Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1895

No 6700 Donderdag 4 Juli J895 34ste Jaargang MeuwS en Advertentieblad voor Gout a en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is ƒ 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ra 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BnrB Tlijken Stand GEBOREN 29 Jani Klaaa onders H de Jonge en G Strobos Maria Johanna ondera M Valk en O na der Kee Sophia onders J van Dam en G Tan Keateren 30 Andries ouders M van Heiningen en K van Eflk Nicoline Johanna onders M K de Vries en J de Waai 2 Juli Hendrika Antonia Maria ouders J Hoodgck en H M Peetere OVERLEDEN 28 Jnni J M Molijn haisvr Tan A Nortier 61 j 30 C H Zandp 2 m 1 J li A Tan Heyoingen 55 j 11 m 2 G Dam 5 w ADVERTENTIfiN Fro Deo 1 Aankondiging Bg arrest Tan het Gerechtshof te Oravenhagt dd 6 Mei 1895 kg Terstek geweten is het hnwelgk den 26sten NoTember 1874 te Zmt gesloten toaschen WILLEM HENDRIK T4N ESSCHOTEN gewoond hebbende te Oouda doch wiens tegenwoordige woon of Terblgfplaats is onbekend en CORNELIA KN0PPBRT8 Tan beroep hnishondater wonende te öoudo op Terzoek Tan laatstgenoemde oiifftaiMi ii cerklaara door eohtsohaiding Mr M M SCHIM tak dub LOBPF AdTocaat en Procnreur Gouda Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eeratTolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 20 JULI a s en de Ballotage Lgst op ZATERDAG 6 JLLI gesloten wordt Namens bet Bestnnr F HERMAN Fz Seeretarii Orntda 2 Jnli 1895 Aan de keurt Tan aftreding zgnde als Raads lid dezer Gemeente worden Heeren Kiezers beleetd ea dringend Terzooht den 16 dezer hun stem op mg niet meer uit te brengen als niet meer genegen zgnde do betrekking op nieuw te aanTaarden Waddingtveen den 2 Juli 1895 E Tan der TOKKEN Hz Tandarts E CA5SUT0 van MARKT naar Turfmarkt 172 nitgmonderd Zondag van 10 5 te consalteeren 1 Jicht karton fr AiilerPaiBExpeller Ifll haatkatMinisiaaiiteTOdeiitegni gg gt Arter Pajnlxpeller JMerfaiftfxpelJBr n s M eaii n eairt iB nX de lesob Tlls silM k 4a aimis ApaOakw m bg f ld HbMb Oo I Bettariaa i onda SaelperMlruk van A BalNlluii k Zoon Te Gouda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt opeoephtg leder die iets te Torderen heeft van Terschuldigd is aan of onder zgne bernsting heeft betrekkelgk de nalatenschap Tan den Weledel Gestrengen Heer BEBUAN ADBIAAN POTTER in leven Gepensioneerd Officier der Infanterie laatst gewoond hebbende te NieuwerAmitel aan den Parkweg No UO en aldaar den 22 Juni 1895 OTerieden wordt verzocht daarTan TÓór l AUGD8T0Sa a opgaTS betaling of afgifte te doen ten kantore Tan de Notarissen REPELIOS TERLAAK en BAAK te Atraterdam aan de Heerengracht 111 Gegnae fin Boig t X 40 la Liter D oooHAo mr bom Tan da MMMé AnonjnM iwocdt celavaad In vaiiaaal le bamanda flaaaahan van fi Ular iühaoA Tooiaian Tan hat anaat Tan Br P F yAK HaJOOi BOOS Proafflaaoh 4 f 1 80 mwaiUai raittUfkaar UJi P H J ï WANKÜM TPAxaura firma Wed P J MÊLEERT üoethaven B 14 Qoitda DB aRANBa ItAOAMnfa DV Printemps T E PARIJ S Zenden gratismfranco lie generale geïllustreerde catalogus in ds liollandBolle en fransohe talen bevattenae de nieuwste modes voor het Zomeraelioen Wgen getranlieerde aanvrage gericht aan m JULES JILUZOT C PARIS De stalen dor nieuwste modestoffen in voorraad bij l Printempa worden eveneens liosteloos toegezonden doch men gelicT iluidelOk de veriangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Verzendingan naar alle Landan derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der veraendingenvoor Franco Vracht en Rech Copi eapondentle In alle talen Treltking 19 October 1895 HollanUe Maatschappij van Lagdboaw afdeeling Gouda en Omstreken EI IliOTI3SrC3 en aanverwante AETKELEN l rijs lier Lot f I II I oteo voor f 10 f erkrtjgbaar bff L EHIMMM ZS LANGE TIENDEWEG D 60 Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s CLFBEWARING Bollandache uitgaTO met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen Tan deze ondeu Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland s=i 5iSS i t2i rS=a = Op 1 JliLI e k wordt tusschen de stations Ot l EVy TKK n mil de stopplaats HERENDORP voor hel vervoer van REIZIGERS Konder bagage f oor bijzonderheden wordt verwezen naar de AanplakhUletten Utrecht 29 Juni 1895 I lUWEUJESEAAETEN in verschillende SOORTEN steeds voorhanden CATALOGUS met MODELLEN ter inzage Hl SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING I BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORRADIG BIJ A BUINKMAïr Zn Lange Tiendeweg Waarom word ik van mijn zennwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rèchte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat Reueziag aanbrenjteade middelen toevallig ontdekt worden die in ds handen van een bekwaam tfönceslietr een goe suocea liebban Waa niet Priesnita e geleerde veitigea der walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartsoord oor do lijdende mensohheid geworden is een eenvoudige bo ir P Hwft niet oen Zwoedsoh majoor Thuro Brand genaamd oen middel tegen vronwenziektoQ aan de luind gedaan die het lancet dor chirurgen roods minder noodsakelijk heeft gemaakt on fbans gemeengoed van allo gouooshoeron begint te orden P Ook op het gebied ter beperking ven lenuwaiekton begint er licht te komen en uok hier i een eg geopend geworden die op de oeavoudigato en natuarlijkate manier resultaten oplevert elke wol in staat zijn do sodert jaron onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als b i oorb Bromium Yzor Arsenionm enz gehaol te verdringen Er zija vele menschiin die noch ziek noch gezond zijn on tooh klagen dat zij zich iu lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet veleo kunnen en zelf door oen vlieg getergd worden ee 00 zich zelven en anderen tot last zijn zonder het to willen Vele worden geplaagd of iloor vroeseijko angst of door droefgooslighoid kunnen niet slapen on worden door benanwdo droomen gekweld Dan zijn er weder andere die t kampen hebben mol hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen on toevallen Eindelijk lljdon de rrgston ondor hen soi verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op olkon Ipetiyd ondor elk gesinnht on olkeu stand vindt zijn zenuwziek on min of meer de slachloffors der loefwyzo van onzon tijd Wie tot cone dezer oategorión van lijders behoort en ingelicht wenacht te worden over de werking eener nieuwe methode adréaseere zich aan Amsterdam M ClÉBAST Co Heillgeweg 48 Ictoriawater ui f de VictoriaJBron fe Ober a hnsfein fy£ka Tafeldrank Van h£ o y f der eder andm Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBlmatige door do nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterd Ikbrleatie eu uitsluitend gikbruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei den Terbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanhevemnswaardig fabrikaat oauvrteurig beantwoordende aan den inhoud dat re p Kiikrtten De Firma behaalde 27 Breyets als HoflereraHcler 