Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1895

No 6705 Woensdag 10 Juli 1895 34ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De CJitgrave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 86 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 S regek 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oovda Soelpetidrak tu A Bukuuh k Zoon ADVERTENTI£N Tandarts E CASSUTO van MARKT naar Turfmarkt 172 nitgwonderd Zondags ran 10 5 te conialteeren RIJWIELEN SparkbrookRij wielen van af 190 Hecla Tangend Rijwielen a 140 verder alle mogelykeOlERDEELi BondsRijwielhersteller Aanberelend J C DE EUITER Lange Ttendeweg 30 Gouda Een ware Schat Toor de ongelukkige slncbtoffera der Zelfberlekkine Onuiie en geheime aitepsttingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HollandBche nitgive met 27 aib Prga 2 galden leder die aan de vereobrikkelgke gevolgen tsu deze ondeugd lydt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgkH daizend van een zekeren dood Te Terkrygen bjj hetVerlag Magaiin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poitzegelfi en in eiken boekkaodel in Holland AUerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Kxposition Chicago 1893 is het Wereldberoeoiil Drniven lJorst iionig Extract MELIANTHE mi DS Machinale Fabriek DE HUM1ÖBL0EM Vi H N van Schalk Co gevestigd te s Qravenhag GcsQ middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONBMBBOMPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Bet verzacht en geneest OSUIUDELtJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ota 70 ets en 1 met gebrniksaunwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kecbtbank te Gravenhage Wtr VSkrSgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜDMAN Uoordredtt J C BATELAND Boikoop B V WIJK OudeviaUr Haudolaraerk Gfj die Hoest gebruikt nit de Blikken Tntrntnel TAN N KATER en Co Qedeponeerd GBOyiNOBK Elk stnsje heeft de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommeltjes h 25 C bg opae bekende Verkooperi KIEZERS VOOR DEN GEMEENTERAAD worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener op VRIJDAG den 12 JULI a s de s avonds te 8 uur in de Sociëteit Ons jIenoeuen tot het stellen van VIJF ANIJIDATEN voor de a s Gemeenteraadsverkiezing P S Volgens art 14 van het reglement worden alleen kiexer tot deze bgeenkomst toegelaten Namens het Comité P J BELLAART Voorzitter D BOUTBK Secretaris Gouda 8 Jnli 1805 Vanaf Dli SDAG 9 JULI 189S tiiifi nwiEiiiF aan den MARKT hel Huis Ko Id4 te Gouda Eene PRAOHTIQE SORTEERING UUUUUllUlUUll lllUl lHUUUil mi uuuufux jjjvjiiiuU met en zonder ORNAMENTEN in verschillende stijlen en afmetingen zoowel in Goud Brons Cuivre poli als in diverse Houtsoorten alles met FRANSCH GLAS met pn zonder facet Voorts eene groote Collectie Iraal Geëncadreerde alsmede eene belangrijke verzameling meest moderne SCHILDERIJEN in Olieverf van bekende meesters ZEGT HET VOORT Ictoriawater ui f de KcforiaJBron fe Oberlahnsfein by ns Tafeldrank Van h ninklykef uis derXederlanden TRERKli G 19 Oct ober 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f 1 II Loten voor f iO VERKRIJGBAAR BIJ A BHINHMAU ZU LANGE TIMNDBWEG D 60 4 pCt PAITDÜjËvËS VAN DB Pester Vaterlandischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoveDgeDoemde Pandbrieven zyn Daminaal groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen Toonsieo van halijaarlykiohe Coupcm per Maart en 1 Soptamber bü allosbaar ttpari door cliddtfTaa halQaarlgkache aitloting 4 De üouponi cjjd tbani en ook in de toekomst vrij ran belasting rolgens de Wet ran 1889 Art 50 S 10 zg Kü eroDalB de Ottgebte Fao brieren betaalbaar te Budapest Weenen en te Amsterdam ton Kantore van oudei eteekonden tot den koers van den dag Volgons de wet van 1876 is op de gesameulyke verpande hypotheken prioriteit