Goudsche Courant, maandag 15 juli 1895

Maandag 15 JuM 1805 34ste Jaargang No 6700 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 q k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afïonderlyke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst tui 1 5 regak k 60 Centen iedere regfel qieor 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei midd bem den vorigen dag op straat aangenroken had maar na versoheen bem die redder in den nood fWel Sir ik ken a niet maar begon by op ern beel andsren toon daojguteren vHaar ik ken ü wel al is n j uw naam nog niet b k 4i viel da jood baa in 4 ndeu en het toa maar na versoheen hem die klMka gryskop als een SCHUTTERIJ BEKENDHAKINO BURGEMEESTER m WETHOUDERS der OepiMuie OüUDA Toldamde uoArt 21 ui Zjjoer MaJMtoiU beilait rin 28 Juni 1828 HtutibUd No 42 brea o tar keon sd MiDghebbeoden dat de CooiiiiiMia ondenotk oiuMbrerea in rt 15 d r Wet op de Schutterjjea faa 11 April 1827 liitmg uil hoodro in bet Beadbuie dezer Oemeente op Maandag den 22 Jnli 1895 dei TOormlddigi ten 10 are en roepen bg deie op alle Toor de Sehntterg iDgeechreren periooen om roor genoemde Commiseie te verftcbtinen ten einde redenen ran rrgitelling hebbende die aan het oordeel der Commiaeie te onderwerpen Voorte worden belanghebbenden aangemaand om niet te rertnimen op den bepaalden tgd ▼ oor de Gommiaaie fan oadertoek te renchgnen daar ig die niet mochten opkomen gehonden worden geaoe redenen tot vrjjeïelliog te hebben en reor rerre hnn dienatplicfatige onmmen ign ten deel geralleo hg de Schntterg tallen worden ingelgfd Oonda den 12n Jali 1895 Borgemeeiter eo Wethondart roornoemd a L MARTENS De Secretaria BROUWER Uilvoer van Rundvee BUR0EMKE8TER en WETHOUDERS ran GOUDA brengen ter kennia ran belanghebbenden dat bigkene bg ben ingekomen berichten de doorroer door Frankrijk na rondree afkomitig nit Nederland ederom in toegaataan OoDda den 120 Jolt 1895 Bnnremeeitar en Wecbonderi roornoemd B L MARTENS Da Secretarie BROUWER ADVERTENTIfiN Beden orerleed in den onderdom Tan ruim 92 jaar onia geliefde Moeder en Behawdmoeder Hejuifronw de Wed Q TtH Dia LAAR geboren SuTia tik san Hou 1 B TIM Dia LAAR J nu Dia LAAB ran on Sohildix L M viH Dia LAAB Gtmda 11 Juli 1805 Tandarts E CASSUTO Torfinarkt 172 Gouda aitgMonderd Zondagt te conialteeren ran 10 tot S nar FEANSCHE STOOMYEHVEBU a Ckemlsoke Wisseberlj Tan H OPPE IIEIAIER 19 KruUkade Botterdam QabnTataerd door Z M den Koning t der Belgen BooiddepAt roor GOUDA de Heer A VAN Ot AZ Spacialiteit roor het itoomen en rerfen Tan alle Heeren en Damsigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het ttoom n ran pinohtmanteli reereu bont eni Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieawate en laatste methode gerertd AHe goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onechadelgk roor de geaondheid en rolgana ataal bewerkt Wegene nitbreiding der fabrieken agu de prgten 25 gedaald tl Hit bMtf onsckadalrluM en mekktlxktte poettmiddct voor Hetrcn m Toorél dimai en KlnderKtwieQwerk II de Appntuur nn C N Vlller 4 Oe erllB BeMli Strl4 MniMt ito l Ll op naam tn fabrieksraerfc rtrnfeurkir Hmtm WMae rihiMliMawifft MIM1wl tH ie M l 1 1 ê M i uM ifP t y V I rMMM JlnbM Oonda Saelperidruk ren A BaiNUUN k Zoo w Te stoomen goederen aU nieuw aflererbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene week HoUanècltt Uixh SpMrveg lulsdHpfii Biï WFpi h Bestelgoederen Met ÏDgani ran den ISen JULI a a wordt ten baize riui den Heer M CeFeKABKL Lange Tiendeweg D h U te Goada EEN der Maiitschappij GEVESTIGD BBSTBLQOBDERMN worden aldaar aangenomen tondvr verhooging van vracht roor de stationi ran de HoUandêChe IJutirtm SpoorwegWaatêchappt en roor alle rerder gelegen plaatsen in Nederland VRACHTPRIJZEN naar de stations in yederland gelegen aande Ignen ran de HolUtndaehe IJimrvnSpoormegMaaUchappij Voor lendingen ran 0 1 Kilo 0 15 t a meer dan 1 3 0 20 3 5 0 25 5 10 0 30 Voor d Trachtprgien ran zendingen ran meer gewicht kunnen de tarieren aan het atatioa te Gouda en aan het Bestelhnis worden geraadpleegd waar terens alle reriangde inlichtingen knnnen worden ingewonnen De Raad ran Administratie Het Gedelegeerd Lid K TAK HASSELT AmiUrdam Juli 1895 1 ü Allerwege bekroond met EereDiploma s Gonden en Zitreren Medailles benerens Eere Diploma Gonden Medaille en Certificate of Award of tba World s Hygienic Exposition CMaigti 1893 is het Wereldlieroeiiul Druiven Borst Bonig Extract MELIANTHE DIT Dl Machinale Fabriek DE BONIGBLOEHs Till H IV van8chaik Go gerestigd te tGravenhage Oren middel is ot kan worden a tgeronden welke de Meliantbe overtreft net is OSHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de rele en vetschillendo bekroningen getuigt Het Tfrzacht on gepeest OSUIÜDBLIJK de strengste hoest en rerooderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden fet groote debiet en de rele attesten aan de MELIANTHE bewezan zgn de overtaiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE Is verpakt in flacons van 40 ets 70 et en ƒ 1 met gebruiksaanwjjiing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Qravm uxgt Verkrggbaar hg F H A TfOLFF Drogist Markt Qouda A BÜUMAN Maordneht J C BATELAND Botkoop B T WIJK Oudewata watsjuar ïasuir iJör Vtt bMtbatMiMaaaalewsBdaaleiK Yat BMt BS sIssas ia iailsr hai ssin = y ipta fili£xpBiB Fids W aaal T6 stal sa 1 de laaok TessÉasta h da ssssala Apeftskaa sa m t U BtoUar Os ts Bsllaedam Te QoDda bg A WOLFF Markt A Uh en DK LAAT e n VAN SON apotheker Harkt Vauaf DINSDAG 9 JULI 189S tliiH llfflElMF aan den YIAKKT hel Huis o 154 te üouda Eeae PRACHTIGE SORTEERING kJVUUUllWlUUll lUUI UIUUUil Uil UUUUUUl lUUUUJf met en zonder ORNAMENTEN in verschillende stijlen en afmetingen zoowel in Goud Brons Cuivre poli als in diverse Houtsoorten alles met FRANSCH GLAS met en zonder facet Voorts eene groote Collectie Iraal Geëncadreerde alsmede eene belangrijke verzameling meest moderne SCHILDERUEJ in Olieverf van bekende meesters ZEGT HET VOORT 4 pCt PAÏTDBIIIEVEIT VAN DE Pester Valerl ndischer Ërster Sparcassa Vereiii OPGERICHT IN 1840 Boreogenoemde Paadbriavcn zyn oomiDul groot 200 1000 5000 en 10 000 Kronen foorziea van halQuirlylciehe Coupooa per l Haart ea 1 September eo tfloabur il pari door oidde TSD halQatrlijkaehe oitloling De CoupoD eyn tliiiDi en ook ia da toet oniiit vrg van belaitiog volgent de Wet raD 1889 A rt 80 10 zÜ zgn evenalt ds Oilftalote PaadbrieTen betaalbaar ie Budapest Weeaen eü te AmttOrdftm ten Kantore van oüdergeteekeaden to den koers van den jlag Volgons do wet rau 1870 ia o p de gesamenlyke rorpande hypotheken prioriteit der houd ra raiPandbrioren ingeacbrerou aardoor huu het raohi op de hypothecaire schuldTorderingen in