Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1895

Zaterdag 13 Juli J895 No 6708 348te Jaargang mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia ƒ 1 26 firanco per post ƒ 1 70 Afzondei Jijke Nommerg V IJ F CENTEN ADYERTENTIEN worden geplaatst rau 1 6 regel k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vaii Advertentiën tot 1 uur des midd Haudelamerk Gedeponeerd OBOSISOBS Elk stdrie heeft de vorm van oen littende Kat Verkiggbaar in nette Blikken Trommel es ï 25 Ct bij onia bekende Vaikoopera ADVERTENTICN OTerleden LÉONIE JEANNE BËNRIETTE Dochtertje ran T KROMHOUT ea L J C KBOMBOUT BtUDOIN BaUma 4 Jani 1895 Voor de rele bewgwo T n deelneming ontnngen bg het orerlgdtn mjjner geliefde Echtgenoote betoig ik ooit niuueni mgne Kinderen en Behnwdkinderen mgnen harteIgken dank A NOBTIEB Oouda 11 JoU 1895 Voor de yele bewgzen tan deelneming betuig ik ook namens de Familie bartelgk dank J W MOLIJN Oouda U Jali 1895 IFsTÏAmöïiir De TREKKING begint Maandag 15 Juli a s i Loten en gedeelten Tan Loten zgn te bekomen ton Kantore Tan den CoUectear Wed A C COSIJN Tandarts E CASSUTO TurfiDarkt 172 Gouda nitgraonderd Zondags te conialteeren ran 10 tot 5 uur ♦ SCHIEDAMMER GEKEVER Merkt NIGHTCAP Verkrijgbur bij M PEETERS Jz N B Als bewys van echtheid il cachet on kurk ateeda Toor Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda nral hMi lamjiTiiur t imi BheóuMlk Laöoa jaea a J2 AiABrPilnExpdlBr Ifll li lMth itlMll liantiiwiidetitetm Jicht koitom Yat m iedu hnl e Mjt H tmt n MH m fl i ta ih Teaikiiiiaa ki 4e aueate Apotkitai en hij r ld BMitv O tl lattenlam Ta Gonda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt rSCHIÊDAM I lien van den naam der Firma P HOPPE Ce gae fin Bois l 0 eUtar ooaMAa m bou Tan 4 t ee UM AaonyBMi iWOtdt m rmé In TMMMl b maad AaaMlMB vaa a Utav l aond Toonriaa Tjw ha aMaat Tas Sr P r 7MX HAlODi BOOa rroaflaacktfLao CIMallaal natattokaat MJi P H J Y WANKÜM firma Wed P J MELKEBT OoithaTon B 14 Oouda tteadi Saelpandruk Tan A BamiiuN k Zoon AUernege bekroond met Ëere Diploma Gouden en ZÜTeren Medailles beneTens Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet Weddberoed Dnim Vonit BoDig Extol MELIANTHE mT DS Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMi TiN H N vanSchaik Co goTestigd te sOravenhage Gran middel is of kan worden u tgeronden welke de Melianthe OTertreit het is OUBERROEPELUK het beste middel ter wereld hetgeen de Tele ea verschillende bekroningen getuigt Het Teraacht en geneest ONMIÜDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is Terpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwgzing Toorzien Tan ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te f Gravenhage HT V S krggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda A BüüMAN Moordneht J 0 BATELAND Boikoop B T WIJK Oudtwater Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoflêrs der ZelfbeTlekkiifg Oname en geheime uitspattingen i het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUuadsche uitgave met 27 oib Prga 2 galden Ieder die aan de Terschrikkelgke gerolgen van deze ondeugd l dt moet het tezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks daizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegeU en in eiken boekhandel in Holland Iiiiiteiip T B PARIJ S Zenden gratiSMfranco da generale geïllustreerde eatalogus In d hoLlandsohe en ft ansohe talen keTatlande de nieuwste modes voor het roili l B togen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES jiLuztrr c PARIS Do