Goudsche Courant, dinsdag 2 juli 1895

IVo 6609 Woensdag 3 Juli J895 34ste Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J Ë ROODR No 85 M I Agent voor Gouda en Ojmstrekliin De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met mtzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN Uiermede bericht ondergeteekende dat h i RÖ FOTOGRAFISCH ATfiLlEE HEEFT OVERGEDAAN afta den Heer en bereelt deze ia de gunst z ner geachte Clientèle m Gmida 1 Juli 18d5 ista7 Jochmann Het F0T0QBA ISCH ATELIER Oost Hal eenige dagei BESTELLINGEN heer JOCHMAl steeds door my wo zid door VEEBOüSyiNG en VBRPLAATi SING na r j Ü ren B 8If geêtoteu zgn Tdn bpnamen door den Ij gemaakt kunnen echter iBn uitgevoerö J msATspiliEit Onflergel ekencje ra gt Miik oud Naastriohtsch Bier te Jèireli JPBANCO huis in vaten ran I W irca50 Litei ad 1 3 75 100 7 fzso Bier ndelaars en l fisteleins gUieten 10 korting V I P C eOENEGflACHT MAASTRICHT A RIJWIELE SparkbrookRijwielen vanaf 190 Hecla Tangend Rijwielen £ t 140 rerder alle mogelijke ONDEBDEELEN BondsRijwielhersteller Aanbevelend J C DE RUITEE I Lange Tiendeweg 30 Gouda AUerwege bekrooud met Eere Diploma s Gouden en ZiWeren Medailles beneveuB Ëere Diploma Qoaden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd DruiveD ltorsl Boiii Extrael MELIANTHE ÜIT DB Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMc H N van Schalk Co gevestigd to aOravenhage Gcsn middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSBMRBOEPELUK het heste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de UËLIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaonwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhagg iV Verkrggbaarbg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BüDMAN Mowdruht J C BATELAND Botkoop B T WIJK Oudewater B0RGBMEB8TER en WETHOUDERS van Oouda zullen DINSDAG den 9 JULI 1895 des namiddags ten een ure in het raadhuis aldaar by inschryviug aanbesteden Het atbrekeu ea opnieuw bouwenvan 42 00 Meter Walmuur metbebelde fttudeeriag langs de rivierde Ussel aan het Nieuwe Veeratal en het leveren en inbeijen van dedaarhü behoirendfi Meer en bevelllglngspaleti Het Bestek ligt tér lezing lop de Secretarieen het Stadseri dagilgks de Zondagen uitgezonderd jtan des nlorgens tien tot des namiddags ei nre i I n 1 i c kl i n g e n worden gegeven door den Gemeen tePouwmeester Tandarts E CA5SUT0 van mwkl na r turfn kt f 72 jen ware Schat voor delongela kig slachtoffers d r jjelfbevlekkfng pnaniA en geheime uit tingen u het b roeÉide werk Z Drljletaü s ELFBEWABI HoUandscb uitgave met 27 afb jfj ès 2 galden Ieder di e aan de versdyikkel ke gevolgen van deze onden dPpdt nioet het lezen de oprecbte leermgLidie het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedr ook in poatz els en in elkeu boekhandel in Holland Trekking 19 October 1895 van afdeeling Gouda en Omstreken en aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f 1 11 Loteo voor f 10 rerkrljgbaar by A BEHTZMAN ZN LANGE TIBNDEWEG D 60 FFANSCHE STOOMVEEYERIJ Cbeinisch Wasscherij H OPPE IlEliHEB 19 KruishaOe Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN Ü8 Az Specialiteit voo het stoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pi achemantels veeren bont enz Gordynen ta£elkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 o gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6ouda Snelpertdruk aa A Bbinuun Ie Zoon s Gravenhagfe Balistraat 77 79 CRANS Co Neem proef met deze LIMOFADËS De beste van alle fabricaten ZEUGSTRAAT IMPPPIJ 1 IliMlïii SIUWWBl = i is cj ö as T = Op f JfltLI e h w r dt tusschen de staü4is 4 L DE Waiter eri caiiDA I de Stopplaats HERENDOR S j Il vooi het ivervf er van ikEl lGËli zonder ha age Voor i bi zondet ede Wordt verwezen naar ke Aanpldkbi f etten Utbecht 2 Juni 4 pCt P ÏÏDBII EVE1T Pester Vaterlandischer laster Sparcassa Vereiiif OPGERICHT IN 1840 Vj i BoveQgeDoemda Fandbrieveo ziJQ aomiDaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Kronen voorziea