Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1895

Directe SpoorwegverblDdingen met GOUDA ZomerdleDSt 1895 AanKevaogeo 1 Mei Tüd vao Greenwich BOtDA OTTEBDAH 0 J 86 8 40 0 8 40 10 17 10 54 11 0 18 88 1 84 88 1 44 4 S0 t 84 7 11 7 88 8 88 48 8 51 9 67 7 58 7 69 8 08 8 18 8 88 8 48 18 88 1 84 8 88 8 44 18 88 18 18 18 48 18 58 1 44 8 50 4 08 KOTTEEDAH eODDA 8 51 1D 81 11 50 18 80 8 88 10 7 85 f 10 88 10 88 10 48 10 58 8 89 4 08 4 40 DEN H A A e SOUDA 7 46 8 07 DDl DEN B iHin 5 48 7 80 7 48 8 80 8 88 8 481 0 1411 8518 151 88 8 44 8 58 8 48 4 15 5 17 8 117 68 9 38 Voorb 5 64 10 80 1 44 6 17 Z ZMtw6 08 10 86 1 68 r 0 18 9 58 Z r 6 19 I 10 46 9 09 6 49 10 09 Onidt 4 80 7 60 8 18 9 9 66 10 1610 67 18 06 19 46 8 80 8 14 8 88 4 18 4 48 6 47 68 8 8 I0 8 Stopt t BlaUw k KruuwDg m NcKililorp Leid liBiid m C T E I C H T 6 O V D 1 10 11 84 18 60 8 10 8 58 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 1410 88 11 61 4 16 6 68 w 9 88 10 54 10 81 4 94 fl 9 86 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 0 8 86 8 419 4 11 10 A1I8TEEDA S O V D A 6 50 8 16 56 11 8 40 4J6 6 15 8 10 IJ 8 04 ItJU 19 19 8 80 6 9 7 48 8 49 11 10 Soul 7 811 8 85 9 09 8 87 10 80 10 60 18 18 18 86 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 8 89 8 54 9 54 11 18 I T H 7 48 8 47 U 08 18 87 4 67 8 01 10 06 L Z IV 7 58 8 58 11 18 18 48 5 08 8 19 10 15 Tooib 8 07 9 08 11 87 18 68 5 80 8 88 10 87 tOigt 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 011 57 4 06 4 17 5 85 6 57 7 44 8 81 9 8810 88 11 46 OVSA nTIICBT Onda 6 86 8 40 7 55 8 08 8 81 9 05 10 19 11 11 48 8 88 8 17 4 16 4 47 6 67 6 66 8 81 10 18 Oldaw 5 50 8 54 11 14 87 7 10 10 89 WMidn 5 59 7 08 8 18 11 88 8 45 8 84 6 06 6 17 7 18 8 4 10 87 DIrwhl 6 18 7 88 8 86 8 41 9 87 10 61 11 46 1 90 8 08 8 60 4 48 5 89 6 85 7 45 9 0411 S O C U A A HITIBSAll Otote 8 40 8 81 10 01 11 18 10 8 81 4 47 5i 10 18 Awtodu Ws 7 6 8 10 U 50 11 45 1 4 80 6 45 8 18 11 15 jUn het Tenïag van d D toesUud d r 6emeente Qoodii over 1894 ontleeoen wg nog hek volgende Herhaling Zondeg Werk en Bewurscholeu Qelyk reedi ii medegedeeld worden rao wege de Oemeente twee aroodscbolen waarop herhalingi onderwgi geger n wordt in itand gehouden In den afgeloopen winter werd wederom roor rekening der Gemeente een ATondcanos voor rolwaieenen gehonden Deze waa gereatigd ia een paar lokalen der 2e Koatelooze School d tond onder de leiding ran den Hooldooderwijier C Krogt die werd b geetaan door den Onderwgur J Viaier Van de gelegenheid om gratu onderwgs te ontraogen in het lezen en het sohryTen maakten 58 volwassenen gebrnik ran welke 40 met grer en belangstelling de leasen tot aan het einde fan den cnreoB Tolgden Men vindt hier verder twee Openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden eene byzoodere bewaaroohool van de RoomschEatholieke Inrichting van Liefdadigheid en eene bgzondere bewaarschool van Mej J Belonje Wed F H Weurman Het personeel der Ie Openbare Bewaarschool onderging geene wgziging op de 2e Openbare Bewaarschool werd Mej £ P van Zntphen die op haar rerzoek eervol ontiltg verkreeg ati kweekeling of helpster vervangen door Mej H W M Hornes Het onderwijzend p ersoneel van de Bewaarscholen bestond HooMontewU BfllpoBd mü X kilin ni D halpiUn op de open bare uit 2 4 q op de bgzon dere ait 2 5 4 Het getal der leerlingen bedroeg nlt Deeember MnMl TroBwal ToUtl laerl op de openb scholen 208 177 385 op de bgt cholen U4 148 262 Te ssmen 32S 325 647 In het vorige jaarwas het totaal 357 322 697 Van de 385 leerlingen op de Openbare Bewaarscholen genoten 313 kosteloos ondarwgs Toor 72 leerlingen werd schoolgeld betaald bedragende voor ieder 10 cent per week Op de Bgzondere Bewaarschool van de R K loriohting van LiefdsÜgbeid ontvingen 143 van de 225 leerlingen gratis onderwgs Inrichtingen tot opleidiog van onderwgzers en onderwgzeressen De Bgks Normaallessen De onrsas begon op 1 April met 62 leerlingen waarvan 22 mannelgke en 40 vronwelgke terwgl daarna