44 Eere Dlploma s gouden enz HedallleB eon bnwiji van uitmuntend fljn fabrikant Beeds 1874 schreef de Acoideim national de Paris Wou vou d oamons nuo Hedaille ümt tnmiire eluM en ooniliMratlon 4 voire excellent tebrloatlon de Ohooolat bonbons Tarlda oto eta Stollwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseors Banketbakkers eni aa Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jiuina Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1895 Het Programma van de 3e MaziekoitvoeriDg door het masiekcorpa der Schatterg op Dondordag deu 4en Juli 1895 des a avonds toD 8 ure in de tent op de Markt alhier luidt als Tolgt Napoléon marche t GalUa La roae d or ouverture Schweinsberg Moiaiqaesnr Topéra Stra dellai KesaelB Jaauita Masnrke de Concert D Snoeck Lei cbasseur autricfaieua Erleuberg Ouverture Apolloa Violot Au paya bleu valae Groaid Rose moQStieuBe sobottiscb EeBsele Fantaisie Flours de Champs W t Perck Marche populaire KesaeU De eerste byeeenkomst der ProTinciale Staken van Zuid Hotiand had giaterou te 11 iir plaats ocder voorzitteraofaa vau den Oommiasarü der Koningin den beer Fock De voorzitter w dde een woord lan hulde aan de sedert de vorige vergadering aan de Staten ontvallen leden de heeren Molenaar van Rotterdam en Van Bergen IJzendooro van Gonda die overleden z n en voorts aan ken die op e en vsrlaogen ol door en wil der kiezers niet meer deel uitmaken van du Vergadering Allen hebben steeds met hart en Kiel zich begverd de belangen der provincie te behartigen zoolang zy leden varen van de Staten De geloofebrieven van de herkozen of nienwbenoemde leden werden in banden gesteld van drie commiasiën £ ene dier oommipsien onderzocht ook het bezwaarschrift van den beor C Maas te Woerden houdende klachten over onregelmatigheden die zouden zyn voorgekomen by de gebonden verkiezing van drie leden iu het hoofdkiesdiatrict Gonda Overeenkomstig het advies dAzer commissie werd besloten tot toelating van al de herkozeneo of gekozenen zynde in het bezwaarschrift uil Woerden geen aanleiding gevonden om tot de niet toelating van de gekozenen in het district Gouda te ooncindeeren Voor zoover aanwezig werden de toegelatenen daarna door de voorzitter beëedigd en gelnkgewenscht en DADien zg zitting De trekking van de afdeeliogen en de benoeming van leden van Gedep Staten zgn op heden bepaald Aangenomen bet beroep bg de Ned Her FEUILL ETOX DE ZANGERS iCm hel ZtmUch 18 Uy had Eioh nog oauwelgks gemakkelyk neêrge vlyd of de deur ging met eene zekere drift open en de flinke rijzige gestalte van Quocar Sandstedt vertoonde Eich Wat heoker kan die willen dacht Boberg eu ottwillekearig vestigde zich zijn Oog met welgevsilea op bat sohooof vrijmoedige gelaat waarop de hoop en bet vertrouwen der jeugd te lezen Btondeo irUy ten minste ziet er niet uit ala eea die van vrijen praten wil Goeden dag mïjaheer Aoborg zeide Gnnnsr en achodda dezan de hand Ik heb eene vreemde boodaobap b u vervolgde by ik weniohte □ te vragen of g wel m n voorspraak zoodt willen zijn bij tante Sturm Ik bemin SelmA en Ik geloof dat Cupido in het dubbelkwartet gevaren is g zjjt do derde die mg met liefde e ebiedeuiuen aan boord komt f Dan blgven er nog vijf over viel Gunnar vroolijk in en waaneer gg nog vgf doohters of vjjfniohtjes hadt wie weet wat er gebeuren zou t Is dollonana werk wie gaat er uit vrgen ala man nog student ia Ala student laat men zich tenteren nu laten wg li OQB docDt offl bumljJka oaadidateB dat wil vormde