Goudsche Courant, maandag 8 juli 1895

Ook ia fa l e oopen j ar werd aau de TenchilIeDcle stancIpijpeD drinkwater Toor een ieder sooder tertooa vaa door het Borgeriyk Armbeatanr afgegeven kaarten om niet verkrggbaar gesteld welke maatregel der Gemeente op eene aitgaaf van f 928 12 kwam ta ttaan Gezondheid Co rara isnie De oinnbare GeiondbeidB Commissie die ook dit jaar aan Tsle gexondbeidabeUngen bare aandacht w dde onderging geene Teranderiog De beer Mr D J van Heosde die volgens den rooiter op 1 Janaari moest aftreden werd rIb lid beroenoemd Met erkentelijkheid mogen v g r op wgzeq dat de Commiagie door ons bö voortduring bereid beronden werd om geregeld onderKoek te doen naar de hoedanigheid van bet water der Watarleidtog waardoor wy in etaat werden gesteld te beoordeelen in boever het aan de bji de ooncessie bepaalde eiscben beantwoordde Gemeente Politie Het personeel bestaat onder den Commissaris Tan Politie nit een Inspecteur twee Ijoofdagenten drie Agenten der Ie ier der 2e en seven der 3e klssBe die allen afwiasulend zoowel over dag als des nachts dienst doen Op het Stadhuis waar bet bureau gevestigd is bevindt aicb van s morgens 8 tot s avonds 10 nat de Agent van de Wacht terwyl de overige in dienst zgnde Agenten na afloop van hnnne rondes verbluf houden in het Politi lokaal aan den Groeneweg De InipecteQr A J Marcusse verkreeg op zgn vorxoek wegens z ne benoeming tot Inapeotenr te Amsterdam eervol ontslag In zgne plaats werd tos Inspecteur van Politie benoemd de beer B L fl Leclercq werkzaam by de Qemeente Politie ta s Hertogenbosch In het persoaeel kwam overigens geene varandering Er werden 535 processen verbaal opgemaakt torwgl strafvervolging werd ingesteld tegen 570 personen wegens a Misdriiven als 2 bnisvrei ebrenk 4 verzet en mishandeling Tsn ambtenaren in denitoefeniag hunner bediening 2 mnotmisdr iven 1 dierenmishandeling 1 ontucht gepleegdmet minderjarigen 18 beleediging 21 mishandeling 57 diefstal 3 stroo ier j 3 verduistering 3 bedrog 1 benadeeling U vuraieling 1 begnnstiging en I valachheid in geschrifte b Overtredingen als I betrsSende de algemeene veiligheid II barengerucbt 9 bedelarg 1 landlooperg 2 opgeven van valschfnnaam 259 openbare drookeoROhap 3 kwellenvan dieren en 8 loopen over grond diebepootof beplant is e Overtredingen van byzondere wetten als 12 der Arbeidsvet 6 der Boterwet 1 der Genesskucdige wet I der Spoorwegwet l der Vogelwet 1 der wet op de besmettelgke veeziekte en 13 overtredingen van Provinriale Verordeningen d Overtredingen van de Verordeningen der Gemeente als 84 der Verordening van Politie 19 der Verordening op de tapperyan 5 van die op het keuren van vleesch en visch 1 van die op de bordeelen en 2 van die op de brandweer Van 53 diefstallen zijn de daders bekend geworden van welke 7 voorloopig werden aan Zomerdleost 1895 AaogevaDgeD 1 Mei Tijd vao Greeowlch GOUDA ROTTBRDAM 7 62 7 69 8 06 8 13 8 88 3 48 1 84 8 88 U i 1D 29 86 18 43 18 58 1 44 KOTTXRDIU 10 88 10 88 10 89 10 40 10 58 3 09 3 8 4 0 DEN HAAG HAg 6 48 7 80 7 48 8 80 88 4610 1411 8518 161 88 8 44 8 68 3 48 4 16 5 1T8 U 7 68 88E Voorb 6 54 10 80 1 44 7 Z Z gw6 08 10 86 1 68 IS 68 7 M 1 10 48 2 09 48 10 08 Oaud 80 7 60 8 18 9 1 6810 1 10 67 18 0518 46 2 20 8 14 8 28 4 18 4 48 5 47 8 68 8 28 10 12 8 47 4 46 6 87 7 14 7 4 8 S9 8 54 9 84 11 18 4 67 8 01 10 08 t 06 8 18 10 16 5 80 8 88 10 27 5 26 5 67 7 44 8 81 8810 82 11 46 Stopt te BtaUwijk Kraitweg en Nooldorp Leidwhendum U T 11 0 H T G O D D A 10 11 84 12 60 8 10 8 68 4 48 8 88 10 83 11 51 4 18 6 68 10 31 4 84 10 44 12 07 1 28 8 42 4 37 6 20 7 09 AHSTIXDA H e O ü D A 8 15 66 11 8 40 4 16 8 04 l i 18 18 I t0 8J 12 zoogenaamde krnitsohepan door de Gemeente geleid 560 arlwidsinspeotiën in 275 werkplaatsen verricht 85 maal het kenroerkc van besmettelgke ziekte aangeplakt 93 bewgien van goed gedrag en 115 bewyzen van on rermogen afgegeven Op het bnréan