nog 2 mannelgke leerlingen werden toegelaten In den loop van den onrios slaagden 6 leerlingen voor de acte van onderwgzer en 9 voor die van onderw zeres Verder verlieten nog 6 leerlingen de tassen van welke I geplaatst werd op de Rgks kweekschoul te Haarlem 2 nit de Gemeente vertrokken 1 door rtichtsvenwakking de stadie moest staken en de ttoodige geschiktheid misten Een leerling overleed Het personeel met het onderwgs belast onderging geene verandering b De Inrichting tot opleiding van Bewaarichoolhooderessen Bij den aanvang vau het Jaar tstde de Inrichting 7 leerlingen welk getal in Febroari met 1 vermeerderde De nienwe onrsus begon op I October met 8 leerlingen Het onderwys ondei og op voorstel van de Commissie van Toezicht eeue reorganisatie tengevolge waarvan de leerlingen in sommige vakken als da Nederlandsche taal het rekenen de opvoedkunde en de Fröbelleer in twee klassen werden verdeeld en tevens eene tweede onderwgcares namelgk Mej K D Poortman Hoofdonderwgzeres der Ie Openbare Bewaarschool aan de Inrichting werd verbonden Het aantal lesuren dat vroeger 5 per week bedroeg werd op 9 gebracht 8 40 8 47 8 54 8 01 8 10 8 08 1 8 81 8 6 85 ao 80 u 1 7 85 7 88 7 M 7 4 7 55 5 10 5 19 5 8 5 88 Ooada Uoordreobt VieuwerkiTk Ospalle Rotterdam tottenUm mnmrkwk ÜMWbMkt De leiMn werden geregeld gegeven volgens de bepalingen van bet Reglement en door de leerÜDgen troaw en met gvergevolgd AbMntie kwam slechts ie enkele gevallen van oogesteldheid voor Scholen volgeos de Wet tot regeling van het Middelbaar Ooderwgs De Commissie vaa Toezicht op het Middelbaar Ooderwgs Ue in bare samenstelling geene ver Ddenog ooderging beeft ter voldoening aan het bepaalde bg art 52 der Wet van 2 Mei 1863 baar VerBl omtrent den toestand VAU de beide in deie Gemeente gevestigde inrichtingen van Middelbaar Onderwgs togezooden waaraan wg de volgende bgzonderheden ontleenen a De Borger Avondwhool Op 1 Jaunari waren op de school 101 leerlingen waar 83 het volledig onderwgs en 18 enkele lessen volgden óór het einde van den cursus verlieten 4 leerlingen de school namelgk 1 wegens verandering Tan wooaplaats 1 door het vinden van werk boiten de stad 1 wegens deelneming aan de oeieniogen in den wapenhandel en I vit gebrek aan leerlust zoodat op uit Maart aanwezig waren 97 leerlingen van welke 38 in de eerste 25 in de twei e 16 in de derde 8 in de vierde en 10 in de vgfde klasse Toen werden 20 leerlingen van de Ie naar de 2e klasse en 13 van de 2e naar de 3e klasse bevorderd Van 16 leerlingen der 3e klasse verwierren 8 na afgelegd eind examens bet getuigschrift terwgl de 8 leerlingen van de 4e klasse tot de 5e klasse overgtn n Aan 53 leerlingen werden prgzen uitgereikt als belooning voor getrouw schoolbezoek 23 leerlingen ontvingen asnmoedigingsprgsen Te Waalwgk is de gemeentelgke bergplaats van petroleum gelegen aan de Haveu in ascb gelegd De gehaele gemeente was in rep en roer door de zware op kanonschoten gelgkende knallen tewe gebracht door het springen der groote menigte gevnlde vaten terwgl eene l reede zwarte roolÈkotom gedragen door eene zee van woeste vlammen den hemel trachtte te verduisteren De in de haven liggende schepen bevonden zich gelnkkig alle aan de overzijde Westzgde zoodat zg door het vuur niet konden wonlen bereikt toch wss de hitte nog zoo hevig dat vele schippers genoodzaakt waren hnone vaartuigen aanhoudend te begieten ten einde het smelten van teer en pek te voorkomen Behalve de bergplaats met den gebeelen voorraad petroleum is alleen een booimgt staande aan de oostzgde vernield Zooals denkelgk stroomde de brandende petroleum langs alle zgden de bergpl iats uit zoodat ware de havenkade niet hooger gelegen geweest de wateroppervlakte spoedig ééne vnormassa zoo zgn geworden die voor de schepen zeer gevaarlek had kunnen zijn Op t oogenblik dat de brand uitbarstte stelde de schntterg zich in beweging om de gewone oeieniogen te gaan bonden In plaats daarvan werd nu hel terrein van den brand