Goudsche Courant, donderdag 4 juli 1895

Directe SpoorwegvcrblndiDgen met GOUDA Zomerdïenst 1895 AaDgevaDgeD 1 Mei ÏUd van Greeowlch G0BD4 K0TTIEDAM i o sa 8 4S 8 51 a li7 EOTTIHDAU 1 24 3 82 G0 € D4 11 22 H 89 li X 1 19 43 lS i 1 44 UOTTBRDAM 7 8 7 59 8 06 8 13 8 22 S 48 9 7 10 22 10 82 10 89 10 48 10 2 8 18 OVDA DEN B te DEN HAAO GOUDA 7 4 Hage 487 807 488 30 9 28 9 4610 1411 8 18 1 1 86 8 44 8 8 8 48 4 15 5 17 6 117 58 9 88 Voorb 4 10 80 1 44 i i 6 17 Z Zegw6 08 10 85 1 8 f 18 t 9 8 Zer M 6 19 10 46 8 09 6 48 10 02 Gi ld 6 80 7 50 8 18 9 9 6 10 1810 7 18 0 18 4 2 20 8 14 8 26 4 18 4 4S 47 6 8 8 28 10 13 80 10 50 18 1818 2 1 27 3 88 3 47 4 45 5 17 7 14 7 49 8 89 3 4 9 411 18 11 08 18 87 4 7 8 01 10 08 11 18 18 4 08 8 11 10 1 SsiilU 7 30 8 3 9 09 9 87 10 ZtT U 7 42 8 47 X ir 7 8 8 8 Tooib 8 07 9 08 ÖUl S 12 9 18 9 S7 10 07 OUD A n T K X C B T 8 8 40 7 8 09 8 91 9 0 10 19 11 18 48 8 88 3 17 4 16 4 47 57 8 6 8 81 10 13 O 6 54 11 14 8 37 7 10 10 89 7 08 8 12 11 82 8 45 8 84 0 6 17 7 18 3 48 10 87 18 7 88 8 83 8 41 9 9 87 10 1 11 4 1 80 8 08 8 0 4 48 99 8 8 7 4 9 0411 S O U U A A U8TEBDAM 10 01 11 12 10 3 81 4 47 6 10 0 19 4 U4J0 41 8 12 5 90 8 88 I 10 87 8 5 67 7 44 8 819 9 2210 8111 46 11 87 18 8 10 48 11 3818 42 1 081 7 4 0 4 17 Stopt Ie 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 6 36 4 18 6 58 4 24 8 42 4 87 20 7 09 10 11 84 18 60 10 88 11 61 10 81 10 44 12 07 1 22 A H 8 T E S D A M S O D D A 9 11 8 40 4 2 0 8 10 14 If l t 80 i 2 7 48 f 444 n de opgaande boomen waaronder die Toor de wogen en straten bij den boomkweeker W C Boer aldaar yoor f 293 Het onderbond der plantsoetien waaronder de kweekerg aan de Papesaaisteeg beeft gekott aan materialen i 1930 57 en aan arbeidsloon t 1268 58 d Rivieren kanalen vaarten en bybebooreode werken Voor bet bevaarbaar boadan van de kanalen Taarten en grachten werd de noodige sorg gedrageo Het uitdiepen geschiedde overeenkomstig de bg de aanbesteding gemaakte bepaÜDgen doch niet zonder dat de aannemer nu en dan eene waarschuwing ontving De uitdiepingen die in de Qonwe moesten plaata hebben waren van gtringe beteekenia zoodat eene openbare aanbesteding van dit werk aohterwege kon bleven De werkzaamheden aan de bazattmoren en aan de schoeiingen te Waddinxveen Boskoop en Gouwslnia bepaalden zich tot het gewone onderbond De levering van 250 kabieke meter fijne puin op het Jaagpad langa üe Ooowe werd aanbesteed en aangenomen door J Borst alhier voor t 0 97 per U Toorts hadden de noodige herstellingen plaats aan de bescherm en rolpalen langs dat jaagpad Op den bazaltmaar van het Jaagpad bg de kom dezer Gemeente moeaten 30 str meter hardsbeeneu de zerken worden verlegd en 60 W met beton worden ingestopt De kosten van onderbond van de Qouwe met Jaagpad en de daarbg behoorende werken bedroegen aan aannemingen en materialen t 1972 25 en aan arbeidstoonen f 812 10 Het onderhond van de kaaimaren langs den IJiel en de Gouwe binnen de Gemeente alsmede langa de veidere wateren of grachten in de stad daaronder begrepen de onderboodswerken aan de vlengelmnren van de bruggen en elnizen werd na publieke aanbesteding opgedragen aan W Bokhoven alhier voor f 4510 welk bedrag is verdeeld als volgt voor de vleagelmaren bg de brnggen f 387 havens aarten en slnismnren 3867 bazaltmnren langa het Jaag pad alhier 247 De uitvoering dezer werken moest grootecdeels geschieden in de maanden Augustus en September daar in de eerste zomermaanden tengevolge van het waterinlaten aan Rgnlaud a Stoomgemaal de waterstand te boog was om de diepetgelegen herstellingen te kannen doen plaats hebben Aan de kaaimaren z n in het geheel nitgevoerd de volgende werken 531 53 M gewoon voegwerk 7 M pleisterwerk in Portlandcement 20 124 M stopwerk 89 817 M metselwerk aan vernieuwingen en 25 331 M metselwerk aan rollagen Langs de Hoatmansgracht is eene dennenhouten perkoenbeaohoeiiog ter lengte van 220 M gestoken welk werk na in bet openbaar te xgn aanbesteed uitgevoerd werd door den aannemer H J Nederborst alhier voor i 1083 Eene belangrpe herstelling moest het Moordrechtsche Verlaat ondergaan Herbaaidelyk was er over geklaagd dat de sloi lekte waarom