Goudsche Courant, zaterdag 6 juli 1895

li I2 1 84 8 88 8 44 4 60 18 S9 n f 4 67 18 88 K 8 04 18 48 It 6 11 18 68 1 44 3 60 4 08 6 80 KOTTIRDAU e 0 D B A 9 81 10 38 11 60 18 80 1 48 10 88 K w 1 86 10 89 8 08 10 48 8 09 lO U 10 68 18 08 18 40 8 16 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1895 Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwicb GOÜDA ROTTERDAM 7 62 7 69 8 08 8 18 8 28 9 18 10 11 86 I 8 7 47 8 8 10 3 48 3 09 3 29 4 08 DEN HAAS 7 48 8 07 8 18 SODD A DEN B A AE iHagg 8 48 7 80 7 48 8 80 9 28 9 461 0 1411 8 18 161 83 8 44 8 68 3 48 4 18 17 6 11 7 68 Voorb 64 10 80 1 44 6 17 tZ Zagw6 08 10 86 1 68 6 13 Zer U 6 19 10 46 8 09 6 42 Qnud 6 80 7 0 8 18 9 9 6 10 1610 67 18 0818 48 8 90 8 14 8 26 4 13 4 43 6 47 S 68 S I8 Stopt te Bleiivrak Kraiswflg en NootdorpLeidschendam D T K E O B T G O ü D 4 ütnohl 6 38 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 43 6 86 7 60 Woaideil 6 68 8 11 10 83 11 81 4 18 6 8 r Oudeviter 7 07 8 19 10 31 4 84 S Goud 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 80 7 09 8 86 AHSTEKDAH SOUDA AKttwdABWp O 8 1 9 88 11 8 40 4 88 6 8 e lU 7 90 9 04 10 14 18 19 i 80 80 7 48 OouU 7 SU 6 86 9 09 9 37 10 20 10 80 12 12 18 88 1 27 3 88 8 47 4 48 8 17 7 14 7 49 8 29 8 84 9 8411 18 Z T M 7 42 8 47 11 02 18 37 4 87 8 01 10 06 Z Zegw 7 68 8 66 11 18 12 46 i 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 87 12 68 80 8 88 10 87 H 8 18 9 13 9 87 10 07 10 48 11 8218 49 1 03 1 87 4 08 4 17 8 86 6 87 7 44 8 319 9 2 10 88 11 46 Ol DA UTKÏOBT 9 08 10 19 11 18 48 8 88 8 17 4 16 4 47 8 67 86 8 8110 18 11 14 8 87 7 10 10 89 11 88 8 46 8 84 8 08 8 17 7 18 S M 10 87 9 87 10 81 11 46 1 90 3 08 8 60 4 48 6 89 6 86 7 46 9 0411 6 O V U A A HSTEHDAU 10 01 11 18 10 8 31 4 47 8 88 10 16 10 0 la 1 4 0 4 8 19 U l op 3 Juli 1895 Terroegde zich in do gemeente Haailrecht een peraoon Toorgevende oprichter Tan de waterstwit te zflo en opgaf genaamd te zyn Johannes Hendrik Tan Zanten ond 51 jaren wonende te WasaeDaar zocht een koathaia en heeft dat geronden bg de wed A Uittenbogaard fOor f 10 00 per week met kost ea Trije kamer ond daarna een voerman naar Gouda om 2 kofiera te halen wegende te Mmen 350 Kilo Toen hy hpt middagmaal had gebroikt wiit hy Tan tyn koattrouw f 12 50 te leenen ToorgoTende zyn werkfolk te betalen die aan den IJiel werkzaam waren en is daarop oogenblikkelyk Tortrokken in de richting van Oadewater De heer R Tan Haaitrecht in overleg met de ryksTeldwachter Tan Haaatrecht heett hem op de fiets achterTolgt door bemiddeling van den heer R is by door de gemeente reldwacbter van Oadewater aangehouden en oogenblikkelijk daarna door de aldaar gestationeerde rykaveldw met behalp Tan de ryksTeldw van Reeowyk overgebracht naar de burgemeester van Haaatrecht en de f 12 50 zgn door hen in beslag genomen eo door die beambten proces verbaal opgemaakt wat aanleiding heeft gegeven om opgezonden te worden naar Rotterdam De verkiezing Tan 4 leden van Gedep Staten in Zeeland bewees duidelijk dat de Staten om € zyn Als leden van Gedeputeerden hadden reeds zitting één conserv graaf Van Lyoden en één r k de heer Van Waeaberghe Janssens In de Tacatures Mr t d Bilt Botenx en Van Tellingen werden met 22 22 en 21 van de 40 stemmen resp verkozen de heeren Mr 0 Lucaase lid der Tweede Kamer te Middelburg en P J Sliegers te VÜEsingen beiden a r en J A Van Rompn te Ter Neuzen r k die alten de benoeniing aannamen Ia de Taoatare van den beer Beyse lib die zich door aftreding als lidderProv Sta en aan eene herkieziog moest onderwerpen was niet zoo vlot voorzien De beer Heyse namelyk met groote meerderheid herkozen bedankte waarop 3 stemmingen volgden ten laatste kwam de meerderheid aan den heer J H Snijdera tib te Middelburg die 2 dagen beraad verzocht Akoo is het college ran Gedep Stoten thana saamgeateld uit 2 antireT 2 Roomachen 1 liberaal en X oonsürvatief De heer £ beschuldigd van liefstal Tan effecten is heden door de Amsterdamscbe reehtbuik Trygesproken Men meldt uit Amsterdam Een dergenen die by het opstootje op de mailboot der tentoonstelling ernatig verwond werden is in het gasthnis overleden