Kerk te Muiden door ds J Ph Hattink Jr te Nieuwerkerk aan den IJsel Beroepen bg de Gereformeerde Kerk te WaddÏDgsveen ds J Hartwigaen te Harmeien De hot te Herwgnen die volgens de uitspraak van de rechtbank was gebouwd op grond aan een ander toebehoorende is thans op booger last afgebroken Deze hut waa op zekeren nacht van afcroo en bont opgetrokken en ala woning in gebroik genomen door het gezin dat verleden zomer gerecbtelgk uit zijn in overdeeld eigendom bezeten huis waa gezet welk pand toen bg pnblieke verkooping om verdeeling te verkrggen aan anderen waa overgegaan Zooals indertyd gemeld is beeft deze zaak doordien eenige ingezetenen voor genoemdgezin party trokken reeds aanleiding gegeven tot ernstige wanordelgkheden en zelfó totbrandstichting Gisteren avond werd de woning van dr Dorema te Sneek tgdens een hevig onweer door den bliksem getroffen Aan t snel optreden van de brandweer dankte men het behoud van het rgk ingerichte buis De meidenkamer waar de brand aankwam verkoolde grootendeels rrg wat kleeren van een der dienstboden gingen Verloren en het huis zelf beliep groote waterschade De beer Staalman lid der Tweede Kamer ia door den kantonrechter te Helder tot twee boeten elk van f 1 veroordeeld omdat bg een jongen letterzettersarbeid had laten verrichten zonder arbeidskaart en zonder dat zgn naam op de arbeidalgst wa $ geplaatst Naar aanleiding van het adres van de ingezetenen van Onder en Nienwer Amstel tot staking van den bouw van een baakruitfabriek heeft de burgemeester van Oader Amatel een acbrgven ontvangen namens de KoninginRegentes waarin te kennen wordt gegeven dat het verzoek niet voor inwilliging vatbaar ia aangezien reeds bg kon besluit van 8 Juni 1892 het bedoelde terrain binnen NieawerAmatel ia aangewezen voor het oprichten en in werking brengen van zulk een fabriek Door den gemeeote aecretnria Albert is doadminiatratieve font in de rekening der armvoogdg van Opsterland ontdekt en is daardoorde quaestie van het tekort V ftn f 1500 opgelost U D zeggen verloofden te worden Ik hen vijfentwintig jiar mijn studietijd aan de academie ia over een jaar om en twee drie jaar verloofd te z n ia zoo erg niet tfO neen vooral niet met Selma die getoond heeft dat ze een vrijer weet af te schepen ala bij haar verveelt Als ze dat doet ben ik zelf de schuld Nu zou ik u wet willen verzoeken zoo goed ta z n bij mevrouw Sturm voor mij een goed woord te doen want ik zou hoe eer hoe liever mijne verloving willen vieren Wat waa hierop te antwoorden Natuurlijk beloofde Eoberg dat hij ar met mevrouw Sturm over spreken zou Des avonds werd er op Lunda gedanst en den morgen daarop reisde een ieder naar de plaats zijner beatemming Bij het afscheid waren allen in eeae blijde stemming want het wederzien vertoonde zich in een laohasd versohiet In September bezooht hat dubbelkwartet oog eenmaal de goede stad X niet om sonoerten ta geren maar om drie verloviugen te vieren en den lof der vrouwen te zingen j Wg vermoeden dat de drie bruiloften spoedig op de verlovingen zullen volgen Voor zooveel men ons heeft medegedeeld schijnt Selma aan geen afachepen te denkeu men gelooft dat zjj deu nrecbte gevonden bee De vierlingen te Gheel in de vorige week geboren zgn reeds gestorven De rechtbank te Antwerpen heeft oitapraak gedaan in de zaak der bende handelaars in blanke slaviuneo aan welker hoofd zekere Anna Rabuchine alond eene Hongaarsche die bij Caramin te Brussel meisjes beatelde voor groote fimilies in