stalen der nieuwste modestolhn m voorraad bghiPi Intempa worden eTBneens kosteloos toogezonden doch men gelieTt duidelijk de verlangde soorten op te gCTen en ongeveer de prijzen te bepalen Varaendlnaannaarall Landen derWwri De catalogus bevat do Voorwaaiden der ïonendingen voor Franco Vracht en Bech Oorraapondantl In II Ulan N KATER en Co en dl HMSt tekrnikt nit da Blikken Trommel Vanaf DINSDAG 9 JULI 1895 mMWÊ ntfiEEdOf aan den MARKT hel Huis o 1S4 te Gouda Eeiie PRACHTIGE SORTJEERING mi MBIi illi i MffiPliB met en zonder ORNAMENTEN in velschillende stijlen en afmetingen zoowel in Goud Brons Cuivre poli als in diverse Houtsoorten alles met FRANSCH GLAS met en zonder facet Voorts eeoe groote Collectie raat Geêocadreerde alsmede eene belangrijke verzameling meest modei ne SCHILDERIJEN in Olieverf van bekende meesters momwater ZEGT HLT VOORT ui f de Victorias ron te Oberiahnsfein byEma Tafeldrank Van h ninklykef uis der federlanden Maatti tot Bxpl vjd Victorta Bron te Oberlahnstein gev te Botterdam TRERRIi G 19 October 1895 Hollandsche Maatschappij van Landbouw afdeeling GOUDA en OMSTREKEN VERLOTING van PAARDEN en aanverwante Artikelen Prijs per Lot f l 11 Loten voor f 10 VEBKKUGBAAR BIJ A BHIMMAIT ZIT LANOB TIBNDBWM6 1 60 Waarom vord ik van mijn zennwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niel zaldea dat geaeziog aaobrengeode middoleD toevallift ontdekt worden die ia de banden van een bekwaam K o sheer een goed succei hebben Was niet Prieanitz de geleerde restigen der waterkuur methode wieos woonplaats een bederaartaaord roor da lijdende menscbbetd geworden ia een eeDTOudige boer Hef ft met een Kveedaoh m oor Tbure Brand gunaamd een middel tegen vrouwenKiekten aan de hand gedaan dia het lancet der ohirurgen reeds minder aoodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo goueesheeren begint te worden Ook op bet gebied ter beperking ran Eeuuwziekten begint er ticht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eearoudigatc en nituurlijkate manier resultaten oplevert welke wel m staat zijn da sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzar Arsenicum enz geheel te verdringen Ér zijn vele menacheu die noch ziek noch gezond zijn en toah klagen dat zij zich in hohaam en zietallesbebklTe wel gevoelen het geringste niet reien kunnen en zelfs door een f lieg getergd worden ee zoo zich zelven en anderen tot laat zqn zonder bet te willen Vele worden geplaag of door rreeie ke angst of door droei geeetigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdp n oougestie zwakheid van geheugen oonainn en toevallen Eindelijk lijden de ergsten onder hen aar verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftgd ondar elk geslacht en eiken stand vindt zynunawziekea min of meer de slaohtoffera der leefw za van onzen tqd Wie tot eene dezer oategorien van Igders beboort en ingeliobt weasoht te worden over de ww king eenei nieuwe metbode adreaaeere zich aan Amstenlafu H CLÊBAN Co Ueiitgeweg 43 Gebri StoUwerck s Chocolade en Gacao Dffiamatïf door de nieuwste uitrindmgen np machiniml f ebiod rerbetM e fiibiicatle eu uitsliütend gobrutk van fijn en fijnhtü gumdbtoffón t arandeerci leu Terbruikcr van StoUwerck s Chocolade ec Oaca o een aanbereiensnaardig tibrikaat nauwkeurig beantwoordende aas den bihOttd der reap Etiketten Se Firn behaalde 27 Brerets als HofleTeraacier 44 Eere Olploma s gouden enz MedAilles oen bewga Tan nitmanland n bbrikaat KomU 1B74 schreef de Ac demie nntiunal de Paris Noua vouB déoemona una Hadallle 