van kalfja rlijkiche Coupons per l Maart ea 1 Soptflmber en aflosbaar Èpari door niidde van halQaarlijksebe uitloliog De Coupoaa zyn thans en ook io de toekomst ïrij van belasting votgana de Wet van 1889 Art 30 § 10 zg zyn evenals de OitRelote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Weenen en te Amstordanit ton Kantore van ondergeteekendeu tot den koers van den dag VolgOQS de vet van 1376 is op de gezameulgke verpande hypotheken prioriteit der houdara van Pandbrieven meeschreven waardoor huu het reoht op de hypothacaire schuldvorderingen in de eetate plaats is gewaarborgd De oudergeteeltenden naar bun verwyzende Prospectus van 19 Januari 1 1 en het JaarveraUg dar Instelhag over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieveu van de Fester Vaterlftndiscber Erster SparcaasaVerein tot den koers Tan den dag WËRTHEIM GOMPEaTZ AMSTEKDAM Mei 1895 uifd € IffctarïaJBron fe Oberlahnsiein im Tafeldrank Vanh£ ninklykeffuis der federlanden Waarom word ik van mijn zenu lijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aaabrengende middolon toevallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam iteaoesbeei een goed sucoes hebban Was niet Priesnitz de geteerde veatiges der waterkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende menBcbheid geworden ts een eenvoudige boor He ft niet een Zweedach majoor Thur Brand genaamd een middel tegen vrou wenziekten aan de band gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alio geneeBhaeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van zeuawziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlykste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijo de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo ala byvoorb Bromium ïzer Arsenicum sde geheel te verdringen Èr zgn vele menschan die noch ziek noch gezond zijn en toch klagen dat zij zich in lichaam eo ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfa door een vlieg getergd worden m 00 ziob zelren en anderen tot last zgn zonder hel ta willen Vele vorden geplaagd of door vreese ke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en borden door benauwde droomen gekweld Daa cgn er weder andere die te kampen hebbeu met hoofdpQQ congestie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Eindelijk Igden de ergaten onder ben aan verlamming vitusdans en vallende ziekte AL deze ongalukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en elkeu stand vindt zgnzenawzlekaa min of meer de slaohtoifers der loefwgze van onzen tgd Wie tot rene dezer oategorien van lijders bahoort en ingelicht wensoht te worden over de werking eener nieuwe methode adreaseere tich aan Amsterdam H CLÉBAN £ Co Heiligewag 48 BINNENLAND GOUDA 2 Juli 1895 fi Gisteren en heden had aan het Qymnasiam het eindexamen plaats ten overstaan der heeren Van de Banden Bakhoflzen Van Leeowen en Verdam hoogleeraren te Leiden Van de vier leerlingen der 6e klasFe bad één niet aan het examen deelgenomen Gealaagd zqd de lewlingen B Leopold M RoBbergeo voor getuigschrift A Met één teerling wnrdt het examen voortgezet Een extraneus iis afgewezen voor getoigBchrift A I Benoemd tot onderdirecteur van het laboratorium voor de oncjerzoekingen van de pathologische anatomie iu Ned Indië de eervol ontalagea officier van gez 2e kl H F Roll De bisschop te Haarlem heeft benoemd tot kapelaa n ta Oudewater pater G Pieterse in plaats van den pater A J F Koch die tot kapelaan is benoemd te Bolsward Te Voorschoten zyngisteren twee jongelieden de eeo oud 18 de ander oad 20 jaar by het awemmea in den vgvar van de vroegere boitenp1sat van den heer Leembru gen verdronken Waarsch nlgk had de een den ander willen redden Te Zevenfaaizan viel Zaterd ochtend een kind van circa 3 jaar in een stoepsloot De moeder die dit zag haalde het er terstond nlt doch hoewel het kind nog leefde ia het eenige oogenblikken later overleden Men meldt uit Amsterdam De Koningin Regentes is Zaterdagnacht met de hulp der zeven sleepbooten