Goudsche Courant, vrijdag 5 juli 1895

Vot kn alotkoers 100 loi l 101 8 a 27 1 I Vi 9ÏV 7 1061 64 891 1 I6V m 112 98 48 847 66 688 6621 01 1 67 1011 1 2061 18 7 787 7 lUU 102 1601 fl8V4 80 88V 109 V 169 188 106 Ik 6 6 V 160 100 8 l 6 88V 88 b 1011 1011 104 l04Vi 148 184 1081 66V 99 36 371 10 lO 4 108V 85 86 114 106 48 B 14 820 1941 1091 10911 1 108 icsV 198 180 98 411 110 7 1 niv No 6702 Zaterdag 6 Juli J805 34ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgïive dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen tiroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PBMSCHE ST00MVEE7EEU DN Chemische Wssscherij TIH H OPPEKHEliUER 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepat voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomin van pluchemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabneken z n de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di4 en te verven p ederen in eene week Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRli KMAN en Zn PARASOLS met SO KorUnif A van OS A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam t JULI NlDluASD Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 iHOIMU Obl Ooudl 18S1 88 4 ITILII InuhriJTiDg 1S6S 81 6 OosTINK Obl io papier 1868 6 dito in silTer 1888 5 PoKTUOiL Obtig met coupon 8 dito ticket 8 auauxs Ubl BinneDl 1894 4 dito OiKoiu 1880 4 ditobijllotlil 1889 4 dito bv Hope 1888 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 I Sruin Fetpet lebuld 1881 4 TotKlu Oepr Conr leen 1890 4 Gec IceeiuK serie D Oeo leeoiDK Hrie 0 ZuisAn Bn t obl 1892 6 tluioo Obl Buit Sob 1890 6 VlNUtrlLA ObL 4 oubep 1881 AuTlmDUI ObligitienlSli 3 Borrnmui Stad leen 1894 3 KiD N A r Handelar aand Aiwdib Tab Hjj OertiAcalen DeU MaatMbappij dito Arab Hypotbeekb pandbr 4 OultMg der Vorstenl aand ör Hypotbeekb pandbr S i Naderlandscba bank aand Ked Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Kott Hypotbeekb pandbr 3 i Utr Hypotbeekb dito S OoaTBK OostHong bank aand Kuil Hypotbeekbank pandb 4 Amiukx Equit hypotb pandb B Maiw L Q Fr Lien cerl 8 ÜMD Holl IJ Spoorw Mij aand liij tot Eipl T St gp aand Ked Ind SpoorwegDi aand Ned Zuid Amk Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 lTtu 3poorirl 1887 89 A £obl 8 Znid ltal Spvm A H obl 8 PoiiBN Waraobau Weenen aand 4RoaL Or Buaa Spv Mij obl 47 Baltiaobe dito aand futowa dito aand 6 Imng Dombr dito aand 8 Knrik Gb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Aliunu Oent Pac Sp Mq obl 8 Obie Il Kortb Vr pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer k Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouisT k Na hvilleOert r aand Heiico N Bpw Mij lebyp o 8 Hiu Kanaas r 4 pot pref aand N YorkOntariofc West aand i dito Fenna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Hinn fc Manit obl 7 I Cn Fac HooCdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Oahad Can South Qert T aand Vix C Ballw fc Nav Ie h d c O Amiterd Omnibus Mjj aand Botterd TramwegMaats aand Kbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand S BiLSli Stad AntwerpenI887 i i Stad Brussel 1888 i Ho o Tbeiss BeguUr Oesellsoh 4 OosTlNK Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sruni Slad Madrid 8 1868 Var Nkd Bei Hyp Spobl oert KAR TfiEBIOHTEN Qonda 4 Juli 189S Granen geven geen stof tot boapteking Prijïcn ftauir onveranderd met weinig vraag Tarwe Zeeuwsobe 6 15 4 6 40 Mindere dito 6 70 i 6 Afwjjkeude 4 90 4 B SS Polder ƒ 4 60 4 5 60 Bogga Zeeuwsobe ƒ 4 Polder f 4 Buitenlandsche per 70 k ƒ 8 90 a 4 as Gerst Winter 4 Zomer 4 Ohevallier ƒ 4 60 a 6 60 Haven per beet 2 50 4 8 25 per 100 liln 5 50 4 6 26 Hennepzaad Inlandsob 8 60 u ƒ 8 75 Buitenlandsche 6 60 4 6 76 Kauarieaaad