de eeiate plaats is gewaarborgd i De ODderget ekendeD Majr bon verwgzende Prospectus van 19 Januari 1 1 en het Jaarverslag d Instelling over 1S94 bariohtea dat jpy voortgaan met den Verkoop der 4 pot PAidbrieveiv van de Fester Vaterl ndiioher 1 Er ter SparcaMa Vereln 4ot den koers van den dag WËRTHEIM GONPERTZ AH3TEKDAM Mei 1896 tïïWELUESEAAETEir in verschillende SOORTEN steeds voorhanden CATALOGUS met MODELLEN ter inzage SPOEDICE LEVERING NETTE AFWERKING BENEVENS Rouwkaarten en Enveloppe STKKDS VOORRADIG BIJ Lange Tiendeweg A BEIUKMAIT B GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao lat ♦ ma D slniatlg door de nieuw e uitvindingen op machinaal ebied rerbeterd fkbrlditle uitalaitead gebruik via fijnt en fijnste grondstofl cn garandeerei ieu Terbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbeTMenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende e den inbond dar raap Ktiketten De Firma behaalde t 27 Brevet als Hofleveraacler 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles em bnwg ran oitmontend jn bbrikaat K ds 18J4 ihreef de Accademie national de Paris Mooa Tooa iMemiona ima dallle d r vi i i re el n c nBld rstlan oa Totr aauallant tkbrlostlon ds Ohooolat banbona varies eto eu JtOllwerek t fitbrikaat ia varbijgbaar bij U H Omfiseurs Banketbakker enz enl G iienalTert genwoordifrer oor Nederland Jnlins HatteiUodt Amaterdam Kalverstraat 103 IE mBSTEBEIEmS A Diuedag zullen de kiezers hebben te voorzien in Tijf plaatsen TOor den gemeenteraad vacant komende door de periodieke aftreding der heeren Fortuijn Droogleever van Veen Dessin van der Sanden en Vingerling De heer Droogleever heeft verklaard niet te willen herkozen voorden Het spreekt vanzelf dat deze wensch met het oog op den hnogen leeftijd van den nestor in aen raad ehoort te vrorden geëerbiedigd Gaarne vereenigen wij ons met de hulde door de Raad en de Meeting gebracht aan den ijver en de toewyding van dezen verdiengtelgken vertegenwoordiger der burgerij In zijne eervolle rust kan hij de zelfvoldoening smaken dat zijn werkzaamheid door de gebe le bevolking dankbaar wordt gewaardeerd T Gisterenavond zijn in de openbare vergadering van kiezers uitnemende oandidaten gesteld die wij met vertrouwen aan de burgerij aanbevelen Onze lozers vinden m dit nummer een venlag dezer bys Rkoii t odat wg met akel woorden kunnen fplstaan De heer A van Veen heeft ge nd in den Raad op zijn plaats te zijn en behartigt allerlei belangen met zooveel ijver dat de kiezers een dienst zullen doen aan de gemeente door hem weder een zetel aan te bieden Hetzelfde geldt van Dr IJaselde Schepper Nu deze vreder geneigd is een mandaat te aanvaarden behoort hij èn als hoofd der grootste industrieele onderneming èn als verdienstelijk oud lid die zijn sporen op dit gebied verdiend heeft met groote meerderheid te worden verkozen De heer G C Fortuijn Droogleever zal zeker het gemis van zgn vader niet dadelyk vergoeden maar wü houden ons overtuigd dat er geen gesohiKter opvolger te vinden is zijn grondige bekendheid met menschen en zaken in onze gemeente zullen hem spoedig even onmisbaar maken in den raad als zijn vader jaren geweest is De heeren van Krimpen en van Eijk verdienen ls vertegenwoordigers van den handel stellig alle aanbeveling hun ijver FEVtLLETOA BE MARSKRIHGR JVner M JhuUd 1 10 Oadank al cyae zorgen en ia