Rnsland Anna Rabuchine Caramin Anna Takkatz werden tot 10 jaren gevangenis 10 jaren interdiclie eu 1000 fr boete veroordeeld Marie Oversaeck kreeg 5 jaren gevangenis 500 ir boete en 10 jaren interdictie Anna Takkatz is de vrouw die te Rotterdam op de Binnenrotte gewoond heeft Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1894 ontleenen wg het volgende b Straten pleinen riolen en waterleidingen Voor het verleggen van 15330 29M bestrating is aan den aannemer H L mers uitbetaald f 1686 33 namelgk f 0 11 per vierkantn Meter Bovendien ontving hy een som van f 575 02 voor het in dienst stellen vap een straatmaker a f 0 18 per nut en een opperman ü f 0 12 per uur ter uitvoering van werken welke niet per vierkanten Meter koude worden berekend Verleitd werdea me gebeele of edeeltelykii vernieuwing van keien of klinkers verschillende vakken van den Fluweelen Singel dü Cappenarateeg de straat achter de Visctimarkt van de Grueneudaal tot bg het bragje vóór de Vischsteeg eenige vakken van de Houtmansgracht met een gedeelte van bet Paradgs de Westbaven van de Noodgodsteeg tot aan d brng tegenover de Minderbroedersteeg de Speldemakersteeg een gedeelte van de Bleeicerskade een gedeelte van het Ja pad bg de stad de Raam vau de Drapiersteeg tot de Vlamingstraat de Tarfsingel van het Moord reeb tschi Verlaat tot aan de Machinale Garenspionerg bet Verlorenkost breede zgde diverse vakken van de Lage Gonwe het plein achter de Waag de Stoofste en de Spoorwegstraat Het atraatwerk werd uitgevoerd over eene oppervlakte van 5619 21 M in keien en van 9711 08 M in klinkers Daaronder komeit voor eene oppervlakte van 1150 43 M herstellingen ten behoeve van de Gnafabriek waarvoor aan de Gemeente gereatitneerd werd een bedrag van f 610 18 en eene van 258 56 M ten dienste van de Gondsche WsterleidingMaatschappy van welke da Gemeente eene aotu f 168 06 terug ontving Het herhaaldelgk opbreken der straten en hst atukrgden van de kaatlagen langa de railt DE HARSKRIHËR iaar Aet Duiiach i Het was een schoone Septomberarood in het jaar 1849 Onder een der zware boomen van het park voor CityHall ta New Yorkzateeo jonkman op eeae bank droomerig naar de talrijke wiindelanra te kyken Z n breedgerande stroohoed lag naast hem on de avondwind speelde met zyne dichte donkere lokken Hg droeg een elegant zomercostuum en de etroogele das waarover een schitterend witto boord viel deed de gespierde lioht gebruinde hals goed uitkomen De fljn besnaden neus tusschen de goedverzoigdo zwarte snor en da regelmatige neokbrauwen gaf zijn voorkomen iets voornaams terwijl de beide diepo groeven aan den neusnortel on da even opgetrokken kin vastheid van karakter uitdrukten Daar is zij waarachtig alweer I mompelde hij terwijl de onverschillige blik dien hg tot hiertoe voor het wasdeleod New Tork over had plotseling varhelderde Dat ia nu al de derde avond zoo wat op hetzelfde nur Ëen del mau zou hier miS schien denken ik heb eene verovering gemaakt I Van deo kant van Broadway naderde eene jooge dame met langzame pasjes de bank waarop onze opmerker had plaats genomen Onder bet elegant gagarnserd koedja zag een friacb meisjesgesioht koket het park in en bet een weinig overmoedig gespitst mondje vertrok zich tot een tevreden Uobje toen zij den driedaagaoheu habitué van daze bank in het oog kraag Hoe maer ag ham naderde dea te aar van den Stoomtramweg ddór de stad maken het onderhoud der bestrating hoogst bezwaarIgk en kostbaar Overeenkomatig den wenich van