Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1895

IIIU Zomerdieost 1895 AaDKevaoceD 1 M l TUd van Greeowlch gohdi iottzxoah 10 84 19 09 11 99 1 84 8 89 8 44 4 80 8 94 7 11 7 88 st 8 48 8 61 9 67 11 18 11 01 19 99 4 87 V 7 69 H 10 04 ff 11 08 i 9 8 04 8 0 jr 10 11 ff U li 19 48 8 11 f 8 13 V t 10 18 ff 11 84 19 99 18 89 1 44 8 80 4 09 SOTTIKDI H 6 0 D D A 8 90 8 49 7 80 8 88 8 89 9 09 9 10 10 87 11 80 8 98 9 40 9 81 10 99 11 80 19 90 1 48 8 80 8 10 8 48 4 90 6 81 80 8 0S 9 41 10 99 1 88 ff 80 r 9 80 10 89 8 09 87 9 8 10 4 9 09 f T f 44 9 88 10 11 10 99 19 08 19 40 9 18 9 09 9 99 4 09 4 40 8 BI 80 8 86 10 0 18 10 7 18 7 47 7 48 8 07 l ll GOUDA DIN Blie Goud 7 8 8 86 0 87 10 90 1 0 80 li li 19 98 1 17 47 4 48 8 17 7 14J J 8 84 MMl K ZeT M 7 49 8 47 U O 19 87 4 87 9 01 lO M Ï ÏMW 7 B8 88 U l 19 49 1 09 9 19 10 18 Voofb 8 07 9 08 11 97 19 89 8 90 9 sHsge 8 19 ll 9 97 10 07 10 48 11 89 19 49 1 08 1 87 4 08 4 17 8 98 8 8T 7 44 8 81 9 9910 99 11 48 O l D L V T B 1 0 R T Oonda 8 98 40 7 88 8 09 8 91 9 08 10 19 11 19 48 9 99 t l7 4 1 4 47 i 87 88 1 91 10 1 Olldaw 8 80 64 11 14 9 97 7 10 10 99 Woardaa S B9 7 08 8 19 11 99 9 48 8 94 1 08 8 17 7 19 9 48 10 97 Ulraebl 18 7 98 8 98 8 41 9 9 97 10 81 11 48 1 90 8 09 8 80 4 48 8 99 98 7 48 9 0411 GOOD k k MSTIBOall I Qouda 40 8 91 10 01 11 19 10 9 91 4 47 1 1 I Wd 7 89 9 10 10 10 19 48 1 4J i 9 19 1U8 1 DIN H Ai 8 OODDJL sHan 6 48 7 S0 7 481 80 9 18 4 l 0 UU 8llt lfil 86 8 448 68 S 48 4 16 6 17 0 11 7 68 Yoorb 6 64 y 10 80 1 44 a t m m SU Z Zegw6 08 r t 10 88 g g 1 68 8 18 Zav M 6 19 r 10 46 09 r y f MS Oonda 6 80 7 60 8 18 9 66 10 1610 67 19 06 18 46 S 80 8 14 8 86 4 18 4 43 6 47 6 68 8 88 Stopt le Bleisidik Kruiiweg en NootdorpLeidioheDdam Ü T ït B C H T G O D D 4 Utieekt 6 88 7 60 9 10 11 84 19 60 8 10 8 684 48 6 86 7 60 8 09 9 07 Woerden 6 68 8 11 10 88 11 1 t l f E Oadewater 7 07 8 19 10 81 r 04 F w Oonda 7 80 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 7 09 8 85 8 419 49 1 ilfSTClDAMfiOüDA A t i Wp 640 8 16 9 81 11 t 40 4 88 6 86 8 10 fj 8 16 1M4 18 19 MO 8 M 7 46 8 49 U l earMM 1892 93 loodat de Itueii in SeptamIxr werdan geo MDd met 136 leerlingeo Van de 23 lesrliagan tbd het Torige leerjaar die cgn weggeblerea behoorden 5 tot de le 9 bit de 2e 3 tot de 3a en 6 tot de 5e kUtw Sedert hebban fgf leerlingen de iicbool weder Terlatan an ign 2 oianne leerlingen toegalaten Op het laatat Tan het jaar werd de BargerAtondichool derhalie beiooht door 128 leerlingen en wel 58 in de eereta 22 in de tweede 18 in de derde 16 in da Tierde en 9 in de Tyfda klasaa In dit getal waren 28 teerlingen begrepen die ilechta aan enkele leaaen deelnamen Ten einde het onderwijl in het Takteakanen Toor dan toakomatigen amlnobtaman zoo practiich mogelgk te doen zgn waa tijdelyke uitbreiding Tan het peraooeel met dit onderwiJB belaat noodzakelijk De Raad beiloot den 12 October OTereenkomatig den ffenieh Tan de Commieaie Tan Toezicht dat in afwachtiog Tan eene reorganisatie Tan het ooderwvie op de pchool een aaeistent Toor het teekeoonderwijs zoo worden aangeateld tegen eene bezoldiging ran 300 ajaara Ala zoodanig werd met ingang Tan 1 i OTember benoemd de heer C J P Sprnit opzichter bg de fabricage alhier De heer Mr J Fortuijn DrooglesTer die door Toortdoreode oogeateldheid Terbiuderd werd zgne leaaen in da itaathnisboodkonde en het boekhondan waar te nemen Terkreeg op rerxoek met ingang Tan 1 Janoari 1895 aerTol ontslag ait zgne betrekking tan Learaar aan de BurgerATondicbool en zniki met dankbetoiging TOor da diensten door hem aan de Gemeente bewezen Da nitgaTOu Toor de icbool hebben bedragen f 6038 75 Aan schoolgeld werd ontrangen i 156 Het sohoolgald bsdraagt Toor eiken leerling f 3 TOor meer nit aan gezin Toor ieder 2 ZÖ i geen ichoolgald kannSD beUleo worden koitelnos toegelaten Van 64 leerlingen werd geen echoolgeld gororderd b De Hyks Hoogere Bui erichool Bg den aanrang ran het jaar weri deHoogere Boigenchool betocht door 70 maniielgke en 20 rroawelyke leerliogeD Hierrao Tolgden 69 teprlingen waaronder O rroaweljjke het volledig onderwgs terwgl 21 leerlingen en Ineronder 14 vronweiyke deelnamen aan het onderwgi