Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1895

Aan Mej H P Kluit werd met het oog op baren minder uDstigeo gezondheidstoestaod vergunning verleend om hare lessen in de handwerken aan de 2e Kostelooze school tgdelyk te doen waarnemen door Mej £ Sprngt te Waddingfveen bevoegd tot het geren van dit onderwga Mej A Th Tan der Wonde ouderwyzeres aao de 2b Burgerschool voor meisjes behaalde de boofdacte De acte als ODderwgzer of onderwgaeres vei wierven de kweekelingeo J D Kromhout M Kruisheer E P J Schriek M Bontenbal J Breebaart C A Kramers T W de Bock W G M Oomtorius M B Burgersdyk D E Klem H L Posthomos en J C de Ruwe De dames M Kruisheer C W Schinkel E P J Schriek C A Kramers M B Burgeradyk M Vermaes en D E Klem verkregen tevens de acte TOor nuttige handwerken eu Mei G G Schinkel die voor de vrge en orde oefeningen der gymnastiek welke laatste acte ook behaald werd door den beer M Bontenbal Als kweekeliogen werden op de verschillende scholen toegelaten A K H Tamtniau C Houdgk W J de JoDg J G de Mol C Grendel J W C Vermeulen C W Schriek A W Groenendal G Blommendaal A J Roggeveen K W F Spruit en J J Cornelisaen Het aantal leerlingen op de Openbare Scholen bedroeg op i Jan 1 April 1 Jali 1 O ït Op de Ie Kostelooze school Op de 2e Kostelooze icbool Op dj To8scbenscbool Op de Ie Burgerschool voor jongens Op de 2e Burgerschool voor jongens Op de Ie Burgerschool voor meisjes Op de 2e Bargerscbool voor meisjes 474 435 406 225 220 219 217 60 184 186 203 187 56 Te amen 1835 1886 1818 1889 In 1893 waren deze getallen 1771 1782 1785 1900 Op het einde van het jaar werden de openbare scholen met uitzondering van de Avondscholen bezocht door 1869 teerliugen Inb t jaar te voren bedroeg hun aantal 1859 Het aantal leerlingen uit naburige gemeenten daaronder begrepen 7 schipperskinderen was aan het einde van het jaar 119 tegen 97 op Dit December 1893 Op de beide Avondscholen werden bg den aanvang van den cursus in September ingeschreven 70 jongens en 31 meisjes Aan het einde van het jaar waren op de Avondschool voor jongens 53 leerlingen en op die voOr meisjes 24 leerlingen Het aantal leerlingen op de Avondschool voor meisjes wa geringer dan by bare oprichting in 1893 zoodat bet Hoofd slechts door ééae onderwgzerea behoefde te worden bygestaao De leerlingen muntten echter uit door trouw schoolbezoek en goed gedr en gaven blgk van groote helangstelliog in bet ooderwgs Er werd vooral veel werk gnmaakt van bet onderwgs in de nuttige handwerken waarover door eeo paar damns daartoe door de Commissie uitgenoodigd welwillend toezicht werd oi eoefend Staten Qeneraal 1 KAïua Zitting van Maandag 8 Juli De Eerste Kamer is gistentvond bgeeogekomen tot hervatting barer werkzambedtn lugekomen was een missive van den heer C T Stork houdende kennisgeving dat hg Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 7 69 7 69 8 06 8 13 8 99 10 4 11 01 11 08 11 16 11 94 8 86 10 17 11 95 9 10 7 47 91 7 96 3 48 7 4 8 07 9 18 D£N H AA G 60 D DA sHaKeM8 7 S0 7 48 8 80 9 88 9 461U 14 ll SSU U 1 88 S 44 S B8 3 48 4 16 B U 6 U 7 58 8 88QYoorb B 64 10 80 1 44 v t Z Zegv8 08 r V f 10 85 f 1 B8 2ev li e l w w w g M 10 48 9 09 ömida 6 80 7 S0 8 18 9 9 fi6 10 16 10 B7 19 0S 19 46 9 90 8 14 8 8S 4 18 4 43 Stopt te Blaisw k Kruisvreg en Nootdorp Laidscbendam OODDA DEN BIAB 9 8J 10 90 fl 60 19 19 19 96 1 97 8 86 8 47 4 46 6 97 7 14 7 49 8 99 8 64 9 411 16 19 8T 4 67 8 01 10 0 19 48 6 08 8 19 10 16 6 10 8 16 10 17 Soult 7 60 8 8 9 09 ZIT H 7 49 8 47 2 Sii iT 10 8 V 1 1 5JJ7 4 Ó5 4 n u M I Mi i io Sn u U T K B O H T G O ü D A 10 11 84 18 50 8 10 8 684 48 6 86 10 88 11 51 K 4 16 g 6 B8 10 31 V f 4 94 10 44 18 07 1 98 8 49 4 87 5 80 7 09 AUSTIXDAUfiOtJDA 9 66 11 8 40 4 86 W M 11 1 8 80 6 8 OL DA UTKIGHT 5 85 6 40 7 66 8 09 8 81 9 0610 18 11 19 48 9 98 8 17 4 16 4 4 6 57 6 68 8 8110 16 6 8K 6 54 0 M M 11 14 9 87 7 10 10 89 6 7 03 8 19 f ff 11 89 8 46 8 84 6 06 6 17 7 18 6 48 10 87 6 18 7 S8 8 2S 8 41 0 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 8 50 4 48 5 99 6 85 7 46 9 0411 6 O U U A A II8TBRDAU 10 01 11 18 10 8 81 4 47 8 56 10 18 10 60 19 45 1 4 80 6 45 