Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1895

Directe SpoorwegverblodiDgen met GOUDA Zomerdlepst 1895 AaDKevangeo 1 Mei TUd vao Greenwich 1 84 7 68 8 31 8 43 7 69 8 06 8 18 8 88 18 88 18 88 18 88 18 48 18 68 kottiidau 8 81 10 88 10 88 10 88 10 48 10 88 g 08 8 40 10 17 I8 10 11 88 T 88 7 47 8 1 44 8 48 3 09 8 88 4 08 4 40 DEN H kk 8 OOVDl SZi 8 88 8 88 7 46 8 07 8 18 8 88 8 68 18 11 10 68 ODDl DEN B4Ae Goud 7 Ü0 8 88 8 0 8 8710 80 1 0 8018 1818 88 1 87 8 88 8 47 4 48 6 87 7 14 7 48 8 88 8 84 411 1 ï i 48 8 47 11 08 18 87 4 67 8 01 0 06 Z w 7 68 8 68 11 18 18 48 8 08 8 18 10 16 Voorï 8 07 8 08 U 7 18 68 6 80 8 86 l Hue 487 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1411 8618 161 88 8 44 8 8 3 48 4 16 6 17 6 11 7 8 8 88Q Toorb 6 4 10 80 1 44 6 17 Z Z we 08 10 86 1 68 18 Zer M e l9 10 46 8 09 6 48 OoiuU 8 80 7 60 8 18 9 9 6610 1610 6 19 06 18 46 S iO 3 14 8 88 4 18 4 48 6 47 6 68 8 88 Stopt te Bleiivök KraUveg en Nootdorp LeidacheDdim D T K E O H T Q OUD 9 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 48 8 36 10 8311 61 4 16 6 63 10 31 4 84 8 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 37 6 80 7 09 IMSTEIDA M 8 O U D 1 6 60 8 18 8 86 11 8 40 4 86 6 86 8 10 J 8 04 1 44 ll lt M 8J 7 48 i n OUDl DTEICBT xiM 6 86 6 40 T 66 8 09 8 81 9 06 10 18 11 18 48 8 88 8 17 4 1 4 47 6 67 8 68 8 81 10 18 idiw 6 60 6 64 11 14 8 87 I l l Zï 6 69 7 08 8 i9 U 88 8 46 8 84 1 VA All nahl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 9 87 10 81 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 88 86 7 46 9 04 U e O D D k l HSTIBSIH Qllld 8 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 4 68 10 18 IwUrdM Wd 1 6 8 10 IMO 18 46 1 4 80 8 48 8 19 11 11 der Yaror tniiig op de heffing tas leboolgeld welke tn het vorige jur pluts hsd De schoolbibliotheken rerkeeren in gnnatigen toestand en door de leerlingen wordt durvan gretig en dankbaar gebruik g maakt De rerlameling bettut Toor de Ie Kostelooie 3ebool nit 480 Toor de Se Koateloose School ait485 en voor de TDneheDrchoot nit 421 boeken De examens en de prginitdeelingen op de ToiflchenBchool en de Arondsebool voor meiijei hadden aU naar gevroonte ptaati terwgl die op de beide Kostelooze Scholen in bet rorige jaar door de afwezigheid van vele leerlingen wegene ziekte nitgeeteld kort róór den aanvang der PaaschTacantie werden gebonden De exameni en de prgsnitdeelingen op de laatst genoemde scholen zollen overeenkomstig den wenich van de Hoofden en het besluit ran do Commissie ran Toezicht Toortaau niet meer in de maand December maar vóór de PaaschTacantie plaats hebben De rerboawing met nitbreiding der lokalen Tan de 2e Bai erscbool TOor meisjes waartoe ia 1893 besloten was werd in Febraari aangerangen In den zomer kwam men daarmede gereed zoodat de nieuwe lokalen na de groote Tacantie dïe voor deze school eenigszini verlengd moest worden in gebruik genomen konden worden Dezen voldoen aanvankelyk goed terwyi door de gewgzigde inrichting en bet aanbrengen van een gang langs de lokalen eene goede verbetering ia verkregen Aan de overige schojen hadden slechts de noodige kleine reparation plaats De schoolboeken en leermiddelen werden waar noodig benteld of doch steeds op bescheiden schaal door nieuwe vervangen De kosten van het Lager Onderwjjs bedroegen voor loover zg thans reeds konnen worden o egeTen eeoe som van f 74097 01 Zg bestonden nit Jaarwedden der onderwgsers f 51797 31 Vergoeding aan onderwgsera aan het hnold van scholen staande wegens gemis van vrije woning 300 Toelagen en bydragen tot opleiding van ooderwgEera 1918 73 Kosten van het herhalingsonderwgs 620 13 Kosten van het stichten vansohooHokalen en onderwgzerawoningen 9081 761 Kosten van het instandhoudenvan ichoollokalen en onderwyzerswoningen 2508 42i Kosten van bet aanschaffenen onderbonden van scboolmenbelen 2i59 00i Kosten van het aansobafEenen onderhouden der schoolboeken leermiddelen en schoolbe Jioeften 2977 92 Kosten van verlichting en verwarming en van het sohoonbooden der soboollokalen 