Goudsche Courant, woensdag 3 juli 1895

10 54 18 09 18 88 1 84 8 88 8 44 4 60 11 01 r 18 89 K f Ê 4 67 11 08 g ll M H 5 04 11 15 18 48 V H 9 6 11 11 84 18 88 18 58 1 44 8 60 4 08 6 80 B0TT811DAM e 0 n D 1 8 85 8 40 9 51 10 88 11 50 18 80 1 46 10 1 56 10 S9 K V 8 08 10 46 M 8 09 8 65 0 58 10 11 10 58 18 08 18 40 8 15 tafel zyn geweest Ook de eerlykheid ran den secretaris boekhooder wordt niet in twyfet getrokken Men hoopt dat het vermiste nit de groepeering van cyfers uit de ingewikkelde rekeningen met hare tekorten en voorschotten zat worden opgediept Doch hoe de uitkomst zy de zaak bewyst dit zonneklaar dat het met de armvoogdy niet in orde is hetzy dat zy niet goed geadministreerd wordt het zy dat het eene zoo ingewikkelde geschiedenis is dat goede administratie byna onmogelgk wordt Renter meldt nit Antwerpen Hedennamiddag is een byzondere trein die een groot aantal Hollandsche bedevaartgangers naar Moutaigu verroerde naby het station te Antwerpen ontspoord Een rytqig werd omvergeworpen waarbg eene dame gedood werd Verscheiden reizigers waren deertyk gekwetst Van particfltiere zyde ontvangen wy omtrent dit ongelok het navolgend bericht Hedenochtend vertrok een extra trein uit Leiden met bedevaartgangers naar de bekende plaats Scherpen hen vel in België Op het reisprogram stond ook een bezoek aan Antwerpen van waar de reizigers om 3 uur vertrokken Even buiten het station zijnde io het centrum der stad ontspoorde de trein waardoor een wagon omviel en eene der rronwelyke passagiers op de plaats dood bleef terwyl eukelen gekwetsG werden doch niemand levensgevaarlyk Van het station werd terstond de uoodige hulp geboden De ontsteltenis onder de reizigers onder welke zich veracheideae geestelyken berondeu was groot Zekere Collet wagenmaker van beroep kreeg Maandagmorgen in de werkplaats twist met een zyner knecbta Tbomet geheeten Na eenigen tyd kwamen zy tot bedareo en scheen de rrede weer gesloten Ter bezegeling ran den rrede gingen patroon en gezel naar een naburig wynhuis en klonken met elkaar Deze plechtige handeling dnnrde evenwel buitengewoon lang want eerst in den namiddag verlieten beiden het wynhuis om aan den arbeid te gaan Beide mannen waren vroolyk en opgewekt en niets voorspelde het vreeaelyk drama dat weldra zou afgespeeld worden Op zeker oogenbltk bad Collet de hulp van zyn kupcht noodig om een yzeren stang door te soydeo en hy rroeg Tbomet om hem even de behulpzame hand te bieden Tbomet nam daartoS een kolossalen voorhamer op en Ooilet een schaar met steel waarna de operatie kon beginnen Wat ging er echter om in het brein ran Tbomet q men weet het niet maar seker is dat zonder een woord te spreken toen by den derden slag deed hy niet mikte op de schaar maar een rerschrikkelykeo slag deed naar het hoofd van zyn patroon die slechts van een onmiddelyken dood bevryd werd door een instinktmatige beweging gingHy werd echter ontzettend gekiretst en viel onder het slaken van een doordringendeo gil ter aarde Thomet rond zyn wraak nog niet voldoende greep zyn patroon om het middel en wilde hem in het gloeiende smidsvuur werpen toen juffrouw Collect opa erkzaam gemaakt door bet gegil en gekerm ran haar man tonsnelde en met een oogopslag begrypende wat er gebeurde een sckoanmakersmes van de werkbank greep en Tbomet daarmede zoo n bevigen stoot in den bals toebracht dat deze half doorgesneden werd Hevig bloedend viel Tbomet naast zyn slachtoffer neer CoUet ontving onmiddelyk geneeskundige hulp zyn toestand ia hoogst ernstig De moordenaar werd naar het hoapitaal Broussais getransporteerd zyn toestand is nog veel erastiger nagenoeg wanhopend Tolstoï £ r bestaat geen root man voor zyn kamerdienaar Aan het gezegde herinnert een onderhoud dat een Mileanach blad bevat met mej Anna Sfliiron die 10 jaren gouvernante is geweest Directe Süoorwesverblndlogen met GüUÜA Zomerdlenst 1895 AangevaogeD 1 Msl Tüd van Greeowlch GOUDA ROTTXRDAH 8 85 10 7 88 9 47 7 45 eODDA DEN BAIO 10 80 18 18 18 85 1 87 3 86 8 47 4 46 6 1 7 14 7 49 8 89 8 64 9 64 11 16 Ooudm 7 SI 86 9 0 9 87 10 80 Z T 11 7 48 8 47 U O 18 87 4 