Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1895

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1895 Aangevangen 1 Mei Tlfd van Greenwlcti oK ozn ons fl 40 10 17 10 84 11 09 18 98 l Si 8 38 S 44 4 60 6 841 7 11 7 62 8 88 8 48 8 51 a 67 I in ft4 7 88 7 69 8 08 8 18 8 88 8 48 la M ii sg 11 18 18 48 11 8 1 44 3 0 4 02 BOTTIRDA U 9 O D D A 1 10 88 11 0 18 80 il 10 10 88 10 88 10 48 10 58 HUnmrkeik Moordncht Oaiub Gouda Tsu t 8 9 09 9 87 10 80 1 0 50 18 18 18 85 1 87 8 85 8 47 4 45 7 7 14 7 49 8 89 8 4 9 4 11 18 ZaT Il 7 49 8 47 11 03 18 87 4 7 8 01 10 08 bgir 7 8 8 8 11 18 18 40 08 8 18 10 15 Toorb 8 07 oa 11 97 18 58 80 8 88 10 87 Héga 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 ll ti 18 48 1 081 57 4 05 4 17 5 85 5 57 7 44 8 81 9 8810 88 11 40 4 08 4 40 AiGGOOD 19 08 18 40 Hue 48 7 80 7 48 8 30 9 98 9 461 0 1411 8518 1 1 88 9 441 8 8 48 4 15 5 17 6 11 7 58 9 S8IVoorb 4 10 80 1 44 17 Z Zegw6 08 10 85 1 8 6 IS 9 58 fo H 6 19 10 46 8 09 0 49 10 09 OnadA 6 80 7 0 8 18 0 9 56 10 16 10 67 19 0519 45 9 90 8 14 3 96 4 18 4 43 47 6 8 8 88 10 19 Stopt ts Bleiiirijk KriiMWez en NootdorpLeidaohendsm D T H E O H T 0 O O D A 9 10 11 84 19 60 8 10 8 89 4 43 6 86 10 98 11 1 4 16 6 58 10 81 4 84 9 34 10 44 18 07 1 89 3 41 4 37 5 90 7 09 AMSTEKDAHeOVDA 8 15 9 5 11 9 40 4 15 6 85 8 9 04 10 14 19 19 1 80 5 10 7 46 8 49 7 48 8 07 8 18 gOUDl DEN BAAS 85 8 40 7 5 8 09 8 91 9 05 10 19 11 18 48 8 98 8 17 4 16 4 47 5 7 6 8 8 8110 10 O 8 4 11 14 9 87 7 10 10 89 59 7 08 8 19 U 98 9 4 8 84 5 0 6 17 7 18 8 46 10 87 IS 7 888 98 8 41 9 9 87 10 1 11 4 1 80 8 08 3 50 4 48 5 99 6 8 7 4 9 0411 e O U U A A USTERSAU 40 8 91 lO tl 11 19 10 8 81 4 47 8 56 10 18 Wu 1 9 9 10 10 0 18 45 1 4 80 45 8 18 11 15 MhiUende redenea rrggesfceld en 71 voor den dieast geachiki beToadeo Drie loteliagea werddn na haaoe iolgriog tfgekeord ea moesten door hoogere nummers Terrangen worden Bg de lULilitie le land zga iogelgfd Loteliogen 28 Kommerrerwisselaari 1 PlaatSTerTBttgers 7 By de Zeemilitie lotelingen 2 To camen 38 b Scbntterg De dienstdoende Schattery bestaat ait drie Compagniën De werkolgke sterkte was 638 manschappen Actief 342 ReserTe 296 De Tolgens de Wet geforderde actieve sterkte der Scbatterg is 296 Pe eerste ban telde Officieren 2 Onderofficieren 7 Korporaals 6 Tamboe A nt c ActieTe 177 8chDtters j g Te samen 373 Bg Koninklijk besluit van 5 Februari 1894 No 6 werd aan den 2n Luitenant F S Sparnaag op zgn Terzoek eerrol ontslag rerleend uit zyne betrekking Dientengevolge ontbrekeo nog twee 2e Luiteuaats aan de sterkte waarin niet kon worden Toorzien aangezien er geene personen waren die Toor dien rang in aanmerking konden komen De KomeroefeDiugen haddeu voor zooreel de weersgesteldheid zulks beeft toegelateu op de daarvoor gestelde dagen plaats by welke gele nheid terens de daartoe aangeweten Onderofficieren en Schutters zich in het aoh fsobieten oefenden Bovendien werd door de Officieren iederen Woensdag door het Kader eiken Zondagmorgen en door ben die om de eene of andere reden van de veertieodoagtche oefening waren vrygesteld op den vryen Maandag naar de scbyf geschoten De resnltaten waren vooral wat het Kader betrefl zeer bevredigend Gedurende den winter werden door den In Luitenant fnngeerend Adjudant met de officieren om de veertien dagen theoretiicbe en met het Kader iedere week theoretische en praotiseèe oefeninged gehouden Over de opkomst en de belangstelling kon men zeer tevreden zyn Ook de vrywillige winter oefeningen voor de schutters der nieuwe lichting die nog niet gediend badden welke geregeld gebonden werden leverden gunstige resultaten op wat by de zo meroefeningen doidelyk bleek Bijna alle schatters van de nieuwe lichting namen daaraan deel De uniform werd over het algemeen goed schoon gehouden Yerwaarlooziug kwam bgna niet voor De Uaeding en de instmmenten van de mnzikanten werden eveneens in behoorlyken staat en met zorg onderhouden Over het musiekkorps betuigt de Commao daat in zjjn aan ons uitgebracht Verslag betreffende de Schuttery over 1894 wederom zyn tevredenheid Het hield geregeld wanneer er geen dienst was op Maandagavond en somwylen