In eene der speelzalen Tan het Kurbaus te Scbeveniogen is gisteren avnnd door twee inspecteurs van politie op heeterdaad betrapt een Bngelsche zakkenroller die zyn handwerk oitoefende ten nadeelc eener dame die het spel op een der biljarten gadealo Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gooda over 1894 ontleenen wy het volgende Begraafplaatsen n de Gemeente zyn drie begraafplaatsen de Algemeene Unrgerlyke Begraafplaats in de Korte Akkeren die gesplitst ia in twee afdeelingen waarvan eene voor Katholieken en eemA oor niet Katholieken de Bijzondere Begraaf plaate voor Katholieken in de Onde Goowe en de Byzondere Begraafplaate Toor Israëlieten in de Boelekade Op de Algemeene Begraafplaate werden 340 lyken ter aarde besteld waarvan 333 in du afdeeling voor Protestenten en 12 in die voor Katholieken en wel in eigen graren 20 6 80 7 huorgraven Ie klasse 2 2e 19 3e 302 kosteloos 2 9 08 1 40 8 47 8 14 g oi a io 01 a i 11 8 19 a 8 7 86 7 82 7 8 7 46 7 15 8 S IO S lt B S6 B Si Oottda SCoordreoht Nieuwerkark Oapell Botterdam Kottordam Oapelle Nieuwerkerk MoordrMsht 8 81 8 86 6 40 7 66 8 09 8 60 8J4 6 69 7 3 8 12 6 18 7 88 8 28 8 41 9 Oondi Oudew Woardan Utncbl 4 40 7 9 8 81 9 10 Oouda Ajulardui Wn ftouda Op de begraafplaate Toor Roomsch Katholieken werden 162 en op die voor Israëlieten 6 lyken begraven Ziekenhuis Een OTerzicht van bet getal verpleegden in het Ziekenhuis of St Catharina Gasthoia vindt men in de volgende tabel Beide Man Vr Gesl Op 1 Januari 1894 wareo in behandeling 10 7 17 In den loop van het jaarwerden opgenomen 72 50 122 Totaal der Terpleegden 82 57 139 Beide Man Vr Qeal Ontel werden AU hersteld 58 34 92 Op eigen Terl 3 14 Overleden zün 13 13 26 74 48 122 Zoadat op den laatsten Deo in behandeling bleven 8 9 17 Van de lö9 zieken werden 76 geneeskundig en 63 heelkundig behandeld Van de 26 overledenen behoorden 22 tot de geneeskandige en 4 tot de heelkundige afdeeling Van de 17 patiënten die aan het einde tan het jaar zich in het Ziekenhuis bevonden werden 7 mannen en 8 vronwen geneeaknndig en 1 man en 1 vronw heelkundig behandeld Voorts werden tydelyk opgenomen 6 krankzinnigen namelyk 3 mannen en 3 vronwen die Tervolgens naar een krankzinnigengesticht werden overgebracht met uitzondering van een der mannen die naar zyne woning teragkeerde Van de kraaminrichting werd ook in het afgeloopen jaar geen gebruik gemaakt In de barak voor lyders aan besmettelijke ziekten werden 5 personen namelyk 2 mannen en 3 rouwen ter verpleging opgenomen Twee van de vroowelyke patiënten overleden Het aantal verpïeegdagen ten laste van het Gesticht bedroeg 6733 voor rekening der verpleegden of andere particulieren die voor hen betealden a van inwoners dezer Gemeente a i 1 per dag 211 b van inwoners van andere gemeenten a f 2 50 per dag 33 c van gepensionneerde militeiren gerekend naar het gagementsbedrag h f 200 sjaars 6 d van verpleegden in het Bestedelingenhois alhier 51 Te zamen 7034 Het getal verpïeegdagen waa derhalve eTenals het getal verpleegden grooter 4an in het vorige jaar Voor de patiënten der geneeskundige afdeeling werden 1752 en voor die der heelkondige afdeeliog 1278 recepten gereed gemaakt De kosten van die geneesmiddelen zyn begrepen onder die van de Stads Apotheek en kunnen dus niet afzonderlyk worden opgegeven In den loop van het Jaar werden 41 baden in de badinrichting van het St CatbarinaGasthuia genomen namelyk 28 door mannen en 13 door rouwen Het CoUegie van Et enteu verloor een verdieostelyk lid door het vertrek van den heer H G Hoefhamer die de Gemeente verliet In deze vacature werd voorzien door de benoeming van d n heer D Hoogendyk Het Gollegie van Regentesaen bleef onveranderd Geneeskundige dienst by armen verpleegd in hunne woningen 10 4 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 17 9 40 9 89 8 66 In de regeling au den geneeskundigen dienst by de armen verpleegd in hunne woningen kwam geene wgxiging Volgens de bestaande Verordening is de Gemeente ten opzichte van de armenpractyk in drie wyken verdeeld Twee GemeenteArtsen de heeren Dr P J A Levedag en P de Boer zyn belast met de practyk in