Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1895

No 6701 Vrijdag 5 Juli 1895 34ste Jaargang mmm mwm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regeld k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTEN nfiN Aan de beurt van i rediog zgnde aU Raadslid dezer Gemeente worden Heeren Kiezers beleefd en dringend rerzocht deu 16 dezer han stem op mg niet meer uit te brengen als niet meer genegen zgnde de betrekking op nienir te aanvaarden Waddingneen den 2 Juli 1895 E van der TOEREN Hz Tandarts E CASSÜTO van MARKT naar Turfmarkt 172 nitgraonderd Zondags van 10 5 te consulteereu AUernege bekroond met Kere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploraa Gouden Medaille en OertHoate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven liorst Boiiig Extract MELIANTHE HIT Di Machinale Fabriek DK HONIGBLOEM Vllt H vanSchaili Co gevestigd te aGravenhage Genu middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHBBBOUPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en vereohillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OXHIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTEE doet zich de weldadige invloed gelden Het g tf f Ji vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zó overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prfls worden gesteld De MEUANTHB is verpakt in flacons van 40 cta 70 ets en ƒ 1 met gebmiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Keehtbank te t Gravmiiage HP V S krygbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BOÜMAN Moordrteht C BATELAND Boikoop B V WJJK Oudeaater Trekking 19 October 1895 Bollandsche Haatséappij m Landknw afdeeling Qoada en Omstreken VA e aanverwante AETIKELEN Prijs per Lot f 1 11 Loten voor f 10 Verkrijgbaar t f L WMMS ZS LANGE TIENDEWEG D 60 VAN BlOMMESTEIN S INKT s ji oefonüeAinJelijk de BESTE SU uolKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND OoDd Snalpandruk u A BaiNlcJlAN k Zoon Levensverzekering Begrafenisfondp Ijverige SOLIEDE PEBSONEN ki nnen voor een sedert jaren bestaand ÏPONDSvan geldelijke uUkeering bij overllJileH als AGEITT optreden Brieven franco letten T A S aan het Algem Advert Bureau van NUGH VAN DITMAR Rotterdam Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelffaevlekking Onanie en geheime uitapattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARING fiollandsche aii aTe met 27 afb Prgs 2 galden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in poatz els en in eiken boekhandel in Holland frintemps T E PARIJ S Zenden gratis en franco de generale geïllustreerde oatalogua in da hoUandsohe en fransche taïen l T ttende de nieuwste modes voor het Zomeraalïoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILVZliï ITPARIS De stalen der nieuwste modestoffan in voorraad by Printemp worden eveneena kosteloos toegezonden docli men gelieve duidelgk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Verzandlnffan naar all Xrfuidan derliVerald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen Toor Franco Vracht en Rechten Correapondentle In alle talen PBANSCHE STOOMYEEVEEU au Gheaiisolie Wasscherij VA H OPPE HEIMEK 19 Kruiskade Motterdam Gebrevetaerd door Z M den Koning y der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plucne manteia veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prflMn 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week HandeUnierk oy die Hoest ebrnikt uit de Blikken Trommel ViH N KATER en Co Gedeponeerd OBONlSOBlf Elk stniije heeft de vorm van een zittende Eat Verkrggbaar in nette Blikken Trommel es i 25 Cc bg onze bekende Verkooper 30ÜBSGEE WATEBIEMS mTSCnAFFU Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsg elden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Directeur I C W VAN DER L Alt l zn 4 pCt PAITDBRIEVEIT VAN DB Pester Vaterlandischer Erster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Boveugeaoemda Paadbrieven zyn nominaal groot 300 1000 5000 en 10 000 Krooen voorzien van balQaarlgksche OoapoDS per 1 Haart en 1 Soptamber ea afloabaar a pari door aidda van halQaarlijkaohe uitloiing De Coupons zyn than en ook in Is