8 18 11 1 handteekenen an de gymoMiiek leit b q en b op de Eerste Bargerichool toot Jongeoi in de begiuMlen der Framcbe taal die der algemeene gescbiedenis en die der wiskunde het handteekeaen eo de gymnastiek lett 1 o P q en e o f de Tweede BurgerBchool oor Jongeui in de beginselen der Fransche Hoogduitsehe en Kngelscbe taal die der algemeene geschiedenis en die der wiakande bet bandteekenen en de gjmnaBtiek tett m n o p qeni op de Eerste Bargerscbool 70or Meisjes in de nnttige haadwerken de beginselen der Fransche taal en die der algemeen gescbiedenii het bandteekenen en de gymnastiek lett k 1 o q en s Op de Tweede Burgerschool voor Meisjes in de nuttige handwerken de beginselen der Fransche Hoogduitsehe en EugelHcbo taal en der algemnene geschiedenis het bandteekenen de gymnastiek en de fraaie handwerken lett k 1 m n o q s en t Verder heeft de Gemeente twee ATond Bcbolen de Avondachool Toor Jongens geTestigd io het gebonw der Ie Kostelooze School in de Patersteeg aan het hoofd waar an is geplaatst de heer J van Kempen en waarop berhalingsonderwgs wordt gegeven in de rakken vermeld onder de letters n g tan Art 2 der Wet op het Lager Onderwas en de ATOndschoo voor Meisjes gevestigd in het gebonw der Ie Burgerschool voor Meisjes onder leiding van den heer B P lan Cittert waarop herbalingsonderwas wordt gegeven io de vakken a d en k van Art 2 der genoemde Wet Met bet onderwya in het handteekenen op s openbare scholen is de beer J J Bertelman en op de 2e Kostelooze School de heer M den Oaditen onderw zer aan die school belait Het onderwas in de gymnastiek i aan de Ie Bargersohoot voor Jougens de Tassebenschool en de 2e Kostelooze School aan den beer H J Steenbergen opgedragen endataaa de 2e Burgerschool voor Jongens de Beide Burgerscholen voor Meisjes en de Ie Kostelooze School aan den heer H Ouderkerk Het ondernys in de handwerken voor meisjes werd gegeven op de Eerste Kostelooze School door twee onderwgseressen der school en twee nitsluitend daarvoor aangestelde onderwgzereBsen op de Tweede Kostelooze School door drie onderwgEoresson der school en twee ouderw zereseen uitsluitood voor de handwerken op de TusBcbenicbool door drie onderwgsereaien der school en twee nitsluitend daarToor aangewezen onderwyzeresseo op de Eerste Burgerschool voor Meisjes door drie ondnrwgzeressen der school en eene uitsluitend daarvoor benoemde ouderwyzeres en op de Tweede Burgerschool voor Meisjes door de onderwgzeressen der school In bet onderwgzend personeel hadden de volgende veranderingen plaats Op de Ie Kostelooze School werd de heer J Griffioen die reeds in bet vorige jaar op verzoek eervol ontslag bad verkregen definitief vervangen door Mej C W Scbiukel Op de 2e Kostelooze School traden in de plaats van de Heereu M W van der Hoeveo en W J Huber die op bon verzoek eervol ontslag ontvingen op de heeren A M Emeia en J Scbeggrond terwyl verder aan den beer A Stoorvogel op z n verzoek eervol ontslag werd verleend 8 40 8 47 8 S4 9 01 10 01 8 1 S tl 8 19 8 88 Ooad 6 90 Mooidreokt ïi KiauimVnk Onpall Rotterdam 7 Oirdla Hinwnkuk Iloordnoht Smd 7 86 7 S 7 8 7 7 IS i lO i lt t t 5 91 11 09 11 18 Ooada Ondaw WoardflD UtTMlrt Gtonda 6 40 8 91 9 10 Wp Aan de heeren P van Troteenburg en W Herman de Groot onderwyzers respectievelijk aan de Ie en de 2e Burgerschool voor jongens werd mede op hun verzoek eervol ontalag uit hunne betrekking verleend in welke vacatnren aan bet einde van het jaar eveneens nog niet voorzien was De vacatare aan de laatstgenoemde school werd niet vervald aangezien een ooderzoek in hoe ver inkrimping van bet onderwgzend personeel aan deze school wenBoheiyk en mogelyk zoo zfln nog niet was afgflloopen om gezondheidsredenen zich verplicht ziet zgn ontslag to nemen als lid van de Eerste Kamer der StateoGeneraal De Voorzitter sprak daarna ongeveer de volgende woorden Mgoe Heeren Gg zult het allen zeker met mg betreuren dat ons hooggeacht en hoog gewaardeerd medelid de heer Stork gemeend beeft met het klimmen der jaren eo ten gevolge van verzwakking zgner gezondheid ontslaff te moeten nemen als lid dezer veigadering Wg zullen hem