haren geheeleu omvang de eerstgenoemde in twee wijken De Gemeen te Artsen bezoeken de armen aan hunne woningen en zyn tevens dagelyks dea morgens te 9 uur op het Gaathois voor de Stads patiënten te apreken De gewone verloskundige holp wordt verleend door vier Steda Vroedvrouwen die ieder in de haar aangewezen wyk werkzaam zyn Het personeel waaraan de armen praktyk ia opgedragen onderging in den loop van het jaar geene verandering Op de Stads Apotheek werden ten behoeve Tan 1697 armen 13448 recepten gereed gemaakt waaronder 4482 voor personen die zich in het Gastbuia en de Gealicbten bevonden In het vorige jaar bedroeg het geheele getal 14177 De kosten der geneesm beliepen f 975 16 Koepokinenting Geregeld doorgaans viermaal in hel jaar wordt op het Stedhuis door de GemeenteArteen zitting gehouden tot het vaccineeren rechtetreeks van het kalf welke kunstbewerking ieder inwoner dezer Gemeente kosteloos kan ondergaan Hut getal inentingen en berinentingen bedroeg in het vorifte jaar volgens de by ons ingekomen opgaven 2871 In 1893 was dit 618 ia 1892 953 in 1891 469 en in 1890 566 Toezicht op de Prostitutie Gelyk wy in ons vorig Verslag mededeelden werden ingevolge Koninklijk beslnit van 21 Janaari 1893 de bepalingen betreffende de verplichte onderteekening van de inschrijvn g der pnblieke vronwen en alle welke betrekking hadden op hare verplichte keuring en de daaraan verbonden gevolgen uit de Verordening regelende het toezicht op de hnizen van ontucht en de publieke vronwen geschrapt Het gevolg daarvan was dat geene publieke vrouwen meer ter kenring kwamen en geene meer in het Ziekenhuis ter behandeling werden opgenomen zoodat de werkkring van den Heelmeester die met het toezicht en het onderzoek belast wao als vervallen kon worden beschoowd By de behandeling van de Ge meentebegrooting voor 1895 althans werd door den Gemeenteraad met 7 tegen 6 stemmen besloten de daarop voorkomende bezoldiging van den Heelmeester te royeeren Toezicht op levensmiddelen Vleesch en viach zyn iu de Gemeente aan keuring onderworpen Voor het vleesch z in twee keurmeesters Een Tan hen ia tevens belast met het keuren van de visch Er werden goedgekeord in de Gemeente 1460 ronderen 678 vette en 626 nuchtere kalveren 225 schapen 1854 varkens 31 geiten en 183 paarden Afgekeurd werden 7 runderen 2 vette en 2 nuchtere kalveren 2 schapen en 1 varken By invoer zyn goedgekeurd 12823 kilogram rundvleesch 1345 kilogram kalfevleesch 250 kilogram paarden vleesch en 38219 kilogram spek terwyl afgekeurd werden by invoer 500 kilogram paarden leesch en 25 kilogram rundvleesch en in de Gemeente 74 kilogram rondvleeach Voorts werden nog tien partyen zeevisch afgekeurd Van de gelegenheid om by de scheikundige sectie der Openbare Gezondheids Com missie levensmiddelen en andere zaken te doen onderzoeken werd dit jaar geen gebruik gemaakt Ken honrkoeteier te Haarlem dien aan het Zendiugafeest te Leydnin een voordeeltje wilde behalen had twee pasrden gespannen voor een grooteu Jan Fierier en met kryt daarop geschreven 30 Sent de peraoon Zendingveest Hiermede haalde hy personen van bet station af en vervoerde die naar Leyduin Toen hij evenwel by de Groote Houdpaort even stilstond kwam een grappemaker en veegde du a en de t van het woord cZendiogveest eg zoo dat er nu atond cZendingree 6 24 7 11 6 48 7 80 De koetsier kwam later door den blykbaren tegenzin der feestgangers voor zyn voertuig tot de ontdekking van dien ongepaste grap Twee jaren geleden Testigde zich te Kopenhagen de koopman in joweelen Rappaport die zich weldra door zyn vroom en christelyk leven algemeene achting en eerbied Terwierf Men dacht er niet aan hem ook maar ineenig opzicht te wantrouwen Rappaport ondernam voor zyn zaken dikwyls lang reizen en kreeg dan vele commissies mede Onlangs was hy weder op reis gegaan naar hy seïde naar Amsterdam Hij kwam echter niet terug Wel ontving een der diamantOrma s te Kopenhagen bericht dat Rappaport voor hem by een Londensch handelaar een collectie diamanten ter waarde van 40 000 kronen in ontvangst had genomen Deze begon na eeoig argwaan te voeden atelde de politie met