen op de Staatspoorstations wederom voor een doorgaandnn trein da vroeger bestaande doch later opgeheven rechtstreeksche reisbiljetteo naar Noord Doitschland en Berign verkrggbaar gn Hierdoor is voor het reizend publiek een groot ongerief weggenomen Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gout a over 1894 octloenen wg het viel Selma p Ëene andere braid te kiezon lachende in de rede Zoo haastig niet sptak Elin met komischen ernst eerst begreep hg dat gij niet waardig waart betreurd maar veracht te worden Wat zegt gy daarP riep Selma uit Men veracht altijd de hchtzinnigbeid vervolgde Elin toen hy dus eerst eenigen tijd had doorgebracht met u te verachten herinnerde hy ziob dat de wereld vol vrouwen is en begon hij dus rond te zien tot zijn oog viel op Carolina D met hare zevenentwintig zomers Auton vond haar in weerwil daarvan bevallig en bespeurde weldra dat gy zyo hart volstrekt niet verbryzeld hadt maar dut het nog in staat nas met alle kraofat to beminnen Hij betrapte zich zelven op zijne liefde voor Carolina en nu is hy verloofd jrAmen zuchtte Selma op eene zalvende wyte Nu is het my alsof eene zware steen van myn hart gsnenteld is want bet was toch altyd alsof mij daar tets knaagde telkens als ik aan Anton daoht maar meisjes ik hoor een Kjtuig dat zyn onze aoht neen negen studenten Selma vloog den trap af en nam den weg door de keuken naar de zaal om spoedig genoeg en op passende wyze de komenden te ontvangen Eigentlyk verlangde zy sleohta naar één van de negen Het sou haar eene ware vreugde lyn te kunnen verhalen dat haar ex brnidegom met eene andere wrloofd waS want Gunnar had tydene ban samenzijn te Upsala haar gedurig wegens bare onbestendigheid geplaagd en eenmaal toen zy in Odinsinnd wandelden had hy iets gez d aangaande de wispelturigheid der vrouaen in het algemeen eu de lioht Gemeente ambtenaren en bedienden Het personeel der Gemeente ambtenaren onderging de volgende veranderingen De beer W Lotsy benoemd tot Burgemeester van Maassluis verkreeg op zgn verzoek met ingang van den 15en Juli eer ol ontslag uit zgne betrekking van Gemeen te O et vanger In gne plaats werd den 17en Augustus tot Ontvwger benoemd de heer N Cos Gemeente Ontvanger te Monster die na den 2en October beSedigd te zgn deo 31eo October in functie trad Aan den heer H G van Os werd op zgn verzoek wegens zgne benoeming tot Commies ter Secretarie te Kampen tegen 1 Jannari 1895 eervol ontslag verleend uit zgne betrekking van Am enaar ter Secretarie alhier In deze vacature werd voorzien door de benoeming van den heer A T Veeninga werkzaam ter Secretarie der gemeente Assen In de plaats van W C Verschnt die op verzoek eervol ontslag verkreeg en van K Beerman die overleed werden aangesteld tot Brugwachter aan de ophaalbrng op de Turfmarkt A van Veen en tot Brngwachter aan de ophaalbrng op de Nieuwe Haven W de GrnjI Ter vervanging van F Keiler die op zgn verzoek eervol ontslag ontving els Brngwachter aan de ophaalbrag op de Gouwe bg het Nonneuwater geschiedde geeue nieuwe benoeming daar de betrekking voorloopig bg wgze van progf werd gecombineerd met die van Brugwa ïter aatt de daarbg geteges draaibro f op de Gouwe bg de Turfmarkt Voorts werden bg wgze van proef de Brngwachter aan deze brug A de Brngn verplaatst naar de bruggen bg de Donkere sluis speene jaarwedde van f 365 terwgl de Brngwachter aan de Jan Katten brug £ Luxen voor wien de bediening dezer brug te zwaar wib voorloopig werd belast met de function van Brogwacbter aan de bruggen op de Gouwe bg de Turfmarkt en bet Nonnenwater op een tractement van f 300 sjaars De Sluiskneoht M J Flux werd mede voorloopig met behoud zgner jaarwedde ad f 391 geplaatst als Brugwachter aan de Jan Katten brug Overleden zgn J M Groenendal Zwemmeester en J C van der Bruggen Omroeper en Lgkdrager Eerstgenoemde werd vervangen door W Gründer De Noodhulp Lgkdrager J M de Weger werd tot Lgkdrager benoemd en als Noodhulp vervangen door H F Soofirée Tot Gaarders van de Kaai of Liggelden werden met ingang van 1 Januari 1895 aangesteld P C B W Verschoor en C van der Groef zinnigheid waarmede zy met de harten der mannen speelden JDit bad Selma gehinderd dewyt zy zich zelve van dergelijke beschuldiging niet geheel kon vrypleitoc Nu had zy het bewgs iii banden dat de mannen even gemakkelijk als de vrouwen vergeten konden Antoo was reeds met eene andere verloofd en dit was ten minste niet met haar het geval ofschoon om eerlijk te spreken dit hare schuld niet