67 8 01 0 06 Ï J w 7 6 11 18 l 4 l T 8 07 08 11 87 18 58 6 80 8 8 10 87 SbBS 8 11 9 18 9 7 10 07 10 48 11 8118 48 1 08 1 67 4 06 4 17 5 85 6 57 7 44 8 81 9 9 8810 38 11 4 O I D A U TUCHT 6 86 40 7 56 8 09 8 91 9 06 10 19 11 18 48 8 83 8 17 4 1 4 47 6 67 6 66 8 31 lO U 6 50 i 64 11 14 8 37 7 10 10 89 6 59 7 08 8 18 11 88 8 45 3 34 6 06 f 17 7 18 8 48 10 87 18 7 88 8 98 8 41 9 9 87 10 51 11 45 1 90 3 08 8 60 4 48 6 89 6 85 7 48 9 0411 GOUD A A M8TEBSAM 40 8 81 10 01 11 18 10 8 31 4 47 6 lO lS Wy 7 5 9 10 10 60 18 45 1 4 80 6 46 8 1 11 15 In het biuDenUIad wareo door bet oreratroo men tui het water vele groote gaten ontstaan die met klei van eldera aaDgeroerd cyn gedicht De houten kogelvaoger vrerd vernieuwd een werk dat na openbare aanbeBteding aitgevoerd is door den aanaetner H J Nederhoratl lhier voor eene som ran f 694 De koaten aan een en ander besteed beliepen aan materialen f 186 ö9 en aan arbeidslooaen f 245 10 makende met de genoemde aannemingtsom een totaal bedrag van f 1125 79 De GemeeLte ontvangt van het Rijk wegens hoar van het terrein ten dienfte vso het garnitoeo eene lom van f 100 sjaara Verder behooren tot deze soort van eigendommen a Openbare Oemeente gebonwen In het openbaar werden aaobeateed de navolgende werken Het baitenrerfwerk der geboownn van de Werkinrichting dat aangenomen werd door M tiionendijk voor de som van f 232 Het buitenverf werk der Gymoastiekschool op de Spieriogstraat aangenomen on uitgevoerd door M Binnendnk voor 1 70 De wit en at wadoor werken in de vercicbitlende Qemeentegeboonen werden perci elagewyze voor de jaren 1894 1895 en 1896 publiek aanbesteed en per jaar aangenomen door R Rozestraten het St Catbarina Gastbuia of Ziekenhoifl voor f 125 de Armkamer 22 door G Glemena Zonen het Raadhuis 28 50 Wees en Aelemoesenierabois 107 St Elisabeth s Gasthois ofOodeVronwenhnis 35 gebouw Aiti Legic 49 de kantoren van het Stada erf 12 het gebonw der Bank v Leening 16 de Ie Eoslelooze School 95 2e 70 Tuaacheoschool 80 Ie Burgerschool voor Jongens 35 2fl 30 Ie Meiejes 65 2e 35 Ie Bewaarschool in de Pater steeg 20 2e Bewaarschool op de Nieu we Haven 14 Oymnastiekschool op de Spie ringatraat 10 Borgeravondsebool 94 50 het Gymnasiom 45 Het vergrooten en verbonwen der 2e Burgerschool voor meisjes een werk dat hoofdxakelgk in de groote of aomervacantie moest worden nitgevoord werd na openbare aanbesteding opgedragen aan J H de Wilde alhier voor f 9043 met eene byrekening vau f 38 76 De oplevering had op den b j het bestek bepaalden tyd plaats Voorts werden 152 boboolbanken van tie 2e KosteloOKe School geheel en 96 gedeelteiyk freverfd by aanbeateding aangenomen door li Brouwer alhier voor f 275 verhoogd met f 25 roor meerdere werkzaamheden Ia de Bad en Zweminriobtiog werden gemaakt 20 nieawe kleedkamertjes eene overdekte kteederenbergplaata 4 nieuwe trappen en eene klinkerbestrating van 100 M op het voorplein terwyl ene gedeelte der omheining vao het basain werd verlaagd Deze werken werden en bloo aanbesteed en voor f 1919 aangenomen door W Bokhoven nlhifr aau wien bovendieo voor meerder werk f 39 11 is uitbetaald Ia eigen behser zyu de volgende werken uitgevoerd Behangen en binnenshuis geverfd werden drie woningen van het voormalig Proveniershuis de familie of zoogenaamde vriendenkamer op de Algemeeqe Begraafplaats de achterkamer en een slaap ver trek je van de woning op het Stads erf 6 8 7 de slniswacbterswoning aan het Reeuwyk che VetUat 40 8 47 8 54 a oi 8 10 01 i il a ia a ai 7 86 S2 7 8 7 4 1 7 16 6 i lO 18 s 8e t Si 0 HMtdnekt mauverkar kpirila BoHerdim B tt daB ChpaUe Kirawnlurk Hsaidnelit 0 vdft Andffw WoniM UtnaM Bowl de woonkamer van de Moeder in het Oude Vrouwenhuis eene kamer in de woning van den Sluiswachter aau hut Moordrecbtsche erUat Binnenshuia geverfd werden In bet bestedeUngenbuis de gang met trappen en twee portalen de waschplaats het werkhok het lykenhoisje de lambriieehng van de benedenzaal met gang en eene kamer In bet Gasthuis de f ng met de vestibule en de donkere kamer voor ooglydera In het Weeshuis de keuken de verbly aal voor de jongeuo