toekomst vrij van bülastiag volgens de Wet van 1S8B Art 30 10 zij 2iJD evenaU ds Oitg lote Faadbrleven betnalbaar tü Budapest Weenen en ta AmBterdAED tea Rantore van ondergeteekendea tot den koers van den dag VolgooB de wet van 1876 is op de gezameiilyke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbriovea inf eschreveu waardoor huu het recht op de hypothecaiie schutdrorderingen in de eaiata plaats is gewaarborgd De ondergeteakenden naar bun verwijzende Prospectus van 19 Januari 1 1 en het JaarvMslag der Instelling over 1894 berichten dat Eg voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieveu van de Pester Vaterlftndischer Ërater Sparcassa VerelD tot den koers van den dag WERTIIËin GO MPRRTZ AMSTBKDAM Mei 189B Gebri StpUwerck s Chocolade en Cacao DaBlmat e door de nieuwüte uitvindingen op machinaal gebied rerbeterds fkbrtcitte eu uitsluitend gebruik van fijne ea fijnste grondstoffen gsrandeerei Jen verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao een naDbeveleoswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordoode aac den inhoud der resp Ktikptteü De Pirma behaalde 27 Brerets als HoflereraHcler 44 Ëere Diploma s gouden enz Medailles oen bewijs ran uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national Ie Paris l öuH VOU8 ddoemons ane Hedatlle d or première dawiie en ocualdöratlon de Totre exoellenta fabrication de Ohooolat bonbons variea etc ato Stoltwerck t fiibrikaat is verknjgbaar bij IX K Confiaeura Banketbakkers enz enz Generwlvertegenwoordiger voor Nederland Joliiis Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 a lüWELIJKSEAAETElT in verschillende SOORTEN steeds voprhanden JATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING I BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STKKDS VOOKEADIG BIJ Lange Tiendeweg A BEHTKMAIT Z 1 Stitjictarf iu B Dl tiiilii PnK raeilrin j Hw jHBHa tlsctt Ilir glatie D r grouft Brfola unstre Patent H StoUen Brrunian At Anian zu teruhMmm werthlosen yachahmuna m geiilm Uan ktuft aahar tinttn atetê Mharfen H Stollen nur nn wu tlirtct ottar lit tetclMii ElunlttitWupiNt ilKm iinler PUtil IrH nataniMMii tmflièintt U rS FrtMUUm tiiH Zeugnfe rw iS Warnung ÏhÏï s Patent H Stollen BINNENLAND GOUDA 4 JqU 1895 De Katholieke KiearereenigiDgi alhier heelt op bare vergaderiDg van gisteren avond met algemeeoe Btemmeu foorloopig drie caodidatên gesteld aameiyk de aftredende raadsleden d hh Dessiog Van der Saaden ea Yingerliog Verder werden genoemd de hb A van Veen G C Fortuyn Droogleever J J Grootendorat en £ J van der Heyden Laatstgenoemde weigerde echter beslist een candidatatir ea het Bestuur deelde mede dat de beer J Grootendorst eTenmin genegen was ditmail een oaodidatsar te aanraarden De Yereeniging f zal waarachgniyk binncti eenige dagen opnieaw vergaderen Dinsdag heeft een troep jongens in de Kort Akkeren in een verdacht bierhuis zich schuldig gemaakt aan het inwerpen van bgna alle ruiten De daders zgn opgespoord en tegen ben wonlt procei verbaal opgemaakt wegens vernitfhog Gisteren bad te Huatrecht een poging tot oplichting plaats fotj de wed U die gewoon is commensaals te houden £ eu welgekleed vreemdeling vervoegde zich bg baar om inwoning met kost vooi gevende op bet dorp tu komen als iugenieur of opzichter bg deit nieuwen spoorweg Onder allerlei fraaie voorgoveui wist hy bjj de vrouw nog een buihja met eenige rgksdaalders als voorschot Ion U krggen terwgl iemand naar Gouda werd g zooden o m zgo koffers te halen die naar zijd bewering ook zgn geld bevatten ïntuBSobeo wekte deze historie argwaan lnj een der buren die van de zaak boorde II ij ging den persoon op de velocipede na achttrbaalde hem op den weg naar Oudewater waitiBcbawde de politie die des ainnda den verdachte gelukkig nog in het bezit van het geld nanr H terugbracht en bem in arrest hield Intusscbeo was reeds gebleken dat er alhiur geen koffers waren zoodat men klaarblykelijk met een oplichter te doen had Het verwondert ons dat er nog mensch it gevonden worden zoo lichtgeloovig dat 7 aan vreemden geld leenen zy worden tofii door de couranten voortdurend van dergel ke prtctyken ingelicht Door