2519 34 Kosten van het plaataelgkschooltoezicht 254 82 Kosten der tergelgkendeeiamens Nihil Kosten v d schoolbibliotheken 90 Kosten van belooningen eneereblgken 49 50 Uitgaven van allerlei aard 210 15 Aan foboolgelden werd oot vangen 11118 35 Bgzoodere Soholen In deze Gemeente ego vier bgsondere scholen eeae dagschool voor meisjes van de RoomschKatholieke Inrichting van Liefdadigheid met vier onOerwgzeresaen en drie kweekelingen Hoofd Mej A H van der Bom waarop onderwgs wordt g ven in de vakken a i van art 2 der Wet op het Lager Onderwgs de beginselen der Fransche taal en de nuttige en fraaie handwerken eene Iluomicb Katholieke Parochiale dagschool voor jongens met vgf ooderwgzers en drie kweekelingen Hoofd de heer J O Kropman waarop onderwgi wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet en in de hf ginR 1en der Fransche en Hooffilnitsche tnten 8 40 8 47 8 84 a oi lo 8 01 8 18 8 81 8 88 8 81 S0 fifc 7 7 Ï6 7 9i 7 7 4 7 i 1 10 i U s ia t 81 Oottda Uaordnoht Ni ttir rVwk OniwUt BotteiduB gottatdam 0 wlle Ooid Oidtw Wo d ii Ulnehl Qsidi KleuwtrkeA Hoordnolit eene dagschool der Vereeniging voor Chriatelgk Nationaal Onderwgs voor jongens en meisjes met vier onderwgzers een kweekeliog en eene onderwgzeree oitslnitend voor de handwerken Hoofd de heer J van de Potte waarop onderwgs wordt gegeven in de vakken a i van art 2 der Wet alsmede iu de nuttige handwerken eene dagschool der Vereeniging tot oprichting en instandhouding van vrije scholen op Gereformeerden grondslag voor jongens en meisjes met drie onderwijzers een kweekeling en eene onderwgzerea oitslnitend voor de handwerken Hoofd de heer J van der Laan waarop onderwgs wordt g eveo in de vakken a k van art 2 der Wet en bovendien in de begmselen der vormleer de Bybelache geschiedenis en de beginselen der Kerkgeschiedenis Het aantal leerlingen op de bovengenoemde scholen bedrog 1 Jan 1 April 1 Juli 1 Oct 1036 1029 1055 1048 In 1893 waren do cgfers 981 992 1019 1025 Het getal kinderen die de bgzoodere soholen bezoeken is in dit jaar wederom iets to enoioen Er bevonden zich 79 huiten leerlingen op deze icholen tegen 75 in 1893 Bet aantal sobipperskioderen die hier school gingeu bedroeg 5 Op de beide Katholieke scholen ontvingen op het laatst van het jaar 336 kinderen kosteloos onderwgs t en 306 in het jaar te voren Pe Besturen van deze bgzondere scholen ontvingen de Rgksbgdrage bedoeld hg Art 54bi8 der Wet op het Lager Onderwgs In bet personeel met bet onderwgs belast kwamen de volgende veramleringen voor De school van de R K Inrichting van Liufdidigheid verloor door het overlgden van Mej R W van der Hoeven en Mej A Staal eene onderwgzeree en eene kweekeling Eerstgenoemde werd als ooderwgzeres vervangen door Mej P M van Heiningen terwgl inde plaats van Mej A J B Verzgl die de acte van onderwgzeres verwierf en de school verliet tot kweekeling werd aangenteld Mej Th de Rnwe Op de R K JongensEcbool werd de heer J J Th van Lunenburg als onderwgzer vervangen door den heer J Smit De kweekeling A K H Taminian verliet de school Aan de school der Yereeniging voor Christelgk Nationaal Onderwga werd de kweekeling C J van de Potte na het verkrggen deraote als onderwgser verbonden Op de school der Vereeniging tot oprichtingvan vrge scholen op Gereformeerden gron jstagwerden in de plaat va Q de heeren J van derWal en K Floor tot boderwgzers aangesteldde heeren J Heslioga wu N W de Jel terwgl de kweekeling P M Roosendaal de schoolverliet en als zoodanig aan de school werdenverbonden J J C van der Graaf J A Stoppelenbni J Flamman en B van derGraaf In eene Haagsche correspondentie ia t Utr Dbl f leest men Io eene der speelzalen Tan het Kurbaas te Scheveningen heeft een zakkenroller eene dame van hare portemoouaie ontlaste sZoo ongeveer las men dezer dagen in de verschillende bladen zonder dat t echter noodig 18 zich op dezen grond ongerust te maken dat genoemde inrichting in ern openIgk MooteCarlo is veranderd met poblieke speelzalen o a Daar zoowel de wet als het erfpachtscontract met