4l r yrantiire eSiMwo en oonsld raUon da Totre exoellenta tebrloatlon de Obooolat bonbons varlas eto to StoUwerck s tabrduat ia verkr baar bij K H CVjnüseui s Baokotliakkciii eiu en GeneraalTerte fenwoordleer xtr Nederlaiid inliiu Mattenklodt Amsterdam KaUoratraiit 0H BINNENLAND GODDA 12 Jali 1895 Giaieren en heden had aan het Gymnasinm tan OTerataaa Tan Cniatoren het jaarlykscb oTergangaexamen plaats Uit I naar II werden bevorderd G J Bon Mej L C Brouwer J W A Bglima Mej M F OroogleeTer Mej W de Jongb Mej J Keni yoorw Mej H W Kramera D Nieborg roorw D W H lan TienhoTen Toorw J C P J Vorster 0 G Vos Niet bevorderd 3 Uit II naar III D Boer E Th Bttohner roorw P H Tan Reedt Dortlandt W P A Jonker W Koorevaar roorw V H ran der Palm loorw D A Vorster E de Vries W Zugdam rooiw Niet bevorderd 4 Uit ni naar IV P A Both voorw J J Bergsma J P L Boeper Bosch J Greap K van Kekem H van der Meer G J W Oldeman J B Oldeman G F van Keeuwgk üit IV naar V T Hagen H J F Heijman A Overboscli H W Overbosch M J van Uren Niet b Tordecd 5 üit V naar VI G J J de MooB roorw N van Schonwmbarg voorw B Tan dar Wal Niet bevorderd 1 Da leerlingen der 6e kl zijn reeds tot de leasen der Universiteit bevorderd Aan het Bnrean ran Politie alhier is in bewaring een swarte hond reu met witte pluim aan de staart witte borst 4 witte pooien smalle bles hoogte 50 a 60 centimeter met lederen halsband met belaatingpenniog No 485 1892 Rotterdam Wq sontringpn het veertiende jatrlyksche verslag van de Hoofdcommissie van het Ondersteoningsfonds opgericht door het Ned Ond Genootschap Hot doel van dit fnnds ia te voorkomen dat roor nagelaten betrekkingen van onderwijzers de algameene liefdadigheid te hulp moet worden geroepen In de eerste plaats wordt getracht dit doel te bereiken door te steunen waar het noodiar is bg het sluiten van een contract met de lerensverrekeringsmaatschappy in de tweede plaats door nagelaten betrekkingen die halp behoevea te helpen voor zooverre de fondsen het toelaten Uit hei verslag blgkt dat het fonds uitstekend j werkt doch ook dat er veel noodig is om fcei onds aan zpne bestemming te doen beantwoorden Uit de iQst van contriboanten FEVILLETOK dëIiarskraihër iVaar Ket Diaitch Flotaeling schoot er eene nienvit gedachte door zijn brein z jn blik doorvloog in een ommezien de geheele kamer eo haaatig atormde b naar de tafel de stoeten en den sohoorsteenmanteL O wee z n QÏt Duttschland meegebracht gouden horloge waa aerireBB te vinden Ik beo bestolen en bezit niets neer Dit bewustzijn deed bem duizelen en met beide handen greep hig zijn hoofd alsof bg bang wai dat het vaneen zon springen Kalmte August I zei bg xioh spoedig vermannend er moet een spoor van den dader te ontdek keo z n als ik me eerst maar flanw herinneren kan hoe ilc thnia gekomen ben Bedaard Aogust bedaard I Hij raapte zijne kleeren bgeen ea voelde de portanoDnaie in een zyner zakken doeh behalve cenig klein eld was er maar een enkele papieren dollar in Langzaam eo met al zfjne wtlsVracbt zqo gehengen inspannend kleedde hij zich aan maar toen hij daarmee gereed waa wist bij nog niet het minste van zijne tehuiskomat fik ben bepudd niet alleen thaia gekomen dacht hij toeh vant het waa laat dit iemand na binnen MMt dé hiüadeur voor ay geopwd hebbeD Die biykt de willige offervaardigheid Ook Uouda bekleedt op die tyit eene waardige plaats Waar in den laatsteo tgd in de ondarwflzerswereld zoo menig woord gesproken ie over de geweoschte pensioenregeling ten behoeve van weduwen en weezen Tan onderwijzers