Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1895

No 6707 Vrijdag IS Juli J805 34ste Jaargang mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitguve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdajfen De pr J8 per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regok k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd ADVERTENTIfiN Tandarts E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda aitgraonderd Zondaga te conanlteeren tan 10 tot nar AUerwege bekroond met Ëere Diploma a Gooden en Zilveren Medaillea benerena Eere Diploma Oonden Medaille en OertiScate of Award of the World a Hygienic Expoaition Chüago 1893 ia het Wertldberoemd Druiven Borst Honig Extract MELIANTHE CIT DK MaehinsleFabrieloDE HONIOBLOËUi TAK H K vanSchaik Co geveatigd te sGravenhage Gran middel is oi kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft net ia OSHBBBOEPBLIJK het beate middel ter wereld hetgeen de Tele en Terachillende bekroningen getuigt Het Teraaoht en geneest OSMIDDMLIJK de atrengate hoeat en Teronderde borstkwalen Dadeiyk na het gebrnik der MELIANTHK doet zich de weldadige inTloed gelden Het groote debiet en de Tele attesten aan de MËLIANTHË beweien sgn de oTertniging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op prga worden geateld De MELIANTHE ia rerpakt in flacona Tan 40 ets 70 cta en 1 met gebmiksaanwüzing Toorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Hechtbank te f Qravenhage t VSkrygbaarbj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BÜUMAN Moordrecht 3 C KATELAND Sotioop B T WIJK Oudmater FEMSCEE STOOMYEEVEEIJ III Cheaiisohe Wisschery TAN H OPPEKHEIMER 19 KruUkade Hotterdam OabreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en rerven Tan alle Beerenen Damesgarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting Toor het atoom n Tan plaoiie mantela Teeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onaohadelgk Toor de gezondheid en Tolgena ataal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen t verven goederen in eene week Hiudelinierk e i die Hoest Kebrulkt nit de BUkken Trommel VAK N KATER en Co Gedeponeerd OBOVlllOES Elk atnkje heelt de vorm van een zittende Kat Verkrggbaar in nette Blikken Trommel ea k 25 Cl by onze bekende Verkoopera KIEZERS VOOR DEN GENEENTERMD vi orden uitgenoodigd tot het bijwonen eener op VRIJDAG den 12 JULI a s des avonds te 8 uur in de Sociëteit Onh Genoeobn tot het tellen van VIJF CANDIDATEN voor de a s Gemeenteraadsverjtiezing P S Volgena art U van het reglement worden alleen kie er tot deze bgeenkomat toegelaten Namens het Comité P J BELLAABT Voorzitter D EDIJTEB Secretaris Gouda 8 Juli 1895 Vanaf DiNSDAC 9 JULI 1895 mmm ut ibi®®f aan den MARKT hel Huis I o 154 Ie Jouda Eene PRACHTIGE ÖORTEERING UUllUVllUlULUl lllUmUUUUil uu UUUJJl Ui lUUUU mei en zonder ORNAMENTEN in verschillende stijlen en afmetingen zoowel in Goud Brons Cuivre poli als in diverse Houtsoorten alles met FRAN8CH GLAS met en zonder facet Voorts eene groote Collect ie traal Geêncadreerde alsmede eene belangrijke verzameling meest modenie SCHILDERUEN in Olieverf van bekende meesters ZEGT HliT VOORT ui f de Iffcror aJBron f e Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Vanh£ oninklykef uis derXeder anden MaaVj tot Sxpl v d Vietoria Bron te Oberlahnetein gev te Botterdntn Der gt OKite Krfola irnUflff l atent H stallen tetiMtnea werthUmtn Nachahmuvufn segeOsn Mmh iaafê dahar anierii HtelH Hchnrfeii H Stullet nar ton urn dlraet otfw in tolchan Ehentiandluriien unaar Plakat wie