kleioe eetitaal met de daarin gemaakte nieuwe bergkaotj a fn het gebouw Arti Legi = de rittingzaal van het Kantongerecht In het gebouw der Dank van Leening de gang met de vestibule In de woning der 2e Burgerschool voor Meisjes een bovenkamtir met boveutrapportaal In de woning der 2e Koatelooze School de gang met dv trappen en portalen In het gebouw der Werkinrichting de achtergang met portaal en de daar aaqwezige borstweringen Baitenshuia werden geverfd Van het Bestedolingenbuis de achtergevel eu de zygevela In de Zweminricbting de kleed kamertjes n de loods De slniswacbterswoning aan het Reeuwijksche Verlaat Voorts zyn nog de volgeode werken uitgevoerd Van xes lokalen der 2e Kostelooze Schoot zyn ter verkryging van betere verwarming de schoorsteenen afgebrokeu en gewyzigd weder opgebouwd Ia de vBrblyfplaata voor ds jongens in het Weenbuifl is de vloer met leggers en plinten vernieuwd terwyl daarin bergkaatjes zyn gemaakt en de ov rige meubelen zyn hersteld Op het ï tads erf zyn de smedery en de loodgieterswiokel die in zeer bouwvalligen ataat verkeerden voor een gedeelte afgebroken en weder opgebouwd met gebruikmaking van oude daarvan afkomstige en nieuwe materialen Oe algemeene indruk van de laafaate voorstellingen van de Nederlandscbe Tooneelvereeniging en baren gasten te Berlijn is dat de actenra vry wat beter zyn vooral in hun samenspel dan de stokken die zy opvoeren BirchPfeiffer en Sentimentaliteit c dat zyn de woorden waarmede de stukken van Rosier Faasen De ledige Wieg en Manns de de Snorder gekenschetst worden ende Voss Ztg c zegt dat ntiplaus stneds minder werd wegens de steeds afnemende literaire waarde vau de drie atoskea eerst de twee van Rbsief Faaasen toen Pieter Bernagie s Stodentenleveu waarin ook niets karakteristiek HoUaudsoh is Willem van Zuyien maakte volgens de Duitsche bladen van zyne beide rollen weer uitstekende creaties de Voas Ztg c prgst bovendien zeer mevrouw Kfey die in De Ledige Wieg even hoog stond als Van Zuyien Vooral dezen laati ten acteur roepen de Duitsche bladen waarvan hy er een deed denken aan Matkowski een tot weerziens toe Toen Zaterdagmiddag aan hui visitatiehois aaa bot Zieken te a Gravenbage eene kïat hammen werd aangeboden bleek aan de keurmeesters dat die kiat eon dubbelen bodem bad waarin verborgen was een portü worst van zeer slechte qualileit welke in bea tag genomen werd Deze worst was afkomstig van H A van Hyst te Amsterdam Palinggracht Na 53 en bestemd om Zaterdagavond op de Markt in Den Haag door genoemden persoon ten verkoop aangeboden te worden Men Bchryft uit Opsterland Omtrent de vermiste gelden der armvoogdyrekening kan nog het volgende gemeld worden Aau de eerlykheid van den voorzitter wordt hier niet getwyfeld Men zegt dan ook dat lil ir it n by eene rm voogden vergadering ter ten hnize van den beroemden Raasischen schryrer Tolatoï Mej Se on verhaalde o a dat Tolatoï r tariër is en aan tafel heel boos werd als zyn rroQW heimelijk een kippenbouwtje op zyn bord t de Maar zelf heeft zy den graaf wet eens betrapt als hy in stilte naar het buffet ging en een flinke snede rostbeaf rerorberde Van ernstiger aard zyn andere gevallen waarin by hem de oatnar bovan de leer gaat Ieder stelt zich Tolatoï roor als een menschenrriend die tiereid is zyn laatatan penning aan een behoeftige te acbenken Mej S teert ona anders en noemt Tolatoï gierig en inhalig Vaak heb ik zoo rerhaalt zy den graaf hnlp zien weigeren aan zyn boeren oolc als zy het inderdaad dringeud noodig badden Verbeeld u het geheele dorp Jasnaia Poliana behoort hem en men heeft er niet eens een gasthuis en een brandspuit Hy is tegenorer zyn moejiks daarentegen zeer gul met zyn raadgevingen en goede lessen Hy leest bun zelfs zyn werken voor en roept ben daartoe in een openbare vergadering byeen Maar tot zyn groot verdriet heeft hy moeten waarnemen dat die eenvoudige lieden lachten by de meest aandoenlyke bladzyden of met elkander praatjes hielden als zy niet in slaap waren gevallen Heeft men hier te doen met de waarheid of met een booze tong De AlkmaarBche Courant maakt de opmerking