Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1895

gedecoreerden de gelokweHK en ran de aanwezige ridders der Militaire Willemsorde en van de aanwezige officieren Uit Schiedam achrgft men bet rolgende aan De Tyd Het reraccynsil binnen en buitenlandsch gedistilleerd bedroeg in de laatste drie jaren 1894 420 077 Terwyl het jeneververbruik per hoofd der bevolking dus kinderen en vroawen daarby dooreen gerekend in 1885 nog 9 10 liter bedroeg is dat in 1894 tot op circa 8 82 liter per hoofd en per jaar gedaald Het rerbrnik in 1889 was 8 77 liUr per hoofd Doch van 1891 af toen het nog 8 94 liter wan gaan wy langzamerhand achteruit of liever vooruit I Wat inzonderheid Schiedam betreft de uitvoer van gedistilleerd naar bet buitenland bedroeg in 1894 46 864 hectoliter tegen 44 282 45 in 1893 en 48 114 79 hectoliter iu 1892 N ar Amerika werd uit Schiedam nog in 1892 toen evenwel die uitvoer by een 20 tal jaren vergeleken geweldig was verittinderd uitgevoerd voor een waarde van f 158 208 11 en nik in 1894 oor een waarde ran f 99 791 04 Hierby moet echter rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de gemiddelde prijs van den mootwyn de grondstof voor de jenever in 1892 t 8 04 per HL zonder fust of accyne en in 1894 gemiddeld f 5 24 per HL bedroeg Er waren dagen dat meu niet meer dan f 1 per 100 liter moutwiju kon bedingen Kr bestaan te Schiedam thans nog 199 branderyeo en 1 alcobolfabriek in t geheel niet veel meer dan de helft van vroeger Het schynt dat maatsohappyen op aandeelen zooals de Gist en Spiritnsfabriek van den heer Van Marken te Delft de kleinere fabrieken langzamerhand niet in qnaliteit maar in productie overvleugelen zullen Zaterd middag stond roor het kantongerecht no 1 terecht Cornelia Matthys Philip Postbuma ran beroep bierhuishouder oud 25 jaar geboren te Amsterdam wonende te Rotterdam Zandstraat 49 of 33 of Bagynenho straat 13 ter zake dat by in bet jaar 1895 te Rotterdam telkenmale zonder schriftelyke vergunning ran den buigemeester in de door hem gebonden inrichting tot rerbrnik van eetof driukwaren in pand 49 aan de Zandntraat tot welke de toegang roor het pnbliek openstond gelegenheid beeft gogeren tot daofen door het daar aanwezige pnbliek te laten dansen onder begeleiding van muziek lo op 25 Mei s nachts te I uur 2o op 28 Mei s avonds te 9 uur en 3o op 5 Juni s nachts te 2 our Beklaagde verklaarde niet de eigenaar noch de huurder van genoemd pand te zyn De feiten hem ten laste gelegd werden bedreven door de sociëteit Orpheni waarvan by president ii Het pand i bet vereeniginf gebonw dier sociëteit en alleen leden en door hem gein t reduceerden bebben op vertoon van hun kaart toegang zoodat het lokaal niet voor het pnbliek toegankelyk is De getuigen a charge verklaarden echter dat ieder die zich bg den portier aanmeldt een kaart ontvangt waarmee hy wnrdt binnengelaten De getuigen a décharge allen bestuurderen en oprichters van de sociëteit legden verklaringen af die met die van Postbuma overeenkwamen Het doel der sociëteit ia muziek maken en dansen en bet behartigen der stoffelyke belangen vau de leden Na een zeer langdurig getniganverhoor eiscbte de ambtenaar van het openbaar ministerie mr De Vries van Doesburgh veroordeeling tot het betalen van drie boeten elk grout f 25 soba 5 dagen hechtenis voor elke boete De gAmaohtigde van den beklai de vroeg op grond ran art 9 der grondwet en op roiid van een arrest van het Amsterdamscfaa Ilof van 27 Januari 1893 waarby iemand Directe SpoorwegverblodlDgen met GOUDA Zomerdleost 1895 AangevaogeD t Mei T d van ireeDwicti OOUDA ÏOTTEEDAM 4 60 S 84 7 11 7 8 3J 8 43 8 81 9 57 1 84 8 88 9 88 7 86 1 44 SDAM10 88 10 88 10 89 10 40 10 68 7 46 8 07 8 1 SOÜBA DIN BAA e ui 7 8 8 8 9 09 9 37 10 80 10 60 18 1818 86 1 87 3 86 8 47 4 4 IV 7 14 7 49 8 89 8 64 4 11 10 Z T M 7 48 8 47 11 08 18 37 4 7 8 01 10 08 Z bgw S S 11 18 t 18 4 08 8 18 ID K Tootb 07 9 08 11 87 18 68 80 8 86 10 87 Hift 8 1 9 18 n 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 7 4 0 4 17 8 7 7 44 8 81 M 10 38 11 46 OUDA CTKIOBT 8 8 40 7 6 8 09 8 81 9 06 10 19 U 18 48 8 88 3 17 4 16 4 47 6 7 8 81 10 16 O 6 64 11 14 8 87 7 10 10 89 6 9 7 08 8 18 