vlot gekomen stoomde naar IJmuiden nam daar de geloste goederen in en koos Zondagmiddag omstreeks v f uur zee De Holl stroomtrsm naar Scheveniugea vervoerde Zondag 16 900 reizigers Het personenverkeer op die lyn bedroeg iu de afgeloopen ma ind meer dan het dubbele van dat in de maand Jnni ten vorigen jare Het volkszeebad te ticheveningeu wordt Woensdag ge pend De OD jirnemer de heer Kuikhoven heeft FEVILLETOX DE ZANGERS üit hei ZtceedtcA 1 Jonge meiajea van zeventien achttien en negentien jaar luistert uie naar studentea gezang wanneer gij de rust van uw hart bewaren wilt maar stopt uwe ooreu dicht en vlucht want het gevaar ia groot Hoe spoedig vervliegen niet vier weken wanneer men omgeven is van alles wat de ziel kan verheugen en de zinnen streelen Zang dans wandelingen en rgtoertjea naar alle aaie plekjes in den omtrek roei of zeiltochtjes waren aan de orde van den dag en men kan zich voorstellen hoeveel aangename herinneringen zioh zoowel voor de jongelingen als de jonge meisjes aan die weken vastknoopten Tot welke verklaringen was men al niet gekomen hoe ver was men niet gevorderd in de duetten welke de jonge harten zongen Alle aardaohe vreugde is intuasohen vergankelgk even als ze een begin heeft heeft ze ook eec einde Toen de vier weken om waren had papa Boherg geen tgd meer en ook de acht atudeuten zouden zioh naar hunne huizen begeven zoodat er een algemeen opbreken zou plaats hebben Daagt T r do afreis keken drie der leden van aan de regenten der verschillende weeshui en te VGravenhage kennis gegeven dat de verpleegden wanneer hun door eeo geneesheer het baden in zee wordt voorgeschreven kosteloos van het volkszeebad kunneu gebruik maken M van Gelder te Amersfoort veroordeeld door het kantongerecht te Wageningen omdat hy te Venendaal tusschen zons ondergang en zona opgang luidkeels gecolporteerd had met bl8d8n De Voor waarts en Recht voor Allen ia tegen dat vonnis in hooger beroep gekomen Men meldt uit Amsterdam De kaotourechter heden nitspraak doende in het geding tusschen het EJitvoerend Comité der tentoonstelling en een ticketbouder wegens verhooging van den entréeprys stelde het uitvoerend comité in het gelgk op giond van het hQ de uitgifte dor obligatieleening verspreide prospectus waarin van buitengewone entree gewag werd gemaakt Door de directie vau het Kurhaus te Scheveniogen is besloten den avond van aanstaanden Zaterdag tot eenen Inisterrykeu feestavond te bestemmen ter viering van het feit der uitreiking van de eereblgken aan de Lombokstryders Mocht zg verleden jaar een Lombokavond geven die eeu liefdadig karakter droeg ditmaal weoscht kij van instemming te getuigen met de nationale vreugde over den triomf Een buiteogewooc groot vaurwerk zal Zaterdagavond worden ontstoken geheel gewyd aan bet feest van den dag Tot de nummers van het program behooren o a het bombardement van Mataram de militaire Willemsorde een levend vuurwerk voorstellend don laatsten stryd tusschen een Baliër en eeu Indisch soldaat terwyl een groote slotdecoratie bestemd isj om het leven roote portret vau generaal Vetter te aanschouwen te geven met inscriptie een stok 9 meter hoog Denzelfden avond zullen er muziekuitvoeringen worden gegeven op het terraa terwijl een bal in de theaterzaal aan de dansloBtigeu welkom zal zyn Aan het Verslag van deu toestand der Gemeente Gouc a over 1894 ontleeueu wy bet volgende 30 en 31 October By de behandeling der Gemeen tebegrooting voor het dienstjaar 1895 zyn onder andere de volgeode besluiten ge nomen tot afwyzing van een verzoek van J W het dubbelkwartüt ernstiger dnn anders en de meisjes zg zagen er uit als waren zg door de koorts aangetast Hot was op den morgen van den laatsten dag dat men op Lunda was De beer Koberg stak zijne pgp asn eo waa voornemens eene flinke wandeling te doen toeu Harald in zgne kamer trad fflk zou oom wel eens willen spreken zeide hg en keek eenigszins veriegeu jNu dat komt goed dan kunt gg met mij mede gaan en mg zeggen wat gij verlangt