ntbeniiehandj aüt enangt tA ZSl FreMittttm unii i eftfffif e gratia una franaa 2 Patent H Stollen 4 pCt PAïrDBHIEVEïT VAN DB Pester Vaterlftndischer Ërstér Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 BoTengflDOsmdfl PaDdbrteven syn nomiaaal groot SOO 1000 5000 en 10 000 Kronen voorzieo tsd halQaarlykiohe ConpoDi per l Maart en 1 Soptonber en idloibMtf aparl door nidda fan balQaarljjksohe uittotiog De Coupon zijn tbana en ook in de toekotost vry van belasting volgnoB de Wet r 1889 Art 80 10 E j lyp ereoalB de Oitselote Fandbriaren betaalbaar te Budapest Weenen ec te Amsterdam toD Kantore ran ondargeteekenden tot den koen van den dag VolgoDB de vet van 1876 ia op de geiamenlyke verpande hypotheken prioriteit der houden rau Pandbrieven ingescbrereo waardoor bun het reaht op de hypothecaire schuldrorderingen in de eerste ptaau is gewaarborgd Ua oodergateekenden Daar hun veririjzaQde Prospectus ran 19 Janaari 1 1 en het JiarrersUg der Insteüing over 1894 berichten dat zy voortgaan met den Verkoop der 4 pet Pandbrieven van de Fester Vaterlftndischer Erster Sparcassa Verein tot dea koers van den dag WËRTHEIM GOMPERTZ AMSTERDAM Mei 189B Kiuds Soelpersdnk sn A Bimiuus k ZoaN aapM FDIKB OUDE f m SCHIEDAMMER EUEVEE Merkt NEGHTCAP VerkriJnbaar bij PËETER8 Jz Als bewys van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van dan naam dar Firma P HOPPE ox oRANom uA ajL9jarB dv Friiitemps T E PARIJ S Zenden gratisufraneo lie generale geiUustreerde oaUlogui in de hollundache en ti ansche tal o beTatteBde de nieuwste modes voor het Zomvrsalxoan tegen gefrankeerde sAnvrage gericht aatt ILJULESJILUZOTaC PARIS De Btalen der nieuwste modestoffen 1 voorraad bij biPrintemps wordeneTeneenfkosteloos toegezonden doch men geilereliuideiijk de verlangde soorten op te geren ken ongeveerde prijzen te bepalen Verzendingen naar aUa Landan derWarald De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Reeb ten Correspondentie tn alle talen Trekking 19 October 1895 flollandsclie laatscbappij van Laodbouw afdeeling Gonda en Omstreken VEK LOTIIsrc3 en aanverwante ARTIiZELEN Frijs per Lot f I 11 Loten voor f 10 Verkrijgbaar bif L BHIMMM ZN LANGE TIENDEWEG D 60 eooo stuks ittt de fftlliete massa eener der eerste bnitenUndsche labriekeQ ovci genomene soogenaamde I Leger Paarden Dekens i oeten tegen den spotpnj van fl 2 75 i vr stok worden uitverkooht Deze dikke onslijibara dekens zijn zee wara ala eci I oela oa 140X190 om groot dus bel L tlieele paard bedekkend met wol opneimaid en 3 breade streepen voortH een kleine i artl witte woUeneSlaap Dekens üi oGt 10X190 cm wegens zeer klcinv slechts Joor vaklui bemerkliat fouten iii ipt weefwel aangeboden ad fl 3 50 per ituk 1 Konten anders het ilutbele tf Doiilelijk KMchreTen b EielliDgcB wonlrn roo lanp de voorraad rekt It oa toeienJlnv jtn het bedntc of oad r rembours promirf uit B HurwlÉK ft bMte oaacluMUlyksM en makkelykste poetamlddel voor Heem co vooral dames en IQndersehoanwerk Is de Apprttunr ran C M lUIHer Ce MtiiS op naam en fabrieksmerk Vflritryikaar ky Httran Wiakotiart la aehHawark salaMarfSü Sr sr Haiii iai Swiraal M t ty W farSwwaa AnMS Maastrloht Oroote Staat 3l BINNENLAND QOÜDA 11 Juli 1895 Zondag s eal de Gondscbe Cricket en Footballclnb Otympia c op het excercitietMrreio hare jurlgksche hoishoQdeIjjke weditrgden hoadeo Oogetw feM zolleo deze b goastig weder door velen worden hygewoond Des avonda zal ia de Sociëteit Ona Genoegen na afloop Tan het concert door eenige leden van de Tereenigiog en hare donatenrs een t I worden aangeboden