bezocht en omsingeld waardoor de veiligheid niet weinig werd in de hand gewerkt en gevaren werden voorkomen daar de naaste omgeving zeer onveilig werd gemaakt door de neervallende brandende doigen die door de kracht der ontploffingen tot op grooten afstand werden verspreid Allm heeft dus saamgewerkt om het ongeval tot de minste verhoudingen te beperken Toch de bergplaati noch de aanwezige petroleum en fnstage zgn tegen brandschade verzekerd Omtrent de oorzaak valt met zekerheid nietste zeggen Nbr 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 85 18 88 8 40 11 85 7 47 8 6 lO U 8 55 8 18 AAS De heer dr Conrad Plath heeft in de iN H C den uitslag medegedeeld van den opgravingen op bet Valkhof te Ngmegen die hg in 1893 uitlokte en verleden jaar leidde Deze hebben geheel nieuwe meeflingen omtrent de Karolinirische Kapel doen ontstaan Had In de Betonw haar voor een Bomeinach bouwwerk van de derde of vierde eeaw gehouden Oltmans haar daarentegen aan de achtste eeuw toegeschrflveo Homaon had haar later voor de tiende of elfde Reber zelfs voor de twaalfde in beslag genomen De opgravingen en zorgvuldiger onderzoekingen hebben nu een eind gemaakt aan eiken twgfol en met sekerheid het ontitaau van de kapel in den Knrolingischen tgd geplastst Te gelgk echter hebben 7g voor op geheel verrasseuden wgze de schoonheid en de grootschheid van den oorsprookelgken bouw vastgesteld In de ond rste hal waar de opgravingen vier ondere vloeren boveo elkander blootlegden bevond men dat door de langtamerbind ontstane ophoogingen een derde van de pglers verborgen was Had de bonw daardoor het gedrokte en plompe aanzien gekr en waarom hg in de kunstgeschiedenis tot zekere hoogte beracht en altoos maar weinig gewaardeerd is de ontdekking van de oorspronkelgken hoogte der pglers heeft de volle schoonheid der oorspronkelgk ontworpen verhondingen aan het licht gebracht Ia plaats van den zwaren druk van onbeholpen steenmassa s kreeg men een werkelgk sierlgk en bevallig samenstel van vormen Tot in de bovenhal nam de heer Plath een oorspronkelgken vorm waar die veel machtiger en grootscher was dan de later door een verbouwing ontstane aanleg welke tot nu voor den oorapronkelgken boow werd gebonden Nu in de benedenhal alle pglers blootgelegd zgn en wg op een Karolingischen vloer loopen nu komen alle verhoudingen tot de ware door de kunstenaar bedoelde beteekenis Het zoude schandelijk geweest zgn zegt de heer P de tot haar recht gekomen schoonheid weder onder de aarde te stoppen en het gemeentebestuur van Ngm en heeft dan ook zonder lange overlegging besloten alle ophoogingen voorgoed uit de hal te verwgderen een nienwen vloer in de plaats te leggen en voor zoover het mogelgk is de dingen weer in te richten zooals Karel de Groote ze heeft aanschouwd Ook in de toekomst zal de grootste nieuwe verfraaiing van de kapel de blootlegging van het oude inwendige blgven Om wetenschappelgke motieven zal men overigens alle deelen inzonderheid alle Karolingische rooveel mogelgk onaangetast laten en voor alles voor hou behood waken De heer P is tegen een omvangrgke restauratie in den gewonen zin d w z een poging om bet gebouw in de oorspronkelijke gedaante te heratellen Nochthans aoht fag met deze blootleggiag en met het behouden er van nog lang niet alles gedaan De onzindelgke en onwaardige toestand der kapel bad ook reeds voordat er tot de opgraving besloten is in den raad van Ngmegen den wensch doen ontstaan dat er ieto gedaan mocht worden om dit godenkteeken vnn oode grootheid beter in harmonie te brengen met de schnune laodelgke omgeving Reeds is men begonnen met het leelgke latwerk dat vroeger de vensters afsloot en dat aan weer en wind frgen toegang liet evenals de nog leelgk donkergeverfde vensterloiken die s winters gebruikt werden weg te nemen en de heldere glasruiten zullen in de toekomst weer een flink licht op de herontstaue schoouheid werpen Ook is er reeds een nieuwe vloer in de plaats van den