bier steeds met de meeste achtiog eo liefde herdenken want hg was een tronw en eertgk man die hier geeu vganden heeft Tot mgo leedwezen moet ik er bijvoegen dat zyoe gezondheid in de laatste dagen zeer ia achteruitgegaan zoodat bet te vreezen is dat zgn leven niet meer van langen duur zal zya Moge de Almachtige hem behoeden Wij znllea hem hier iu liefde en genegenheid herdeuken Nog was ingekomen een missive van den heer J E N Sohimmelpenninck vanderOye houdende kennisgeving dat hg wegens bevordering tot generaal majoor der genie heeft opgehouden lid dezer Kamer te zgu 482 464 471 457 429 456 427 422 441 Nog wareo ingekomen do laatstelgk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waaronder het wetsvoorstel van den heer De Savoroin Lohman wgziging van art 54 bis en het wetsvoorstel Pgoappel faillissement en surséance van betaling welke naar de afdeeÜDgen worden verzonden die heden en Woensdag te 11 uren het ooderzoek zalleu aanvangen Donderdag zal mede in de afdeelingen onderzocht worden het wetsvoorstel van den beer Hartogb wgziging van het wetboek van Burg Ev Donderdag te 11 oren openbare vergadering ter behandeling van de wetsontwerpen betref fende de verveningen en de uitvoering van art 191 der Grondwet zoomede van die ontwerpen die aUdan voor openbare behandeling gereed zullen zgn 53 48 5G De vergadering is daarna verdaagd tot Donderdag 11 u en 49 46 55 Ma indagmorgen te ongeveer negen uur kwam te Utrecht een man in woeste vaart van de Moreelselaan afrennen gevolgd door een aantal menschen die luid schreeuwden houdt hem 1 houdt hem Er waren eenige moedigen die in den weg traden doch op het gezicht van een revolver die hg dreigend op ben richtte spoedig afdeinsden Groote verwarriog heerschte onder de ambtenaren van den Staataspoorweg die jaist in groot getal naar hun kantoor gingen eo nn met ongewonen spoed het hoofdbareau binnentraden De man men zegt dat het een Duitscher is die op het Stationsplein een schot op een officier gelost had zonder dien te trefien zette zgne vlocht voort weder door een aantal personen gevolgd Bg het bek van het baitengoed van den heer a Jacob wendde hg zich om en schoot opnieuw zgn revolver af waarby bg een zgner moedigste vervolgers zoodanig in den benedenarm verwondde dat diens opname in het ziekenhuis noodzakeiyk was De woesteliog zelf wa i iomidclels over het bek gesprongen en zette door deo tuin zgne vlocht voort Over den spoorweg bereikte hy de Jeremiehrog waar hg door een wachter io de borst werd gegrepen Hg wist zich echter los te rokken f den wachter een slag met de revolver sprong in de Keulache Vaart en bereikte zwemmende de overzgde Door het land is bg verder op den loop gegaan zonder dat het tot op het oogenblik dat wg dit bericht ontvingen gelukt was hem te grgpen By werd o a ook nagezet door een paar artilleristen die in het Sterrebosch aan het exerceeien waren en op last van hao officier die den vluchteling blootshoofds over het spoor zag toopen te paard stegen en hem vervolgden Nader meldt men De Duitscher die Maandagochtend te Utrecht Zooierdlenst 1895 Aangevangen 1 Mei OOUDA SOTTXEDAH 11 09 11 99 1 94 9 39 3 44 4 50 6 94 7 11 19 9 4 67 11 98 5 04 7 80 S IO 6 49 9 60 19 48 6 11 19 58 1 44 3 0 4 09 6 90 B O T T E II D A U O O B D A 19 99 9 40 19 90 11 60 1 45 1 55 9 09 9 09 9 15 9 51 10 99 10 91 10 99 10 48 10 59 8 09 8 99 19 08 19 40 6 88 7 50 6 58 8 11 7 07 8 1 7 90 8 89 6 60 Ï48 Utrecht Woerden Üudewater Oonda AutardamWp eoada 8 16 8 84 9 69 10 11 door het schieten met zijn revolver zooveel opschudding veroorzaakte ia zonder meer kwaad aan te richten dan hg reeds gedaan had gearresteerd Bg die arrestatie ia van veel moed en overig blgk gegeven door den agent dier gemeente Edenburg en den ryksveldwachter Blikslager uit IJselstein In den Laag Ravensohen polder bad de man zich een oogenblik nedergele d om uit te rusten met de revolver in de hand De beide beambten slopen nader doch konden hem niet gemakkelgk bereiken daar zg door een vrg diepe sloot van hem gescheiden waren Na kort beraad sprong de agent Ëdenbarg over de sloot en viel plotseling op deo Ooitaoher