in enkele lessen Zg waren aidos over de klaseen verdeeld Voor het rolledtg onderwys 18 mannelyke luerlingen in de le 15 ia de 2e 14 ïa de 3e 5 in de 4e en 11 in de 5e klasse en toor enkele Takken 2 in de le 1 in de 3e 2 in de 4e en 2 in de 5e klasse Tan derroowelyke leerlingen waren 2 voor het folledig onderwgs in de le klasse 3 in de 2e en 1 in de 3e Tsrder Toor enkele rakken 4 in de le 3 in de 2e 6 in de 3e en 1 in de 4e klasse Het onderwgs had onafgebroken r elmatig plaats tot den 22n Maart op welken datum lie PaaKhracantifl aanving om op den 2n April faerrat te worden Vóór het einde ranfdan cnrsns ferlieteo 7 leerlingen de school oi negi ns Terandering van hunneVbeitemming of wegens vertrek naar elders terwgl 1 vronwelgke leerling van elders iti de 2a klasse werd opgenomen zoodat bg dejiluiting der leesen op 7 Jnti nog 84 leerlingen aanwezig waren Op df n 9a en lOn Jali werden de over angs examens gehoadeo Hierbg werden ait de le naar de 2e klasse bevordbrd onvoorwaardelgk 18 en voorwaardelgk 3 leerlingen van de 2e naar de 3e onvoorwaardelgk 13 ea Toorwaardelgk 4 van de 3e naar de 4e onvoorwaardeiyk 16 en voorwaardelgk 1 van de 4e naar de 5e onvoorwaardelgk 4 en voorwaardelgk 1 terwgl bovendien nog 2 leerlingen voor enkele lesaen van de 3e naar de 5e klasse overgingen Het ioelatings examen had wegens de talrijke insohrgving plaats van1 den lln tot den Un Juli Voor het volledigjonderwgs hadden lich aan load Moordreebt Hlaaverkerk OapalU Botterdam 90 n 7 8 7 M 7 7 4 7 11 i 8 40 8 47 I S4 Ml 9 10 01 OapaUa tnauwarkerk Meatdraohl Oottda t io t ia t si 18 il M gemeld 39 aipiranten waaronder 4 vronvelgke Hiervan namen deel aan het examen voor de le klasse 28 jongcas waarvan 19 konden worden aangenomen en de 4 meisjes van welke er 2 slaagden Van de aspiranten die zich voor de 3o klasse aangemeld hadden werden 3 tot de 2e klasse toegelaten Van de 2 aapiranten voor de 4e klasse werd er 1 indie klasse opgenomen De eenige aipirantvoor de 5e klasse werd afgewezen Tot het volgen van enkele lessen hadden zich Of egeven 9 aspiranten Voor de le klasse slaagden 1 jongen en 5 meisjes terwgl 1 meisje dat examen voor de 2e klaase aflegde eveneens tot de le klasse werd toegelaten Oe 2 meisjes die zich voor de 3e klasse badden aangemeld konden in die klasse plaats nemen Zooder examen werden to elaten 12 leerlingen en wel 1 in de eerste 2 in de tweede 3 in de derde 5 waaronder 1 vronwelgkeleerling in de vierde en 1 in de vgfde klasse allen voor het volledig onderwgs Kéo leerling voor enkele lessen werd evenzoo zonderexamen in de vierde klasse oi i nomen De bereiamens en het tweede toelatingsexamen werden van den 3n tot den 5n September afgenomen De uitslag van de herexamens was voor alle leerlingen die zich daaraan moesten onderwarpen gunstig Van de 2 nandidaten voor de 3e klawe werd alleen die voor enkele lessen toegelaten Ëén candidaat voor bet volledig onderwgs in de 5e klasse werd afgewezen De aienwe cursas begon met 98 leerlingen Na de hervatting der lessen werden nog 5 leerlingen tot de school toegelaten namelgk 1 in de eerste en 2 in de vierde klasse voor het volledig onderwgs en 1 in de derde en 1 ia Je vierde klasse voor enkele lessen terwgl 1 teerling nit de derde klasse de school verliet Op het einde van het jaar werd de school tiezooht door 102 leerlingen en wel voor het volledig onderwgs 68 jongens en 7 meisjes en voor enkele vakken 5 jongeas en 22 meisjes De eerste klasse telde 30 leerlingen de twee le 23 de derde 23 de vierde 20 en de vgfde klasse 6 leerlingen Heb onderwgs in de gymnastiek werd aan Gl mannelgke leerlingen in vier afdeelingen geeplitst gegeven De leerlingen der 4e en 5e klasse vormden le zamen oene afdeeling Vier leerlingen verkregen vrgdom van schoolgeld Aan het eindexamen der Hoogere Burgerscholen in Zuid Holland namen 10 leerlingen die het volledig onderwgs in de öe klasse hadden gevolgd deel Aan 9 van hen werd het getotgachrilt verleend Drie van dezen Htadeeren te Delft van welke 2 aan de Poly technische School en 1 aan de Indische ïoriobting Eén studeert te Berlgn in de chemische technologie Drie zgn als student in de medicgnen