besloten werd haar af te dammen droog te maken en zoowel aan de deuren als aan de muurwerken de noodige reparation te doen geschieden Dit werk werd publiek aanbesteed eu aangenomen door C W den Hoed te Slolwjjkersloia voor f 2320 Toen de sluis waa droog gemaakt bleek het dat niet alleen de vóórdenr maar ook de achterdeur geheel moest worden vernieuwd dat de metselwerken omvangrykere herstellingen behoefden dan men aanvankelgk kon vermoeden en dat de vloeren van de stortebedden omboog waren gekomen Om dit laatste verder te beletten en om de bevloering zooveel mogelgk in haren oorspronkelflken toeatand teruR te brengen zqu daarop plaatflzeren strippen gelegd en bevestigd die met de uiteinden in het muurwerk zgn verbonden Voorts is bevonden dat de vloer in deatais e so M 7 r 8 T 8 7 8 7 4 7 IB 6 10 t ia 5 8 S SI 8 40 8 7 S B4 01 9 10 a oi 1 11 9i Qnd lIooKinoM KlettwerVwk Ou f Kottstdam loHndui Oipdle Kimwabik llMtdiMlit Ooads Ondtir Wonden DtmU Ooiub 4 40 7 9 8 81 9 10 Wp a kom niet doorgaat maar dat tegen de bonten faodeeringen onder de aluismuren houten stalen met dwareleggers om toezetting der wanden Ie voorkomen zyn aangebracht Van deze dwarsleggers moeaten er drie welke geheel gebogen en etuk waren worden vernieuwd Tengevolge van deze onvoorziene werkzaamheden moest boven het bedrag deraannemingasom aan den aannemer eene som van f 478 71 worden nitbetaald Langs het Bolwerk by de Boode brng is de beschoeiiog of het aanlegboofd over eene lengtr van 21 50 M nagenoeg vernieuwd Da kosten van het onderbond der kaaimuren schoeiingwn en hetgeen daartoe behoort en der havens vaarten en sluizen hebben bedragen aan materialen en aannemingen f 9256 18 en aan arbeideloonen f 1133 06 terwijl bovendien voor het onderhoud van bet Reenwyksche Verlaat is uitgegeven aan materialen f 209 61 en aan arbeidaloonen f 163 93 e Haveoa De vele grachten en vaarten in de Gemeente zyu voor ligplaatsen van achepee zeer geschikt Zy worden voortdurend op de vereiacbte diepte gehoaden Ëene bepaalde haven bestaat bier niet f Gemeen te begraaf plaata De Algemeene Begraafplaats verkeert ingoeden staat van onderhoud Ëene ophoogiugvan sommige gedeelten ware woDsohelyk dochmoest om de bezwaren daaraan verbonden doorde aanwezigheid van zerken als anderszinsTOOrloopig aebterwege blyven Het lykenhoitje dat vroeger naby den ingang stond is verplaatst naar de scheiding tasschen de twee Hoofdafdeelingen De kosten van onderbood hebben bedragen aan materialen f 82 8P en aan arbeidsloon f 150 89 C Werken niet aan de Gemeente beboorende Tot deze werken behooren de wegen voetpaden bruggen en sluizen die door het Ryk de gemeente Waddiogsveen waterschappen of partioolitiren worden onderhouden Het onderhoud van den weg tusecheo Gouda en Rotterdam tot aan de Hoflaan is opgedragen aan eene Commissie uit de Gemeenteheataren van Moordrecht Nieowerkerk Gapelle en Kralingen Gouda draagt in de kosten jaarïyka f 900 by Men leest in het Maanblad tegen de verval8chingen Zooals onze lezers zich zullen herinneren maakten wy veracbeidene jaren geleden het publiek opmerkzaam op de zeer vernnftige bedriegery met nagemaakte koffieboonen welke moesten dienen om gemengd met eobte den kooper in den waan te brengen dat hy zoivere koffieboonen kocht £ r waren zelfs op een tentoonstelling te Keulen groote zeer vernuftige samengeatelde machines voor het vervaardigen dier boooen geëxposeerd en het scheelde weinig of zy hadden een of andere onderscheiding verkregen Gelukkig kwam er weldra een verbod van regeeringswege en werd de verkoop van dergelyke machinea verboden in het Duitsche ryk Daarop werd Spanje voor het verder fabriceeren der kunstboonen uitgekozen en niet minder dan vyf groote fabrieken zorgden er voor dat de Spanjaarden in plaats an znivere koffie een aftreksel van gebrand meel en kleurstof te drinken kregen en hoewel tegen dit bedrog door deskundigen gewaaracbnwd werd tierden deze fabrieken welig en hadden een groeten omzet publiciteit maak van 10 4 11 01 11 08 U IS 11 14 8 S 10 17 10 7 47 11 11 9 40 11 8S 9 1 0 10 11 8 07 10 16 ll K Nadat men in Dnitsohland door officieel verbod eu hier te lande door herhaalde