oorspronkelijken gelegd Wat het Valkhof betreft geeft de heer Plath in verweging alles er vsn verwgderd te bonden wat storend werkt zooals b v de steenen vrouwengestalten waarvan de steil meer aan den ongelukkigen tgd der vorige eeuw herinnert dan aan de groote dagen van den grooten Keizer 4 60 4 67 5 04 5 11 6 80 1 45 1 56 8 08 8 08 8 16 J 80 8 10 6 48 8 50 18 40 8 09 18 08 9 SS 7 60 68 8 11 7 07 8 18 7 80 8 88 Utnckt Wo rdea Ovdinter Ooudt 9 84 laut duiWp Standbeelden zegt hg zooden hier een uitnemend eSect kunnen maken doch men zon er figuren nit de geschiedenis van het Valkhof zelf voor moeten kiezen Heeft Karel de Groote als stichter der stad reeds in de Karolingische kapel zelve zgh schoonste verheerIgking gevonden de Barbarossnkapel brengt er van zelf toe ook deze andere groote figuur der middeleenwen een gedenkteekon te stich ten waartoe de cRuinev den achoonsten achtergrond biedt Zgne opgravingen hebben dr Conrad Plath correspondeereod lid van de Société nationale des antiquaires de France doen worden Do buitengewone hitte die in de laatste dagen heerschte heeft in Italië verscheidene sUobtoffers geëischt Te Rome hedi de thermometer reeds 111 F in de schaduw aangewezen en in de zaidelgke provinciën varieert de temperatnnr tusschen 104 en 108 F Te Gulpen werd door de politie aangehouden en gevankelgk naar Maastricht overgebracht A J Z dienstbode te Booholserheide Zg wordt verdacht van diefstallen gepield door middel van braak ten nadeele van haren meester zg zou namelgk meteen ugptangeen lessenaar hebben opengebroken Het bedrag an het ontvreemde is ruim negen honderd Mark waarvan hg hare arrestatie reeds ruim de helft was uitg even Behalven 300 Mark werd er in beslag genomen een gouden ketting met dito krois een dito ring en armband alles gekocht naar men vermoed van ontvreemd geld Voor sommige vrgwilligers voor het Reservekader vooral voor fann die leerling zgn van eene hoogereburgerschool of een gymnasium kan eene gelgkmatige verdeeling van den verplichten werkelgken dienattgd van acht maanden over drie achtereenvolgende jaren soms betwaren hebben zg worden daardoor bv verplicht in het eerste dienstjaar ten minste twee en in het tweede en derde telkens minstens drie maanden te dienen Door den minisier van Oorlog is thans bepaald dat indien hunne belangen zulks vorderen zoodanige vrgwilligers voortaan ook kunnen volstaan met minstens ééne maand werkelgken dienst in het eorste en minstens twee maanden in het tweede jaar wanneer op goeden grond kan worden verwacht dat door vrgwiüig verblgf onder de wapenen aan de verplichting zal worden voldaan om de acht maanden werkelgken dienst in drie achtereenvolgende jaren te vervullen Het tweede der voor rekening van de sloomvaart maatsohappg Zeeland c te Glasgow ge bouwd wordende drie stoomschepun de Koningitt Regentes ia met gunstig gevolg te water gelaten De commissaris van politie te Scheveuingen waarschuwt tegen een persoon Duitsch en Hollaudsch sprekend van ongeveer SO jarigen leeftgd vrg tang met donker haar lich grgze oogen kleinen knevel blank aangezicht en gezet van postuur gekleed met blauw pak colbertjasje en zwart hoedje Hg hnurde te Scheveningen als quasi badgast eene kamer legeerde daar e n week leende geld gaf voor koopman te zgn en in den Haag in hotels te hebben gelogeerd Na gezegd te hebben dat zgne bagage abusief uit een hotel te sGravenhage in plaats van oaar Scheringen naar Duitscbland was verzonden is hg verdwenen f 24 schuld achterlatende De Italiaansche dragonderloitenant Bhine die een soldaat zoodanig mishandelde dat de man aan de gevolgen stierf is in hoogste instantie veroordeeld tot drie maanden vestingstraf en 25000 lire schadevergoeding aan de ouders van het slachtoffer Het proces dat twee jaren duurde kostte den dapperen luitenant ongeveer 40000 gulden 9 67 10 01 10 11 10 18 10 87 8 06 9 08 6 81 8 68 4 80 9 10 Onder Galder gemeente Ginniken is vóór 3 a 4 maanden een landman door een dolten hond