wordt eindelyk ten gerieve van de ingezetenen eene alphabetische lyst bygehouden van de gesignaleerde zwendelBrma s flesfichentrekkers enz Een sterk staaltje van Tolksbygeloof hebben by hun optreden de nieuwe Grieksche ministers gegeven Zy waren allen mioipters in optima forma maar den eed badden z nog niet afgelegd Dit bad Dinsdag 11 Jnni moeten gebeuren doch de Dinsdag ia in de oogen der Grieken een kwade dag en daarom wilden de ministers dien dag den eed niet afleggen Zy hebben er mee gewacht tot Woensdag 12 Jani hoe zij er ook naar bunkerden de verantwoordelykheid van hun ambt op zich te nemen Dit sterke staaltje van volksbygebof gaf de Standard t destyds aanleiding een artikel te wyden aan volksbygeloof popular superstition Natunrlyk werd ook de Shahzada de zoon van den Emir vaa Afghanistan allereerst ia dit artikel betrokken De Shahiada is de Uon of tbe season c In Afghanistan is bet bygeloof nog eenig zioB sterker in de bevolking geworteld dan by ons V 56r de Shahzada dan ook op reis ging ontving hy een kalender opgemaakt door de bekwaamste aitrutogen van zyn land Met behulp van dezen kalender is de prins in stAat gesteld nauwkeurig te weten wolke de gelukkige dagen en oren zyn voor aankomst en vertrek De Shahzada heeft dikwyls zyn gastheeren op zich laten wachten Dit geschiedde niet nit onwellevendheid doch omdat de kalender waarschuwde te en het bepaalde uur Meer demoraliaeerend doch even teekenend voor de macht van wat wetenschappelyk bygeloof genoemd zon kunnen worden noemt da Standard c de mededeeling omtrent het wiuuen door den ex koning Milan van 28 000 pond sterling by den laatsten Grand Prii hy had op het winnende paard gewed omdat het bygeloof zegt dat om de acht wedstrydan een merrie den Grand Prïx moet behalen Spelers zyn in bet algemeen zeer bygeloovig By elke trtnkking der staatsloteryeo zoeken velen henl by degenen van wie gez d wordt dat sy altyd gelukkige nummers hebbeo Ëenige jaren geleden is een ItaliaaDsch priester vermoord door eenige onnoozele boeren omdat hy weigerde ben in bun licbtgetoovigbeid te sterken Vervolgena werden aangehouden 16 gesignaleerde personen en 23 minderjarigen In 87 gevallen verleende da Politie assistentie Er kwunen 4 vermoedeiyke zelfmoorden voor Aan 275 personen werd naohtverbiyiaan de naohtwaobt verstrekt van welke 230 tevens voeding ontvingen Aan 66 personen werd vaeding verstrekt zonder nacbtverblyt terwyl 15 personen in logementen een onderkomen Terkregen Vrye overtocht werd verleend aan 18 paslanten Aan het Politiebureau werden 252 gevonden voorwerpen aangegeTen of gedeponeerd Door tussohenkomst van do Politie werdenvoorts Gelukkige dagen evenals ongelukkige getallen vormen een deel van het primitieve geloof Maar zelfs nog in den tegenwoordigen verlichten tyd en in znlk een vooruitstrevende stad als Parys valt het dikwys moeielyk een huis met bet cyfer 13 genummerd te krygen de eigenaar noemt bet in den regel nummer 12bis In Spanje ia in allen ernst de quaestie ter sprake gebracht of men den kleinen koning wel Alphonae XIII zou noemen De angst is er enigszins oit egaan toen Leo XIII ten spyt vnn het ongelukkige getal achter zyn naam bewees dat cijo verblyf in het Vaticaan een gelnkkig verblyf was Het gf loof dat den dag waarop een kind geboren ia invloed heeft op het geluk van dat kind is algemeen bekend In Engeland bestaat zelfs bet volgend rympje Born on a Sunday a gentleman Monday fair of face Tuesday full of grace Wednesday sour and grun Thursday is welcome home Friday free in giving Sathurday work hard for your living Op Griekenland tia worden in byna alle landen Dinsdag en Woensdag gelukkige dagen genoemd Donderdag heeft slechts één ge Dlrecte SpoorwegverbiodiDgen met GOUÜA 18 0 10 84 11 01 11 08 11 18 11 14 8 85 40 10 17 08 8 40 8 47 8 14 01 9 10 8 01 6 18 il 8 8 85 90 II 7 7 7 88 7 8 l tii 7 16 5 t lO It S S8 6 8S 10 7 47 SS T 11 18 