Goudsche Courant, woensdag 10 juli 1895

t IVo 6706 Donderdag 11 Juli 1895 34ste Jaargang ftOUMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 fzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regeld k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des midd gepaste lirrei onontbeerlgk is Uoos ga sitten zon Fgn gerevancheerd bglendscherp gerevancheerd Uohta Seifert voort maar wij weten nu eeomaat dat wg in enkele punten differeeren laten ae dus den strgdbijl begraven 1 Ja komt mg cigenigk recht van pas begon Halnutedt zich op zjjn koffer zettend en de hand onder bet hoofit leggend ik oa je wel eeo paar firma Wed P B 14 Oouda epoda Saalpandnik na A Winmi it k Zoox ADVERTENTlfiN Heden herdenken onze geliefde Oadera JACOB ENGGLBKECBT N WILHELMINA HÜRNES avum 45 JAKiGË ËGUTVCREENIGING Hnnne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Oouda 10 Jnli 1895 Moordrecht 349 STAATSLOTEBU De TREKKING begint Maandag 15 Juli a s Loteo en gedeelten van Loten zyn U bekomen ten Kantore van den Collectear Wed A C 08IJN Tandarts E CASSUTO rurrinarkt 172 Gouda p m fc p aitgraonderd Zondi i te oontalteeren ybd 10 tot 5 aur FEMSCHE STOOMVEEVEEU Ghemlsehe WasscheriJ H oppekhëIiHEU 19 KruUkade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Booiddeptt roor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Sp nftlit it Toor het itoomen en verren van alle Heerenen Dameagarderoben alaook allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n ran plncDeman tets veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste méthodn geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsehadeiyk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt Wegens t tbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 o gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Ib tnaWINKEL P KIIMNKLIJlil llMNiKVI KW n Agentuur hg de Firma Wed BOSMAM te Guuda flB 16000 Stuks itt da falliete maiia eetier ler aratfl baitealandiohe fabrieken over genomene toogenumde Leger Paarden Dekens I iii jetita Iflgea den tpotprya vaa II 2 7S i T tuk worden uitverkooht Deze dikke onalljibtrs dsksss zijs zee wtrn alt ees Itels OR 140X190 om groot dus het U h ele paard bedekkend met wol opf p nnaid en 8 breede itreepea voorin een kleine rartl witte wollene SlaapDekens üUHit 140X100 cm wegeiia 7eer kleine If chti door Taklui bemerkbare fouten in et weefsel aangeboden ad 11 3 50 pentuk Koiten anders het dubbele 4 DuldelUk RBichraven bMteUlncen worden laniT d roorramd itrekt t en Iwiendlnu H I Iiui bedraf of onder ramboara proni i uli cereerd Bf Hnrwltjs iaastrioht Grooto Staat 31 KIEZERS VOOR DEN GEMEENTERAAD worden uitgenoodigd tot het bijwonen eener op VRIJDAG den 12 JULI a s des avonds te 8 uur in de Sociëteit Ons Genoeuen tot het Ktellen van VIJF ANDIDATEN voor de a s Gemeenteraadsverkiezing P 8 Volgens art 14 Tan het reglement worden alleen kiexerg tot deze byeen komst toegelaten Maoiena het Comiti P J BELLAABT Voorsdtter D BOÜTEÖ Secretaris Oouda 8 Jnli 1895 Vanaf DINSDAG 9 JULI 1895 tBidU ntTlEEMf aan den MARKT hel Huis o IS4 te Gouda jEene PRACHTIGE SORTBERING met en zonder ORNAMENTEN in verschillende stijlen en afmetingen zoowel in Goud Brons € uivre poli als in diverse Houtsoorten alles met FRA SCH GLAS met pn zonder facet Voorts eene groote Collectie iraai Geêncadreerde alsmede eene belangrijke verzameling meest moderne SCHILDERiJEN in Olieverf van bekende meesters Tctoriawdter ui f de VictoriaJBron te Ober a hnsfein