gebeten welke persoon in den b ona geen acht sloeg op de bekomen wonde Deze week kreeg hg echter aanvallen van razerng en beet zgn eigen kinderen in dier mate dat zg ernstig verwond werden 8 80 6 80 87 6 44 6 60 8 85 8 41 9 60 9 5 Almer aen oagdok met onw knatutillerip Stn aoorigtlgk ongalnk ah TOOt aenige maaodan Daby Den Helder plaata had gebearde dezer dagen by Umaidea Uit bet pantserfort hadden oefeoini eD plaata op een beweegbare dravende achgf welke door de bekende Bleepboot SimKD aan aen kabel Tan 900 vadam werd Toortgealeept Hoewel deu afstand groot genoeg ia om geen gevaar ep te leTeren all bet geschut door bekwame artilleriaien wordt bediend trof een kogel de Simson Het projectiel ging dwars tan stuurboord naar bakboord door het stoomschip heen op slecbca geringen afstand van den stoomketel onder Tier aan dek staande personen door zonder penoonlgke ongelukken aan te richten In het acbtetschip is allee Teroield De schade is aeer balangrgk De Simson kwam oomiddeliyk uit ne en stoomde naar Amsterdam De schietoefeningen werden gestaakt Sedert onheugigke jaren warden te ZaltBommel op de steenfabrieken des Zondags de geTormde steenen Troeger door vrouwen doch na invoering der arbeidswet door mannen opgeborgen om daardoor te voorkomen dat fabrikanten schade met opkomende regeobnieo krggen Die schade kan soms zeer aanzienlijk zgn Men TOrneemt nu dat de gemeente veldwachter met medeweten van den burgemeester van Nederhemert laatstleden Zondag tegen den steenfabrikant J A Pool te Zalt Bommel wiens fabiiek onder de gemeente Nederhemert ligt en ook dien dag cooals steeds bg hem gebrnik is door mannen met het oog op opkomende buien liet werken proces vtrbsal wegens overtreding der Zondagswet opmaakte Ter aanvnlling Taa het bericht omtrent het sinken der schnit van den schnitevaarder De Jonge Tan Nieuwe Pekela in het Winschoterdiep te Zaidbroek kan nog worden gemeld dat de oorzaak hieraan is toe te schrgveo dst bij bet aanleggen van de met zwaren boveo last bezwaarde schuit bet peraoneel bg het afstappen de Bohnit naar de eene zgde deed overhellen Tweo zware molensteenen op het bovendek kwamen toen eenigszina tos zoodat bg de tweede zwaaiiog door bet afstappen veroorzaakt de molensteenen begonnen af te gigden met het nataurlgk geTolg dat de schuit oomiddellgk Tol water liep Ëokf Ie der geredden Terkeeren thans nog in gevaarvollen toestand Ieder is vol bewondering over de heldhaftige heading Tan den heer Bruiniog zonder wiens tnaschenkomst allen zonder twgfel waren Terdronken Tegen de mnggen S gr eucaijptol wordenmet 10 gr talk kiezelzare magnesia en 85 gr meel innig vermengd Men wrgTe hoofden banden des avonds met dit onschadelijk mengsel in M t d V Aan boord Tan het stoombootje Loaiae dat te Brnasel dienst deed om bezoekers naar de Italiaansche tentoonstelling te Lieken te brengen is Zondagnamiddag de ketel gesprongen jnist op t oogenblik dat het vaartuig zou afvaren Twee zoons van den eigenaar die dienst deden als machinist en stnnrman werden gedood de stoker stierf terwgl men hem naar t hospitaal bracht Twee andere peraonen werden zwaar gewond De gedooden waren alia drie jongemannen Het bootje waa pas Toor den eeraten dag tot boTengenoemd doel in gebrnik Het was oud en hoewel een beetje opgelapt in verTallen staat Charles Delatire diende in 1870 bg bet Ie regiment knrassien te Manheoge Hg nan deel aan den beroemden aauTal Tan de kurassier te Reichshofen waaraan hg ontkwam Tervolgens streed hg bg Gravelotte waar hg gevangen genomen werd en opgezonden naar Spanden Hier trachtte bg te ontsnappen en doodde den sergeant van de wacht Op deze daad volgde een doodronnis doch dit werd gawgzigd door tnsschankomst van keizerin Augusta de vronw van Wilhelm I Overge bracht naar eene andere vesting wist fag wear te ontanapnn maar wem nog bij de grenzen gepakt Nn werd hg Teroordeeld tot 25 jaren geTangenisatraf Gedurende deze 25 jaar oefende Delatira zgn mandenmakerabeiD p nit es toen sgn