den gemeenteraad te KHmpeo a d XJsel is Zaterdag 29 Juni j l met algemeeno stemmen beuoemd tot onderw zer aan de o I school aldaar de heer L Swanenburg ondtrwgzer alhier no 1 op de voordracht FEVILLETOK m MARSKKAHËR Naar het DuiUch yOat heb ik u vau deu eersten da af al gezegd zei de vriend met de kate ja zich met de ariitooratisohe noDcbalanoe var een Berl nsDh gardelui tensDt op de bank werpende maar u wilt vau müne metbode zich buoI en grondig eene onbekende taal eigen te maken uieta weten A propos hebt u i een sigaar by je Ik was vandaag jutst niet in de gelegenheid een goed soort ia te slaan en ik mis liever het middageten dan myne gewone sigaar I Helmstedt had hem rMds zija gevulden sigaren koker voorgehouden da ander tastte toa streek eene roodgrkopte lucifer over de zool van een zijner BchoensD en blies weldra met kentiorsblik een stroom van blauwe oirkels de lucht iu Ja liet hjj er behagelgk op volgen ik ben hier paa anderhalf jaar langer dan u maar ik ben al bbel New ïork doorkropen en ik sou het dan ook al veel vwrder gebracht bebbeu dan nu het geval is too ik niet een positief malheur ondervonden had Tooreurst heeft mijue laatste vriendin wier kamer ik deelde het ia baar mooi hoofdje fi kregeo mg na een rumoerigan avond in het heimelgk ontruimde kwartier zonder have eigendom of middelen van bestaan achter te laten Ëo teo Iweeda beeft de igeaaar van het boardiog honie wuriu ik mg een Het gerechtshof te a Gravenhage heeft den winkelier uit Hekeudorp wegens hetsebröven van een dreigbrief aan eene dame te Haastrecht veroordeeld tot 1 jaar eene vermindering vnti straf opgelegd tot 6 maanden Bedorven drinkwater Niet ver van het Kralingsche Veer aan deiiHollandschen IJsei ouder do gemeente Krimpen aan den XJsel nadert de groote fabriekvoor kool teerproducten hare voltooiing Noi eenige maanden en door machinerieëu van dnnieuwste vinding zal deze fabriek naar menzegt do tweede iu haar soort in ons land dunationale n verheid tot eer verstrekken Docher dreigt een gevaar waarover men langs deuIJsel mompelt Ën dat gevaar is wel waart bytyds algemeen bekend en zoo mogel k voorkomen te worden Waar zal die fabriek hareuitwerpselen laten Natnurlyk zullen ze iuden IJsel gestort worden Sn die smerigi stinkende vergiftige stoffen zullen het waterbederven en onbruikbaar maken Duizendenbewoners van den IJsel hebben geen anderdrinkwater dan dat uit den IJsel de boerenhebben ook zelden pompen en putten Seueniet prechtige gedachte dus het drinkwater U zieo verontreiuigd en de volksgezondheid tezien bedreigd Men hoopt nog op den iuvloed van de pers om dat gevaar te voorkomea of tot een minimum terug te brengen Bestaat er geen wettelijke bepaling die indergeiyke gevallen vQomet S Ct onderwyzeres aan de te Nieuwerkerk a l Gravenweg besta it maa van Woubrngge a d IJoel en Mooi in de plaats van mej die schoot werkzaam ingetrokken De voordracht voor tweede openbare school IJsel staande aan a uit de dames Posthui Scbriek van Ouderkerk van Deltt de laatste Schinkel tydeiyk aan die haar sollicitatie had Dezer dagen ontsnapte te Waddingsveen de grootste landbouwondernemmg uit ons land Graan voor vischc aan een ontzettend gevaar Eenige kinderen natueiyk hadden op de werf tosscheu volgeladen hooibergen tot spel ge kozen vuurtje stoken c Natuuriyk was hun vuur binnen enkele seconden te groot geluk kig werd het spoedig opgemerkt en kon meu het gevaar in zyn oorsprong te keer gaan Uit Stolwyk meldt men dd 1 JaU Gisteren morgen nam onze geachte predikant Dr L A Van Langeraad afscheid van syne gemeente naar aanleiding van de woorden voorkomende iu Deuter 4 vs 40 Dat het week over het verlies van mijn sweetheart getroost bad my allervriendelijkst verzocht zijne innnhting te ontrnimen lerwyi de ilimmerd t en alle recht en wet in myne laatste bezittingen verbeurd verklaarde ter goedmaking der kosten van eene week gratia logies Ja die hoteliers worden met den dag kleiugeestiger en miu Ier liberaal maar och voer hij voort luchtig een paar sierljjke nullen de lucht inblazend ik heb aUoer uitzicht het is merkwaardig hoeveel prys men hier op een nobel ver toonan stelt Helmetadt