Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1895

= rrr rr z m TT tl 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 18 28 18 89 18 88 18 48 18 68 IIOTTIRDAM tl 10 88 10 88 10 M loiir 10 68 10 11 88 I it 7 47 8 60 8 10 8 48 4 80 S 09 8 89 4 08 DEN HAAO GOUDA 7 46 8 07 OOBDi DEN B AAO Hage5 4 87 a07 48M09 a8 M6 0 14 11 86 U IB 1 88 8 44 2 H 8 48 4 16 6 17 6 117 68 8 885 8 87 10 80 10 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 4r 4 46 5 17 7vl4 7 4 8 89 8 64 8 64 11 16 4 67 8 01 10 08 i 08 8 18 10 16 6 80 8 88 10 87 éi 1 86 6 67 7 44 8 81 18 10 88 11 46 Oouda 7 80 86 9 09 o Z v Jl 7 48 8 47 11 ï ï 7 88 8 66 1 18 i 5 U 14 8 87 UÉjj 9 66 lO te O 18 0S 18 46 8 90 8 14 8 26 4 l8 4 48 pP PBleiswijkKraiBweg en Nootdorp Leidschendam D fa K C H T G O O D A 10 11 84 12 60 8 10 8 684 48 6 8610 88 11 61 n 1 lO Sl 10 44 19 07 1 82 8 48 4 87 6 80 7 09 1118TKBDA M Ö O ü D 1 0 61 U 8 40 4 26 10 14 18 19 8 80 6 80 4 47 6 67 6 66 8 8110 18 7 10 10 896 69 7 08 8 12 f 11 8 r 2 46 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 18 7 98 8 98 8 41 9 8 87 10 61 11 41 1 90 8 08 8 60 4 48 6 29 6 86 7 46 9 04 U G O U U k k M8TKR0AM 40 8 21 10 01 11 18 10 8 81 4 47 6 86 10 16 Wp 7 19 9 10 10 10 lf 4 1 4 10 1 46 8 18 11 11 t e geu ttdheidato tsBd wu over het ilgemeen biiitenge oon gniutig Vftn de Trgheid hun door den Otmeenlerwtd gegeten maakten Begenten gebruik om de igirauden in de benedengangen en in de leitibnle lan het gebonw alsook de zgwanden Tan de trappeugaten te lateo Ter en by welke gelegenheid ook de gangdenren werden byge▼erfd ▼ en geTernist Vertier werd detoorKevet met de jaloesiën en kappen dengdelgk onder handen genomen en kregen de toohtramen ean de achterzgde ook eene beort Bg den aanrang Ten den winter bemerkte men dat het water in den stoomketel der centrale verwarming snel verminderde zoodat men vermoedde dat ergeni in de baisleiding een lek was ontstaan Inderdaad vond men na de geleiding in den tnin van het ketelhuis af te hebben blootgelegd even voorbg de achterdear in den gang eene opening waardoor de stoom uit de bnizen en het water nit den ketel eenen uitweg in den grond vonden In het voorjaar moesten de perken in den tnin opgehoogd en vele heesters vervangen worden waarvoor oitgaven moesten worden gedaan welke niet tot de kosten van het gewoon onderhond konden worden gerekend Toorts bleek in den loop van het jaar dat ook voor het onderbond en het sehoonhooden der gebouwen alsmede voor het meabilair grooter uitgaven vereiscbt werden dan men aanvankelgk meende terwyl eindelijk eeahooger bedrag aan grondbelasting verseholdigd was dan bjj de vaststelling der begrooting kon worden voorzien Ëen en ander gaf aanleiding tot wyziging der begrooting van bet dienstjaar 1894 en tot verhoogde raming van de daartoe betrekkelgke posten op de volgende begrooting Het dienstpersoneel onderging geene verandering De leveranciers van bet Gesticht wisselen elkander regelmatig af aangezien het streven Is om zooveel mogeiyk een ieder met de levering te begnnstigen evenwel niet dan met strenge beoordeeling der leverantiSu Het Oollegie van Begenten bleef onveranderd het aftredende lid de heer G Prince werd herbenoemd MKDISCIIK EN GEMEENTB POUTIE Het verzamelen en ophalen van het straatvuil met het uitbaggeren van de grachten en andere wateren eu het reinigen der straatkotken en urinoirs is in het openbaar aanbesteed aan J Borst alhier voor eene som van f 190 a jaars Het is niet te ontkennen dat de aannemer zgn best doet om het werk naar eiach uit te voeren het bedrag der aannemingsaom schynt echtn voor hem een bezwaar te zijn om steeds in alle opzichten aan de bepalingen van het contract te voldoen zoodat hg dikwgla aan zijne verplichtingen moet worden herinnerd Hem ie ook het uitbaggeren der riolen opgedragen De in de Gemeente aanwezige slooteu behooren voor het meerendeel aan particulieren die volgens de bestaande bepalingen verplicht zgn voor het reinhouden daarvan zorg te dragen In het nakomen dezer verplichting schiet men echter dikwerf te kort of men ondervindt daarbjj zooveel bezwaren dat het gewenschte doel niet wordt bereikt zoodat tnsachenkomat van