Goudsche Courant, maandag 8 juli 1895

No 6703 Maandag 8 Juli 1895 348 e Jaargang rnmm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Jitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ L70 Afaonderlgke Nommeri V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raii 1 5 regeU k ÖO Centen iedere regeel meer 10 Centen liroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTICN BUaGEMEESTEB on WETHOUDERS ran Oouda tallen DINSDAG den 9 JULI 1895 de namiddags ten half twee ure in het raadhuis aldaar bg inschrgving aanbesteden Het atbreken ea opnieuw bounren van 42 00 Meter Walmuur met bebelde fundeering langs derlvier de IJBsel aan bet Nieuwe Veerital en bet leveren en inbejjen van de daarbij beboorende Meer en beveiliginggpalen Het Bestek ligt ter lezing op de Secretarie u bet Stadserl dagelgki de Zondagen aitgezonderd van des morgens ti tl tot des namiddags een nre Inli htijngen worden gegeren door den QenieenteBoawmeester Tandarts E CASSUTO van MAKKT naar Turfmarkt 172 nitgMonderd Zondags ran 10 5 te consnlteeren i en kortom lg i AntorPaiB Expeller 1fg taauthatMiMMluntoiraiidentegeB Ankerfain ExpeNer Wgf U te btsU klniMDf tann JUt n I BknmatWI Wi d T iteidh ld7 Ygl meat dw iteadi in ieder hoiagesin F Mer PiJB Expeller Fi s K sant 7t e t flM do loiob Toonudaa ia 4a niMate Apothaken on bit F Ad Illohtn Oo ta Botteidam T Gonda bg A WOLFt Matkt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Een ware Schal Toor de ongelukkige slnchioffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBCWAKIC G HoUandsche aitgave met 27 aib Prfls 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland StoUwerck sche Borstbonbons gebbriceerd na voorschrift van den kou Umversiteita Prof Gdim Hofrad Dr Harieu Bonn hebban sedert 50 Jaren ab Terzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening dor ademings ornmen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bgzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjee i 2S oent Alom verkrijgbaar Cegnae fin Bois l OU Liter Ha cx aiiAO mr son Tan do B oa t dw AaonTna wofdt colovood in Tanogol 0 boinuido floooohon Toa a l ttar In ad Toonden Tan bot oMoot Ton Br F T JAH HAXm BOOS VrooffloMh f 1 80 DIWaitoMi ToAiUtkoor M i P H J V WANKUM J MELKEBT üostbayen firma Wed 1 B 14 Oouda ficnda Suelperidruk van A Bunkhan Zoon LevensverzekeHng Begrafenisfonds IJVERIGE SOLIEDE PERSONEN kunnen Toor een sedert jaren bestaacd FOKD8 van geldelljlfe uitkeeHng blJ overlijden als AGENT optreden Brieven franco letters T A N an het Algem AdTért Bureau van NIJQH VAN DITMAK lioUerdam FEANSCHE STOOMVEEVEEU KN Chemische Wasscherij TAK H OPPEKIIEIMER 19 Kruiêltade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomea en rerven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nieawste en laatete methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25 gedaald Te fltoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week 1 P AJ Ur8 ftTrrifii rsi t TT P B aHANDB XA aA aIltB ov Iriiiteinps T E PARIJ S Zenden gratis Nfranco de generale geïlluBtreepde oatalOffus in de hollandsctie en ft anaohe talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomer elxo n legen gefrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JU UZOT t C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij i Prlntemp worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelyk de verlangde soorien op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Versendlngsn naar alia Z nd ii derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rechten Correspondentie n alle talen Trekking 19 October 1895 Hollandschc Maatschappij van