Van de wedafcryden is hek volgende programma opgemaakt 10 nar BÏ n van bet cricket voor seniorea en juniores Gemeenicbappeljike Inoob opb t veld Half twm Voortzetting van bet cricket Wedloop TOor soDiores op de lange baan 600 M Wedloop TOor juniores op de korte baan 100 M Vèr gooien met den cricketbal voor aeniores Vèr gooien met den cricketbal voor jnaiorea Wedloop voor aeniorea op korte baan 100 M Gttcostomeerde wedloop met binderniSMD voor JDnioree Bg voldoende deelname Ben parlg voetbal Uitreiking der pryzen NB Eere leden kanstlievende leden en donatenra hebben met hunne dainee toegang op bet terrein Qiiteren nvopd bod op de bovenzaal van het SoSelhva het Schaakbord alhier eene vergadering van de leden plaats der afd Gonda 80 omatreken van de Holl Maatschappy ran LandboDw Mededeeling werd gedaan dat de Kon goedkenring was verteend tot het honden Tan eene verloting bg gelegenheid der Paardenmarkt Aangenomen werd een voorstel van het be tanr om orer f 100 te mogen beschikken nit de kas der afd ten einde hier een landbouw caroafl op te richten en wel die som te besteden voor het aanschaffen van leermiddelen daar van ryksw e aan dezecnrsQseensnbsidie wordt reileend en men hoopte dat de gemeente een lokaal beschikbaar zon stellen Na was aan de orde de ponten van be t rgviog voor de Alg Vergadering op 15 Juti te Amsterdam dit betrof voornameiyk dat het hoofdbestaur aan H M de Koningin liegentes een adrea kou richten om in het belang van den landbonw de grondbelasting op de ongebouwde eigendommen van 6 pCt die nn geheven wordt te brengen op 3 pCt Na eenige bespreking werd dit voorstel aangenomen terwgl tot atgeraardigde werd gekozen de heer D Ruyter tot diens plaatsvervanger de beer M van Dantzig Daarna werden in behandeling genomen de FEVMLLETOK DE HARSKRAHER f aar hit DuUni ivHsn ui uw jeugdig soboonbeidsgevoel eten te ODtuen Van avond zjjt ge m jn gaat bij een familiesouper vigf zes nobele joogeTui en eeo stuk of wat presentabele jonge dames dat sal uwe oarrièra opeuen Morgen wya ik u een echt Amerikaansoh boardingbouse en bot overige lal ziob wal viodeD Maar m n goeie vriend m n deerlik gesmolten middelen laten me geene buitensporigheden toe ïntagendeel ik dien mij in t vervolg zeer t bekrim psol Seifert trok de schouders op Leef xooats je wUt zei bij eens raak je tooh Vf I is maar de vraag op wat manier je er bet meeste nut nit trekt Maar op dat punt zyn wy het nog altqd niet eens en ik geef je dan ook niet weer een goede raad voordat je er my liepaald om vraagt Op toogenblik wil je A merikaansch leven en ËÓgMsoh spreken leeren goed ik ben je man de rest BBoet je zelf weten Ed hoe laat wordt dat souper gegeven vroeg H nstedt zidi bet voorhoofd atrgkaad alsof hy er alle zorgen uit wilde verdrgven W kunneD dadelyk gaan was hei antwoord vW halen eoa mgaer rrieodea ia hetMetropolitaanhdtel at Van avond ben je naianrljjk mgn gul ponten van beschryving voor de Alg Vergadaring op 8 Aagastoa te Ëdam te honden Deze punten werden goedgekeurd nadat over enkele ponten eene bespreking had plaats gehad Tot afgevaardigden werden benoemd de bb van Veen en J Brouwer e Koning tot plaatsvervangers de bh M Van Dantiig en A Hornes By deze gelegenheid werd by monde ran den heer D Rnyter aan den Secretaris de heer A van Veen namens Beataor en leden een souvernir aangeboden voor zyne vele bemoeiiogen bg gelegenheid der tentoonstelling ten vorige jare Dit souvernir bestaat nit een brons klokje met koper geornamenteerd be nevens twee daarbg behoorende lustres Dh heer Breebaart Voorzitter kreeg