de gemeente ten stetligate verbieden in het Knrhaoa hazardspelen te houden geschiedt dat natunrlgk niet en wordt er door de directie wel voor gezorgd en door de overheden zoo noodig wel tegen gewaakt dat er geen openbare speelbank te vinden rg die trouwens ook aan den goeden naam van Scheveningen meer schade dan aan de inrichting voorde tl zoo toebrengen 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 18 88 8 40 Nochtans ia dat spel waar die dame naar ttond te kgken toen de pickpocket haar beatal eene zaak die ofschoon in t klein eene speelbank zeer nabg komt Laat ik er dadelgk bgvoegen dat misschien nn nog maar in elk geval eanigen tgd geleden een dergelgk hazardspel ook openljjk werd uitgeoefend in Seinpoet dat tot eeoe andere poUtie jorisdiotie behoort en das dat de overheid zeker van de zaak op de hoogte is en haar aU eene onschuldige uitspanning beschouwt en toelaat Die zienswgze kan ik echter niet deeten Die spelletjes hetzg men ze jockey biljart ktonpie bollandaiaec of andera noeme zgn hoewel dan in miniatuur nieta anders dan hazardtafels waarop men gewoon zgn geluk beproeft geld inzet en geld hoopt te winnen maar t natunrlgk veel vaker verlieat Het verschil met de bank van Monte Cario ia dat men er geen groote aommen kan opzetten althans naar ik meen en dns moeilgk zgn fortuin kan verspelen maar in beginsel is t toch broertje en zuaje vooral omdat de daarvoor vatbare menscben er evengoed door aan t spel terslaafd geraken en han hartstocht o ew kt wordt Bedenkt men nu daarbg dat de matigeverliezen die men er Igden kan nochtanazear belangrgk zgn voor jongelui en menscben met zeer bescheiden middelen zoodathet spel c q juist diegenen treft die dit tminat miaaen kunnen en men zal mg toegeven dat een gemeentebestuur hetwelk in zgnepolitieverordening het spelen op straat metgeld om geld verbiedt ook die jockejbil jarten e d in openbare inrichtingen niet behoorde toe te laten Te meer vallen zulke toegeeflgkheden in het oog als men ziet dat aan den anderen kant soms voorschriften met belochelgke strengheid worden gehandhaafd Zoo werd onlangs tegen iemand die behoorlgk in den Torm vergDuuing bezat om ergens aan een buitenmuur een klein voorwerp te bevestigen plechtigiyk geverbaliseerd toen hg wegens wegens verbouwing of iets dergelgks aan dien muur dat voorwerp verplaatste of veranderde zonder daarvoor officieel verlof aan de bonwpolitie te hebben aangevraagd en men trok hem inderdaad voor den kantonrechter die daar bet feit vaatstond hem tot f 3 boete moest veroordeel en Stiptheid zal niemand afkeuren Maar danmoet men beginnen bg de ernstige zaken nietonbeduidende nietigheden straffen en b v Drankwetontdoiking op groote icbaal ongemoeid laten begaan c De Nederlandsche Stoomboot reederg gevestigd te Rotterdam he ft een excoraie tochtje langa den Rgu ontwerpen met haar raderFtoomichip Prins Willem III t De tocht begint den 23en Juli en duurt acht dagen De pauageprgs bedrag f 85 en niet meer dan 42 passagiers worden toegelaten Ooder den paasageprgs zgn begrepen logies voeding en bediening aan boord gedurende den geheelen tocht 8 44 4 60 8 84 7 11 4 67 6 04 6 11 6 80 T 80 8 10 6 48 8 60 8 60 4 08 S O U D A 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 18 08 8 88 7 60 6 68 8 11 7 07 8 19 7 80 8 88 DInelit Woaldao Ottdeweter Oooda iailetdaaWp Een praatje uit da scheerwinkel van den barbier H te Wognnm medegedeeld door een getuige Aanwezig een groot aantal acheerklanten waaronder twee boereu een welgeatelde en een die hard werken moet om t hoofd boven water te houden De eerste betaalt zyn werkman 8 et per uur óe laatste en dubbeltje In gesprek geraakt verklaarde de man van 8 centen dat hg t zich niet kon begrgpen dat een arbeider in den zomer niet zooveel geld kon overhouden zoodat hg in den herfac zg t dan wel geen heel dan toch een half varken kon in de knip hebben De man van een dobneltje merkte hierop zeer ter snede aan Dat ia zeer goed begrypelijk want jij eet den workman s varken op Bewaar voor je werkman de