Goudsche Courant, maandag 8 juli 1895

No mo4 Dinsdag 9 Juli J805 34ste Jaargang NieuwS evTAdvertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 i k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeld k 60 Centen iedere regel mear 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsrmmte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Trekking 19 October 1895 Haalschappij ran Landbonw afdeeling Gouda en Omstreken VEI LOO Isra eli aanverwante ARTIKELEN Prijs per Lot f 1 11 Loten oor f 10 I erkrifgbaar by A SmEMAK ZS LANGE TIENDEWBG D 60 1 40 1 Uier Sa ooaii 1 0 Fnr boib Tftn d M eA M ABeBrma watdt t l TH A In vMMs ld b mMid flMHlwn Tan S LlSw inhoud Toonlvn ▼ ftn hat Haal ran Dr P r TAir BAMm Booa Vroaflaaoh a f 1 80 nikiallaaS T ki iikaar M I P H J V WANKÜM J MÊLEERT üoithavan Slotemaker Co Oottdi Snalperadruk n K BaiHXluil k Zool Bg akte den 6 i Jnni 1895 Toor den notuia n P MARONIER remdeerende te RotUrdam Terleden op het ontwerp waarTan de Koninklyke Bemlliging ie Terleend bg beslnit Tan den 6 Mei 1895 N 48 zgn wgzigingen gebracht in de Statuten der naamlooze Tenuootachap de Stearine kaarsenfabriek Qouda te Gouda De akte Tan wgziging is in haar geheel geplaatit in de Nedtrlandidtt StaaU Courant van den 5 i Jnli 1895 No 155 Bet OPBNJBAAB EXAMBN aan het einde Tan den Corsna 1894 1895 wordt gehouden op 8 en 9 JULI e k dea morgens H 12 en dee nam l 3 la unr doch den 9 tot 4 daar het Examen in de Gymnastiek plaats heeit s nam 3 4 uur in het Stedeijk Locaal De OPENBARE TOELATINGSEXAMENS beginnen WOBlf8DA O 10 JULI e k te O uur s morg en worden tot ZATERDAG rooitgexet De Dirtcteur Dr W JDLIÜS Gouda 5 Jnli 1895 Meuw Nieuw HUISMOEDERS maakt nw echtgenoot attent op de Tolmaakste ToohtTfJe Terpakking Tan de nieuwe fijn geurige mooi brandende 2 Cent Sigaar de Terpakking is Tan ttliAS en hermetisch gesloten uitstekend geschikt om later iets in te maken Het deksel kan ook gebruikt worden TOor Aschbak en Luciferstandaard Ook zeer doelmatig TOor Tabakspot Prgs per Glazen Doos inhoud 100 stuks H SO te zien in de ÉTALAGE bg A BILLEN Lange Meweg D No 2S OMNEZISG ZONDER OPMBATIJB Tan KANKER KLIEREN WONDEN enz COSSVLT te Botterdam Olaaha ven SO iedere JHnsdag om MO uur De Geneesh t h Gesticht WINDBLINCX nit Brunei Dr I mFWaiUS Dr C ENTHOVEN EEN BEKWAAM lOüWSLABEmNECET GEVRAAGD om direct in dienst te treden aan de Touwslagerg Tan J W BEBENDiaZEN ENSCHEDE Tandarts E CASSUTO van MARKT naar Turfmarkt 172 Cognac fin Bois Hrma Wed P B 14 Qouda nitgeaonderd Zondaga van 10 5 te coniulteeren Vat Mili hwilMai t aa Jidit W n au L £ ua kMom g 3 Anteff ih ExpeHtr Val baatkatMimsiaaBtewanlnitegni Sl tlm Ygf neet dos st ilds in isdar hoiaceiin = Aoter falfrExpeller Fl4s K saa n east f U de asok TimlmlM k 4 aMSta Afethako ra kq Ad HoMar t Oa ti Battwdam Ta Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De ondergeteekende bericht hiermede dat bg door aanschaffing Tan LIJEKOETSEN en Volgfkoetseiii zich blgft belasten met het bedienen Tan BEGRAFENISSEN zoowel binnen als buiten de Stad Aanbereiend J N BOTH Crabethstraat otct t Statio n Stalhonderg Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris 1 P MAHLSTEDE te Bergambacht is TOornemens om op DONDERDAG 18 JOLI 1895 des namiddags 6 are ten huize Tan C BEZBMER ridaar in het openbaar te Terkoopen in twee gedeelten bewoond geteekend No 296 en 297 met SCHÜÜR ERF en Aanbehooren staande ap gelegen aan de Voorstraat op het dorp Bergambacht kadastraal aldaar bekend op Sectie A Nos 4302 en 4587 samen groot 2 Aren Om te aauTsardan uiterlgk dan Isten NOVEMBER 1895 Betaling der kooppenningen 1 OCTOBER 1895 lulichtingen geeft genoemde Notaris L van WAITKUM Alle dagen zyn Toorhanden V E R S O H E ZOUTE BOLLED SIROOPWAFELS ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit GOUDA LANGE TIENDEWEG nnaWrNKEtfcCT Agentuur