11 88 S 4 8 84 06 6 17 7 18 8 48 10 87 4 18 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 61 11 48 1 80 8 08 8 0 4 48 89 6 M 7 4 0411 G O B D A A USTEBDAU 40 81 10 01 11 18 10 3 31 4 47 66 10 16 m W 7 1 ao io o ii 4 i 4 10 ai s ia 11 11 en Wetboaden TerUend om het werk der ToiboDwing en uitbreiding Tan de 26 Bargeraobool Toor meiajes ua opeubure aanbesteding aan den laagaten inaahrÜTer J H de Wilde te gnnaen toor i 9043 ïode f 543 meer dan de ooripronkelflke rammg bedroeg 20 Febrnari Regeling der Bchadefergoeding welke kraohteni beiluiten der Staten van ZaidHolland Tan 15 Norember 1892 en 4 December 1893 aan de Gemeente zal worden uitgekeerd roor den afstand van de Ooowe met Turfsingelgracfat en voor het rerlieB ran het recht tot tolheffing op die Taart April Behandeling Tan een adres van de Besturen der alhier gevestigde Afdeelingeu Tan het Algemeen Nederlandach Werklieden Verbond het Werklieden Verbood Patrimonium en den B K Volksbond betreffende de keuring Tan het Tleeech en de viscb en afwgzing Tan hun Terzoek om Tan Gemeentewege eene gelegenheid open te stellen tot gratia scbeikandig onderzoek ran lerenamiddelen en andere zaken ten beboere ran de ingezetenen 6 April Toekenning ran rergoeding aan T N Joosten wegens schade hem toegebracht bg het snoeien ran boomen op de Algemeene Bsgraatplaats 13 April Behandeling ran een adres van W Kors en eenige andere tainiers te Waddinxreen bondende bezwaren t en bet sluisgeld aan het Moordreohtsche Verlaat geheven en tegen de ligplaats voor hunne scbuiten aan de Oroentenmarkt 27 April Behandeling en aanneming ran een roorstel der Commissie ran beheer der Stedel ke Gasfabriek tot aankoop eninatlUatie ran eenen grooten gnsmeter roor de ffbriek 27 April Behandeling en aanneming van een rooritel der Gommiasie ran Adminietratie der Bank ran Leening tot rerminderiug ran het kapitaal bg haar in gebruik met f 15 000 welk bedrag aan de Gemeente zal worden ternggegeTcn 25 Mei Medadeeling dat het ronnia der Arrondissementa Rechtbank te Rotterdam ran 11 April 1S92 waarby deze Gemeente in hare procedure met heb Hoogheemraadschap Hohieland ter zake ran het onderhoud en de rerzwaring ran een gedeelte ran den Hoogen Zeedgk in het ongeiyk is geateld in hooger beroep door het Gerechtshof te a Grarenhage is bereatigd 25 Mei Behandeling en aanneming ran een roorstel ran B en W tot het Terleenen ratt eene subsidie ran hoogstens f 500 aan de Afdeeling Goada en Omstreken van de HoUandsche Maatschappy van Landbouw ten behoeve ran eene tentoonstelling alhier te houden ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering dier Maatschappg 25 Mei Behandeling en afwgcing ran een Terxoek ran Th Revet en 132 andere ingezetenen om de bewoners van de Korte Akkeren Tig te stelhn van bet reergeld aan het pontje op de Turfsingelgracbt en het reer dagelgka een pur uren langer te doen bedienen 6 Juli Uitgifte van gerioleerden grond achter de Turfmarkt tnsschen de Stadstim merwerf en de Gouwe 6 Juli Interpellatie over de vervulling der vacante betrekking van Onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor Jongens 20 Juli Behandeling en afw zing van een verzoek van den keurmeesier van het rleesch en de risch P Hornea om verhooging van zyn tractement en vrgdom van reergeld aan bet pontje op de Turfsingelgracbt 20 Juli Besluit om in cassatie te komen van het arrest ran het Gerechtshof te s GraTflnhagp waarby de Gemeente in het proces met het Hoogheemraadschap Schietand over bet onderhoud en de rerzwaring ran een gedeelte van den Hoogen Zeedgk in het ongelyk ia geateld 31 Juli Regeling ran den borgtocht ran den te benoemen Gemeente Ontr anger met handhaving van het bedrag bg besluit van 21 Juni 1892 bepaald 31 7 9 06 31 Juli Vergunning aan F Mynlieff Fs ateenfabrikant te Ouderkerk aan den IJsel om in den Hollandschen IJwl vóór lang eenige 8 40 8 47 8 84 01 9 10 08 t lS 8 81 89 86 7 85 7 82 7 8 7 46 7 8 8 10 6 1 8 S 6 88 Ond KMTdnokt HiMwerkark Oféü BotttrduB MldHl 0 mU MiMwwkMk llMidnolit Omiaa Oidaw Wendn UtneM siuU aan de Gemeente toebehoorande peroeeten te doen bf gereo 31 Juli Interpellatie over het tooïicUt dat op de Stedeiyke Gasfabriek door