centen die hg per unr minder verdient dan een dubbeltje en je zult zien dat je daarvoor als de herfst in t land is een aardig varkentje zult kunnen koopen Maar dat doe je oiet Jg koopt voor t gold T n werkman liever zelf spek Men meldt uit Amsterdam In haar eigentgk karakter van kermeese d étf Talt de inrichting der mnsenmterreinen üugetwgfeld in den maak dor Amsterdammers zoo verlaten als die terreinen bg dag zgn uitgenomen dan de Zondagen zoo vol en vrootgk is het er des avonds Ook heden tegen achten maakten de menscben bg menigte en menigte queoe voor de tonrniqueia en zag men ze in drommen van alle zgden nit de stad toeatroomen Of de ticketsverkoopers bnnne kaartjes al aanbieden onder den uitroep Tickets voor teleurstelling dé volkshumor laat zich zelfs door het eigenbelang niet onderdrukken Het publiek hapt toch toe menscben trekken menscben en het zon dns zeer goed kuonen zgn het valt indien de zomer zgn zeldzaam milden aard ook verder niet rerloochent zelfs niet te betwgfel n dst de zich noemende wereldtentoonstelling financieel een gunstig resultaat zal opleveren voor hen die baar ondernamen en er inrichtingen ezploiteeren namelgk de Amsterdamscbe burgerg in haar geheel zal er menigen duit laten De groote attraction hedenavond was het Cbineeache vnurwerk dat ontstoken zon worden Prompt te tien unr schoten de eerste vunrpglen de lucht in die precies geleken op de Tunrpglen van een gewoon vuurwerk voor het OTerige onderscheidde zich deze Cbineeache pyrotechniek van die welke wg gewoon zgn düor de minder zware kanonnades Er waren vele zeer welgeslaagde stukken bg en algemeen in den smaak viel een inderdaad gelgkend portret van onze Koningin dat als met vnnr sterren gepointilleerd ten slotte in helle schittering voor bet oog der meuigte verreea en welk kunststuk met geestdiift werd toegejnicht Een krasse oude is de onderwgzer Werner te Langwetben in Oost Pruisen die deze week zgn 75jarige eobtvereeniging vierde De brave man staat nog aan het hoofd van een talrgke acbool en ia voorzanger in de kerk In het dorp San Mateo hg Ferrol ontstond dezer d en een bloedig gevecht ter gelegenheid van een kerkfeest Toen de processe de kerk wilde verlaten rees de vraag wie het beeld van den schutspatroon moest dragen Dit was de aanleiding tot eni heftigen strgd waarbg van stokken en revot vers werd gebruik gemaakt Veertig pemooen werden gewond Betreffende den brand te Genemniden op Maandagavond wofdt nader gemeld De brand nam zoo spoedig toe dat in eau oogenblik tgda verscheiden huizen en hooibergen in lichte laaie atonden gisterenmorgen was het gevaar voor uitbreiding geweken wat hoofdzaketgk was te danken aan het stille weer en aan de goede bediening der aanwesige apniten ook die van Zwartsluis en Kampen wier hulp per telegraaf was ingeroepen De brand heett plaats gehad op het Kampereind en is hg 2 hooibergen ontstaan zonder bekende oorzaak Er zijn verbrand ongeveer 40 woningen en 15 hooibergen bg de laatste waren er die ruim 100 0C halfe KG hooi bevatten Van het hooi was weinig verzekerd de huizen wel doch de meubels van enkelen niet Een oud man armoedig maar toch met een zekere keurigheid gekleed kwam zich te Parga ala vagebond bg de politie oangeren Hg verklaarde te heeten markies De L en 65 jaar oud te zgn bg had tot hiertoe een pensioen van 800 frs gehad maar nn was dat op de helft verminderd bg was zonder dsk en stierf letterlgk van honger De politie gaf den armen man wat te eten en liet hem opaluiten zoodat hij althans eenige dagen zal eten en op een bed slapen 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 86 8 08 6J1 8 68 4 80 8 10 11 18 8 80 8 80 8 8T 0 44 6 80 8J6 8 41 JI M 8 68 10 08 10 18 10 84 10 64 11 10 7 60 8 09 9 07 sr i 9 86 8 86 8 419 49 18 18 I t t da com pondent tid t N t d D te B Uria al overdreef by wellicht Uogstelegrafiacheu weg wel wat sterk toch niet zoo gebeel bezgden de waarheid waa toen hg OTerstroomiagen enz meldde blijkc ook oit een particDlieren brief oit Batavia ddo 4 Jaoi ia de Haarl Cl Wg zijn