bg de Firma Wed BOSM ni te Gouda l£01 A POIKE ODDE f a SCHIEDAMMER QENEVEE Merkt NIOHTCAP Verlcrijgbaar bij PEETERS Jz A U bewijs van echtheid is oHchet en kurk Bteeds roorEÏen T8D den naam der Firma P HOPPE BIJ Fransche en Inlandsche ALLE RESTEREi nE M 11 worden ot ZKI R LAGE prijzen D SAMSOM Vanaf DI 8I 4G 9 JULI 189S mmm nifiiEMF aan den MARKT hel Huis o IS4 te Gouda Eene PRACHTIGE SORTEERING SAl mmi lEMILl i EIBIEffi met en zonder ORNAMENTEN in verschillende stijlen en afmetingen zoowel in Goud Brons 3uivre poli als in diverse Houtsoorten alles met FRAN8CH iLAS met en zonder facet Voorts eene groote Culleciie traai Geêncadreerde alsmede eene belangrijke verzameling meest moderne SCBILDERiJEJS in Olieverf van bekende meesters ZE T HliT VOORT s Gravenhage Hallstraat 7T 70 GBiNS Go Feem proof mot dozo LIMOITAD S De beste van alle fabrtcaten BU J H ROOD E ZEUGSTRAAT No 85 Agent voor Gouda en Omstreken D SAMSOM OntTangon do ITionwsto ModoUon REISMAIITELS ondoordringfbaar zoowel voor STOF als REGE GEWONE JAAKLUKSCHE VEftPACHTI YAN TIENDEN EN TRUCBTEN op W0KN8DAG 24 JÜLl 1895 des Toormiddaga half elf ure in het vm rnialty Beehthuiê te BERGAMBACHT ten rerzoeke Tan den Heer Baron tan HAR DENBROKK yhn Bergambacht im Heer Baron V4N HARDENBBOEK van Avimentol den Heer LIEFTINGK en den Polder BergambaeU als ran oude Notaris MAHLSTEDE liHTïïmöTËÊiT De TREKKING begint Maandag 15 Juli a s Loten en gedeelten rao Loten zgn te bekomen ten Kantore ran den Collectear Wed A C GOSIJN BINNENLAND GOUDA 8 Jali 1895 Nur men ona mededeelt ie de heer 3 PHoce met lof gepromoveerd aan de Hooge School te Amsterdam Id de vergadering die Ztterdag Tond door den Gemeenteraad van Moordrecht gehoadeu werd it nit de ingekomen voordracht beBtaaode nit de dames M N Dirkzwager E Drukker en E P J Schriek met algemeeoe stemmen benoemd tot ooderwözereB aan de Openbare Sohool Mej M N Dirkzwager Het voor eeo paar wekeo in verBchillende andere couranten voorkomende bericht eeoer benoeming misten alleD grond en moet dus op zigo zachtst gesproken voorbarig en licbtvaardig genoemd worden Bij het voorbflgaan van deo Hofetoet naar de Maliebaan in den Haag werd Zaterdagmiddag door een bekend sooialiat met een fluitje gefloten Het volk werd hierover vertoornd en wilde den kerel te l f De politie moest bem tegen de volkswoede beschermen en bracht hem naar bet bureftu aan de Nieuwe Haven Naar men te Leiden beweert ia met den aldaar vermisten 2e luitenant kwartiermeester J niet mieder dan 5000 verdwenen alleen van het utafmoziekkorps ƒ 1500 Men meldt nit Sliedrecht dd 5 Juli In eene beden gehouden vergadering der ïSUedrecbi cbe Kieavereeniging werden nog tot candidaten voor den gemeenteraad gesteld da aftredende leden de heeren H Seret IJz en L Volker Az De aftredende heeren G A van Hattem en dr P Langeveld vierden reeds in de vorige vergadering gesteld Tot bestauraleden werden herkozen de heeren A Prins Thz en C Kraayeveld en gekozen de heer A van Hattem in de plaats van den heer Disselkoen die in geen geval weder in aanmerking wenschte te komen Te Helder is Vrgdag op de gebruikelijke wgae de dag herdacht wanrop 13 jaar geleden de rammonitor Adder in de Noordzee verongelukte Het Adder monumeut op de b raafplaats te Huisdninen werd als gewoonlyk druk bezocht ook door de onderofficiersTtreeniging Admiraal de Rngter en de atd Helder van den bond van ond onderofficierea FBVI LLETOX DE MARSKRAMER Naar het Duitich i In Beriyn heb ik nog hooran verUüen dat u door Je examen gekomen en bij het gereohtihof geplaatat waart Dat zat zoowat anderbalf jaar geleden zü en ik beb mij in de laatste dagen het hoofd batf gek gedacht hoe zoo n soUed joagmeoBoh hst gerechUhof voor New ïork in den steek kan laten Waarachtig August als die mooie brnine mor mij niet aan het twijfelen gebraotit had dan zou ik u al den