te Utrecht ingeschreven Ëén is geplaatst op de Militaire School te Haarlem terwgl eindelgk ééü geëmployeerde is geworden bg de Twentsche Baakvereenigiog te Amsterdam De niet geslaagde is niet op de school teruggekeerd De heer T O G V alette wiens lesaen ia de Hoogduitsche taal en letterkunde tot heb oinde van het schooljaar 1893 94 door den heer F Leviticns werden waargenomen hervatte sgne werktaamheden bg den aanvang ran den nieuwen cursus Het verlof van den heer Mr J Fortagn Droogleever werd we ees zgne voortdurende ongesteldheid verlengd tot de Kerstvacantie waarna deze eervol ontslag uit zgne betrekking vroeg en verkreeg lamiddels waren zgne leasen in de itaatawe ten schappen gegeven door den heer Mr W M H Boers Leeraar aan het Gymnasium te s Gravenhage terwgl het onderwgs in het boekhouden was opgedragen an den heer J W Weevers Leeraar aan de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursas le Rotterdam De inrichting leed verder een groot verlies door bet overlgden van den begaafden Leeraar den heer M J van Dugteren op den 4n Mei 1894 10 17 11 98 Hg werd als Ijeeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde vervangen door den heer J H van den Bosch die den 27en Angnstus als zoodanig benoemd werd Gmlurende de raeainre waa met het onderwgs in genoemd vak belast de heer A Opprel doctorandni in de Nederlandsche letteren De Gemeente draagt jaariyka in de kosten der Hoogere Burgerschool f 6970 bg Verdere scholen van bijzonderen aard en strekking Deze zgn le De Qymnastiekschool aan de Spieringstraat waarop de leerlingen der Hoogere Burgerschool en der Opeabare Lagere Scholen waaraan gean gymnastieklokaal verbonden ia benevens de kweekelingen der Rgks Normaalschool onderwgs ontvangen Oe Onderwgzers H J Steenbergen en H Onderkerk geven in dit lokaal ook privaatlesien 2e De Zwemschool aaudeHontmansgraeht voor een teder tegen betaling en gedurende enkele uren per di ook voor niet betalenden to ankelgk Nadere bgzonderheden omtrent deze inrichting zgn reeds vroeger vermeld 3e De HaiBvlgtschool opgericht en in itand gehouden door de Plaatselgke Vereenigiug tot bevorderiog vnn het Onderwgs en het Schoolbezoek De Gemeente verleent ten behoeve dezer school die onder de leiding staat van den On terwgzer J van Kempen en die in het afgeloopen jaar door 24 betalende en 22 uiet be talende leerlingen bezocht werd eene sabsidie van f 100 8Jaars Over bet gedrag en den gver der leerlingen was men tevreden verzuim der leMon kwam weinig voor Staten Oeneraal le Kkum Zitting van Donderdl II Juli De heeren Scbimmelpenninck van der Oye en Van Marie zgn beëedigd Aangenomen werden de overeenkomsten met Engeland betreffende de arbitrage in sake de Coata Rica Packet en de grensregeling van Nieuw Goiaea de verlenging van de tijdelijke regeling der vicariegoederen en de suppletoire begrootingen o a die van Bionenlandscbe Zaken waarbg de minister nitbreiding der distriota reeartsen oonoodig bleef achten Voorts van de bevorderingswet der officieren van de marine reserre de overeenkomst met den locaatspoorweg Gouda Scboonhoven de onteigening van deu spoorweg Alkmaar Hoorn en voor de afwatering der gronden van den Nieuwen Maasmond ds geidleeniug in zake het Suridaamscbe immigratiefonds de wijziging der lodiache Comptabiliteitswet na kracblige aanbeveling door de heeren Pgnaoker üordgk en Van de Putte de aanleg van den spoorweg fort De Koek Pajakombo en de bepaliagen omtrent de vervenin pn De cKoning van Frankrgk Och neen nog in het koningschap in Frankrgk niet hersteld 1 De kooiag van wien hier ttprake is is dö jonge hertog van Orleans dnor zgn vertronwen Philippe VlII Boi de Frace genoemd De Koning van Prankrgk dan heeft zgn onderdanen zgn meest getrouwe onderdanen gruwelijk bel igd Bet was bg het hnwelgkzgner zuster prinses Hélèoe van Orleans met den hertog van Aosta lat de bewuste beleed ing door Z M wg hopen oobewaet werd begaan In vgf ponten heeft een der ooderdanen zgn geschokt gemoed luoht gegeven lo De koning had aan vgn getrouwen verzocht op de feesten te verscbgnea in een hofcostnum bleu de france met gooden kuoopea de zgden o lagen op den rok lichter van