ook op Donderdagavond bare repetitiën Het muziekkorps gaf gedurende den zomer acht vol iBconcerten op de Markt welke naar de meening van den Commandant door het publiek op prys worden gesteld Aan het slot van zyn Verslag deelt de Commandant nog mede dat de goede geest de orde en de tucbt onder de leden der Schuttery niets te wenschen hebben overgelaten waarom by gemeend beeft daarvoor zyne tevredenheid te moeten uitspreken Yereeniging tot oefening in den Wapenhandel Da Weerbaarheids Verranigiug Burger 8 40 8 47 8 1i a oi g io 8 01 e i 8 1 S l 8 7 S6 7 8 S T 48 7 15 1 10 t lt t as Si 80 il Ooada Ueordreeht lïleawerlrerk oapoiu OoadL Oudtw Woardeo Utnolil Aluib r iM Kotterdam Aotteida pUcbtc bestond aan het einde van bet jaar nit 83 gewone leden 19 beganstigers 2 eereleden en 1 lid van verdienste Het Bestaur onderging geene verandering in zyoe samenstelling De heeren D Hoc ndyk en H van Wyngaarden die aan de beurt waren om als Bestuursleden af te treden werden als zoodanig herbenoemd De BohietOQfeniogen werden gehouden op het Schiettenein aan den Rotterdamschen of Schieland s Hoogen Zeedyk dat daartoe tweemaal in de week namelyk des Zondags v n s morgens 10 uur af en des Donderdags van s middags 4 nnr af ter beschikking van de Yereeniging werd gesteld Er hadden 37 oefeningeu plaats gedurende welke 6509 patronen verschoten werden waarvan 1927 door de leden zelf aangemaakt De opkomst der leden en de nitkomsten der oefeningen waren wederom zeer bevredigend Door eenen buishoudelyken schletwedstrgd op Zondag den 2n September werden deze oefeningen in het vorige jaar gesloten In bet Gymnastieklokaal aan de Spieringstraat worden met toestemming van het Gemeentebestuur de oefeningen in de behandeling van het geweer recrutenBchool en in het Bchyfacbieten met flobertpatronen gehouden Als tegemoetkoming in de kosten van vuur licht enz ontvangt de Vereeuig eene toelage van de Gemeente ad f 50 s jaars Onder het opschrift Eerste hulp by ongelnkken bevat De Ambachtsman het volgeode artikeltje Het hooge belang van spoedige en doelmatige hulp by ongelukken en hot feit dat in de verwarring van bet eerste oogenblik den gekwetste Diettegenstaando alle goede bedoelingen maar al te vaak pyn gedaan wordt maakt dat het in wjjder kring bekend maken van byg ande door prof Witzel te Bonn openbaaar gemaakte voorschriften hoe men by ongelukken beeft te handelen nuttig te achten ia 10 4 11 01 11 08 11 15 11 S4 8 8 ll S 7 47 9 8 10 11 8 Een betrouwbare bode worde naar dengeneesheer gezonden Alleen de geneesheerkan den aard der verwonding heoordeelen beteerste verband leggen en bet vervoer van deuverwonde leiden Hy die hulp biedt heeft slechts dansncces als hy rustig en voorzichtig te werkgaat Zijne taak zoolang de geoeeaheer er nietis bestaat daarin dat fay den gekwetste zon Kirhem pyn te doen naar de dichtst by gelegen tegen wind weder en nieuwsgierigen beschutteplek brengt hem moed inspreekt en hem ver kwikt door water brandewyn of koffie By het bevryden van ingeklemde of be dolven personen is haastig trekken nadeelïg net beste is dat de gekwetste zich zelf nit dennood redt en daar voorzichtig in geholpenwordt De gekwetste die loepen kan ondersteuntmen voorzichtig tot by de beschutte plaats Gekwetsten die niet kunnen loopen moetenvoorzichtig maar stevig aangepakt op commando opgetut en in langzame pas gedragenworden Een gebroken been wordt met doekenof aan reepen doek eerst stevig tegen het anderebeen een gebroken arm tegen het lichaamgebonden Het neerleggen moet gebeuren op eendroge plaats op den vlakken grond en metbehulp van dekens samengerolde kleeren endergelyke De gekwetste verbrande deelen mogenvooral niet aangeraakt worden Vooral het vegenover slechts licht bloedende wonden moet geheel achterwege blyven het bloeden houdtdan van zalf wel op By oanhondend sterk bloeden moet mende kleederen stuk snijden ze openslaan en eenstok verbandwatten of eenopgeroldenachoonendoek in geval van nood het een of anderÉleedingstuk stevig op de wonde drukken By eene wond aan het hoofd aan den hals sonderde keel dicht te drokken aan den romp envooral aan de schouderholte en dybeen moetdit