de Gemeente noodig is Op het rein en zindelgk houden van de scholen logementen slaapsteden en dergelgke inrichtingen wordt zooveel mogelgk toegezien terwgl verzamelingen van mest en ander vuil voor zoover de bewaarplaatsen niet beantwoorden aan de bestaande voorscbrilten bg ontdekking dadelgk moeten worden opgeruimd Vergunningen tot het opbokken of mesten van varkens binnen de wateren der stadssingels worden niet verleend Door het geregeld schutten met de sluizen het inlaten van baitenwater het spuien en het zoogenaamde schuren wordt het water in de grachten telkens ververscht en worden de riolen doorgespoeld De haard en kolenasch wordt van Gemeentewege opgehaald De hoeveelheid bedroeg aan haardascb 2921 H L en aan kolenasch 8 40 8 47 8 84 01 10 8 01 8 1 i il 6 i e si 7 8S 7 S3 7 8 7 7 BB 5 10 S l 6 S 6 8 ïï 7 Oouda Uoordreobt Niauwerkerk a OapeUfl Kottflrdam jtotterdvn fiuaUe iïïuwwkerk 6 B6 8 40 7 66 8 09 8 81 6 60 8 64 Goada Ottdew Woardeo UtTMbt Oonaa ILoordrwdtt 30486 H L Hiervan werd aan particulieren verkocht voor f 812 89 terwgl de asch voor ophooging van straten wegen en plantsoenen gebrni tt op eene waarde van f 305 T5 wordt geschat De kosten van bet ophalen met inbegrip der uitgaven voor het onderhoud van de gereedschappon en de asch schnreo beliepen eene som van f 3717 31 Zweminriohting In het Verslag van de Commissie van Toezicht op de Stedelgke Zweminrichting over 1894 worden de volgende bgzonderbedeo vermeld In het begin van het jaar overleed de oude Zwemmeeeter J M Oroenendal na tal au jaren in die betrekking werkzaam te zgn geweest Tot zgn opvolger werd door den Gemeenteraad voor den tijd van één jaar benoemd W Gründer die zgn ambt vervulde tot tevredenheid van de Commissie Het overige personeel onderging geene verandering Toen de inrichting den 19en Mei geopend werd had het bad een geheel ander aanzien gekregen Een twintigtal nieuwe kleedkamertjes benevens een mke overdekte uitkleedplaats voor koBt looB zwemmeuden waren er bggeboawd Een nieuwe springplank was op het einde van het diepe bassin aangebracht en een gedeelte der schuttiug of omheining van het bassin vóór de kleedkamertjes was weggenomen door welke veranderingen de inrichting veel verbeterd is Ondanks de ongunstige weersgesteldheid in het seizoen waren de inkomsten hooger dan het vorige jaar Het aantal abonnementen zoowel door mannen als door vrouwen genomen was grooter dan in het vorige seizoen Voor mannen werden afgegeven 218 abonnementskaarten en 771 badbriefjes en voor vrouwen 73 abonnementskaarten en 114 badbriefles Op de kosteloOze uren was het bezoek wederom zeer talrgk De nitkleedptjiats werd alleen op die uren in gebruik gesteld en voorzag ontegenzeglgk in eene dringende behoefte De Zwemmeester was jiu beter in de gelegenheid om de orde te handhaven Het garnizoen maakte slechts vier mslen gebruik van de inrichting op de daarvoor bepaalde dagen en uren In de verdeeliug van de uren waarop het bad voor betalenden en niet betalenden voor mannen en voor vrouwen toegankelgk is gesteld werd geene verandering gebracht Met het oog op cholera gevaar werd de Zweminriohting ook nu weder vroeg en wel op deo Oen September gesloten Aan het personeel dat geen reden tot klagen bad gegeven werd oa de sluiliog tot ultimo September de helft van het salaris uitbetaald De ontvangaten waren f 1052 terwgl de gewone en boitengewoee uitgaven ten behoeve van de inrichting te zamen hebben bedragen f 2892 51 De Commisaie bleef onveranderd De heer A D van Vrenmingen die als lid moeat aftreden werd als zoodanig herkozen Heerschende Kiekten Evenals het vorige jasr waa de algemeene gezondheidstoestand in 1894 gunstig te noemen het ziektecgfer was over het algemeen vrg laag en de sterfte minder dan in voorgaande jaren In het begin van het jaar deden zich nog enkele gevallen van mazelen en inSueuza voor in aansluiting met het heerschen dezer ziekten in de laatste maanden van het jaar 1893 In Januari vertoonden zich twee gevallen van pokken in de volgende maanden meerenierscheidene personen bezweken daaraan Da ziekte breidde zich evenwel niet zoodanig uit dat g epidemisch moest worden verklaard In het geheel werd