bySms Tafeldrank Van h£ ninklykef uis der feder anden Maat tot Sxpl vid Vietoria Bron te Oberlahnstetn gev te BotterOam I Hl UWELIJKSEAAETEU in verschillende SOORTEN steeds voorhanden ATAL0GUS met MODELLEN ter inzage S 0EDI6E LEVERING ZEGT HLT VOORT BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppen STEEDS VOORBADIQ BIJ Lange Tiendeweg A B BISKUA S Zn Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter gfenezing niet leerdet kennen Het is niet selden dat Kcaeziag aanbrengende middelen toevallig ontdekt vorden die in de handen vnn eea bekwaam gonoeiheer een goed ucoei hebben Was niet Frieanitz f e geleerde reatigen dor waterkuur metbode rieos woonplaats een bedevaartsoord roor do lijdende menscfaheid gevorden is eeo eeovomlige boor Heeft niet een Zweadsoh majoor Thnre Brand genaamd een middel tegen rouwentiektoQ aan de hand gedain dia het lancet der chirurgen reeds minder ooodiakelgk heeft gemaakt en tbaaB gemeengoed van allo geueesheeren begint te ordea F Ook op bet geoied ter beperking ran tauuwxiekte n begint er lioht te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en natuurlijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat xjjn de sedert jaren on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen wo als bytoorb Brominm Tser Araenioum eoü geheel te verdringen Kr lijo vele menscben die noch ziek noch gezond iqn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen bet geringste niet vetaa kuaaen en zelfa door een rlieg getergd worden ee K zioh telven en anderen tot last lyn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door rreeseyke angst of dtwr dToefgaealigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomao gekweld Dan aiin er weder andere die te kampen hebbes met faoofdpyn oongestie zwakheid Tan geheugen oorsuizeD en toevallen Kindaiyk Ijjden d e e ten onder ben aas verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Jeie oDgelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geelaoht en eiken stand vindt zyn uanvsiek en min of meer de tlaefatoffers der leefwijse vso bn n tgd Wie tot rene deier oategoriëa van Ijjdars behoort en ingsliebt weoiolit te worden over de werking eenei eieuwe methode sdresseera lioh aan Amsterduu CLÉBAÜ k Co Heiliseweg 48 Trekbingr 19 October 1895 DullanU laatscliappij van LaBdkuw afdeeling Gouda en Omstreken VEI LOTIIsrO en aa verwa te ARTIKELEN Prijs per Lol f I II Loten voor f 10 Ferkrtjgbaar by L BEINEMAN ZN LANGE TIENDEWEG D 60 tA K PDIKB OUDE f Sk SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Vorkrygbaar bij M PEETERS Jz N B A la bewys van echtheid iacachet en kurk steeds voor cruiFnAM P öi i dan naam der Firma ilHItüAM p HOPPE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIX G Hollandsche uitgave met 27 afb Pros 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geefli redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in flollaad StoUwerck sche Borstbonbons f ebbriceerd na voorschrift van den on ÜniversiteitsProt Qehm Hofirad Dr Hariest Bonn hebben sedert 50 Jaren als Tsrzachtend middel tegen hoesten heeechheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t b zonder aanbeveleiuh wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar Waf it bM kiRij iu tegm Jiolit nai ITIiijinfl l Lmdai lBia hnhn fcis toliBrPafaExpelier Tffl lllnitkkMlllMiuiit iraiiduitegai g AnkBr Pain ExiieHer TtiknOaM g = l ta Plil x elll r Fl jl N M ra ant fix Ie Il ToQriiKriK h i mi ri Apethdaa m bij r Ad Biolitar