ƒ 8 75 4 ƒ 9 76 toolsaad 4 Erwten Kookerwten 4 Niet kakende ƒ 4 Buiteniandsolio loererwlen per 80 Kilo 6 10 4 5 80 Boonan Bruine boonen 4 Witte boonen ƒ 4 f Oulrenboonen 4 Paardenboonen a ƒ Mais per 100 Kilo Bont Amerikaansebe 6 70 4 6 Cinguantine 8 7 4 7 VnHABltT Melkvee red aanroer handel en prezen matig Vette varkens goede aanvoer handel matig 18 i 4 16 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig I8I 9 4 14 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handel dauw ƒ 0 85 4 0 55 per week Vplte Bohapen red aanvoer handel ring 16 4 27 Nuchtere kalven eeoige aanroer handel vlug Grnskllveren red unvoar handel vlug 20 4 30 ïokkalveran ƒ 8 4 16 Aangevoerd 178 partyen kaas Handel vliiv Ie vui f 84 4 ƒ 26 2e fual 20 Zwaardere 87 I 4 88 NootdHollandscbe 90 4 26 1 Boter goede aanroer handel lug Goeboter I IO 4 1 20 Woiboter 0 90 4 1 Kilo ADVERTEWTIfiN Aan de Veurt ran aftredirtg zynde aU Raadslid dezer Gemeente worden Heeren Kiezers beleefd en dringend rerzooht den 16 dezer hun stem op my niet Dieer uit te brengeo ala niet meer genegen zynde de betrekking op nieuw te aanviiarden Waidingixem den 2 Juli 1895 E van der TORREN Kz een xoo goed al nieuiee VELOCIPEDE twee maanden gebraikt met LUCHTBAN DËN Adres Barean dezer Coarant Tandarts E CASSUTO van AlAHKT naar Turfmarkt 172 uit pKqnderd Zondigs ran 10 5 te consnlteeren Levensverzekering Begrafenisfonds IJVERIGE 80LIEDE PERSONEN kannen voor een sedert jaren bestaand FONDS van géUlelIjlee uUkeering bü overUJtlen als AGENT optreden Brieven franco letters T A If aan het Algem Advert Bnreaa van NIJGH VAK DITMAR Rotterdam Ê©Pi POIKE OODE GENEVEE Merk NtGHTCAP Verkrggbaar bg PEETER8 Jz Als bewijs van echtheid is oHohet en kurk steeds roorsien van den naam der Firma P HOPPE m SCHIEDAMMER 6000 Stuks int de ialliete maaea eener der eerste liiitenlandsohe fabneken over gfnomena Boogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tcgeu den spotpnja van fl 2 76 por stuk worden uitverkocht Oeze dikke onslijtbtra dekens zijn zoo warm als een pels oa 140X190 om groot dus hei Reheele paard bedekkend met wol opi innaiil n 3 breede streepen voortK een kleine partlï witte wolleneSlaap Dekens Kroot 1 0X190 om wegens zoer kifiii slechts door vaklm bomeikbarc fouten m liet weefsel aangeboden ad fl 3 60 per stuk Kosten anders hot dubbele ntf Duidelllk netehnvcn bestelllDffen worden WO Ung de voorrud itreki leffon toeitindln van het bedrag of ondor icmbouri prompt uil gevoerd B ituinrito Het beate onacbadelykste ea ge makkelykste poetimlddel voor Heeren en vooral dames en Klndersehocnwerk Is de Appretuur van C M Mflller L C J Berlin BeuthStr 14 Menlettai oed Mtioy op naam en fabrlektmerk Vaf krygkaai by Hwrai Wlnkelivi In tehoanwirk lalasterfsm iraiarysn mi nt Bansriat Dapat by W lartsmaail ArMMMs Maastricht Creole Staat 3t UltAilIJ Qb Ull Balistraal 71 79 ISTeom proef met deze LIMOITADES De beste van alle fabricaten BIJ J H ROODE ZEUGSTRAAT No 85 Agent voor Gouda en Omstreken TREIiRL G 19 Oct ober 1895 Hollandsche maatschappij van Landbouw afdeeling GODDA on OMSTRKKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 II Loten voor f 10 VEEKBIJGBAAR BIJ A BHIMMAIT ZÏT LANGU TIENDEWMO D 60 ï Patent H Stollen III linilg Pnt Qicte tir glalle IiMalui Warmn Der groHêe Erfolg dat unaei e Pa ettt H Stollen irrungen hat Anlass m ftrscMedanen werthloaen Jfachahmungmi gsgeben Man k ufa daher aniaro gtefn aeharfeii H fifoUen nuf ton uni dHot odar in tolohen Eiaenhandlur en ki danan untar Pl kat wit nabamtahand auigettangt kt ZmZ 1 reiMtiston and Zeugnisae gratis und fraaeo Sleti stlirti Iroiiurtii imiiUcl Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Toorschrift