9 40 11 88 8 Geada Uoordreoht KieawerVark OapaUe Botterdam 51 lottanlan 69 10 11 7 45 8 18 i AG 8 07 Ximnrknk KoeidiMlit Omda GOOD A DSN Ooult T 3U 6 86 0 87 10 80 10 50 18 18 18 86 1 87 8 86 2 T M 7 48 8 47 U OS 12 87 Z Z W 7 68 8 6 11 18 1S 48 Toolb 8 07 08 11 87 18 58 Hagl 8 18 9 18 8 87 10 07 10 48 ll SS 18 48 1 08 1 67 4 05 4 17 Ö6 lO Ï ir 18 48 2 28 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18111 2 87 l 11 88 2 46 i 84 5 06 6 17 7 18 8 48 10 87 U46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 6 85 7 46 9 0411 GOUUA AVT j 0 1 l 4 20 6 46 8 12 11 18 Ol DA UTIÏOHT Ondl 6 85 6 40 7 55 8 0 8 81 OsdtT 6 60 8 54 WwRleD 5 69 7 03 8 12 VInekt 18 7 88 8 28 8 41 9 87 10 61 11 A 18 45 10 01 10 50 8 40 7 5 8 81 10 OoudU AlMlai4Mi Wd Inlckig nnr het anr van zonsopgang Vrgdag daarentegen is bnitengewoon ongelukkig Zeelieden vooral vreezen dezen dag en doen een verhaal van een roekelozen reeder dïe op Vrydag de kiel legde voor een schip het op een Vrydag van stapel liet loopeu op een Vrydag uitzeilde en het schip op een Vrydag verloor De Zondag werd in den regel beschouwd als een voorspoedigfi dag om uit te xeilen en in IJsland bestaat het geloof dat een visscber niet kan verdrinken in kleeren die op Zondig met naald en draad versteld zyn Aan de kusten der Middellandscbe Zee wordt de Dinsdag in bet algemeen beschouwd als een slechte dag In Spanje bestaat het volgende spreekwoord El Martes ne te casas no te embarqaes ne de mojer apartase d w z Op Dinsdag moet ge niet trouwen met naar zee gaan noch uw vronw verlaten Er bestaat trouwens ook een Saksisch manuscript waarin wordt gewaarschuwd dat waoneer de kalender van Januari valt op een Dinsdag de van huis zynde schepen een gevaar dreigt c In een ïersche kroniek wordt het verhaal gevonden van een koning der zeerovers aan wien door de waarzeggers was verboden Dinsdag nit te gaan voor een expeditie Daarentegen worden de dagen Woens dag die gewyd was aan Oden en Dinsdag gewyd aan Thor door de zeelieden nit bet oorden beschouwd als gelukkige dagen voor uitzeilen De Engelsche dichter Byron vooral waa bang voor den Vrydag Toch is hy op dien dag uitgezeild en nooit teruggekeerd In sommige streken van Engeland wordt het als een ongeluk beschouwd wanneer men een veeren bed keert op Zondag een vreemdeling op Dinsdag kast iets geeft op Vrydag en iets aanneemt op Zateidag Ook de verschillende dagen van de maand hebhen hun beteekenis gehad De oude Saksers beschouwden den zeuendea dag goed voor de vischvangst den elfden goed voor het vangen van walvisschen en den twaalfden voor het naar zee gaan In sommige streken der wereld weigeren de zeelieden om op den dertienden der m and zee te kiezen en de eeuwen hebben dat bygeloof niet kunnen doen verdwyoen Anderen zyn weer bang huu haar te laten knippen op Vrydag en zich te laten scheren op Zondag Zelfs geheele maanden worden door enkelen als gelnkkig of ongelukkig beschouwd De S audard constateert byv dat in haar kolommen de meeste hnwelyks advertentiën voorkomen in de maanden April en Juni Dikwyls wor t de maand Mei ongplokkig geacht voor een huwehjk in Frankryk is t Augustus in Schotland Januari op de Orkney eilanden worden gelukkige huwelykeo gesloten by wassende maan en zOo mogelyk wanneer ook bet gaty was In de Hervormde kerk te Bnreu is de grafkelder ontdekt waarin de stiohteres van het fraaie weeshuis te Boren Maria van Kassau en enkele barer familie leden begraven liggen Herhaaldelyk was te vergeefs naar het graf van Maria van Nassau gezocht Wel ver moedde men dat zy iu het koor der kerk begraven lag doch de juiste plek was niet bekeud In het archief der kerk werd nu dezer dagen toevallig een stuk gevonden dat een dnidelyke aanwyzing gaf De vloer werd op de aangeduide plaats in het koor onder het orgel opengebroken en daar vond men een grafkelder die by opening vyf looden kisten bleek te bevatten Boven de