eersten avond aangesprokeQ hebben Von Helmatedt voelde zish door do aaiv deelneming van het schoone meisje weldadig aangedaan Er waren echter zooveel jaren sedert hunne taatste ontmoeting verloopen en in dit tijdverloop had de kleine Pauline Petera zich zóó ontwikkeld dat haar gewezen apeelmakker nog altijd niet den toon van TBrtrouwelijkheid kon terugvinden Hij vertelde haar dus in beknopten stjjt wat de oorzaak van z ne rrijwiltige ballingaobap was en dat h nn druk bezig was naar eene nienwo positie om te zien vMaar je verstaat nog geen Ëogelsch AagustI riep z totwyl baar blik met moederlijke bezorgdheid op hem rnstte Ik denk dat ik eene plaats als schoolmeester ga zoeken 1 antwoordde hy bedrukt ff Wat P Aognst von Uelmstedt sohoolmeeeter die met hare banieren in optocht naar het kerkhof trokken waar door drie verschillende sprekers het woord werd gevoerd omdenagedachtenia te holdtgen der mannen die bij de Adder ramp het leven verloren Men meldt uit Bolnes Omtrent de in eene partg grind gevonden munten kan nog het volgende gemeld worden In het geheel zyn er ruim lÜO gevonden De meeste zgn zooils eerst opgegeven Vele hebben als randschrift rond den keizerkop Antoninus Aug Pius p p t r p XXIILt en aan de andere zyde een staande vrouw de Gerechtigheid met twee kleine beeldjes aan den toet Kond dit beeld staat Pietatie AogcoB III Aan weerazödeo van het beeld staan de letters S G De mnnten z n vervaardigd uit geel en rood metaal geen gond Volgens het Haaffache Dagbi zyn door de regeering met de otaatspoorwegmaatscbappy onderhandnliogen aangeknoopt omtrent de overname van een gedeelte der spoorbanen van de voormalige Nederlandache Kgnspoorw maatschappy van Utrecht tot Woerden ten Westen van h t Merwedekanaal de over te nemen lynen znllen moeten dienen tot het houden van oefeningen vhq bet korpa genietroepen in het leggen en opbreken van spoorwegbaneu Een 16 jarig meisje te Tilbarg geraakte Woensdag toen zg bezig wai om hare moeder in de kenken te helpen in brand doordat de vlam onder nit de kachel sloeg Op haar hulpgeroep schoot de moeder toe doch viel by het aanschouwen van het gebearde in zwym en de inmiddels toegeschoten naaister kon van schrik evenmin hulp bieden Ëindeiyk daagde de knecht op wien bet gelukte de vlammen te blussen maar inmiddels was het meisje aan borst armen en beenen zoo vreeseiyk gebrand dat haar leven in gevaar verkeerde De nit Meerenberg ontvluchtte Klaas Keizer is te Amsterdam gevat Door de Belgische douane beambten wordt streng gewaakt tegen het binnen smokkelen VAD vee uit Nederland Heeds menig stnk vee is door hen benaderd en te Esschen geslacht terwyi bovendien de invoerders een zware boete opliepen Voor een dergelyk feit is gisteren te Esschen de veehandelaar F E door de Belgische rykspolitie gevangen genomen en na een verhoor Kn zy barst in zulk een hartelijken lach uit dat de ander zyns ondanks meedeed ffNeem me niet kwalijk maar hoe ben je op dat idee gekomen f Ja dat weet ik zelf niet Weet u missofaioD wat anders P Wel ja u bent immers jurist Ala ik dat was werd ik schryvor by eea advooaat leerde gauw wat ik hier nog noodig heb te weten ging dan in t openbaar redevoeringen houden maakte naam en kreeg eea praktijk van waar ben je me want knappe advocaten hebben we hier nog niet te vee ffMaar ik versta nog geen stom woord Hngelsob O dat is gauw geleerd U neemt een paar maanden les ea vermijdt ondertuischen zooveel mogelijk Üuiticb gezelschap Al sta ik alleen ik heb toch een vriend die u in nette Amerikaansche kringsn kan introduceeren en ik weet zeker Augiwt dat je onder de Amerikanen opgang zolt maken als je maar vast wilt I Helmstedt antwoordde niet dadelijk maar zyn gelaat verried eAi berg aombere gedachten Je bent een goed meisje Pauline zei hg na eene poos maar van dat plan kan niets komen Waarom niet Het gaat niet