aan de zaak te geven den nabooueu op moest geven heeft men nu weer iets nieuws bedacht om het koffiedrinkend publiek te bedriegen Wy ontvingen dezer dagen eenige boontjes die piecies de kleur van koffie bezitten en als Liberiac koffie in den groothandel aangeboden worden di cb met koffie niets dan die kleur gemeen hebben t Zyn kleine ronde gedroogde zaden die eerder aan erwten dan dan aan koffieboonen doen denken doch wy zyn r zeker van dat indien zy onder echte boooen gemengd worden het bedrog niet zoo direct tenzy natuurlijk door desknndigen ontdekt zal norden Wy vermoeden dat men bier te doen heeft met de vrachtjes van een of andere waarschynlyk uitheemsche plant en behouden ons voor een nader onderzoek daaromtrent in te stellen Intesschen achten wy het van belang na reeds het publiek aan te raden voorzichtig te zyn by den aankoop van koffie Het Handelsblad c maakt volgenderwys melding van de mnitery aan boord van de Prins Hendrik op hetteutoonatelhngaterrein te Amsterdam Zy die omstreeks 6 uur op dek van de Prina Hdudrikc op het tentoonstellingsterrein dineerden hebben een flauw begrip gekregen van wat het zeggen wil als er een opstootje op een schip plaata heeft dat in volle zee is Het geval droeg zich als volgt voor Een gezelschap personen bad op het schip plaata genomen waaronder zich een aantal kelners bevonden die het werk gestaakt hebben en ontslagen zyn Toen de heer Reynst pachter van het schip op het dek verscheen werd hy plotseling door eenige mannen uit dat gezelschap aangevallen waardoor spoedig een algemeene vecbtparty ontstond Het personeel trok party voor den heer Reynst en alles wat in de buurt waa als stoelen en gereedschappen werd van weerszyden als wapen gebruikt Dat deze schermutaeling hevige ontateltenia onder de bezoekers bracht laat zich begrypen vooral toen er bloed vloeide en er eenigen bewuatelooB op den grond vielen Het was een verwarde vecbtparty die zno hevig werd dat de zaak een hoogst ernstig verloop zou hebben gekregen als men zich van messen of scherpe voorwerpen had bediend Nu reeds moest iemand levenagevaarlyk verwoud naar het Binnen gaathnis vervoerd worden Natuurlyk schoten spoedig ook bewakers van bet terrein die als onbezoldigd rijkaveldwachter zyn aangesteld te fanip maar de rust was niet geheel hersteld voordat een detachement politie verBchenen waa Zoo heeft het geschil tasseben den pachter van het schip en zyne bedienden een treurig einde gehad dat er zeker niet toe Kal bydragen om beide partyen tot elkaar te brengen Van bet een eu ander is door de politie procesverbaal opgemaakt Uit Boaaam wordt van 1 Juli gemeld Algemeen dacht men hier dat na het besluit van Ged Staten de forenaen qaaestie waa opgeloat Dit blykt echter niet het geval te wezen De beeren J R Scbolka en A l Ëapérance van Nulck beide makelaars te Amsterdam en wonende te Busaem werden door Amsterdam in de inkomstenbelasting aangeslagen Zy hebben echter evenals vroeger de thaus vrygestelde forenzen geweigerd te betalen Het gevolg was dat de inboedels van beide heeren in beslag genomen werden eu dat gisteren de executie by verkoop plaata vond van den inboedel van den heer Scholten door den deurwaarder J P van Vugt de deurwaarder van de belasting had geweigerd hierin op te treden Genoemde deurwaarder omringd door 2 gemeente veldwachtera I gemeentebode en 1 nachtwacht begon met de voorwaarden von den verkoop voor te lezen eu gaf als lastgever op den gemeente ontvanger te Amsterdam Het eerat werd ten verkoop aangeboden een oud vouwstoeltje dat mevrouw S gaarne kwyt wilde zyn dat bracht f 0 45 op daarop volgde eene oude onbrnikbare bloemenmand die ingezet en gegund werd voor f 640 hierna een kleine coupe die ingezet en gegund werd voor f 10 De deurwaarder bedankte hierop op zeer hoffeiyke wyze bet aanwezige publiek 24 7 11 4 0 4 7 04 11 80 1 4 l 8 08 8 09 8 1 7 30 8 10 48 8 50 3 S0 4 08 e O D O A 11 0 18 80 18 08 6 88 7 60 6 8 8 11 7 07 8 1 7 80 8 82 Utreobt Woerden üudeveter Ooude 34 8 1 2 04 AKitatdtoWp Soadn O MO Woensdt wordt de inboedel van den heer Van Nulck verkoeht Men meldt uit Zierikiee Ho gevaarlyk het ia kort na den maaltyd te gaan