middelste hing aan kettinkjes een looden plaat met het opschrift Maria geboren princesse von Orangien Gravinne van Nassaw Gt vinne donayière van Hohenlo Gestorven 30 Septembris 16 16 STILO VETERI c 7 11 4 50 4 67 6 04 5 U 6 80 1 46 1 65 8 08 8 09 8 16 T 80 8 10 6 48 8 50 8 50 4 08 eOVBk 11 60 18 80 O Utnoht Woardm Ottdewater Ooudi S3 7 60 58 8 11 7 07 8 19 7 20 8 88 34 1 80 TJO AKitwdiaWp a d Op eene der andere kisten lag ïnsgelyks een een looden plaat vermelde naam titels en waardigheden datum en jaartal van het overlyden van Maximiliaan van Buren grootvader van Maria By de andere kisten zyn geen aanwyiingen gevonden wel een beschreven perkament dat echter reeds te zeer verteerd was dan dat men het durfde aanraken Men beeft alles geUtsn in de torstand waarin het gevonden is en de kelder is voorloopig weder dichtgemetseld Door het kerkbestuur is van de vondst mededeeling gedaan aan de Regentes en aan den Commissaris in Gelderland Aan het verslag over Atjefa toopende tot 21 Mei wordt het volgende ontleend Verscheidene malen werden onze tydelyke posten te Biloel Lamkoenjit en Eroeng Gloempang beschoten en ook vielen er eenige schoten op eene patrouille van laatstgenoemde post op de Atjehsche werkers aan den weg van Anagaloeng naar het blokbnis Mata Ajer en op het wachthuis bij de brng te Anagaloeng Bovendien werd in den nacht van 7 op 8 Mei met een kanon op Lamkoenjit gevuurd doch geen dezer beschietingen hraoht ona eenig verlies toe Den 9n en lOn rokte T Djohan Pahalawan gesteund door onze troepen van Tjot Goë nit om den omtrek van Biloel en Lamkoenjit van kwaadwilligen te zuiveren Zy werden uit hunne bentingsopde hoogten en aan den voet van het gebergte verjaagd waarna T Djohan ttjdelyk eenige der veroverde punten hezettd Hy zelf leed daarby een verlies van 8 gewonden terwyl wy een gewonde een Inlandscb f uselier van de dekking der artillerie bekwamen Op Poeloe Web viel niets byzonders voor Op onze versterking te Segli vielen den lOn en lln eenige kanonschoten welke ons echter geene verliezen berokkenden Gericht op den passer te Melahoeh werden in den avond van den lOn eenige schoten gelost vermoedelijk door leden van de rooverbende die zich aan den in het vorige verslag bedoelden veediefstal hebben schuldig gemaakt De weersgesteldheid was zeer warm gepaard met hevige weatelyke winden De gezondheidstoestand op de zeeposten speciaal te Melaboeb was beter dan tydens den vorigen rerslagtyd Op Groot Atjeh was hy over het algemeen onguDBtiger Uet gemiddeld ziektecyfer per dag bedroeg 26 tegen 20 en dat van de beriberi 8 tegen 6 gedurende den vorigen rerslagtyd Het sterfteeyfer was hooger Poesje is een lief diertje zoo zacht zoo rriendelyk maar niet te vertroawen En dat niet alleen om hare nngeltjes die ze zoo netjes weet te verbergen in een fioweelzacht pootje en dan plotseling uitslaat zy is ook een gewillige overbrengster van een gevreesde ziekte van diphtheritia Het Britiach Medical Journal c deelt mede dat voor eenigen tyd in twee straten te Brighton diphtheritia heerschte zoowel volwassen personen als kinderen werden door de ziekte aangetast De oorzaak van de verbreiding der besmetting kon maar niet ontdekt worden totdat eindelyk de aandacht werd gevestigd op het feit dat de katten der bei mettd gezinnen alle ziek waren geweest De ziekteverschynselen bestonden in hoesten het loopeu van den nens en mager worden Uit het onderzoek bleek dat meer dan één kat in de besmette vyk gestorven was aan de ziekte Het werd den genee heeren toen volkomen dnidelyk dat de katten de diphteritis op de meoBchen hadden overgebracht Vaow e den openbaren veiligheidsdienst werden de inwoners erostig gewaarschuwd voor het gevaar dat hen bedreigde met dit gevolg dat de ziekte zich niet verder uitbreidde Wacht B alzoo voor poesjehef 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 Uit s Gravenhage seint men De begrafenis van