zonder ophonden geschieden lot aan dekomst van den geneesheer Aan armen en beenen kan de prop na eenigen tyd vaslgebonden worden dringt het bloed echter door het verband heen of komt het aan de kanten er uit dan moet men het lid van boven met een gordel of een ineengedraJiid kleedingstnk stevig afbinden Wordt de gekwetste tengevolge van het bloedverlies bleek aljelig en valt hy flauw din moet hy ook al stribbelt hy tegen met het hoofd lager dan dö heenen gelegd worden armen en beeoen worden in de hoogte gehondoa om meer bloed naar hart en hoofd te laten stroomen 8 Wordt de ademhaling minder of dreigt zy op te houden dan maakl men de nanwsluitende kteedingstoleken van den gekwetste los en legt hem met uitgestrekte beenen en van bet lichaam af gerichte armen neer Een helper veegt zyn mond af en pakt met een doek zyn tong beet en trekt deze terwyl hy het gelaat van den gewonde op zy houdt naar buiten een andere helper drnkt stootsgewyze zijne handen 20 maal in de minuut plat op het onderste deel van de borstkas Daarby moet men de lucht door den mond in en uit hooren gaan Deze knnsimatige ademhaling mag eerst na drie kwartier als vergeefs worden opgegeven Op de wielerbaan te Marseille is Donderdag gedurende een wedstryd by den laatsten omgang en das terwyl alles in volle vaart was een driewieler gebroken Eene vreeaelyke botsing was het gevolg do bergdera kregen al de andere racers op zich neer en de kampioenen vormden een verwarde massa Er zyn acht gekwetsten waarvsn een 7 elta in zorgwekkenden toestand verkeerde en de machine zyn natnartyk verbry eld Van den dader van den aanslag op Krauae nog geen apoor De politie zoekt niet alleen onder de ontslagen sgenten en beambten maar meent uit sommige aanwyziogen te moeten opmaken dat de man in België feewoond heeft en vervolgens naar Frankfort a d Oder ia gegaan misschien is het een anarchist Er is een fliqke som beschikbaar gesteld voor wie zyn inhechtenisneming mogelyk maakt De keizer zond het volgende telegram Met afachnw heb ik gehoord van den tegen u gerichten aanslag Door Gods voor zienigbeid is een flink officier en een trouw dienaar voor zyn werk en myo persoon behouden gebleven Moge Dw beproefde kracht nog lang gespaard blyven tot wdzyn van myn residentie en van uw dappere ondergeschikten De Werkmansbode € uitgaande vanderoeoniog dat wy moeten nemen jvat wy thans krygen kunnen c wil bet ontwerp uit dat oogpunt en uit geen ander be ien En dan komt het voor dat de Regeering wil zy wat den Bchyn heeft in werkelykheitj doen blyken van goeden wille te zyn verder behoort te gaan ten opzichte van de grenfcen voor verschillende kenteekens gesteld Dit zal merkt De Werkmansbode op moejlyk gaan ten opzichte van de belastingen Daarby is de uiterste grens steld Deze is zelfs te ruim in zoover men met de nieuwe wet op het personeel dreigt te zullen treffen reeksen van gezinnen van wie gezegd kan worden dat zy lang niet welstandig genoeg zyn om door het personeel een verterings en weeldebelasting te worden getroffen Moa het ligt in de rede worden de grenzen waarbij de aanslag in de personeele belasting begint boperkter getrokken of hooger gestbld dan wordt het aantal dat wegens den aanslag in de belastingen op kiesrecht aansprak zou kunnen maken geringer en dat geldt juiat de li re klassen de mindergegoeden 4 0 4 7 04 11 80 1 4 1 5 8 08 8 09 9 15 5 48 5l 7 80 8 10 3 09 8 99 D EN H 33 7 0 6 8 8 11 7 07 S 19 7 80 8 39 Utrecht Woorden üidawiter Goudo iKitord mWp Bond 50 JJO Uit dezen hooide en om en wetgever te laten in het bepalen van de grens voor de personeele belasting moeten volgens genoemd blad in de eerste plaats de mlnimamcyfers van de huurpryzen in verschillende gemeenten alsmede de oyfers voor het minitnun inkomen gesteld belangryk worden verlaagd Indien bv voor Rotterdam en Amsterdam het hnnr cjjfar in plaats van 2 50 op ƒ 2 en hoi looncyfer in plaats 550 op 450 per jaar werd gebracht met een vermindering voor de andere gemeenten naar rato dan zal men waarlyk de lyn waar velen den geteten werkman c meenen te treffen niet overschryden dan zullen n vele tienduizenden van het kiesrecht verstoken blyven