het geval in kennis en nu bleek dat Rappaport een gevaarlyke bedrieger was die byv echte ateenen welke hem om te slypen werden gegeven met onechte verwisselde en naar alle waarschynlykheid de heler was van vele diamantdieven Het verblyf van den schurk is tot dusver nog onbekend Men vermoedt dat hij zich te Londen schuil houdt en voor 100 000 kronen aan gestolen diamanten benevens een vermogen aan bnar geld hem toevertrouwd door vele Kopenbagenache firma s by aich draagt Op zyn gevangenneming is een ilinken prys gesteld Men meldt uit Amsterdam Een bewoner van de Msroixstraat alhier had onlangs bij een winkelier in huïsmeubelen eene kast aangeschaft 60 gid werd voor het stuk geëisciit De betaling geschiedde echter niet onmiddellyk voor het ganacbe bedrag Toen de kooper 23 gId had afbetaald liet hy het er by De winkelier zond hem den deurwaarder en heden zon zyn inboedel voor de vordering worden aangesproken Reena en de zynen to n naar het perceel in de Marnixstraat om daar ta doen wat hunne hand te doen zou vinden edoch de denrwaarder verscheen niet op het appèl De kooper der kast namelijk had niet stil gezeten en inmiddels door deskondigen laten uitmaken dat het meubel niet meer dan f 23 waard was De winkelier had zich wellicht uit vrees dat deze ongunstige schatting te veel bekend zoo worden op bet laatste oogenblik by het oordeel der texateurs uedergelegd en zich met de ontvangen f 23 tevreden Een vermetele inbraak heeft plaate gehad ia het perceel Prinsengracht 495 te Amsterdam bewoond door den heer W van Wyk en zyn gezin Nadat de familie zich ter ruste had hejfeven werd de heer Van Wyk b nachte wakker door een licht gekraak aan de deur zyoer slaapkamer en bemerkte hy dat zeer langzaam ints zwarla door de deur kwam Daar er een groote zwarte kat in huis waa onderstelde hy eerst niet anders dan dat dit dier de kamer binneoaloop doch de kat werd al grooter en grooter en kroop behoedzaam over den grond De heer Van Wyk dacht eerst dat hy een nachtmerrie had doch teen hy voelde klaar wakker te zyn riep by zyn vrouw waarop de gedaante op handen en voeten de kamer weer nit prong Het bleek een inbreker te zyn De beer Van Wyk kleedde zich terstond aan en wilde de overige leden van het gezin wekken maar hij vond alle deuren gesloten en de alentels weggenomen Een oogenblik later werd aan het huis gekheid en verscheen er de politie die bemerkt had dat twee mannen bard nit het huis wegliepen doch zy kwam te laat om hen te pakken Zy zyn binnengekomen en ODtenapt door een kelderluikje dat zy hadden weten open te breken De heer Van Wijk ia verzekerd tegen diefstal Intnsschen is er niete gestelen Hbl 8 61 9 67 11 18 H 10 04 H 10 11 f 10 18 9 10 10 27 11 80 6 20 8 86 9 41 6 30 f 9 80 6 87 f 6 44 0 V 6 60 8 88 10 C8 8 88 9 03 4 40 O O ü D A 9 88E M 9 18 10 02 10 18 8 09 9 07 u 9 98 9 36 8 41 9 49 8 10 8 49 XI 10 84 10 14 10 Uit a Gravenhage meldt men De Koningin en de Koningin Regentes zullen Zaterdag 2 uur in de Maliehnnn nnnkomen voorafgegaan door de heeren van het Civiele huis in negen rgtoigen en gevolgd door de damea der hofhouding in drie rijtuigen Het dienstdoend Militair hoia te paard volgt het rytoig van Hare Majeateiten De chef van het Militaire huis rgdt aan de zgde der Koningin Ie adjudant van dienst aan die van de KoninginBegentea Op het Malieveld gekomen rgden Hare Masjeateit gevolgd door het Militeir hnia laoga de gelederen De Koningin zal nadat Hare Majesteiten op de tribune zyn aangekomen en nadat het carré is geformeerd de decoraties zelve op de horst der te decoreeren personen hechten De adjudant van dienst majoor baron Sirtema van Grovestins overhandigt de decoratiën aan H M Generaal Verspeyck is heden op Het Loo en verstrekt Zaterdagochtend weder Te Odessa doet de politie op het oogenblik onderzoek naar een geheimzinnig geval van vergiftiging Ongeveer twee honderd menschen zgn daar ter stede ernstig ongesteld geworden na het gebruik van vergiftigd room s en zeven dezer igo reeds overleden Hot roomys was op verschillende plaatsen van vermaak verorberd maar kwam van dezelfde fabriek Toen deze door de politie werd doorzocht