vaa den kon Üniversiteits Prol Gehm Hofrad Dr Hariess Bonn hebben sedert 60 Jaren als Terzachtend middel tegen boesten heeschbeid en aandoening der ademings organen uiteteekende diensten bewezen Bij spoedige afmsseling van wanne eik koude lucht is t bijzonder aanberelen wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes il 25 cent Alom verkrijgbaar Allerwege bekrooud met ËereDiploma s Gouden en Z Ut eren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Giieago f893 is het Wereldberoemd Druiven liorst Bonig Exiract MELIANTHE UIT B Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM TAK H van 8chaik Co gevestigd te a Gravenhage Ge flu middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERBOEPEJjlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele ea verachillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIVDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te a Qravmfiage W9 V E5 krflgbaar by F H A WOLFP Drogist Markt Gouda A BüUMAN Moordrecht 3 G RATEL AND Boskoop B V WIJK Oudewater VAN Blommestein s Inkt a L foefonüerVinJelijk de BESTE ill volKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Oouda Snelpendruk van A Beimuian k Zoon DE KIESWET Een oordeel te vellen over de ingediende kieswet Van Houten is thans in bijzonderheden niet mogelijk Het is ook niet noodig eer zij uit den smeltkroes der beraadslagingen te voorschijn komt zal er nog menig woord over gewisseld worden Ër kan hoogstens sprake zijn van een elgemeenen indruk en deze is over het geheel niet ongunstig In de tegenwoordige omstandigheden mag bet ontwerp een geschikte grondslag geacht worden voor de oplossing van het kiesvraagstuk Met gemengde gewaarwordingen zal de wet zijn ontvangen al naar de politieke sympathiën der beoordeelaars Niet onbegrijpelijk is het leedwezen van hen die met het voorstel Tak ingenomen uaren dat zooveel oponthoud is veroorzaakt ter wille van wat zij een ijdele theorie achten immers van groudwetschennis waren zij zich niet bewust Aan den anderen kant kunnen wij ons de teleurstelling der Katholieken voorstellen die zooveel moeite deden om het uitgebreide kiesrecht te weren en thans een voorstel ontvangen dat hun veel te ver gaat Alleen zij die in gemoede het stelsel Tak on vereenigbaar achtten met de grondwet maar overigens in een flinke uitbreiding der kiesbevoegdheid geen gevaar zagen hebben reden tot tevredenheid trouwens van den heer Van Houten was een voorstel in dien geest te wachten De voornaamste bepalingen der wet hebben wij reeds medegedeeld bet nader onderzoek in de Kamer en de pers zal wel in het licht stellen of de juiste formules zijn gevonden Het is voor het oogenblik meer interessant na te gaan hoe de ontvangst van het lang verwachte ontwerp geweest is bij het publiek Naar bet ons voorkomt is de indruk over het geheel deze dat de Regeering moeilijk na al wat er gebeurd is iets anders had kunnen voorstellen Practische mannen die aan staatkunde doen begrijpen dat door de laatste verkiezingen uitgemaakt is dat de kieswet positieve kenmerken moet aangeven waaraan het kiesrecht wordt verbonden Het advies van de radicalen en de vooruitstrevende liberalen en katho FEVÊLVETOai DE IHAKSKRAMËft aar het Ihiiltch 3 Verscheidene betels van naam in myoe ontwik keliag Toorkomeo taal ea terreiokennis een bruikbaar werktuig voor huiioe welvaart zieode bebbeu mij vroeger al eeaa aanbiedingen gedaan maar eent heden heb ik bealoteni eene daarvan aan te nemen die hoop voor de toekomst geeft Morgen ireed ik in functie en hoop over twee jaai mijn eigen wolge veatigd etabliaaement te bezitten ËD van welkec aard zullen die funotiun z n P vroeg Helmatedt nieuwsgierig 0 die Eiju van zeer