der hbudera van Paodbrioveu ingeachrevou waardoor hun het raobt op de hypothecaire schuld vorderingen in de eeiite plaats is gewaarborgd De ondergateekeaden naar hun verwgunde Prospectus van 10 Jaaitri 11 en het Jaarvarilag der Instelling over 189 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrleven van de Poster VaterlftnAisolier Erster SparcasiiaVerelii tot den koefa vaa den dag WËRTHËIM GOMPRRTZ AMSTERDAM Mai 18 I FEANSCHE STOOMVEEVERU SN Chemiselie Wisscherij II OPPEMIPJMEIt 19 Kruiskade Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het atoomen en rerren tu alle Heeren en Damesgarderoben alaook alU Kindei oederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 o gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week H M aRANDSt MxaA anrs nv Frintemps T E PARIJ S Zenden gratis mfranco de generale geïllustreerde catalogus in de hollandsche en fransche talen bevattende de nieuwste modes voor het Zomapaolzoen tegen gefrankeerde aanvrage gericht aan li JULES JILUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bg Ut ppintemps worden eveneens kosteloos toegezoiideD doch men gelieve duidelgk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Versendlngen naar aUa Iiandeu derWareld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Reeb ten Correspondentie In alle talen © Sfïj PDIKE OUDE A SCHIEDAMMER GEWEVEE Merk s NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B A 1b bewys van echtheid is oaohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Wat il d Mde kil aiM r Vit laattatMiiiiiiluatamitetHas 5 = AiiliBf Paifll xpilBr TeitaSiitaMf Vat Boat Ju iteedi in iadu ltiiii uiii Anfcer Piiiiixpelliir Pl l M at T5 at fl U de iMdu TMduiiiln il iHMto A Mk u V T Ad KoMw Oo tl BattaduL Te GoodB by A WOLPt Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt BINNENLAND GOÜDA 9 Juli 1895 Voor faet eerste ad missie examen aan de rjjkB hoogere bargerecbool hebben iich doen iascbrgTen 39 candidateo Voor de Ie kl roll onderwga 32 jongens en 2 meisjes Voor enkele lessen 2 meisjes Voor de 2 kl toII onderwas 1 jongen voor enkele lessen 1 meiqe Voor de 3e kl enkele lessen 1 meisje Bg de iaschrljring voor het gymnasium hebben zich aaugemeld 18 canüidateu nl 13 Toor I 1 voor tl 3 voor XV en 1 voor VI Hedenmiddag werd ten raadhuize aanbesteedhet afbrekeo en opnieuw bouwen van 42 00 Meter Walmnur met beheide fundeering langsde rivier de IJael aan het Nieuwe Veerstal enhet leveren en inheyen van de daarb behoorenda Meeren bevetligingapaleD Ingekomen 8 biljetten Ingescbreven werd door P A Borghout Gouda voor I 13985 L Brouwer 13980 J da Jong Wz 13923 J H de Wilde 13339 J J Dagm 13325 W Bokhoven 11833 J Liffendgk Jr Amsterdam 11483 en W A Verbrnggen Waddinxveen 10940 Beroepen by de Ned Hei vormde Kerk te Wemeldinge ds P S Meerburg te Capelle a d Uial Men moet tt nwoordig op Scheveningen voor de zakkenrollers op zgne hoede zijn Zondagavoud by de drukte ontdekte een heer in het statiou van de Staatsspoorstoomtram dat by zgn horloge vermiste De stoomtram der staataapoor vervoerde Zaterdag 10 500 en Zondag 14 000 tezamen in beide dagen 22 000 passagiers naar ScheveDÏDgen Die der Hollandsche spoor bracht Zaterdag 12 000 en Zondag 16 766 totaal 28 766 personen naar de badplaats Men weet dat zich een comité heeft gevormd dat gvert voor de oprichting van een gedenkteeken Frans Hals ter eere te Haarlem Het heeft daar na eeo cirenlaire voor rondgezonden FEVILLETOX ÖriHARSKRAIHER aar het Duitach 6 vJa toó trotseh dat je elke aaDgebodeD hulp als een beleedigendeD twijfel aan eigeo kracht beschouwde Als wilde jongen was je ten minste loo en ik zie dienselfden scherpen trek tussobeo je oogen I Nn als ik nog soo ware wat zou dat dan Hoor e na August ik kan niet veinzea zag maar roudait of ik bet geraden heb dat je niets ODtbreekl