LandiMuw afdeeling Gouda eu Omatreken en aa verwa te AETI ELEN Prijs per Lot f I II Loten voor f 10 i erkrlfgbaar bO L BEIMMAIT ZN LANGE TfENDEWEG D 60 rl Het beste onichadelykite tn gfr tlfc makkelykate poetsmtddel voor Htcrtn ca vooral damea en Klnderschoenwerk ia de Appretuur van C M Mülltr 4 Cf Berlin Bauth Str 14 Men l tt oed MOi y op na m en fabriekamerk Vertryiktv hy Hmtm Wlnk ll n In MMaa laltataftw arttwjM UI au waraal OMat lr W lartMWi Arafew tomwater ui f de Victoria JBron fe Oberlahnstein byBns Tafeldrank Van h J ninklykef uis der fedêrlanden 4 pCt PANDBHIEVEN VAN DE r Pester Vaterlaiidischer ËTster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 i Bovengenoemde Pandbrieven zjjn nominaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzien van halfjaarlijkse he Couponi per 1 Maart ea 1 September en aflosbaar a pari door niddu van halQaBrlijkaohe uitlotiag Be Ckiupona zijn thana en ook in de toekomst vry van belasting volgens de Wet van 1S89 Art SO f 10 zy zijn evenals de Uitgelote Pandbrieven betaalbaar te Budapest Wfienen en te Amsterdam ton Kantore van oudergeteekenden tot den koers van den dag VolgoDs de wet van 1876 ia op de gazameulüke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeachreveu waardoor hun bet reoht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaau ii gewaarborgd De ondergeteekenden naar hun verwijzende Prospectus van 19 Janaari 1 1 on het Jaarverslag der Instelling over 1894 berichten dat z voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Fester Vaterlftndisoher Ërster SparcasBaVerein tot den koers van den dag WERTHEIM GOMPRRTZ AMSTËEDAM Mei 1896 H UWEUJKSEAAETEF in verschillende SOORTEN steeds voorhanden ATAL0GU8 met MODELLEN ter inzage SPOEDIGE LEVERING NETTE AFWERKING BENEVENS W Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORRADIG BIJ Lange Tiendeweg A BRINKMAIT Zn Waarom word ik van mijn zennwlijden niet genezen oïndat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die ia de handen van een bekwaam nenoesbeet een goed succes hebben Wae niet Priesnitz de geleerde vestigen der walerkuur methode wiena oonplaat8 een bedevaartsoord oor do lijdende menachheid geworden i een eenvoudige boorP He ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwensiekteo aan de hand gedaan dia bet lancet der chirurgen reeds minder ooodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesheeren begint te wonlen P Ook op het gebied ter beperking van teuuwziekten begint er licht te komen en ook bier ia een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zgn de suderl jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen toe als byvoorb Bromium Ysar Arsenicum enz geheel te verdrin gen Kr zijn vele menachun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zjj zioh in lichaam en ziel alleabehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolfa door een vlieg getergd worden ee too zich eelven en anderen tot last zyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of diior droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan eijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid ran geheugen oorauizen en toevallen Eindelijk tyden de ergaten onder hen aar vurlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken teeftijd onder elk geslaoht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de alachtofTers dar leefwyze van onzen tgd Wie tot eene dezer oategorien van laders behoort en ingelicht wenscht ie worden over de werking eener nieuwe methode adreaaeere zich aan Amsterdam H CLËBA V k Co Keitigeweg 42 Fatent H StoUen itiU icUrt Iromtritt niigllct DU duig Fnt UkIii tir