t Oo ta Botlarimi T Gouda by A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON spotiieker Markt Timd MUUAMaya u yAir iLutai BOOS Fro £U lh 4 f l ao P H J T WANKDJI J MELKEBT Ooith T n Cegnae fin Boig BINNENLAND GOUDA 10 Jnli 1895 Bg het dmissi9 exameQ voor het Gymnasium xgn geslatgd voor de Ie klasse H W van Loon L Knotlnerut D W Westerbaan van Haansbergeo P L Honcoop voorw C E Margadant voorw S H F J Berkelbach van der Sprenkel L van Daotzig W A Noothoven van Goor H A SehoDten L W van Rgo van Alkemade J M Harfee E J F Harte Voor de 4e klasse H P Schim van der Loeff Voor de 6e klasse W J Roozeboom Afgewezen 1 voor de Ie 1 voor de 2e 2 voor de 4e Maandag en Dinsdag bad aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier het overgaugsexamen plaats Uit de Ie klasse werden bevorderd naar de 2e B D W J van Garderen P Haverkamp Johanna M Koojj W Haverkamp N Schiakel M Hoogendyk A W ten Bosch W H Spruit G A de Raadt A T van derLeeden A van Danicig J L Lafeber voorw L H Posthumus v J C Kaptijn v M J Binnendgk v W P Th Verhoeff v Voor enkele lessen Cafceaa M J Thierens Maria Hoogeoboom Anna M Grebe J B Vetter H Vetter A Monasch voorw Niet bevorderd 8 Dit de 2e nnar de 3e J G B van Heek P C Schriek H Pont J Grebe A van KAlkerf ii voorw C A W Poornier v w D C Samaom v w L A Boers v w H W P Bonte v w Voor enkele lessen Annie P IJsiel de Schepper Maria 6 K Boon C S J van Schoawenbnrg voorw W F Korper v w Niet bevorderd 7 Uit de 3e naar de 4e kl i W A Both G P Frets J W vao idLipen F G Egken E Znar C Schroder voorw J ran Dugne v w A J M Spieriogs v w P H Eoogman v w Voor enkele leuen P N Eroyswëk J A Donk Maria W Julias Elizabeth Keus Corn C de Koning Manting Alida M Teeling Niet bevorderd 4 Uit de 4e naar de 5e P G de Voogs A A Reidt G de Jongh H J W Buber J C H Ussel de Schepper W J O Sluiter A J J M Rademaker voorw J Rodenburg v w J A van der eEVILLETOn m MARSRRAIlIËft JVoor het Duitech 7 Huil maar niet jongen dat ongeluk is nog wel te boven te kotnen Weet je waar Williamstreat is Kom morgen vroeg met je mars bij ne Hier heb je mjjn naam en bet huisnummer Ulj wierp s o kaartje op den röinmel in den bak en setta met een vlug niet vergeten hoor T zgn weg voort gevolgd door de groote dankbare oogen van dan jongen Israëliet om wien aioh al heel gauw een hoop nieuwsgierigen verzameld had Juist begon de edelmoedige jonkman zgn gang wat te matigen toen hg in bet gekrioel der wsndelaara een man opmerkte die gelyken tred met hem biald en hem voortdursad van ter zijde opnam Vraag wel excuus bent u niet eeo Duitscher begon hg eicdelgk Helmviedt wendde het hoofd om en tnssehen gr kroesbaar en een dito kort gesneden ringbaard glinsterden boven een kolossaten gebogen neus twee kleine levendige oogen welk ean D ander niemand dan eeo zoon Israels kou toebekooren Taa sir dat ben ik antwoordde Halnutedt tieh finfca naar eene aitstalkas van era winkel wendende om een verder onderhoud ta ontwijkBO U brat hlsr zakar nog niet langP klonk da twMde vra v w J F Oosthoek v w A Oiemon v w Voor enkele leasen Elizabeth M Vermaat M W van Kekem Niet bevorderd 1 Gisteren avond had de vergadering plaats van de Maatachappg tot Nut vnn t Algemeen tot het doen van rekening en verantwoording van den Peooiogmeester welke werd goedgekeurd en sloot met een batig saldo van rnim f 305 Door den Voorzitter werd verslag uitgebracht der afgevaardigden ter algemeene vergadering l e aangelegenheden der Volksleesbibliotheek kwamen daarna aan de