werd evenwel allea in de volmaakste orde bevonden Provessor Verigo de atedasoheikundige beeft uitgemaakt dat het vergift rattekruit was waarscbgnlgk in de ysbnasen gebracht door een geheimen v and van den fabrikant Omtrent loon en arbeidsduur z n in het bestek voor den bouw van het nieuwe postkantoor te Amsterdam de volgende bepalingen opgenomen Ër m niet langer gewerkt worden dan elf unr per etmaal de schafteden niet als werkuren medegerekend In spoedeiachende gevallen kan gedurende ten hoogste vijftien achtereenvolgende dagen langer werktyd worden teegestean en geëischt Het loon moet uitbetaald worden in tegenwoordigheid van een daartoe aan te wyzen rgksopzichter Verder is de aannemer verplicht a al de onderbazen opzichters werkliedenenz niemand uitgezonderd welke op hetdoor hem aangenomen werk hetzy middelgk hetzg onmiddeiyk in zgn dienst werkzaamzgn voor den geheeleu duor van hot werk met inbegrip van den onderhoodatermeiu fageene verzeker ngmaatachappg tegen ongelukkente verzekeren volgens de hg beschikking vanden minister vau water taat van 31 Maart 1895 litt G vastgestelde voorschriften b vóór den aanvang van het werk de polisder verzekering aan de directie over te leggenen bg het verschgnen van elke betalingstermgnhet bewgs te toonen dat de tot op dat tgdstip verschuldigde premiën en de door deVerzekeringsmaatachappg aan de verzekerdenveraohaldigde uitkeeringen zgn betaald De aannemer blgft bovendien jegens de verzekerden aanaprakelgk ook na den afloop van het werk voor de oitbeteling van het overeenkomstig hst anb 1 van genoemde beschikking verschuldigde voor het geval de verzekeringsmaatschappg niet aan bare verplichtingen mocht yoldoen De stoommolen Nederland te Schiedam die dezer dagen afbrandde was door de directie in nauw verband met de balanswaarde TOor f 80 000 verzekerd Overeenkomstig deze waarde werd de maatsohappg in de stedelgke inkomstenbetasting aaogealagen doch tegen dezen aanslag werd door de directie protest aangeteekend op grond dat tengevolge van de voortdorende depreciatie Tan gebouwde eigendommen te Schiedam hare bezittingen die waarde niet meer hadden Het gevolg hiervan was dat texateurs werden aangewezen die toen de waarde der fabriek bepaalden op f 65 000 Ook hiermede nam de directie geen genoegen en in een adres un den gemeenteraad betoogde zg dat h i de fabriek niet meer waard was dan f 35 000 TOor welk bedrag zg geneigd was hg te dragen in de belasting Na het gebouw is afgebrand vordert de directie evenwel van de asBurantiemaatechappgea het geheele bedrag terug waarvoor de fabriek verzekerd was maar op hare beurt Keggen thans de assurautiemaatschappyen Ge hebt zelf zwart op wit beweerd dat de fabriek niet meer dan f 35 000 waard was dat bedrag kunt ge torugbekomen niets meer Zondag ochtend vroeg bemerkte men op het bureau van de pakketpost in de Oranienburgeratrasse te Berlgn dat uit een kistje een nnr te voren uit Füriten walde aangekomen benzine druppelde Ook hoorde men het getik van een uurwerk binnen in Het verdachte voorwerp werd met veel voorzorgen geopend en nu bleek dat de inhoud bestond uit 7 flesschen benzine onderling door draden verbonden iie weer vastgemaakt waren aan een met ze patronen geladen revolver Men had hier du te doen met een gevaarlgke helsche machine De kist waa geadresseerd aan den politiecommandant Kranse Had deze haar ontvangen en op de gewone wg bg het deksel openga maakt dan zon een daaraan gehechte draad den trekker van de revolver hebben doen overgaan en de ontploffing te weeg gobracht hebben Het uurwerk was den wekkertje op half twaalf gezet zoodat de ontploffing ook bg nietopening volgen moest Men is overtuigd dat geen ateatkondige beteekenis aan dezen aanal gehecht moet worden waarachgnlgk ia het een poging tot n raakoefeniog van een persoonlgken vgand of een ontelagen beambte De kist was Zaterdagavond te Fürstenwalde door een onbekend jouicman met blonde baard afgegeven Tot nog toe heeft de politie overigens geen spoor van den dader kunnen ontdekken Ëen 19 jarig meisje in de van Raveateynatraat te sHage wilde een petroleumtoestel uitblazen waardoor