Maar ook dient vooral te worden gezorgd dat het kiesrecht krachtens een zeker jaariyksch inkomen niet beperkt blijve tot ben die zulk een inkomen in dienstbetrekking over de aangegeven maan den hebben genoten Voorts gaat het meent het blad niet aan wèl kiesrecht toe te kennen aan het bezit van ecu bedrag in de Rykspostspaarbank en niet aan dat in andere solide particuliere banken Het denkt hiexby mede aan de coöperatieve voorschot en spaarbanken zoowel aan de loJen wier aandeel meerendeels f 50 en f 100 bedraagt als aan de spaarders voor een deel tevens leden die een t oed van f 50 hebben aan andere coöperatieve vereenigicgen vooral bonwvereenigingen wier leden si heel spoedig een aandeel hebben van f 50 en meer Zulk een werkliedenbouw vereen iging is o a te Amsterdam waarin omstreeks 600 van de 1400 leden een tegoed op hun aandeel hebben van f 50 tot i 120 met één dabbeltje per week bijeengebracht Dit aandeel is niet verkoopbaar en het wordt tydens het leven zelfs niet aitbetoald Waar de Regeering min juiste cyfers aangaf wil De Werkmansbode andere stellen en wie ter verkryging daarvan een beioep doen op de verschillende vaken werklieden vereen igin n van wat kleur of richting ook Indien elk dier vereenigingen een lyst maakte bevattende zoo mogelijk van elk der leden den leeftijd hut beroep het loon dat per uur of per dag wordt verdiend of waarop per jaar kan worden gerekend den aard der dienstbetrekking bet werkelyk huurbedrag enz dan zouden een reeks gegevens worden verkregen die een eenigazins juiat beeld zonden geven en waarmede onjuistheden konden worden aangetoond en bewezen Wat in werklieden vereenigingen kan worden gedaan zon evengoed gedaan kunnen worden op de fabrieken Te Hardingsveid heeft de werkliedenveree niging f Helpt elkander voor het meerendeel bestaande uit aannemers werklieden in verband met het nog steeda heerschende gebrek eau werk bealoten een door alle werklieden van geheel Nederland onderteekend verzoekschrift aan de Koningin Regentes aan te bieden om zoo spoedig mogelyk over te gaan tot hei geheel of gedeeltelyk droogleggen ran de Zui derzee De gemeenteraad van Sappemeer heeft in da algemeene politieverordening in het belang der volksgezondheid en om brandgevaar te verminderen een artikel opgenomen dat bepaalt dat in ieder woonhuis minstess twee buitendeuren aanwezig moeten zyn I Nog zelden is het te Ochten zoo druk met grintbaggeren geweeat als dit jaar Soms ziet men van 20 tot 30 schepen by elkaai liggen wachtende om een lading grint te krygen welke vooral naar Holland vervoerd wordt Tengevolge van den woordenatryd in de Italiaausche Kamer beeft Vrydag een tweegevecht plaats gehad tnasohen den staatsseoretaria van binneulandsche zaken Galli enden afgevaardigde Maresealchi Du afgevaardigde werd vry ernstig aan het hoofd verwond de heer Galli kreeg een acbram aan de linkerhand Een spoorwegoLgelnk Tuaschen Praag en Pisek heeft een botsing tQsachen twee treinen plaats gehad Vier reizigers werden zwaar negen anderen lioht gewond 0 7 10 04 lO U 10 18 10 87 8 05 11 13 9 03 81 8 8 4 90 9 10 ll 80 8 80 8 80 8 87 6 44 6 60 8 8 9 41 9 0 9 8 81 7 0 8 09 9 07 10 14 E 9 98 10 84 s i 3 8 9 8 419 49 11 1 ld 11 10 lo óa Ban fullinemeat De ToeteeU atut in Anatralië op bnogen trap maar op het gebied van foiUiBSemeDten is me daar ook niet voor een klein gerucbt Torraard Te Sint Eilda heelt althane een fokker zyn botaliogeti gestaakt met een paaaief van ongeveer tien mülioen golden Men meldt nit tJaeUtein Zaterdagochtend omatreeka zea nor ia niet rer Tan hier in den IJset verdronken de dertienjarige D de Voa ran Vreeewyk J Benkea de zandschipper met wien hy voer had hem joiat aan de treklgn rervangen toen hg bemerkte dat het schip verkeerd ging en D de Vos die hem aan het roer vervangen zon verdwenen was Eenigen tjjd later werd het lyfc van deu flinken jongeling uit den IJael opgevischt Een luchtreiziger verongelukt De luchtreiziger Kasimir Erassinaky i te Bostow aan den Don bg het neerdalen met de paraobnte om het leven gekomen üg was met zjjn ballon tot een aanzienlgke hoogte gestegen en dreef met zgn parachute boven den Don waarin