nam litmMii ry r Der gro e Erfolg rfw duornuno patmt H auuM trrunttn ItMt Aniau zu r r nthltamen wfrthlttsen Hachahmungen gegebm Hui kaufê dahat uatart ateta acharfen H Stollen nar im MM ölract adar la aelelm iiianhantlluagaa In ianaa aaaar Hatat fria iuMiiil l aw tM U SS FrHaUMtn aiKl Zeufni e intt mul fmua BINNENLAND GOUDA 6 Juli 1895 Heden ia aaa de Uoirersiteit te Amsterdam tot doetor ie de Geaeeskande bevorderd de heer Jan Prince geboren alhier met een aca demisch proefschrift getiteld De Herleving Tan bet kikvorsohhart ait den toestand vao schgnbaar Tolkomen IgkTerstgTtng Na verlengd examen ia TOor het eindexamen Tan het gymnaainm nog geslaagd P G van TienhoTOn zoodat alle leeiliogen der 6e klasse tot de leasen der Universiteit zijn toegelaten Op de Donderdagavond gehouden vergadering besloot de WieiervereenigiDg de AntitD0pc tot het honden van twee wedstrijden over 10 en 5 K M te Stolwperslaia Het Bestanr ia als Totgt samengesteld President J P Booftman 3ecretaria A C Coster PeDniogmeester A de Raad Bestonrslid J C de Rugter Iets nienws ia voorzeker de verpakking vaii sigaren welke in het depot van de firma A Hilleu zgn uitgestald io de plaats van het kistje zgn dezelve in een glazen pot elke hermetisch gesloten is later kan de pot voor inmaak gebruikt worden terwgl het deksel als asohbak en luciferspot kan dienst doen Oe sigaren zga vrg van vochtig worden wat Taak voorkomt en de geringe prgs in aanmerking nemende zullen zeker velen dit souvenir der wereldtentoonstelling zich aanschaffen Door het Departement van Marine is met den heer £ J van der Heyden firma Knoora en Co een contract gesloten voor de levering Tan 9000 K G Stolkscbe Kaas voor een som TM f 4770 Hoewel de hooilanden toebehoorende aan de gemeente Berkenwoude met Terechillende halpmeststoffen zyn bestrooid beantwoordt de uitkomst niet aan de verwachting Zeker zou de invloed dier meatstoffeo gunstiger zgn geweest als men het land en paar maanden Troeger had kunnen bestrooien en er io plaats van droogte meer vochtig weder ware gevolgd Bg de verpaobting dier hooilanden op 11 Zaterdag brachten cy slechts f 63 op t nn f 105 in het vorige jaar Donderdagavond hield de Coöperatieve Vereeniging in het café De Zwaan te Nienwerkerk a d Usel een vergadering en wel naar aanleiding van een circulaire van den directeur van bet rykelandboow proefstation te Hoorn Deze beer wil nl op een nader te bepalen dag FEVILLETOA M HARSKRAHER aar iet IhiUch Zoo ver had hij het met zyne overpeinzingen gebracht toen eene donkere sohsduv op zijn gezicht viel en toen hij snel het gebogen hoofd ophief zag fay dezelfde jonge dame van gisteren hem met een spotaobtig glimlachje aanzien Bevreesd in eene nieuwe taal verlegen beid te geraken sprong von Helmstedt snel op maar hoorde in het zuiverste Daitaoh de vraag vHeet u niet Aagtut von HelmstedtP Ja om u te dteaen zoo heet ik antwoordde hy eenigszina verbluft ernaar met wien heb ik de eer Zoo byconder veel eer ts bet niet I antwoordde de soboone vraag ter en toonde lachend bare paarte moeren tandjes Kent u my dan heelemaal niet meer mynheer i ugust Myn naam is Pauline Peters Pauline mijn buurmeisje uit de PriedriohastrasEePl riep Helmstedt ongeloorig Ja zeker maar nu niet zoo heel klein meer zooals tt ziet Blaar juffrouw hoe komt u in New Tork Laat asjeblieft dat juffrouw maar weg hernam iji met iets vleieods iu stem ea blik we z o lm tts altjjd goede buurtjes en vrindan geweest I £ n in de tweede helft vin Juli te Amsterdam eeu vergadering helenen voor afgevaardigden vau alle Coup Yereenigingen tot aankoop vau veevoederstoffeu die tot bet district Hooru behooren