van 60 gevallen van pokken aangifte gedaan waarvan 16 met doodelijken afloop 10 84 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 11 88 40 a l 10 11 8 18 8 66 4 17 Gedurende den zomer kwamen enkele goTallen van cholera nostras voor terwgl van één vermoedelgk geval van cholera aaiatica aangifte werd gedaan De patient herstelde ipoedig Van audere besmettelghe Kiekten bleef de Gemeente vrg Tot het afieggen van het Dotariüel Staatsexamen hebben xicli dit jaar aaagemeM 315 adspiranteo aldas verdeeld 144 voor bet eerste gedeelte 10 voor het eerste en tweede gedeelte geen Toor het eerst tweede ea derde gedeelte 43 Toor het tweede gedeelte 34 TOor bet tweede en derde gedeelte 84 voor het derde gedeeltf De ProTÏQciale Staten van Gelderland hebben als lid der Eerste Kamer herkozen den heer J N E baron Schimmelgenninck van der Oje met 34 stemmen Kr waren 23 biljetten in blanco De heer Schim mei pen ninck moest aftreden wegene zgne bevordering tot generaal majoor Het N T d Dag pobliceert het volgende telegram uit Batavia Te Baitenzorg heeft eene zware ovoratroomiag een aantal huizen verwoeaE Een gedeelte van den Plantentnin ia beschadigd Er worden aanzienlpke verliezen gemeld zoowel aan bruggen aU vtilden Vele dieren zyn omgekomen Er worden nog meer ongevallen verwacht Ook in de orngtreken van Batavia zyn overstroomingen gelukkig zonder Blachtoöers In Westelflk Java algemeen zware regens De koffieaanplant leed groote achade Men verwacht mislukking van den oogst In de Woensdag ochtend te ruim 11 uren geopende vergadering was in de eerste plaats aan de orde de benoeming van leden van Gedep Staten ter voorziening in de vacature ten gevolge van perodieke aftreding of aftreding als lid van Gedep Staten Aehtervolgens werden herkozen de heeren jhr mr H A C de la Bassecour Gaan met 56 van de 77 uitgebrachte stemmen tegen 18 op mr J G S Bevers terwgl 3 blanco biljetten in de bus werden gevoodea mr G J Goekoop met 55 st tegeu 17 op den heer mr C J A Bichon v IJsselmoDdu en 1 op den heer J F Havelaar 4 blancobiljetten mr D van Wnel met 36 at tegen 18 op den heer mr L M J M Kerstens 9 op den heer mr A C Crena de lougb 1 o den heer mr H A Neeb 1 op den heer mr A van Hobokeu 2 op den heer Van Weel zonder voorletters blanco 9 biljetten mr P F L Blussé met 55 st tegen 19 op den beer H Seret blanco 3 biljetten mr C J E graaf Van Bylandt met 56 st legen 17 op deu heer A v Velzen en 1 op den heer mr J A Vallaut Blanco 3 biljetten Als buitengewoon lid van Ged Staten art 89 der wet werd herkozen de heer mr J A Vaillant met 55 at tegen 3 op deu heer JP Havelaar 1 op den heer Van Rhenen en 1 op den heer Bichon van ÏJsselmonde Blanoo 14 biljetten De benoemden verklaaiden onder dankbetuiging het hun weder opgedragen mandaat te aanvaarden Daarna werden de afdeelirgen by lotiug samengesteld Verschillende stukken werden commissoriaal gemaakt eu ondergeschikte zaken afgehandeld De heer Swets vroeg verlof van de vergadering om eeuige inlichtingen te verzoeken aan Ged Staten in de beruchte zaak der gemeeateadmioiatratie te Sliedrecht Met het oog op de beweerde onregelmatigheden die in de streek eu danrbuiten groote sensatie hebben verwekt luidden zgne vragen of die zaken door Ged Staten zyn onderzocht en welke de uitslag daarvan geweest a eu zoo geen onderzoek heeft plaats gehad waarom zulks nog niet is geschied 4 S0 4 67 6 04 6 11 6 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 4 08 18 80 6 48 7 80 1 44 8 60 e O D D A 11 80 18 08 18 40 10 20 10 86 10 46 Voorb 6 64 Z Zegw6 i Zev U 6 19 Gnuda 8 80 O 9 6 88 7 60 6 58 8 11 7 07 8 19 7 80 8 S8 6 60 730 Utrecht Woerden üttdewaUr Gouda Anutardam Wp GMda 9 84 8 16 9 04 Be voorzitten betwijfelde of volgeub art 163 der Prov wet deze zaak wel hy Prov Staten behoort maar wenschte de vergadering uver het al of niet toestaan van het gevraagde verlof te laten beslissen De heer Van de Lith was ook van oordeel dat de vragen lagen boiten het kader der Prov wet die alleen aan de Staten recht geeft inlichtigen te vragen over de daarin vermelde onderwerpen Hebben do staten eeaentgds te waken voor het recht van interpellatie aan de vergadering toegekend