wservil vin z ne bfltrekkelyke oordncbUlij heid voor Faalins Peten ergerde by noli toch avec aaa bare hoadtn mur dau kwam aene opeaiof ia de wageory de menigte drong hem voort en kon daarop dacht by weer alleen aan het geledea verliet 9e portier van bet Hetropolitasn b6tet verstond geen Dnitsob en Rof Helmatedt op zijne vraag een aaboaderophalend j Doa t uodentand you Bir 1 ten antwoord Ds bestoteae herhaalde tijne vraag in het Piaucb naar ontving dezelfde onlkeoaing met een glimtaob die Uelmitedt duiveisoh mankte irKan ik a soms van dienst zyn 7 vroeg gelukkig iemand aohter ijjo rug fU bent batolea heeft mijn zoatertzooD mg verteld die van morgen bq u geweett is Driftig keenle Helmitedt eich om en staarde ver rast in hetzelfde gezicht van dsDu fden iars liet die voor zaken van algemeen belang zijn ons een waarborg dat zij ook in den raad veel goeds zullen tot stand helpen brengen Met aandisng bevelen wij dus voor de verkiezing op a 8 Dinsdag 9 5 uur aan de Candidalen der Meeting de A 7an Veen Q C Fortuijn Droogleever Dr H Ussel de Schepper N 7an Srimpen J L Ton Eijk Wij noodigen onze vrienden en geestverwanten uit trouw ter stembus tekomen en ook anderen daartoe op te wekken BINNENLAND OODDA 13 Jnli 1895 Heden werd de uittlag bekend van bet toelatingtexamen op de Rg ka hoogere burgenefaool alhier VyfderiDgetebreveneD waren niet opgekomen Tot de Ie klasse zjin toegelaten A A Boon M Ëikelenboom A Groothoff D W Westerbaan van Haanabergen A Vf Hnber J KortenoaTer P C de Mol D D van Nahniji £ O Qaellhorat I Rouveld roorw M M RoteTeld I Simaom E J F Tbierans O W Veldhoizen A van Wjk A A Johanna de Ridder Sophia A C J Schonten ËÜKabetb H M van Seboaweobnrg allen Toor TBil onderwya eu A A Vergeer Toot enkele letaen Afgeweieo 10 voor voll ond eo 1 voor enkele leeeeo Tot de 2e klaiie enkele lessen Hermine D Bertelman eo tot de 3e klasse e 1 Charlotte P Wonder Vpor Toll ond ie klasse afgeweten 1 die ook niA tot de Ie kl is toegelaten Van de leerlingen Toor enkele lessen die reeds de school bezochten werden nog voor andere vakken toegelaten Ëtittbeth Keus in de 4e Catean Thierens en Cornelia 8 J van Schoawenbnrg tot de 2e Het Programma der Oigelbeipeling in de Uroote of St Janskerk op Dinsdag 16 Jali my doen een groot genoegen als ik a wezen kon van dienst 1 Helmstedt zag den man nog eens scherp aan maar laa ia de slimme levendige oogen niets dan opreohte deelneming zoodat hg niet aarzelde en den grijskop z n toestand geheet blooüi de tZal niet veel geren aotwoordde deze nadeo kend Ik ken dèn man van Alabama zeer goed ja ik ken hem herbaalde bg met uadruk en zyne harde trekken drukten een oogenbltk stillen toom aït maar t zal niet veel geven Probeeren kunnen we zachts Volg ny Sir Dit zeggende geleidde by Helmstedt verder de gang in wendde zicb tot den klerk iu bet kantoortje en knoopte met dezen een gesprek aan waarvan Helmstedt nieU begreep dan bet hoofdaohuddea van dtJD klerk en bet knikken vao den Israëliet t Is wel xooali ik al gedacht heb zeido deze ndelijk zich schouderophalend naar de deur wen dend Mr Baker is vsn morgen vertrokken en den ander die bem gisteravond afgehaald heeft kennen zg niet verder dao dat by bier troeger al eens geweest is eene betrekking beeft hy hier niet en z weteta ook met waar hij logeert Oa nu mee naar de politie misschien kan die den vogel vangen