hg neerdaalde on voor de oogen van een groot aantal toeechoowers verdronk Vijftigste Jaarverslag DER Vereenlglng HULPBETOON aan Eerlijke en Vlijtig e armoede over 1894 1895 Met meer dan gewone opgewektheid en daukbare toldoenitig maakten wg ditmaal oua jaarTewlag gereed ten eiude gewaardeerde leden begunstigers en betaugstellende stadgenooten eenige mededeeliagen te geren ran deu arbeid onzer thana yfligjarige Vereenigiug Op 16 Jooi jl waa het eene haWe eeuw geleden dat 9 Hulpbetoon c tot ttand kwam en gedurende dat tydperk met onrermoeiden y er en onverflanwde toewydiog onder afwiaselend bMtunr mocht werkzaam zgo ten bate vao eeriyke en Tigtige armoede Krachtig gesteund door deelneming en medewerking voor welken bierbjj eeu woord ran warmen dank staat onze Yereeniging tot op heden niet verouderd niet verzwakt maar flink en iterk doende wat de baud vindt om te doen opdat zg steede beantwoordde aan het doel waartoe deze liefdadige zaak in 1845 werd opgericht Geene enkele der dames ran wie het initiatief uitging ie meer in teven nochthaoB de herinnering blgft aan dit haar edel pogen Slechts twee vrouwen die vsn af deopricbting als naaisters werkzaam waren zgn nog over met name Vrouw van der Pool Boelekade en Vrouw de Jong Moordache Verlaat Niet alleen de vaste werksters verbonden aan Hulpbetoon ook zg die enkel in den wintertgd werk eu bedeeling genieten werden ter gelegenheid dezer merkwaardige herdenking feestelgk bedacht door een stel degelgke kleedingstnkken voor baar zelven ook een kleedingatuk roer ieder lid ran haar gezin en getracteerd op een taart en andere lekkerng Dames Beatuurderessen verkwikten zich in de stille dankbare rreugde aldus geschonken innig voldaan dat deze hare Vereeniging zoo levenskrachtig bestaan bleef waar in dezen tgd van grooten weldadigbeidszin telkens nieuwe Vereenigingen tot stand komen Bg dezeu nemen wg de gelegenheid waar den dringenden weoacli nil te apreken dat wg mogen blijven rekenen op dezen onmiaharen steun der stadgenooten opdat Hulpbetoon c zal kunnen voortgaan wel te doen een weinig licht aan te brengen daar waar het door de zorgen en norden des levens vaak recht somber zgn kan Al dadelgk zonden wg willen rragen wilt ons helpen ook nu door het koopen van gemaakt ondergoed men rerbigdt daarmede eerstens zgne eigene beboeftigen en verligt ons een groot bezwaar want onze kasten zgn vol en de aflevering veel te gering Qeene betera feestgare voor onze Bestuurderesten dan dat wg rerblgdt werden door rele aanrragen Wg hebben mede te deelen dat in het afgeloopen jaar twee dames bestuurdereaaen onzen kring rerlieten nl Mej M Vorstman die de stad heeft rerlaten rele jaren was zg als zeer gewaardeerd Bestuurslid werkzaam voor Hulpbetoon c haar heengaan ia alzoo werkelgk een groot rerliea Hare sympathie ontrekt zg echter niet en toont zulks ook door contribneerend lid te blgren Niet gemakkelgk waa bet hare plaats te doen verrullen Mej N Prince WOB zoo welwillend het haar gedane aanzoek aan te nemen en ia thans als mede beatnnrderea opgetreden Mej D Braat gaf kennis dat zg door voor haar overwegende reden zich gedrongen zag als Bestuoralid te bedanken Dit bericht gaf groote teleurstelling ook ag behartigde met grer en bijzondere oarateaee de belangen van Hulpbetoon loodat wy erkentelgk voor hare medehulp haar noode zi en aftreden en andermaal staan voor eene vacature Het beloop der werkzwm h den waa aren ali rorige jaren veiachaffen ran naai en breiwerk winterbedeeliug ook extra op Kerst en Paaschfeest verstrekken versterkende middelen aan zieken uitreiken van Soeplgaten welwillend geschonken door Regenten eu Regenteasen van het Oudemannen en Vrouwenhuii die daarvoor dun besten dank ontvangen Voorts had weer plaata de jaarlgksche belooningsavond Zeven jongelieden kinderen der vaste gezinnen van Hulpbetoon die eenjaar of langer in dezelfde betrekking werkzaam bieren ontring elk een kleedingstuk naar eigene keuze Nog werden bedacht twee echtparen die gedachtenis vierden ran hun 25 jarige huwelgksverbintenis Uit dit verslag blgkt dat in dit feestjaar de kas der Vereeniging duchtig werd aangesproken Gelukkig kwam