den civielingenienr Asi ondervond veel deelneming Tal van kransi en bloemen sierden de haar Behalve vele vrienden waren op de begraafplaats tegenwoordig deputaten nit den raad van toezicht op de spoorwegdiensten van vereenigeo en instellingen welker mede bestuurder de overledene was voorta de Ryksingenieur der spoorwegen de inspec 08 5 81 8 58 4 80 9 10 8 80 S 80 6 87 0 44 6 80 11 80 1 80 4 40 GOUDA 7 60 n 8 85 8 0 07 10 84 a 38 10 64 9 88 8 41 9 49 11 10 6 86 7 48 8 10 8 4 11 18 8 86 1 ienrs der Hollaudsobe Spoorwegmaataohappy leden van den raad van bestnnr van het Koninklijk Instituut van ingenieurs bestuarders van het jongste scheep vaart congres vertegenwoordigers der vereeniging van bnrgerlyke ingenieora enz Aan de groeve werd niet gesproken Voor den kantonrechter versoheen hedeu een 12 jarigen Scheveoinger die bekeurd was omdat hy in al te zeer ootkleede staat in zee was gegaan Toen de kantonrechter echter van de moeder vernomen had dat zy den knaap voor deze overtreding tegen de zeden reeds een flinke lichaamtyke kastyding en cellulaire zotderstraf op water en brood bad opgezegd oordeelde by met den ambtenaar van het 0 M de zonde voldoende geboet en werd de strafver rolging ingetrokken Een mynheer Cornell iu New York had een nieuw werktuig uitgevonden een valatoel welke volgens mededeeling van de Liftmaat achappy aldaar zoo was ingericht dat er zelfs als hy uit de vyfde verdieping vie volstrekt geen leed kon geschiedan aan hen die er in zaten Sen proef zon plaats hebben i De directeur der Lift maatsobappy een zekere meneer Jones de itrioder Cornell en een jooroalist namen in den stoel plaats die aan de vijfde verdieping van een gebouw hing Ten overvloede plaatste men nog een mand eieren en een glas water in het werktuig De nitvioder sneed het touw door en met een duizelingwekkende snelheid plofte de stoel naar beneden Toen meu op de straat waar een talryk publiek stond de deur van bet werktuig opende bleken Jones en Cornell letteriyk verpletterd te wezen en had de journalist zware wonden bekomen Aan den inzender van een voorstel dat de geschilpunten gerezen tossohendr Kuyper en Lohman zullen worden onderworpen aan een arbitrale rechtspraak antwoord cDe Nederlander het orgaan van laatstgenoemde Hoe zal een scheidsrechter kunnen uitspraak doen b v over bet verscbïl cnsschen dr Koyper en de onderteekenaars van het Unierapport Boe is na de openbare beschuldigingen ingebracht in de vergadering voor hooger ondurwys nc aan scheidsrechte lijk uitspraak te denken Is het niet verstandiger wat minder te denkan over de personen van dr Koyper en mr Lohman en wat meer over de zaken zelve waarover ten slotte het volk mee te oordeelen zal hebben Men bericht uit Oklahama V S Drie moordenaars hebben hun cipier vermoord en zyn gevlucht gewapend met zyn sleutelhos Zy hebben eenige paarden en geweren machtig weten te worden en hebben vóór hunue vluobt nog tifree politieagenten gedood Amerikaansche zeden Te New York hadden een paar boksers met elkander ge treden om pryzen de belangstelling was buitengewoon geweest want t waren basen in bet vak en ze gingen elkaar te lyf haast als de buUebyters waarvan Staring heeft vertelt in zyn puntdicht Fitzsimmons zoo heette de een was de grootste hy sloeg zijn collega en stompte hem zóó dat de man er van stierf De pryswinner werd aangeklaagd wegens doodslag Woensdagavond heeft de jury hem vrygesproken Onder Stadskanaal is het lyk opgevischt van zekeren K den vader van vyf nogjeegdige kinderen die door zyn heengaan onverzorgd zyn achtergebleven De man msakte door zelfmoord een einde aau zyn leven Bolteolaodscb Overzicht De Fransche begrootingscommissie heeft den aeoyns op alcohol bepaald op 275 frank om daarmede de vermindering van de opbrengst der rechten op gezonde dranken goed te maken Alvorens eene beslissing te nemen zal zy nog met den president van den ministerraad te lade