baden of zwammen bleek hier deser d en weder Ëen 17 jarig drnkker ete zoon eener weduwe ging na den eten met twee makkere zwemmen in bet Dykwater Hyzonk in de diepte weg en de ppgingen der beide anderen om bem te redden mislukten zoodat hy verdronk Men meldt ait Amsterdam Het Ghilde der Poorters van Ond Antwerpen na kennia genomen te hebben van de besprekingen gevoerd taaacben de commiasie van OadHoUand en de directie van het gilde heeft bmloten van het bezoek aan de tentoonstelling af te zien c Aldua leeat men in de Amsterdamsche couranten Hoewel uit dit berichtje blykt dat er bezwaren zyn gerezen tuaaohen de commiaais van OudHolland en het poortersgilde van Oud Antwerpen welke die bezwaren zyn ia voor een oningewyde uit dat bericht niet op te maken Zijn wü wel ingelicht dan moet de uitvoering van bet aardige plan zyn afge atnit op de ongeneigdheid van de vroedaobap van OudHolland om in koatnnm het Ant werpsche gilde te ontvangen Burgemeester en Schepenen van Oud Holland achijnen het met hunne negentiende eeuwsche hegrjppeu niet overeen te kunnen brengen zich te steken in de tabbaarden hnnner zeventiende eeuwscbe voorgangers Zoo zagen wy ook by het bezoek van Prins Maurits onlangs aan Oud HoUand den buigemeester in een hnisjasje een strooien hoed op bet achtbaar hoofd den voratelykeu stoet ontvangen In Oud Antwerpen was dit gelyk men weet geheel andera Daar achtten burgemeester en schepenen het niet vernederend by officieele plechtigheden het kleed hnnner waardigheid te dr en En daar waren toch mannen by als Max Rooses Zy vervulden hunne rol met gepaste deftigbeid en de fine fleur der Antwerpsche jonkvronwen vond er niets verkleinenda in het tronwens bevallige koatnum te dtagen barer zeventiende eeuwscbe suatera Een en ander gaf aan Ond Antwerpen een cachet dat Oad Holland mist En waar wy de overheid van Oud Bolland herhaaldelyk boorden khigen over den onwil der poorters om zich te honden aan de voorwaarden is het hunrcontract gestipuleerd dat ze numelyk zoolang ze als kooplieden en winkeliers in functie zyn in Oud Hollandsch kostuum hebben te veracbynen daar konden wy op hun beklag niet antwoorden als zoolang gylieden zelf in awe hoogheid niet bet goede voorbeeld geeft zullen da minderen nalatig blyven c Intusachen men heeft ingezien dat onder deze omatandigheden het bezoek der poorters van OndAntwerpen achterwege moest blyven daar het toch een al te dwaze vertooning zou zyn de erutfeste burgers uit de Scheldeatad te ontvangen door de vroedschap van Oud Holland ill zwarten rok Het programma van de tBerliner GewerbeAusstelïung van 1896 is verschenen Alle takken van nyverbeid vindt men er ingedeeld in 24 groepen welke weder in klassen zyn onderverdeeld Behalve dit meer nuttige doel der tentoonstelling ia men ook voornemens er eea AltBerlin een Strasse von Kairo in te maken Het hoofdgebouw wordt 63000 M groot terwyl nog afzonderlyke gebouwen voor visacberü sport voedingsmiddelen en anderen afdeelingen worden gemaakt Vooral op toinbouw hygiëne en schoolwezen hoopt men vol ledige verzamelingen te verkrygen Het terrein moet grooter zyn dan dat van eenige andere tot nu toe gehouden wereldtentoonstelling in Europa De Haagsche Causeur van de Zutphensche Ct schryft onder meer De Tweede Kamer is uiteengegaan om 10 September terug te komen ten einde dan nog vóór de opening der zitting bet kies 9 7 11 13 10 04 10 11 9 0S 81 8 2 4 80 10 18 9 10 g 20 8 30 8 87 44 8 0 10 27 11 80 8 05 9 41 9 80 9 8 4 40 1 10 84 10 4 8 09 9 07 88 9 36 8 41 9 49 8 2 8 10 8 4 11 10 8 85 10 08 leohtontwerp in de ofdeelingen te behudelen Is er dit jaar niet veel beUngr ka afgegeduin bet Tolgende zittingjur nl de Kamer die Bohade moeten inhalen want zullen in 1897 de nieawe verkiezingen op de grond lagen van het nieawe kiearecht gehonden knnnen worden dan moet meti niet alleen gereed komen met de belangrgke ontwerpen die in de laatste weken zyn ingediend maar ook nog met andere die daarmede in verband staan eu weldra zullen worden ingediend Sent zal waarscb nlgk het personeel en de aegelbalasting aan de orde komen daarna bet bet kiesrecht en daarna moeten nog volgen de met het oog op