defecte bate der in Januari gehouden loterg uitnemend te hulp Dank aan allen die door het nemen van loten medewerkten tot dit gewenscht succes Beatnorderesseu bevelen zicb dringend beleefd aan om wanneer andermaal aller deelneming zal worden ingeroepen deze haar in dezelfde mate ten deel moge vallen De uitgaven waren als volgt Werkloon aan vaste naaisters f 259 85 extra naaivrouwen f 67 15 breiloon f 29 90 grondstoff en f 695 87 eetwaren f 50 49 steenkolen f 44 55 zieken f 15 onderstand f 24 gratia naaionderricht aan enkele meisjes f 16 80 Met aanbeveling ook voor bestelwerk dat vlug en netjes wordt afgeleverd eindigen wg ons verslag Blgft geëerde stadgenooten uwe sympathie betoonen aan onze gftigjarige Vereeniging Hulpbetoon Namens t Bestuur A WERNINK vAN Ravmtkun Voorzitster G W DB JONG Becretareiss en Penningm BalteDlandscii Overzicht In het Ëngelsche Hoogerhnis zeide lord Salisbury het volgende naar aanleiding van de politieke redevoering van lord Rosebery Hoe moet men vroeg de minister president de verklaring van lord Rosebery opvatten dat hei wetgevend overwicht van Hoogerhnis moet gefnuikt worden Het Hoogerhnis neemt geen deel aan stemmingen waar het geldt de inatelliog ot omverwerping van een regeering of het toestaan van geld voor deu openbaren dienst in alle andere aangelegendbeden is de wetgefenda macht van bet Hoogerhnis dezelfde als die van het Lagerhuis waarin bestaat dan dat wetgevend overwicht Wat betreft het verwerpen van wetten door het Hoogerhuis verdedigde spreker het standpunt door het Hoogerhuis ingenomen ten opzichte van het wetsontwerp tot herstel der verdreven pachters in Ierland en het ontwerp betreffende de subsidie van het onderwga Met de daaromtrent verkondigde beginselen zou lord Rosebery wel knnnen instemmen maar de eigentgke misdaad die hg het Hoogerhuis rerwgt is de verwerping van Home Rule en Home Rule is het eigenlyke vraagstuk dat thana door de beide partgen aan het oordeel der kiezera wordt onderworpen Groote hervormingen kunnen alleen dan totstandkomen wanneer zg ondersteund worden door de groote meerderheid des volks Noch Home Role noch de quaestie der scheiding van kerk en staat in Wales hebben den steun van de groote meerderheid des rolks ten minste niet in Engeland Er zgn echter andere problemen die hoewel moeitgk de aandacht ran het Parlement vereischen nt het herstel van den voorspoed des lands on de leniging van den nood der arme klassen Meer dan eenige andere quaestie verdient de nood ran den landbouw de aandacht daarin kan verbetering gebracht worden door hervorming van het tegenwoordige belastingstelsel eu andere middelen Ook de armenwet vereischt hervorming Het Hoogerhuis moet men dankbaar zgn dat het een einde beeft gemaakt aan onvruchtbare en verbitterde conflicten en dat het de wetgevers heeft aangespoord tot een meer looneuden arbeid nl een onderzoek van de wgze waarop de sociale toestand ran het volk kan verbeterd worden Nadat de Appropriation Bill bg derde lezing waa aangenomen werd bet Parlement op bevel der Koningin maar zonder troonrede gesloten De Fransche Kamer heeft het wetsontwerp tot hervorming der drank belasting in zgn geheel aangenomen met 394 tegen 130 stemmen De uitslt der stemming werd met applaus begroet Aangenomen werd verder nog een voorstel van deu radicaal Guillemant waarin de regeering werd ui enoodigd binnen zes maanden een ontwerp tot regeling ran het monopolie der alcoholrectificatie in te dienen Als de liberale Hongaren bun blik naar Oostenrijk wenden dan moet hen op dit oogenblik een aangenaam geroel ran voldoening besluipen want terwgl het nieuwe OostenrgkBcfae ministerie zich een positie bevindt die alle onzekerheid in zich sluit welke een orergaogikabinet in de politiek ran een laud met zich brengt kan het Hongaonche ministerie zich op tweeërlei auccea beroepen Eenige dagen geleden zgn door den keizer vier liberalen tot lid ran het hnia ran Magnaten benoemd en rerder zgn de verordeningen gepubliceerd die de ia werking treding der kerkelgk politieke wetten verzekeren Door de benoeming van eenige liberalen ia bet buis der magnaten is meerdere waarborg geschonken dat