dat in tegenstelling met de opgewondenheid en zennwachtigheid die zich na de indiening der kieswet Tak van Poortvliet van de meest bezadigde en rustige burgera meester maakte thans nu betzelfde onderwerp in wettelyken vorm bekend is geworden algemeene kalmte heerscht De Traag beantwoordende welke de oorzaak is ran dit rerscbil zegt de schr o m Ten deele is de meerdere bedaardheid een gevolg van de gemoedetyke on rerscbil ügheid in staatszaken die hier te lande helaas niet is weg te cyferen ten deele een gevolg ran de gedwongen rust opgelegd aan hen die met de oplossing ran kiesrecht vraagstukken zich beiig bielden maar roor bet grootste eu vooi naamate deel vindt zy hare verklaring in het ontwerp zelf In bet ontwerp zelf welka inbond en techniek de meerdertieid bevredigt Dat de samenstelling afgetjcheiden ran den inhoud een goeden indruk maakt dat ia het onmiskanbaar voordeel wanneer mannen van capaciteit als de minister Van Houten tot de taak van wetgever geroepen worden Het 19 gemakkelyk merkt de sohr op om te beweren gelyk bet Handelsblad van 27 Juni deed dat bet ontwerp niet meer zoo zyn dan eene herhaling ran bet amendementVan der Eaaj Van Houten en De Beaufort maar la dat juist Het Handelsblad zeil was indertyd niet ingenomen met dit amendement en toont zich thans wèl ingenomen met de voorgestelde regeling En inderdaad is er dan ook meer dan één reden waarom dit ontwerp wèl bevredigd in de eerste plaats om het vervallen der woorden kenteefeeaen ran geschiktheid en maatscbappelyken welstand c en ten tweede omdat het roor oitl ing der Grondwet waarvan de waarde aan bat publiek ten eenenmale ontging den pas afsngdt De vernuftige beeldspraak waarmede de Telegraaf da vorige en deze ontwerpen heeft gekenschetst die van den beeldhouwer Tak van Poortvliet en van den achilder Van Houten drukt het rerscbil rolkomon juist uit zegt de Bcbr en men kan de rerzoeking niet weerstaan om er mee door te gaan en te voorspellen dat de schildery met haar 158 hoofdlynen aau de verwachtingen ongetwijfeld zal beantwoorden indien de 100 knustsohildera die met bet penseel in de hand gereed staan om verfraaiingen aan te brengen hunne penseelen hy voorkeur in zoete olie doopen en de qchelle kleuren van bon palet onaangeroerd laieu 8 43 7 11 7 68 7 69 8 00 8 13 8 88 S 4S 6 81 8 60 8 10 Beeldspraak ter zyde latend komt het den 8 61 9 67 11 18 10 04 ff t 10 11 10 18 9 10 10 87 11 80 0 80 8 06 8 41 30 9 10 37 Ê i 6 44 f ff 50 8 85 10 M 99 3 99 4 08 4 40 6 61 BtK HAAG GOUDA aHlge 6 48 7 80 7 43 8 30 9 88 9 461 0 1411 3 18 161 88 8 44 8 68 3 43 4 16 5 17 it ll 7 68 9 88 Voorb 5 64 10 90 1 44 t l 8 17 Z Z ww6 08 10 86 1 68 18 9 63 Zer M 6 19 t 10 46 8 09 6 48 10 08 önnd 80 7 60 8 18 9 9 6 10 1010 67 18 0518 46 9 80 8 14 8 8 4 18 4 43 6 47 63 8 88 10 18 i Stopt te BleUirijk Kraiiireg eu Nootdorp liüdwhendam 7 60 8 09 9 07 10 84 n 9 88 10 64 9 86 8 41 9 49 11 10 6 35 7 46 8 10 8 40 11 1 g 83 7 60 6 58 8 11 7 07 8 19 7 80 8 38 5 60 TJ 0 Utnoht Woarden Oadewiter Gouda ilmitardam Wp Oooda U T S I C H T 6 O U D A 9 10 11 84 18 60 3 10 3 684 48 6 36 10 8311 51 4 16 6 63 10 31 4 84 9 84 10 44 18 07 1 88 3 48 4 87 80 7 00 AHSTKBDA M O O U D A 8 1 9 55 11 8 40 4 85 9 04 10 14 18 19 t 5 10 Bohr roor dat aan de billgke wensohen door het ontwerpVan Houten wordt tegemoet gekomen en dat men het moet aannamen ook met oog op het rele werk dat ooafgedaau bleef Slecht over ondergeschikte punten kan rerscbil ran meening bestaan meent de achr Of de leeftgd ran 25 of die ran 26 jaar verkiealyk is en welke diptoma a voldoende zyu om iemand tot capaciteitskiezer te vereffen zy agöD minder belang mits geen moeilyke en tyd roerende formaliteiten noodzakelyk worden om iemands beroegdbeid tot kiezen te bepilen Dat tevens de regeling ran bet kiesrecht roor de Provinciale Staten en roor den gemeenteraad ia opgenomen verhoogt de aannemelykheid der voorstellen in achr s oogen Vooral de splitsing in kiesdistricten io ge meenten boren de 15 X 0 zielen met uitzondering ran Amsterdam waar 9 Rotterdam waar 5 en Den Haag waar 4 kiesdistricten blyreu