meuBclilieveaden aard 1 antwoordde Seifert en wierp het laatste eindje z ner igaar weg Iq de eerste pla ta zal ik de paa aangekomen vreemdeliDgeD aan een goed hotel belpen en in de tweede plaats verleen tk hno bijstand in alle verle geaheden dea vleesohea of der portemonnaie en in t algemeen in al die kieaohe zaken welke mmder ie het openbare baadelsletee passen Mat andere woorden je wordt looper koppelaar en woekeraarakneoht Wat zou dat m n waarde beer F Wij zyn bier ia een land waar alles wat i money makes gere peoteerd wordt Alleen de domheid en de luiheid wordsQ hier gebracdnerkt Kn ik kan a rerteüen lieken luidt dan ook laten wij deze kieswet maar zoo spoedig mogelijk aannemen en dan trachten ieta beters er voor te krijgen De Standaard keurt wel de belastinggrondslag af maar erkent dat Van Hontens werk niet den stempel draagt van het conservatief bekrompene Het Centrum fractie Schaepman acht het gevorderde loon van den werkman kiezer te hoog maar erkent dat deze Eegeering niet anders kon voorstellen De Voltsslem aanvaardt de wet als eersten stap naar het algemeen stemrecht Wel zijn er onder de dagbladen die het ontwerp Tak voorstonden die aandringen op verruiming der voorgestelde grenzen die gaarne zullen zien dat de vogruitstrevenden hun best doen om den minister nog meer links te drijven maar de grondtoon blijft aanvaarden wat thans aangeboden wordt liever dan gevaar te loopen dat een ander staatsman den kring der geroepenen enger trekt Juist dat streven van den minister om overeenkomstig zijne opvatting der grondwet zoover te gaan als met letter en geest overeen te brengen is maakt de echt conservatieven waartoe inzonderheid de meerderheid der katholieken behoort wantrouwend en ongerust Wel is de heer Haffmans van meening dat de wet Van Houten gunstig afsteekt bij de wet Tak omdat de toon niet zoo apodictisch is maar het meerendeel zijner partijgenooten denkt er anders over De Maasbode ziet geen verschil met het vorig ontwerp dan dat in den vorm aan de grondwet wordt voldaan Naar haar meening blijkt alleen dat de heer Van Houten beter tactitus is doch even radicaal als Tak Zonder het correctief van den kiesdwang wil zij niets van de wet weten De Tijd prijst den vorm van t ontwerp en ziet er een finale uitbreiding in Maar daarom vraagt zij of het ontwerp niet in vele opzichten te ver gaat Zij betreurt dan ook geen correctieven tegen het uitgebreid kiesrecht te vinden terwijl voor haar een onoverkomelijk bezwaar is de regeling van het gemeentelijk kiesrecht dat behoudens een onbeduidend verschil aan dezelfde voorwaarden gebonden is als het kiesrecht voor de Kamer Volkomen tevreden toouen zich alleen die dat versoheidene onzer Upper Tens in New York mit niets be ra begonnen zijn dan ik luitenant Seifert die eene geweldige hoogachting voor zulke lui bezit Vou Helmatedt kneep de oogen dicht et zuchtte diep jfWaar logeer je eigenlijk na je uittoobt uit dat boardinghouBQp vroeg h na eene pooa om bet drukkepde stilzwijgen to verbreken ffVoorloopig in bat hotel Park was bet antwoord Hotel Park waar staat dat aWat kent u het grootste en interessantate ht tal van New ork nog met U bent nog ver bij uw tijd ten aohter Kijk zoover u hier gras en boomen ziet strekken zicb de kostelooze slaapzalen van bótel Park uit en a nachts vindt u bier de ongelukken van alle hemelstreken vertegenwoordigd Uaar ginds achter CityHall tusschen tnee prachtstukken van boomen heb ik mijn nestje gemaakt Het is ruim voldoende maar ik vind het alleen maar jammer dat een menscb er geen ander ontbijt dan daundroppels kriggt zoodat ik maar zeggen wil vandaag beb ik nog niets genoten en gevoel ik mij in staat mg met eene evontaeele uitnoodiging