met het doel om zoo mogelyk eet model contract te verkregen volgens hetwelk de aanbestedingen in het vervolg zullen plaats hebben en waardoor de vele moeilgkheden die zich nog zoo vaak bij de levering voordoen tot een minimum terng te brengen Mot algemeene stemmen werd besloten op kosten der vereeniging twee afgevaardigden er heen te zenden Hiertoe werden gekoien de heeren D Vis voorzitter van Nienwerkerk a d IJsfd en A Van der Dnsaen bestuurslid van Kappelte a d Usel Beide heeren lieten zich do benoeming welgevallen Men schrgft uit Stolwgk Het onweer van Maand avood heeft le naar regen smachtende laadergen ten zeerste verkwikt maar de daarop volgende wind heeft in niet minder mate schade berokkend aan den te veld staanden bennip Als de eigenaars hunne blikken laten weiden over al de geknakte stengels vragen ze zich angstig af Wat zal daarvan terecht komen Het besluit van den raad der gemeente Waddingaveen om de kermis drie dagen te doen daren kan door onvoorziene bgomstandigheden niet gehandhaafd worden Nu zal de tyd der kermis vgf dagen blgven Op bet Verzoek van enkele ingezetenen omter gelegenheid van de kermis te Waddingaveeneeu ringryderg te houden is door den burgcmeeater afw zend beschikt T en dat besluit is reeds door sommigen krachtig gepro testeerd L D c Uit de thans verschenen Handelingen der Tweede Kamer van 28 Juni jl blgkt dat volgens mededeeling van den minister van hinnenlandsche zaken op 23 Juni jl bet mond en klauwzeer hier te lande slechts voorkwam in 5 gemeenten te Vrghoeven Kap 1 op 1 stal te Krimpen aan den Usel ook op 1 stal te Rotterdam op 3 stallen te HeeiHugowaard op 1 stal en te Oosterbeek op 2 stallen De minister stelde daart enover do toestand in België eu Dnitschland Op 31 Mei jl waren in België in 27 gemeenten 57 atallen aangetast in Dnitsohland in 173 gemeenten 380 hofsteden In dezelfde vergadering werd door don minister medegedeeld dat het toegezegde vetaontwerp dat de schadeloosstelling bg afmaking voor monden klauwzeer nader zal regelen biunenkort de Kamer zou bereiken als u hier niets verlet geet my dan uw arm en laten we wat rondwandelen dat praat gemakkelijker O August ik ben zoo blij dat ik weer eens een oude Kennis ontmoet I Ëer oog von Helmstedt recht wist hoe hy bet had was hjj al met Pauline Peters bet halve park doorgewandeld en nu voelde hij haren molligen arm licht als een veer in den zijne eene alleraangenoamsto gewaarwording voor den verlaten zwerver Hy zag baar in het frissohe vroolyke gezicht maar bad haast nog geen woord van haar geestig gekeuvel verstaan Maar zeg my nu tooh allereerst eens hoe u in NewYork gekomen bent I begon von Helmstedt opnieuw wwonen uwe ouders ook hier Ëene sobaduw trok over bet gelaat zyner begeleidster en toen sy de oogen naar hem opsloeg wasde uitdrukking van die schalke oogen zoo gebeolveranderd dat de jonkman bjjna berouw over zynuvraag gevoelde Ëene wondere bekoortijkbeid lag ereobter in de lichte bewegelykbeid h rer trekken die b1 de aandoening en dezer jonge meiajesziel sis t warefotografeerden Mijne ouders zijn nu al dne jaar dood dat beeft de cholera gedaan zei Pauline ernstig hU waart toen al lang niet meer by uwe oudelui Ik moest toen oniler vreemden en heb zure tijden beleefd wani ik was eigenlyk meer voor gravin geboren zooals zekere August in rroe i r jaren vaak beweerde bIs hy lèy eens een fijn compliment wou maken en eene dartele zonnestraal brak door bet nerelfloera harer oogen voor grof werk waren myne handjes te zacht en te klein en ik bod te veel gomelsatiek in me om den gebeelen dag aan de naaitafel te zitten i ja het was igeolgk ea rampulige potiüs