ook de nog aanhangige kerkelgk poiitieke wetsontwerpen tot standkomen terwgl de tweede maatregel den clericalen agitatoren alle verdere hoop op een welslagen van hnn drgren moet ontnemen Zooals men weet moeten nog door het hoogerhuis aangenomen worden de wet op de vrgheid van godsdienst met de bepaling dat men ook tot geen kerkelgke gezindte kan behooreu Aangenomen zgn de wetten betrekkelgk het verplichte burgerlgke hnwelgk betrefleode de iuscbrgving hg den burgerlgken stand betrekkelgk den godsdienst der kinderen uit gemengde hawetgkon en betrefl ende de geliikstelliBg der joden Het verplichte burgerlgke huwetgk treedt den Isten October in werking eveuzoo de wat betrekkelgk den godsdienst der kinderen en dat deel der wet betreffende de burgerlgke registers dat betrekking heeft op het aankondigen het sluiten en het inschrgren van het huwelgk De ambtenaren dez tr registers zulten nog ia den loop dezer maand worden benoemd Uit de verordening betrekkelgk het burgerlijk buweiyk blgkt hoe o m is voorgeschreven dat de troowformaliteit met zekere plechtigheid moet geschieden doch de ambtenaar ran den burgerlgken stand mag zich niet zoo gedragen alsof de burgerlgke buwetgkssluitiug een navolging van de kerkelgke is en dat de in het huwelijk tredenden zich daardoor van de kerkelgke inzegening van hun echtverbintenis zouden laten terughouden Voorts is de ambtenaar verplicht het paar dat zgn huwelgk door hem laat sluiten erop te wgzen dat zg met deze plechtigheid nog niet bon kerkelijke plichten hebben vervuil Id sommige gernllen is publiciteit oonoodig nl wanneer de echtelieden door lichaamsgebreken door hoogen leeftgd of aanmerketgk verschil ia leeftgd opvallen of wanneer parsoneo huwen die als reeds gehuwd onder het publiek bekend staan In de Magyaarsche taal richt de ambtenaar de voorgeschreven vagen aan het bruidspaar ook zgn toespraak wnarbg hg hen in het huwelgk verbonden verklaart houdt hg in het Magyaarsch verstaat het bruidspaar deze taal niet dao is een beëedigd tolk te hulp te roepen Het trouwen voor den ambtenaar ran den burgerlgken stand geschied kosteloos Gelgk men ziet zgn er nog eenige concessies aan de clericale partg gedaan De verordening betrekkelgk den godsdienst der kinderen bevat een uitdrukkelgke bepaling tot opheffing van het zoogenaamde Wegtaafen c dal gelgk bekend tot zoo velerlei godsdienstgetwist heeft aanleiding gegeven Zal dan uu de vrede in het land terugkeeren De onverzoenlgke houding der clericalen bun drgven en hun bedreiging dat zg lAodra bun de gelegenheid geboden wordt de kerkeIgk politieke wetten zullen opruimen belooft op dit punt weinig goeds Het Duitsche Rgksmiuiaterie van Binneulandsche Zaken verklaart dat de lu de pers geuite bezorgdheid ten aanzien van ouroldoenden aanleg van het Voord Oostzeekanaal volkomen ongegrond is Het heeft doorloopend 9 meter diepte alleen bg de Grdnenthaler brug waar twee jaar geleden een grondafschuiving plaata had is de diepte tot nog toe nog slechts op 8 meter gebracht Zoo er kort na de opening van het kanaal verscheidene groote schepen aan den grond geloopen zgn dan lag de oorzaak daarvan ten deele bg de nog ougeno zame vertrouwdheid der loodsen met het vaarwater en hg de te geringe bestnarbaarheid der grootere schepen bij de verminderde snelheid der vaart waardoor deze in de krommingen van het kanaal bieren vastzitten Maar ook in de krommingen ia het kanaal toch geschikt voor de groote zeeschepen waot de krommingen die oorspronkelgk met 750 M spanning gemaakt zouden worden hebben nu inderdaad 1000 M spanning Op de beschuldiging dat het kanaal geopend werd vóór het nog geheel klaar was zou slechts éen antwoord te geren zgn Was dat waar dan had de Keizer alle reran twoordelgke medewerkers aan het kanaal naar de resting Spandsu moeten zonden c Op art 3 der Belgische ondarwgswet is een amendement roorgesteld door den radicalen afgevaardigde Lorand Dit art roert betrerplichte godfldieaatOnderwgs in met rrgste ling ran t bgwonen der lesfeu voor de kinderen wier ouders dit opzettelijk aanvragen Lorand stelt in de plaats hiervan het volgende voor De huisvaders zullen bg geheime stemming