geeft een groote vereen roudigiog De rronwelyke Nederlanders blyven van kiesrecht verstoken niettegenstaande de adressen worden de dames zolfs in de Memorie van Toelichting niet genoemd Maar besluit de achr met een variaut on ne peut con ten ter tont ie monde et sa mêr6 Door het hoofdbestuur der schippersvereeniging Schnttevaer zyn de volgende adressen verzonden Ie Aan den minister van waterstaat met verzoek a maatregelen te willen nemen dat de brugwachters aan het Merwede kanaal des nacbta door een sein aangeven dat zy een naderend schip bemerken opdat dit kan doorvaren b dat aan de sluizen aldaar de stoelen of dukdalren door remmingswerk worden verbonden c dat wanneer de tegenwoordige pachttermyn rerstreken is vrystelirng wordt verkregen ran het brnggeld te Jutfaas d dat de bruggen van Gorinohem tot Vianen eveneens worden verlicbt als die van Vreeswyk tot Amsterdam nl door groene en roode seinlichten 2e Aan den mipister van financiën met rerzoek dat aau jle onbillykheid een einde kome waar door de invoeriog van de bedryfabetasting de Byoaohippers by vrachtvervoer binnenslands in roordeeliger conditie zyn dan de binnen landacbe schippers 3e Aan den minister van waterstaat met verzoek maatregelen te willen nemen dat het rangeerterrein by de spoorwegbrug over de Dedemsvaart wat maer noordwaarts wordt verlengd De Begeering moet plan hebben om dt Lomlwkscbe krygsgevangenen aan wie schuld aan den orerral kag worden beweeen te verbannen naar Soemedang waar een krachtig regent het bestuur roert en een streng ïslamietiscbe bevolking waarborgen oplevert tegee alle eventoeele pogingpu tot ontsnapping of opruiing Hoe betrekkeU k goed politieke bannelingen het in de Preanger kunnen hebben bewyst de fraaie woning met omliggende kampong van de Bandjermasinacbe sultansfamilie te Tjiandjoer De Soer Ct van 21 Mei meldt Heden ten 10 uur kwam de Sperwer van Lombok hier ter reede aan medevoerende een 8 tal vorstelyke afstammelingen van daar mei 8 rolgelinges en een poengawa met vier volgelingen allen onder geleidde van een der Baliscbe hoofden van Boeleleog Deze heeren zyn gebleken mede schuldig te zyu aan deu overval en daarom zyn zy opgepakt Zij blyven ran nacht aan boord ran de Sperwers en gaan morgen met deOarpentier door naar Bataria Uit Doitsch OoBt Afrika komen treurige iMrichten ran hongersnood door mislukking ran den oogst Drie maten zyn de sprinkhanen er over getrokken eo drie maten hebben zy de te veld staande gewassen weggevreten £ ea zending te Mondera reifhaalt dat in een plaatsje by Mpwapwa van de vyftig inwoners 46 den hongerdood zyn gestorven £ lr gaat geen dag Toorby waarop niet de een of ander komt malden dat een zyner bloedverwanten ran honger gestorren ia Op zekeren dag werd een man gelToeid roor den zeadeling gebracht op da Traag wat hy gedaan bad vertelde by bet Tolgende Benige dagen geleden ging ik met twee andere mensohen naar de kust Onderweg OBtmoetten wy een vader mei diens zoon die ook naar de kust gingen om twaalf geiten te rért oopen Den volgenden dag kwelde ons een herige honger wy sloegen den man dood ▼ wkoohten zynen zoon en de geiten roor 34 ropyen en kochten ons roor het geld eteo c De dragen slepen hun lichaam voort tot zij aitgepnt in den schadaw van een boom neersögen om niet weer op te staan Van een kararaan zyn onlangs 137 man onderweg ran honger omgekomen Een tyd lang konden da zendelingen eenige lerenamiddeten rerstrekken doch no zyn ook han e voorraadkameri ledig De rioinos olie in de wandeling wonderolie gnoamdi stut tarwbt ati purgeermiddel hoog aangescbreren Maar de weerzinwekkende imaak vin deze olie maakt voor velen het innemen daarvan zeer moeilyk Een Fr nsch blad geeft den raad by het gebruiken van een dosis wonderolie een sinaasappel ter hulp te nemen Men snydt dien in tweeën drukt de eene helft uit in een glas en voegt daar oen weinig water by Deze limonades moet later dienstdoen om bet drankje door te spoelen De andere helft van bet sHp wordt met de voorgeschreven dosis wonderolie in een ander glas geschonken en met een lepel geklust tot een gelykmatige