den Directeur word uitgeoefend 31 Auguaten Behandeling en aanneming van een vooretel van B en W tot opzegging df r huur van een stak grond aan het Nieuwe Veeratal in gebruik by de Ervan C G van der Garden ondernemeraeenerstoombootdienat tusaohen Gouda en Rotterdam 11 September Behandeling ran een rooratel ran de Commisaie ran bebear der StedelykaGasfabriek tot toekenning eeoer gratificatie aanden eervol ontslagen Boekhouder dier fabriekA Nortier en vaststelling der gratificatie opf 200 s jaara 21 September Inwilliging ran hetrerzuek van den nieuw benoemden Gemeeote Ontraoger om den door hem te atellen borgtocht te doen bestaan in een depdt by de Nederlandsche Bank van soliede effecten ter waarde van f 45000 21 September Besluit om by genoegzame deelneming den Cursus roor volwaaaenen op deozelfden voet ala bet vorige jaar gedurende den aanstaanden winter Toort te zetten 21 September Interpellatie betreffende den termyn van opzegging dor huur van het stak grond by de Erven 0 G van der Garden 2 October Eedsaflegging van den nieuw benoamdeo GemeenteOntvanger N Cos 2 October Belif ndeling en inneming van een voorstel van B en W tot continnatie der heffing van reergeld voor het overzetten met een pontje op de Torfsingelgracht 2 October Behandeling en afwyziog van een rersoek van J Bik Jr en anderen om rerl ing en verbreeding der vaste brug op de Raam tusschen de Eoiperatraat en de Houtensteeg 2 October Verpachting van den tol met de daarby behoorende bouwhoeveop hetGoudscfae en Amiterdamsche rypad aan A Zwynenburg te Alphen roor den tyd vau hoogstens zes jaren 2 October Besluit om de herstelling van het metselwerk ran den Grooteu of St Jaustoren uit te stellen tot in 1895 12 October Behandeling en afwyzing vaneen verzoek van J W Peeters en anderen totdemping van een gedeelte ran de Nienwe Baren 12 October Vergunning aan A J Schilt alhier om twee iepenboomen op den zooge naamden Broggendyk te doen rooien 12 October Verhnnr van een stuk grond op bet Nieuwe Veeralal aan de erven C G van der Garden ondernemers van den stoombootdienst de IJsel alhier 12 October Besluit tot aanstelling van eenen tydelyken aftsistent roor het tuekeiljonderwgs aan de Barf erarond ohool tegen eene bezoldiRing ran f 300 8 iaars 12 October Interpellatie omtrent een verzoek ran den CommisBaria van Politie om rarhooging zyner jaarwedde 19 October Verhooging der bydrage TOor de Volksgaarkenken over Il894 met f 800 19 October Besltfit om 43 iepenboomen staande op Sohielanda Hoogen Zeedyk en op den zoogenaamden Bruggendyk te doen vellen en verkoopen 18 09 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 17 18 8 8 18 48 18 68 KOTTK 9 61 18 88 9 40 10 7 47 11 88 9 69 10 11 8 66 19 October Behandeling en goedkeuring der voorstellen van B en W tot het sluiten der overeenkomat met Gedeputeerde Staten ran ZuidUolland betrefiende den overgang ven de Gouwe en Turfsingelgracbt in Provinciaal beheer en de regeling der betaling van de aan de Gemeente toegekende jaarlyksche nitkeelingen van f 9307 68 als schadevergoeding voor het verlies van baar recht tot tolheffing op do vaart en f 12 000 voor bet onderhoud Tan de rerbindingsraart door da binnenstad de Haven en de Gouwe en de bediening van de daarin gelegen sluis en tot verkoop aan de Provincie van bet tolkantoor op het Bolwerk aan het Rabat alhier het Teerhuis te Gouwslois met de daarbg behoorende stallen en terreinen de reerpont en de pontegaten aan den Ryn aldaar voor eene som van f 5900 Zooali wij reedfl bebben medegedeeld zullen op 6 Juli in t euwoordigbeid der KoninginRegentes door de Koningin op het Malieveld worden nitgereikt de veraieraelen dar Militaire Willemsorde van een eeresabel vaü onderscheidingstoekenen voor eervolle vermelding en VBO eereteekenen voor deelneming aan belangryke krygabedryven ter vake van Urygsrerrichtingen in Ned Indië toegekend aan officieren en verdere militairen van de zeemacht van het Ned Iodische en van het Ned leger voor zooveel zy daartoe op den dag Ier uitreiking te s Hage aanwezig kunnen zyu By die gelegenheid zal een parade worden gehoudeo waaraan detachementen van de marine en van de koloniale rcHerve zullen deelnemen Het