kleur dan de stof 2o De koning had verzuimd zgn borst te versieren met het Ridderkruis van den Heiligen Geest waarvan hg krachtens zga geboorte de grootmeester is 3o De koning noodigde iga getrouwen in blauwe hofkleedg niet aan d koninklgke iaiet waaraan Z M gezetao wu met de prinsen van den nloede doch deed hen aanzitten in een andere kamer aan een abonderlgken disch 4o De koning dronk met de prinsen van den bloede roode sorbet de getrouwen in blanwe hofkleedg kregen slechts witte sorbet 5o De koning liet aan zgne tafel 19 gerechten pre8eDteer8n Jaan die der getrouwen warden slechts 15 gerechten gediend Ziedaar de acte van beacbuldigiug geformuleerd door een ond monarchiBt Fidele aa Malheur zich noemend wgl hg zijn troaw aan den koning en diensj hnis ook had getoond in de dagen van wanhoop en smart Ën in zgn toorn vra t deze getrouwe of de koning meaot door zalke daden den troon zgoer vaderen ooitfte zallen bestggen Hp herinnert aan de dagen toen de koning nog Dauphin zgnde zich blootstelde aan smaad en vernedering door zgn vorig verlangen gedreven met de zonen van Frankrgk te eten ait dezelfde gamelle Eu thans brengt de Vbning icheiding tusschen zich zelf en die zonen door het verschil in de kleur ran den sorbet en door vier gerechten minder Als Philips van Orleans oooit den troon van Fnnkrgk bestggt dan weet men thana waarom hij de kroon heeft verbeurd De geracbten omtrent eene expeditie naar Sarang asem nemen hoe langer boe vaster vorm aan schrgft de Javs Bode behal e het 6e bataljon teJMagelaog moet ook het 9e hier binnen een bepaalden termgn marich en gevechtsvaardig wezen Om de niet geheel voor deu velddienst gesehikte militairen uog eens duchtig aan den taud te voelen houileu de compagnieën van het 9e bataljon zoo ufzonderlgk als gozamenlgk lange marsohen die weldra gevolgd xnllen worden door gevechtsoafeningen de kapiteins zgn allen reeds beproefd en voorjzoover zg miuder krachtig waren door andere van het lOa bataljon vervangen Intossehen wordt de goede geest onder de de officieren niet beter door bet afmaakfiysteem dat weder welig tiert en slacbting onder de kapiteins der infanterie aanricht rooter dan eene expeditie on doen Het korps schgnt door paardenmiddelen verjongd te moeten werden De Gouvernenr Generaal beeft afwgzend beschikt op het verzoek van den heer de Lmu te Solo handelend ten deze nameas de te Amsterdams gevestigde landbouw maatsohappg Tem0eloe8 en van den beer Nuse te Pati om afstand in huur of erfpacht van eenige vromere op hoog gezag aangelegde koffietninen bekend onder den naam van Batoergoeng gelegen in het district Seloewesi der lüdeeling Pati wgl bedoelde gronden thans worden gereserveerd voor de vrgwillige koffiecaltonr van den kant der bevolking Volgens de Loc is op de aanvragen om 21 erfpachtsporceelen in j Malaog door verschillende personen gedaan afwgzend beschikt op grond dat de uitgifte van die woeste gronden in strgd zou zgn mat de belangen van den lande De Amboioac arriveerde 7 Juni te SoerabaJR Aan boord bevonden ziob g ëvaoueerd van Lombok de 2e luitenants van Geoderen Stort Jootten Quispel en van der Meer de officier van gez 2e kt Scharenberg de adj onderofficierkwartiermeester Filet benevens ongeveer 50 minderen De meesten leden aan ware koortsen of waren daarvau beritel lende Naar wg met genoegen vernemen zegt het Soer Bbld t is het tegenwoordig met den toestand dor in het haspitaal verpleegd wordende zieken van Lomü zeer gunstig gesteld in de laatste veertien dagen kwam onder hen geen enkel sterfgeval voor De meeste ge€ra oueerden zgn herstellende en verlaten geleidbIgk het hospitaal 9 S8E ff 9 68 10 08 10 18 10 84 10 14 Üit Soerabaja werd 5 Jani aan idfl Loe getelegrafeerd De liakte waaraan de heer Syisell heden nacht kwam te orerlgden was eene hevige bnikaandoening Volgens sommigen zoa de oorzaak liggen in eene viscbvergiftiging Men wil weten dat de 3oerabaja Ct en het sBoerab Hbl nu zullen samensmelten tot één dagblad onder redactie van den heer H G BarUls De gepens hoofdingenieur A Meger heeft concessie aangevraagd voor den aanl van eene stoomtram van Manondjaja via Maogoearedja naar den linkeroever