de herziening van het kieireoht aangekondigde ontwerpen tot berzieDiog van de gemeente en provinciale wet en tot herziening van de provinciale kiestabel De nieawe kieawet inziende moet men zich verbazen dat de regeering die niet veel vroeger beeft ingediend Nienwa staat er toch weinig in De regeling dar kiesbevoegdbeid komt in hoofdzaak overeen met den inbond van bet bekende ameodementj waarvan de tegenwoordige Minister van Binnenl Zaken een der onderteekenasra waa terwyi op tochniacbe punten wat de regeling van de verkiezingen oonloirstelsel enz betreft bet ontwerp zich byoa geheel aansluit bg dat van den minister Tak van Poortvliet Door eenige Belgische en Pranaobe fokkers van postduiven is op groote schaal een proef genomen met het oplaten van postduiven m zee op afstanden van 100 200 300 en 400 kilometer van de kast De bedoeling was te onderzosken of het mogeljjk is door middel van duiven van een in nood verkeereod schip tyding te zenden naar den vasten wal Tot het nemen van deze proef is de stoomboot Manonhia Zaterdagmiddag om 2 uur uit St Nazairo vertrokken met 5000 postdniven aan boord De eerste vlucht werd op 100 kilometer opgelaten hg westenwind alle dui ven sloegen dadeijk de richting naar het land in Zondagmorgen om 4 ïi0 werd op 200 kilometer de tweede partij van 1500 duiven opgelaten De oplating op 30O KM moest om het ongunstige weder worden uitgesteld Van de eerste en tweede vlucht zgn Zondag reeds een groot aantal duiven op bun tillen neergestreken Uit den tijd welken zy hebben gebruikt leidt men af dat de vlnobt over zee minstens even snel is afgeloopen als de vlucht ovei land Sr bestaat dos geen reden om te vermoeden dat postduiven ten eenenmale ongesobikt zouden zgn om naar de kust berichten over te brengen van in nood verkeerende achepen Tijdens een hevig onweder dat zich Zaterdagavond over Dentichem en omstreken ontlastte sloeg de bliksem in de kapitale hofstede van de gebroeders Pelgrim gelegen te Dichteren gem Ambt Dentichem Huis en inboedel brandde geheel uit Het huis was verzekerd de inboedel niet Nog altgd beataat er een Comité tot bevordering van Nederland s aansinitiog by den Middeu Enropeeseben tgd c Nu de qaaestie van nienwa op het tapyt gebracht ia heeft dit Comité ziob andermaal met adreasen tot de Begeering en de Tweede Kamer gewend Op groud van wat het comité in 1892 en 1893 in bet belang van de aanslntting deed verzekert het den Minister dat de openbaid meeoing iu Nederland en wel iu de eerste plaata in de grootere centra van handel en verkeer onvoorwaardeiyk en zeeralgemeen aan den MiddenSuropeeachen boven den WestEuropeeschen tgd de voorkeur geeft Aan de Tweede Kamer heeft het comité byiageu gezonden behelzende de vroeger te dier zake verzonden adressen benevens 128 stukken waaruit biykt dat even zooveel ge meentebesturen met de beatnren van Amiterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht openlyk den wenach tot aanaluiting by den MiddenËuropeescben tyd hebben uitgesproken lo de afdeeling Oooi en £ emland van de Ned maatschappg voor Tninbouw en Plantkunde werd op de vraag Wat is het onderscheid tnaschen een tuinbaaa een toinman en een tuinder het volgende leuke antwoord gegeven Ben tuinbaaa zoo werd er gezegd is een zelfstandig persoon dis vele werken en beplantingen uitvoert zonder dat het direct voordeelig is voor den principaal on dikwgls van een rgttsdaalder een kwartje maakt De tninman werkt direct onder den patroon waardoor een dnbbeltje een dnbbeltje bhjft dank zg den patroon De tuinder ia de warmoezier of groenteboer bg maakt van een dnbbeltje drie stuivers Uit Soerabaja werd 24 Mei gemsld Heden nacht zgn door de politie etteiyke leden van een groote dierenbende gearresteerd De werktuigen en gereedschappen enz welke by hen gevonden werden zgn jn baalag genomen Soerabaja werd roods hkng door deze baud onreilig gemaakt Nu ia aan het licht gekomen dat verscheidene belangrijke diefstallen door haar gepleegd werden De bende schijnt vele vertakkingen te hebbeo Ëen onverpoosd onderzoek in den diefstal van f 30 000 uit de kas der Brma Martin Greig Co heeft vermoedens doen opvatten in een anderen hoek