gaan Sedert eenigen tyd hangen er in de FranBche politiek weder crisis geruchten in de lucht Heeft het ministerie Kibot reeds het einde zyner dagen beleefd Zeker ia het dat de zonderlinge wending die het debat over de drank belasting heeft genomen de regeeringszaken in Frankryk weder op losse schroeven heeft gezet Men scbynt het votum der kamer te moeten toeichryven aan een coilitie alle tegenstanders van da hervorming op de dranken hebben voor bet alcohol monopolie gestemd met het hnn toegeschreven doel om de geheele wet Hohiphreuk te doen leiden Toascheo het votam der kamer ten gunste van het alcoholaonopolia in beginsel en de toepassing van hat monopolie ligt dan ook waaraohynlyk no een aeer verre ahtand Toch gelooft men dat ook eindelyk het uur zal slaan voor bet alcohol monopolie daar 500 of 600 millioen meerdere inkomsten voor de schatkist haar eigenaardige bekoring bebbeL Hoe het echter zy voor het ooglhiblik staakt weder de parlementaire machine Sedert twintig jaren houdt deze kwestie der hervorming van de drankbelaating de parlementaire wereld in Frankryk bazig doch tot heden ia bet een boom die geen vruchten draagt Na de betrekkelijke kalmte welke er geruimen tyd in de Fransche politiek beeft geheerscht belooft de coup de theatre by de drankbelasting uitgevoerd weer beweging te brengen Het voorstel van liberale zyde in bet £ ngeUcbe Hoogerbuis gedaan om tot de artikelsgewyze behandeling van hetontwerp voor eene gewyzigde gemeeotelyke kieswet voor Ierland over te gaan is heden met 77 tegen 17 atemmen verworpen De onderkoning van Ierland earl Cadogan verzekerde dat de r eering met het beginsel der regesring medeging maar dat bet noodig geamendeerd moest worden dus was het onmogelyk het is nog in deze zitting af te handelen De wetsontwerpen op fabrieken en werkplaataen op marine werken en tot tegengaan van bedriegelyke en onwettige handelingen by verkiezingen werden in do derde lezing aangenomen Gladstone trekt tich uit het politieke leven terug Dat ia lu Engeland het groote feit van den dag De graud old mao die sedert zyn aftreding als premier nog steeds in naam althans want de zittingen woonde hy zelden meer by lid van het Lagerhuis is gebleven verlaat voor goed het tooneel der politiek na gedurende dertig jaren de toougevende leider te zyn geweest der liberale party in Engeland Buim 62 jaar is hy lid geweest van het Lagerhuis dat in dien tyd vyftien maal vernieuwd is Het is thans 60 jaar geleden dat Gladstone voor de eerste manl minister werd viermalen wat hy hoofd vau een Kabinet Deo Isteo Maart van dit jaar verscheen de G O M voor het laatst in het Lagerhuis Bet was in die gedenkwaardige zitting dat hij het Hoogerbuis den handschoen toewierp en verklaarde dat het voornaamste doel waarnaar zyn party voortaan moest streven waa de hervorming van dit aristocratische en reactionaire Huis dat niet alleen een hinderpaal is tegen de emancipatie van Ierland maar tegen de geheele evolutie der democratie In de te Edinburg gehouden jaarlyksche vergadering van de liberale vereeniging van Mid Lothian ia de brjef van Gladstone voorgelezen die van zyn ontslagneming kennis geeft In een bijgevoegd schryven van vroegeren datum betuigt de grand old man instemming met de keuze van Gibson Carmichael als candidaat der liberalen iu zyn plaats en spreekt de hoop nit dat Mid Lothian onder de Schotsche kiesdistricten voortaan blyve staan als ateunpilaar van de liberale party De Standard wydt aan den ouden staatsman een artikel waarin op zeer waardeerende wyze over zyn politiek leven wordt gesproken Gladstone is de eenige nog levende staatsman wiens parlementaire ervaringen onzen modernen tyd verbinden aan dien van Pitt Fox en Canning Gedurende zyn langdurig en werkzaam leven zyn in Engeland ook door de medewerking der liberale partij een aantal hervormingen ingevoerd die den grondslag vormen voor het tegenwoordig