neer dien bij bet vuurwapen oit de band rokte hetwelk hg daarna een eind weegs weg wierp De rgksveldwachter Blikslager hield zich inmiddels gereed om zoo noodig met zgn karabgn op den Duitscher te schieten De agent had hem echter oomiddeligk geheel in zyoe macht en toen wierp de veldwachter zgn karabyn over de sloot sprong er daarnn zelf over en toen gelokte het hun beiden weldra hem te boeien en mede te voeren Met behulp van nog andere agenten werd by later per as naar het hoofdbureau gebracht waar hg goed gebonden en opgealoteo werd t rwyl zgn kleeren waarmede hg te water was gesproagen op de plaats te drogen gehangen werden Bg hem werden onder andere voorwerpen ook nog eene photographie gevonden waarop zgn portret met dat van eene vrouw hotelhoudster uit Amsterdam voorkomt Sedert eenigen tgd houdt bg echter met die vronw te Utrecht verblgf en deze waa dan ook beden middag reeda eenige oogenblikken op bet politiebnresD aanwezig De man moet een deserteur van het DuitBche leger zgn maar op het oogeofolik rgnnog geeoe nadere bgzonderheden omtrent hem bekend U D Naar aanleiding van het afschaffen van de marktgeiden op dp fruitmarkt te Amsterdam hebben verocheidene commissionnairs te Aalsmeer bekend gemaakt dat voortaan op de rekening der koopers 5 cent per bak bessen zal worden afgetrokken Men schrgft uit Amsterdam Het was juist onder e klarinetsolo uittLes Perles d or c dat dreigende rookwolken nit do spleten der besneeuwde bergen opdwarrelden van het chalet genaamd Edelweiss c in welks voorgedeelte Zwitsersohe maagden Fransche wgneo schenken en welk chalet zooa a wg zeiden een Alpeofttok verbeeldt met door eeowige sneeuw bedekte toppen Men dacht een oogenblik aan een vulcaniscbe uitbarsting waarvan de sulpberwolken de voorbode waren doch al spoedig bleek uit het onderzoek van een brandweerman die stout de bergen oesteeg dat beneden een jongeheer met vonrwerk bad gespeeld en het linnen ingewand der Alpen in brand had güstoken Met een paar emmers water werd bet onheil m zgn geboorte gestuit en na weinig tijds stroomde weer óe wyn in de glazen der betookers van het proeflokaal dat eerst gisteren geopend zich thans bg ieder bekendheid heeft verworven Bg ieder die Maandag avond op het tentoonateltingsterrein aanwezig was en dat zullen er wel over de 10 000 zgn geweest Want behalve dat het weder alleruitlokkeodst was wint de onderneming Tan dag tot dag aao attracties Zóó is er thans weer bggekomen behalve de kiosk EdelweisB eeo stoomdraaimolen en een Bairischer DorfTanzplatz Eintritt frei Ein Taoz 10 ets Deze laatste inrichting had althans io den vooravond oog niet op een drok bezoek te roemen hetgeen wg toeschrgven aan de omstandigheid dat dergelgke dansinrichtingen in de open lucht ten onzent niet gelgk in Duitscbland en Denemarken nationaal zgn Het kan echter verkeeren en aanzien doet gedenken want eenige paartjes wisten toch allengs nunoou schroom te overwinnen en hoe later in den avond hoe meer beenen van de vloer Deie aanwinsten in TUd van Grecnfflcli 8 69 4 90 9 03 5 81 9 10 S 90 6 30 6 87 6 44 6 60 U 80 9 41 M 9 67 10 04 10 11 10 18 10 97 8 06 6 1S 9 68 6 42 K 10 08 5 47 6 63 8 88 10 18 7 B0 8 09 9 07 10 84 n K 9 88 10 14 f 9 86 8 85 8 419 49 11 10 8 8 40 10 11 10 6 85 7 46 8 10 M hnnoe waarde gelaten wezenlgk aantrekkeiyk zijn de heerlgke bloembedden dia sinds eenige dagen aan de terreinen een smaakvoller aanzien geven prolosies van rozen bloeiende in alle beerlgkhei I prachtige geraniums welriekende anjelieren in groote schakeering enz ent En dan bad het harmonie orkest der Société Kojalac van Frameries in Henegouwen eeo massa volks naar de tentoonstel tisgsterreinen gelokt een orkest van io de negentig man illen in mynwerkersdracht wit en blauw linnen pakken Wg durven er niet op zweren of alle executanten inderdaad van het mgnwerkersgilde zgn maar ons werd verzekerd d t ze zonder onderscheid tot de werkmansklasse van Frameries behooren en bieraan vinden we geen reden te twgfelen Wg hebben de oltvoeriogen van dit corps met groote belangstelling gevolgd Het is uitmuntend Tan samenstelling naast het koper eeo behoorlgk