dan geld om hier eene goede betrekkiog te krygeuF Heb ik het niet geradec Nu ja en Eo bU du iemand je zoo gelukkig kon en wilde maken zou je daa zgae hulp veratootenP Halt waoht even riep zy fluka opapringeod toen zjj eag dat Helmstedt hetzelfde wilde doen en vatte ayne beide armen BAugust we zyn immöra vrienden van jongB af aan en mij bad geen grooter geluk kannen overkomen dan jou terug te zien ik heb faet recht je te helpen olet traar je alaat het niet af als ik het kanP Haar blik drong in den sy oen met eene innigheid die hem het hart ontroerde flPaalioa je zoudt me haast tot eene dwaasheid bewegen maar laat datl sprak hy zich verounneade en drukke haar op haar stoeltje terug Jy gaat je gang en ik de myne en dat xal wel syn in Voorzitter van het comité is de heer J Krol Ezn secretaris mr L W Straatman Er zijn subcomité s te Amsterdam Dordrecht Middelburg Leiden Utrecht Zn olie Groningen Den Bosch Rotterdam Arnhem Leeuwarden Nymegen Den Haag Assen Maastricht en Batavia Op de stoomtramlyn Breda Roeendaal heeft weder een droevig ongeluk plaats gehad Ëeu 8 jarig meisje stond op de markt te Prinsenbage met bare kameraadjes voor een speelgoedwinkel te kyken en ging om aan de andere kinderen ook gplegenbeid te geven het moois te zien achteruit juist op het oogenblik dat de tram passeerde De arme kleine werd door de machine gegrepen en letteriyk in stukken gereden zoodat de dood onmiddeltyk intrad Den taatsten tyd kwam het te Arnhem herhaaldelijk voor dat door marktbezoeksters hareportemounaies werden vermist Vrydi morgenwerd een 20 jarige meid op heeterdaad betrapt terwijl zy zich onledig hield eene dame hareportemonnaie te rollen By eene daarop teharent door de politie verrichte haiszoeking werden ongeveer 30 portemounaies en geldbeursjes gevonden waarvan er bereids enkeledoor vrouwen als haar op do markt ontrold herkend zyn A C Een rentenier te Byssel was mei zyne vrouw uitgegaan en had het bais onder bewaking van de meid gelaten maar deze ging naar een feestje in de buurt Van deze getegenheid hebben inbrekers gebroik gemaakt om met valscbe sleutels de woning binnen te dringen en zich meester te maken van 100 000 frs in effecten geld eo juweelen Men vermoedt dat zy met huD bait het Kanaal zyn overgestoken Het O M by de rechtbank te Leeuwarden heeft voor E B oud 29 jaar kassier aldaar thans in hechtenis ter zake van ontuchtige handelingen met een meirje beneden de 16 jaar 3 jaren gevangenisstraf geëischt Vóór veertien dagen werd op een der Amsterdamscbe kerkhoven het lyk opgegraven van eens vrouw vermoedelyk geatorven aan vergiftiging Ue Tydc meldt omtrent deze geaohiedenia nog het volgeode De broeder der vronw moeder ran acht kinderen was tegenwoordig by de opgraving die op zijo uitdrukkelyk verzoek geschiedde Hy was bet die rnat nog duur had voordat alle pogingen in bet werk waren gesteld om i f zaak tot klaarheid te brengen Hij liep de versctiilleRde richtiogoa Ik heb het recht niut je naar jou weg te vrageo waarop je mij atellig niet noodig hebt Maar ik wil je rekenschap geven nep zij wild opapringeod ik weot wat je denkt Anguat maar het ia zoo niet en je zult alles nog te weten komeu als je maar nog zooveol van me houdt als vroeger t Ib eene schitterende woeityn waarin k hier leef maar zoo gauw ik jou Augnst op die bank in faet park zag zitten was faet of er een gefaeel paradijs ia my begon te bloeien I Wees geen oagevoslige beer August riep zy toen Helmstedt zich oprichten wilde en legdo hare armen op zyne sohouders ik wil alleen maar dat je my een beetje liefhebt een klein beetje maar want dan zal je myne hulp met weigeren en my niet kwalyk nemen dat ik je liefheb als mijn leven had zijn hoofd tusaohen hare banden genomen an Helmstedt voelde een gloeienden kus op zijne lippen maar m t volgeode oogeublik had zy zich