der Tjiwoelan De lengte van dezen weg wordt begroot op twintig kilometers en de kosten geschat op f 260 000 Da Jtreohtsche Conrant vernam uog het volgende over den man die Maandag te Utrecht zooveel opschudding teweegbracht Te Amsterdam werd Martina naar dien naam luisterde hg bg de juffrouw H K gebracht die commensaals hield Hg was toen pas hersteld van een ernstige ziekte en is eerst 22 jaar oud Van Amsterdam vertrok hg met zgn vrouw naar Antwerpen waar bij door de politie werd herkend Toen hg er de lucht van kreeg vroeg hg zgn kostvroow geld en kleeren en vertrok in der haast in de richting van Rotterdam zoodat de politie den vogel gevlogen vond Zgn kostvronw volgde hem en trok naar Utrecht waar hg zich spoedig weer bg haar voegde In het buiselgk leven was hg somber en afgetrokken Hg sprak buitenshuis zelden mee iemand en was steeds gejai4 d en onmatig waarom hjj mee talt tot zelfs in den slaap sgn d nstok bg zich had dien hg te Antwerpen had gekocht Meermalen glde hg en geloofde dan dat de politie hem in banden had Driftig ia hg verbazend zoodat hg om het minate xich zelven voor het hoofd sloeg Meermalen heeft hg bg ongenoegen de vrouw en de kinderen gedreigd haar een pakje thuis te sturen waarbg zg hg opening vreemd zon opzien In hoezerre die laatste bedreiging verband hondt met zgn verleden zal wel aan t licht komen Het pistool heeft M Maandag ochtend eerst gekocht Daar hg weinig of geen geld bg zich had beleende bg op deo Springweg een jas en een pantalon waarvoor hg f 4 ontving Het teenbriefje en een bggaand schrgvcn zond hg per post aan het adres van zgn kostvronw die een en aader kreeg toen hg reeds in handen der politie was Hadden enkele mannen hem op den Cathargnesingel niet herkend en aangehouden wie weet welke verscbikkelgke plannen hg had volvoerd want bg had niet alleen de vrouw maar ook de kinderen bedreigd In het Ned Tgdschrift voor Geneeskunde van 22 Juni wordt door prof A P Fokker het volgende medegedeeld Na vele vergeefscbe pogingen om voor huisleidingen een beter en onschadelgker metaal dan lood te vinden is men genoodzaakt geweest looden buizen te tolereeren en meende men dit te mogen doen op grond van het feit dat diinkwater dab slechts een matigen graad van bardheii bezit geen lood oplost Bj tal van waterleidingen is dit laatste Inderdaad gebleken toch is de hardbeid van het drinkwater geen zaak waarop men zicb onvoorwaardelgk verlaten mag Dit bleek mg toen ik het drinkwater onderzocht van iemand die al eenige jaren aan rbeumatische pgcen van onbekenden aard had geleden Dat drinkwater dat per liter 22 milligram kalk bevatte hield inderdaad lood in en de oorzaak was geen andere dan dat de bals die naar de kraan in de keuken voerde achter de Inmkenkachel gelegd was zoodat als deze laatste gestookt werd het water daarin werd verwarmd Proefnemingen met oude d i gebruikte looden buizen die bggewono temperatuur geen lood aan het water afgeven leerden mg dat bg verwarming tot 35 40 water dat er eenige uren in stond weldegelgk loodhoudend werd en dikwgls een loodgehalte van eenige milligrammen per liter Het bleek mg hg navraag dflt bg den aanl van huisleidingen de bniaen bg voorkeur langs verwarmde plaatsen worden gelegd met bet oog op het gevaar voor bevriezen Het komt mij echter voor dat zoolang geen onschadelgker materiaal voor huisleidingen gevonden zal zgn met het oog op het gevaar voor loodvergiftiging met die gewoonte moet worden gebroken De laatflte storm te Haarlemmermeer heeft onder de karwei terdege huis gehouden Men berekent dat op de 800 HA geoogste karwei mim f 30 000 schade is niet gerekend die tewei tgebnujbt aan nog te veld staande ge Bnltenlandseh Overzicht In de Italtaanacbe Kamer stelde Veeohi een motie voor om den 20en September aj den rgf en twintigsten gedenkdag van den intocht van Victor Smmanners leger in Rome tot en iaeildag ia proetonMien Colajanni en Imbriani bastreden de matie laatstgenoemde spreker werd tot de orde geroepen Crispi daarent en verdedigde de motie en verlangde dat de Kamer baar met groote meerderheid zou aannemen Deoicolo stelde voor het vieren van desen hiatorischen di aan bet