emolsie ongeveer alsof men een mayoonaisesaus wilde maken Die emulsie smaakt volstrekt niet meer naar wonderolie maar alleen naar sinaasappelen en laat zich ook door de kieskeurigeteu gemakkelyk iunemen Het voor uit klaart emaakte slokje Itmdbade doet dan als afzakk tjet dienst en daarmede ia de bewerking afgeloopen Men meldt uit Utrecht van 30 Juni Hedenmiddag tydens de wedstryd voor wielryders op het sportterrein achter bet Hoogelaodspark plaats bad werd door den boofdinspecleur van politie Van Wynmaleo tegen den kastelein in bet paviljoen op dit terrein procesverbaal o emaakt wegens het verkoopen van sterken drank in het klein zonder verdunning De verkoop geschiedde zeer openlyk niettegenstaande de aangevraagde vergunning zoowel aan de eigenaars van het terrein als later aan den pitchter van het paviljoen niet verleend is geworden De inhoud van een glaasje dat een dergebruikers had voor zich staan werd door denhüofditiapecteur in beslag genomen en eenagent ran oolitie in het locaal opgesteld teneinde den verderen verkoop van drank te dpei staken Men achrijlb uit Utrecht Op initiatief vtn den bekenden indnatrieel den beer Warendorf besloot de Kamer ran Koophandel in den afgeloopen winter ziehte wenden tot het gemeentebestuur met hetrer zoek eene vrije markt in het leven te roepen Nadat hare pogingen aanvankelyk schipbreok leden daar bet dagelyksch bestour van oordeet was dat deze markt geene levensvatbaarheid zou bezitten drong de Ksmer er nogmaals met klem op aan op den voorgrond stellende het groote belang voor de gemeente daaraan verbonden Eene proef werd genomen doch deze 8laI e niet wat niet te verwondereu was daar zoowel de kooplieden als de boeren niet tevreden waren over de regeling Thans na een paar weken kan deze marktals bereatigt beschouwd worden Reeds kwamenop en der Vrydagen 180 wagens met kaasaan vertegenwoordigende eene waarde vancirca f20 000 Wordt thans aan de billykeeisenen der verkoopers eenigszins tegemf etgekomen door het plaatsen van twee weegschalen en de aanstelling ran twee schryvers lioog noodig zal het zyn dat het aantalschalen worden gebracht op 6 met 3 wegersen 3 schryvers Hoofdvereiacbte é bet orerdekken der markt met het oog op de weersgesteldheid en hetHiinstellen van een directeur daar bet ontbreken van eenige leiding storend op den gangvan zaken moet werken De hydraulische lift in den toren aan den hoofdingang der wereld tentoonstelling vervoerde tot en met heden ruim 200 personen De volgende gewhiedema wordt uit Rieui Miuervois in Frd kryk verhaald Daar is een tweevoudige moord gepleegd E Lacroiz pen jonge man van 21 jaar en Eugenie Ptantade ood 37 jaar werden gedood met rerolrerj choten en bylslagen De moordenaar André Mauret 41 jaar echtgenoot van Eugenie Plantade bad in den loop van den dag een brief ontvangen meldend dat zyn stiefbroeder die io een ander bflgelegen dorp woonde erg ziek was Hy ging er heen doch vond zyn broeder in de beate gezondheid Maorel verdacht sinds lang de trouw zyner rroow hy begaf zich op weg terog en kwam rond middernacht thuis Zyn vrouw was niet io hoia Aanstonds ging hy naar zyu ander buis dat zich in het midden van het dorp travond Sy klopte verschillende malen Zijn vroow deed hem ten slotte open Hy drong in het hoia sloot de deur stak een kaars aan en zijn vroow dwingende dia te dragen rond hy Eugene Lacroix verborgen in een varkenshok Manrel loste een piatooluchot op hem deze viel dood neer Toen greep hy een bijl en sloeg er zijn vrouw zoodanig mede tot ze bewegioglooa lag Daarna ging de man zich by den burgemeester aangeven Te Berlyn zal een monumentaal gebonw verryzen ala rereenigingsplaats by de vooren najaarsmissen Het zal ongeveer 1 milt mark koaten en op een terrein tusschen de Ritter en Simeonstraten worden gebouwd Het moet reeda tegen de voorjaarsmia ran 1896 in gebrailr genomen kunnen worden Bnltenlandscli Overzicht Het kabinet Saliabory ia thans voltallig Zaterdag zijn de ministers naar WindsorCasttjl geweest waar zy tot de plechtigheid van den handkus zyn toegelaten Van de zerentien leden behooren er twaalf