bewonen der Boelekade werd ingevolge Raadabealait van 10 October 1893 langa die kade eene rg linde boomen geplant Voor den afvoer van hemelwater van de straat z jn in het vorige jaar wederom een aantal gegoten gzeren itraatlEolken met atankachermen geplaatst c Wegen en voetpaden behoorende aan eo onderbonden door de Gemeente In het midden van den grintweg onder de Boompjea van de Waohtelstraat tot aan de Stoomhontiagerg van den heer W Hoogendyk Wz ig in aansluiting met hetgeen in 1893 Ib gemaakt over eene lengte van 302 M een paarden pad ter breedte van 75 centimeter gelegd Hetzelfde geschiedde in de bragopritten van den Brogweg onder de gemeente Waddinzveen ter gezameniyke lengte van 135 50 Meter Deze bestratingen werden gemaakt van uit den afval gezochte goede kliokerstokken Het materiaal is dna niet kostbaar terwgl de maatregel tot besparing in de jaarlgksche kosten der begrinting leidt De kanten van den w in de Korte Akkeren over eene lengte van 200 M en langt de Bleekerskada over eene lengte van 85 M werden met perkoenpalen en ddnnenbonteit planken opgeiet De wgze waarop de wegen in de Korte Akkeren onderhouden werden leverde vroeger toen daar nog niet met rgtnigeo eu vraohtwagena geredeu werd geen bezwaar op thans nu dat gedeelte van de Gei eente van lieverlede met hnizen bebouwd ia en bet water dientengevolge vooral bg invallenden dooi niet meer geregeld kan w vloeien zulten evenwel andere maatregelen moeten worden genomen om die wegen in goeden toestand te houden Het onderbond heeft gekoat Van de wegen en voetpaden in de Gemeente aan materialen f 1047 41 en aan arbeidsloon f 711 43 Van het Goudacfae rgpad onder Alphen en Boskoop zonder de daarby behoorende woningen en van den Brngweg onder Waddinxveeu f 637 88 aan materialen en f 521 aan arbeidsloon In de plantsoenen werden verschillende perkeu met teelaarde opgehoogd De hoeveelheid aangevoerde zwarte grond bedroeg 456 M De voor het jaar 1894 benoodigde plantsoenen heeatergewaasen waarvan de levering niet werd aanbesteed zgn aangekocht bg deu boomkweeker A Oowerkerk te Boskoop voor zolender werd haar tred maar op eens een besluit nemende kwam zij ragelreoht op hem af en richtte eenige halfluide woorden tot ham Verrast sprong hg op maar hg kon slechts verlegen het hoofd Bchndden want bg verstond nog geen Sogelsoh Met een half spottenden half vriendalijken glimlach Het zg haren lavendigen blik over zgn gezicht dwalen maar zoodra zij da naderende voetstappen van een derde persoon veraam maakte zij fluks aene halve wending en zetta met een beleefd Bi you pardon Sir hare wandeling voort Hoofdschuddend tuurde de jonkman het aardige dametje na tot een vertrouwelgke slagopdeo sobou dtr hem aan zijne vorwoodering ontrukte Goeden avond Mgnheer von Helmstedt hoe gaat het U WelEdelHooggi boren klonk de stem van deo man die de schoone New ïorksohe verdreven had en die in zijn kale tot aan de koet toegeknoopte jas en den zwaar gedeukten hoogeo hoed eene aehe tegenstelling met von Helmstedt vormde U bewondert de schoone natuur in al hare branches aaar ik zie giog hij op jovialen toon voort met het hoofd naar da wegsnellende jonge dame w zand het zou ma eenwig spgten als m n komst u hier gestoord had 1 Volstrekt niet antwoordde de jonkman zgoa vorige pUats weer innemende ik ben alleen maar bezig n e dood te ergeren dat ik zoo n ezel in bat Engelsoh ben Ik loharrol hier al twee maaodan rond en kan nog geen vraag fatsoentgk beantwoorden ft i iU rrrrol l