het b j onze woorden zijn blik over het uiterl k van zgu verwaaiden landgenoot gleden en kon een sareastisohen lach met onderdrukken flU trekt den neus op voor mijn tegenwoordig derangement vervolgde de geweien garde luitenant op gelaten toon maar wat wdt ge beste vriend Over een week of wat zijn uwe financiën misschieu m denzflifden toestand als de myae en het ia de vraag of u dan reeds over dezelfde middelen beschikt als ik om eene positie te kunnen veroveren U bent tegenwoordig bezig tgd en geld te verspdlen om eene betrekking te vinden die eenvoudig niet bestaat u l dt aan dezelfde ziekte waaraan ieder jaar honderdon onzer ontwikkelde jongelui te gronde gaan Hakken en graven willen zij niet een handwerk kennen zg niet naar The far Weet trekken durven zg niet en uu zoeken zij eene plaats als winkelbediende kantoorklerk onderwater of zoo iets zouder aan het eerste vereïsohte voor die betrekkingen hat kennen van de landtaal te voldoen Ka dat duurt zóó lang tot de laatste cent is uitgegeven eu de laatste hoop verdwynt ala het orediet in het boardingbouaa amdigt met beilsg op ovei as en U en Uwen kinderen na U welga Ie Ëene groote schare waaronder ook van omliggende gemeenten was bij de plechtigheid tegenwoordig Na het uitspreken van deu Zegen werd den scheidenden leeraar Ps 121 vs 4 toegezongen Des avonds vereenigden zich voor de laat te maal nog eenige vrienden van den predi kant iu diens woning en boden hem en zijne echtgeooote elk een sieriyk geschenk aan als souvenir aan de genoegeiyke dagen met hem gedurende hun verblgf alhier doorgebracht Onze beste wenscbeo vergezellen Dr Van L 6u de zgnen naar zyDe nieawe standplaats S Ct Tot lid der Eerste Kamer iu plaats van den heer C T Stork die geiyk men woet bedaokt had werd heden door de Provinciale Btaten van Overysel gekozen mr H K van Marie te Deventer Dinsdag veroordeelde de rechtbank te Roermond H van Brabant uit Cortessem België die in Maart jl in verschillende gemeenten in Limburg en Noord Brabant aanrandingen pielde en tegen wien eene gevangenisstraf vau 16 jarin was geeischt tot 12 jaren De arrondissements rechtbauk te Maastriobt veroordeelde gisteren G H P letterzetter daar wegens het uitgeien van ean getebritt van strafbaren aard waarvan de dader uoch bekend is noch op de eerste aanmaning na de rechtsingang ia bekend gemaakt tot 10 dagen gevangenisstraf Da krijgsraad te i Gravenhage heeft den korporaal J B L van het regiment grenadiers en jagers veroordeeld tot 6 maanden gevangeniastraf met degradatie wegens heling van kazerneeringgoederen en den milicei n J B M tot 1 maand gevangeoisitraf wegees diefstal van die goederen Aan het Verslag van deu toestand der Gemeente Goucia over 1894 outleenen wy bet D De Hoffmans Stichtingen Deze zyn a De Volksgaarkeuken Aan het Verslag der Commissie wordt het volgende ontleend Den goeden naam dien de Volksgaarkeuken zich van lieverlede heeft verworven handhaafde zy ook in het afgeloopen jaar Door de bepaling dat al wat ten behoeve vau de instelling geleverd wordt van eerbte hand koffer Dan volgt een dag of wat straatollende en wie dan den zedelgken moed mist maar de bijl en de spa te grijpen en farmersknecht te worden maakt door een aprong in The North Bivor aan zijn nood een einde Waarover zult u te beschikken hebben geëerde heer en vriend als na bet versHnken Tan uwe baria het toeval niet tussobonbeideu komtP Maar hoe gaat het men denkt niet eerder aan dat zwarte spook voordat het de kamer binnenkomt Helmstedta gezicht bewees dat de woorden van den man van New Yorksohe onderrindiiig indruk op bem maakten vJe schildert te donker Seifert antwoordde hg na eeaig nadenken pik heb hier al vrij wat vrienden en een van allen zal mjj wel helpen voor ik geheel op het droge zit Maar Het hg er spottend op volgen ffbeeft mgn boetprediker dan tulke behingrgke ressources dat bg mij absoluut een andereu weg wil wgten E o gewaarschuwd man is een dubbel man hernam de ander ernstig terwijl hij behendig de asch zijner sigaar wegnipte ffUwe vrienden zullen u geen cent helpen en alleen maken dat uwe beurs een dag of wat eerder leeg is Neen mgnlieer von Helmstedt vertrouw