zegt du achrgver op het oogenblik in het hartje van den Ooatmoeuon d w z in den drogen tijd maar erenaU io Holland acbgot het weer in IndiS in de war te zgn want in rgf dagen tgds ia er bier 260 mM regen gevallen zoodat een groot deel van de omliggende kampongs onder water staat Men weet dat er groote herstellingen zallen worden gedaan aan de heerlgke Egliae da Sablon te Bmsael Den architect van deze restanratie wachtte deier dagen een alleronaaDgenaamste ooteteN tenis Eec meesterknecht kwam hem zeggen dat metselaars drak aan den gang aren om het beeldhouwwerk aan de zniderpoort if te breken Werkelijk bleek dit zoo te zgn Ken ellendeling dien men zonderling genoeg niet dadelgk beeft kannen of willen aanwgzen ton eenige metsehiars daar aan bet werk hebben gezet om een wandalisme te plegen dat met de restanratie natnarlgk in geen enkel Terband staat Thans wordt van gemeentewege te Scheveningen van de Kerkwerf tot het zoogenaamde Schnitengat het noodige zand aangevoerd om daar den strandweg in sijn ooripronkelgken toestand te herstellen Binnen eenige dagen zal men dos weder als voorheen een rgtoer langs het strand van het dorp op het Enrbaas kannen maken Gisteravond ia voor een in aaubonw zgod hais aan den Zwarteweg te Rotterdam de stelling gebroken Drie metselaars werden bg dit ongeluk zwaar gewond en met gebroken ribben per brancard naar bet ziekeobnis gebracht De politie legde beslag op het materieel dat zich intf slechten staat bevond De gewonden verkeeren in levensgevaar BaitenlaDdsch Overzicht In het Italiaansche Parlement hield de minister van financiën een redevoering ora de financieele maatregelen te verdedigen Hg toonde aan dat de ontvangsten niet verminderd zgn en dat de opbrengst der nieuwe belastingen beantwoordt aan de verwachtingen De regeering denkt er niet aan monopolies in te Toaran Spreker constateerde dat de metaalreserve met 132 000 000 lire ia vermeerderd en bet bedrag der in omloop zgnde staatsbiljetten is verminderd Het verwgt een staatsbank te willen vestigen wees spreker af bg wil alleen de emisaiebanken op een gezonden grondslag brengen Ten slotte bevestigde bg dat er evenwicht in op de begrooting 1895 96 Na de uitvaardiging van het besluit tot ontbinding van bet Parlement is de verkiezingsstrgd in Groot Britannië officieel geopend De eerste verkiezingen zulten reeds Zaterdi a s worden gehouden die te Lodden Maandag a a In de volgende week zal men derhalve reeds met eenige zekerheid over den poHtieken toestand kuonen oordeelen Hetr Sngelsche Lagerhuis telt 670 leden n l 465 afgevaardigden voor Ënneland 30 voor Wales 72 voor Schotland en 103 voor Ierland In het nu ontbonden Lagerhnia telden de liberalen met inb rip au de vier vert eowoordigers der werklieden partg 267 leden terwijl het aantal der aouservatieven inagelgks 267 bedrog De beide boofd partijen stonden derhalve wat getalsterkte betrot gelgk Volgens telegrammen uit de Zwitserache hoofdstad heoft de Bondsraad der Zwitsersche legatie te Kome in opdracht gegeven onmiddelgk onderhandelingen aan te knoopen met de Italiaansche regeering ten einde eene internationale conventie te sluiten welke de constructie en de exploitatie van den Simplonspoorw zat beoogen De Bondsraad heeft het plan dat het Zwitaersch departement voor de spoorwegen ter beoordeeling had aangeboden goedgekeurd De voornaamste punten daaruit waren reeds door de Zwitsersche en Italiaansche gedelegeerden die te Milaan conferenties badden gebonden vastgesteld De Bondsraad heeft zijn l tie te Rome eveneens opgedragen de conoeesie van de Compi nia du Jura Simplon aan te vragen voor de doorgraving van de 19 730 meter lange tunneL De kleinste helft 8 330 meter van die tunnel zal aan Italië toebehooren Bg de vraag om de concessie is ook eene opgave der voorwaarden en kosten van de onderneming toegevo De Bondsraid heeft verder den Zwitserschen gezant die Rome tot September a s wenschte te verlaten venocht op zgn post te blgven teneinde het Italiaansche gouvernement da documenten te kunnm