orde benevens de voorstellen tot het honden van leesavonden en voïkaleziogen Er werd medegedeeld dat bet voornemen was twee leesavonden en twee volkslezingen te hoodeo Als het belaogrgkste punt was do 5 een voorstel tot oprichting eener volksleeszaal Besloten werd voor een jaar een proef te nemen en wel in het gebonw in de Noodgod steeg hoek Peperstraat Nadat in de vorige week te Alten a d Rijn de oproepingen voor de a s verkiezing waren verzonden met eene aangehechte strook bevattende namen en vooroamen volait der aftredende leden wat geacht kau worden in strgd te zijn met do kieswet zyn heden nieuwe oproepingsbrie ven verzonden zonder dergelgke aanhechting Bedankt voor het beroep te Schoonhoven door ds P S Bsrtstra te Streefkerk De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren D V sjouwerman en zwavelstokkenverkooper te Oudewater wegens bedelarg tot twee maal drie dagen hschtenia en plaatsing in eene rykswerkiorichting voor 9 maanden P O wed G V Z koopvronw te Schoonhoven wegens bedelarg tot twaalf dagen hechtenis J B arbeider te Kapelle a d IJsel wegens mishandeling tot f 1 boete subs 2 dagen hpchteuis de personen uit Rotterdam n Gouda die terecht badden gestaan wegens bet niet betalen van de verschuldigde hondenbelasting werden op één na die werd vrggenproken veroordeeld tot boeten resp van f 10 en f 8 subs hechtenis van 2 dagen en 1 dag nog werd bevestigd het vonnis gewezen door den kantonrechter alhier tegen H J VIT bierhuishonder alhier waarbjj deze wegens het tappen zonder vergonning tot boete werd veroordeeld Nb sirl zei da aangesprokene kortaf en liep door Zou men mogen weten watjbezigheden u al hebtP Yon Uelmstedt zag den indringenden vrager scherp aan en gaf geen antwoord jvik meende het niet kwaad jongeheer ik dacht niet dat a zoo trotsch waart vraag wel excuus I En da man maakte rechtsomkeert Hoofdschuddend vervolgde de ander zijn weg teo had dit kleine intermezzo spoedig vergeten Eerst toen hij zgn boardinghouse in de WilHamatreet bereikte en op zgn kamer de lamp aanstak drnkte de zorg voor de toekomst hem weer loodzwaar op de ziel Hg bad geen trek in eten wierp zioh te bed en hield revue orer zgne gedachten Na Pauline s hartelgkea lach over zijl schootmeetteraplan kwam hem dit ala bg er goed in doordsoht zóó ongerijmd voor dat bg het eenst vootsl overboord ierp Maar wat danP Wilde bij niot als sjouwerman af pakjesdragor optreden dan was het hem ontbrekende vËngeUch spraken de eenige sleutel tot het verkrggen eener betrekking waarin hjj zgne kennis nuttig zou kunneu aanwenden maar al spandeerde hij ook zgn laatste ijfld aan taallaaaen wie gaf hem dan de rersekering dat hg zioh sou kuanen staande boodeD tothgaena betrekking bad Hg sprong van het ledikant ontsloot z n koffer en ging zgn geld overtallen Nu bg een goed onderwgzer dan zou hg oog twee hoogstens drie maanden kannen leven en die tijd was te kort Toch moeat er ieU gebenreo voordat cijn kapilaaltje van zelf ioalonk tot niamendaU Hela mijnheer von Meimstedt zoo alleen in t halfdonker f hoorde hg opeens achter zieh de sten ysn sgn Isadgeooot Seifert Aan het delibereersn P wmmmmKmm mmam Op den 26n Mei jl werden in Den Haag een paar Daitschars gearresteerd iu wie de politie waarachgnlyk een zeer goede vangst heeft gedaan Eene toevallige omstandigheid leidde tot die arrestatie Een opzichter van den aannemer van Bargen Henegouwen werkzaam in perceel 11 Lange Voorhout toebehoorende aan jbr R D dat verbouwd werd giqg Zondag 26 