dit ontplofte en de ongelukkige in brand geraakte Zg liep de straat op waar twee agenten haar te holp kwamen Mat zware brandwonden werd ze daarop naar het Ziekenhuis gebracht Baitenlaodsch Overzicht De Fransche minister president Ribot heeft besloten het wetsontwerp tot regeling der alcohol belasting hetwelk een deel zguer begrootiog uitmaakt te handhaven ondanks de wgzigingen welke daarin door de meerderheid der Kamer in strgd met de wenschen der regeering zgn gebracht In de zitting van gisteren gaf dit besluit de regeeriog aanleiding tot eene levendige discussie De beslissing over het ontwerp en tevens die over het lot van bet kabinet Ribot werd tot Zaterdag uitgesteld De voorbereidingen voor den verkiezmgsstrgd in Engeland zyn bronnen Lord Aosebery heeft zgn eerste groote programrede uitgesproken Het wa in de Eighty Club dat de afgetreden premier a in een feestmaal een redevoering hield waarin hg geheel in aaosluitiag met de vroeger door hem te Bradford te Glasgow eu te Cardiff uitgesproken denkbeelden een overzicht gaf van den politieken toastend De liberale partg is geslagen zeide Rosebery maar zij is niet ontmoedigd Er is geen reden om haar teestend te beklagen Na het votum van wantrouwen in den minister van oorlog kon de regeeriog niet aan ket bewind blgven Bovendien van de nieuwe ministers is niet eel te vreezen Zg zullen de Theems niet in brand steken Het kabinetSalisbury is een coalitie kabinet en lord Beaconsfield heeft het reeds vroeger gezegd dat Engeland niet houdt van coalities Dit isherhaaldelgk gebleken coalitie regeeringen konden het nooit lang volhouden Zoodra bet nieuwe Huis bgeen is moet de liberale partg die daarin goed vertegenwoordigd zal sga een groote werkkracht ontwikkelen en trachten zooveel mogelgk de maatregelen aan de orde te stellen dia op het program der partg voorkomen Onder die maatregelen noemt lord Rosebery de hervorming van het HooiÉI B de voornaamste Een permanent H lrhois ia een rem voor elke Uberile hervorming Hg wil niet ingaan op de vraag of twee Kamers beter zijn dan eene hg wil wel zeggen dat hy persooniyk een voorstender is van het één Kamerstelsel Maar als er een Hoogerhuis zgn moet dan moet het een volks v ertegen woo rdigiog wezen die wisselt naar de tgdsomstandigbeden Het Lagerhuis is een afspiegeling van den wil des volks Het Hoogerhuis is een steunpilaar van bet conservatisme om t even of die party het vertrouwen dea volks geniet of niet Het Hoogerhoia zoo redeneert lord Rosebery is de oorzaak van de ontevredenheid dea volks noodzakelijke hervormingen worden daar tsgengehonden De regeering ingevallen door een votom in bet Lagerhuis maar de ware oorzaak schoilt in hat Huis der Lords De önancieete ontwerpen van sir William Harcourt de voorstellen tot scheiding van kerk en staat in Wales de lersohe qnaestie dit alles is afgestuit op den tegenstand van het Hoogerhuis Het Hoogerhuis is als een blok dat den weg verspert Neem bet blok weg en allea zal zgn behoortgken gang gaan Zoo sprak lord Rosebery zegt de Times op den di nadat hg enkelen zijner trouwste aanhangers een pairschap bad geschonken en hun daardoor een plaate in het Huis der Lords bad verzekerd Do Unionisten behoeven zich over dezeoorlogaleuze van lord Rosebery zeker nietbezorgd te maken betoogt het City blad Debeweging tegen bet Hoogerhuis is tot nogtoe niet z66 popolair geweest dat zg gevaarlyk wordt en de wel wat spitsvondigeredenee lngen van den afgetreden premier zgnniet geschikt om haar popolair te maken Bovendien is de tegenstand van bet Hoogerhuisniet zoo sterk als lord Rosebery wil doenvoorkomen Er zgn nog wel andere ontwerpenwet geworden dan die waarop hg thans wgst ondanks den tegenstand der lords Iedereenw et dat als het land een maatregel dringendwil ingevoerd zien het Hoogerhuis op den duoronmachtig is daartegen op te komen De Times c acht daarom de aanvallen van lord Roaebnry tegen het t permanente Hoc rhnisc bol en zinledig het ia onjuist dat elke andere hervorming aamenhangt met of opgesloten is in ïhet wegnemen van het blok dat den weg verapert c Tegenover deze lenze van lord Roaebery kunnen en