maar bet geld ton ik zaaar onder de zool vui m n soboan sobrgven roken maar d t het UM td geweest isi Het duizelde Helmstedt toen hg naast den jood de straat opging want na trad tgne holpeloosheid hem als eeü dreigeid spook voor des geest Als de hotelhouder hem niet nit medelyden eene poos eredut wilde geven tot hg bnigheid zou gevonden bebben moest hg alles wat hfj niat volstrekt ooodig 189j des aronds 7 uur door den Heer J H B Spaanderman alhier luidt aldns Praeindium Ës dnr J 8 Bach Fantaaie i Bannert a Allegro maestoso b Andante cantabile c Choral Was meio Oott will daa g scheh allieit d Allegro moderato 3 a Andantino uit het vierde Qoartet R VolkmaBn b Noctarna Solo roor Doleiaan Joba Field 4 Aodante maestoso Ada gio es Finale uit bat vierde Orgelconcert Q F Htndal 6 a Abandlied Solo voor b Tyanme Mo oo l Schamaan VioU dl Gamba 6 Sonate in O dar Paalm 134 Dr W Votekautr a Allegro b Adagio c Allegro Deor Zlhc den he Commissaris dar Koaiogin is benoemd tot gemeente teldwaobtar te Zerenbuizen P in t Boat thans ageét van j Ktie 2e kl alhier Qisteienmiddsg ten ongeveer 4 nnr ia een binnenbrand ontstaan op de Qoawe bg zekere Ij door de tegenwoordigheid van gent der bewoners trok men de gordgnen die in licht laaie stonden oomiddelgk omlaag zoodat verder onheil voorkomen werd In denvnaeht tas Woensdag op Donderdag werd door de agenten van politie Bosman en van Donselaar een verdacht persoon aangaboaden rondzwervende ter boogte van de Xaarseniabriek alhier Aangezien hij weigerde de vragen door de politie bim gesteld te beantwoorden werd hg verzocht hen te volgen naar bet politiebnreao waaraan bg voldeed tan einita zjjn identiteit te bewgien Men oordeelde het boodig dien persoon voor dsn Commissaris van politie te brengen bg wien hü eenig nren later aangifte deed dat hem een som van oifgeveer f 10 benevens esn gooden ring ontstolen was Oomiddelgk werd een streng ooderzoek ingesteld waamit bieek dat genoemde persoon een valscbe aangifte van diefstal gedaan bad Tegen hem is o deswege procas verbsal opgemaakt hsd aao kleeren en linnengoed te gelde maken en al dat op was mocht hjj in het bötal Park logeeren met het nitzicbt sjjn leven ia de North Elver te besluiten Hy huiverde tot aan tijne haarwortels Hebt u dan volstrekt geen wwk P hervatte dejood het gesprek Helmstedt schudde bet hoofd en ui ik ben in Pruisen ambtenaar bjj dB jostilie geweest maar wat geeft mg dat bier Hm babt u dan nog geen plan genaakt wat u Eoudt willen nemen b j de baad f Ja ik heb al over een stuk of drie brtrekkiogen gedacht maar ik ken hier Ao taal nog niet nDa s leelyk erg leelyk Maar wat wilt a das beginnen vroeg de jood hoofdschuddend aao bet spoor of bet kanaal kunt u met werken want daar hebt u de banden niet voor Ja ja zoo gaat bet net die Sjoe bearni als het er op aankomt help je zelf I Helmstedt beet zich op de Hppen maar zei niet De oude zag hem zgdeUngs aan Ja dat doet pgn vervolgde b omdat het t gevoel van eigenwaarde kaypt Haar dat moet ook ewst heetenaal dood tjja eer er mogeiykheid bestaat dat de een of ander u helpt Helmstedt bleef staan ea antwoordde op gedniktan toon Ik dank n wel voot den dienst dien u mg bewezen hebt verder zal ik wel iemand viadn dia met mg naar de politie gaat De oude knikte geheimzinnig D ar bebb ea we bet al de trots slaat u van vorm tot aehteren de kleeren nit al