tot een souper zeer vereerd te gevoelen Met toeoemende verbazing zag Von Hetmstedl zyn landgenoot aan pik moet u eerlyk zeggen Seifert dat ik me verbaan over het gemak waarmee een man van uwe opvoeding cich in het alyk der vernedering rondwentelt Zeg eens roaduit hoe vindt je datieven Seifert zette een half laoheed half nadenkend gesloht aam uit den op de bank liggendeu koker eene liberalen welke wel kiesrechtuitbreiding wilden doch niet naar Taks formule De N Bott Courant raamt het aantal kiezers op meer dan 600 000 Aan deze groote uitbreiding schenkt zij gaarne haar adhaesie Haar algemeene indruk is dat de Regeering ernstig er naar gestreefd heeft om langs verschillende wegen diegenen in het bezit van kiesrecht te brengen die zij in verband üiet het voorschrift der Grondwet daarvoor kon aanwijzen Naar haar meening levert het thans ingediende wetsontwerp een geschikte basis voor vruchtbare behandeling van het kieareehtvraagstuk op Even voldaan is De Liberaal die het een groote verdienste vindt dat het ontwerp niet eenvoudig is Zij constateert dat met ernst er naar gestreefd schijnt te zijn overeenkomstig geest en letter der Grondwet werkelijke kenteekenen voor geschiktheid en maatschappelijken welstand vast te stellen Hoedanig die kenteekenen zouden gekozen worden liet zich wel eenigszins voorzien in meer dan éen bepaling wordt men aan het amendementVan Houten herinnerd Goede hope heeft De Lib dat dit ontwerp worden moge wat de Regeering destijds een nationale wet noemde Zoo blijkt dat de bondgehooten die bij de stembus zegevierden een verschillend gebruik wenschen te maken Tan hun zegepraal Geen wonder bet verschil der motieven bij de gemeenschappelijke actie was algemeen bekend De vraag is nu hoe het verloop der zaak verder zijn zal Indien de liberale fractie der kamer die men gewoon is als Takkianen te bestempelen zich nederlegt bij hetgeen thans bereikbaar is en met de overige liberalen samenwerkt om de wet Van Houten al of niet gewijzigd in behouden haven te brengen dan kan dit vraagstuk althans voor geruimen tijd van de baan raken Zoo niet dan zal ook deze poging afstuiten op den onwil der katholieken die eigenlijk heel weinig vooruit willen Het komt ons voor dat het bovenmedegedeeld advies der vooruitstrevende bladen het meest is in het belang des lands Zeker ia het dat wij met dit ontwerp venohe sigaar on stak ze aan uVan het standpunt onzer oudvaderlandsche zodeleer kuut u gelijk hebben mijnbeer Von Hetmstedt antivoordde hij vervolgens einaar ik ben bet geheet eens met de doelmatigheidstheoricn der Yankee s en all ik mijn doel maar bereik is de toestand van den weg modderig of droog mij tsmelyk onverschillig Ik begrgp uwe verontwaardiging zeer goed u beat bier nog kiud m Amerika maar zult me anders be oordeeleu als u mettertgd gemerkt hebt dat mjjn beginsel de grondslag is van de AmenkaanBobestaatsnachiue van dea Amenkaanscben handel en ten slotte van bet geheele leven aan deze zydo van den Oceaan Enfin als u t goed vindt moesten we eerst het bewuste souper nutligen want ik beb oen honger als een wolf Zy atondeu op en verlieten bet park Seifert aanboadend zwotseud Helrastodt mot tegenzin luisterend naast hem voortgaande Dea anderen daags avonds zat de jonkman weer op zijne oude plaats in bet plaatsoea bij City Hall zonder voorde wandeldrukte één blik over te hebben Met bewolkt gelaat staarde by naar den grond Het beeld van het wanhopig uiteiude vau zoo menig jong Duttsoher hetwelk Seifert hem den rongen avond geschetst had was hem dieper gaau zitten dari hji zioh wel bekennen wilde Hy had nog dienzelfdeo avond zjjn geld overgetetd en met schrik al eene belangrijke verminderiag waargenomen Onmiddellgk