bevel over de troepen is opaan den Gouvernenr der residentie Aan bet programma ootleenen wy erder dat de Koninginnen in rytui en zullen aankomen gevolgd door het militair huis te paard op het Malieveld waar eene tribune wordt opgesteld by welke eerewachten van de marine de mariniers en koloniale reserve Aan den voet van het midüenrak der tribune zyn do officieren en verdere militairen opgesteld aan wie onderscheidingsteekenen zollen worden nitgereikt Zy plaatsen zich in deze volgorde Gedecoreerden met de M W O eereaabel ooderscbeïdingsteekeuen voor eervolle vermelding n eereteeken voor belangrijke krygsrerrichtingeu Op de tribune aangekomen worden HH MM ontvangen door de Ministers van Kolouiëo Marine en Oorlog Zoodra HH MM hebben plaats genomen begeeft de Gouverneur der residentie zich met den staf tot voor het midden der tribune en ontvangt aldaar door bemiddeliog van den adjudant van dienst de bevelen der KoninginRegentes de Gouverneur der residentie doet daarna bet carré formeereo Officiereu eu troepen zyn in groot tenue De bereden officieren die te a Gravenhage garnizoen houden zyn ook roor zooveel niet by de troepen ingedeeld te paard De genoodigde autoriteiten zyn in gala met donkoro broeken Wanneer de Koningin Regentes haar verlangen te kennen geeft de uitreiking te doen aanvangen doet de Gonveroeur der residentie de ban openen waarna door een door hem aan te wyzeu officier de besluiten der benoemingen en vau hen die eereteekenen vuor deelneming aan belaogryke krygaverrichtiugcu zullttQ ontvangen worden roorgelezeu De te decoreerfu officieren en rerdere militairen begeren zich na voorlezing van hun namen achtereenTolgens op de bovenste trede van de tribune tegenover da Koningin H M outvangl het eereteeken eu de eeresabel van den adjudant van dienst en zal dit den geroemde op de borat hechten of de eeresabel overreiken De gedecoreerde met de Militaire Willemsorde legt daarop den eed af het formulier van den eed zat den nienweu ridder worden voorgelegd door den adj gen luit jhr Verspyck commandeur der Militaire Willemsorde Lmt eneraal K Vau der Heyden adjudant in bnitengflwonen dienst van de Koningin cot maodeur der Militaire Willemsorde plaats zich links achterwaarts van de KoninginRegentes Vóór de uitreiking der eereteekenen dos onmiddellyt na het openen der ban wordt door de aanwezige muziekkorpseu het Wilhelmus oude toonzetting gespeeld eu na uitreiking an de laatste eereteekenen eTeneena het Wilhelmu8 nieuwe zetting Na het spelen an het Wilhelmus aan het slot der plechtigheid zal door de Koninxiu Regentes een korte toespraak worden gehouden tot de nieuw gedecorearden en tot de Indische officieren en troep Na deze toespraak wordt duor de aanwezige moziekkorpsan het volkslied gespeeld Na afloop der uitreiking wordt de ban gesloten en wordt voor Hare Majesteiten en de nieuwgedecoreerdon gedefileerd Daarna worden de troepen opgesteld in orde van bataille Nadat den Koninginnen die inmiddels weder de rytnigen bestegen hebben met haargerolg plechtig uitgeleide is gedaan ontrangen de 7 6 7 69 a o 8 13 8 88 8 48 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 9 67 11 18 lO Oi 10 11 9 03 81 w 1 7 80 8 10 10 18 6 48 8 0 9 10 6 80 6 30 6 44 6 0 8 4 80 8 0 4 08 GOUDA 11 60 18 80 10 87 11 80 8 06 9 41 9 10 iS lo óa 18 08 18 40 3 0 3 89 4 08 4 40 DÏN HAAG OODBA 9 9 18 10 08 10 19 10 84 10 S4 6 88 7 50 6 8 8 11 7 07 8 1 7 80 8 88 Vtnckt Woarden üttdewAter Oouda as 8 8 8 8 8 419 4 Hage 6 46 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 3618 151 88 8 44 8 8 3 48 4 15 17 6 117 58 Voorb 64 f 10 80 1 44 6 17 Z ZMW6 08 10 86 1 58 6 18 Zo il 6 19 10 46 8 09 6 42 Onndi 6 30 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 57 18 0518 46 8 80 3 14 3 86 4 18 4 43 5 47 6 3 8 88 Stopt te Bleiiwük Kruiiveg en NootdorpUidKheadam O T E E O H T G O B D A 9 10 11 84 18 60 8 10 8 8 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 23 11 51 4 1 6 3 10 31 4 84 11 10 Amsterdam Wp t KO eonda T30 9 84 10 44 18 07 1 88 S 4S 4 87 80 7 09 AMSTIKOAHeOVDA 1 18 9 11 8 40 4 88 6 8 8 10 9 04 10 14 18 19 8 80 80 7 40 8 4 11 1 beklaagd ran deteUde feiten werd rrygesproken ontolag ran