tot de conservatieve en vyf tot de liberaaluoionia Bche party Lqfd Salisbury is vulgena een naras bericht uit Londen roornemena de betrekkingen van aecretaria generaal roor Ierland van generaal postmeester en van voorzittor van den Schoot Board te scheiden van het kabinet Algemeen wordt het optreden ran het kabinet gunstig beoordeeld zoowel in als bniteu Engeland Men erkent dat het samengesteld is uit de beate krachten uit mannen van groote en erkende bekwaamheden Men pryst de wijze waarop lord Salisbury de beide groepen der oppositie heeft weten te vereenigen en Iwide groepen der oppositie heeft weten te verbinden Slwhts de Daily Newa vreest datdievereeniging niet lang zal doren Volgens dit blad zyu de coniierratieveu ten plattelande niet erg ingenomen met de unionisten en normen zich reeds fracties die aan het kabinet ha r stenn ontzeggen De nieuwe verkiefeiugen zulten wel doen zien wat hiervan is Het liberale element in het Hongaarsche Huis der Magnaten zal naar men weet versterkt worden door de benoeming van nieuwe erfelyke leden Voorloopig zullen het er vier zfln Vignyozo die graaf vty rdt Solymossy Bihas en Zeyk die baronnen iltorden met zetel en stem m het Hoogerhüa Solymossy thans iid van den Hyksdag neeft drie meerderjarige zonen die alle aan grondbelasting veel meer betalen dau voor de verkiesbaarheid roor het Magnatenhois vereiacht wordt en op dieu grond ook de oonrocatien voor de vergaderingen zullen ontvangen Feitelyk zat dus de versterking van het liberale element zeven stemmen vertegenwoordigen Later in den herfst zullen er nog vier erfelyke baronnen by komen In den loop van deze eeuw zyn niet minder dan 54 Hongaarsche magnaten familiën uitgestorj n Door te voorzien in de aldus ontstane leemte doet de r eering niet andere dan de handhaving van een stelsel mogelyk maken en dat zy de pairs zoekt onder de aanhangers harer denkbeelden kan men haar waarlyk niet euret duiden Natuurtyfc echter zieo de clericaten het aan met kwalyk rerborgen woede getuige een artikel in het lyfblad van den aanvoerder der oltramontanen graaf Ferdinand Zicfay De Porte blyft met haar gedetailleerd antwoord op het herrormings ontwerp ran Engeland Fraukryk en Rusland nog immer dralen blykbaar met Itet oogmerk om de politiek van het nienwe Britache Kabinet af te wachten en in elk geval tyd te winnen Nadat VToensdsg de dragomans dur ambaasadea rnn genoemde Mogendheden te Constantinopel opnieuw een nauwkeurige omschryving der puntnn ran gewenschte discussie geëischt hadden stelde Turkban pasja minister van Bmtenl Zaken roor de Commiaaie van Enquête opnienw op te roepen om die punten door baar te laten opmaken waarna dan de ambassadeurs met hem oter de zaak zouden kunnen confereeren De ambassadeurs vonden dit antwoord zeer onroldoende eu ware er geen ministerieele crisia in Engeland geweest dat zou nu stellig een ultimatum volgen Thans beeft de Porteeohter nog allen tyd Vrydag heeft zy schynbaar een nieuw blyk van goeden wil gegeven door onverwachts Sjakir paaja ala inspecteur generaal voor de Aziatische provinciën vanbetTurksche Ryk aan te stellen De Timeac vraagt of die benoeming moet beschouwd worden als een stap in de richting van het aannemen van de eischen der Mogendheden ten opzichte van Armenië óf ala een list om tijd te winnen Sjakir pasja thans eerste adjudant ran den Sultan ia een atreng heer maar tevens een rechtvaardig regent zooals gebleken is gedurende zyn verblyf op Creta na de herroeping van de constitutie van dat eiland in 1889 De nienwe inspecteur heeft geen uitvoerende macht Naar de Standard t uit Constantinopel meldt gelooft men dat Oostenryk Hongarye Servië en Balgar e troepen zullen mobiliseeren byaldien de Macedonische beweging toeneemt De Porte schyut onmachtig deze te breidelen Velen achten tusschenkomat ran de Earopeescbe Mogendheden door middel ran een conferentie in den herfst onrermydelyk De Daily Chronicle verneemt over Weenen dat Macedonische commiaaies in het buitenland een rerzoakscbrift tot den Czaar hebben gericht waarin zy dezen ameekeo hen te steunen in hun pogingen om