Had ik je twee maanden vroeger ontmoet dan wel maar nu ia het te laat Het meisje zag hem een oogenblik voraohend in de oi en toen scheen haar op eens een licht op te gaan Hier woon ik riep zy vroolijk binnen kunnen we zulke zaken beter afhandelen misschien vind ik een aitweg tussohen alle mogelyke oomogelykheden door Helmstedt zag haar andermaal aan maar by scbodde ongeloovig het hoofd h begreep dat iMiqe en te hebben ondergaan deozelfden avond geboeid naar Antwerpen overgebracht Aan bet Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1894 ontteenen wy nog het volgende Brandweer In de inrichting der Brandweer kwam dit jaar geene verandering De Gemeente ia in het bezit van 8 brsndapniten met daarbg behoorend materieel welke in goeden staat verkeeren Bovendien zyn op 18 verschillende ponten m de stad brandkranen op de Waterleiding aangebracht Ër werden aangeschaft 30 M geweven tinnen verbipdingflslang 45 M geklonken lederen slang en negen zaigbuizen waarbg de aanwezige koppelingen voor zoover zy nog in goeden staat verkeerden weder werden gebruikt Aan de brandbluscbmiddelen daaronder begrepen het onderhoud der brandspuithuisjea werd ten koata gelegd eene som van f 1259 44 waarvan f 243 92 aan arbeidaloonen Aan hot personeel der Brandweer is voor bewezen diensten uitbetaald een bedrag van f 1792 38 Branden en rampen Id het jaar 1894 kwamen de volgende uitslaande branden voor waarby de Brandweer is g inetreden Den 10 Februari des avonds omstreeks 9 uur in de broodbakkery op de Nieowe Haven Wyk N No 22 toebehooreude aan J A H van de Pavoordt eu bewoond door P A Loyten Den 22n October des morgens te omstreeks 6 uur in de stalling en hooibergplaata aan het Jaagpad Wyk Q No 27a toebehooreude aan H Jongenburger en in gebroik by A Liepelt In den nacht van 10 op 11 December omstreeks 12 uur in de stalling en schnnr aan het Jaagpad Wyk Q No 10 toebehoorende aan en in gebruik by C Streng waarby ook aan den Jagersstal van de Gemeente groote schade werd toegebracht Den 28n December des avonds om treeks 6 nnr in de sigarenmakery aan de Gouwe Wyk C No 184 toebehoorende ann en tevens bewoond door H P Herfst Voorta zy nog vermeld dat op den 15n December des avonds omstreeks 5 nnr de bliksem ia geslagen in den korenmolen de Roode Leeuw c op de Vest Wyk O No 622 toebehoorende aan den bewoner T G van Wierat De schade door den blikaem aangericht was aanzienlyk een begin vau brand in de bekappiog vau den molen werd ecHter apoadig gebloscbt bare positie niet Over een door een paar hoornen beschaduwd groen voorpteiatje door een ijzeren bek van de straat gescheiden ging Pauline haren landgenoot voor naar een klein in den sierlyken Cottsge stgl gebouwd buis Vlug wipte zy de hardsteenen trap op en schelde blene zindelyk gekteede mulaltio opende en deelde hare meeateies iets in het Engelsch modo waarvan Helmstedt alleen de woorden Uw oom il hier geneest miss Peters I verstaan kon Vreemd vond hy het echter dat Pauline bij het ontvangen van die boodschap u kleur kreeg die eohler geen drie seconden duurde ffLaten we naar boren gaan zei ze het is daar gezelltgor dan in de stijve parlor 1 zoo gauw de thee klaar is zal Mary ona roepen 2ij gingen de elegante mot een kostbaren looper belegde trap op en Helmstedt zag zich een oogenblik later in eon boudoir verplaatst waar alles toon tint en genr was Kon Smyrnaaach tspijt dempte het gelnid der voetstappen zware overgordijnen temperden het licht in de meubels en ornamenten beerschte eenheid van styl en een onbedorven smaak en de mollige divans noodigden lot droomen nit kortom bet was een klein stukje paradijs vol betooverende gebeimzinaigheid Helmstedt had nog nooit het oomfort vati bet zaideo der Yereenigde Staten gezien zooals hetziol in dit hoekje van Now York voordeed en toen zyne begeleidster bem met een lach den hoed uitde