recbtsrervolging Uitspraak heden over 14 dagen In tegenwoordigheid ran bet uitroerend comité de Italiaansche commissie den burgemeester der hoofdstad met echtgenoote en dochter minister Roëll enz is Zaterdagmiddag de Italiaansche afdeeling der Wereld tentoonstelling te Amsterdam geopend rerkïaard De muziek speelde de roUisliederen aan de dames werdeu bouqueljes aalgeboden Redevoeringen werden gehouden door den heer Palestrino voorzitter van de Italiaansche commissie door den commissaris der afdeeling ridder Silembra en door mr Calisch die de Italiaansche heereo roor hun medewerking en de orerige autoriteiten roor hun zeergewaardeerde tegenwoordigheid dankte Na het plengen ran den eerewyn werd een wandeling gedaan door de sectie en gernimen tyd verwyld by de étalages De hoofden der openbare scholen te Middelharnis zullen met de leerlingen der hoogste klassen op den eersten Vrydag in Juli een uitstapje maken naar Rotterdam Eau luchtreiziger is ran plan op de tentoonstelling co Amsterdam een opstyging te doen zonder mand In de pkats daarran zal Bogt de Tyd een rywiel aan den ballon bevestigd worden dat den man tot zitplaats dienen zal Aan boord ran de pinas van het Prnisiache pantserschip Korfüst Fridricb Wilhelm c beeft er gedurende eene oefening by Friedrichsort eene ontploffing plaats gehad Zeven man onder wie een cadet werden gedood Verscheiden werden gewond een luitenant zwaar De schepen In de haren waaronder een Amerikaansch Tlaggen balfstoks In de algemeene vergadering van den Nederlandschen brood koek en banketbakkersbond die den 7en Augustus te Utrecht wordtgehouden zal in behandeling komen een voorstel van het hoofdbestuur om een adres terichten aan de regeering waarin om steunverzocht wordt ten einde roor de bakkery inNederland algemeene Zondagsrust te verkrygen £ en werkman van de elektriacbo maatsohappy te Weenen raakte zonder de noodige Toorzichtigfaeidsmaatregelen den boofdkabel aan bg kreeg een hevige ontlading die hem doodde Zyne handen waren geheel verbrand Een ryke Engelschman die met zyn jacht te Brussel was had kennis gemaakt met twee juffrouwen welke hy zyn raartoigje liet zien Na dit bezoek aan boord was by met zyn gezellinnen naar buiten gewandeld en wat er rerder gebeurd is kan John niet nauwkeurig meer zeggen Zeker is het dat men hem tot op het hemd uitgekleed naast een haag rond liggen Fortemonnaie en horloge waren verdwenen en de kleeren lagen aan den anderen kant van den haag Men twyfelt niet of de twee juffrouwen waren in afspraak met medeplichtigen souteneurs die den Engelschman bertolen hebben Zaterdagmorgen heeft een begin van brand plaats gehad in een woning aan de Putstraat te Arnhem welke veroorzaakt is door een rierjarig kind dat tydens de afwezigheid der moeder met lucifers speelde Het gevolg hiervan was dat eenig beddegoed verbrandde doch door hnip van een paar werklieden die daar in de buurt werkten werd dit spoedig gebhiscbt en grooter onheil voorkomen De inboedel was niet verzekerd De brievenbesteller S te Winterswyk met de bestelling uitgegaan zpnde keerde niet terug Toen men hem ging zoeken werd de ongelukkige dood buiten bfit dorp gevonden Financiaele moeilykheden moeten hem tot de wanhopige daad hebben ged reven Zutph Crt Baltenlaodseh Overzicht Het debat in de Fransche Earner over de koloniale politiek heeft een gunstige wending genomen voor de regeering Nadat drie dagen lang de zaak in de Kamer besproken eu van alle kanten bekeken was werd een motie ran vertrouwen in de r eering aangenomen met 322 tegen 3 stemmen Tot deze oplossing beeft reel bygedragen de rederoering door den ministe ran koloniën Cbanteraps gehouden die z een indruk maakte dat na het einde ervan oit de ryen der uiterste linkerzyde de uitroep klook Dat is de rederoering ran een eerlyk man De minister gaf daarin een aantal ophel deringen orer de wyze waarop men tot het orerschryden der gemaakte ramingen was gekomen Hg deed uitkomen dat het hoogst moeilijk was juiste ramingen te maken maar terenB rerklaai e hy niet mede te zullen doen aan de handelwyze raD andere ministers die de begrooting met aannanlyke aommen orer schrijden en hun oprolger er roor laten zorgen