in Macedonië debervormiogen ingevoerd te krygen van Turkye bedongen by het tractaat van Berlijn Te Athene zyn brieven ontrangen waarin de berichten ran gev6ohien tosschen Torkacbe troepen en Christenen op Creta bereatigd worden Hoewel de aanleiding tot den atryd zeer gering was heeft de zaak een ernstig karakter aangenomen De gemoederen zyn zeer o wonden roornameiyk door de rroeg lydige ataiting ran het ParlftmeDi Hieria aiatmen het bewys dat de Porte Creta ook hetlaatste orerblyfsel van zyn autonomie wilontnemen rertelt men dat de Chineesche m ia de inachryving roor de leenin HHiril alaiten open te stellen te Londen PES9Berlyn en St Petersbu Zoo meit ia dit twaluit het gerolg raa het mislukken der onderhandelingen over de roorwaarden die Rualand voor e garantie der geregelde afiosaing en rente betaling stelde Indien deze mededeeling waar blykt dat schyut China inderdaad roornemens op eigen hand een beroep te doen op de Europeeaobe geldmarkt Maq r van dit Londensche bericbi kon wel eens gelden wat men wil gelooft men graag Op Formosa wordt de stryd tusschen de oproerige Zwart vlaggen en de Japanneezen nog steeds voortgezet Laatstgenoemden rereenigen op het oogenblik hun oorlogsschepen te Makoeng en maken zich gereed om de Zwarvlaf en aan te vallen De Chineeaobe generaal heeft herhaaldelyk geëischt dat de Britache commandant zyne troepen ter bescherming zyner landgenooten aan wal gezet zou terugtrekken en zelfs kanonnen gericht op de rreemdelingen kolonie Dadelyk daarop werden evenwel de Engelsobe oorlogsschepen onder stoom gebracht om hem deze vermetelheid betaad te zetten waarop de generaal zyn eerste order gelastte PARASOLS met 20 o o Korting L van os Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam TorJcra slotkoera 94V loiV 88V 841 if 861 vi loa 84 eo V 11 IV 43 loof a 88 506 lOlV 681 100 loty H4l 78 ioi 1001 les V8 80 S3V 71 1 198 108 tl 7i 1 6V 8 V 108 101 100 104 148 1841 loéf 10 109 86V 647 1 220 19 IO lOOli lOS A 108 UI 180 98 49 uo i 100 1011 84 8 Vl S 84 9 48 axd 1 JULI t BDBauHO Gert Ned W 8 S i dito dito dito 8 dito dito dito Si HoNOAB Obl Goudl 1881 88 4 Itajjb InsohryviDg 186S 81 B OoSTBNB Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1888 S PoBTOQiL Oblig met coupon S dito tiQket 8 KufLiND Obl Bianetil 1894 4 dito GsooDB 1880 4 ditobijBothi lS8 4 dito b j Hope 188D 90 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 Sf jb Perpet aohuld 1881 4 TuBKBiJ Qepr Conr leen 1890 4 Oeo teaoiDg aerie D Geo leeaiag serie 0 ZDiDAra Hbp v obl 1898 B Mxxico Obl Buit Bob 1899 6 Vbnbzubla Obl 4 oabep 1881 AMSTBBnui ObligRtianl896 8 Eottbbdah Sted leen 1894 3 Nbo N Afr Handelav aand Arendsb Tab Mi Gertifioatea DduMaatsohappij dito Amh Hypotbeekb paodbr 4 CuU M4J der Vorstenl tand s Gr Hf potheekb paadbr 3 Kflderlandaohe bank ooad Ned Handelma taoh dito N W Il Fac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr SV Utr Hypotheekb dito SVi OoaTBKB Oost HoDg bankaaad KüSL Hypotheekbank pandb 4 a Ahkbika Equit hypoth pandb 6 8 l£axw L G Pr Lieu oert Ö Nbo HolLIJ Spoorw Mij aand Mij tot £ xpl r St Spw aand Nea Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito B IiAUBSpoonrl 1887 89 A Sobt 8 eid Zaid ltal Spwmy A H obl 8 PoLBH Waraohau Weenen aaDd 4 BvsL Gr BuH Spw Mij obl Baltiaohe dito aand 88 Fastowa dito aand fi Iwang Dombr dito aand 5 Kink Ch Azow Sp kap obi 4 dito dito oblig 4 siy AiUDKiXA Cent Pao Sp iS obt 6 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obt 7 Denver Ie Blo Gr Spm oert v a lUinoiB Oeatral obl ia goud 4 Louiav k NBsliTiUeGert v aand Mexioo N Spw Mij lehyp o 6 Mias Kansaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn It Manit I 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O E Canada Can 8outb Cert v aand Vin C Ballw Ie Nav Ie b d o O Amaterd Omoibua Mjj aand Botterd Tramweg Maata aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BXLOIB StadAntirerpenlB87 S a Stad Bruisel 1886 8 HoNG Theisi BeguUr OeBelIsoh 4 OosTSNR Staataleening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Madrid S 1868 Ver NiD Bfi Hyp Spobl oert n