stnflgd om was kreeg hjj 30 gulden waarmede hij de Franaohe grens bereikte Sedert gemimen tgd werd door zekeren J B te Hoornaar geen hnnr zgner woning betaald aan den eigenaar ervan zoodat hem de hnnr werd opgez tegen 1 Mei II Hg was echter ongenegen de woning te ruimen zelfs nadat hem f 25 was beloofd als hg Trgwillig ging De verhnnrder bleef toen orer slechts gerechtelgk den hnnrder bet buiaje te doen ontrnioen dat dezer dagao is gedaan Oe nuu bivakkeart nn met Trouw en kinderen op een stok Und oabg de rerlaten woning Ken zware stern heeft te Chicago gewoed waardoor het telegrafisch Terkeer rerbroken werd Zes personen zijn Terdronken Bg LnrneTille aan de St Laurens heeft een herige brand gewoed ontstaao door kinderen die met lucifers speelden Te Baz ersprangs Kansas beett een orkaan met stortregens gepaard 30 huizen Ternield Ook het Winooa dal in Mionesote werd door de regens geteisterd Twaalf personen kwamen om terwgl nog Telen rermist worden Ook Roemenië heeft van veel regen en daardoor veroorzaakte overatroomingen te Igden Het dorp Olanesi werd grootendeele verwoest vele meoscheo kwamen om De lijken werden lot op een grooten afstand door het water meegesleept Aan den Amstel te Amsterdam is een zoTentigjarig man door een bierkar Tan Heineken s bierbrouwerg oTerreden by aankomst in het gasthuis was de patiënt reeds overleden Maandagavond kwam met een extra trein op het paleis Het Loo de groothertogin van Saksen Weinar B n om aldaar eenige dagen te vertoeven Op het perron waren de beide Koninginnen bij de aankomst aanwezig De Koningin Regentes vertrok met de groothertogin per rgtuig naar t paleis terwgl de Koningin met een hofdame te voet daarheen wandelde BaiteolaDdsch Uverzicbt In de Italiaansche Ksmer bestreed Zanardelli de grondwettigheid van de by koniuklgk besluit uitgevaardigde wetten Crispi verdedigde die en verkisarde dat zijn program is de versterking van het budget door belastingen en bezuinigingen Ribrario stelde eene motie voor waarbg de Ksmer hare goedkeurig faechtle aan de bedoelde decreten Het eerste gedeelte dezer motie waarover Crispi de qoaestie van vertrouwen stalde werd met 261 tegen 118 stemmen aangenomen en de zitting vervolgens opgeheven Allerwege wordt in Engeland over bgna niete anders gesproken dan over de rerkiezingen die tbann begonnen zgn In de zalen van het sHouse of Parliaments zal het tot 12 Augustus d i den dag waarop het nienwe Parlement bijeen zal Icomen zeer Btil zgn maar overal elders in de meeste publieke zalen in theaters in koffiehuizen zoowel als in fabrieken werkplaatsen clubs en particnliere woniogen hoort men niete anders dan over den verkiezingastryd spreken Verhasond groot is het aantal redeToeringen dat door de politieke mannen der verachillende partyen zal worden geboudeo Beeda hebben de hertog van Devonshire te Darlington de heer Balfour te Manchester sir William Harcourt te Derby de heer John Morley te New Castle de heer Arnold Morley te Nottingham de heer Gosohen te Norwich de heer Ritschie te Norwood en de heer Asquith te Carlisle gesproken en eerst is er ééa dag voorbg sinds de proclamatie der koningin in de Sngelscbe staate conrant gepubliueerd werd De toespraken die nu nog volgen moeten zullen dan ook niet meer te tellen zgn Nienwe geziehtspinten zullen daarin nit den aard der zaak niet ontwikkeld worden Maar wat nood het gebruik wil nu eenmaal dat men telkens weder opnienw uitvoerig zgne politieke inzichten uiteenzet ook al vervalt men in herhalingen Voor ons als niet Engelechen vooral zon het een weinig verknoeiend worden ons door dien berg van veriilagen welke de Eogelsche bladen in deze dagen over de gehouden redevoeringen hunner politici geven heen te slaan Op het oogenblik zon het natuurlijk nog ondoenlgk zgn te voorapellen of de liberalen dan wel de Tory s overwinnend uit den strgd zullen treden Men hebbe dus nog eenige dagen geduld In het thans ontbonden Parlement hadden zitting 268 liberalen 72 lerache