maatscbappelyk leven Zulk een loophaan laat groote herinneringen na Als lord Roseberj spreekt van de welsprekende en eerwaarde Htem van Gladstone die nog klinkt door het land dan gebruikt hy een juiste uitdrukking Met die stem zulten de Uoiooisten rekening hebben te houden Doch tevens zullen de luitenants en opvolgers van den grooten politieken veldheer een zaare taak hebben als zy zyn afgelegdeo mantel opnemen om ham te vervangen en zyn maebtigea invloed te doen vergeten Voor de radicale party ia het besinit van Gladstone een zware slag zyn invloed en zyn steun te moeten missen by de verkiezingen die aanstaande yu is niet geschikt om het vertrouwen iu de overwinning te verhoogen In de Italiaansche Kamer duurt het gehaapel voort over het geschil tosschen den minister president Crispi en zyne politieke vyanden In de zitting van gisteren geraakte de gewezen ambtenaar by de prefectuur de heer Mareschalli slaags met den onder staatssecretaris Gatli alweer naar aanleiding van de oude quaestie De heer Galli noemde Mareschalli een leugenaar Tot een vuis evecht kwam het ditmaal evenwel niet maar toch werden na afloop der zitting door beide partyen getuig n aangewszen die een dnel moeten voorbereiden Intosschen wordt door al deze twisten de afdoening der hegrooting steeds vertraagd Het begint waarlgk tyd te worden dat de heer Crispi andere maatregelen neemt indien althans in deze zitting nog de vereischte financieele maatregelen genomen moeten worden Heden zal in de Kamer de behandeling beginnen der financieele wetten Gisteren werd eene byeenkomst gehonden door da afgevaardigden der ministerieele party waarby zoowel de deer Criipi als de beide ministeoi van financiën Boselli en Sonnino aanwezig waren Alle drie ministers spoorden hun partijgenooten aan tot eenagetindbeid en spraken de hoop uit dat zy by de beslissiog over deze vooratollen de regeering zouden blyven steunen Indien de leden der regeeringsparty aan dezen raad gehoor geven zal de heer Crispi by dezen stryd wel de overhand behouden evenals by het geschil over de vrnchteloose pogingen door de heeren Cavalotti en Giolotti beproefd om Crispi ten val ta brengen PARASOLS met ZO Kmtiag A van os A Kleiweg E 73 73 Gouda Beurs van Amsterdam Vor krs slotkoers 4V 93 100 lOl u 86 84 k 847 87 87 4Vl 97 m 106 64 89 118 A 48V 7V 97 Vw 66 888 670 681 ÏOIV 66 loi Vi 805 184 79 7 i 101 108 149 98V 80 88 109 f 7V 189 189 106 68 64 q 163 98 88 84 ss loiy 101 10 143 184 1 103 66 9 87 10 108 Vl 81 114 105 106V 48 s V 14 880 194 109 108 108 103 181 128Vs 130 98 41 nv 6 JULI NlonuilD Gert N6d W 9 8 dito dito dito 8 dito dilo dito SViHoiiaAi Obl Ooadl 188188 4 ITAUI luKhrg iDg 1868 11 6 Ooraiint Obl ii pipior 1866 6 dito ia Eilrer 1868 5 PoATQGiL Oblig met coupon 8 dito taokot 3 EmuNO UU Bioneol 1894 4 dito agooM 1880 4 ditobqBotbi 1889 4 dilo bj Hope 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 8FAKJI Perpet lobuld 1881 4 TomKl Oepr üooT leen 1890 4 Geo leep ing eerie D Qeo leeaing aerie U ZlIDAn Olp V obl 1898 5 Uliuo Obl Buil Sch 1890 6 ViKUDlu Obl 4 onbep 1881 Ahbiibdui Obligitien 1885 8 BorrnDjiii Sted leen 1894 8 NlB N Xtr HandeUT nd Aj mdib Tab Mn CerliAoeten DoiiMuLtubappg dito Atnh Hjrpotheekb pendbt 4 Cult Mij der Voratenl und s Ghr Hjrpolbeekb puidbr 8 i Nedeiludiche bank aaad Ked Handelmaataeb dito N W k Pac Hvp b pandbr 6 Rett Hypotbeekb pandbr 3 i Utr Hypotbeekb dito Si i OosTlKX Oost Hoog bank sand Buil Hypotbeekbank pandb 4 i Amxusa Equit hypotb pandb 6 HaxT L 6 Fr Lien eert 6 Nb HoU U apoor r Ui j aand j Uij tot Bxpl r St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 tTlul 9poorwl 1887 89 A Cobl 8 Zuid Ital Spurniq k H obl 3 FoLBN Warechau Weenen aand 4 Buil Or Buss 8pir Mg obl i l Baltiaohe dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Karak Cb Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Alcnau Cent Pao Sp Hij obl 6 Obio fc