Men schgnt op het spoor te zgn van f 27 000 der f 30 000 die ergens in veiligheid gebracht werden De Hooge Raad behandelde gister de zaak van den logementhouder te a Oravenhage die wegens heling van winkelgoederen door toimelramen ontvreemd tot 3 jaren gevangenis waa veroordeeld Mr 1 H Hymans het beroep toelichtende kwam op tegen descbnldigverklariog aan het eene gewoonte maken van het opkoope van door misdrgf verkregen goede hg meende dat wetssohending beeft plaats gehad door aan te nemen dat iemand die zich herhaalde malen aan beling heeft schuldig gemaakt reeds daarom een gewoonteheler is en betoogde dat voor een schuldigverklaring als hier beeft plaats gehad wordt vereischt dat de delinquent de neiging heeft om een zelfde misdrgf te plegen Conclusie O M 13 dezer Te Dresden is dezer dagen een vergeten oomische opera van Jozeph Haydn De Apotheker iu het Italiaansohe origineel Lo speciale geheeten wederom ten tooneele ge voerd en eer gunstig ontvangen Zg werd door den componist in 1768 Haydn was van 1760 tot 1790 kapelmeester van den Hongaaracheu prins Esterbazy opgesteld en in het prachtige kasteel van zyn beschermer aan het Neusiedler meer in Hongarge met de hem ten dienste stsande voortreffelijke zangers en muzikanten voor de eerste maal uitgevoerd Na nog eens te Weenen vertoond te zyn geraakte de opera in het vergeetboek Het stoomschip Qothic arriveerde llJuni te Londen met de eerste lading versch vleeacb van NieuwJ Zeeland Tot dosverre werd geslacht in half bevroren toestand alleen van Noord Amerika aangevoerd met bet oog op den korteren dunr der reis alsook de zooveel koudere en dus 1 meer voor bet vervoer gescüikte temperataur Bovengenoemde lading nu werd na een reis van 53 dagen door de vGothicc aangevoerd in zoo uitmuntenden staat dat zy aan de markt te Smitbfield grif werd verkocht tot 5 a 6 per Ib wel een bewys dat de qualileit niet minder werd geacht dan van bet Amerikaansohe vleesch Dit resultaat is verkregen met de Hall s Patent Carbonio Anhydride refrigerating Machinery waarmede de temperatuur in bet ruim waarin het vleeiich was geladen gedurende de geheele reis niettegenstaande de heete luchtstreek waarin bet stoomschip op de reis toch e telijke dagen moest verkeeren gelgkmatig op even boven bet vriespunt werd gehouden Het belang van dit succes ligt vooral in het feit dat uit Australië en vooral uit Queensland waar overvloed is van prima qualiteit vleesch dit nuttige voedingsartikel thans onder de gunstigste omstandigheden te Londen ter markt kan worden gebracht BaltenlaDdscb Overzicht Ter gelegenheid van de aftreding van het kabinet Rosebery heeft koningin Victoria op Toordracht van den oud premier verschillende onderscheidingen aan politieke mannen rerleend In vele kringen vindt men het merkwaardig en niet hepaald van consequentie getuigend dat Lord Rosebery bet hoofd eener party welke TOor de afachafiSng van het Hoogerhuis is of ten minste het recht van veto aan het Boogerhuis zon willen ontnomen hebben nu vier mannen uit diezelfde party tot Peers of Ëngelaud laat verheffen Die vier nieuwe peers zyn Lord Houghton lord Carrington Sir Henry Loch en de heer Gardner De twee eerstgenoemde zyn tot graven de beide laatsten tot baronnen verheven Graaf Houghton is de zoon des dichters Monkton Milnes die die op lateren leeftijd tot lid van het House of Lordsc benoemd werd Hy was onderkoning van Ierland van af het jaar 1892 Graaf Carrington is de vroegere gouvernenr van Nieuw Zuid Wales Baron Loch waa gouverneur van de Kaap kolonie en baron Gardner was minister van landbouw in bet kabinet Rosebury Verder verkreeg de Lord Mayor van Londen Sir Joseph Renais den titel van Baronet De oud ministet van oorlog de heer Campbell Bftnnerman ontving het groot krnia der Batborde terwijl de consul generaal te Zanzibar Hardinge de Professor der Geologie Jndd en de in Uganda welbekende kapitein Lugard het ridderkruis der zelfde orde kregen Den staats fiecretaris van Indië Fowler verleende men een Indiache orde en eindelijk werd ook de eigenaar van het blad Punch met den Baronet titel bedacht Lord Rosebery heeft dos zyoe vrienden niet vergeten maar hanne