aantal boDtinstmmenteu clarinetten hobo s fluiten drie contrabassen en waar de composities dit verlangen ook tbebaansohe trompetten die in Belgische muziekkorpsen van eenigen omvang den laatsten tyd nooit gemist worden en den glans van het koper zeer verhoogen Het programma bood groote verscheidenheid Dit werklieden corps dorft zich te wagen aan transcripties van Massenet s iLss Erinuye8 aan Gbabriers ïEapana aan de onvertare GuillaumeTbll € Het concert werd ingeleid en besloten door de nationale volksliederen die met geestdrift door het publiek werden ontvangen Het is gelgk ook moeielgk te verwachten was niet alles even delicaat wat deze Belgen te hooren geven maar men taat verbaasd over hunne virtuositeit en bewotijlert het aplomb waarmede zg spelen en de sonoriteit van klank dien zy ontwikkelen op hunne mooie instrumenten waarvan de fabricatie gelgk men weet in België een booge trap van Toortrefielgkheid heeft bereikt In den beer Jnles Platteau mag het korps roemen op een vurig dirigent die zijn mannen volkomen in de hand heeft Het was wy herhalen het een mooi gezicht al die mannen ouderen en jongeren arbeiders die ongetwgfeld een zware dagtaak plegen te vervullen zich met zooveel toewgdiog aan de muziek te zien wyden en op zóó flinke wgze getuigende van liefdevolle volhardende studie Wat een aantrekkelgk beeld vormt men zich van eene dergeiyke arbeiderskolonie die in plaats van des avonds in de cabarets te zitten drinken en Ewet8en ontspanning zoekt in de beoefening der muziek Zooals men weet heeft de gemeenteraad van Enschedé zich in zgn tergadering van 10 Juni jl vereenigd met een motie waarvan de hoofdstrekking is bg de roering en de beide takken der Volksvertegenwoordigingaan te dringen op wyziging aanvulling en verscherping der wet regelende den kleinhandel in sterken drank enz Deze motie had haar ontstaan te danken aan een uitvoerige en van veel stndie getuigende beschouwing over het belastingstelsel van Enschedé die door den heer J Beukers lid van den Raad dier gemeente in April II ter tafel van dien Raad werd gebracht eo waaromtrent door Borg en Weth eon niet minder uitvoerig en zaakryk praeadviea werd nitgebraoht De Gemeentestem c juicht deze beslissing zeer toe en motiveert dat als volgt Niet omdat wg voor de gemeenten in het algemeen wat de verbetering barer financiën betreft nitredding nit den nood verwachten van eene verscherping der drankwet want dat de ontduiking dier wet in vele andere plaatsen op zoo groote schaal als te Enschedé plaats beeft kunnen wg vooralsnog niet ge looven En ook wanneer dit wèl het geval ware zonden zeker de meeste gemeenten met de hoogere opbrengst van hetveigunningsrecht niet geholpen zgn Maar wg vinden het besluit verstandig omdat wg thans den tyd allerslechta gekozen vinden om verder en zoover als B eo W willen te gaan Op het ter band nemen eener grondige herziening van net plaatselgk belaatingstelsel al bigft zg een eisch des tyds bestaat o i io den eersten tgd niet de geringste kans Het kiesrechtvraagstnk moet vóór alles worden afgedaan Eerst daarna zal aan andere belangrgke en urgente hervormingen de band worden gdalagen Wg scbrgven deze opmerking niet neder omdat wg na jnist de kiesrechtuitbreiding voor de allernoodzakeiykste verbetering houden maar w wgzen er op als een omstandigheid waarmede no eenmaal rekening moet worden gehouden De politiek heeft io de gegeven omstandigheden de voorkeur boven oeconomische en andere belangen Te Nieuw York werd dezer dagen het boweIgk gesloten tusschen een lid der familie Burden a een der familie Sloane En terwgi het orgel in de kerk een preludium speelde voor Mendehnohn B Hoofazeitmarscb zat een ver laiigever van de World in zgn reporterboekje uit te rekenen hoe groot het vermogen waa dar parioaen daar in de kerk aanwezig Zgn berekening gaf hem een totaal van duizend millioen dollars dos genoeg om de staatsacbnld van Portugal Uriekeolaod en Servië tezamen af te lossen dan blijft er nog voldoende over om de schuld van Montenegro Luxemburg Zwitserland l lgarge eu Denemarken te betalen en bovendien de begrooting van oorlc van een