dat de gehuld rereffend wordt Hy erkende TOor een moeilyke taak te staan doch hoopte die met den steun der Kamer te overwinnen Het Jourual des Débatsc wijst er op dat de schuld voor de onregelmatigheden door de commissie van rapporteurs aangewezen evenzeer by de Kamer ligt als by de ministars Zoodra de bogrooting is ingediend begint de begrootingscommissie op bezainigingen aan te dringen Om zich by de commissie aangenaam te maken wil de minister wel trachten aan dat verlangen te voldoen Er zijd ministers die zeer consciëntieus el eu post nagaan de afdeelingschefs raadplegen en eindelyk na ryp beraad enkele posten verminderen Maar er zyn ook hoofden van departementen die bier en daar een jrost verminderen er op rekenend dat de Kamer altyd bereid is later aauvultingskredieten goed te keuren als er toevallig een tekort in de begrootmg wordt ontdekt Het ergste is wei als een minister die weinig vraagt en veel uitgeeft aan syn opvolger de zorg overlaat om met de Kamer de nota van uitgaven te regelen Maar of het aanupmen der motie Bozérian over de civiele rerantwoordelykheid dar Ministers daarin eenige verandering zal breugen betwyfelt het Fransche blad zeer De handelsovereenkomst welke te Bern tusschen Frankryk en Zwitserland is gesloten behoudens bekrachtiging door de Kamers kent aan Zwitserland verlaging ran invoerrechten toe voor een 30 tal artikelen van nagenoeg uitsluitend Zwitserschen aard zoodat die concessie geen nnt heeft voor andere laoden die aanspraak hebben op behandeling als meest begunstigde natie Zy omvatten o a kaas uurwerken machinerieën verder zgden weefsels en borduurwerk en wat de beide laatste betreft wordt de verlaging gevonden door byzondere bepalingen over de aan te geren waarde Elk land behoudt volkomen rryheid om zyn tariefwetgeving te veranderen De oppositie iu de Italiaansche Kamer gVeft den atryd tegen Crispi nog niet op Imbriani en Deoicolo hebben ieder een vraag ingediend over het proces Giolitti De vragen zyn nog niet behandeld want de zitting werd terstond na de indiening gesloten In een brief aan de Don Cbisciottec verklaart Cavallotti dat hij de publicatie van zyn plico had uitgesteld op aanraden van eenige vrienden die Crispi in de gelegenheid nildeu stellen uit zichzelf heen te gaan Dikwyis heeft hy medelijden gevoeld met den grysaard maar de offers eischten vergelding daar Crispi hem ontvlocht dwingt hy hem tot een proces Cavallotti zal nu tegen Crispi by het gerecht een aanklacht indienen Het Tory ministerie dat nu onder leiding van Lord Salisbury de regeeriug in GrootBritaunië beeft aanvaard is reeds zoo goed als Tot dusver zyn reeds benoemd tot minister van binnenlandscbe zaken Sir Mattfaew Ridley van koloniën de heer Joseph Chamberlain van financiën do heer Michael Hicks Beach van marine de heer Goschen van oorlog de markies Van Lansdowne de gewezen onderkoning van ïndië van Indie Lord George Hamilton van handel de heer Ritchie die reeds in bet vorige kabiuet Salisbory betzelfde ambt bekleedde en van openbare werken de heer Champlin die waarschynlyk tevens het departement van landbouw onder zyn beheer zal nemen Aldus zyn de voornaamste departementen reeds bezet gedeelt lyk door leden der conservatieve party gedeelteiyk door de leiders van de liberale nniooisteo die zich sedert de indiening van het Bomerule ootwerp door Gladstone van de liberale hebben afgescheiden Over het algemeen hierover zyn atlen het eens telt het nienwe kabinet Salisbnry goede krachten Üe zwakste is wel de heer Michael Hicks Beach maar als minister van financiën behoeft deze old hand der conservatieven roorloopig niet op te treden De beslissing over hetgeen verder lo Engeland zal gebeuren hangt oatauriyk in de eerste plaats af van den uitslï der verkiezingen die waarsiÉiyuiyk in het najaar zullen worden gehouden Behalve de reeds genoemde ministers zyn oog benoemd tot grootzegelbewaarder de markies Van Cross tot lord kanselier Lord Halsbury tot kanselier voor het hertogdom Lancaster Sir Henry James tot minister voor Ierland Lord Ashbourne en tot minister voor Hcbotland Lord BaUour ran Burleigh Het kabinet Salisbury is derhalre reeds zoo goed als Toltallig Heden wordt