Roberg en Harald wandelden den weg op en sloegen een lommerrijk boMbpad in De laatste had nog geen woord gesproken en de oude heer scheen te wachten op hetgeen zijn neef te vertellen had Toen dit echter niet gebeurde sprak Boberg nNu Harald mij dunkt dat uwe mededeehngen tot het pactomimenspel behooren Ik heb nog geen enksl woord vernomen Bat komt omdat bet mij wat moeielijk valt tnijne gedachten in wdtn den uit te drukken antwoordde H rald laohende irTe drommel aodtn t wanneer valt het heeren studenten moeielgk te apreken Ik meende dal zg den naam van het tegenovergestelde hadden sprak Boberg ff t Is mogelijk maar wanneer men verliefd is dan nia men niet wijs viel Roberg hem in de rede ttwas dit de bekentenis die gg mij te doen badt En wie ia het gelukkige voorwerp P Koberg knipoogde den joDgeliog toe Brakel eo anderen om vernieuwing van het gedeelte straat acbter de Vi bmarkt tusaohen de Gouwe en de Viachateeg tot vernieuwing van den bovenbouw der brug op de Gouwe by da Peperstraat tot iutrekkiog vnn den poat bestemd ter voldoening van de bezoldiging van den heelmeester belast met het toezicht over de publieke Trouwen tot verpachting der luuiog vau het veergeld voor het overzetten met eeu pontje op de Tarfsiugelgracbt 4 December Behandeling eo goedkeuring van een voorstel van de Comuuesie van beheer der Htedolyke Gasfabriek betreüeude den aaakoop van een buis met tui i aan de Gouwe voor eventoeele uitbreiding der fabriek 4 December Behaudeling en afwijzing van een verzoek van C Rynhout W vau Vlaardingen en anderen betrp£Fende verplaataing der groentemarkt na ir de Hootmansgracht 4 December Verpachting van het veer op de Tnrfsingulgracht aan H Blom alhier voor den tyd van twee jaren 4 December Besofaikbaarstelliog van een lokaal ala werkplaats aan eeoe Commistie uit 4e Besturen van eenige alhier geveatigde Werk lieden Vereenigiogeu welke zich ten doelstelt om in den winter anu werklooze arbeiders werk te verschaffen 14 Decembei Verpachting van het gras was aan Schieland s Hoogen Zeedyk aan C Lafeber alhier voor den tyd van drie jaren 14 December Toekenning eeuer belooning van i 300 aan den Commies hy de Plaatselyke Belastingen Joh Vermey voor buitengewo ie werkzaamheden gedurende de vacature der betrekking vnu Gemeente Ontvanger 14 December Ontslag van het personeel belast met de invordering der Hcbeepvaartrecbteu en aanstelling vau de gaarders van de met 1 Januari 1895 te heffen kaai of liggelden en vnn het brugge d 28 December Behandeling en inwilliging van bet verzoek vau J P Delcbambre Concierge van het Gyuioasium om eenige verbeteriug zyoer bezoldiging 28 December Vergunning aan de OrkestVereenigiug Euphonia alhier om hare repetiën te houden m het lokaal der 2e Burgerschool voor jongens dat by de StadsMuziek achool in gebruik is tegen vergoeding der kosten van vuur en licht ARCHIEVEN In het Veralag dat de Archivaria overeenkomstig het bepaalde by Art 15 van het Reglement voor het Oud Archief albier heeft ingezondeu vinden wy hot volgende over 1894 opgeteekeud iiOoma ouds e dochter antwoordde Harnid eoüsklapa Wal blieflP Roberg bleef plotsoling sUian en nam de pgp uit den mond Zoudt gij u door mijna Ehn hebben laten betoovoren p Heel en al en nu zon ik gaarne met haar verloofd worden en lü een ver verschiet met baar trouwen Neen mgn jongen mij dunkt tiat wg met die verloving nog maar zullen wachten vJa tot September wanneer ik mgn examen achter den ru heb dat spreekt van zett maar oom dan ook verloving of gV slil onderwerpen viel Roberg hem in de rede ffik zal toch ook wel een woordje mogen medüepreken en ik zeg u dat er vdor gij eene betrekking hebt niets van eene verloving komt Dat is mgn vaste besluit Hoe vast dit besluit nu ook ware het was Harald toch gelukt daariü voranderiag te brengen vóór zij van de wandelipg terug kwamen Roberg bod er m moeten toestemmen dat de verloving van Harald en Ëlin iu September zonde gevierd worden Hg was daartoe wel gedwongen toen hij vernam dat zgne