Mei met zgn vrouw eens naar het werk zien Tot igna groote verwondering vond hg in de woning die hg Zaterdagavond ledig had afgesloten een brandend petroleomstel met eeo ketel kofSe er op terwgl hg nader onderzoek nog een paar ledige wgnflesBchen achter een canapé werden govoodeu zoomede nog een aangebroken flescb een kroei toebeboorenda aan een van de Dnitscbers met vrgudroesem op den bodem Verder werden op de Duitschers nog gevonden eao slentel van een spiegelkast in bedeelde woning staande en eenige doosjes lucifers mede uit die woning afkomstig Natuurlgk werd dadelgk oen onderzoek ingesteld maar in buis werd niemand gezien wel boorde men loopen De hulp van de politie werd ingeroepen en ten slotte werden de kerels gepakt op het gegil der vrouw die ze over de schutting van den tnin zag klimmen De beide mannen bekenden in de woning te zgo geweest doch blootweg om er te slapen Het onmogelgke verhaal dat door de beide beklaagden werd gedaan om bnn onschuld aan deA diefstal te bewjjzen was m er vermakelgk dan steekhoudend Meermalen spraken zg ook elkander tegen Een ding bleef duister in deze zaak nl hoe de mannen vsn boven waar men ben had hooren loopen naar beneden gekomen waren zonder dat een der werklieden of de lolitie hen gezien hadden De eenige en meest aannemelijke oplossing was dat zg zich langs de touwen van de life onhoorbaar hadden laten neêrglgden De officier van justitie zgn requisitoir ne mende ttbracht holde aan den commiisaris van politie Dietz aan wiens activiteit voor de onmiddellgke scheiding der twee beklaagden het te danken is dat bet overtuigend bewgs van schuld vaststaat Hg vorderde voor beide beklaagden wegens diefstal en poging daartoe 3 jaar gevangenis Mr Jellinghuis to evoegd verdediger verzocht het opleggen eener lichtere straf Uitspraak over 14 dagen Ëen dronken iafanterist bracht Zondag avond de Egelantiersgracbt te Amsterdam in opichndding In gezelschap van zgn meisje zgnde sprong hg plotseling iu de gracht en gaf gedareude eenige oogeoblikken ten aanschouwe O kas opmaken eene hart ver heffende bezigheid maar laat ik u niet storen vervolgde hij todn Helmstfldt het geld weer snel in het linnen zakje liet gigden en de koffer dichtsloeg ik won u maar eren terloops goeden avond wensohen I Helmatedt keek verraat op en E jne verrassing steeg tot verbazing toen fag dea bezoeker in t oog kreeg eene fijne nieuwmodische jas eet hem om t lijf gegoten over bet witte vest viePeen gouden horlogeketting eeo beenen wandelstokje aloeg tegeo eene onberispelijke broekspijp en een gliatmenda hoed troonde vermetel op d wel gefriseerd e haren f Wel man riep hij uit mag ik je wel felici teeren met die verandering P Ik hoop dat ze inderdaad eene verbetering is Oa zitten ga zitten Geldt dit mijn frak of mg zelven P lachte Seifert ffSnfin ik hoop dat u scherts van ornst weet te onderscheiden voegde hg er snel bij toen hij Helmstedt rood zag worden ik heb diezelfde vraag al aan tien andere kenniaion gedaan die mg vandaag voor de eerstej masl herkennen wildon g natu ïb ga 1 vMisacbieo ware je dit bij mij ook overkomen hernam Helmatedt eeo stoel van de daarop liggeode klefldiogstakken bevrijdend i als je mg gisteren niet je promotie meegedeeld bad waarbi natuurlijk eeoe gepaste lirrei onontbeerlgk is der zorg voor een misverstand van een talrgk pnbiiek een proeve van zjjna Ewemkunst Doch halverwege gekomen zonk bij naar de diepte Ëen der omstanders had de kloekheid zieh fluks van zgn jas te ontdoen