North W pr C v aand ditoditoWin St Peter obl 7 Donror k Bio Gr Spm oert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisï fc NaahvilleOert v aand Mexico N 8pw My lebyp o 6 Miss Kansas t 4 pot pref aand N Tork Ontario fc West aand dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Minn fc ManiL obl 7 Dn Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col la byp O 5 CmiDi Can 8ontb Cert r aand TlH O Ballw fc Nay Ie b d o O Amslerd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand Kip Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 3 BlMH Stad Antirorpenl887 Jl l Stad Brussel 1886 8 Hom Tbeiss Beguilr Oesellsob 4 OosTINK Staatsleening 1860 5 K E Oost B Cr 1880 3 8fu i Stad Madrid 3 1666 Vsr N D Bei Hyp 8pobl oerl MiEXaiiSGEnXG De VOORZITTER Tan den RAAD der Gemeente GOODA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezen in deie Gemeente xgn toegezonden de OproepingsbrieTon en s Stembiljetten tot het benoemen Tan T jf Leden Tan den Gemeenteraad en dat wanneer eenige Kiezer zqu atembrie e rerloren heeft of er geen mocht hebben ontrangan by zich tot bekoming daarvan tor Flaatselgke Secretarie zal kanoen Terroegen dat de inleTeriog der SrembrieQes zal aanrangen op den 16 Juli aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddag ten Tgf on dat het Stembriefje schriftelgk ingafsld door den Kiezer in persoon id de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk Tan het zegel der Gemeente Tooizien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje in te Tollen personen duidelgk met naam en Toomaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet ondarteekend mag ijjn en geene andara brieQaa omTattan of daaraan opzettelgk zijn Taatgehacht Gooda den 6 Jnli 1895 De Vooriitler Toornoemd R L MARTENS KENNIBQSVINQ De BURGEMEESTER Tan GOUDA brengt by dare ter kennis Tan da belanghebbenden dat door den heer Directeur der Directe Belastingen enz ta Rotterdam op den 2 Juli 1895 eiecotoir is Tsrklaard Een kohier loor da belasting op het Personeel dienst 1895 96 No 1 Dat Toormeld Kobiar ter ioTorderiog is gesteld in handen an den heer OntTaogar dat ieder die daarop Toorkomt verplicht ii zgnen aanslag op den bjj de et bepaalden Toet te voldoen en dat baden ingaat de termijn Tan Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 5 Jnli 1895 De Burgemeester Toornoemd R L MARTENS Burgerlijken Stand GEBOREN 4 Jnli Johannes ouders C Tan der Post en O Melkert Adrianna Gregorius onders J A Dekker en W Slootjes Martinns ouders W de Mol an P da Munnik 5 Elisabeth Adriana ouders O Smit m B A Bakker Tenntje onders G Woudenberg en A Tan den HeoTcl PanHna Cornelia onders A B de Brugn an A de Jong Cornelis Leendert ouders L C Rietveld en U den BIjjker Oerardoi Antonios ouders A tbu den Eng en J M van Kruijsbergen f Hugo Jacobus Cornelis onders J W J Keijaar en F M de Morree OVERLEDEN i Jnli P Uitsndaal 51 j 11 m 5 H Flux 4 m ONDERTROUWD 5 Jnli M van Hessa 22 j en C P Jongarhald 24 j H da Jong as j en 8 Verkaaik 19 j J W H Stappers 2 3 j en G Dgkstra 25 j Hoordrecht GEBOREN 28 Juni Geertroida ondara D Tan Dam en L Tan Jeveien ONDERTROUWD 28 Jnni J C Lngt en C Klegu Uaaatreoht GEBOREN Gjjiberta ouders M van Haren en J P Boakaljon GETROUWD A Stolwgk en G Streng VlUt OVERLEDEN J van Breniogon oud 7G j i ADVERTENTIBN 50 JARIGË ËGUTVËRGENIGING Tav SIMOM PETRUS Tis dek HOEK EN ANTONIA PADLINABOHRAVBZANT Hunne dankbare Kinderen Bahnwd en Kleinkinderen ffoudo U Jnli 1895 M Heden overleed te WmbadénmQü Behnwdbroeder de Heer GERARD SADERBIER in den onderdom van ruim 59 jaren Wed BAÜEBBIEB geh KaïizEE Gouda 3 Jnli 1895 BERICHT De uitoefening der 8TALHOUDBBIJ en bediening der Begrafeniêsen aan de Peperatraat gedreven door den Heer U WOLFSWINKEL wordt mat 1 ADGOSTUS a s aldaar opgeheven en zal na dfan tyd zgn Teraenigd met da Stalbonderjj aan da Crabetluitraat tegenover het Station Aanbavalend J N BOTH