dochter baar neef we Ier beminde Verheugd dat hg van zgn vastboudenden neef ontslagen was strekte Roberg zich na de lange wandeling op de sofa uit terwgl hij in zioh zelven eene stichtelijke alleenspraak hield over het verrelende huwbare dochters e hebben Wg zullen dit deu man niet ten kwade duiden wanneer wg bedenken dat hij veroordeeld geweeat was uren lang de pleitredenen van een verlietd jonkman aan te hooren en eindelijk om dfli lieven vredes wille toe te stommen dat lüne I Aangaande het gebouw en het durin aanwezige meubilair kan medegedeeld worden dat alles zich in goeden staat bevindt Betreffende het Archief zelf zy vermeld dat de verzameling verrijkt werd met een op de veiling van de collectie VoUenhoven to Leidon van Gemeentewege aangekochten brief van Prins Willem I gedateerd 29 April 1576 bf vattende eene mededeeling omtrent een maatregel ten opzichte van een garnizoen dat zioh toeu te Gouda zou vestigen Wat verder de ordening en beaohrgving van het Archief aangiat daaromtrent moet worden volstaan met de mededeeling dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden zich ook in dit jaar bepaalden tot het inventariseftron vau de oude recht rlyke archieven Het plan van inventarisatie dier archieven dat zooals in bet voorgaand verslag kon worden gezegd byna gereed was moest ten slotte toen nadere onderzoekingen dat wenfohelyk maakten een aantal wyzigingen ondergaan tengevolge van welke omstandigheid de indiening tot nog toe achterwege moest blyven Eiudelyk zy hieraan nog de mededeeling toegevoegd dat ook in het afgeloopen jaar herhaaldelyk au de geleganbeid tot onderzoek iB gebruik gemaakt GELDMIDDELEN Volgens de laatste door Gedepoteerde Staten afgesloten Rekening zijnde die over het dienstjaar 1893 bedroegen deJ ntvangaten i 464148 89 en de Uitgaven 434035 44 zoodat de rekening stoot met een voordeelig saldo van f 20113 45 Volgens de dooi Gedeputeerde Stalen goedgekeurde Begrooting voor het dienstjaar 1895 iB het geraamd bedrag der Ontvangstfln f 313955 29 en der Uitgaven 313955 29 Saldo Nihil GEMEENTE EIGENÜOMMEN WERKEN EN INRICHTINGEN Deze eigendommen verkeeren over het algemeen in voldoenden staat Het ooderhood vorderde eene uitgaaf ran f 21 94 De inkomsten oit die eigendommen bedroegen f 7870 34 Het Exercitie terrein met Schietbaan Aau dit terrein badden iu het afgeloopen jaar belangryke herstellingen plaats Het buitentalud vau d zomerkade dat over eene lengte van circa 100 M weggeslagen was moest met klei opgezet en daarna met ryshout waarover eene bestoiting vau keienpuin bekleed worden dochter verloofd werd met oen ambtenaar op ticht ifGoddank dat er geen neef meer ts die om Emma komen kan dacht Roberg en geeuwde Hg sloot de oogeu dichi om zich aan eene zoete sluimering over te geven maar op hetzelfde oogenbtik ging de deur open ea Matoolin Ring trad bmoen Ik verzoek u duizendmaal verschooning wanneer ik u kom storen sprak Ring beleefd iv t Is uietB wees leo goed en ga zitten antwoordde Roberg eo zag den jongeling aan De drommel haal me dacht hg als de ie er ook al niet als eeo vrijer uitziet En zoo waa het Malcolm Ring beminde werd weder bemind eu kwam om papa s toestemming verzobken dat wil zeggen hg vroeg om Ëmma a hand Ook zijne studiën eindigden in September en ook hg zou naar eene rechterlijke betrekking solliciteren Hg had vermogen en de verliefden behoefden das niet lang op de bruiloft te wachten ingnval papa zgne toestemming gdf Roberg brak bet zweet uit onder de beechrgving van eene liefde die volstrekt niet van wachten weten wilde Toen Ring van hem ging had hij eveaals Harald de belofte van den vader dat de verloving in September zoude gevierd worden Riug poedd zioh naar Emma om baar den gelukkigen afloop meiie te deelen en tot betooning deu eersten kus te bekomen Weder strekte de hoer Roberg zioh in zgne volle lengte uit zioh gelukwensohende dat hg geen dochter meer had om welke de e of gene iiudenl kon komen maar ook nu liet men hem niet met mat iatorvolffi P