daarop bad hjj bij al zijne vrienden en kenaissec de ronde gedaan om een juist denkbeeld van zyuo vooruitzichten te kragen maar de geheete buit die hg thuis bracht wal voor het oogenblik weten wjj goene geachikte betrekking voor u maar houd moed met den tgd een goeden sprong voorwaarts doen Als behalve de bezitters van f 100 op het grootboek of 50 in de spaarbank en de zoogenoemde capaciteiten in de gemeente Gouda ieder kiezer is die een woning van fl lb per week bewoont ot 450 jaarlijks inkomen beeft dan zullen de meeste gezeten werklieden wel kiezer worden De groote gebreken van ons tegenwoordig kiesstelsel zullen zijn verholpen en de ondervinding zal bij monde van de nieuwe vertegenwoordigers spoedig kunnen beslissen of de deur onvoorwaardelijk moet worden opengezet voor ieder meerderjarig Nederlander BINNENLAND GOÜDA 5 Juli 1895 De heer J P vau Breokelen is benoemd tot onderwgzer aan de R K Jongennobool te Oudewater Het college van brandmeesters te Schoonhoven heeft gezameniyk ontal aangevraagd t en l Augustas omdat de llaad bezwaar maakt de ingrijpende veraoderingeu m bet brandwesen tot stand te breugan welke door bet college van brandmeesters zgn voorgesteld Ten eiode de mogetiikbeld tegen tegaao dat geiyk dikwerf voorkomt door het reizend pabliek meerdere keeren tuisehen dezelfde stations op een en zelfde baanvak wordt gebraik gemaakt van de door de H IJ U M vsrlee e bevoegdheid om op de terngreia aan ieder station éénmaal uit te stappen zonder ver plichting tot het doen afteekeuen van het kaartje ia thans door die Maatschappg op at hare lyoen een maatr eï ingevoerd waardoor het den coDtrölebeambten by den eersten oogopalag faiykt dat de reiziger op hetzelfde itatioo reeds een keer van zgn recht heeft gebraik gemat kt Naar aanleiding van het onrastbarende telegram gisteren door Het Nieowsc ontvangen omtrent ovarstroomingen op Java heeft een der groote firma s te Amsterdam aan haar correspondent te Batavia telegrafiisch nadenbyzonderheden omtrent die baudjirs gevraagd Het code woord ala antwoord geiondeu melde kort en bondig a het bericht is onwaar barst er wel oen gat Hetmstedt zag cgn toestand nu beet anders in dan gisteren en met huiveriug stelde hij zicb faetoogenblik voor dat hg met zgn laatsteo dollar op zak dezelfde troostredenen zou moetan aanhooren Diep besefte hij dus de noodzakelgkheid zelf zoo spoedig mogolgk de hand aan de ploeg te slaan maar waar do ptoeg te vinden die voor zgne band paste Hg was Pruisisch referendaris geweest bad gadarende de verongelukte revointie vaa 48 met den staat eu zijne positie gebroken en was ten laaute met de laatste ondersteuning die de vadertgke band bem reikte zonder plan maar welgemoed naar het tand der vrijheid getogen Hg bad juist zooveel geleerd ats zijne betrekking en eene algemeene ontwikkeling vorderden dus alle practische kennis om hior vooruit te komen ontbrak bem geheel on al Hoe meer hg zgno bekwaamheden aan eene strenge oritiek onderwierp des te meer erkende hg degegrondh vso Seifert a beweringen dienaaagaande Tot leeraar aan eene hoogero Duitiohe onderwgs inriobting ontbrak d noodige kennis want als gewoon bulpooderwgzer zou hg naawelijks weten hoete beginnen al was dit uu juist niet absolaat onbereikbaar Voor winkelbediende of boakhonderontbrak hem bet atlernoodigate kennis van het Engelicb om dezelfde reden zou hg niet aan eenecourant geplaalBt kunnen worden Hij speelde vr goed piauo en orgel maar hoeveel broodelooze muziekonderwgiers jAi bg hier al niet ontmoet I Hulpondenv ier dus of liever huiaonderwgzerl Maarhoe zou bg aan lessen komen Morgen zou h gaaninformeeren en dan van den ochtend tot den aVondop de been zijn lforiii tanclgj