overhandigen De Italiaansche regeeriug heeft onlangs nog haren wensch te kennen gegeven dat de qnaettie van den Simpton apoorweg zoo spoedig mc tgk zon worden behandeld opdat het goavernement het daarop betrekking hebbende tractaat direct na de vacantia van het Parlement zon kunnen ratifioeeren De Zwitsersche regeering van baren kant zal het tractaat in December a s ratificeeren De werken kannen zoodoende reeda io de lente van het volgende jaar een aanvang nemen Wg hebben medegedeeld dat de criais in Servië is opgelost en een nienw kabinet onder Novakowitoh is opgetreden Koning Alexander heeft de afgetreden ministers in een schrgven dank gezegd voor hunne trouw en voor de opofferingen die zy in den dienst der kroon hebben betoond Tevens heeft de koning den geiant te Parga Garaschanine tot kroon gedeputeerde benoemd en tot voorzitter der Skoepschtina Zoo is dan de ovei og tot het progresaistische program ten uitvoer gebracht Een nieuw station op den w van het conservatiame naar het radicalisme Het thans opgetreden kabinet wordt dan ook algemeen als een overgangaministerie beschouwd een ministerie dat gevormd is in een oc enbtik van verlegenheid wgl de overgang in eens naar het radicale kamp te groot scheen De progressistische partg waaruit het kabinet gevormd ia bestaat ook alleen in naam bet is een pnrtg van eenige leiders zonder steun in het laud Een kabinet dat zoo weinig vasten grond onder de voeten heeft kan het wellicht eeoigen tgd uithouden atenn zoekend bg de verachillende fractiën waaruit de Skoepschtina bestaat doch zolk modder politiek moet weldra l iden tot een onverhoedachen rmade Igken val Het is dan ook te verwachten dat de keer Novakowitch en zgne vrienden aan hunne departementen geen tabernakelen zullen bouwen Dit neemt niet w dat het Serviaobe Kabinet voor een moeilgke taak staat en dat het aanspraak heeft op waardeering als het er in slaagt eindelgk de financiën van deo staat in orde te brengen Het progressistisch orgaan Videlo c dat ptntaeliog gestegen is tot de waardigheid van officieus orgaan der regeering spreekt op hoogdravenden toon over de weldaijten die van deze patriottische regeering te wachten zgn Maar dat zgn frases de daden moeten nog komen Heel gemakkelijk zal dat niet gaan Daden worden in Servië alleen volbracht als de nood dwingt De Vos8 Ztg hoopt dat OostenrgkUongarge en Duitschlacd thans kracbtig zullen optreden om Servië tot daden te dwingen Servië is geen arme staat die recht heeft op madelgden het is beat in staat rgu verplichtingen na te komen en indien het niet wil moet het daartoe gedwongen worden Ala daarbg de regeering of zelfs de dyitaatie ten val komen zegt de VoaH Zl kan dit slechts gewin zgn voor de rust in Europa De ontelbare coups d étatt vnn Milan en van zgn zoon Alexander hebben die ruat reeds te vaak in gevaar gebracht De geavanceerden die thans aan het bewind zgn gekomen behooren ook tot de vrienden van Milan Men verwacht dan ook spoedig den terugkeer fan den ex koning Waarscbgnlgk wil hg van de gelegenheid gebruik maken om als een financieele regeling tot stand komt zgn zakken weer eens te vullen Want de dotatie hem voor eenige maanden vereerd zal wel weer den weg van alle geld zgn opgegaan De Bnlga n hebben het druk ze moeten twee kaoteu tegelgk uitzien naar bet zuiden en naar het noorden Naar het zaiden omdat zg het met de Porte hebben over wat men noemt de Macedonische quaestie die niet zeer belangrgk belooft te worden De Bnigaarsche vorst beeft toch van de groote mogendheden een wenk gekregen dat het hun niet aangenaam zon zgn indien Bulgarge die Macedonische quaestie warm hield en daarop heeft de orst den gestelden eisch van 10 000 fc scb aderergoed ing maar weer teruggenomen In Rnslaod echter is ook wat te doen Naar Petersburg in een Bnigaarsche gezantschap vertrokken dat in opdracht heeft een gouden krans te l gen op bet graaf des vorigen keizers 1 u wordt dat gezantschap in Rusland zóó Ikoel ontvangen dat bet de aandacht trekt een der bladen schrgtt zelfs dat de gezanten