was Had Gunnar aanzoelc om hare hand gedaan zy zon niet geweigerd hebben Uezen avond was het werkelyk feest in het hnis van mevrouw Cederbolm Haar zoon was te huis gekomen en byna hersteld ofschoon h nog bleek zsg en met den arm in een doek liep De vreugde die de moeder genoot hem met zyne makkers iu haar huis te verwelkomen was zoo inoig dot ze we klank vond in aller harten Elin en Harald vervielen na wederzydsobe begroeting spoedig in vrolijk gekibbel eene wyze waardoor zekere mensohen zoeken te verbergen wat zij werkelyk aan vreugde en geluk gevoelen Er lag ook in huQ plagen en schertsen iets hetwelk bewees dat hun ffoordenstryd slechts het middel was om de gelegenheid te bekomen zich met elkander bezig te houden De ontmoeting van Emma en King deed beiden gewis veel genoegen maar om te beginnen zwegen zy en vergenoegdi u zich met elkander blozende de hand te reiken Selma en Gunnar badden reeds in Cpeala ds kennismaking hernieuwd zoodat zij elkander ougedwongen en vrolyk groetten en Van weêrslydeo eene Onverholen blydschap over elkanders wederzien oitdrokten PiMtsetgke Verordeningen door den Bud gedurende het jaar vastgesteld 1 Straf verordeningen Verordening van 6 April tot wgziging d r Verordening op bet rerkoopen van viacb afgekondigd den 23 April Verordening van 6 Juli op de logementen slaapsteden koffiehnizen bierhuizen tappergeaen andere inrichtingen tot verbruik van eet endriokwaren afgekondigd dan 28 Juli 2 Belastingverordeningen Besluit van 20 Februari tot wguging dar Verordening op de beffing eener Plaataeiykedirecte belasting naar het Inkomen goedgekeurd bg Koninklgk besluit van 21 Murt 1894 no 15 i Besluit van 12 October tot herziening dal bestaande en vaststelling eener nieuwe Verordening op de beffing van sehoolgtld op de Lagere Scholen der Gemeente Besluit van 12 October tot herziening der bestaande en vaststelling eener cieuwe heffing van schoolgeld op het Gymnasium goedgekeurd bg Koninkink besluit van 4 December 1894 no 4 Besluit van 31 October tot vaststelling eener Verordening op de heffing van Icaai of liggelden OQ van een bruggeld goedgekeurd bjjEoninklyk besluit van 20 December 1894 no 23 3 Verordeningen van venohillenden aard Reglement voor de Inriohtlng iot opleiding van bewaarschoolhonderessen van den 31 Augustus Beknopte en ukel jke opgave Tim de voor naamste in den Gemeenteraad behan delde onderwerpen De voornaamste zaken in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad behandeld waren de hierboven vermelde Verordeningen de kohieren der Piaatselgke Directe Beloflting naar het Inkomen de rekeningen en begrootingeo van de onderscheidene Instellingen ran Liefdadigheid de Schutterg de Kamer van Koophandel en Fabrieken de Volksgaarkeuken het Hoffmansgesticbt en andere de begrooting en rekening der Stedelgke Gasfabriek de Gemeenterekening dienst 1893 de Gemeente begrooting voor 1895 en verder de volgende 12 Jannari Afwgzende bMohikking op het verzoek van de Wed P H Berign Gerritsen om eene jaarlgksohe toelage te mogen ontvangen 12 Januari Afkoop eener rente op een huis in de Vroowensteeg door den heer A Dortland 20 Februari Machtiging aan Burgemeester y De tyd is my sedert tante Cederborg Upsala verliet versobrikkelyk lang gerillen zeide Gannar wat heb ik verlangd hier t komen te midden van boomeu en vogelgezang Hoe heerlyk is het op het land en wat gevoelt men zich op een xomerarond als deze gelukkig wanneer men in Ooda vrye natuur kan zijn Omgeven van groene boomin en bloeiende velden viel Selma in menacbelijk gezelschap kon men wel missen denkt mynh or Sandstedt Heb ik dat gezegd P vroeg Gunnar lachende Niet preoies maar g j spraakt alleen van uw verlangen naar boomen en bloemen Omdat ik niet stoutmoedig geno was eenlg ander verlaDgeo in woorden te klseden O my dankt g hadt toch wel kunnen Hggaa dat gy varJangdot de goede tante Cederborg wtder te zien hernam Selma Dat behoefde ik niet dat heb ik uwe tante reeds zegd Het was dus n Eou misverstand viel Selma ben in de rede en wilde zich verwyderen maar Gunnar bield kaar tegen zeggende terwyt hjg zich tot haar boog ySelma weet wel wie ik verlangde wedw te rien Ik heb naar n verlangd als naar iets dat te g l eene kwelling en eene vreugde is f Eene kwelling riep Selma uit en trok bare hand weg Hier werd hna gesprek afgebroken en Selma gevoelde ziob gekwetst dat Gunnar haar eene kwellmg noemde Hare geroaktbeid verdween evenwel toen de jonge zangers na het soupé begonnen te ciogeu rerAMneJ