eveneens een Boavernir bestaande ia eene met zilver gemonteerden hamer Beide beeren dankten voor het hun gescbookeoe Daar er niets meer te behandelen was ging men over tot de gewone verloting Ditmaal werden 20 loten verloot als 10 n Edam en 10 van de Paardenmarkt alhier De kiravereeniging Ëen eaindbeid te Kapelle a d IJsael stelde gisterenavoad tot candidaten voor den gemeentaraad de aftre dende Irdan de hoeren O Verschoor O M den Bow en J v d Wissel De sergeant J H S oud 30 jaren geboren te Leeewarden dienende bg de e óompaguie 4e bataljon van het r ement grenadiers en jagers thans in voorloopige verzekerde bewaring te s Grarenbage is door den krggsraad in het Ie militaire arrondissement standplaats sGravenhage schuldig verklaard aan bet als ambtenaar plegen Tan ontucht met een persoon aan sgn gezag onderworpen en met toepassing van artikel 249 jo 84 van het wetboek van strafrecht veroordeeld tot eene gevangenisstraf voor den tgd van z maanden met ontzegging ran recht om bg de gewapende macht ofalamilitair mplooieerde te dienen gedurende rgf jaren De veroordeelde die het hem ten laate gelegde feit ten processeten stelligste was blgveo ontkennen is ran deze uitspraak in hooger beroep gekomen bg bet hoog militair gerechtshof ü D € Gisterennacht omstreeks 2 nor werd wederom beproefd diefstal te plegen bg den beer Vaa Kiel kruidenier te Prinsenhsge De inbrekers drie in getal werden al spoedig in hunne voornemens gestoord en door de zoons ran zooals ik vaak tad jou gastvrÜheid geprofiteerd heb Helmstedt plaatste zich roor den spiegel maakte snel toilet sloot zorgvaldig zyn koffer en verliet met Seifert het boardinghouse Oagereer een uur later stond Helmstedt met zya slimme landgenoot eo een darde heer voor een huis ia de boveoBtad niet ver van Broadway Seifert Bobelde een portier deed opea en eïsobte de toegangskaarten waarna hy hen liet pasteerea Weldra bereikten zq do eene zwak verlichte kamer die voor garderobe diende Nadat zij hier hunne oreijasaen hoeden ea wandelstokken gedepooeerd hadden zag Helmstedt de derde persoon die Seifert juist iets in toor flaisterde voor het eerst wat nauwkeuriger aan aaogerien fannae wederkeerige voorstelling vlaehtig in het halfdonker had plaats gehad en al teekeaden kleeding en houding dga geotleman took lag er soovoel gemeenheid io z o gezicht en Seiferts laob paale daar zoo juist bij dat Helmstedt een gevoel vso afkeer niet geheel kon onderdrukken Op dit oogeoblik echter vloog de deur der aaasle kamer open en een stroom van lieht en vroolyk gelach braken naar buiten Nog twee stappen ea Helmstedt bevoad ricb ia eene schitteread vsrliohte dabbele parlor De divans die in eene sohUdaracbtige wanorde 4oor elkaar slüaden waren in bealag geaomen door groepjes vaa vryheidminnendti jongelui van beiderlei sekse Hier knielde er eien en kuste de hand eener fijne btoadine terwijl zygiaokelend naar bet gefluister van een ander Uiaterde daar werd eeo joagmeasoh op eea lagea stoel door drie vroawelyke kobolden out plagcröen beatornd iets iMer naar aobteren sat eM eeaisam paarde te geoieten an didit m sen den heer v R op voor deze gel enheid gepaste vgze ontvangen met bet gevolg datsgop de vlocht gingen Ëen hunner bleef echter ii een haag steken bg werd daaruit door de baiabewooera getrokken en tot verzekering aaneen boom gebonden tot hg door de rgkspolitiein ontvangst kon worden genomen De vangstbleek goed te zyn het was nl een zeer go ebekende der justitie B G c Ken particulier tel ram nit Rome aan de Tyd meldt dat door Z H den Paos tot oprolger