afgawend en borat by faet venster in een krampachtig snikken uit Helmatedt sprong op door duizend tegenstrijdige gewaarwordingen bestormd i Pauline wees een kind sprak fay en wilde den arm om haar heenalaaa maar zy ontweek hem behendig en verborg zich in eene diepe vonsterois waar zy hare opgewondenheid apoedjg meester werd t Is al over Anguat zei ze terwijl een lach door hare tranen heenblo k Ik ben eene Mttin maar wees er asjeblieft niet booa om Je beot een faartaloohtelyk kind Panline en hebt my nog den tyd niet gegund een enkel woord tot je t spreken antwoordde Helmstedt en nam hare hand tOBSoheo de z oe Luutcr eens goed mUn eene apotheek in de andere uit tothyeindelyk kwam in eene apotheek van het Roode KrQi8 c in de Pyp waar bleek dat in den laatsten tyd rattenkruit was gehaald door den man der overleden vrouw zyne bandteekeniug werd herkend op een aan de lias gestoken recepten Als reden was opgegeven verdelging van ratten en muizen De man nam het scfariftelyk bewya in ontvangst spoedde zich naar den officier van jastitie en Vrydag werd de verdachte persoon in arrest genomen Aan boord van een stoomlxwfc in de dokken van Swansea beeft Zaterdag eene ontploffing plaats gehad Vier mannen zyn ernstig verwond Men weet niet waaraan het ongeluk is toe te Bchryven Op den nationalen feestdag is t Laasetle Illinois eeo groote hoeveelheid vuurwerk in brand geraakt en ontploft Een honderdtal personen werden verwond waarvan eeaigen doodelyk De rechtbank te ZierikzeebeehK H ftldaar tbaua gedetineerd wegens bedriegelyke bankbreuk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf Te Sint Oedenrode N Brab is de betrekking van hoofd eener school vacant Het gemeentebestuur stelde aan den Raad van Rooi dë verkorte ben ming voor St Oodenrode voor faet salaris van dat hoofd op f 1100 vast te stellen Een lid vond f 1000 beter waarom werd met gezegd Ëen ander lidmeende dat ook f 1000 veel te boog was f 7üO was genoeg meer dan genoeg velfs Een derde oordeelde f 1000 wel veel maarniet geno om er den heerc van te spelen waarop werd gevraagd of een hoofd der school den heerc moest spelen De voorz vattehierop vnur en zeide Dat moet hij zeker En als de pastoor by hem komt dan moet hyeeo glas wyo kunnen schenken De jaarwedde van bedoeld hoofd werd daarop gesteldop f 1000 Haarl Ct Aan bet Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1894 ontleenen wy nog bet volgende KERKELIJKE ZAKEN Men vindt alfaier de volgende kerketyke gemeenten eene Nederlandach Hervormde met 2 kerkgebouwen en 4 predikanten eene Evangeliacb Lutberscfae met 1 kerkgebonw en 1 prediknnt geroel kan er nu eenmaal niet tegen van een bloedverwant of een vriend of van wie het ook zy eene ondersteuning aan te nomen zoolang myne eigene middelen oog niet goheol uitgeput zyn en ik wil lietrer op do onderate sport ran den arbeid zelf boginoen dan door een ander naar boren getrokken te worden Zoo ben ik Pauline Zy knikte eren en hernam Maar stel hot geral je waart verloofd met ooa ryk meisje dat je hartelijk lief faadt zou zy je dan niet van dien rechten weg kunnen afbrengen P Ik geloof met dat ik zelf schraal bij kaa zyode een rijk meisje zou kunnen vragen Supper is ready riep de Mulatin door de Halfgeopende deur Laten we beneden gaan soupeeren I zei het Bchoooe meisje met eeo treuVigen bhk en wilde hare hand uit dio des jonkmans rukken maar deze hield faaar echter met rosten druk omklemd Versta my niet verkeerd Pauline hernam von Helmstedt ik geloof dat het op dit oogenblik beter is dat ik mijn hotel opzoek want wy s n allebei wat opgowonden Ik zie u een andermaal nog wel eens f Ik wil u tot niets meer ompraten antwoordde zy met gedrukte stem of wij elkander spoedig sullen wederzien weot ik niet Mr Morion is thuisgokomeu en die heeft orer my te beschikken Maar ééü ding smeek ik