het verkiezingS manifest verwacht van den premier c waarin tevens wanrschyniyk de tyd roor de Parlements ontbindiog zal worden bepaald Orer het Keizer Wilhelm kanaal schryft men aan de Münchener Neuesten Nachrichten het rolgende De algemeene openie is dat het kanaal de eerste beproeving zyner bruikbaarheid onmiddellyk na de inwyding goed doorstaan heeft De kleine ongevallen aan eenige schepen orerkomen behoeven geen ernstige bezorgdheid te wekken Wat er nog aan het kanaal ontbreekt zal waarsohijulyk zonder moeite verholpen kunnen worden maar de vraag is of daartoe nieuwe kredieten noodig zuilen zyn De drie ongevallen die tot nog toe plMti hadden waren ran Terscbilleride aard üe moer dan 13 000 ton metende Palatia raakte uit de vaargeul door een verkeerde mauoeovre met het kanaal heeft dit dus niets uit te staan Het aitiaken der Augusta Victoria had een andere oorzaak men mag daaruit opmaken dat het baggerwerk krachtig voortgezet moet worden Dat men het geheele kanaal verder zou moeten uitdiepen zuoals sommigen beweren is seker niet waar Het schynt echter dat op vele plaatsen de moerassige bodem nog opwerkt dit is wat men zou kunnen noemen een tkinderziekte die te verhelpen is Ernstiger ia bet ongeval aau Kaiser Wilhelm II overkomen Dit ontstond wijl het schip wegens de geringe Taart niet meer naar het stuur luisterde De vaart door het kanaal zal echter naarmen zegt nog langzamer moeten geschieden daar de krommingen veelal een betrekkelijkkleinen straal besritten Indien dit zoo is zoudit van alle eventueele gebreken van het kanaalhet ergste zijn Te verhelpen is ook dat bezwaar maar het zou geld kosten Overigenszal men eerst wanneer groote pantserschependoor bet kanaal gebracht zyn en er door denhandel eenigen tyd gebruik van gemaakt iseen oordeel kunnen vellen over zyn geschiktheid Vaartuigen van meer dan 7 M diepteis berekend op scbepen van 9 M diepgang M t 1 Juli is het kanaal zooah reeds gemeld dan ook nog slechts voor schepen tot 74 M diepgang opengesteld De vereenigiogen in de Vereonigde Saten die de Cubaansche opstandelingen steunen zullen 10 Juli te New York vergaderen om een voorloopig bewind en een President van de Cubaansche Republiek te benoemen Vermoedeiyk zal tot President Thomas Falma worden aangesteld Naderband zal het voorloopig bewind obligatiëu van de Republiek uitgeven oöosbaar zoodra het eiland onafhankelyk is Inmiddels biyft de Regeering van de Vereenigde Staten waaszaara tegen de vrybniters De kapitein van den Amerikaanachen kruiser Millner heeft uit Florida gerapporteerd dat thans sedert da proclamatie geen expeditiën naar Cuba zyn vertrokken Toch wordt oit Jamaica gemeld dat de Spaanscbe Kegeering beslag beett gelegd op de brik Charles f van New York die uniformen en Irygavoorraad voor de Cubaansche opstandelingen aan boord had PosterUen en Telegrapbie Met ingang ran 1 Julia s wordt het maximum gewicht der voor het eiland Mauritius en de Seychellen eilanden bestemde pakketten hy verzending langs den weg vau Frankryk op 5 kilogram vastgesteld Te rekenen van hetzelfde tydstip konnen pakktten bestemd loor Vatby Samos ter verzending langs den weg van Frankryk Marseille worden aangenomen op denzelfden voet als die bestemd voor de andere Fransche kantoren in Turkye Benoemd 1 Juli Tot klerk der posteryen en telegrapbie 2e klasse W P Zeilmaker te Bolsward Geplaatat 16 Juni De tot commies der posteryen 4e klasse benoemde surnumerair J H T P aff e Eindhoven onder intrekking zyner plaatsing te Nijmegen Verplaatst 24 Juni De rronwelyke klerk der posteryen en telegrapbie 2e klasse J A Nyburg van Amsterdam telegraafkantoor naar hei hykantoor in de Amstelstraat aldaar 1 Juli De commies der posteryen 3e klasse J W Krol van Eindhoven naar Dordrecht de commies der posteryen 4e klasse G Tromp ran Dordrecht naar Nymegen de klerk der posteryen en telegrapbie 2e klasse M Dalmeyer van Bolsward naar Amsterdam telegraafkantoor de klerk der posteryen en telegrapbie 2eklasse H van Gent van het Hoofdbestuur naarhet bykaotoor in de van Galenstraat te a Gra renhage de Trouwelyke klerk der posteryen en telegrapbie 2e klasse J M Leyer van Amsterdam telegraafkantoor naar Jtrecht