der groote mogendheden bgv Owteorgk Hongarge te voldoen Er was één gast van 120 millioen dollars een van 75 millioen een van 35 millioen een van 30 mitlioeo een van 25 millioen toen volgden er 9 van 20 millioen 11 van 10 millioen een van 9 millioen 13 van 5 millioen een heel rgtje van 2 a 3 millioen en een honderdtal van één armzalig miilioentje De correspondent van de cStandaard te Eonstaatioopel weet mede te deelen dat de dertig veidachte leerlingen der militaire school van Pakaldi met onmenscheiyke wreedheid gefolterd om van hen bgzonderbeden te weten te komen nver de samenzwering tegen het leven van den Sultan zg bleven echter standvastig en zwegen Men weet alleen dit dat de verdachten een manifest hebben verspreid waarin werd geconstateerd dat het rijk met ondergang bedreigd werd door den Soïtan wiens beite daad zou zgn Turkge van hem te verlossen door zelfmoord te plegen Een door de Deensche r eering indertyd in het leven geroepen vereeniging welke tendoel heeft bet lot der werklieden te verbeteren enz had ter gelegenheid van baar 10 jarig bestaan een prgsvraag nitgeschreven voor een ontwerp omtrent cver ekering tegen werktooabeid Van de ruim 20 ingekomen antwoorden zyo er 2 bekroond waaronder dat van onZ n vroegereu landgenoot thans Nederlaodsch viceconsul in Kopenhagen den heer W M van Haarst Omtrent den geheimzinnigen aanslag op het leven van den inspecteur van politie Krause weet de Berlgnsche politie nog niet veel Men vermoedt dat de belsche machine in België is vervaardigd aangezien de revoher en het uurwerk van Belgiesch maaksel zgn en de heuzineflesschen gewikkeld waren in een in Duitscbland niet bekend Belgisch blad Verder heeft de politie grond om aan te nemen dat het toestel aan het postkantoor te Fürstenwald is afgegeven door een meisje in manskleedereu dat uit Beriya gekomen en onmiddelgk na afgifte daarheen teruggekeerd ia Op het Congres voor dieren bescherming te Bazel i de aandacht gevetitigd op de wgze waarop bet vee oit Nederland eu Frankryk naar Zwitserland wordt overgebracht De diereu worden zegt de berichtgever 63 uren lang soms bg tropische hitte in de waggons opeengepakt zonder voedsel of water Bg het afladen blgkt dan ook dat eenige dieren niet in staat zyn den korten weg van bet station naar het abattoir te Bazel at te leggen ze moeten onderweg worden doodgeschoten Bg twee ossen had dan het vle scb volgens officieele opgave nog een uur na den dood een temperataor van 43 graden zoodat het spoedig tot ontbinding overging De Daitache spoorwegbeambten verklaren dat zg met een boete van 1000 Mk zouden gectraft worden als ig de geplombeerde transportw eos wilden openen Verbetering van deze toestanden is niet mogelgk in Zwitserland wordt er voor gezorgd dat de schapen die daar dagelgks in groote zendingen naar Pargs passeeren ten minste zoovenl mogelgkl te driokeo krggen De heer G Ribbius Peletier te Utrecht heeft by de overgave van zyn sigarenfabriek aao een vennootschap f 2f 000 geschonken als pensioenfonds voor de werklieden Verleden week zaten in het Ho van Holland te Oosterhont N Br vier personen toevalliger wgze bg elkaar gekomen kaart te spelen Toen men elkanders ouderdom vroeg kwam men tot de conclusie dat zij met bun viertjes het respectabele aantal 326 jaren telden En niettegenstaande dit hooge levenscgfer zaten de oudjes te spelen alsof zg jongeini waren Te Eist Betnwe heett gisteren een ernstig ongeluk plaats gehad De 12jarige zoon van den haltechef aan de Vork was bg eeo landbouwer gezeten op een der hoornen van een in beweging zgnde hooi barkmachioe Door het breken der cing l werd het jonge paard schiehtig en geraakte de jongen onder de machine zoodat een der wielen over hem heen ging en een paar tanden in bet lichaam droegen Zwaar gewond werd hg naar de oudarlgke woning vervoerd Zgn toestand ia levensgevaarlgk Te Bristol in Indiana is een brug ingestort waarop een groote menigte stond te kgken naar mn roeiwedstrgd Zes honderd menschen raakten te water een wonder is bet dat niemand verdronk velen echter zgn gekwetst sommigen ernatig Boitenl Ddsch Overzicht Het officieele blad io