particulier initiatief over te laten maar zgne motie werd met 249 tegen 26 stemmen verworpen Daarop werd bg geheime stemming de motie Vesachi aangenomen met 204 t en 62 stemmen De Weener bladen doelen mede dat het stelsel van uitzonderingsmaatregelen in Bohème binnenkort zal opgeheven worden en dat de keizer een bezoek zal brengen aan de ethnographiBohe tentoonstelling te Praag De Neue Freie Presse ziet deze eventualiteiten echter nog niet dadelgk gobeuren In den Spaansche ministerraad die heden gehouden is onder presidium van de koninginregentes ia besloten met October nog 1500 man naar Cuba te zenden De Franscbe Kamer heeft nogmaals getoond over het beginsel van een inkomstenbelasting niet te willen beraadslt en lo de Kamerzitting van Dinsdag is het voorstel van den beer Cavaignao betreffeade de invoering van een belasting op bet inkomen met 298 tegen 236 stemmen tot later uitgesteld Dat dit votum niet meer is dan een eervolle begrafenis blgkt dnidelgk uit de onmiddetlgk daarop gevolgde stemming over een voojatel om ten minste uit te maken of het begvi j van een inkomstenbelasting door de Kam wordt gewenscht Met 284 tegen 233 stemmen besloot de Kamer dit voorstel niet te behandelen Met een gerust geweten kou toen de Kamer de voorstellen der r eering in behandeling nemen waarin verhooging der directe belastingen werd voorgesteld In het debat verweet de heer Cavaignao de regeering dat zg door een kunstgreep de verdaging van zgn voorstellen bad uitgelokt De Kamer ging op de zaak uiet meer in doch nam met 440 tegen 50 stemmen de voorstellen der regeering aan De Kamer is na dit besluit op reces gegaan De verkieiingsstrgd in Engeland zal waarsohgnlgk in dit jaar apoediger beslist word dan bg vorige algemeene verkiezingen Ten minste het aantal der districten waarin de liberalen en Tories tegen elkaar ïii het strgdperk zullen trndeu is ditmaal geringer dan gewoonlgk Voor zoover tot nu bekend is zullen de liberalen in 120 districten geen candidaten stellen terwgl de Tories en de liberale aoionisten 20 zetels zonder strgd aan de tegenpartg zullen overlaten Dit is trouwent de gewoonte in Engeland In die districten waar de tegenpartg zeker weet dat zg geen knna heeft wordt door haar geen candidaat gesteld De candidaat der meerderheid wordt dan zonder dat stemming geeischt wordt voor gekozen verklaard In Dnitschland heeft men de gewoonte in dergelijke districten zoogenaamde Zahlcandidaten te stellen ten einde de doen blijken of de minderheid sedert de vorige stemming is vermeerderd of verminderd In Groot Britannië echter wordt de verkieziqgsstrgd alleen gevoerd in die districten waar voor beide partyen de kans op overwinning bestaat Daar zullen dus nu de ainhangers van Lord Elosebery en Lord Salisbury in 500 districten tegen elkaar optreden Pe voormalige minister van oorlog de heer Campbell Bannermann hield te Edinburgh eene redevoering waarin hg opkwam tegen het beweren der conservatieven dat de liberalen als zg aan het bewind zgn de landsverdediging verwaarloozen De heer CampbelBanner mann wees vooral op de verbeteriugen welke tgdens het bestuur der liberalen zgn gebracht ten opzichte van de zeemacht terwjjl zg levens de weerkracht der landmacht verhoogden Betreffende den vermoedelgken nitalag van den verkiezingsstrgd valt nog niets met eenige zekerheid te z en Beide partgen gaan met goeden moet ten strgde De beslisfing berust ook nu weer bg de bondgenooten voor de liberalen bg de Ieren de radioalen en de Tolkspartg voor de Tories bg die fractie der liberalen die den heer Chamberlain volgen Berlgn is vol van een nieuwtje dat grooter gevolgen kan hebben dan noodig schgnt Baron Von Hammerstein ia als hoofdleider van de Kreuzzeitung geschorst het blad deelt het zelf mee tevens heeft Hammerstein zgn hdmaatschap van de conservatieve fractie in den IRgksdag en den Prnisischen Landdag ueergel d naar bet heet opdat bg vrgerzou kunnen optreden in een proces dat hg voeren wil tegen de Kleine Pres8e Dit Frankforter blaadje heeft hg eeu eo tgd geleden beweert dat baron Von Hammerstein lo het pensioenfonds der Kreuzzeitung had zoek gemaakt 2o bezwarende contracten tot