anderzgda mag die macht niet worden uitgebreid De heer Visser deelde volkomen de opvatting van Ged 8tat n dat geen verplichting tot antwoorden beïtaat maar zon het met het oog op al hetgeen is voorgevallen eu de hevige gemoedsbeweging die over deze ergerlyke zaak in de streek heerscht betreuren wanneer op de vragen door Ged Staten niet werd geantwoord De heer Van Royen sloot zich hg het gevoelen van den heer v d Lith aan eu meende dat Ged Staten de grens in de Prov wet gesteld nirt mochteu overschryden Wat er moge zyn van onregelmatigheden te Sliedrecht voorgevallen en die beroering hebben gebracht in die streek spr adviseerde de interpellatie niet toe te staan en gaf Ged Staten in overweging in geen geval te antwoorden Het verzoek van den beer Swets werd daarna afgewezen met 49 tegen 20 stemmen Een lofwaardige heldenmoed heeft dezer dagen een Engelache arbeider getoond by con poging tot redding van vyt kameraads Een mao die in een der putten van het pompstation in East Ham was neergedaald met het doel het een en ander te reinigen verdween plotseling in het water dat vyt voet hoog in den put stond Achtereenvolgens daalden vier man in den put af om den eerste te redden doch hun trof hetzelfde lot Een zesde werkman een zekere Worman liet zich hierdoor niet afschrikken maar daalde met talryke voorzorgen iu den put neer Hij slaagile er in een der mannen in bewnsteloozen toestand naar boven te brengen waarna hy het reddingswerk voortzette Vier malen zag hy zich genoodzaakt terug te keeren daar veretikkeude gassen zyu leven bedreigden Na verloop van drie uren had by echter ook de vier overigen naar boven gebracht Geen enkele hunner was nog in leven Men leest in het Maandblad van dr Van Hamel Roos Meo 18 algemeen van gevoelen dat men bg een rijtoer geen beweging neemt en dat dit eveneens bet geval is met iemand die voor zgue bezigheden geregeld s morgeus eu savouds een vrg langen rit per omnibus aflegt Men redeneert daarbg aldus de man heeft niet gewandeld heeft gedurende den overtocht slil gezeten waaruit bestaat dan de beweging die bg zou kunnen nemen NochtbaUs heeft bg beweging genomen In verband daarmede deelt een Fransch Igdschrift mede dat iemand ter verbetering zguer wankelende gezondheid een rgtoer doel Per tram rgdc bg van SaintClond naar do Louvre heen en terug omdat die Ign allergebrekkigst is en de waggons ouopboudeiyk schokken geven hg gevoelt zich daarbg zeer wel per ceintuurbaan spoort londom Parge omdat door de oiet behoorlijke behandeling der remtoestelien met luchtdruk de trein plotseling stilstaat en een geweldige schok daarvan het gevrig ia Hoe slechter de trein bestuurd wordt hoe beter hg zich gevoelt Maar de vcikear geeft onze vriend aan een boerenwagen op twee wielen oud model waarin hg van kop tot teen door elkaar geschud wordt Na een halve dagreis in zulk een voertuig wordt men zwaar vermoeid men kan niet verder en valt tegen wil en dank in slaap Men heeft geen voet verzet eu is toch zoo afgemat alsof men uren achtereen een sterke lichaamsbeweging genu men had Voor sommigen zou die gymnastiek met de boereukar wat al te machtig zijn Het ia düidelgk dat wanneer ons lichaam geschud wordt en voortdurend trillingen onder gaat men tegen wil en dank beweging neemt alle spieren reageeren onbewust al onze organen ondervinden daarvan de teragwerking Tyd van ürcenwlcli 8 S8 9 10 e 20 e so 6 87 6 44 6 60 9 67 11 18 10 04 lO U 10 18 9 03 10 27 II 30 8 05 41 to 6 4 40 6 17 6 J8 6 43 1 44 1 68 3 09 9 18 10 08 6 47 6 68 8 88 10 18 7 60 8 09 9 07 10 84 p w y 9 88 10 14 Sg 9 88 8 96 8 419 49 11 10 10 u ie 6 S6 7 4Ö 8 86 10 08 allei bewe t zich en is in werking Zeer seker wordt aldns geen gymnastiek in een groot genre nit oefend en men moet er zich ook niet mede vergenoegen maar het heeft altgd eenige waarde als men zonder het te weten beweging neemt en voor zwakken en bejaarden is dit van belang Het reizen per spoor is voor zekere zieken zeer heiltaam Het ia varsterkend voor volwassenen en bejaarden en verhoogt het weerstandsvermogen Men zal zoo licht niet gelooven dat een lange reis per spoor dikwgls zoo gn stig voor de gezondheid is Men klaagt er over door 0n door