van Mgr Snickers z g als aartabisscbop van Utrecht benoemd is Zyne Doorl Hoogw Mgr H Van de Wetering tot dnsrer titolair bisscbop van Gaza en pastoor der parochie vitn den H Vitus te Hilversum Mgr Henrious Van de Watering werd den 26a November 1850 tu Hoogtand bg Amersfoort geboren en beeft das thans den leeftgd TM ruim 44 jaar bereikt Na op 5 Augustus 1874 de H Pneaterwgding te Utrecht ontrangen te hebben begon Z D H zgn prieste Igke loopbaan als kapelaan teZDtfen in 1882 sag hg zich door wglen Mgr Scbaepmao benoemd tot secretaris van het aartsbisdom Utrecht welke functie bg onder het opperberdencbap van wglen Mgr Snickers blewf rervullen totdat deze hem in het laatst vHn Hei 1892 aanstelde tot pastoor van Hilversnm Toen booge leeftgd en vermiodering van Ijidaaamskraobten BJgr Snickers eindelgk dwongen een gedeelte van zgn zware taak aan jeugdiger soboaders toe te vertrouwen was het wederom Mgr Van de Wetering welke zich lot coftdjotor zag uitverkoren Hg ontving als zoodanig den titel van tituUir bisschop ren Gaza en werd den 24n Maart 1894 in de parochiekerk ran Hilversum tot biiacbop geconsacreerd Gisteren namiddag had een schilder te Leiden bezoek van twee konstbroeders nit den Haag Na eenige borrels en daarna wat biergedronktn te hebben waardoor z j min of meer da hoogte kregen werd er gedisputeerd over de kanst waarby men bet ouflerling niet eens was en waardoor de Leidenaar bet zoo warm kreeg dat hg aan den Witten Singel tü water sprong Hij kwam niet meer boven Hoewel dit ten aanschouwe van vele menecben geschiedde sprong niemand den drenkeling na Deze werd kort daarna lereoloos opgehaald Omtrent den brand te Genemuiden wordt nog het volgende medegedeeld Hoewel de oorzaak niet met zekerheid is ce noemen is zooveel zeker dat er aan faooibroeïen niet te denken valt San raadsel echter is het open piano leerde eene jonge dame aan hare bewooderaars den polkadans waarhy zy hoogof esefaort bare pantalettes liet paradaeren In ds acbterparlor zag Helmstedt eene gedekte tafel rol flesschen sobotelB en bordea MeadameB et Messieurs riep Seifert zich naast zjjae beide metgezuljen plaatsend ik heb de eer u twee myaer vrienden voor te stellea te weten la Comte de Helmstedt die hier onder uwe besofasrmende vleugels Sagelsoh komt leeren en Mr Baker rsa Alabama allebei attstakende jongens die ik bij deten in awe goede zorgea aaabeveal Maar tot ffl u spijt zie ik dat gjjltedon op oas hebt moetou wachltm ea oademaal men mij vaa avond het gastbearsohap heeft opgedragen verzoek ik u dadet k aan tafel te gsao opdat de ohampagna niat warm worde Aller oog bad zich bg die woordeo op de gemtrodnoeerden gevestigd i inzonderheid rasttea de blikkea der meisjes met walgersUea op da nobels gestalte van deo Comte gkua tafel r riep Seifert reeds in de acbterparlor bazig aene flescb te ontkurken de vryende groepjes man overeind en juist toen Helmstedt orerl de wst hy nu het best kofl doeo stond een zwartharig meisje met donkerende donkere oogjes voor hem reikte hem met een ivs il vous püdt monsiear Ie Conté de band en geleidde hem aan tafct Den volgenden morgen ontwaakte Helmatedt in tgae kamer me een gevoel ot sijn hoofd rol lood zat Ijangzaam richtte hij het iwara voorwerp op BD de gebeurtenissen vaa gisteren avond kwamea hev waer stakagewüze voor den geest Hfj sag xgae afelbnrin hen ooophoudeljjk iDScbenksa en baaobetd hoe op eene plaats waar aanhoudend mon ehen waren zoo op eens de brand kon uitbreken Algemeen wordt aangaoomen dat hg in ot bg een hooiberg ontstaan ia Nanwalgks was de brand