Engeland behelst een proclamatie waarbg de ontbinding van het Parlement wordt aangekondigd en nieuwe verkiezingen worden bevolen terwgi de opening van het uieowe Parlement wordt bepaald op 8 Augustas Tengevolge van dit besluit ia derhalve de verkiezingsstrgd ofiSciëel geopend Trouwens de meeste afgevaardigden die reeds wisten dat het ontbindiogs decreet beden zoo verscbynen hadden Londen reeds verlaten ten einde in de districten welke zg vertegenwoordigen de verkiezingen te leiden De leuze welke bg dezen btrgd de hoofdrol zal apelen ia van de zgde der conservatieven en liberale unionisten tegen Home rule voor Ierland en van de zgde der liberalen afschaffing van het Hoogerhuia € De beer Chamberlain is nuook in het strgdperk getreden Id eene redevoering te Londen gebonden tot aanbeveling va den heer Stanley den conservatieven candidaat oor het district NorthLambetb betoogde de radicale afgevaardigde van Birmingham nu minister an koloniën dat het kabinet Salisbury vooral aandacht zon wgdflu aan de bevordering der volkswelvaart Verbetering van den socialen toestand beperking van de immigratie van vreemde werklieden en verzekering van den werkman tegen ongelukken dit alles zal door Lord Salisbury en zijne medewerkera tot stand worden gebracht De slotsom van s heeren Chamberlain s rede was dat de conservatieven en nnionisten bg deze verkiezingen in de eerste plaats ten strgde moeten trekken onder de leuze Tegen Bomernlet voor Ierland Het voornemen uer liberalen om den Ieren zelfregeering te verleenen werd door den heer Chamberlain gekenschetst als een der grootste onrechtvaardigheden welke men kan begaan Op denzelfdeo dag hield de voormalige minister van bionenlandsche zaken de heer Asquith eene redevoering te Asbton Deze woordvoerder der liberalen sprak hoofdzakelgk over het Iloogerhnia en herbaalde de verklaring reeds door Lord Rosebery afgelegd dat do tegenstanders van het kabioet Salisbury vooral hun kracht moeten zoeken in de oppositie der Fairst tegen de vrgzinuige hervormingen welke Lord Rosebery ten opzichte Tan Ierland en Wales beeft voorgesteld De heer Gladstone val geen deel nemen aan den verkieziogsstryd In antwoord op tal van verzoeken tot hem gericht om eene aanbeveling der liberale candidaten in verschillende districten deelt de grand old manc in de Daily Newsc mede dat hg nadat hg zgn mandaat als lid van het Lagerhuis heeft nedergelegd zich niet meer gerechtigd acht liberale caodidaten aan te bevelen Derhalve zullen de liberalen dezen strijd zonder Gladstone s krachtigen steun moeten uitvbchten De Fransche Kamer heeft op een handige manier het verschil met de regeering over de alcoholbelasting een voorloopige oplossing gegeven Wg deelden mede dat de Kamer besloten had het feitelgk onnoodig geworden ontwerp tot verhooging der alcohol belaating verder te behandelen Die behandeling is Zaterdag geëindigd met de aanneming van het regeenogsontwerp Het kabinet Kibot ia dus tevreden gesteld bet ziet zgn voorstel wet worden Maar tevens is ook de Kamermeerderheid die zich voor het alcohol monopolie verklaarde tevreden gesteld Een voorstel van den heer Gnillemet werd aangenomen waarin de regeeriog werd uitgenoodigd binnen zes maanden een ont verp hg de Kamer ii te dienen waarin het beginsel van het alcohol monopolie wordt uitgewerkt ïn den tgd die verloopt tot na de behandeling en aanneming van dat monopolie ontwerp krggt de regeering dan toch de door haar noodig geachte verhoogde inkomsten oit de alcohol belasting n ontwerp voor st betreffende he gondleening loor 6 Fransche Zaterdagavond is de uitgifte der 4 p groot 400 millioen Zaterdag heeft de begrootings com missie den heer Ribot gehoord over zgn voornemen Op de vraag of de regeering geneigd is een ontwerp op bet atcoholinonopolie aan de Kamer voor te leggen antwoordde de premier ontwykend dat naar zgn meening dat monopolie niet zulk een groote bate zal afwerpen als de Kamer meent Maar na de stemming in de Kamer over het jroorstel Guillemet zal de regeering toch den dag dienen toj 4 Russische banken en de Chioeesche gevolmachtigden te St Petersburg geteekend De termgn