vermoeid te zgn dat bewast juist dat men bew ing genomen heeft Per spoor reizende heeft men dikwgla meer honger dan thuis daar de spgsvertering door de reis bevorderd wordt Sommige aandoeningen van maag en ingewanden ondei aau door de spoorreis een verbetering Daarom wordt aan zieken wel eens den raad gegeven op een plaats te gaan wonen die hen noodzaakt dikwgls of regelmatig gebruik te maken van spoor of rijtnig Wion het wandelen onmogelgk is handelt in bet belang zguer gezondheid regelmatig van vervoermiddelen gebruik te maken De juistheid daarvan wordt bevestigd door de physiologische chemie Evenals na een langen marsch wordt de urine na een lange reis per spoor sterk zuur door toename der verteringsprodocten De trillingen van wagons of rgtuigen wecken gunstig op deassioailatie den bloedsomloop en vurhoogen de levenskracht Een en ander moge tot troost verstrekken yoot de tallooze ongelukkige forensen die morgens en s avonds hun gedwongen reis moeten maken Een hoogst merkwaardige en vermetele zwendelarg van Fransche wijnhandelaars is sedert eenige weken te Brussel bekend Op een morgen ontvangt men uit Bordeaux een convert met naam en adres correct geschreven waarin zi ïk een brief eu een wissel bevinden die aan een geheel ander persoon gericht zgn dan op het convert aangege Ten is De ontvanger vermoedt eene dwaling en zendt wissel en brief naar de wynfirma terug wier naam op bet couvert en den brief te leeen is Iu den brief spreekt de schr Ter gewoon lyk zich tot een vriend of bloedverwant wendende van een prachtige wgnzaak die hg zoo juist opgericht heeft en waarop hg den geadresseerde opmerkzaam maakt Natourlgk moet deze brief slechts als lokmiddel gelden Eenige dagen na de terugzending aan de firma te Bordeaux komt e n tweede brief waarin zich de wguhandelaar TBTontschnldigt voor de begane on voor de terugzending van de bg abnls in een verkeerd couvert gesloten bnef zeer verplicht blgft Ais bewgs zgner dankbaarheid biedt den wgnhandelaar ten slotte een vat van dien uitmuntenden wijn aan waarvan hg in zgn vorigen brief tot zgn bloedverwant gesproken heeft eu i als vergoeding voor deo gedauen dienst vooir den billgken koopprijs van bv 185 frs vdor een vat dat in den handel op 285 frs gfflchad wordt Hierin igt juist de schelmerg Verscheidene lieden zgn er ingeloopen en bestelden de wgn Toen het vat aankwam bevatte bet akeligen drank en daarmede was bet bedrog ontdekt Hondorde zulke brieven zgn binnen weinige dagen aan de politie getoond Het is tot nu toe niet bekend geworden uit welke drukkerg te Bordeaux de brieven kwamen de wgnzaak met de firma die op de Donverten en brieven lezen is bestaat iu geen geval te Bordeaux Couverten en brieven sgn aan de Fransche overheid overgeleverd en een onderzoek is bevolen Zeer behendig werd deze schelmerg op touw gezet Couverten en schrgfpapier zyn van de fijnste qnaliteit om den indruk achter te laten van een gevestigde en soliede zaak De wissels zgn op bekende banken getrokken en en zgn zeer correct uitgevoerd evenwel isoa tanrlijk in bedoelde banken niets van de firma bekend Het terrein zog er gisteren met de rnkvrinden en plaabnien op de Tentooustelliug te Amsterdam niet op het voordeeligst uit Alles wat niet stevig verbonden was fladderde mot den wind mede De exposanten in de wereldbazar waren voor een deel genoodzaakt hunne winkeltjes te sluiten Op Ond Holland geraakten een aantal luikjes los zoodat de toegang door de Ngmeegtche poort een tgd lang moest verboden worden tot de loiken waren bevestigd De opvoering van de klucht kon wegens het ongunstige weder niet doorgaan De olifant bad het bard te verantwoorden Het dier is zoo geschenrd en afgebrokkeld dat het treurig is om te zien De snuit slingert ontdaan been en weder en het negertje heeft witte tranen gestort over het ouAfri kaansche weder Ook de tentjes in de nabgheid van den olifant igQ er niet londer schade afgekomen Maar toch bepaalt lich de schade hoofdzaketgk tot wat doek en vlaggen Uit BuBsum wordt gemeld Gister had de verkoop bg exeentie plaats ten huize van den beer Van Nulck een der forensen die wegens belastingschuld aan Amsterdam vervolgd werd Een toinstoel