ontdekt of hg had ea dat bg windstilte ruik eene uitbreiding gekr n dat aan btaaschen niet meer te denken was Gelukkig was het nog pl m sea nor en da wind gunstig roor de tairyka hooibergen anderi ware een groot deel der gemeente rerbraod £ r is meer dan 400 000 K Q hooi rarloren gegaau Van sommige buii innan is allee rerbraod en slechts een deel van het verbrande ia rerzekard soodat de schade zeer groot b Uit tal van verbrande en bedreigde peroesleo nas het huisraad naar het weiland gebracht en het was a avonds een vreemd maartereos treurig gezicht hoe daar tal van mensohen tQBKben hun hare en vee den naoht onder den blooten hemel tegemoet lagen Omtrent de vorming ran etn nianwea krater io den Vesuvius worden de rolgende bijzonderheden medegedeeld In den naobt van 2 op 3 Jnli iruan rrjj krachtige eohokken van aardbeving vaargano men Tsgea tien uur in den morgen opende zich plotseling een geweldig groote nieiwa krater ongeveer 100 Meter onder den oude Daaruit vloeide een stroom gloeiende h £ en uur later vormde zich 70 M ben ln eerstgenoemde een tweede krater die in een dichten rook bleef gehuld In rier vnnrstroomen daalt de lava den berg af Een daarvan heeft reeds twee wyagaarden verwoest Proffessor Palmieri liet rotadammen opwerpen om het laboratorlam te beschermen De lava nii den grooten kn ter beeft tussohen 0 lle del Balvatore en het militaire sohietterrein een groot meer gevormd Naast deze niaawen krater xgn twee kegels ontstaan die roodgloeiende lara nitwerpen Te Middelburg kwam onlangi de betavkkiog ran direotenr eener begraienUmaatsohappg door het overlgden ran den vorigen titnlaris racant De rerkiezing voor dien post wekte zooveel belangstelling dat zelfs 72 leden daarvoor uit Goes opzettelgk in rgtaigen naar Middelburg gingen en de toevloed van leden kiezers was zóó groot dat men door de geweldige drokte in de rergadersaal niet tot de verkiezing komen kon O a werd beweerd dat ten bate ran een der candidaten kiezers souden omgekoobt sgn mmmmÊmnmmmmÊÊÊmmmmmÊtmiÊmÊmiÊiiiaiÊÊmÊÊmÊKBdoen eindeiyk baar ghu op den groed verpen en alleen nit het syne met hem drinken Hy aghaar toen haar Praosch op wai en b baar Kagoseh niet volgaa kon hem in rollen overmoed by da ooren grijpen en probeeren hem in de wang te bytea Hij sag weer bot dolle getuimel aan tafel en hoorde da Champagne stoppen knallen tusschen het sobatareod getaoh van het nette gezelschap Iets later zag hy zioh met eene sigaar in den moad voor de piaao zitten en eene qeaarille spelen waarby het geselscbap danste ea Seifert met eeae stentorsatem de toeren opschreeawde Ka eiken dans hadden de meisjes hem wijn of koude ananaa punoh ingeaobonken ea verder varvlot alles iii rook nevel en roes en hoe hij thuis gakomea was wist hfj beslenaal niet Dal was sya esrate les ia bét Kngalseh gewant Wrevelig streek hjj zioh door de baren en sprong het bed oit om zich de lampetkau met kond water ovsr het hoofd te storten Vrrvolgmis opende by zgn koffer om er schoon linnengoed uit la nemen maar schrikte want de gebeele inhood la bet onderste boven Ben oogeoblik bedaeht h sieb of hg zelf ook de oorzaak vsa dal varMbynasikoasgB DUWT toen schoot rija band bliksemsnel aaar kat geldhoekje het linnen zakje was verdwenen Zyo gezicht werd doodsbleek en lyne hand bleefalsrerlamd op de pUats waar bet geld gelegea had hangen Toen eohter schudde h de kleedingstdkken een voor eea op den vloer uit maar wat by ook deed bet g td wm en bletrf weg Helmatedt stond ala eea standbeeld bjj syne kofler op dea ledigen iMM m te starm WvrM wvoJfrf