diensten raimschoots beloond De nieuw benoemde ministers Goschen Sir Michael Hicks Beach Chamberlain en Balfour die zich ale leilen van faet Lagerhuis aan eene nieuwe verkiezing hadden te onderwerpen zyn thans omdat de liberalen geen tegencandidaten gesteld hadden zonder stryd wederom tot leden van het Lagerhuis gekozen Li de zitting van gisteren deelde de voorloopige leider der conservatieve party in het liagerhuis de heer Akers Douglas mede dat de regeering een voorschot op de staatsbegrooting zal vr en en zal voorstellen over te gaan tot de derde lezing van het wetsontwerp betreffende den asnbonw van nieuwe schepen In het Lagerhuis zeide Balfour dat hy hoopte dat al de verschillende voorschotten op de begrooting welke de regeering noodig heeft om gedorende de algemeene verkiezingen de zaken rourt te zetten Zaterdag kannen afgeloopen zyn in de beide Huizen In dat geval zal bet Parlement Zaterdag worden geprorogeerd en Maandag ontbonden Bovendien hoopte hy nog voor aanbouw van nieuwe schepen het uitleveriogswetaontwerp en bet ontwerp dat wyziging van de wet op fabrieken en werk De voorschotten op de begrooting werden aangenomen Chamberlain zeide dat de regeering sedert zy aan het bewind is gekomen de meening omtrent de onvoldoendheid van de reserveammunutie bevestigd ziet en dat er maatregelen zullen worden genomen om daarin te terstond te voorzien Het ontwerp betreffende den aanbouw van nienwe schepen is by derde lezing aangenomen Het decreet tot ontbinding van het Parlement wordt elk oogenblik verwacht zoodra dat ia uitgevaardigd zal de verkiezingsstryd een aanvang nemen Hy belooft zeer hevig te zyo de liberalen zullen alles in het werk stellen om het kabiuet Salisbory al dadelyk tot aftreden te dwingen De radicalen blyven natunrlyk by si bun vroegere eischen daarvan treden op den voorgrond de invoering van Homerule en de afschaffing van het Hoogerhnis In de Oostenryksche Kamer is de beraadslaging over de stoatshegrooting afgeloopen De minister van financiën von BÖhm Bawerk roemde zeer de verdiensttlyke wyze waarop door zyn voorganger de begrooting in elkaar is gezet Hy kenschetste verder de aanneming er van als eene Staatsnothweodigkeit niet een votum van vertrouwen in bet tegenwoordige beambtenministerie In particuliere berichten uit Weenen wordt vetzekèrd dat de onderhandelingen over het vormen van eene nieuwe meerderheid reeds goed vorderden en dat bet definitieve Kabinet niet een parlementair ministerie zal zyn maar boveu de partijen zal staan Men schijnt te verwachten dnt er twee leden van den Boheemschen adel in opgenomen zullen worden om de aansluiting der Tsjechen aan de meerderheid gemakkelyk te maken Zelden te zelden zelfs is men in de gelegenheid de meening van een vorst te hooren over het partyleven in een land Het is daarom wellicht niet ondienstig eens mede te deelen wat de groothertog van Baden daarover zeide in een groote redevoering daarover zeide in een groote redevoering door hem uitgesproken aan het feestmaal te Reilingen Daar werd een militair herinneringsf seat gehouden van ood atryders uit den oorlog van 1870 71 Duizenden namen aan de feesten deel Ver schillende sprekers voerden het woord en brachten toosten nit op het vaderland c en op den keizere en op den groothertog Toen stond groothertig Frederik op en sprak over bet vaderland dat iu 1870 tot een geheel werd vereenigd Maar op dat EfraDgescbaft moet worden voortgebouwd Veel is daarvoor reeds gedaan veel is nog te doen over Daarvoor moet men offers brengen moet men zyn plicht doen als een soldaat op het slagveld zonder te vragen waarom en waartoe Slechts als wy dat doen zeide de groothertog kunnen wy iets groots tot stand brengen Het partyleven heeft echter veel bedorven in Doitacbland Het belang der partyen staat dikwyls hooger dan het belang van het ryk De beste jarty is die welke zich met recht de nationale mag noemen die alles geeft als het noodig ia en er niet naar vraagt wat er aan vast is of wie er by betrokken ia Wat wy ondernemen moet niet persoonlyk zjin doch zakelyk Wy moeten het bewoatzyo hebben en aanwakkeren by het volk dat met de nationale grootheid en