nationalisten en 9 Parnellisten dus te zamen 349 voorBteoders van Home rule Aan de andere zgde waren 272 cottservatieven en 49 liberale unionisten of 321 Toi s d z tegenstenders Tan Homo mie De liberale meerderheid in het Lagerhuis was dus op het oogenblik dat de zittingen gesloten werden 28 Daaruit Tolgt dat de regeeringa partg minstens 14 zetels winnen moet om aan het bewind te kunnen blgven ReeJe is er op gewezen dat van den uitslag der verkiezingen het zal afhangen of Ierland in de eerstTolgende jaren kans zal hebben eene zelfregeering te krggen of niet Voor de Toorstonders Tan Home mie was het eene telenrstelliog dat Gladstone zich jnist nn Tan het politiek leren terugtrok hy had toch nog zgn grooten iuTloed hebben knnnen nitoefenen om Tele liberale candidaten er door te balen Een paar dagen gelden meldden wg dat de grand old man zi h niet meet gerechtigd achtte zich met de Terkieziogszaken to bemoeiea Op Tenoek nn de redactie na de Waitnuifter Gairttos heeft hg nn toch eene opdracht aan hel volk gericht die het genoemde blad door middel Tan toorerlautaars op groote borden iu een der belangrgksto centra san het liberalisme te Londen den Tolke zal bekend maken Blijkbaar is de Turkaobe regeering er Toorloopig in geslaagd de oproerige bewegingen in Macedonië te bedwingen Het bericht dat Torst Ferdinand van Bulgarge zich uit ign ryk naar Karlsbad heeft begeven om een badknor te volgen ia het beate bewijs dal men te Sofia vooreerst geen nieuwe rerwikkeliugen rreeet Wat er eigeniyk in Macedonië gebeurd is bisef nog steeds onduideiyk Het Turksche bericht ovej het optreden ran Heidnkken klinkt zeer oogelooAgk omdat het niet wel aan te nemen is dat een bende roovers weken lang zonder atenn den strgd kan volhouden tegen een vrg aanzieniyke troepenmacht Het sohgi t dus dat er wel waarheid schuilt achter de berichten der BulgaarFcbe bladen over een opsUnd van gewapende en georgaoiseerde Macedoniërs op verschillende plaat en Het zou der Porte zeker niet moeilgk vallen de onjuistheid aan te toooen van de mededeeling dat er gevechten geleverd zgn bg Knttoso Petralica Nevrokop Ciltehan en Pianec indien de berichten hierover geheel uit de lacht waren gegrepen Thans sobgnt het gevaar geweken De aSwohodac meldt dat de opstandelingen op enkele plaateen geheel verslagen zgn £ n de note van de Bulgaarache regeering doet zien dat deze zich van elke verantwoordelgkheid voor het ateonen der agitatie wil vrgwaren Ook dit is een bewgs dat het optreden der iosurgenten voorloopig mislukt ia De toeatand op Cnba baart in Spanje veel bezorgdheid en inderdaad hoe meer berichten inkomen hoe meer biykt dst het daar zeer ernstig is o a ook nit de proclamatie van maarschalk Campos die aankondigt dat met de wapenen in de hand gevatte opstendeliugen zonder vorm van proces zullen worden dood geschoten en dat zg die zich vrywillig zullen onderwerpen in vrgheid zullen worden geateld Intusscheo heeft een bloedig treffen plaats gehad De Spaansohe majoor Sanchez is namelgk door een krggsliat der opstandelingen in een hinderlaag gelokt Hy zoo zich met andere troepenafdeeliug vereenigen en kreeg Tan een der rysudelgke beTclhebbera een nlach briefje waarop het vereenigingspunjiwerd aangegeven Sanchez marcheerde er met ago 360 man heen en in een vallei gekomen werd hg door 800 Cubanen overvallen Verwoed was de aanval maar heldhaftig moet de verdediging geweest zgn wsnt de Spanjaarden behielden het veld Tot s avonds acht nnr duurde de atryd de Spanjaarden verloren 150 man aan dooden en gewonden het verlies der Cubanen wordt op 250 mau geschat Nog altgd vraagt Campos om meer hulp men doet zgn best om hem te helpen De opstendeliDgen hebben goeden moed een leger Tan 5000 man staat alweer gereed om tegen de Spanjaarden op te trekken INGEZONDEN MijnImT U Redacteur I Vergun mg TOor bet onderstaande een kleine plaalaruimte Het Dagblad lan Goada van 10 Juli bevat een groote fout er ataat dat het paard dat Dinsdag ia doodgevallen