voor f 475 Er was weinig publiek Het verloop der zaak was als bg de vorige verkooping Men schreef gisteren oit Dootinohem Bg de aankomst der versterking van poiiti i en militairen was het te UUt zeer rustig Later op den avond zgn in of nabg de daar geplaatste danstenten onger eldheden met polderjongens voorgevallen deze hebbeu met karabgn of sabel der marechaussees kennis gemaakt Heden is het de lafttste dag der kermis zoodat vermoedelgk de infanteriaten morgen wel naar hun garnizoen zullen kunnen teragkeeren Maandagavoud hebben eenige personen het lokaal der socialisten te Breda met steenen gebombardeerd zoodat aan de voor en achterzgde geen ruit heel bleef terwgl ook binnen veel huisraad werd vernield Evenals het vorige jaar bestaat bg een comité nit de bestuurders der Nationale Vereeuiging en der Vereeniging Het Vaderland i getrouw te s Graveuhage het vooroemen om bg genoegzamen financieëlen steun op deu verjaardag van H M de Koningin een volksfeest te organinseeren in aansluiting met het geen het gemeentebestuur den burgers zal aanbieden Indien de De Maasbode een beoordeeling moest geven van de kieswet van den heer Van Houten in zoo weinig woorden mogelgk het blad zou zeggen t is een radicale kieswet met conservatieve vormen Het radicalisme merkt het blad rerder op krggt den inbond de conservatieven krggen den vorm Van Houten beeft de klip weten om te zeilen waarop Tak s wet schipbreot heeft geleden hg heeft voor de conservatieve partg de vormen gered en gepoogd haar daarmede te vaugen Tak handelde anders met de vrijmoedigheid om geen sterker woord te bezigen van bet radicalisme witde hg de Kamer bewegen zgn voorstel aan te nemen dat zgu wezenlgk karakter op het voorhoofd droeg Hij was een man van beginsel en niet van tactiek Men moest hem en zgn wet nemen zooals zg waren toen men zgn ontwerp een vorm wilde geveu die niet radicaal was trok hg het iu al kostte het hem zgn portefeuille en het radicale kiesrecht er bij Van Houten is ook een radicaal maar zijn radicalisme is van ouderen datum dan dat van den heer Tak bg was het al toen er buiten hem geen andere rhdicaal aan de linkerzgde der Kamer gevonden werd Dat maakt in beider radicalisme een belangigk verschil en er komt bg dat Van Houten door zijn langdurig verblgf in het liberale kamp zelfs in deu tgd toen hier niets anders was dan rozengeur en mauescb n van de liberalen de kunst knn afgekeken hebben om een wet te redden door middel van een gewilden vorm De weg door den beer Van Houten ingeslageu maakt naar de meening van De Maasbode juist de kansen voor zijn ontwerp zoo groot nog afgezi jn van de politieke verhoudingen welke loodz vaar haar gewicht in de schaal zullen leggen bij de beoordeeling dezer kieswet bNu aan den vorm votdaau is of zelfs al zou men zicb maar met eenigeu grond kunnen diets maken dat aan den vorm is voldaan zullen vele audere coneideratien moeten wgken en is het te wachten dat men op de radicale wegec heden zal zien voorthollen die van Tak en zgue wet niets weten wilden Vrgdag heeft men te Heterseu bg Hamburg een zadelmaker gearresteerd die een der ijverigste leden van het plaatselgk brandweerkorps was De man heeft bekend dat bg sedert eenige jarige meer dan vgf on twintig gehouwen in brand heeft gestoken Hg was altgd een van de eersten om te red den en zoo de premie te verdienen Bg de grooten internationalen wedstrgd van Eoropeeschecouc torkesten bg de gelegenheid van de tentoonstelling te Straatsburg gehouden en waaraan ook deelnamen het colonneorkest van Pargs het Bcaloor Cheih van Milaan en het Berlgnsche Philharmonisch Orkest dat thans in het Karhaus te Scbeveningeo zich bevindt is de eerste prgs behaald door het Berlgnsche orkest Door B en W van Middelborg is aan den Raad dier gemeente de invoeriug voorgesteld van eene heffing van etrastgeld in deil geest van de te Amsterdam bestaande De opbrengst wordt geschat op f 21 000 met welk bedrag de hoofdelgke omslag dan zon verminderd worden Het gerucht dat de heerBoreel ontslag zon nemen als burgemeester van Haarlem wordt beslist t engesproken Voor eeuigen tgd werd med edeeld dat een loteling te Vlissingea ten gevolge van een