meenen wy de goede instelling in de welwillendheid onzer stadgenooten te mogen aanbevelen omdat er uit biykt dat de onderwgiers niet alleen uitzien naar eene billyke regeling mwt ook weten te handelen Wy eindigen onze aanbeveling met de mededeeling dat de beer Posthamna correspondent ia TOor Ganda en omstreken Op de heden alhier gehoodene keyring werden voor bet stamboek aangeboden negen merries waarvan goedgekeard zgn Reinjte € vos 3 jaar fan B Doornebal te Waddingsveen Witkop tos 5 jaar Tati Ph Ton der Breggen es te WaddiogsTeen Moor zwart 5 jwr Tan F Paul te ZeTenhnizen KooBJe zwart 3 jaar ran J H tan der Torren te ZeTenhnizen Kaatje t zwart 3 jaar van J H an der Torren te ZeTenhnizen Roaa zwart 3 jaar van A de Vrg te Waddingsveen Verder werden vier Ryks aanhondiugspremiën ieder Tan f 50 uitgereikt va we aan Pb Tan der Breggeo te Waddingsveen voor Irene c bruin 6 laar R Doornebal te WaddingsTeen voor Beintje € vos 3 jaar Ph T d Breggen c s te Waddingsveen voor Witkop vos 5 jaar J H T d Torren te ZeTeuhaizen TOor Irene donkerbraiu ond 5 jaar Bij de op den II dezerdoor Bnrg en Weth van Yrgenban gebonden aanbesteding voor het maken van eene bestrating van 1767 M aan den Delfgauwacheu weg onder die gemeente was o a ingeschreven door J Vermeer te Hekendorp Toor f 17 794 Het meisje te Tilburg wier kleeren zooalf wij meldden door een ongelukkig toeval brand vatten is na hevige pgne bezweken De gemeenteraad van Zwolle heeft besloten Hn MM de Koninginnen nit te noodlgen om op 4 t ept a 8 met den raad te dineeren Aangenomen werd dat het gas roor de ütimuuatie voor den pr s van hel kookgaa zal worden geleverd zal er wel meer van weten Dit was de slotsom zijner overdenkingen en nu werd hij inderdaad iets kalmer Hg greep z n hoed om dadal k te gaan informeeren toen er geklopt werd en de joden jongen van Broadway met zgn bak voor de borst keek door de geopende deur naar binnen en atak Helmstedt zwijgend bet kaarüe toe dat hij den vorigen dag van hem ontvangen nad Ja Hob je Icomt op een leelgk oogenbÜk riep Helmstedt met trillende lippen kijk eecs var naoht hebben ze mij al ago geld en mgo gouden horloge ontstolen eo na ben ik nog armer dan jg want jg hebt nog een middel van bestaan De jongen keek de kamer eens rond maar schudde ematig Ko Sir toen hij Helmstedt de portemon naia zag uithalen en trok de deur eer toe Helmstedt ging vervolgeaa naar de gelagkamer liet den kastelein roepen en deelde hem zoo bodaard m elgk den stand van zaken mee De man zag hem en oogeubhk seherp in het bleeke gezicht en het dsD portier komen Laat in den nacht vertelde deze werd er gosobeld en deed ik open Dezelfde beer van gisteren heeft mgnheer von Helmstedt in beschorlt iD toestand de gang ingesohoT n en vroeg mg toen om litM n den sleutel der kamer Vervolgens transporteerde hg Ayoheer von HelmsjÉd met moeite naar de trap maar kwat na o fH 9 mijne hulp inroepen want hg kon d y ewiat ii fï e niet alleen naar twven dragen Mgnhect von ïieUnp atedt lag toen tegen de onderste tredA wr injf se vandaar hebben die heer en tk bem n e kamer gebracht het gaa aangestoken en bem te bed gel d Daarna gingen wg beiden weer de trap a besloot de portier en ik liet dien heer alt Het N r d D C heeft een hoofdartikel over de Taal getiteld Kene verwaarloosde Ziehier een brok eruit tOok de 8prake van Jong Holland is het niet die wy bedoelen Sen deel der ichrgvers van den nieuweren tyd beeft gebroken met de oude vormen en tyoen Zy zien hetderfl ik kerende riatnmen schieten in bleekblauwe