telegraafkantoor Eervol ontslagen I 16 Juni De klerk der telegrapbie 2e klasseJ G C Degens te Rotterdam Overieden 14 Juni De telegrafist C Rap te Zwolle LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Juni 1895 en terug te verkrygen door tosscheokomst ran bet postkantoor te Gooda Verzonden van GOUDA Negger Man Amsterdam v Triet Rotterdam E M de Mink Rotterdam M Oost A Compier M Sirre Verzonden van ZOETERMEER W Reedyk Amsterdam De Directeur ran het Postkantoor VOBSTKR FOTJLTTEl GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Juni 1895 zyn de rolgende voorwerpen als gevonden aangegeren of gedeponeerd aan het bureau van politie Een bonte vrouwen schort een gooden medaillon een glacé handschoen een gooden oorknopje met zwarten steen een portemonnale inti f 0 26 4 een rozenkrans een houden balsband een bont vrouwen schort een sleutel een witte zakdoek met 4 centen er in geknoopt een gouden ringetje een sleutel een oorbel een fantasie heerenhoed een kinderrammelaar een bank van leeningbriefje een parapluie een sleutel een bloedkoraleu ketting eon armband een onderstuk van een bloedkoraleu oorknnp eeu gouden medaillon aan een zwart fluweelen lint een stalen tabaksdoos een rozenkrans een balans en twee we sohaleu zestien paar kousen in een papier gewikkeld een sleutelring een gouden oorknopje met rood steentje en een huissleutel De gevonden voorwerpen in de maand December 1894 en niet door de rerUesers afgehaald zyn ter beschikking der respectieve vinders met inaobtoemiug ran art 2014 Burgl Wetboek Bureau voor gevonden roorwerpes geopend van 11 1 uur s morgens Gouda den 1 Juli 1895 De Commissaris van Politie W N VAN GARDEREN PARASOLS met HO Korting A van os Al Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam Yonkn ilotkosts loiv 1011 9 u 1 6 90 119 917 looW 8sy 861 9 JUNI Nbubeiakd Gort Ned W 8 Jl dito dito dito 8 dito dito dito S HONSU Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUS Iniohruviog 1869 81 KOoniNB Obl lu papier 1861 5 dito in zilver 1868 5 Portugal Oblig met coupon 3 dito ticket 8 V 688 665 iOl Wk loiv 9061 1 3 76 lOl s lOOV IBOV 98V 80 88 llOVl 7V 197 138 104V ïïh 99 8 63 lOSV 101 100 104 149 134 losf 667 99 101 100 88 114 1097 4 647 10911 103 lC s UI 180 98 uo t 1341 7KV auiusD UU Binnenl 1894 4 dito Omou 1180 4 dito bij Ilotbi 1889 4 dito bü Hope 1839 90 4 dito in mud toen 188S 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Ferpet nliuld 1881 4 TOMIIJ Gepr Con laea 1890 4 Ok leening serie D Geo leening serie C ZuiDAjn lilP V obl 189i S Miuoo Obl Buit Sob 1890 6 VmuDlL Obl 4 onbep 1881 Ambtimuh Obligatienis 98 8 BoiTiaDAH Sted leen 1894 8 NlD N Xfr HacdoUï aand Irendsb Tab Hlj Certifioaten Deu MaatBohappij dito Arab Hypotbeekb paodbr 4 Cult Mü der Vorstenl aand sör Hynolhoekb paLdbr S j Nederlandsobe bank aand Ned Handelmaatsch dito N W k Pao Hyp b pandbr 6i Rott Hypotbeekb pandbr 3V Utr Hypotbeekb dito 81 OoflTBNK Oost Hong bank aand KusL Hypotbeekbaok pandb 4 i Ahebika Squit hypotb pandb 5 Haxw L O Fr Lien oert 6 f D Holl IJ 8poorw Mü aand l Mij tot Kipl T 8t 8pw aand Ned Ind Ipoorwegm Xand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 iTALlLSpoorwl 1887 89 A 2obl 8 5 Znid Ilal Spwmjj A H obl 8 PoLiK Warschau Weenen aand 4 Rdsi Gr Rusa 8pir Mg obl 4 Balliacbe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Karsk Cli Ajow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 811 AliliulA Cent Pao 8p Mjj obl 6 Gbie h North W pr 0 r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Lonisv h NaahviUeOert v aai Mexico N Spw M lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York OnUrio It West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 8t Paul Hinn k Manil obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col lo byp O i Canada Can South Gert v aand Tin C Ballir k Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus H j aand Botterd Tramweg Maats aand NiD Stad Amsterdam aand 8 Btad Botterdam aand 8 BtMM Stad Antiverpenl887 S s Stad Brussel 1886 S s H0K Tbeiss Begullr Gesellsoh 4 OosTlKK Staatsleeuing 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 BrAHJi Blad Madrid 8 1868 Tat Nll B l H rp 8pobleart