het welzyn van elk afzonderlyk land naaw verbonden zyn Daarom sprak ik over het verleden Gy moet doorleefd hebben zooals ik den tijd toen er geen Dnitsch vaderland was en toen men hard moest werken om zich boven water te houden Dat is tbans voorby Wy hebben thans een gemeenschappelyke macht wy hebben een gemeenschappelyke kracht maar wy moeten niet vergeten dat het eena anden was en dat er mensehen zyn die wellicht de Troegere toestanden weer terug wenachen om de onmacht der enkele staten treder in te voeren en daardoor het ryk te verzwakken Daarom dring ik aan op mheid naar alle kanten Vermydt elk pariggaknitiMl dat niet staat op nationalen grondslag dat niet tot het devies heeft Ittstandhoudig van het Ryk ondersteoning van den Keiser oenheid van het leger en daarmede behoud van de kracht der natie Uit Bt Petersbnrg wordt zeer beslist het gerucht tegengesproken door de Engelsche bladen gemeld dat de onderhandelingen tosschen Rusland en China zyn afgebroken Te Londen was men reeds zoo zeker ovar het nietslagen van dit leenio plan dat zelfs de Economist het toongevende orgaan den Engelsche businesamen Rnslands voornemeos a s volkomen mislukt beschouwde De Eco nomiatc achtte het daarom waarschynlyk dat de Chineesche regeering ten einde het geld te vinden hetwelk zy ooodig heeft tot betaling van de Japansche oorlogsacbattiog op eigen hand een beroep op de Huropeesche geldmarkten zal moeten doen Ook te Parys is men er nog niet zeker van dat RusUnds plannen te dezen opzichte als mislnkt moeten worden beschouwd Het spreekt wel van zelf dat de Rnssische regeering indien zy de Chineesche leening waarborgt daarvoor andere concessies zal verlangen en even natunrlyk ia het dat de Chineesche regeering ook harerzydi voorWaatden stelt Na de nitdrnkkelyke tegenspraak uit St Petersburg welke afkomstig is van den Ghineescben gezant aldaar kan men derhalve de zaak nog niet als geheel afgedaan beschonwen PARASOLS met 20 KorHng L vaa os Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van tmsterdam Vor kr slotkoeia looA i 947 lOl a löï u 84 867 841 Vl 841 84 8 Vl M7 s 106 l 4 897 187 V 118 S l B8V mil 88 688 860 1017 58 1007 067 184 A J 7 1007 isof 98 80 387 109 977 189 188 105 A 180 100 8 88 887 108 lOl l 100 1047 1041 143 1847 14 1417 1087 99 101 11 1097 109 857 81 114 1017 4 7 84V 14 880 1947 1091 lOOll u 108 i lC8vi liS 180 981 4t 411 1107 i JUIil NiuiauNs Cert Ned W 8 i i dite dito dito dito dito dito SVa HoNOA Obl Qoudl 18S1 88 i ITILII Insohr jving 1868 81 S OoailNa Obl iu papier 1888 8 dito in silver 1868 6 PoETUOiL Oblig met ooupon S dito ticket S EusiANo Ubl Bianeel lsat 4 dito OeeoD 1810 4 d tobUBoth 188 4 ditobüHopel88 g0 4 dito in Eoud lees 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpANli Ferpet sobuld 1881 4 Toauu Oepr Gonv leen 1890 4 Oeo leeuing serie D Oeo leenioK wrie C ZDinAra Elp v obl 18B8 6 Mraoo Obl Buit Soh 1890 6 VïNizMu Obl 4 onbep 1881 AlJsriaDlM Obligatien I8 t 8 EoTTlEniM Sted leen 1894 8 N n N Xfr HandeW aaud Arendib Tab Hlj CirtUoaten DenMaatuhsppii dito Amb Kypotbeekb pandbr 4 Oult Mii der Voritenl aand sGr Hyfotheekb paudbr 8 7 1 NederlandBohe bank aand Ned Handelmsstsch dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypotbeekb pandbr 3 Utr Hjpotheelb dito Si OosTBKK Ooat HoDg bank aaad Rusl Hypotheekbank pandb 4Vi AMlaaci Bquit hypotb pandb 8 Maiw L G Pr Lienoerl 6 JiD Holl U 8poor Mij aand Mij tot Eipl V 8t Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 tTiiii Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 Znidltal Spivmü A H obl 8 PoLHN Warschau Weenen aand 4 Eosl Or RuM Spvr Mij obl 47 1 Baltlaohe dito aand Fastowa dito aaad 6 Iwang Dombr dito aand 8 Karak Cb Asow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AlluIU Gent Pao 8p Mij obl Obio iNortb W pr C v aand dito dito Win St Peter obl Denver b Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loui v k NashvilleCert v aand Mexico N 8p llij lehyp o 8 Miss Kanu v 4 pot pref aand N TorkOntorioS West aand dito Fenna OMo oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 8 K K Oost B Cr 1880 8 ituia Stad Madrid I 1888 Ver Nu Bes Hn Bpobl eert