maar weer moeten vertrekken zoo ze niet van plan zgn om aan bet beleedigde Rusland vei iffenia te vragen De beraadslagingen in de Noorsche Storthing over de buitengewone oortogs beg rooting die bgna onveranderd aangenomen werd be wgzen dat de gespannen verhouding tot Zweden tot den uitslag der stemming het bare heeft bggedrageu De radicaal Astrnp verklaarde dat Noorwegen verdediging spoedig gebracht moest worden op een hoogte dir een bevredigende mobilisatie mogelgk maakte De radicaal Ullmann sprak ni duidelgker Hg deed uitkomen dat de vrienden van den vrede hoe zwaar het bun ook gevallen was onderhandelingen met Zweden hadden aanbevolen om een oorlog met dit land te voorkomen sWaar is evenwel c vraagde Ullmann het Ministene dat in de motie van 7 Juni verlangd werd Daar een vreadiame oploMing onmogalgk sehgnt te zgn moeten wg oni gereedmaken om den oorlog af te wenden De Cobaanache opstandelingen hebben onder aanvoering van Qnerra een verwoed gevecht geleverd tegen de R ringstroepen bg Mansanillo De Regeeringatroepen hadden 36 dooden en gewonden van de 400 opstandetingen sneuvelden or 60 onder wie de aanvoerder zelf PosterUeo en Telegraphle Door tasaohenkomat van de Doitsobe postadministratie kunnen pakketten het gewicht van 5 kilogrammen niet te boven taande worden verzonden naar Pernambneo Rio de Jauairo en Santos in Brazilië Aangifte der waarde is toegelaten tot een bedrij van ten hoogste 50 francs Het in Nederland te beffsn port bedraagt f2 10 per pakket Voor de aangifte der waarde ia een recht van 12 cent reraobnU digd Dfl tabel der paketpoat worde overeenkomstig het vorenstaande aangevold Met ingang van een 1 Juli a B wordt bet maximumgewicht der langs den weg van Frankrgk rechtstreeks te versenden paklcetten voor Mtlta raitgesteld op 5 kilogram De tabel der pakketten worden dienovereenkomitig gewyzigd Vacante Directies Postkantoor Alkmaar Jaarwedde 1 2400 en vrge woning Postkantoor Borkeloo Jaarwedde f 1300 en vrge woning Sollicitatiën in te zenden vóór 20 Juli a s Benoemd 1 Jnli Tot commies der postergen 3e klasse de directeur van het postkantoor te Borkeloo O Giltjes tot klerk der poatergen en tet raphie 2e klasae M de Jong te Klandert en H M Nnmaus te Zntpben postkantoor tot klerk der postergen en tetegraphie Ie klasae de klerk der postergen Ie klasse W A van Hattum te Rhenen en de klerk der telegraphle Ie klasse K E Vertegt te ttXii telegraalknntoor tot klerk der posterijen en tel raphie 2e klasse de klerken der postergen 2e klasse A A de Haan te Amerongen en 0 J C Venema te Baroevetd M klerken der telegraphie 2e klasse H J Tam en H Eoetser te Amsterdam P Lap te Texel en B E Mater te Venloo tot klerk der tetegraphie 2e klasse de tgdc Igkii klerk J Oosthoek te Amsterdam 16 Jnli Tot adsistent te s Hertogenbosch de kautoorknecht M van Rgswgk aldaar 1 Aug Tot adsistent te Utrecht de kantoorknecbts J de Groot en J F van Driel Verplaatst 1 Jnli de tot commies der poatergen 4e klaaae benoemde surnomeraira J Klinkert ran Leiden naar Alkmaar en G B van der Voort Menrachak van Velp naar Amsterdam de tel rafiat H Zwakenberg van Arnhem naar bet bgkantoor op de Groote Markt aldaar de vrouwelgke klerk der telegaphie Ie klasse L S Roos van het bgkantoor aan de P C Hooftatraat naar het hoofd telegraaf kan toor te Amsterdam en de klerk der telegraphie 2e klasae H J de Groot van het hooldtetegraafkantoor naar het bgkantoor aan de P Ü Hooftatraat te Amsterdjam de brievengaarder F deSitter van Heea naar Lissa 16 Jnli Ds klerk der posterijen en telegraphie 2e klaaae M de afong van Klnndert naar s Gravenbage postkantoor Verlof verleend w ena ziekte I Juli aan de vronsrelgke klerk der poatergen en telegraphie F W de Zwaan te Utrecht postkantoor tot 30 September 1895 Verlenging van verlof verleend wegens ziekte aan den commies der poatergen 3e klasse jhr F H H Bosch tot 31 December 1895 aan den klerk der postergen eu telegraphie 2e klasse J Heetjans te Winterswgk tol 31 December 1895 Ontslagen 19 Juni de adsiatent C F Kamerman ten bnreele