zDllten de onioniatei een andere stelten die veel meer kans beeft weerklank te vinden iHet Rgk één en onverdeeld Maandag II had in het Pruisische Huis van afgevaardigden een conferentie plaats tossohen den vicepresident en den aecretaria generaal van den Franschen Bimetellistischen bond met het bestuur van de Duitsche BimeteU listen Den volgenden dag werd dit protocol als vrucht der conferentie in het licht Ka zonden Hat is voor de belangen van den landbouw de industrie en den bnitenlandachenhandel der beide landen onvoorwaardelgknoodig dat er eene vaate ivaardeverhoudingtusacben de beide muntmetelen worde geschapen Deze vaste waardaverhouding kan slechte verkregen worden door het internationale bimetallisme Onder internationaal bimetallisme verstaan de ter conferentie aanwezigen een overeenkomst tusscben Daitschland Frankrgk Engeland en de Vereenigte Stoten waarbgde rge aanmucting en het onbeperkte betalinjifavermogen voor goud en zilver ondergelgke voorwaarden gewaarborgd worden Wat de waardeverhouding betreft wordtwel is waar de vra welke onderlinge verhouding er dient te worden aangenomen nietbeschouwd als van priocipieelen aard maar gelet op de ecooomische belangen van de beidelanden en gelet op de bestaande toestonden zoo als die door de tegenwoordige geldcircnlatie zijn geschapen zoo de verhouding vanhet goud tot het zilver als 1 15 boveniedere andere de voorkeur verdienen De onderteekenaars van het protocol zgn de navolgende heeren Fougeirol en Edmond Thery vertegenwoordigers van den Franiichen Bimetellistischen bond en Voo Kardorff graaf Von Mirbacb Dr Otto Arendt Von Poser Maedlitz en Dr Ascbendorff als representanten der Duitsche Bimetallisten vereenigiag Een paar dagen geleden ia ook een zeer belangrgk stnk over de muntquaestie in Engeland gepubliceerd Het was opgesteld door de Bimetallic League als antwoord op zekere memorie van eenige Londensche kooplieden en bankiers vraarin de liandbavlng van den gooden standaard werd bepleit eo geadresaeerd aan den nu afgetreden kanselier dar schatkist sir William Harcourt aan wien ook de memorie waa gezonden Onder het adres staan de namen van 60 bankiers en banken 50 kooplieden groote firma s 31 groote industrieelen 15 werkliedenvereenigiogen of bare bestuorders 43 groote grondbezitters 61 parlementsleden hoogleeraren eo economisten enz Het is waar zoo heet het o m in dit belangrgke utnlt das bet tegenwoordige muntstelsel in Groot Brittanje onafgebroken heeft bestean sedert 1816 tot na toe maar het is een onware bewering dat onder de werking van dat stelsel de bandeIsgrootheid van GrootBrittenoië en de finaocieele bloei van Londen ia gevestigd en gehandhaafd c Dit succes was reeds verkregen voordat de gouden standaard werd aangenomen Bovendien zgn gedurende het grootste deel van dat tgdperk en wel ongeveer 60 jaren lang na 1816 alle zaken in Engeland eu in de wereld gedaan onder den overheerschenden invlred fan het bimetStlisttsch stelsel Zoolang dit stelsel gehandhaafd bleef door toedoen van het hoitentand bestond er geringp indien al menige schommeling of verschil in de betrekkelijke waarde van goud en zilver De waardestandaard was vergelgkeoderwgs gesproken vast en de handel van Engeland werd met gelgke gemakkelgkheid gedreven in alle deelen der aatde onverschillig of de landen goud dan wel zilver gebruikten Doch sedert de outtroning van het zilver is voor t eerst in de geschiedenis een poging gedaan om de handels beweging van bet Westen enkel op goud te doen berusten Deze nieuwe en groote proefneming heeft deze natunrigke gevolgen opgeleverd een breede en toenemende kloof met voortdorende schommelingen in de waarde der beide edele metelen waardoor de handel is belemmerd en gestoord en een gestedige daling der prgzen waardoor nyverbeidsondernemingen zeer ernstig zgn benadeeld Het ia onwederlflgbaar dal tengevolge van die proefneming wg gebukt gaan onder al de rampen genoemd in de motie waarmede de regeeriog zich heeft vereenigd en die met algemeene stemmen indertgd door het Lagerhuis ia aangenomen en dat tn de voornaamete eisohen waaraan een waarde standaard behoort te