van aflossing is 36 jaren binnen dien tgd kan nog conversie noch aflossing plaats vinden China neemt da verplichting op zich vóór 15 Januari 1896 deze door de regeering gewaarborgde goudleeniogen uit te geven Tot waarborg der leenïog dient de opbrengst der invoerrechten in do havens Ingeval China zgne verplichting tot betaling op de stelde termgnen niet nakomt neemt Rusland de var rolling daarvan op aiob Nader wordt nilSk Petersburg geseind dat hei keiserlgk besluit betreffende den door de Russische regeering overgenomeo waarborg voor de Chineeaohe leening als volgt Intdt Voor het geval om welke reden ook de gelden die noodig zgn voor de betaling der vervallen coupons en de uitgelote obligatiën der Cbineesche leeniog door de banken en bankiershuizen welke met deze betaling belast tgo niet op den bepaalden tgd ter beschikking worden gesteld zullen voor rekening der Rusaische r ring de daarvoor vereischte middelen ter beschikking van deze banken en bankiersfirma s worden gesteld en wel op de voorwaarden welke door deo ministar van financiën namens de Russische regeering zyn bepaald Omtrent de aflossing der teening of de uitslaiting ran verders Cbineesche leeningen bevat de ukase niets f Wielrijders ï Wilt gg gmond b ren gebruikt dan d WOLIiKN TRDJBN Tan L van OS Az GOUDA Kleiweg E 73 73a GOODA Beurs van Amsterdam Vor kra alotkoers lOOll u 101 101 5V M l 841 7 l 7 97 97V io v 64V 8 V IBV 87 119 n 44 l 0 T s 691 688 86 m ioiv B47 lOOl 17 lOBV Il4 7 1 101 100 160 98 80 887 109f 97 190 119 104V 64 162 98 M S Vl 68U j 88 SS 108 loi y 104 148 184 14 108 i V 9 m 87 SS 107 1091 81 l 8 Aê 114 101 I05V4 4S s V 14 iiO 194 109 107 Vl 108 108 104 l l 130 98 41 UI 8 JULI tuiaUNu Gert Ngd W S t l dito dito dito Sdito di dito S i HoNOAE OU Qoudl 1881 88 4 Ituii In shrg iDg lSM 81 BOonma ObLiupapior 188S tdito in illm 1868 i PoBTua L Oblig met ooupon S dito lioket 8 auiuliD UbLSineeol I8B 4 dilo aeoonl 1180 4 dilobijBothi l88t 4 ditabijHapel88 0 4 dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 5 Spuiji Fetpot lobuld 1881 4 ToaMH Gepr Conr Iwn 18 0 4 Got leening serie D Gm loening lerie J ZuiDAra Bip t obl 189 i Maiioo Obl Buit Seb 1890 Vmutiiu Obl 4 onbep 1881 Ahitmuui Obligitiin 1811 3 BoTTlinAH Sted leen 1894 3 Niu N tJx H ndeUi und A endib T b M j OeTtiAoaleo Deu Maatioh ppij dito Arab Hrpotlieekb pandbr 4 Cull Mii der Vontenl aand a Gr Hypotbeelib pandbr S Nederlandaobe bank aand Ned HandelmaaUob dito N W h Pao Hrp b pandbr tl Rett Hypotbeekb oMidbr 3 Utr Hypotbeekb dito S i OosTin Ooat Hong bank aand KüBL Hypotboekbank pandb Vi AmaULi Equit hypoth pandb 6 Maiw L G Fr Uen oerl NiD HoU U Spoorir Hij aand l Mij lot Sipl r 8t Spir aand Ned led Hpoorvegm aand Ned Zuid AMk 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dilo t lTiLll Spoo wl 1887 89 A Sobl 8 Zuid Ital 8pvnin A H oU 9 PoLlN Waraohau Weenen aand 4 Euai Gr BuM Spw Mij obl 4 Ballisohe dito aand Faatowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 6 K nk Ob A iow 8p kap obl 4 dito dilo oblig 4 AmaiIi Cenl Pao Sp Mü obl 8 Cbic fc North W pr C t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr 8pm eert T a liliDois Oeotral obl in goud 4 LouliP t NaabrilleCerl r auid Melieo N Spw 11 lehyp o Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N Iork OnUrio k Woat aand dilo Penns Ohio oblig Oregon Calif Ie bvp in goud 5 at Faal Hinn fc Manit obl 7 Un Pao Haofdlijn oblig 8 dito dilo Line Col Ie byp O t Oahaüa Can 8oath Cert T aand ViK O Ballir k Nap Ie h d e O Amaterd Omnibus Mij aand BotleriU ramiregMaats aand Niu bM Anislerdan aand 3 Iftad Bollerdam aand S BBLon Stad Antwerpünl887 2 t Slad Brussel 1886 i HONS Theiss Segullr Oesellscb 4 OosTiHR Staatsleening 1880 K K Oo t B Or 1880S SpANJa Stad Madrid 8 1868 Ver Kan Bei Hyp 8pobl oert BargarlUl sn Stand OEBOKEN 5 Jali Johannes Dirk ouden D Hogenelat en A ijartman 6 Maria Hendrika Joaefina onderg J L JaaiM n eu J H Blont 7 Jan ondera J W Tan der Steen en G tan Bnlte 8 U nii oaden M Hooxensteger en C Tan der Kind OVERLEDEN 6 Juli W F A Kagie 21 j 7 J Hofman 7 w T üitbol 17 d 8 A J Rottareel wad O Kroon 83 jaar