lacbten en schetsen ons die gewaarwordingen in hooggrillige figuren c Zy vermoeien ons eo stellen ons schoonheids gevoel wel eens op zware proereo Maar met dat al zyn ze meer iaalzaiTeraars dan taatbaderven at spreken ee tot ons in vreemde klanken die schryvers der jongere school Neen de groote zondaars van onzen tgd op het gebied der taal zoeke men elders Ge vindt ze in vrootyke bgeeDkomstea in de gezellige club op de banen Tan den wedstryd laat ons eggen lu die wereld waar dat onbestemde ding regeert dat men sport noemt Diiir vindt ge ze bg menigte die lieden die hun op zichzelf reeds gebrekkig Hollaodsch Termengen met een onbescbryieiyk poespas van half vreemde woorden en van eigengemaakte uitdrukkingen Dat nieuwe taaltje zal als het zoo voortgaat een scboone toekomst t engaan c Men zat begrgpen waarom we deze zinnen oTcrnemsD Minder om de opmerkingen OTer e 8porttaal al zgn we t er volkomen mee eeoB dat om het merkwaardige iait dat nu 00 door het N t d D c erkend wordt de Nieuwe Gidsers zgn meer taalzniveraara dan taaibedervers c Al wordt hier naar ds meening van vereerders der taatverfrissobers zeket nog niet de goede maat gegeven de weegschaal is ook by het Nieuws om ff eu na de aanvankelgke houding van de pers is dit sender twgfel bet vermelden waard Zondagavond heeft de beer Bablmann voor de R K kieavereemging te Onder Amstel het woord gevoerd over eönige politieke vraagstnkken De raad onlangs door een der katholieke bladen gegeven dat de afgevaardigden den boer op moeten gaan om bet katholieke volk te leiden vond by spr blykens het verslag in De Tgdc geen ouverdeelden byval Z i hebben de Kamerleden die niet den boer op gaan de belangen der boeren op andere wijze behartigd £ r bestaat uamelgk een Plattelandsclnb afgevaardigden van allerlei richting maken daarvan deel uit De steden worden door de Regeeriog te veel begunstigd tegenover het platteland Ja spreker gaat verder en beweert dat Taak de Indische belangen b de Regeering gereeder stenn Tinden dan de platteland h langpn Helmstedt had dit bericht met pgnlijke opmerkzaamheid gevolgd Daa de man die mg thuia bracht ia niet alleen op mijne kaaaer geweest vroeg Helmstedt met oQvaate stem Zooveel ik weet niet Sir was het antwoord Hg gaf mg den sleutel toen wg boven waren en omdat ik bet hoofdeinde droeg opoude ik de kamerdeur I n te zamtn zgn wg weer naar benoden gegaan Hebt u mgn horloge niet bij hst ontkleedsn gezien vj oeg Helmstedt De portier dacht een oogenbtik na Dat kan ik mg niet herinneren Sir I was hot bescheid Ia de deur den geheelen naoht open gobleven P vroeg VOD Helmitedt verder Ja nntuurlgk ik kon a toch nist in nwe kamer opsluiten De hotelhouder schudde het hoofd Nog nooil IS hier ia buia zoo ieta gebeard getuigde hg met verontwaardiging mvoor mgn personeel sta ik in Waar was de aleutel an uw koffer Sir toen u gisteren uitging In een mgnar broekzakken En wair waa i van morgw P Nog op doselfde plaats I Heb je soms geslapen in het t dje toen die bser mbnheer von Helmstedt naar de trap geleidde wendde bg neb tot deo portier Dat geloof ik ni chef maar vermoeid waa ik dus De hOtelhoader knikte en hernan Wil ik tt eens wat zeggen Sir nfchgntinaleoht geaelsohsp geraakt te s n Waar a geweest bant De Plattelandsolub beeft reeds veel tot stand gebracht nl door roor de sabsidies aan tramwegen te stemmen door den aanleg van ie e phooalynen te bevorderen door te zorgen dat Ridderkerk zgD kantongerecht uiat verloor ens £ r moet echter nog meer voor het platteland gedaan worden Onlangs