voldoen op treurige wgze ia te kort geachoten De ervaring der geschiedenia de leaaen der wetenschap en de gezaghebbende besluiten die eenparig door de ataatscommissie over de muntquaestie zyn genomen versterken eendrachtelgk het gevoelen dat onder de njerking van het bimetallisme de rerhoudingswaard der meialen met goed gevolg gehandhaafd ia en dat onder alle redelgkerwgs te voorziene omstandigheden dergelgke uitkomst ook in de toeiomst mag worden verwacht De jongste verklaringen der Fransche rageering de bestuiten van den Duitechen Rgksdag en Staatsraad zoowel ala van de beide Kamers in Pruisen de dnidelijke uitlatingen van de regeering der Vereenigde Stoten ten gonste van internationaal bimetallisme bewgzen hoeteer die landen er naar verlangen met Engeland zich te vereanigeh tol een ernstige poging om dit groote doel te bereiken c En ten slotte wordt de hoop uitgesproken dat de regeeriog niet door een ondersteld gevaar voer bgzondere belangen of door ongegronde voorstellingen van mogelgk nadeel voor handel en ngverheid zich zal laten weerhouden om harteiyk met andere landen samen te werken tot zoodanige maatregelen ala wen acheiyk voorkomen om een vaste verhouding tussofaen de metalen te verzekeren en een stadvastiger waArdestendaard dan wg thans bezitten De regeering voor wie dü stuk beaten d was ia sinds afgetreden Van haar viel echter weinig of niets voor de zaak van het bimetallisme to wachten Harcourt heeft dit meer dan eens doen uitkomen Wellicht en er besteat veel kans op zal men hg het cou lervatieve Kabinet aan een beter adres terechtkomen PARASOLS met 20 Korting L van os Az Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam 98 A 100 1011 mv 86 84V4 84y 8 84 64 97 97 106 64 89V V 88 118 94 Vl 48 100 60 z 688 670 ioiv 67 101 906 184 184 79 101 101 149 98 80 38 109 7 189 188 106 y 64 ♦ l 161 100 es Vii 64 88 88 losv 101 143 1841 k uv wi 99 S7 1 108 85 wy 114 lony 4S m 64 mm 14 880 194 1091 loaii i losV 1C8 1911 180 98 48 48 UI 4 JULI Vor ki lotkoenNTlDKiiSl Oort Ned W 8 J dito lito dito 8 dito dito dito 8ViKONSU Obl Ooudl 1881 89 4 talii Insobri viiig 1868 81 5 OosTiNK Obl m papior 1808 8 dito in lilver 1868 8 PoitTOQiL Obtig mut coupoD 3 dito tloket 3 KIISUND Ubl Bioneul 1894 4 dito Omooi 1880 4 ditobijBotlii 1889 4ditobyUopel88a 90 4 dito in goud Iws 1883 6 dito dito dito 1884 8 3UN Ferpst ukuld 1881 4 Tuum aepr Oonr Imd 1890 4 OecleeoiugterisD Qeo leSDiog Hrie C ZuiuAm Blp t obl 1898 Uuioo Obl Buit Soh 1890 6 ViNiztiiu Obl 4 oubep 1881 uvisEDAH Obligstieu 1898 3 RoTTIuiuc Sted leen 1894 9 Ned N kit HacdeUr aaad Arandab Tab Mu Oertiloaten DttiiMaatBoliappy ditoArnh Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Voritenl aand l Or H potbeslcb paadbr 8V Nflderlandaohe bank aaad Ned Haudelmaataob dito N W fcPao Hyp b paodbr 6 Rott HjrpoUuakb paudbr 8 Utr HypothMkb dito SV 1 OosMN Oost Hong bank aaad Busi Uypotbeekbankpandb 4 i Ahbukx Equit hypoth paodb 61 80 Malw L G Pr Lien Mrt 6 KiD HoU IJ 8paorir Mj aand i Mij tot Kipl V at Spir aand NÓd Ind Bpoorvegnt aand Nod Zuid Afrik Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 builSpoorwl 1887 89 AEobl 8jZuid Ilal Spwiiiu A H obl 8 PouM Waraohau WeaneD aaDd 4RuBL Gr Kuaa Spw Mlj obl 47 1 Baltiaohe dito aand Faatowa dito aaad S waag Dombr dito aand 6 Kink Cb Aiow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 Aiuuu Dgnt Pao Sp Hq obl I Obic k North W pr C T aand ditoditoWin St Fotar obl 1 Donwr k Eio Gr Spo oert T a lUinoia Central obl in goud 4 Louiav k NaabrilleCerl y aand Meiico N Spw M j lehjp o 81 Miaa Kansaa t 4 pot pref aand N TarkOntariokWoat aand dito Peniu Obia oblig Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Uinn fc Manit obl 1 I n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O i ClNlDl Can Soutb Cert T aand Vl O Sallw kNa lah d o 0 Amatard Omnibua U aand Rotterd Tramireg MaaK aand KiD Stad Amalardam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BlLan Stad Antirerpoiil887 Stad Bruiaal 1886 J HoKS TheinBegullrOa allaab 4 OoallNR Slaataleening 1860 8 K K Oo t B Cr 1880 8 iruin aiad Madrid 8 1868 Tw N i Bm Hyp Spobl eert