liever op mg ue ervaring en wat mgn geringe persoon betreft zult u spoedig tot andere gedachten komen U weet dat ik Duitsohland ter wille van mgne overtuiging en eeu paar toevallige schulden verlaten moest Intuaacben bracht ik zooveel contanten mee dat ik een maand of wat het Kew ïorkache leven kon geoietau Zonder eigen lof most ik ngg n dat kwaliteit moet syn beeft men da zekerheid steeds goede spyzen ta vinden De Commissie spreekt dan ook hsre tevredenheid uit over de wyze waarop de veraohiUeude leveranrien aau hnnne verplichtingen hebben voldaan Den voorrang hebben steeds de gasten die in de zaal de spgzen komen nuttigen ig die het eten komen halen om het te huisofeldera te gebruiken worden eerst daarna geholpen Van het ontbijt wordt nog immer zeer weinig gebruik gemaakt waarom de Commisaiaiu overweging zon wenschen Ie geven het verstrekken daarvan te staken vooral ook omdat de pr a van tien centen voor een paar boterhammen met kaas en een kop koffie onder die omstandigheden veeleer een schadepoat levert dan voordeel afwerpt In het begin van het jaar vroegen de Eeukenmeester en de Keukenmeesteres 6 Holaderver en echtgenoote geheel onverwachts hou ontslag Deze aanvraag wekte te meer bevreemding by de Commissie daar de titulansseij eer ingenomen schenen te zgn met bon werkkring Aanvankeiyk gesteld op een traotemeot van f 5 per week met vrge woning en voeding ontvingen zy in 1890 als blgk dat hunne goede diensten erkend werden eene verhoogiog van hun salariatot f 8 per week zy waren daarvoor blgkbaar zeer dankbaar Bovendien werd hun evenals het overige aan de Gaarkeuken verbonden personeel van tyd tot tyd by buitengewone drukte ëene gratificatie toegekend Het gevraagd ontslag werd eervol verleend waarna in hunne plaats tot Keuken meester en Keukenmeesteres werden aangesteld F deu Hertog en echtgenoote welke keuze naar de Commissie vertrouwt bevorderlyk zal zyn aau de belangen der instelling In bet personeel kwam overigens geene verandering Het loon van het zaatmeiaje werd met f 0 50 per week verhoogd De Commissie onderging eveoeens geene WQzigiug m hare Bamenstelling De beer C van Veen die aan de heart was om af te treden werd als lid horkozen b Het Bloffmans GeBlioht In bet Verslag van het Collie van Begeuten omtrent den toestand van het Hoffinanstlestioht over het afgeloopen jaar vinden wy de volgende mededeeliogen De plaats opengevallen door het overlgden van Mej Ten Brummeler Andriesse werd deu In April ingenomen door Mevr De Lange Van Leeuwen weduwe van den heer W D de Lange gedurende tal van jaren Laiteaant Kolonel Commandant der dienstdoende schuttery alhier het ongelukkig uiteinde vau twee mguer kennisssu mg hier spoedig de oogen opende Daarom bealoot ik vóór alles A merikaau te worden en bezocht alleen echt Amerikaaosohe oafó a waar mgue altjjd opene portemoanaie mg met een kring van fffirst rate boys als vrienden omringde Zg rekenden het tioh tol eene eer mg in aanraking te brengen met hnnna sohoone vriendinnen en reeds ua het champagnesouper en een paar schitterende buiteupart ljee die ik gaf had mijnheer de graaf dag en naoht overal vrgen toegang Binnen dne maanden sprak ik Kugelsch als eeu gentleman en was au fait in de KewYorksohe geheimen en aanverwante artikelen want geen betere onderwgcen iu die zaken dan lieve vriendinnen en jolige vrienden Maar nog eene maand en mgn geld was op wat voor de jolige vrienden het sein was om met aandoenlgke aaoMgezindheid naar een anderen graaf uit te tien Gelukkig hielden de lieve vriendinnen ticb beter zg konden den nobelen graat niet zoo gauw verge ten en missen De eene voor de andere wild mg tot haren bgzonderen galant verheflTen om tegen vergoeding van kost en inwoning op straat net mg te kunnen praten en zoo had ik een jaar lang een kapetletjeeleven ik fladderde van de eene bloem naar de andere tot eene jonge Creoolscfae mg zóólaug in beslag nam dat al mjjna andere IteQes mg de deur wezen en eu in dien toestand van oogenbtïkkelgke hulpeloosheid ziet ge mg nu voor u of liever naast u want ik zit bier als een Arsbisohe sheik te roeken maar da s raiuder ik meeo die hulpeloosheid Werit mn9i§i