papierlevering voor de Kreuzzeitnngc bad afgefloten waaroa de papierfabriekant hem persooulgk belangrijke geldsommen leende 3o door zijn wanbeheer de vromer schitterende financiSn der KreuEzeitnag bedorven heeft 4o in zgn particulier leren door velerlei onzedelgkheid aanstoot gegeven heeft Het praatje liep dat Hamnurstem veel compromit rende briefen vaa eonservaiieven in ign bezit had en men hem om die reden niet durfde bedanken Nu it t er eindelgk toch toe gekomen Hammerstein sleepte de conaervaüeven mee in den partgstrgd en was een der aanvoeruers bg den agrarischen en antimmietiachen strgd Raken de conservatieven meerendeela weer los van dien invloed dan wordt wellicht het vroeger kartel het bondgenootschap met de nationaal liberalen weer hersteld De Tim bevat over Briische scheepvaart in verband met het Nrord OostaeekanaaU een artikel dat als eea stortbad moet werken op het Duitsche enthousiasme tenzg da medewerker van het groote Londensohe blad zicb uitermate vergist in zgne beschoawingen Deze komen hierop neer dat de voornaamste Ëngelscke reeders er niet aan deuken van deu nieuwen waterw gebruik te maken en wet om tweeërlei redenen Vooreerst is de afstand in vogelvlucht tusschen de Oostzee en de Engolsohe havens bezuiden Newcastle on Tyue wel is waar kerter door het kauaal dan om kaap Skagen maar die gunstige omstandigheid wordt meent de schrijver van het opstel méér dan opgewogen door de kanaalgelden die wel is waar van Duitsch standpunt niet boog maar toch nog belangrijk zgn en voorts door de mogelgkheid van vertraging in het kanaal zelf en vau oponthoud of gevaar op de moeilgk te bevaren l neden Elbe tetwgl de bezwaren van de vaart om kaap Skagen been door da Daitscbers dezer dagen wel wat erg breed zijn uitgemeten Maar tn de tweeds plaats zou het aandoen van Kopenhage bg de vaart door het kanaal natunrlgk buiten rekening moeten blijven en éhi vele Engelsche schepen reden hebben om Kopenhage te blgven aandoen is alleen reeds op te maken uit het fait dat over de laatste vgf jaar Engelaad s handel met Denemarken moer dan II millioen pond vertegenwoordigde Daarenboven gaat do schrgver voort heeft men in Duitschland gehoopt op verleggiag van den kotenhandel als het Dortmuud Eemskanaal en het Noord Ooatzeekanaal door Westtalen benuttigd kunnen wordon om met de Eogelschen te concurreeren Maar ook dit aobtbg een misrekening vooral omdat de afmetingen van het Dortmand Eemskanaal geeu grooter vaartuigen toelaten dan van ruim 600 ton men zal daarmede niet van Wilhelmshaven naar de monding der Elbe durven gaan of zelfs van Kiel naar Lubeck terwgl overlading op meer zeewaardige schepen de kosten te groot zouden maken waarbg uog komt dat de Engelsche vaart op de Ooitzeehaveos vooral zoo gedocht mededingt wegens dn zekeriteid van retourvracht De Russische Oostzeehavens bgvoorbeeld roeren zeker viermaal meer uit dan zg invoeren Dat allee is zeker ver van prettig voor de Daitaehe tbeoretice die zoo netje hebben berekend hoe het enarme verkeer door het iCeizer Wilhelm kanaal volgens Sartori zon het kanaal vgfzexde van het totaal verkeer tusschen Oost en Noordzee tot zich trekken de kosten van den aanleg zoo dekken Maar zg kunnen zich voorloopig troosten met de overweging dat de tgd t nog leeren moet Wg maakten reedH met een enkel woord gewag van de feestelgke opening van den Dehigoaspoorweg Bg die gelegenheid is ondermeer een feestmaal gehouden waaraan 400 personen deelnamen Daar zaten aan vertegenwoordigers van Engeland Duitschland Frankrijk Portugal België en Nederland Sir H Robinson gouverneur der Kaapkolonie verklaarde dat de belangen van Transvaal en de Engelsche koloDiön van Zuid Afrika identiek waren Sinds Transvaal onafhankelgk was verklaard had Engeland er nooit aan gedacht op zgn besluit van 1881 terug te komen Kruger antwoordde en zeide overtuigd le zgn dat de verdenkingen tegen Engeland zonder grond waren De heildronk door Kroger gewijd aan 3ir H Robinson wordt bgzonder hartelgk genoemd Ook werd aan dea maaltgd een telegram voorgelezen van Chamberlain waarin vetzoofat werd de overbrenging ran de beste wonschen van den minister voor den president en