schrgffout gemaakt op het ministerie van marine en door eigen verzuim daar hg niet tgdig kennis nam van de beslissing van den militieraad tot den dienst werd aangewezen Thans meldt de M C dat op zyn verzoek om schadevergoeding dat het eerst door de departementen van binnenlandsche zaken en oorlog was afgewezen door den minister van marine gunstig is beschikt zoodat hem bg kon besluit de gevraagde schadevergoeding is toegekend Wg berinneren hierbij dat de m in als n om mer ver wisselaar in dienst zou zgn getreden terwgl hg thans voor zgn eigen nommer ia moeten opkomen De landbouwer H uit Maasbree keerde met vrouw en kinderen op een kar gezeten van de kermis te Grubhenvorst terug Tengevolge van een val van het paard viel H op zgu eenjarig kind met het ongelukkig gevolg dat het terstond is overleden Eene natuurlgke illustratie van het firmament f Na afioop van het onweder dat zich Maandagavond boven Breda ontlastte was gedurende nige uren in het Noorden en Noord Oosten Tib prachtig luchtverschgnsel waar te nemen Telkens lichtte op een bepaald punt achter de wolkeu eeu rose gloed die zich ter weerszgden horizontaal uitstrekte en plotseling weer verdween om na eenige oogenhlikken opnieuw wondere tinten aan het hemelgewelf te voorBchgn te roepen BDiteDlaDilscii Overzicht Volgens het Journal de Bruxellesc is de tekst van het wetsontwerp tot aanvulling van de Belgische kieswet voor de gemeenten vastgesteld Het ontwerp zal nog deze week worden ingediend N aar het blad verneemt behelst het eene regeling van het proportioueete stelsel hetwelk toegepast zal worden iu de gevallen waarin onder het stelsel der enkelvoudige meerderheid algemeene of gedeeltelgke herstemming moest plaats hebban De verdeeling dor zetels zal geschieden volgens het steUel Van d Hondt onder de candidaten die bet stemmen tal verkregen hebben vastgesteld door Beernaert in diens ontwerp vau het vorige jaar Het schgnt dat men zorg wil dragen dat de verkiezing van raadsleden door de kiezers voor de raden van de ngverheid en den arbeid geen overheerscbenden iuTloed hebbe op de verkiezing door het eigenlijk gezegde gemeenteigke kiezerscorps Om dit te bereiken zou voor de verkiezing der leden van de genoemde raden het proporlioueele stelsel onvoorwaardelgk worden toegepast Verder behelst het ontwerp regelingen van ondergeschikt belang De verkiezmgen voor de gemeenteraden zouden voortaan den laatsteo Zondag in September w rden gehouden in dit jaar echter als overgang waarscbgulgK in November De samenstelling der stembureaux de wgze van stemmen het uur van opening en sluiting der stembus zouden eenigszina anders worden geroeid dan voor de Kamerverkiezingen Er is sprake vau het mandaat der gekozenen 8 jaren te doen duren met aftreding van de helft om de 4 jaren Voor de rerkiesbaarheid zal de leeftyd worden gesteld op 30 jaren met verplicht domicilie in de gemeente voor alle plaatsen an meer dan lüOO zielen Ia de ultra protectionistische politiek in Frankrgk door den heer Méline en zijne vrien den ingevoerd wordt een bres geseboten door de reeds vermelde overeenkomst met Zwitserland Het is dnideiyk gebleken hoe nadeelig de beschermende rechten voor Frankrgks iudustne gewerkt hebben Het rapport van de Zwitserscho douane geeft daarvoor enkele sprekende cgfers De invoer van Frankrgk naar Zwitserland die vóór den tarievenoorlog 250 millioen francs per jaar bedroeg is geleidelgk verminderd in 1892 tot 173 millioen franco in 1893 tot 105 miltioen en in 1894 tot 97 millioen francs Vooral de invoer van beschermende artikelen is bet sterkst afgenomen met 55 pCt de onbeschermde artikelen bleven schier op ééa hoogte Vooral de wgnhandel van Frankrgk kreeg een gedachten stoet Vóór den tarieven oorlog voerde Frankrgk ± 250 000 H L naar Zwitserland uit in 1894 bedroeg de in oer nog slechts 30 000 H L Bn wat nog erger ia Zwitserland heeft niet alleen wgn doen komen uit Dnitscbland Oostenrgk Hougarge en Italië doch tevens is de wgcboQw in Zwitserland zelf zeer toegenomen en un gaat de Zwitsersche wgobonwer con curreeren met den Franicben Dat de Fransche regeering op grond hiervan onderhandelingen met Zwitserland heeft aangeknoopt doet