hem na te springen en behouden aan wal ta brengen Wat er verder met den infantsdiat 18 geschied en wat er verder assohen hem ta zgn meisje is voorgevallen wist onsesoecasionalc niet te vertellen ta de Tel Aan bet Verslag van d u toestand der G meeute Gouda over 1894 ontlMoen wg nog het volgende De toelating van leerlingen gsaobiadt op de beide Kostelooze Soholan tweemaltn sjaars met 1 April en 1 October en wel voor kinderen die den leefigd van 6 jaren en 10 maanden hebben bereikt op de Tosscbenschool om de aobt maanden terwgl de kinderen niet jonger mogen zgn dan 5 jaren en 9 maanden op de Borgersohoten behalve de 2e Borgerschool voor meisjes ééns per jaar namalgk na het einde der zomervaoantia voor kinderen die 6 jaren oud ign of in bet jaar der toelating dien teeftgd bereiken en op de 2e Uurgerscfaool voor meisjes die alleen toegankelgk is voor kinderen welkt in het jaar der toelating den leeltgd van 12jartB bereiken eveneens ééns per jaar namrigk in de maand Augustus Volgens de regeling der sobooUyden kannen de leerlingen op Dinsdag in de morgeouren en des namiddags te half 3 nor van de godsdienstlesraren godsdienstonderwgs ontvang Op de 2e Bnrgeracbool voor meisjes is de Woensdagnamiddag voor het godsdienstonderwgs aaogswezen Het schoolgeld bedraagt op de Tosscbenschool f 0 10 per week op de Ie Borgerschool voor jongens en op de Ie Bui erschool voor meisjes f 1 50 per maand op de 2e Borgerschool voor jongens f 50 per jaar en op de 2e Boigerschool voor meisjes f 40 per jaar Kioderen van onvermogende ouders knunen om niet op de fiurgerscbolen worden toegelaten en kinderen van minvermogenden t n betaling op de Ie Burgerscholen van f 0 80 per maand op de 2e fiorgerachool voor jongens van f 4 en op de 2e Borgerschool voor meisjes van f 3 per drie maanden Elf leerlingen genoten volgens deie bepaling kosteloos onderwgs De vermindering of reductie vroeger toegtstaan voor kinderen die elkander in den twttdsn graad van bloed verwantschap beataan en gelgktgdig een of meer lagve aoholsn dar Gflm ente bezoeken verviel bjj do herziening dingen willen vragen Heb je die dame in het park wel goed opgenomen je weet wel O zoo iets ontsnapt mg niet licht sei da bezoeker sich voornaam in zgn stoel aoh erov r erpend en ik beken u aerlgk dat ik baast jslosrsoh werd op uw geluk Hetmstedl stond op wDaar IS geen sprake van sti hg snel ik wou alleen msar weten of je dat geziabt al esos ia zekere kringen opgemerkt hebtP Neem me niet kwalijk dan zou ik mij wal eeo paar opmerkingen over owe stille genoegens varoor toofd hebben Neen dat gezicht was mij absoluot vreemd HflliT stedt liet het hoofd weer in de haod siakn Seifert ik geloof dat je gelgk hebt ik moet Amenkaantch gezelschap zoeken maar hoeP begon hij na eene poos weer ik zon graag zoo spoedig mogelgk dit huis verlaten en mg balaortrboofd in het Kngelsoh sprekend publiek warpao I Laa komt de erkentenis maar tjj komt toeh declameerde de ander ik feliciteer u net uw baalnit b1 wortelt dit hoogstwaarschijnlgk maar in en paar mooie oogen die tnssehen twee baaiges vaak de beste leermvester zgn I Ijsat intnasohan uwe verstandige steamiug niet ventrijkeu en Uten wg uwe kalsoverhodderij van avond b inoeu hHoo eerder hoe liever antwoordde von HelmBtedt opspringend maar ééa ding verzoek ik je Seifert breng mij niet m plaatsen waarvan ik uil beginsel een afkeer bah Je zult wal geooec btaoealijk gsseisehap voor ons weten as ik zal je hoogst daakhsar sija voor e iotroduetis ror Mrst