je August mocht ooit je kracht ontoereikend blijken om je uit de rerlegenheid teredden herinner je dan eene rriendin die meer van je houdt dan je eigenlyk verdient I Een oogenblik zag t hem innig aan alof z hem weer om den hals wilde rallen maar toen dnaide I eene Remonetrantach Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 predikant eene Gereformeerde ontstaan uit de vereanï ging van de Oh ristelyk Gereformeerde en de Nederduitsch Oereformeerde doleerende gemeenten met 2 kerkgeboQwen A en B en 2 predikanten eene Oud Gereformeerde met 1 kerkgeboair en 1 leeraar twee Roomsoh Katholieke Paroohien die vm 0 L V Hemelvaart en die van St Joaeph met 2 kerkgebouwen en 6 geeetelökea eene Oud Roomscfae of van d Biaeehoppelyka Kterezy met 1 karkgeboDW en 1 geaa telyke eene larajilietiaobe met 1 kerkgebouw en l leeraar De geboawen voor den eeredienit baetamd verden voor zoover wy weten behoorlyk onderhouden Uitgaven voor de opeubare eeredienstan Aan de St Janskerk wordt kraohtens overeenkomst jaarlyks eeue som van f 2400 van de Gemeente als scbadelooeetelliDg voor het gemis van begrafeoisreohten uitbetaald Makingen en scbenkingen voor godedieasUga doeleinden krachtens machtiging aanvaard Voor zoover ooa bekend is ontvingen alleen de Armbesturen derOud BisschoppelykeKleiary in Nederland eene erfitetliug beiproken door wyten F J Beger J Fsn te Friwlnohsbafsn ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Scholen voor lager onderwya De Commissie van Toesiofat op het Lager Onderwys ondei ng eene verandering doordien de heer G P Cheriei die de Gemeente verliet zyn ontslw nam en vervangen werd door den heer Dr H IJssel de Schepper Volgens het oordeet dier Commissie aan wier Verslag wy vele van da in dit hoofdstuk vermelde byzonderheden ontleenen wai de algemeene toestand van bet Lager Onderwee in deze Gemeente gedurende bet afgeloopea jaar alleszins bevredigend De rapporten omtrent den yver en de toewydiog der onderwyzers en onderwózeressen luidden zonder onderscheid gunstig Het schoolverzuim was wederom zeer gering Openbare Scholen Er zyn zeven scholen van de Gemeente Op at desa acfaoleu wordt onderwys gegeven in de vakken vermeld onder de letters a j van art 2 der Onderwyswe en bovendien op de beide Kostelooze Scholen en de TnsBchenaohooi in de nutt ge handwerken bet zy zioti snel om en verdween in een z vertrak Helmstedt zag faaar na eo earat weifelend of bjJ kaar volgen sou maar toen oen kort besluit nemend greep hy zyn faoed en veriiet het buik In befligen twee atryd giog by de Btraat af naar Broadway Nu eena rond hy zichzelf een gek die met den voet de roten vertrapt dia op zyn weg vallen dan reer gevoelde hy zellvoldoening over zyne oordate weigering en eindelijk verscheen fast weelderig vertrek met dat beerlyke wezen aan zyn hali bem als een droom zoodat hy atiUtaan en nog eens naar dat tooverpaleisje omkyken moest i Is beter zoo I mompelde hy ten laatste met de band langs het voorhoofd strijkend en vervolgde zyn weg Op den boek ran Broadway stond met een bak vol toiletartikelen om den hals een Jongeu wiens trokken onmiakocbaar nijoe joodsobe afkomst verrieden Ken hollend paard ocne ratelende aleeperBkar mooslingerend erooreaakte op die plek een plotseling gedrang en de kleine koopman werd onder den roet geloopen terwyl al z no keunge artikelen orer de straat verspreid eo vertrapt werden Hollend trachtte de jongen lyo boeltje weer b een te rapen en Helmstedt gevoelde zao eel medelijden nel ds kleino bankroetier dat hy dadeljjk gereed waa ta redden wat gered kon worden De ylioga weer geruide bak vertoonde evenwel zulk een ohaoa van verpletterde stakken zeep halre en kwart haarkammen en atraatvuti dat de jongen opnieuw in tranen uiibarstta Bemoedigend klopte von Helmstedt hem op den schouder en zei vriendolyk olyd If ordtt