Ta Meppel had gister voormiddag eene hevige gasontploffing plftttts in het roantelmagazgn van de firma £ Lakke aan de Hoofdstraat De renstera sprongen en een begin van brand ontstond De brand werd echter spoedig bedwongen De schade hepualt zich hoofzakelyk tot den vooraad mantels Te Helder ia deze week de keituisweek s nachts tweemaal ingebroken en wel in het bureau der Helderache Courant waar ongeveer f 140 werd ontvreemd en in het kantoor der timmerhbriek De 2waluw waar het spaarpotje der werklieden werd weggenomen De politie meent den bedrjjver van de eerstgenoemde inbraak op het spoor te zgu Men meldt oit Haarlem Oisterenmorgen is de patiënt Klaas Keizer ood 46 jaar ontvlocht uit het gesticht Meerenberg ouder Bloemendaal hg ts eeu gavaarlgk persoon zeer lang schraal en kaalho fdig Termoedelgk gekl in zwart cheviot jacquet eu vest draagt staande boorden gemerkt N A en een witten stroohoed met zwart tint Hij zal vermoedelijk trachten naar het buitenland te ontkomtiu Bg ontdekking wordt dadelgk bericht verlangd Op vergoeding der kosten kan worden gerekend Aan den twis tanohen den pachter dor restauratie aan boord der mitilboot op de tontoonatelling te Amsterdam en zgue kelners in eeu einde gekomen De pachter heelt de eiscben van zgn personeel voor de hetft lagewilllgd zoodat de kelners wedsr ju dienst genomen zgn en nu een balven gulden per dag ge nieten De 2e luitenant kwartiermeeiter J uit Leidon wordt vermist Men brengt dit in verband met o o regelmatigheden welke in zgue administratie ontdekt zouden zgn zegt t Vad lu den nacht van Dinsdag op Woensdag is bg den landbouwer P Scheur te Stein eon boop hooi van ± 1000 KG verbrand Een daarbg staande booimaobine Is ook geheel rerbr nd L G Breman die te Amsterdam heuft terecbtgestaan onder bescholdigiog van diefstul met braak io vereeaiging gepleegd len nadeele van den beer Veltman Korto Prinsengracht aldaar is veroordeeld tot eene gevaogenistraf van vier jaren Zyn mededader Van Teylingen is reeds vroeger tot gelgke straf veroordeeld Fjiiulelijk kreeg eaiie vnondiu vati me die zich aan de naaimaobine al een halven bocbtit gewerkt bad van een broer hier te New York het passage geld voor de nieuwe woreld eu in dun brief schreef hy zooveel moois over de positie der vrouw in züa tweede vaderland dat ik halsoverkop alles wat ik missen kon te gelde maakte en met myne vriendin meereisde nËn woont u nog by den bloedverwant van die vriendin P Niet meer de familie is bet buitenland ingetrokken en ik bleef liefst te New York Tegenwoordig sta ik vrijwel alleen io de wereld Helmetedts blik overvloog bet nettu fashionable oostuum van de soboone spreekster on eene onoan goname gedachte kwam iu hem öp hoewel die dadelijk heitreden werd door de gezonde frïsohheid van dat kokette gezichtje Du8 u staat gelioel alleen in deze wereldstad juffrouw P vropg bij na eenige oogenblikken maar de liohtQ verandering in zijn toon scheen haar zyne heimelijke gedach en verraden te hebben want hem met heidoren ernstigen blik aanaende antwoorddo zij op enigszins afgemeten toon Ja ten naasteby alleen mijnheer von Helmstedt maar tk wil u op twee dingen attent maken ton eerste geniet de vrouw in Amerika euiie merkwaardige bescherming als sy zicbzelven maar besobonnen wil eu ten tweede kiiut u zonder uw goeden naam in gevaar te brengen met mij in NöW Yorks straten wandelen I ffMaar Juffrouw f Maar Mynheer von Helmstedt I Waarom noemt u my toch telkens juffronw en waarom legt n zoo n gehelnuiunigen toon in uwe vraag of ik alleen ita Aan het Verslag Tan den toestand der Gemeente Gouda over 1894 ontltenaa wg aog het volgeode Drinkwater Blykens