van den Inapcstenr der PiMtergen te Breda Overleden 27 Jahi de brievengaarder J W Kotste te Soesterberg KaotODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 10 Jnli 1895 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Overtreding Prov Reglement op wegen J O B eigeolgk J G v K te Billegersberg J V D te Oadewater en J v d L te Rotterdam ieder tot f 1 of 1 dag becktenit Overtreding ischwet C K t Zevenhaizen tol f 1 of 2 dagen hechtenis E d S te Slaipwgk tot f 3 of 2 dagen heohteiiia Overtreding Politie Veroideaiog T n Qoiid W J I zwervende tot f 1 of 2 dagen hechten ia C J V E te Ooaderak A t V en D W beiden te Qonda ieder tot f 1 of 1 daghechtenis Overtreding Politie Veiürdening van Gouda op het kenren van vlaeaoh H O V O te Qonda tot f 10 of 5 dagen hechtenis Overtreding Politie Verordening van Oooda op het honden van een bierhais J H T d V hnisvr van W V tot f 3 of 3 dagen hechtenis Loopen door het gras van atadsplantsoen J K en N v H te Oooda ieder tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Nachtrnmoer D H te Onderkerk a d Jad tot f 2 of 4 dagen hechtenis Openbare Dronkenschap W V te Leiderdorp B B te Oaderkork a d IJsel J de B te Rotterdam C N B te Gouda en T T te Moordreobt ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis L 8 te Gouda tot f 3 of 3 dagen hechUnia Openbare dronkenschap bg recidive D V d K te Gouda tot f 3 of 3 dagen h B P te Gouda tot hechtenisstraf van 2 dagan W ielrijders Wilt gg gezond blgven gebruikt dan da WOLLEN TRÜJEN van L va OS Al GOÜDA Kleiweg B 73 73a OOODA Beurs van Amsterdam 64 101 loiv 100 lo v 86 84I 84 1 MV 84 87 V 64y m 1 7 106 64y 88 z 118 is 4 46V 100 681 688 684 lOl a 66 100 SB 800 184 78V 7 V 1011 loov 160 881 80 88V 10 Vs 87 180 188 104V 7i Vs 64 ll 1681 8V 88 l 108t 108 loiy 104 148 184V fVf 108 V 66V 88 j 881 loo 86V 8 114 w 106V 48 n 68V 14 880 194V 107 104 104 188 1 181 08 iiiV 1 iu 8 JULI ManaauiiD Gert Hed W 8 8 i dita dito dito 8 dito dito dito 8Va Hoiieu Obl Qoudl 188188 4 Iliua IniohrdviDg 1868 81 6 OosTBMa Obl in papier 18S8 6 dito in zilver 1668 6 PoaTUOAL Oblig met coupon 8 dito tuket 8 acsuKD Uhl Binnenl 1884 4 dilo Oeooni 1880 4 ditobüaothi U8 4 dito bü Hope 188 80 4 dito in goud leeB lSSS 6 dito dito dito 1884 6 Sr NjB Perpet lohuld 1881 4 Toauw Oepr Conr Isen 1880 4 üeo leening urie D üeo leening serie C ZDIOAra Bzp v obl 1888 6 Uauoo Obl Buil Soh 1890 6 VlHBZUZU Obl 4 onbep 1881 Awiaaoul Obligslien 1886 8 aorraanui Bted leen 1884 8 Nau N Air Hsndelsv und Araadsb T b Hii Oertiloaten D u Maat ohappi dito Arab Hjpotbeekb pandbr 4 Cult My der Vontanl sand Qr Hjrnotboekb psadbr Si NederUndiohe bank uad Ked UandelmaatHh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hxpotbeokb pandbr SV Utr Hyjpotheekb dito S i OosTBNa Oost Hong bank aaad Udbl Hypotheekbank pindb 4 AHZalXA Kqnit hypotb pandb I Maxw L G Pr Lien oert 8 San HolLU Spoorw Mij and Hij lot Eipl V 8t 8p und Ned Ind Bpoorwegm aaod Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dito 1881 dito 6 lTiJja apoorwl 1887 88 A Sobl S Znid IUl Bpwmij A H obl 8 PoLBM WarMhau Weenen aaod 4 SUSL Or BuH 8pir M obl 4 Baltiiebe dito aand Fastova dito aand 6 Iwaog Dombr dito aand 6 Karsk Cb Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 iMaailii Cent Pao Sp Mij obl Chio k North W pr C v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver fc Rio Gr 8pm oert vuk lilinoii Central obl in goud 4 Loutav fc KiakvilleCert r aand Mezioo N 8pir Hij labyp o 8 Hias Kansas v 4 pot pref und N York Ontario fc West und dito Fenns Obio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in good 6 81 Paul Hinn k Hanil obl 7 Un Pao Hoofdlijn Oblig 6 dito dito Line Col Is hyp 0 6 Oiaana Can 8outb Cert r und Van 0 Ballw k Nav le b d e 0 Anulerd Omnibus Mij uad Eotterd TramwegMuti und Nbd 8lad Amsterdam und 8 Blad Boltordam und 8 BaiAIB Blad AntirerpenlB87 l s Bud Bruuel 1886 8 Hon Tbeiu Begullr OeHlliob 4 OoiTniK SUaUleeaing 1880 6 K K Oosl B Or 1880 8 Sfaimb Slad Madrid 8 1868 Var Nan Baa flyp Bpobl eert