ia nog 6 ton prijsgegeven om maar niet te xeggen cadeau voor Indië Alles goed en wel maar dan ook geen meten met twee maten Spr wgst op den kwgnenden toestand van den landbouw op dan druk die er rust op pachter en eigengafirfde door tolheffing grondlasten eni De motie Dobbelmann is wel verworpen maar de gewensohte boognoodige beruening moet komen en U komen Na een uiteenzetting Tan denpolitisken totstand in lauden waar bet algemeen stemrecht is ingevoerd zeide spr over de kieawet Vaa Houten dat hy daarna kies plicht zon willen en meervoudig stemrecht evenals in België Men zegt dat een amendement in dien geest te verwacbten is Mr Kolkman heeft dit reeds te Arnhem aangekondigd Hoe sprekers houding zal sgn hangt van de omstandigheden af maar dit wil hg wèl zeggeo dat hg deun atrgd gaarne zou beëindigd zien Na nog een beschouwing over de verachillende regeeringsTormen de monarchie de aristocratie en de democratie voorspelde spreker dat we moeilgke tyden te gemoet gaan Op de Katholieken rust z i de nrwra plieht w waken Toor den eerbied TOor orde en geug Aan het VenIl t Tan den toestand dtr Q meeote Gouda over 1894 ontleanan w nog het volgende Vóór den aanvang van den nieuwen oursna werden eenige niet oobelangrgke wyzigingoa gebracht in het programma van bet ondarwgi eu voor sommige leervakken in het aiintiü lesuren Tevens werd eene bepaling gemaakt om de bevordering tot eene hoogere kUiae van leerlingen uit de Ie en 2e klasse alleen voor de teekenvakken mogelijk te doan zgo Verder werden de prgsen voor getrouw scho bezoek alsook de aanmoedigingsprgaen aangeschaft en werden slechts enkele prgzen ïn uiizicht gesteld Toor goed geilaagd teeksn en boetseerwerk Bij het begin Tan den onrsBS 1894 95 meldden zich 66 aspiranten aan 47 werden tot de eerste klasse ea 3 tot de vierde klaas toegelaten terwyl 16 candidaten voor de eeraUi klasse werden afgewezen Van de 97 leerlingen waarmede de vorige carsus gesloten was Heten aich 74 op nionw inschrijven benepens 2 leerlingen van den gaat my niets aan maar het is duidali jk dat de goede man die u thuis braobt bjj de trap uw hor loge en koSarsteatels ingepalmd en a zoolaog hoeft laten llggon tot hjj uw geld uit do koffer in zfin zak had waarna hy den dattenden portier te bglp riep om u naar boren te dragen In ieder geval moet die man vooraf geweten hebben dat u geld bad ea waar u bet had en ala ik a waa liep ik dtrekt naar de politie en ging don sehurli in zyn naobtkwanier een bezoek brengen I En nu weet ik waarachtig met eens waar btj logeert I schreeuwde Uelmoledt en slo zitA met de vuist tegen het voorhoofd Maar hstt I ik vind hora nog well En als ging hem plotseling een licht op storasds hg de gel ikamer nit en Broadway op In hethötet Uetropolitaatt logeerde immen Mr Baker vaa Alabama die Seifert al langer gekend tohoon te k ri ben Die zou dua zgu adres wel weten la ds helft vao den gewonen tgd legde von Helmstedt don weg af maar moest voor eeoS der laatste dwarsstraten oeue poos wachteo om eeoe heele riJ vrachtwagens te laten passeeren Op die karren volgde eene el ante equipage en daarin zat ia nonchalante houding achterover geleund Paulino Peten naast een heer wiens bakkebaarden neda hot volle grijs van den ouderdom drogen maar wiens houding oog van onverzwakte kraoht getuigde Haar blik zweefde oDverachillig over de wachtende voetgangers en aai moette dien vao Helmstedt Er kwam een weinig meer rood in hars wangon maar haar oog bleef koel eo bedaard vestigde tg hare aandacht op andere voorweipea IW tM