door den 2d Keurmeester ia goedgekeutd voor de conaimptie dit is een groote onwaarheid Het paard ia onmiddeiyk door mg afgekeurd en vervoerd naar bet Jaagpad en onder mgn toezicht klein gemaakt en ingewrersD met zand zoodat het ala varkensvoer nog gebruikt kon worden De redactie van bet Dagblad Tan Gondac nag ToortAan wel beter informeeren TOOr en al eer men lengens de wereld in stnnrt Onder dankzegging voor de plaaUrnimte De 2e Kenrmeeeter P HORNES BargerlDkan Stand GGBOKEN 9 Joli Cornells onder E Sanders en J van Klaveren Jacobus Bernardus ouders L Nienwenbnyzen en M J Zyieman Catharina Sophia ouders R van der Graaf au C 8 Smith 10 Johan Albert Otto ouders L van dan Heuvel en A M Blokland Bertoa Hendricns ouders H Spee en H Seton OVERLEDEN 9 Juli M van der Hont 7 j 10 m 10 G van Goeh 6 w Baeawiik GEBOREN Adriana ouden 6 de Knikker en M Oosterwgk HA RSTBBBIOBTBH Qoad 11 Mi 1895 Granen zonder veroudering net ekig handel Tarwe Zeeuwaeko 6 16 1 6 40 Minieredite 6 70 k 6 Afwekende 4 90 l f 6 96 Folder 4 60 k ƒ 5 6 Bogge Zeeswaohe ƒ ƒ Polder t a Builsalandsehe per 70 k ƒ 8 76 i 4 Oerst Winter f f Zoeser f l f OhevaUier ƒ 4 60 i ƒ 5 60 Haver per heet 8 50 i ƒ 8 85 per 100 kUo 6 60i 6 86 Heanepsaad InUndseb 8 60 i 8 75 Bnitenlsndsohe 8 80 it 6 75 Canariszsad 8 76 ij 9 76 Koolsaad l f Brwtsn Kookerwtea ƒ i Niet kokende l BaitenUndsoke voererwlen per 80 Kilo ƒ 5 it 6 40 Booaan Bruice boonea H Witte beoaen il f Duivsnboonen Psardeaboeaen f l f MaU per 100 Ulo Bouu Aaeriksanaobe f 5 60 i 6 80 Oiaqaaalhie 6 76 i 7 VsBJlAaKT Melkvee red aanvoer haodal en prüzsD matig Vette varkena goede aanvoer handel vrijwel 14 l 16 et per kalf KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 18 i 14 ot per half ZSi Magere biggen gnote aanvoer handel auw ƒ 0 85 i f 0 65 per week Vette aobspen goede aanroer handel gewoon f Ui 86 Nuchtere kalven eenige RSDVoor hoodel vlue Orsskalveren red aanvoer handel vrgwel 80 J ƒ 8 Fotkalvenn 8 a 14 Aangevoerd 146 partijen kaas Handel vlug Ie i ual 84 il 86 8e quel 81 i f 88 Zwaardere 87 i J NoordHollaadsohe 80 i f 86 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter I IO i 1 85 Weihoter 0 80 it I p Eilo W ielrijders Wilt gg gezond blgven gebruikt dan de WOLLEN TRUJEN van h vaa OS Al GOUDA Kleiweg E 73 73a GOUDA Beurs van Amsterdam Vor kn stetkean 94V 101 101 mi 85 51 lJ t 64 4 a 7y 106 65 ÜÏ z 6 88 46 l OVl 46V Va mm 688 598 iOl s 100 800 185 1 78 loov W 160 981 97V 80 a v no J 97 a ir 104 h l l i 98V 81 80 108 108 101 1041 mm 148 184V mm 14V 108V ♦ 66 100 1881 l l V a 88y 1091 86V Vi 114 105Va 48 58Va 14 1 880 3 104 mm 104 ISlVa 181 99 48 111 10 JULI N Dsau n Oert Ned W 8 8I dite dite dite 8 dite diu dito 8V HollOAa Obl Oaudl 1881 88 4 Iliui InaehrUving 1868 81 5 Ooataxa Obl ia papier 1868 5 dito in silver 1868 5 Poatuoil Oblig met coupon 8 dito ticket 8 a iai Alln Haiw L O Fr tien oert 6 NlD HolLIJ 8poorw Mü aand Mij tot Bipl V at 8pw aand Ned Ind Spoorwegm oaad Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dite dilo dito 1891 dito 5 ItAU1 8poorwl 1887 8 A ieobl 8 Zuid lul Bpwmij A H obl 8 PoLa Warsohsu Weenen aand 4 RosL Or Eusa Spw Mij obl 4 Boliiaehe dito aand Fastows dito aand I Iwaag Dombr dite aand 5 K rakCh Azow 8p kap obl 4 dito dito oblIg 4 AllBBU A Oent Poe 8p My obl 6 Chic fc North W pr O v aaod dito dito Win gt Peter obl 7 Denver k Bie Gr Bpm oert T a IlUaoia Ceolral obl in goud 4 Uaiav k NaahvilleCert v aand Kezioo N Bpw Hg lehyp o 6 Miae Kansas v 4 pot pref aaad N Tork Ontario Woat aand dito Penna Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Fas Hoofdlijn oblig 6 dite dito Line Col la hyp O 6 ClMAni Can Bouth Cert v aand Tan O Ballw kNav leh d e 0 Aoulerd Omnibos Mij aand Rotlerd Tramwag Moats aand Nss Btad Amstonbm aand 8 8lad Bollerdam aand 8 BlLSU Btad Antwerpenl887 8 8lad Braaael 1886 8 HOKO Theiaa Begnllr Geaellscb 4 OosTin Steslalseaiag 1860 6 K COoat aCr l880S SFAXn Blod HadrU 8 1886 Tar Nan Baa Hyp BpobI cart