geraadpleegd worden over de qoaestie of hot godadienstonderwgs al dan niet in bet acbrolprc ram moet worden oj enomen Als ten minste twintig huisvaders zich tegen de opneming verklaren zal in verhouding tot bet getal huisvaders die bedoeld onderwgs niet begeeren een zeker getal afzonderlgke klassen of Boholen worden geopend welka niet onder i orpen rnllen ign aan dt bepalingen omtrent hat onderwga in den godsdieott en hel toezicht der geestetgkheid Ingeval de meerderheid der haisvaders zich tegen het godadienitooderwgi zooden verklaren zullen in rerhouding tot het getal huisvaders die het godedienatouder wys wèl begeeren een zeker getal afzonderlgke kissen of schoten worden geopend welke onderworpen lollen zgn aan da roorschriften hieronder rermeld c Het geschil tuaichen Zweden en Noorwegen is n niet beslist In bet het Storthing werd de oononlaataqt aestie weer ter sprake gebracht maar zonder dat het tot eene beslissing kwam Het voorstel va dan gematigd liberalen afgevaardigde Liudlo om de atemmtog over dat decider oegrooting hetwelk de aanhangige quaestie betreft voorlo pig uit te stellen werd met 76 tegen 38 stemmen verworpen Men ging toen tot itemming over Met 76 tegen 38 atemmen werden de poaten goed gekeurd die waren uitgetrokken voor de diplomatieke vertegenwoordigers van het Scandiqavische rgk en met 72 tegen 42 atemmen aaégenomen de begrooting voor da consolatan Voorloopig zal waarsobgnigk het geschil wel aan de orde blgven want geen van beide partyen noch koning Oscar noch de Noorweegsche radicalen durven het sein te geren toteene openlgke breuk Toch blgven de kansen zeer gering dat bet nog tot eene aohikkinte ral komen W ielrijders Wilt gy getond blgven gebruikt dan de WOLLEN TKÜJBN van A van OS A GOUDA Kleiweg E 73 73o OODD4 Beurs van Amsterdam Tor kn tlotkoeri 94 4 io y 89V 87 111 94 48 100 7V 81 88 578 01 56V 101 I06V ll 79 loi 101 1 0 w 80 SS l 10 7 190 189 lo U8 981 8 88 108V 101 148 184 108 108V 8SV 114 10 Vl 49 ♦ 14 980 194 109l 7 IO8V1 103 lC8 i Ul 180 98 UI 88 84V 84y Vl 6 JULI I M LiNB Cert Ned W 8 dito dito dito Sdito dito dito S i HoNOia Obl Ooudl 18S1 88 4 tjllii Iniohrgving 186S 81 6 üoniii OU in pipior 18S8 t dito in lilver 1308 6 PoRTvaiL Oblig mat ooupon 8 dito lioket 8 V 889 r auiuND Ubl Binaenl 1894 4 dito Seooni 1880 4 ditobüRotlu 188114 dito bij Hope 1881 110 4 dito ia goud lara 1888 dito dito dito 1884 t apimi Perpot lobuld 1881 4 Tnull Oepr Ooav Ihd 1890 4 Geo leeoingurieD Geo le niag lerie U ZuiDAv ÜIF V obl Il9i 5 Uluoo Obl Buit Bob 1890 6 ViKiEVlu Obl 4 onbep 1881 llHniaDui Obligitien 18 i 8 aoTTianuf Stad leen 1894 3 Nlo N Aft HaodeUv and Ar ad b T b Mü Oertmcten D MMa l happi dilo A rnli Hypotbealcb paodbr 4 Oult Mij dir Vontaol aad Qr Hypollioekb paadbr 3 i KederiaodBohe bank alad Ned Haodelmsatioh dito N W kPao Hyp b pindbr 8 Roti Hvpotbeekb pandbt 8V1 Utr Hypotbeekb dito 8V OoaUK Oo t HoDg bank laad Kuu Hypotheekbank pandb i AMiaiai Kquit bjrpotb pandb E H Maiw L Q Fr Uen eert 8 f ID Holl IJ Spoor Mü aand Mij tot Kipl V 81 8pw aand tied Ind Spoorwegm aand Ned Zuid A rik 8pm aand dito dilo dito 1881 dito 5 lTiln Spoorwl 1887 89 A ïobl S Znid Ital apwmn A H obl 8 FoLm Wanohau Woenen aand 4 auiL Qt BoM 8pw Mü obl t l Balliiohe dito aand Faitowa dito aand 5 vang Dombr dito aand 5 Karak Cb AE0w 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 108 33 lOV 81 Alilanu Gent Pao Sp Hü obl t Ohio fc North W pr C v aand dilo dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Gr 8pm oert v a lllinoU Central obl in goud 4 Louiav fc NuhvillaOert v aand Meiioo N 8p Mij lehjp o Ui Kanua v 4 pot pref aand N Tork Ontario fc Woat aand dito Penna Ohio oblig Oregon Calif le hyp in goud S 81 Fanl Mina fc Haait obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig t dito dito Lino Col le hyp O 5 OiaiDA Cao South Cert v aand TiH O Ballw kNav leh d o O Anuterd Omnibus Uj aand Eolterd Tramweg Maati aand NlD Stad Amilerdam aand 3 Stad Botterdam aand 8 BCLOI 8tadAnt erpenl887 Vi Stad Bruuel 188S HOKO Thai Beguilr GetellMh 4 O0 TI11R StaaUlwming 1880 t K E Oo t B Cr l8S0S invn Stad Madrid 1883 7ar Kan Baa Hyp SpobI oeri y