dringt de nood ook nog zoo I V hebt mg toeh gezegd dat u niemand kent die n io willes hépim en ridea en daaoiat Gisterenavond is door ds politi albiat tm minderjarig jongmensch van 19 jaar aaagahoaden die bg onderzoek bleek de onderlj ks woning te Amsterdam beimelgk verlaten t hebben Hg is hedenmorgen door de poliMa naar Amsterdam gshracbt an tar basohikkinf agner ouders gaetald Ter plaataa waar op 26 April 1891 Is BeigAmbadit da groot brand aan aaavaif nam is nn aan teer n t gebouw var raas terwgl er daarnaast ook nog aan aal wonhn gebonwd Met het fraaie nienwa gsfflaentebois en de overige na genoamdeo bnud gaatiobta baiaen levert bet benad Bg d lt vuliMdprf een fraaisn aanblik op De voordracht voor hooghssmnad vaa d Krimpenerwaaid bestaat nit da hearan booMingelanden 1 ü Dogterom te Stolwjik 2 0 Oskam At te Berg Ambacht ea 3 h da Joog te Oonderak De vacatnrs wat oatstsu door de benoeming van daa b r D Oskaa tot dgkgraaf Bano o d tot tgdelgk gameenta ODtvasgar Is Baaatvceht den heer J B Varhens in plaala van den heer B J F Bej n n overladsn T Leidardorn is badm d 2l i a sshirper B aii Bodegtare koatwioonr voor sBaa moeder b het overslaan van bat tail in dan Rjjn geraakt Eanigt ooganblikktn later werd ign Igk opgehaald De kiesvereeoiging Eentgetindbeid t Oapelle a d Usel stelde Woensdagavond tol eaadidatea voor den gemeentarata da aftradaida leden de heeren C Verschoor 0 M Den Boer en J v d Wissel Men meldt nil Nitawerkerk a d IJsal Door den feilen stroom dien men vaamamen kan in een rivier wanneer deze een sterken bocht maakt raakte aen schipper j l Maandag in daa Usal hel staar vaa aija schip een tjalk galadan met grint voor den beer De Wit van Moordrecht kwyi Het vaartnig kwam terecht op een hooïd waardoor een lek ontstond Door een jaist daar voorbuvarende sleepboot werd aal naar da ovengde gebracht waar bet spoedig took De epvaraoden warden allen gered Voor de vacante betrekking als hoofd dar openbare lagere school te Bakandorp habbaa zich 42 sollicitanten atngamald temtn sohaift u mü w alleen omdat ik a aan beekje zeg wat u toeh booren moet Mgn hemel kunt u m dan aiei een goaden raad geven nep Helmstedt ongeduldig maar toeh net oene zwakke hoop dp een bivettinnd antwoord yw vanwaar toeh uwe belaagstalHng in m n lotT Omdsi een jood toob nieta voor niemendal doet niet waarP ging de oude voort Nu ik heb er mieeebim ook mgn loordeel b al is w op t oogenblik oiel by u te halen U bent een man wien het hart op de rechte plaats zit wat bij nenlgfta van het Christenvolk re l te wensofaen overlaat Aï bad ik bet niet vau myn zusternoon geboord bet stMt op uw voorhoofd te lezen maar of ik u m t al myn goeden wil helpen kan moeben we eent oog onderzoeken V moet ray amen wat n loo al w geleerd bobt dan zeg ik wat ik er van dank aa of u m n raad dan volgen wil ia uiw zaak I Helmstedt wreef cioh bat voorhoofd De woorden van zyn b eleider hadden bem eerst als koude blaf io de ooren geklonken maar al heel gauw voelde hy een man voor zioh te bebben die wist wat h j dead al lag ar soms iete spottende io zdn toon Ik ken premea datgene wal op de DuitM bnrgerseholeff en universiteiten geleerd wordt zooals ik u jü gez heb antwoordde dj jonkman verf tnttig en een beetje piano spelen op dan ko toe AU u w erkal k nïats voor na weet Uien a dan ons gespirnk tümitm dat jn aUêa bebaln anofiiuMa ia