de Transvaal alsmede zgne gelukwenseben met de voltooing van het werk dat volbracht 11 door gsestkracht zelfopoffering en een aitaemend bouwtalent Men ziet dos dat de wederzgdsche verhouiliDgen bgzonder hartelgk waren en de Ëngelwhen ïich ran hun liefsten kant lieten kgken IntnsBohen wgdt de Daiticne pers aan de opening ran den spoorweg verschillende artikelen waarin er vooral den nadruk op wordt gelegd dat het openingsfeest werd bggewoond door Duitsche Franscbe en Nederlandsche zeeofficieren Dit beteekent zegt men bg onze oosterbnren dat de meening als zon Engeland iu Znid Afrika zoowat alleen bet woord mogen hebben hoe langer hoe minder wordt gehoord en geen zm meer heeft Tasseben Transvaal en de andere natiën blgven de reilieerawegen voortaan onbelemmerd vrahTan een afsngden daarvan door Engeland ii een ttprake meer W ielrijders Wilt gy gaaond blgran gabrnikt dui da WOLLEN TBÜJKN tan L vftn OS Al aOUOA Kleiweg K 73 73a OOOOA Beurs van Amsterdam slotkoers Va 101 Vorira ♦ 101 101 V lOO M a 118 487 100 Va 18 898 lOl a 89 100 100 18BV 100 IBO 97 80 Va nof 1 189 104 Vi v 1811 8 a SO J 10 101 101 Vi M a U JULI NiDBiuiiD Cart Kad W 8 Vj dita dito dito 9 dito diio dito 8V HaNau Obl Ooudl 1SI1 4 talii Iniohrfjfiag 18SS SI BOonaxa Obi in papior L868 8 dito mtÜTsr 1868 6 PoBTDQiL Oblig met coupon S dito ticlEet S 4 819 7 a KnuKD übl Binnen IStt 4 dl Qeoani 1880 4 ditobijltotha 1889 4 ditobijHopel8S a0 4 dito in goud leen 18 8 6 dito dito dito 1884 t SP4KJI Pflrpet lohutd 1881 4 rtimaaiJ Gepr t v Iwu 1890 4 Qm leening lerie D Qeo iMning lerie O Zniif a Bir i obl 18 8 UauO Obl Buit Bob 18 0 TlHUUlu Obl 4 onbep 1881 A Hni DiH Obligitien IBIS 8 KoTTlaDUi Sted leen 18 4 3 NlD N kSt HudeliT aud Arendib T b Mij GertUoalen DeiiHutHh ppb dito Arnh Hypotheekb pudbr 4 Cult Biij dor Vontenl und i Or Hjrpolbeekb pudbr 8 NederUnauhe buik aaad Ned IludelmuUoh dito N W Pm Hjp b pandbr B Rott HjrpotbMkb pandbr 3 i Utr Hjrpotbaakb dito a i loiTiNE Ooit Hong bank und KUSL Hypotheekbank paniib 4 i MBBIKA Kquit hypotli puidb B B B l Maiw h O Pr Lien oart 8 Niii HoU U Spoor r Hijrund MIJ tol Eipl T at Bpw aand Ned lod Spoonregm uuid Ned Zuid Afrik 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito B iTuaLBpoerwI 1887 89 A Sabl 8 Zuid lul Bpirniij 11 obl 8 PouM Wanobau Weenen Mind 4 aniL Qr auu Bpw Mij obl 4 Bidtiaoke dito aand l a 7 Futowa dito und B Iwang Dombr dito aand fi Karal üb Aiow Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 1041 148 184 uv 109 B8Vi 100 18 10 109 8B 114 10B i 4lV B8V U la 0 194 109 i y B9y 40V isy i i 411 1091 4 104 104 181 99 41 UI Alinnu Oant Pu 8p M obl Ohio k North W pr G r land dito dito Win Bt Fetar obl 7 Denrer fc Bio Gr Bpm eert t Illinoii Geotral obl in goud 4 LooiiT Ie NMbTÜleOert aand lleaioo K Spw Uy lehyp o 8 HUi Kanu t 4 pot pref aand N York Ontario k Weit aand dito Penni Ohio oblig 8 egon Calif le bjrp ia goud 8 8t Faal Hinn k Manll eU 7 Un Pao Hoofdltin oblig 8 dito dito Line Col le hjrp O B Oakada Can Bouth Cert T aand Vbh C Ball k Na la h d e O Amaterd Omnibua Mij aand Hotterd Tramveg Maata aand NaD Stad Amaterdam und 8 Stad Botterdam aand 8 BiLSII SUd Antwerpenl887 S l Bud Braa l 1886 i a HoHa Tbeiat Begullr Oeaellaeb 4 OoaTKNR StaaUleeniog 1880 B K K 00 1 B Cr 1880 8 irkvn Bud Madrid 8 1888 Var Kbd Bei Hyp Spobl oert REXMlSGEnXG iNlICHTIüaBN WBUU OBYAAt SÜUAOB Or HIIIDBB KUKNBN VBKOOlZABBlf BÜBGEMEESTKR en WETHOUDERS na Ooudji Oeiet op art 6 en 7 dar Wat ran den 2b Jani 1875 Sfautablad no 95 1 Brengen t tar algemeen kennia dat op da Secretarie ter riaia ia galeneen rerzoek mat liglageu ran T Vermeg ok ergnnnlDg tot bat opriobteii eener aaikerballeobakltertj in bat parceel gelegen ann de Lange Noodgodataag Wp B No 70 Kadaatraal bakand actia C No 310 Dat op Vrijdag den 26 Joli 1895 dea naniiddagi tan 1 nra op bat Raadbnii gelegenheid ia om batwarao tagan 4e opncbting dar inrichting in te brengen en dat gedurende drie dagen Tóór dien dag op de Secretarie der lemeente tan de tar lake ingekomm Sabriltnran kau worden kennia genomen Oonda dan 12 Jnli 1895 BorgameMter en Wethondara roornoamd R L HARTENS De Seerataria BROUWÏtt