zien dat men iu Frankrgk zelf overtuigd wordt van de onhoudbaarheid eener beschermende staatkunde zoo doorgedreven als sedert 1892 het geval is Op een dertigtal artikelen heeft Frankrgk moeten toegeven om weder de Zwitsersche markten voor zich te openen Doch nu doet zich het verschgnsel voor dat men in Zwitserland lang niet algemeen is ingenomen met de voorgestelde regeling Verschillende bladen baoordeelen het ontwerpverdri zeer ongunstig Zg willen nu frankrgk toch den eersten stap dost gunstiger voorwaarden Wg hebbeD zegt de Zürcber Pest m6t groote opofferingen driejaren lang stand gehouden en hebben thans geen baast wg willen tgd hebben om over den toestand eeu grondig oordeel uit te spreken Wat zullen onze baren Duitscblond Oostenrgk en Italië van ons zeggeo als zg tien dat wg de voordeeton dïe zg na langdarige correcte onderhandelingen van ons kregen voor een kleine tegemoetkoming zoo maar dadelgk ook aan Frankrgk toestaan Het blad geeft den raad een volkspetitie aan den Bondsraad te richten waarin wordt aangedrongen op verwerping van de overeenkomst Het zou vau Zwitserland te veel vergd zgn dadelijk gereed te zgn om met Frankrgk te onderhandelen nadat de Fransche Kamer in 1892 het verdrag met Zwitserland niet eeni in bebandeliug beeft willon nemen Een beter tractaat of voortzetting van den tsrieven oorlog is de lens van do Zörcher Post Liever niets dan zoo weinig I Het kan echter wel zgn dat de houdiug I der Zwitsersche pers een waarschuwing is voor de Fransche Kamer dat Zwitserland niet tot nog meer offers bereid is De Italiaansche Kamer is weer bgeengekomen De radicale afgevaardigde Imbriani diende terstond weer eene interpellatie in waarin tot de regeering het verzoek werd gericht om een onderzoek in te stellen in zake de beaobnldigingen door den heer Giolitti tegen deu minister Crispi ingebracht De minister van justitie Oalenda antwoordde dat de rt eering n de beslissing I der rechtbank daarover niets meer had mede te deelen De meerderheid koos ook nu weer de partg der r eering maar daarmede is de zsak nog niet uit want naar men weet is de heer Giolitti zoodra hg hersteld is j voornemens de zaak op nieuw ter sprake te brengen Waarsohgnlgk zal evenwel de heer Crispi ook bg verdere aanvallen wel de overhand behouden zoodat zijn ministerie althans gedurende het overige gedeelte van deze Kamerzitting geen gevaar meer zal loopen De toestand op bet Balkan Schiereiland wordt door de breede verhoudingen die de Macedonische quaeatie aanueemt met den dag critieker De retatiën tusschen Bulgarge en Turkije zgn nu zeer gespannen volgens een der Engelsche btadetf verkeeren beide mogendheden op voet van y rlog Hetzelfde blad weet mede te deeleu jdat twee afdeeliugen soldaten van 75 en 100 man do Bnlgaarsche grens zga overgetrokken jén met succes zgn opgetreden in de bergen hg Peireim Dagh Het Macedouisch comitó te Sofia heeft voorts van hooggeplaatste perionen die de beweging begunstigen helangrgke sommen ontvangen In de grenssteden melden zich tal van vrgwilligers aan ter ondersteuning van den opstand Deze bemoeizucht van Bulgarge met de Macedonische qaaeatia is ook Servië niets naar den ziu Volgens een bericht uit Belgrado beeft de Sw vische regeering besloten te protesteeren tegen Bnlgarge s houding te dezen opzichte en wel op grond dat het grootste gedeelte de bevolking van Macedonië van Servische afkomst is Bistitch de gewezen regent die ergens een badkuur onderging is naar zgn land teruggekeerd Men zegt dat hg balast zal worden met een buitengewone zending aan de buitenlaudsche hoven betreffende de Mecedonische quaestie BurgerljJkenBtand GEBOREN 2 Jnli Johannes ouders H Heg en J Boere 3 Geertruida ouders 3 Fimbergen en M van der Mispel Egberta Johanna ouders J H van den Bosch en H Bekkers OVERLEDEN 2 Juli G de Jong 17 d W S Vos 21 m O ven den Toorn 3 m 3 J M Neerscholten 3 m M G Begeer 6 m GEHUWD 3 Juli A J vau Werk hoeven en W J Bakker H van Roon en A F ter Brugge BeeuwUk OVERLEDEN Maria Margrietba van Leeuwen 2 j Arie Hogeidijk 3 m ZeTenhaiien GEBOIIEN Meinsje ouders W Dogterom en T Hendriks Lena oudere P Scbinkelshoek en N van Reenen OVBKLEDBN J Dogterom 3 j