haotl nam zich vervolgens van den haren ontdeed mantel en handsohoenon aflegde onder een vluchtigen bUk 1 Spreek of ontvangkamer mÊtmÊÊmm Straatverlichting Het aantal lantaarns voor de straatverlichting bestemd bleef onveranderd Kvenala in het jaar te voren bedrog bet 323 waarran 195 dagelyka van aonsondergang tot zonsop gang en de overige 128 van zoniondergasg tot middernacht in dienst waren De verlichting van de Mallegatalnis en de Hoede brog had van Rijkswege plaats met 6 intenaieflantaarns en 3 lantaarns van gewoon model Bet gM voor de straatverlichting werd geleverd door de Stedelyke Gasfabriek die daarvoor eene vergoeding uit de Gemeentekas ontving van 4li cent por Stère en restitutie van de aan de lantaarn opstekera litbetaalde loonn eu de koaten van onderhoud en vernieuwing der lantaarns met de fittinga voor zoover deu boven den grond gebruikt werden Aan de Gasfabriek werd voor de straatverliohting uitbetaald eene lom van f 11998 37 terwyl het gaaverbruik 201093 M bedroeg De lichtsterkte ran het gaa was volgens oil waarnemingen met Giroud s Vérificateur gemiddeld U8 6 millimeter overeenktimeode mtt 16 7 Spermaceti atandaardkaarsen Hetspecifiak gewicht bedroeg gemiddeld 0 452 De werkzaamheden aan het bnisennet bepaalden zich in het afgeloopen jaar tot het wegnemen van eenige vercakkingen op den Kattensingel en de Niaawe Haven Van grooteren omvang waa hebeen op de fakd k werd verricht Zoo werd de tabriekagaameter dia te klein was geworden voor de t enwoordige prodnctie door eenen grooteren meter vervangen voor welks plaatsing ruimte noest worden gevonden door eenige verandering en vertimmering van het inwendige van den noordervleugel der fabriek Vervolgens worden de aohoorsteenen van ge slagen yzer van da Stokerg gedemonteerd en door gemetaelde vervangen terwyl eindelgk aan den condensor eenige verbeteringen werden aangebracht ter voorkoming van het roeaten eu het bederf der binnenboizen Omtrent de exploitatie der Stedelyke Gasfabriek worden in het Verslag van den toeatand der febriek over 1894 dat afzonderlijk wordt gedrukt nadere bysonderheden med edaeld Persoonlijke diensten waartoe de inwonen ter handhaving van de openbare orde in het algemeen belang mochten zyn opgeroepen De hier bedoelde diensten werden ran d inwonera niet gevorderd NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1894 bedrog 38 man Het getal ingeschrevenen voor de Nationals Militie was 156 Daarvan w rden 85 om ver in den spiegel de opgewaaide haren gladstreek en met uitgestrekte baud naar hem toetrad voelde by zioh byna door eene ontaenuwende bedwelming over meesterd Woon je bier nu alleen Pauline vroeg by het aangeboden blanke handje maar eren aanrakend Mary en haar zwarte man bewonen bet heneden huis antwoordde zij hem kalm in de oogen ziende en die twee syn zoo trouw als de beste bulld geo Mr Morton de eigenaar van dit huis die ne en dau een deel van het bovtnbuia betrekt heeft hen pas drie maanden geleden uit Alaboma meegebracht Mr Morton moet je weten is een ood beer dien ik oom noem Later zal ik u dat wel eens nader verklaren mynheer de jurist nu hebben we echter andere zaken te bespreken dus ga zitten als ik u bidden mag Zij wees op een der divans naast haar en nog met eenige aarzeling liet Helmstedt zieb op het zoohte peluche vallen De heerlijke kussens omvatten bem als met sirenenarmen en naast een gevoel van welbehagen bekroop von Helmstedt eene gewaarwording van ongerustheid waarvan by zinfa geen rekenschap kon geven Ën terwyl hy da met geuren bezwangerde lucht van dit weelderige vertrek ioadeiade schoof Pauline een laag stoeltje zonder rug naar den divan en zette zich oon zyne voeten met een stillen warmen blik tot hem opziende Zeg ny nu eens August begon zy en legde haren arm op lyne knie benjsnogaltjjdzootroMoh als vroeger Trotsoh F Ik P iff H rmolfJ