de mededeetingeo die wg van den heer Directeur der Qoudscha WaterleidingMoatscbappy mochten ontvangen waren op l Januari 2881 perceelen met 2005 abonnementa cootracten aan de Waterleiding aan sloten en 15L perceelen met 137 meter contracten Gedurende het jaar 1894 nam het aantal abonnements contracten toe met 85 voor 147 f eroeelea en dat der raeter oontracten met 21 voor 15 perceelen zoodat op 31 December water uit de Waterleiding leverd werd in 3028 paoddu op aboiinements contraoten en in L66 panden op meter cootricten De opbrengst der waterlevering bedroeg f 31552 50 terwgl de winst op dienst en binnenleidingen f 252 69 is geweest De exploitatie rekening wees aan eene aitgaafvan i 18332 11 Eene belaagrgke verandering met versterking ondergingen de pompen en machines aan diprise d e u waarvoor de Maatachappg onder goedkeuring van den Gemeenteraad verleend bg besluit van 15 December 1893 eene geldleeaing aanging van f 15000 tegen 4 pet s jaars aflosbaar in hoogstens 15 jaren Het was namelyk gebleken dat door de Toortdureude toeneming der aansluitingen gedurende een groot aantal oren per dag de beide io den watertoren geplaatste maohine gelykelyk moesten werken om het water in voor de verbruiken voldoeode hoeveelheid toa te voeren terwgl des Zaterdags da aanvoer op enkele uren te weoscheu overliet £ r beatond dos gegronde vrees dat de Maatsohappg plotseling in de nakoming barer verplicbtiugeo tegenover de Gemeente zon tekortschieten Vergrooting van het arbeidsvermogen der mnobines en versterking der dryfkraeht werdi n daarom dringend uoodig geacht Da pomp u en mAchioei werden zoodanig veranderd dat het weiden met beide machines tegelgk tbau kan wpden nagelaten loodat ééa macbiiio dezelfde kracht kan oitoefeneo als vroeger door beide werd voortgebracht tengevolge waarvan een der machines als reserve dienst kan doen Het buizennet onderging in de Korte Akkert n eenige uitbreiding De hoedanigheid van het water beantwoordde over het algemeen aan de eiiohen van de ooncessie voorwaarden Blechls enkele mabu werd het door da Gezondheids Gommiiaie in onvoldoenden staat bevonden n zagen wgous Terplioht de Directie daarop opmerkzaam te maken en bederft mij bet bvele gouoegeo van ouee ootraoetiog Ik ben niet vier aobteraenvolgeDde avoudeo door dit park gewandeld alleen om zeker te z n dat bet niemand anden dan August voo Helmitédt as die naar die bank verbannen sohewi evenals de treureode genius daar in dien marmarwinkel op den grafsteen die niemand koopen wil en beb a niet eindelijk iweemaal aangesproken opdat u alle kinderlijke berin neringen die my tot u drevsn zoudt vergüten om my eerst voorziobtig naar mijne geloofsbrieven te vragrn Maar lieve Pauline geen haar op mya hoofd dat ffUitt teel k is Mijnheer August wantu hebtn denzelfden kranigan kop me baar Btil msar ii ben al tevreden kan je van avond by me thee drinken Ik woon 10 m a eigen huis wij zullen geheel alleo zijii tfMet alle liefdel antwoordde von Helmstedt zonrier juist aan de eigunlyke beteekenis van die zegswgzu te denken hoewel de uitnoodiging van ealke Bobootie lippen dun armfn balling als hemelMihe maziek in de ooran klonk Toen hy haar aankeek sag bij een traac in bareoogen btinkeo enonwUtskearig drukie by baren arm vasLer tegen sieb aan Z haddon Broadway bereikt en deoe hoofdstraat een mndweogs gevalled maar om de drakke passage te ontgaan sloeg Paalioe zoo spoedig mogel k eeae fatsoenlijke zystroat in Wy hebben nog vry wat t stappen er we thnts zijn zei ze irlaten we dus liever eene van de stille avenues namen ea teg me nu eens dodeljjk wat u naar NewYork gejaagd heeft ITortlt wtnolgi